Thống kê hàng bán chịu thuế doanh thu

Chia sẻ: babymickeybeautiful

THỐNG KÊ HÀNG BÁN CHỊU THUẾ DOANH THU Từ ngày.................Đến ngày............... Loại thuế:..................................Thuế suất:............... Ngày Số Loại Khách hàng Hàng hoá Số  lượng

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản