Thống kê_chương 1

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
184
lượt xem
75
download

Thống kê_chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thống kê là hệ thống các phương pháp dùng để thu nhập xử lý và phân tích các con số (mặt lượn g) của những hiện tượng số lớn để tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của chúng( mặt chất) trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thống kê_chương 1

 1. CHÖÔNG I GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC 1
 2. 1.1 THOÁNG KEÂ LAØ GÌ? NG THOÁNG KEÂ LAØ HEÄ THOÁNG CAÙC PHÖÔNG NG NG PHAÙP DUØNG ÑEÅ THU NHAÄP, XÖÛ LYÙ VAØ PHAÂN NG P, TÍCH CAÙC CON SOÁ (MAËT LÖÔÏNG) CUÛANG) NHÖÕNG HIEÄN TÖÔÏNG SOÁ LÔÙN ÑEÅ TÌM HIEÅU NG BAÛN CHAÁT VAØ TÍNH QUY LUAÄT VOÁN COÙ CUÛA CHUÙNG (MAËT CHAÁT) TRONG NHÖÕNG ÑIEÀU NG T) KIEÄN THÔØI GIAN VAØ ÑÒA ÑIEÅM CUÏ THEÅ. 2
 3. THOÁNG KEÂ CHIA THAØNH 2 LAÕNH VÖÏC : NG NH - THOÁNG KEÂ MOÂ TAÛ : BAO GOÀM CAÙC PHÖÔNG NG PHAÙP THU NHAÄP, MOÂ TAÛ VAØ TRÌNH BAØY SOÁ P, LIEÄU. U. - THOÁNG KEÂ SUY DIEÃN : BAO GOÀM CAÙC NG PHÖÔNG PHAÙP NHÖ ÖÔÙC LÖÔÏNG, KIEÅMNG, ÑÒNH, PHAÂN TÍCH MOÁI LIEÂN HEÄ, DÖÏ ÑOAÙN… 3
 4. 1.2 MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM DUØNG TRONG THOÁNG NG NG KEÂ : 1.2.1 TOÅNG THEÅ THOÁNG KEÂ VAØ ÑÔN VÒ NG NG TOÅNG THEÅ: NG TOÅNG THEÅ THOÁNG KEÂ (TOÅNG THEÅ CHUNG) NG NG NG LAØ HIEÄN TÖÔÏNG SOÁ LÔÙN, GOÀM NHÖÕNG NG N, ÑÔN VÒ (HOAËC PHAÀN TÖÛ) CAÁU THAØNH HIEÄN NH TÖÔÏNG, CAÀN ÑÖÔÏC QUAN SAÙT, PHAÂN TÍCH NG, T, MAËT LÖÔÏNG CUÛA CHUÙNG. NG NG. CAÙC ÑÔN VÒ HOAËC PHAÀN TÖÛ CAÁU THAØNH NH NEÂN TOÅNG THEÅ GOÏI LAØ CAÙC ÑÔN VÒ TOÅNG NG NG THEÅ. 4
 5. 1.2.2 TOÅNG THEÅ MAÃU (MAÃU) : LAØ TOÅNG THEÅ NG NG BAO GOÀM MOÄT SOÁ ÑÔN VÒ ÑÖÔÏC CHOÏN RA TÖØ TOÅNG THEÅ CHUNG NG 1.2.3 TIEÂU THÖÙC THOÁNG KEÂ : LAØ KHAÙI NG NIEÄM DUØNG ÑEÅ CHÆ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA ÑÔN NG VÒ TOÅNG THEÅ NG 5
 6. TIEÂU THÖÙC THOÁNG KEÂ CHIA THAØNH CAÙC LOAÏI : NG NH - TIEÂU THÖÙC THUOÄC TÍNH : LAØ LOAÏI TIEÂU THÖÙC KHOÂNG COÙ BIEÅU HIEÄN TRÖÙC TIEÁP BAÈNG CAÙC NG CON SOÁ. - TIEÂU THÖÙC SOÁ LÖÔÏNG : LAØ LOAÏI TIEÂU THÖÙC NG COÙ BIEÅU HIEÄN TRÖÏC TIEÁP BAÈNG CAÙC CON SOÁ. NG CAÙC TRÒ SOÁ CUÏ THEÅ KHAÙC NHAU CUÛA TIEÂU THÖÙC SOÁ LÖÔÏNG GOÏI LAØ CAÙC LÖÔÏNG BIEÁN. NG NG N. 6
 7. LÖÔÏNG BIEÁN CHIA THAØNH 2 LOAÏI : NG NH - LÖÔÏNG BIEÁN RÔØI RAÏC LAØ LÖÔÏNG BIEÁN MAØ NG NG CAÙC GIAÙ TRÒ COÙ THEÅ COÙ CUÛA NOÙ LAØ HÖÕU HAÏN HAY VOÂ HAÏN VAØ COÙ THEÅ ÑEÁM ÑÖÔÏC.C. - LÖÔÏNG BIEÁN LIEÂN TUÏC LAØ LÖÔÏNG BIEÁN MAØ NG NG CAÙC GIAÙ TRÒ COÙ THEÅ COÙ CUÛA NOÙ COÙ THEÅ LAÁP KÍN CAÛ MOÄT KHOAÛNG TREÂN TRUÏC SOÁ. NG 7
 8. • CAÙC TIEÂU THÖÙC THUOÄC TÍNH HOAËC TIEÂU THÖÙC SOÁ LÖÔÏNG CHÆ COÙ HAI BIEÅU HIEÄN NG KHOÂNG TRUØNG NHAU TREÂN MOÄT ÑÔN VÒ NG TOÅNG THEÅ, ÑÖÔÏC GOÏI LAØ TIEÂU THÖÙC THAY NG PHIEÂN. 1.2.3 CHÆ TIEÂU THOÁNG KEÂ : NG CHÆ TIEÂU THOÁNG KEÂ LAØ CAÙC TRÒ SOÁ PHAÛN NG AÛNH CAÙC ÑAËC ÑIEÅM, CAÙC TÍNH CHAÁT CÔ NH M, BAÛN CUÛA TOÅNG THEÅ THOÁNG KEÂ TRONG NG NG ÑIEÀU KIEÄN THÔØI GIAN VAØ KHOÂNG GIAN XAÙC ÑÒNH. 8
 9. CHÆ TIEÂU THOÁNG KEÂ COÙ HAI LOAÏI : NG - CHÆ TIEÂU SOÁ LÖÔÏNG : BIEÅU HIEÄN QUI MOÂ NG CUÛA TOÅNG THEÅ NHÖ SOÁ CN, SOÁ LÖÔÏNG SPSX, NG NG DIEÄN TÍCH GIEO TROÀNG… NG - CHÆ TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG : BIEÅU HIEÄN TRÌNH NG ÑOÄ PHOÅ BIEÁN, MOÁI QUAN HEÄ SO SAÙNH CUÛA N, NH HIEÄN TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU NHÖ NSLÑ, TIEÀN NG LÖÔNG, GIAÙ THAØNH… NH 9
 10. 1.3 CAÙC LOAÏI THANG ÑO : ÑEÅ LÖÔÏNG HOAÙ HIEÄN NG TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU, THOÁNG KEÂ TIEÁN HAØNH NG U, NG NH ÑO LÖÔØNG BAÈNG CAÙC LOAÏI THANG ÑO PHUØ NG NG HÔÏP. COÙ 4 LOAÏI THANG ÑO SAU : P. 1.3.1 THANG ÑO ÑÒNH DANH : LAØ LOAÏI THANG ÑO SÖÛ DUÏNG CHO CAÙC TIEÂU THÖÙC THUOÄC TÍNH. NG NGÖÔØI TA SÖÛ DUÏNG CAÙC MAÕ SOÁ ÑEÅ PHAÂN LOAÏI NG CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG. CHUÙNG KHOÂNG MANG YÙ NG. NG NGHÓA NAØO KHAÙC. VÍ DUÏ : NAM KYÙ HIEÄU SOÁ 1, C. NÖÕ KYÙ HIEÄU SOÁ 2. 10
 11. 1.3.2 THANG ÑO THÖÙ BAÄC : THÖÔØNG ÑÖÔÏC SÖÛ DUÏNG NG NG CHO CAÙC TIEÂU THÖÙC THUOÄC TÍNH, TRONG THANG ÑO NAØY GIÖÕA CAÙC BIEÅU HIEÄN CUÛA TIEÂU THÖÙC COÙ QUAN HEÄ THÖÙ BAÄC HÔN KEÙM. VÍ DUÏ HUAÂN M. CHÖÔNG COÙ 3 HAÏNG… NG 11
 12. 1.3.3 THANG ÑO KHOAÛNG : THÖÔØNG DUØNG NG NG NG CHO CAÙC TIEÂU THÖÙC SOÁ LÖÔÏNG. LAØ LOAÏI NG. THANG ÑO COÙ CAÙC KHOAÛNG CAÙCH ÑEÀU NG CH NHAU. VÍ DUÏ NHIEÄT ÑOÄ, TUOÅI … 1.3.4 THANG ÑO TYÛ LEÄ : ÑÖÔÏC SÖÛ DUÏNG CHO NG CAÙC TIEÂU THÖÙC SOÁ LÖÔÏNG. NOÙ COÙ ÑAÀY ÑUÛ NG. CAÙC ÑAËC TÍNH CUÛA THANG ÑO KHOAÛNG, NG, NGOAØI RA NOÙ COÙ MOÄT TRÒ SOÁ 0 “THAÄT” CAÙC LOAÏI THANG ÑO TYÛ LEÄ NHÖ : ÑOÀNG, NG, MEÙT, KG, TAÁN TAÏ … T, 12
 13. • GIÖÕA THANG ÑO TYÛ LEÄ VAØ THANG ÑO KHOAÛNG COÙ SÖÏ KHAÙC BIEÄT CAÊN BAÛN : NG • - ÑIEÅM “0” TRONG THANG ÑO TYÛ LEÄ LAØ MOÄT TRÒ SOÁ “THAÄT” • - TRONG THANG ÑO KHOAÛNG, SÖÏ SO SAÙNH NG, NH VEÀ MAËT TYÛ LEÄ KHOÂNG COÙ YÙ NGHÓA. 13
 14. 1.4 QUAÙ TRÌNH NGHIEÂN CÖÙU THOÁNG KEÂ : NG XAÙC ÑÒNH MUÏC ÑÍCH, NOÄI DUNG, ÑOÁI TÖÔÏNG VAÁN ÑEÀ NGHIEÂN CÖÙU XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÙC KHAÙI NIEÄM, CHÆ TIEÂU THOÁNG KEÂ. ÑIEÀU TRA THOÁNG KEÂ XÖÛ LYÙ SOÁ LIEÄU : TAÄP HÔÏP, SAÉP XEÁP SOÁ LIEÄU. CHOÏN CAÙC PHAÀN MEÀM XÖÛ LYÙ SOÁ LIEÄU. PHAÂN TÍCH THOÁNG KEÂ SÔ BOÄ. PHAÂN TÍCH VAØ GIAÛI THÍCH KEÁT QUAÛ. DÖÏ ÑOAÙN XU HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN CUÛA HIEÄN TÖÔÏNG VIEÁT BAÙO CAÙO VAØ TRUYEÀN ÑAÏT KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU 14
Đồng bộ tài khoản