Thông báo số 99/TB-UB-QLĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
3
download

Thông báo số 99/TB-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 99/TB-UB-QLĐT về một số ý kiến chỉ đạo của thường trực UBND thành phố giải quyết một số công việc thực hiện Nghị định 36/CP, Nghị định 39/CP, Nghị định 40/CP do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 99/TB-UB-QLĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 99/TB-UB-QL T TP. H Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 1996 THÔNG BÁO M T S Ý KI N CH O C A THƯ NG TR C UBND THÀNH PH GI I QUY T M T S CÔNG VI C TH C HI N NGHN NNH 36/CP, NGHN NNH 39/CP, NGHN NNH 40/CP. Ngày 24 tháng 10 năm 1996, Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ã nghe Thư ng tr c Ban Ch o an toàn giao thông thành ph báo cáo m t s công vi c c p bách ph i th c hi n t nay cho n ngày 31/12/1996. Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ã có m t s ý ki n ch o như sau : 1- ng ý ra quy t nh s a i gi cao i m c m xe t i trên 2.000 kg lưu thông trong thành ph như sau : Sáng t 6 gi n 8 gi Trưa t 11 gi n 13 gi Chi u t 16 gi n 19 gi . B t u th c hi n t ngày 01/12/1996. 2- Giao cho S Giao thông công chánh : - L p k ho ch gi i t a các nhà, l u, v t c n tr … dư i g m c u, trên c u và hai u c u c a 17 c u tr ng i m thư ng hay k t xe thành ph . L c lư ng thanh tra ki m tra giao thông c a S Giao thông công chánh và Công an thành ph có k ho ch thư ng xuyên ki m tra, ph i h p v i y ban nhân dân các qu n có liên quan ch d ng x lý gi i t a k p th i và kiên quy t ngay t u vi c l n chi m t khu v c u c u tr ng i m dư i ây : Tên c a 17 c u: + Lê Văn S + Bình Tri u + C u Bông + Nguy n Văn Tr i + Calmette +C u + Khánh H i + Văn Thánh + C u Sơn + Tân Thu n + Ch Y + C u Ki u
  2. + i n Biên Ph + H u Giang + Chà Và + Th Nghè + Nh Thiên ư ng - Làm thí i m bô kín ép rác t trên các ư ng ph . - L p án gi i t a nhà (1.600 căn h ) trên kênh Tàu H và kênh B n Nghé. (ph i h p v i S Nhà t và y ban nhân dân các qu n có liên quan). - L p án xác nh các i m u xe ô tô có thu phí trên các tr c ư ng chính, xác nh a i m và th i gian ư c u xe nh m m b o thu n l i, an toàn giao thông. Trư c m t cho phép làm thí i m t i qu n 1, qu n 3. - i u ch nh cho h p lý vi c phân lu ng lưu thông t i qu n 1, qu n 3. -L p án thu phí kinh doanh t i các b n bãi d c b sông và trên sông. -L p án xây d ng 2 tr m cân c u Bình Tri u, c u Sàigòn và các i m r a xe 4 c a ô. - C i t o nâng c p l ư ng, ư ng xe ra vào các công trình cao t ng theo thi t k c a S Giao thông công chánh (kinh phí u tư do ch công trình ch u trách nhi m và làm vi c c th v i S Giao thông công chánh). - Kh o sát 20 i m thư ng xuyên ùn t c giao thông và l p phương án u tư, gi i quy t c th t ng i m nút (bao g m c vi c m r ng giao l , t b sung èn hi u giao thông và các bi n pháp nghi p v khác). - t èn tín hi u giao thông hai u c u Sàigòn i u khi n khi c n thi t, t bi n báo giao thông cách hai u c u 100 mét. K l i các v ch sơn ng trên c u và phân lu ng l i tuy n lưu thông trên c u và trên xa l Hà N i. 3- ng ý s d ng ngu n kinh phí 36 th c hi n m t s công vi c sau ây: - t bi n báo ph n quang trên 140 cây c u và trên t t c các con dư ng qu n 1, qu n 3. - t èn t i u các con lươn phân cách ư ng. - C i t o lòng l ư ng và ti u o giao thông 3 nút ang ách t c giao thông: + T i ch Bà Chi u (Bình Th nh) + T i ài li t sĩ (phư ng 26 Bình Th nh) + Ngã ba Tô Hi n Thành và Nguy n Tri Phương (qu n 10). - t t i khu v c các c ng trư ng h c thư ng xuyên gây ách t c xe trong gi cao i m:
  3. + Bi n báo giao thông. + K v ch sơn cho các em h c sinh băng qua ư ng. + K v ch sơn quy nh nơi u xe c a ph huynh h c sinh n ch ón các em. 4- Vi c xác nh ch gi i trên các sông, r ch, y ban nhân dân thành ph s xem xét quy t nh c th trên d án gi i t a t ng o n sông, r ch c th do S Giao thông công chánh và y ban nhân dân qu n s t i xu t. 5- m b o yêu c u b o v môi sinh, môi trư ng, yêu c u các xe t ngo i thành, các t nh vào n i thành, xe ra kh i các công trình xây d ng ph i ư c r a s ch t bùn, m b o v sinh. S Giao thông công chánh và Công an thành ph có thông báo r ng rãi trên báo, ài và t ch c ki m tra x lý vi ph m. 6- Không cho xe ba gác Ny buôn bán hàng lưu thông trong qu n 1, 3 và các tr c ư ng giao thông chính có lưu lư ng xe l n và trung tâm công c ng ang k t xe các qu n, huy n. S Giao thông công chánh cùng C nh sát Giao thông thành ph nghiên c u xu t các khu v c c th . 7- S Giáo d c ph i h p v i Công an thành ph t ch c t t vi c h c t p lu t giao thông cho các em h c sinh c p II, III. 8- S Giao thông công chánh và Công an thành ph có phương án tăng cư ng l c lư ng ki m tra, x lý vi ph m tr t t an toàn giao thông theo yêu c u m i c a Chính ph , báo cáo c p có thNm quy n quy t nh (B N i v và y ban nhân dân thành ph ).- T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: K/T CH TNCH - Thư ng tr c Thành y “b/c” - Các S Ngành có liên quan c a TP PHÓ CH TNCH - UBND các Qu n, Huy n - VPUB: QL T - Lưu. Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản