Thông tư 01/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: thachsanh

Thông tư 01/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chi tiền hoa hồng trong trao giao dịch, môi giới xuất khẩu

Nội dung Text: Thông tư 01/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam  
phßng  héi                  së  l       LAWDATATh«ng t 
c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  01/2000/TT­B T C   g µy  5 th¸ng 01 n¨ m  2000  íng 
c n H
d É n  viÖc chi tiªu o a  hå n g  trong giao d Þ c h, 
 h
m «i giíix u Êt kh È u  
 


Thi hµnh 
  NghÞ  quyÕt  08/1999/NQ­CP  
sè  ngµy  th¸ng 07 
09    n¨m  1999 
cña ChÝnh  phñ "VÒ   
gi¶iph¸p ®iÒu  hµnh thùc hiÖn  nhiÖm   6 
vô  th¸ng cuèi
   
n¨m 1999";®Ó  
  khuyÕn  khÝch  ®Èy 
vµ  m¹nh  xuÊt khÈu, Bé   
    Tµi chÝnh  híng 
dÉn viÖc   
chihoa hång trong giao dÞch,m«i   
      gií xuÊtkhÈu  sau:
i   nh   


I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g
 N


1­ ChÕ      
®é chi hoa hång  giao dÞch, m«i  i
  gií xuÊt khÈu  quy ®Þnh   i
t¹ 
Th«ng  t nµy  ®èi     
¸p  víic¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu   
  trùc tiÕp hoÆc   th¸c
uû   
xuÊtkhÈu  íi
  (d  ®©y       
gäit¾tlµdoanh  nghiÖp).
2­ Hoa hång  giao dÞch, m«i  i
  gií trong ho¹t®éng 
      xuÊt khÈu  i
  t¹ Th«ng  
t
nµy  dông 
¸p  ®èi   
víikho¶n  tiÒn   
tr¶cho  ngêi níc ngoµi®∙ 
      gióp  doanh nghiÖp 
b¸n ® îchµng,t¨ngthªm 
        kim ng¹ch xuÊtkhÈu  t×m 
    do  thªm  îckh¸ch hµng   
®     míi,
thÞ  êng     
tr míi®Ó xuÊtkhÈu  hiÖu 
  cã  qu¶ (quy ®Þnh  thÓ   
  cô  t¹ ®iÓm    
i 2/Môc   
II
cña Th«ng  tnµy).
Ngêi níc ngoµi quy 
      ®Þnh  i
t¹ Th«ng  
t nµy    chøc, c¸ nh©n 
lµ tæ      ngêi níc
   
ngoµilµm 
  m«i  i
gií cho 
  doanh nghiÖp xuÊt khÈu, hoÆc    
    trùctiÕp nhËp khÈu 
hµng   
ho¸ cña 
doanh  nghiÖp,cã   
  yªu cÇu  îcchihoa 
®     hång.
3­ Hoa hång giao dÞch xuÊt khÈu  îc chikhidoanh 
  ®       nghiÖp  ký 
®∙  kÕt 
® îchîp ®ång 
    xuÊtkhÈu  xuÊtkhÈu  hiÖu 
  vµ    cã  qu¶.
4­ Møc   
  chihoa hång giao dÞch, m«i   
    gií xuÊt khÈu   
i   x¸c ®Þnh    së 
trªnc¬ 
hiÖu qu¶ kinh tÕ 
  cña  tõng   
hîp ®ång 
xuÊt khÈu  ho¹t®éng 
  do    giao dÞch,m«i 
   
giímang  i
 
i l¹ .
5­ Tuú  ®iÒu  kiÖn  ® Æc  
vµ  ®iÓm   thÓ 
cô  cña m×nh,  doanh nghiÖp  x©y 
dùng  quy chÕ   chihoa  hång  giao dÞch,m«i   
    gíixuÊt khÈu   
  ¸p dông thèng nhÊt  
vµ c«ng  khai trong 
  doanh  nghiÖp. Néi 
  dung  b¶n 
c¬  cña quy chÕ  ph¶i thÓ 
 
hiÖn  îcc¸c yÕu   
®     tè sau:§èit    
   îng ¸p dông,hîp ®ång 
    hoÆc  giÊy   
x¸c nhËn  vÒ 
ho¹t ®éng 
  giao  dÞch, m«i  ixuÊt 
  gií  khÈu,  c¸c nguyªn  t¾c   
khi kÕt thóc vµ 
thanh    ®ång 
lýhîp  giao  dÞch, m«i  i .Quy 
  gií . . chÕ  nµy  Héi 
do  ®ång  qu¶n   
trÞ
hoÆc   Gi¸m ®èc  (®èivíidoanh 
    nghiÖp  kh«ng  Héi ®ång 
cã    qu¶n   
trÞ)doanh 
nghiÖp   
phª duyÖt.
C¨n  vµo 
cø  quy chÕ   îc duyÖt,tuú 
®     theo tõng hîp ®ång  xuÊt khÈu 
  cô 
thÓ   
mµ Gi¸m  ®èc  doanh  nghiÖp quyÕt ®Þnh   viÖc   
chi hoa hång  cho   
ho¹t
®éng giao dÞch,m«i  i
    gií .
6­   
Tæ chøc, c¸ nh©n 
    ngêi ViÖt Nam   ho¹t®éng 
    cã    giao dÞch, m«i   
  giíi
xuÊt khÈu  îchëng 
  ®   tiÒn hoa 
  hång m«i   
gií quy 
i ®Þnh  i
t¹ Th«ng    
  tsè:01/1998/
TT­BTC   ngµy  1­
3­ 1998  "Híng dÉn 
  thùc hiÖn   
  chiphÝ dÞch   
vô,hoa  hång m«i 
giítrong doanh 
 
i   nghiÖp  Nhµ   
níc"cña  TµichÝnh.
Bé   
2
II­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó
 N


1­   îng  îc hëng 
§èit ®   tiÒn hoa hång giao dÞch, m«i  i
  gií xuÊt khÈu   
    lµ tæ 
chøc,c¸ nh©n       
    lµ nêinícngoµi®∙ 
  giao dÞch, m«i     
    gií ®Ó doanh 
i nghiÖp  xuÊt 
khÈu  îchµng   
®   ho¸,mang   
l¹hiÖu 
i qu¶ theo quy 
  ®Þnh   
t¹ ®iÓm   môc 
i 2  nµy.
Kho¶n   
chihoa 
hång 
giao dÞch,m«i   
    gií xuÊt khÈu 
i   kh«ng   
¸p dông     
®èi víi
c¸ctr
  êng   
hîp sau:

Hµng   
ho¸ xuÊtkhÈu 
  viÖn   
trîcho   
nícngoµi.
+ Hµng   
ho¸ xuÊt khÈu 
  theo 
h×nh 
thøc ® æi 
  hµng,xuÊt khÈu 
    tiÓu ng¹ch,
   
hµng   
t¸ xuÊt.
i
2­ Møc   
  chihoa 
hång 
giao dÞch,m«i   
    giíxuÊtkhÈu.
i  
Møc     thÓ  doanh 
chi cô  do  nghiÖp  xem  
tù  xÐt quyÕt ®Þnh     së 
trªn c¬ 
tho¶ thuËn          tuú thuéc vµo 
víi ®èi t¸cvµ   
c¸c   hiÖu qu¶ cña tõng   
ho¹t®éng  giao 
dÞch,m«i   
  gií ®em     ph¶ib¶o 
i l¹ vµ 
i   ®¶m  nguyªn t¾c   
  tiÕtkiÖm, 
c«ng  khaiminh 
 
b¹ch vµ   
  tùchÞu  tr¸chnhiÖm.
 
HiÖu 
qu¶ 
cña   
ho¹t®éng 
giao dÞch,m«i   
    giíxuÊtkhÈu 
i   lµ:
­ Gióp 
  cho doanh  nghiÖp xuÊt khÈu  îcs¶n 
  ®   phÈm,  hµng   
ho¸ ®ang khã 
kh¨n vÒ  tr
  thÞ  êng  (®Æc  biÖtlµc¸cs¶n 
      phÈm, hµng    ®äng) do 
ho¸ ø    t×m  thªm 
® îcthÞ  êng   
  tr míi,kh¸ch hµng 
  míi.
­ Gióp 
  cho doanh nghiÖp xuÊt khÈu  îchµng       
  ®   ho¸ víigi¸cao h¬n  víi
so   
gi¸xuÊtkhÈu 
    cña  tr
thÞ  êng  cïng mét   
ë    thêi®iÓm  
xuÊtkhÈu.
 
3­ ThÈm  
  quyÒn 
quyÕt 
®Þnh 
viÖc   
chihoa 
hång 
giao dÞch,m«i   
    gií xuÊt
i  
khÈu.
3.1­§èivíihµng 
      xuÊt khÈu 
  theo   
c¸c hiÖp ®Þnh cña ChÝnh phñ  do 
th× 
Bé  ëng  TµichÝnh 
tr Bé    quyÕt ®Þnh.
 
3.2­ §èi víihµng 
      xuÊt khÈu  ¬ng   
  th m¹i cña doanh  nghiÖp: C¨n  vµo 
  cø 
quy chÕ  îc duyÖt  hiÖu 
®   vµ  qu¶ kinh tÕ 
  cña  tõng lÇn xuÊt khÈu  cã 
  do  giao 
dÞch,m«i   
  gií mang  iGi¸m 
i l¹  
, ®èc   
c¸c doanh nghiÖp  tho¶ thuËn         
  víi ®èi t¸c
c¸c
vµ 
quyÕt ®Þnh 
  møc   
chi.
4­ Kho¶n   
chi giao dÞch,  m«i  ixuÊt 
gií  khÈu ph¶i thÓ 
  hiÖn  trong   
hîp
®ång  hoÆc  phô kiÖn, phô   
  lôc kÌm  theo hîp ®ång  cã 
vµ  chøng    tõ hîp ph¸p 
chøng minh.NÕu   lýdo  Æc  
  v×    ® biÖt,ngêinhËn 
    tiÒn giao dÞch,m«i   
      gií xuÊt
i  
khÈu kh«ng  thÓ  vµo 
ký  phiÕu   chi hoÆc   kh«ng ®ång  thÓ 
ý  hiÖn  trong   
hîp
®ång, phô 
  kiÖn,phô   
  lôc theo   
hîp ®ång  chøng     
th×  tõ chiph¶icã 
  ch÷  cña 
ký 
Gi¸m 
®èc,KÕ     ëng  thñ quü 
  to¸ntr vµ    cña doanh  nghiÖp xuÊtkhÈu.
 
5­ Ngêi trùctiÕp 
    chuyÓn tiÒn cho ngêi hëng 
  hoa hång giao dÞch, m«i 
 
giíxuÊtkhÈu 
 
i   chÞu tr¸chnhiÖm   
  c¸nh©n  ícdoanh 
tr   nghiÖp  tr  
vµ  ícph¸p luËt.
 
6­ Kho¶n   
chihoa  hång giao dÞch, m«i   
    gií xuÊt khÈu  îch¹ch   
i   ®   to¸nvµo 
chiphÝ 
  b¸n hµng cña doanh  nghiÖp  (kho¶n   
chihoa hång  b»ng ngo¹itÖ  îc
  ®  
quy  æi   
® ra ®oßng ViÖt Nam  
  theo     
tû gi¸mua vµo thùc tÕ 
  b×nh  qu©n   
trªnthÞ 
tr
êng  ngo¹itÖ  ªnng©n 
  li   hµng  Ng©n  
do  hµng Nhµ   
níc c«ng  t¹   
bè  i thêi®iÓm  
3

chihoa 
  hång) vµ 
  thùc hiÖn 
  chÕ  c«ng 
®é  khaitµichÝnh 
    theo 
quy 
®Þnh 
hiÖn 
hµnh.
Trong mäi  êng   
tr hîp,ngêi ®Ò  
  nghÞ  ngêi quyÕt 
vµ    ®Þnh   
chihoa hång 
giao dÞch, m«i  i
  gií xuÊt khÈu ph¶i chÞu 
  tr¸ch nhiÖm    
  vÒ quyÕt ®Þnh  cña 
m×nh.
NÕu   dông 
l¹m  chÕ         
®é ®Ó chisaimôc  ®Ých, chikh«ng 
    ®óng ®èi  îng
t  
th× ngêira quyÕt ®Þnh   
        chiph¶ichÞu 
  tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËt.
  tr    
III­§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h
   h


1­ Th«ng  
  tnµy  hiÖu     
cã  lùcthihµnh 
sau  ngµy  tõngµy 
15  kÓ    ký.
2­ Trong 
  qua tr×nh thùc hiÖn,nÕu  khã 
      cã  kh¨n víng m ¾c    
    ®Ò nghÞ   
c¸c
doanh 
nghiÖp  ph¶n 
¶nh  Bé   
vÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu,gi¶i
      quyÕt.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản