Thông tư 01/1998/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
59
lượt xem
5
download

Thông tư 01/1998/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/1998/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/12/1997

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/1998/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  K Õ  h o ¹ ch v µ  § Ç u  t s è  01/1998/TT­B K H n g µ y  20 th¸ng 01 n¨ m  1998  Ò  vi Ö c h í ng d É n   ù c hi Ö n v th Q u y Õ t ® Þ n h  1179/1997/Q§­T T g  c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ n g µ y  30 th¸ng 12 n¨ m  1997 Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   ét  è  ñ  ¬ng, ®Þ c Th t   ph v m s ch tr   biÖn  ph¸p  iÒu  µnh  Õ   ¹ch    iÓn kinh tÕ      äivµ  ù    ©n   ® h k ho ph¸ttr     ­ x∙ ho   d to¸n ng s¸ch  µ   íc n¨m  Nh n   1998  (v¨n b¶n    1179/1997/Q§­TTg  µy  ng 30/12/1997),Bé     K Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn  ô  Ó  Ünh  ùc  u      iÓnnh  ho   § th   c th l v ®Ç tph¸ttr   sau: 1. TiÕp  ôc thùc  Ön    t  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 5459/TTg  µy  ng 31/10/1997  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Óm     u    ©y  ùng, c¸c Bé   µ  a   ¬ng  µ t Ch ph v ki tra®Ç t x d     v ®Þ ph r  so¸tchÆt  Ï,s ¾p  Õp  µ  ¸nh    ¹ hiÖu    ch   x v® gi¸l   i qu¶, tÝnh  Êp    c b¸ch  ña  õng  ù  ct d ¸n,c©n  i  ån  èn  u  , tõ ®ã   ã  Ön    ®è ngu v ®Ç t    c bi ph¸p  ô  Ó  ¾c  ôc  ×nh  c th kh ph t tr¹ngph©n    Ön    t¸nhi nay.Trícm ¾t  Çn  ñ  ng  nh     c ch ®é ®× ho∙n nh÷ng  ù        d ¸n tuy cã nhu  Çu  ng  a  c nh ch ph¶icÊp    b¸ch nhÊt.   § Ò   Þ     é, ngµnh  µ  a   ¬ng  Óm     ×nh  ×nh  iÓn khai ngh c¸c b   v ®Þ ph ki tra t h tr     thùc hiÖn  Õ   ¹ch    k ho n¨m 1997  µ  Õn  Þ   ¾p  Õp  ¹   öi b¸o  vÒ   é   v ki ngh s x l ig   , c¸o  B K Õ   ¹ch vµ  Çu   ho   § ttrongth¸ng2      n¨m  1998. 2.§iÒu  Ön    Õ   ¹ch.   ki ghik ho T¹ikho¶n  ®iÓ m   §iÒu  söa  æi    b  5  10  ® theo NghÞ   nh  ®Þ 92/CP  µy    ng 23 th¸ng 8    n¨m  1997  ∙  ® quy  nh:  ÷ng  ù  thuéc  ã m   B   Õu   a  ã  ®Þ nh d ¸n  nh A,  n ch c thiÕtkÕ   ü  Ëtvµ    k thu   tæng  ù    îcduyÖt,nhng  d to¸n®     trong quyÕt  nh  u      ®Þ ®Ç t ®∙ quy  nh  ®Þ møc  èn  ña  õng h¹ng  ôc  × ® îcghikÕ   ¹ch ®Ç u  . vct  m th       ho   t Tõ quy  nh  µy,yªu cÇu    é, ngµnh  µ  a  ¬ng  Óm    Êtc¶  ®Þ n   c¸cB   v ®Þ ph ki trat   c¸cdù    ã m   ghikhëic«ng    ¸n nh B      trong kÕ   ¹ch n¨m    ho   1998,nÕu    chØ  ã  Õt  c quy ®Þnh  u    ®Ç tchung  µ   m kh«ng quy  nh  èn  ña  õng h¹ng  ôc  × trong quý  ®Þ vct  m th     I/1998 ph¶i cã  t  Êt  ÕtkÕ   ü  Ët vµ  ù    Ý nh thi   k thu   d to¸n cña  ¹ng  ôc      h m thic«ng  trongn¨m  îcduyÖt míi® îctr Ónkhaithùc hiÖn.   ®       i       Cßn   ¹   Êtc¶    ù  nhã m       Õ   ¹ch  l i t   c¸c d ¸n  , C ghi k ho n¨m 1998  u   ®Ò ph¶i cã    thiÕtkÕ   ü  Ëtvµ  ù    îcduyÖt theo NghÞ   nh    k thu   d to¸n®       ®Þ 42/CP  µy  th¸ng ng 16    7 n¨m 1996. C¸c  b¶n  Ðt  Öt    v¨n  x duy ph¶icã  êi®iÓ m   íc ngµy  th¸ng 12    th   tr   31    n¨m 1997.Nh÷ng  ù    îcquyÕt  nh  u    µ  Öt  ÕtkÕ   ù        d ¸n ®   ®Þ ®Ç tv duy thi   d to¸nsau thêi®iÓ m       trªnkh«ng  è  Ývµo  Õ   ¹ch 1998. b tr   k ho   3.Bè  Ývèn  ù    ã m     tr   d ¸n nh C M ét  Æt   m b¶o  ¶m   Òn  ñ  ng  è  ÝkÕ   ¹ch cña    é  µ  a   ® quy ch ®é b tr   ho   c¸cB v ®Þ ph¬ng, ®ång  êiThñ íng Ch Ýnh  ñ    th   t  ph quy  nh  µnh    ®Þ d trªn70%   è  èn  u   s v ®Ç t1998  ña    ù    ã m     ∙    c c¸cd ¸n nh C ® giao c¸cBé  µ  a  ¬ng    è  Ýcho        v ®Þ ph ®Ó b tr   c¸c dù    ¸n chuyÓn  Õp,vµ  ù    ëic«ng  íi(nÕu  ã)hoµn  µnh  ti   d ¸n kh   m  c  th trong n¨m.   Trong  iÒu  Ön  èn  u    ¹n  Õ,    ¾c  ôc  ã  Öu  ® ki v ®Ç t h ch ®Ó kh ph c hi qu¶  ×nh  t h×nh  è  Ý vèn  ©n    ã  b tr   ph t¸n,c qu¸  Òu  ù  nhã m   ®Ò   Þ    é   µ  nhi d ¸n  C,  ngh c¸c B v ®Þa   ¬ng  ph trong th¸ng 2  ¨ng  ý  Õ   ¹ch    ù  nhã m        ® k k ho c¸c d ¸n  C (chuyÓn  Õp ti   vµ  ëic«ng  íi). é   Õ   ¹ch  µ  Çu   Óm    ù  ï hîp víi kh   m   K ho B v§ tki tras ph       quy  nh  ¹ ®Þ ti   Quy Õt  nh  ®Þ 1179/1997/Q§­ TTg, ®ång  êib¸o  Thñ  íng  Ýnh  ñ, vµ    th   c¸o  t Ch ph   th«ng    ÷ng  n  Þ  iÓnkhaicha  ng  b¸o nh ®¬ v tr     ®ó quy  nh  Çn  è  Ýl¹ . ®Þ c b tr   i
  2. 2 4. C¸c  é,  µnh, ®Þa   ¬ng    B ng   ph chØ   o  ®¹ chÆt  Ï,tr Ón khaithùc  Ön  ch   i     hi ®óng  theo  Õ   ¹ch  ∙    k ho ® ghi,kh«ng  ùc  Ön  îtmøc   Õ   ¹ch;n Õu   ù    th hi v   k ho   d ¸n nµo  µm    ×  l t¨ng th ph¶igi¶m    ù  kh¸c ®Ó   ã  ån  ©n  i.ChØ   ÷ng    ë d ¸n    c ngu c ®è   nh dù    ã    Õn  ¸n c ý ki chØ  o  ®¹ b»ng    v¨n b¶n  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  íi® îcthùc c Th t   ph m       hiÖn  îtvèn  ∙    Õ   ¹ch. v  ® ghik ho 5.V Ò   u    ôsë  µm  Öc.   ®Ç ttr   l vi Thñ íng  Ýnh  ñ  t Ch ph chØ   o  ¹n  Õ   èi®a   Öc  ö  ông  èn  ©n   ®¹ h ch t   vi s d v Ng s¸ch ®Ó   ©y  ùng  ôsë  µm  Öc,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ∙  ã    xd tr   l vi   K ho v§ t® c C«ng    è  v¨n s 7688/BKH/CSHT   µy  th¸ng 12  ng 1    n¨m  1997  íng  Én  ¾p  Õp  ¹ danh  ôc   h d s x l i m trôsë    trong kÕ   ¹ch    ho 1998; v×  Ëy    v trong th¸ng 2      n¨m 1998  yªu  Çu    é, c c¸c B   ngµnh  µ  a   ¬ng  ¨ng  ý  v ®Þ ph ® k danh  ôc   ù  trô së  µm  Öc  m d ¸n    l vi n¨m  1998,  trong ph¹m    èn  u    ∙    viv ®Ç t® giao.§èivíi   ù      Þ  ëic«ng  íicÇn        d ¸n ®Ò ngh kh   c¸c m  göikÌm    theo      c¸cv¨n b¶n  Õt  nh  u    µ  Öt  ÕtkÕ   ù      é  quy ®Þ ®Ç tv duy thi   d to¸n®Ó B K Õ   ¹ch vµ  Çu   ho   § ttæng  îp tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. h    t  ph quy   Tõ  ñ  ¬ng  ÕtkiÖm   ch tr ti   mua   ¾ m   s trang bÞ   t  Òn    ®¾ ti trong c¸c c¬      quan  hµnh  Ýnh  ù  ch s nghiÖp,vèn  ©n     Ng s¸ch Nhµ   íckh«ng  u    Ö   èng  iÒu    n  ®Ç th th ® hoµ kh«ng  Ý, thang  kh   m¸y,vµ    trang bÞ   éithÊtcao  Êp, n Õu  ùc sù  ã      n    c  th   c yªu cÇu trang bÞ, chñ  u       ®Ç tph¶itùhuy  ng    ån  èn  îp ph¸p ®Ó   u  .    ®é c¸cngu v h     ®Ç t 6.V Ò   Ýn  ông  u     td ®Ç ttheo kÕ   ¹ch Nhµ   íc.   ho   n T¹i §iÒu  Quy Õt ®Þnh  1179/Q§­   12  TTg,  ñ  t ng  Ýnh   ñ   ∙  û  Th í Ch ph ® u quyÒn  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   B tr B K ho v§ tgiao danh  ôc  µ  m v møc   èn  v cho  õng t  dù    éc nhã m   th«ng  danh  ôc  ù    éc nhã m   C   ¸n thu   A,  b¸o  m d ¸n thu   B,  cho    é,  c¸c B ngµnh, ®Þa   ¬ng. V Ò   ¬  Õ,    ph   c ch sau    ñ   íng  Ýnh  ñ  khi Th t Ch ph quyÕt  nh   ®Þ tæng  møc   ån  èn, ®Ç u   èi  ngu v   m cho  vay,®èi  îng  îc vay,l∙ suÊt,thêih¹n,   t ®    i     thÕ  Êp... é  Õ   ¹ch vµ  Çu   Ïcã  íng dÉn  ô  Ó. ch   K ho   § B ts   h   c th 7.V Ò     chØ  o  µ  iÒu  µnh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch. ®¹ v ® h th   k ho Thñ íng  Ýnh  ñ  ∙  t Ch ph ® quy  nh  ¹    Òu    vµ  cña  ®Þ t i §i 14, 15  16  c¸c Quy Õt  ®Þnh  1179/1997/Q§­ TTg, yªu  Çu  c c¸c  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  öi b¸o    B ng   ph g  c¸o th¸ngtr cngµy  hµng    í  22  th¸ng.Riªng t×nh  ×nh  ùc hiÖn  èn  u      Þ      h th   v ®Ç t®Ò ngh b¸o  râ  èil ng  ùc hiÖn  µ  è  èn  îc cÊp  c¸o  kh  î th   vsv ®  ph¸tthanh    to¸n (®èivíikÕ        ho¹ch ®Ç u      tb»ng  ån  èn  ©n  ngu v ng s¸ch); îp ®ång  Ýn  ông  ∙  ý  Õt  µ  è     h td ®kk vs vèn  ∙    ©n  ®èivíi Õ   ¹ch ®Ç u    ® gi¶i ng (     ho   k tb»ng  ån  èn  Ýn  ông). ngu v t d Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   c¸c tØnh  µnh  è  µm  u   èi  óp  K ho v§ t   th ph l ®Ç m gi UBND   tæng  îp b¸o    µng  h   c¸o h th¸ng,hµng  ý.§ Ó     qu   th«ng    ×nh  ×nh  îckÞp  êi  tint h ®  th , ®Ò   Þ  öib¸o c¸o chÝnh  ngh g       theo ® êng    c«ng    µ  v¨n v PAX   Ò   è  v s 048234453  µ  v 048232494  V¨n  phßng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu . B K ho   § t Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   K ho v§ t tæng  îp  h b¸o  ChÝnh  ñ  µo  µy  hµng  c¸o  ph v ng 25  th¸ng,trong ®ã   ã      c ph¶n  ¶nh  ×nh  ×nh    é, ®Þa  ¬ng  ã  öib¸o c¸o. t h c¸cB   ph cg    Hµng th¸ng,sau    ∙  ã    khi® c b¸o  cña    é   µ  a   ¬ng, Bé   ëng  c¸o  c¸c B v ®Þ ph   tr Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   Ï chñ  × giao  K ho v§ ts   tr   ban  íim ét  è  ¬  v  s c quan    ×m  Ön  ®Ó t bi ph¸p  ¾c  ôc  ÷ng  Ên      kh ph nh v ®Ò ph¸tsinh cô  Ó, vµ  c¸o Thñ íng ChÝnh    th   b¸o    t  gi¶i   Õt. quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản