Thông báo số 994/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
5
download

Thông báo số 994/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 994/TB-DPMT về việc tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 994/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 994/TB-DPMT Hà N i, ngày 15 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) như sau: 1.Tình hình d ch trên th gi i: T ch c Y t th gi i thông báo, n ngày 15/6/2009 ã có 29.669 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) t i 74 qu c gia, trong ó có 145 trư ng h p t vong. D ch cúm A(H1N1) v n ang ti p t c lan nhanh t i m t s nư c như Canada, Nh t B n, Tây Ban Nha. 2.Tình hình d ch t i Vi t Nam: Ngày 15/6/2009, Vi t Nam ã xác nh n thêm 01 ca dương tính v i cúm A(H1N1), là trư ng h p nam 14 tu i, qu c t ch Vi t Nam, s ng t i huy n Châu Thành, t nh Ti n Giang, là ngư i nhà và s ng cùng v i b nh nhân n 14 tu i ã ư c xác nh dương tính v i cúm A(H1N1), qu c t ch M , t M v Vi t Nam ngày 05/6/2009 trên chuy n bay UA869. Tính n ngày 15/6/2009, Vi t Nam ã có 26 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) trong ó có 13 trư ng h p ã ư c xu t vi n, không có t vong, các trư ng h p còn l i u ang ư c cách ly, i u tr t i các b nh vi n trong tình tr ng s c kh e n nh. Trong t ng s trư ng h p dương tính có 22 trư ng h p v nư c t các vùng ang có d ch, 4 trư ng h p nhi m b nh t i Vi t Nam, nh ng ngư i này u là ngư i nhà và có ti p xúc g n v i nh ng ngư i v nư c b b nh. 3.Khuy n cáo c a B Y t Vi t Nam v phòng ch ng d ch cúm A(H1N1): 1.Nh ng ngư i i v t các nư c, vùng ang có d ch nên ch ng cách ly, h n ch ti p xúc v i ngư i xung quanh, áp d ng các bi n pháp phòng h theo hư ng d n ng th i thông báo cho cơ quan y t nơi g n nh t ư c tư v n và ki m tra s c kh e k p th i, tránh lây lan ra c ng ng. 2.Nh ng ngư i b m, có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) như s t, ho, au h ng thì nên cách ly, eo khNu trang, báo cáo cho cơ quan y t g n nh t ư c tư v n và x trí k p th i, không nên v n chuy n b nh nhân n b nh vi n b ng các phương ti n v n t i công c ng, c bi t là máy bay vì d làm lây lan b nh ra c ng ng.
  2. 3.Trong th i gian d ch ang di n bi n ph c t p như hi n nay, m i ngư i dân nên h n ch các chuy n i và n t vùng có d ch n u không quá c n thi t. 4.M i ngư i dân có th t b o v b n thân và c ng ng b ng cách th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng, che mi ng khi b ho, không kh c nh b a bãi. 5.Khi có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) hãy thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, b /ban ngành liên quan, các nư c và các t ch c qu c t theo dõi sát tình hình, tri n khai các bi n pháp kh ng ch d ch, gi m thi u s lây lan và tác h i c a i d ch t i Vi t Nam. KT C C TRƯ NG PHÓ C C TRƯ NG Vũ Sinh Nam
Đồng bộ tài khoản