Thống kê trong kinh doanh_ Lecture Stat 8

Chia sẻ: Truong Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
400
lượt xem
295
download

Thống kê trong kinh doanh_ Lecture Stat 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo trình môn nguyên lý thống kê kinh tế Chương 8: "Ước lượng" dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thống kê trong kinh doanh_ Lecture Stat 8

 1. Nguyeân Lyù Thoáng Keâ Kinh Teá Chöông 8 Öôùc Löôïng
 2. Noäi dung Thuû tuïc öôùc löôïng Öôùc löôïng ñieåm Öôùc löôïng khoaûng Khoaûng tin caäy cuûa trung bình toång theå (bieát σ) Xaùc ñònh kích thöôùc maãu Khoaûng tin caäy cuûa trung bình toång theå (khoâng bieát σ)
 3. Noäi dung (Tieáp theo) Khoaûng tin caäy cuûa tæ leä toång theå Khoaûng tin caäy cuûa phöông sai toång theå
 4. Thuû tuïc öôùc löôïng Toång theå Maãu ngaãu nhieân Toâi noùi raèng μ trong khoaûng Trung bình μ,, trung bình (40 ; 60), vôùi ñoä chöa bieát maãu=50 tin caäy 95% Maãu
 5. Öôùc löôïng ñieåm (Point estimations) Öôùc löôïng tham soá cuûa Giaù trò thoáng keâ toång theå … maãu Trung bình μ X Tæ leä p PS Phöông sai σ 2 S2 Sai bieät μ1 − μ 2 X1 − X 2
 6. Öôùc löôïng khoaûng (Interval Estimates) Tìm khoaûng giaù trò Caùc ñaëc tröng maãu thay ñoåi (töø maãu naøy sang maãu khaùc) – Caên cöù vaøo quan saùt cuûa 1 maãu – Cho bieát thoâng tin veà caùc tham soá cuûa toång theå – Keát luaän vôùi ñoä tin caäy (Confidence level)
 7. Khoaûng tin caäy Khoaûng tin caäy Trung bình Tæ leä Bieát σ Khoâng bieát σ
 8. Khoaûng tin caäy cuûa trung bình toång theå (Bieát σ) Giaû ñònh – Toång theå coù phaân phoái chuaån, bieát σ – Neáu toång theå khoâng coù phaân phoái chuaån, maãu lôùn (n≥ 30) Sai soá chuaån Khoaûng tin σ y caä σ X − Zα / 2 ≤ μ ≤ X + Zα / 2 n n Sai soá öôùc σ ng löôï e = Zα / 2 Ñoïc baûng phaân phoái chuaån n
 9. Khoaûng tin caäy μ − Zα / 2σ X α /2 μ + Zα / 2σ X 1−α α /2 Khoaûng tin caäy μX = μ (1 − α )100% X −ZσX khoaûng tin ñeán caäy chöùa μ X +ZσX Khoaûng tin caäy
 10. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán ñoä chính xaùc cuûa khoaûng tin caäy Khoaûng tin caäy töø Ñoäphaân taùn X - Zσ x ñeán X + Z σx cuûa döõ lieäu σ Kích thöôùc maãu σ σX = n Ñoä tin caäy 100 (1 − α ) % © 1984-1994 T/Maker Co.
 11. Xaùc ñònh kích thöôùc maãu Maãu lôùn: Yeâu Maãu nhoû:? caàu nhieàu nguoàn löïc!
 12. Xaùc ñònh kích thöôùc maãu Kích thöôùc maãu laø bao nhieâu neáu yeâu caàu khoaûng tin caäy 90% cuûa trung bình vôùi ñoä chính xaùc laø ± 5? Keát quaû ñieàu tra thí ñieåm cho bieát ñoä leäch tieâu chuaån baèng 45. 2 2 2 2 Z α / 2 .s 1, 645 ( 45 ) n= = = 219 , 2 ≅ 220 ε2 5 2
 13. Khoaûng tin caäy cuûa trung bình toång theå (Khoâng bieát σ) Giaû ñònh – Khoâng bieát phöông sai toång theå – Toång theå coù phaân phoái chuaån Sai soá chuaån Söû duïng phaân phoái Student Tìm khoaûng tin caäy S S X − tα / 2,n −1 ≤ μ ≤ X + tα / 2,n −1 n n
 14. Phaân phoái Student Phaân phoái chuaån t (df = 13) ñôn giaûn t (df = 5) Z t 0
 15. Baûng phaân phoái Student Vôùi: n = 3 df = n - 1 = 2 Dieän tích ñuoâi beân phaûi df .25 .10 .05 α = .10 α/2 =.05 1 1.000 3.078 6.314 2 0.817 1.886 2.920 α / 2 = .05 3 0.765 1.638 2.353 0 2.920 t Giaù trò t
 16. Ví duï Moät maãu ngaãu nhieân n=25, coù trung bình =50 taï/ha vaø ñoä leäch tieâu chuaån =8taï. Xaây döïng khoaûng tin caäy 95% cuûa μ. S S X − tα /2,n−1 ≤ μ ≤ X + tα /2,n−1 n n 8 8 50 − 2.0639 ≤ μ ≤ 50 + 2.0639 25 25 46.69 ≤ μ ≤ 53.30 Coù theå noùi raèng vôùi ñoä tin caäy 95%, trung bình toång theå töø 46,69taï/ha ñeán 53,3 taï/ha
 17. Khoaûng tin caäy cuûa tæ leä toång theå Moät soá giaû ñònh: Sai soá chuaån – Keát quaû quan saùt coù hai loaïi.cuûa tæ leä maãu – Toång theå coù phaân phoái nhò thöùc – Duøng phaân phoái chuaån ñeå xaáp xæ cho nhò thöùc neáu vaø np ≥ 5 n (1 − p ) ≥ 5 – Khoaûng tin caäy cuûa tæ leä toång theå pS (1− pS ) pS (1− pS ) pS −Zα/2 ≤ p ≤ pS +Zα/2 n n
 18. Ví duï:Phoûng vaán ngaãu nhieân 400 cöû tri cho thaáy coù 32 uûng hoä cho öùng vieân A. Xaây döïng khoaûng tin caäy 95% cuûa tæ leä toång theå. ps (1− ps ) ps (1− ps ) ps − Zα / 2 ≤ p ≤ ps + Zα / 2 n n .08(1− .08) .08(1− .08) .08 −1.96 ≤ p ≤ .08 +1.96 400 400 .053 ≤ p ≤ .107 Vôùi ñoä tin caäy 95%, coù theå noùi raèng tæ leä cöû tri uûng hoä cho öùng vieân A töø 5,3% ñeán 10,7%.
 19. Xaùc ñònh kích thöôùc maãu khi tìm khoaûng tin caäy cuûa tæ leä toång theå Ñeå öôùc löôïng tæ leä saûn phaåm khoâng ñaït chaát löôïng cuûa moät loâ haøng vôùi ñoä tin caäy yeâu caàu laø 90%, vaø sai soá öôùc löôïng khoâng quaù ± 5%. Maãu choïn coù kích thöôùc laø bao nhieâu ñeå ñaùp öùng caùc yeâu caàu noùi treân? Z α2 / 2 1 , 645 2 n = = = 270 , 6 4 .ε 2 4 ( 0 , 05 2 ) ≈ 271
 20. Öôùc löôïng trong tröôøng hôïp toång theå höõu haïn Maãu choïn khoâng laëp Khoaûng tin caäy cuûa trung bình (khoâng bieát σ ) X ± tα / 2,n −1 S ( N − n) n ( N − 1) Khoaûng tin caäy cuûa tæ leä pS (1 − pS ) ( N − n) p S ± Zα / 2 n ( N − 1)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản