Thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 1988-2007

Chia sẻ: bahoang

Số liệu thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam giai đoạn 1988-2007 và thống kê chi tiết 9 tháng 2007. Thống kê FDI phân theo ngành, hình thức đầu tư, quốc tịch chủ đầu tư và địa bàn đầu tư.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 1988-2007

®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi theo n-íc 1988-2007
(tÝnh tíi ngµy 22/9/2007 - chØ tÝnh c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc)

STT N-íc, vïng l·nh thæ Sè dù ¸n Vèn ®Çu t- Vèn ®iÒu lÖ §Çu t- thùc hiÖn
1 Hµn Quèc 1635 11,031,981,480 4,485,860,828 2,946,299,316
2 Singapore 525 9,653,969,313 3,484,068,443 4,068,670,960
3 §µi Loan 1719 9,221,386,272 4,097,010,451 3,172,661,393
4 NhËt B¶n 891 8,718,148,784 3,719,730,419 5,212,104,693
5 Hång K«ng 424 5,594,155,834 2,071,628,804 2,326,116,755
6 BritishVirginIslands 319 4,649,089,348 1,785,379,278 1,443,541,373
7 Hoa Kú 354 2,598,399,428 1,312,510,106 784,685,807
8 Hµ Lan 81 2,562,037,747 1,466,201,843 2,241,936,514
9 Ph¸p 190 2,396,201,335 1,450,237,390 1,152,943,846
10 Malaysia 230 1,819,421,518 849,355,234 1,136,165,492
11 Cayman Islands 25 1,753,793,740 733,120,518 641,374,528
12 Th¸i Lan 160 1,561,556,929 605,116,448 832,736,253
13 Trung Quèc 497 1,501,789,085 754,424,960 249,300,223
14 V-¬ng quèc Anh 94 1,396,651,531 662,254,051 654,726,078
15 Samoa 45 1,112,941,668 386,416,000 27,899,882
16 Luxembourg 15 803,816,324 724,259,400 21,038,486
17 Australia 155 784,102,826 408,827,068 491,863,737
18 Thôy Sü 45 747,471,029 357,547,032 530,773,248
19 Ên §é 21 671,773,710 262,669,891 682,878,900
20 British West Indies 6 511,231,090 146,939,327 122,169,763
21 Canada 63 489,726,124 197,663,716 56,820,476
22 CHLB §øc 93 425,701,081 177,179,935 161,318,063
23 §an M¹ch 47 382,137,454 180,838,929 87,945,388
24 Liªn bang Nga 54 302,754,841 168,462,086 232,053,789
25 Bermuda 5 270,322,867 98,936,700 200,459,252
26 Philippines 32 247,378,899 125,157,336 85,911,741
27 Mauritius 25 194,803,600 125,913,424 909,391,126
28 Indonesia 16 141,892,000 75,905,600 127,188,864
29 Brunei 39 128,881,421 53,161,421 4,528,862
30 Bahamas 4 128,350,000 82,650,000 8,181,940
31 Channel Islands 15 106,671,907 39,161,729 49,214,603
32 Ba Lan 8 92,721,948 41,664,334 19,903,000
33 BØ 30 83,618,227 40,376,454 60,863,558
34 Cook Islands 3 73,570,000 22,571,000 21,055,898
35 Barbados 1 65,643,000 19,693,140 -
36 Thôy §iÓn 13 51,993,005 17,585,005 14,091,214
37 New Zealand 14 50,397,000 30,167,000 4,856,167
38 Céng hßa SÐc 13 49,941,173 23,441,173 9,322,037
39 Italia 22 48,270,238 22,532,076 28,439,591
40 Saint Kitts & Nevis 2 39,685,000 12,625,000 11,590,000
41 Liechtenstein 2 35,500,000 10,820,000 35,510,100
42 Na Uy 14 35,231,918 21,157,307 9,607,806
43 Thæ NhÜ Kú 6 34,050,000 10,365,000 5,440,258
44 PhÇn Lan 5 33,435,000 10,950,000 6,656,758
45 Ma Cao 7 30,700,000 25,600,000 2,480,000
46 Ir¾c 2 27,100,000 27,100,000 15,100,000
47 Lµo 8 23,353,528 15,613,527 5,278,527
48 Ukraina 5 22,754,667 11,885,818 13,743,081
49 Belize 4 21,000,000 9,360,000 979,000
50 Panama 7 18,000,000 7,190,000 -
51 Isle of Man 1 15,000,000 5,200,000 1,000,000
52 Srilanca 4 13,014,048 6,564,175 4,174,000
53 Aã 10 12,425,000 4,766,497 5,245,132
54 Dominica 2 11,000,000 3,400,000 -
55 Saint Vincent 1 8,000,000 1,450,000 1,050,000
56 Israel 6 7,680,786 4,290,786 5,720,413
57 T©y Ban Nha 7 7,059,865 5,419,865 195,000
58 Cu Ba 1 6,600,000 2,200,000 7,320,278
59 Campuchia 5 5,200,000 3,390,000 810,000
60 Ireland 3 4,350,000 1,690,000 -
61 Slovenia 2 4,000,000 2,000,000 -
62 St Vincent & The Grenadines 1 3,000,000 2,000,000 -
63 Brazil 1 2,600,000 1,200,000 2,265,000
64 Turks & Caicos Islands 1 2,100,000 700,000 -
65 Hungary 4 1,936,196 1,137,883 1,740,460
66 Guatemala 1 1,866,185 894,000 -
67 Nam T- 1 1,580,000 1,000,000 -
68 Guinea Bissau 1 1,192,979 529,979 546,000
69 Syria 3 1,050,000 430,000 30,000
70 Turks&Caicos Islands 1 1,000,000 700,000 700,000
71 Bungary 2 770,000 529,000 -
72 Guam 1 500,000 500,000 -
73 SÝp 1 500,000 200,000 -
74 Belarus 1 400,000 400,000 400,000
75 Cayman Island 1 250,000 100,000 -
76 Achentina 1 120,000 120,000 1,372,624
77 CHDCND TriÒu Tiªn 1 100,000 100,000 -
78 Pakistan 1 100,000 100,000 -
79 Mªxico 1 50,000 50,000 -
80 Rumani 1 40,000 40,000 40,000
81 Nam Phi 1 29,780 29,780 -
Tæng sè 8,058 72,859,018,728 31,520,417,166 30,960,427,253
Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-
CÊp míi 9 th¸ng 2007 ph©n theo ngµnh
(tÝnh tíi ngµy 22/09/2007)

STT Chuyªn ngµnh Sè dù ¸n TV§T Vèn ®iÒu lÖ
C«ng nghiÖp 633 4,179,303,509 1,928,018,023
CN dÇu khÝ 5 152,820,000 152,820,000
CN nÆng 256 2,056,017,048 791,965,780
I
CN nhÑ 288 1,666,223,336 831,692,118
CN thùc phÈm 24 86,567,125 65,651,125
X©y dùng 60 217,676,000 85,889,000
N«ng-L©m-Ng- nghiÖp 52 163,793,636 93,851,382
II N«ng-L©m nghiÖp 40 139,018,636 76,282,382
Thñy s¶n 12 24,775,000 17,569,000
DÞch vô 360 3,947,750,175 1,334,733,188
DÞch vô 248 373,970,361 151,566,721
GTVT-B-u ®iÖn 21 558,169,397 180,780,915
Kh¸ch s¹n-Du lÞch 38 1,593,563,908 575,663,280
III
V¨n hãa-YtÕ-Gi¸o dôc 36 182,622,800 97,893,900
XD h¹ tÇng KCX-KCN 4 78,500,000 35,000,000
XD Khu ®« thÞ míi 2 150,000,000 40,000,000
XD V¨n phßng-C¨n hé 11 1,010,923,709 253,828,372
Tæng sè 1,045 8,290,847,320 3,356,602,593
Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-


CÊp míi 9 th¸ng - 2007 ph©n theo h×nh thøc ®Çu t-
(tÝnh tíi ngµy 22/09/2007)

STT H×nh thøc ®Çu t- Sè dù ¸n TV§T Vèn ®iÒu lÖ
1 100% vèn n-íc ngoµi 841 6,381,642,937 2,502,893,213
2 Liªn doanh 164 1,527,196,089 588,552,749
3 Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh 17 197,447,091 194,309,591
4 C«ng ty cæ phÇn 23 184,561,203 70,847,040
Tæng sè 1,045 8,290,847,320 3,356,602,593
Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-


CÊp míi 9 th¸ng - 2007 ph©n theo n-íc
(tÝnh tíi ngµy 22/09/2007)

STT N-íc Sè dù ¸n TV§T Vèn ®iÒu lÖ
1 Hµn Quèc 311 2,100,022,230 792,296,223
2 Singapore 67 1,377,440,000 443,874,000
3 BritishVirginIslands 39 1,230,396,930 577,220,564
4 §µi Loan 151 629,720,078 266,526,378
5 NhËt B¶n 122 623,125,407 207,616,707
6 Ên §é 3 533,380,000 160,218,000
7 Trung Quèc 76 286,905,306 143,351,994
8 Hoa Kú 41 215,229,270 98,048,250
9 Th¸i Lan 17 185,439,000 65,408,000
10 Hång K«ng 40 156,493,907 72,434,708
11 Malaysia 30 146,989,358 85,999,750
12 Canada 6 145,022,466 43,517,900
13 Hµ Lan 9 144,339,625 101,555,508
14 Ph¸p 14 136,067,600 93,812,000
15 Cayman Islands 2 70,380,000 20,050,000
16 Samoa 7 46,800,000 32,200,000
17 CHLB §øc 9 46,460,500 19,009,000
18 Brunei 11 36,121,421 17,921,421
19 Australia 24 32,697,754 25,764,812
20 V-¬ng quèc Anh 13 32,370,000 17,665,000
21 Ma Cao 1 18,000,000 18,000,000
22 PhÇn Lan 2 17,100,000 5,600,000
23 New Zealand 1 15,000,000 15,000,000
24 Céng hßa SĐc 5 13,312,500 9,312,500
25 Indonesia 3 11,800,000 5,500,000
26 Liªn bang Nga 4 9,771,000 2,221,000
27 Philippines 4 6,220,000 6,164,000
28 Slovenia 2 4,000,000 2,000,000
29 Ireland 1 3,800,000 1,140,000
30 Italia 2 3,531,250 531,250
31 §an M¹ch 6 3,433,090 2,160,000
32 Na Uy 1 3,200,000 1,200,000
33 Panama 2 2,500,000 1,250,000
34 Campuchia 1 1,000,000 200,000
35 Thæ NhÜ Kú 1 600,000 180,000
36 Thôy Sü 2 350,000 200,000
37 Channel Islands 2 310,000 110,000
38 Thôy §iÓn 2 300,000 300,000
39 BØ 2 268,848 268,848
40 Cayman Island 1 250,000 100,000
41 T©y Ban Nha 2 170,000 170,000
42 Hungary 1 130,000 130,000
43 Israel 1 120,000 120,000
44 British West Indies 1 100,000 100,000
45 Pakistan 1 100,000 100,000
46 Bulgary 1 50,000 25,000
47 Nam Phi 1 29,780 29,780
Tæng sè 1,045 8,290,847,320 3,356,602,593
Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-
CÊp míi 9 th¸ng - 2007 ph©n theo ®Þa ph-¬ng
(tÝnh tíi ngµy 22/09/2007)

STT §Þa ph-¬ng Sè dù ¸n TV§T Vèn ®iÒu lÖ
1 TP Hå ChÝ Minh 279 1,119,862,712 340,550,439
2 Bµ RÞa-Vòng Tµu 17 1,066,247,000 345,902,000
3 Hµ Néi 143 864,285,523 323,235,290
4 B×nh D-¬ng 174 634,646,300 305,654,633
5 HËu Giang 2 629,000,000 349,700,000
6 Thõa Thiªn-HuÕ 6 559,853,848 185,978,848
7 §µ N½ng 15 422,427,895 104,531,250
8 §ång Nai 64 307,478,584 144,966,863
9 B¾c Ninh 26 277,133,069 107,149,869
10 H¶i Phßng 42 269,544,603 120,054,915
11 VÜnh Phóc 15 220,370,000 50,984,000
12 H¶i D-¬ng 25 214,235,220 78,555,220
13 Qu¶ng Nam 16 209,951,300 107,125,000
14 H-ng Yªn 25 166,245,000 60,619,500
15 Long An 29 147,853,180 62,565,000
16 DÇu khÝ 4 140,770,000 140,770,000
17 L©m §ång 11 128,225,183 55,637,500
18 Ninh ThuËn 4 109,104,566 30,510,000
19 Th¸i Nguyªn 1 100,000,000 30,000,000
20 B×nh §Þnh 10 96,962,500 52,150,000
21 B×nh Ph-íc 25 81,625,000 68,223,000
22 Hµ T©y 13 81,552,341 41,258,233
23 Hµ Nam 5 51,600,000 24,400,000
24 T©y Ninh 16 49,965,000 15,236,300
25 Ninh B×nh 3 42,052,752 12,448,000
26 Qu¶ng Ninh 6 40,500,000 29,750,000
27 Lµo Cai 2 28,410,000 9,430,000
28 CÇn Th¬ 4 28,250,000 25,250,000
29 Th¸i B×nh 2 27,000,000 20,700,000
30 §ång Th¸p 4 25,210,000 20,960,000
31 Kh¸nh Hßa 8 25,014,932 16,064,932
32 B¾c Giang 9 24,153,000 9,920,000
33 TiÒn Giang 4 16,300,000 9,650,000
34 Sãc Tr¨ng 2 15,497,000 5,497,000
35 Thanh Hãa 5 12,130,000 10,215,000
36 B×nh ThuËn 6 10,540,000 7,250,000
37 Hµ Giang 1 10,000,000 5,000,000
38 Cao B»ng 3 6,780,812 5,625,000
39 §¾c L¾c 1 6,000,000 2,000,000
40 NghÖ An 2 5,850,000 4,700,000
41 Qu¶ng Ng·i 2 5,750,000 5,750,000
42 Nam §Þnh 2 4,200,000 3,984,801
43 Hßa B×nh 2 3,880,000 3,380,000
44 Gia Lai 1 1,500,000 500,000
45 L¹ng S¬n 3 1,020,000 1,020,000
46 S¬n La 2 550,000 530,000
47 Phó Thä 1 500,000 400,000
48 Trµ Vinh 1 500,000 500,000
49 BÕn Tre 1 300,000 300,000
50 Qu¶ng TrÞ 1 20,000 20,000
Tæng sè 1,045 8,290,847,320 3,356,602,593
Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-


t¨ng vèn 9 th¸ng 2007 ph©n theo ngµnh
(tÝnh tíi ngµy 22/09/2007)

STT Chuyªn ngµnh Sè l-ît TV§T t¨ng Vèn ®iÒu lÖ t¨ng
C«ng nghiÖp 215 1,123,934,935 484,932,208
CN nÆng 107 647,644,064 250,627,272
I CN nhÑ 92 397,703,488 171,417,195
CN thùc phÈm 10 74,477,383 60,777,215
X©y dùng 6 4,110,000 2,110,526
N«ng-L©m-Ng- nghiÖp 32 70,470,000 37,682,508
II N«ng-L©m nghiÖp 28 64,070,000 33,179,508
Thñy s¶n 4 6,400,000 4,503,000
DÞch vô 27 122,154,502 47,391,032
DÞch vô 13 23,407,278 14,163,478
GTVT-B-u ®iÖn 2 7,481,126 -
III
Kh¸ch s¹n-Du lÞch 6 79,933,000 20,275,000
V¨n hãa-YtÕ-Gi¸o dôc 3 6,300,000 930,000
XD V¨n phßng-C¨n hé 3 5,033,098 12,022,554
Tæng sè 274 1,316,559,437 570,005,748
Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-


t¨ng vèn 9 th¸ng - 2007 ph©n theo n-íc, vïng l·nh thæ
(tÝnh tíi ngµy 22/09/2007)

STT N-íc, vïng l·nh thæ Sè l-ît TV§T t¨ng Vèn ®iÒu lÖ t¨ng
1 NhËt B¶n 37 308,470,939 120,561,340
2 §µi Loan 66 297,764,000 143,712,368
3 Hµn Quèc 67 238,941,605 94,947,807
4 Hång K«ng 13 116,673,000 18,832,220
5 Samoa 6 77,150,000 40,550,000
6 Ph¸p 6 60,820,000 16,100,380
7 Hµ Lan 2 56,500,000 -
8 BritishVirginIslands 12 37,829,764 13,945,396
9 Australia 8 25,001,661 60,307,493
10 Malaysia 11 21,650,000 12,200,000
11 Trung Quèc 8 17,650,000 11,165,500
12 Singapore 9 14,114,000 5,013,200
13 Channel Islands 1 10,161,119 -
14 Hoa Kú 8 9,604,349 2,755,922
15 §an M¹ch 1 3,000,000 1,000,000
16 Cayman Islands 2 3,000,000 4,950,000
17 Mauritius 1 3,000,000 -
18 Thôy Sü 1 2,829,000 -
19 Th¸i Lan 4 2,700,000 6,852,000
20 Liªn bang Nga 1 2,100,000 1,130,000
21 Brunei 3 1,900,000 1,900,000
22 CHLB §øc 1 1,800,000 900,000
23 Bahamas 1 1,500,000 2,100,000
24 Panama 1 1,100,000 400,000
25 Canada 1 1,000,000 471,788
26 New Zealand 1 300,000 400,000
27 Ba Lan 1 - 9,010,334
28 St Vincent & The Grenadines 1 - 800,000
Tæng sè 274 1,316,559,437 570,005,748
Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-


t¨ng vèn 9 th¸ng - 2007 ph©n theo ®Þa ph-¬ng
(tÝnh tíi ngµy 22/09/2007)

STT §Þa ph-¬ng Sè l-ît TV§T t¨ng Vèn ®iÒu lÖ t¨ng
1 §ång Nai 62 359,819,000 109,508,106
2 B×nh D-¬ng 70 226,717,166 98,789,932
3 TP Hå ChÝ Minh 30 119,680,939 24,575,411
4 VÜnh Phóc 2 110,000,000 81,000,000
5 Hµ Néi 16 109,205,939 4,370,220
6 Qu¶ng Nam 4 78,035,000 16,775,000
7 H¶i D-¬ng 7 67,800,000 47,600,000
8 B¾c Ninh 7 39,161,119 20,600,000
9 T©y Ninh 13 33,664,245 20,087,245
10 H¶i Phßng 7 27,631,126 9,750,000
11 Bµ RÞa-Vòng Tµu 4 27,500,000 7,900,000
12 B¾c Giang 1 23,000,000 8,500,000
13 Th¸i B×nh 2 18,918,415 7,684,157
14 H-ng Yªn 7 13,145,105 2,650,000
15 TiÒn Giang 2 10,927,383 54,927,383
16 VÜnh Long 1 10,000,000 3,000,000
17 B×nh ThuËn 2 7,329,000 -
18 §µ N½ng 9 6,600,000 13,099,832
19 L©m §ång 6 6,500,000 9,948,128
20 Trµ Vinh 1 5,000,000 -
21 Long An 3 4,200,000 1,400,000
22 Sãc Tr¨ng 1 3,800,000 3,100,000
23 B×nh Ph-íc 8 2,950,000 12,050,000
24 Kh¸nh Hßa 2 2,300,000 1,330,000
25 Hµ T©y 3 1,125,000 9,310,334
26 B×nh §Þnh 1 950,000 950,000
27 Qu¶ng Ninh 2 500,000 1,000,000
28 L¹ng S¬n 1 100,000 100,000
Tæng sè 274 1,316,559,437 570,005,748
Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản