Thống kê hàng bán chịu thuế doanh thu

Chia sẻ: babymickeybeautiful

THỐNG KÊ HÀNG BÁN CHỊU THUẾ DOANH THU Từ ngày.................Đến ngày............... Loại thuế:..................................Thuế suất:............... Ngày Số Loại Khách hàng Hàng hoá Số  lượng

Nội dung Text: Thống kê hàng bán chịu thuế doanh thu

 

  1. THỐNG KÊ HÀNG BÁN CHỊU THUẾ DOANH THU Từ ngày.................Đến ngày............... Loại thuế:..................................Thuế suất:............... Ngày Số Loại Khách hàng Hàng hoá Số  Đơn  Thành  Số  Giá trị  Thuế  Giá  lượng giá tiền lượng  trả lại trong  vốn trả lại doanh thu  Cộng Tổng cộng
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản