Thông tư 01/2001/TT-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
80
lượt xem
5
download

Thông tư 01/2001/TT-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2001/TT-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/2000/NĐ-CP ngày 10/7/2000 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2001/TT-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a U û  b a n  ch ø n g   h o¸n N h µ  n íc s è  01/2001/TT­U B C K   k n g µ y 15  th¸ng 2 n¨ m  2001 h í ng d É n   ù c hi Ö n   g h Þ  ® Þ n h   th n s è  22/2000/N§­C P  n g µ y  10 th¸ng  n¨ m  2000 c ñ a C h Ý n h   h ñ   7  p v Ò   Ö c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü nh v ù c  vi c h ø n g  kh o¸n v µ  th Þ  tr n g  c h ø n g  kh o¸n ê Thi hµnh  Òu  NghÞ   nh  è    §i 22  ®Þ s 22/2000/N§­   µy  CP ng 10/7/2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph v x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v chøng kho¸n  µ  v thÞ  êng  tr chøng  kho¸n (sau  y   Õt t¾t lµ NghÞ   nh), Uû   ®© vi       ®Þ   ban  Chøng   kho¸n Nhµ   íchíng dÉn  ô  Ó  ét  è  iÓ m       n    c th m s ® nh sau: I. è i tî ng, g u yªn t ¾ c x ö  p h ¹t,  §  n  ¸p d ô n g   c¸c q u y  ® Þ n h  liªn u a n  q 1.§èit ng bÞ  ö  ¹t    î   x ph §èit ng bÞ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh   î   x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v chøng kho¸n vµ    thÞ  êng  tr chøng  kho¶n  îc quy  nh  ¹  ®  ®Þ ti Kho¶n    Òu  ­ NghÞ   nh    3, §i 1    ®Þ bao gå m: 1.1.Tæ     chøc,c¸nh©n     trong níckhi:    a. Thùc  Ön  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    hi h viviph h ch trong lÜnh  ùc    v chøng kho¸n  vµ  Þ  êng  th tr chøng  kho¸n quy  nh  ¹ Ch ¬ng      ®Þ t  i IINghÞ   nh; ®Þ b.Hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  îcthùc hiÖn        viviph h ch ®    trªnl∙nhthæ  ÖtNam; Vi   c.Hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  Én    viviph h ch v cßn  trong thêihiÖu  ö  ¹tviph¹m     x ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc    v chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng kho¸n,quy  nh     ®Þ t¹ §iÒu      i 3,NghÞ   nh. ®Þ 1.2.Tæ     chøc,c¸nh©n  ícngoµiviph¹m     n     theo quy  nh  ¹ ®iÓ m     ãi   ®Þ t i 1.1 n   trªncòng  Þ   ö  ¹ttheo      b x ph   c¸c quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µ  ®Þ v Th«ng    µy,trõ tn     tr ng  îp c¸c ®iÒu  cquèc  Õ  ªnquan  µ   Öt Nam   ý  Õt  ê h    í  t li   m Vi   k k hoÆc   tham    gia cã quy  nh  ®Þ kh¸c. 2.Nguyªn  ¾c  ö  ¹t   t x ph ViÖc  ö  ¹m    ¹m  µnh  Ýnh  x ph viph h ch trong lÜnh  ùc    v chøng  kho¸n  µ  Þ  v th tr ng  ê chøng  kho¸n ph¶i tu©n    theo    c¸c quy  nh  ¹    Òu      vµ    ®Þ ti c¸c §i 2, 3, 15  17 NghÞ   nh  µ  ®Þ v nguyªn  ¾c  ö  ¹tt¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  t x ph   i §i 3  l X l    h chÝnh  (sau ®©y  Õtt¾tlµPh¸p  Önh).Khi¸p dông      vi       l      c¸cnguyªn t¾c    Çn u    ®ã c l ý  ÷ng  Ên    nh v ®Ò sau: 2.1 Nguyªn  ¾c  ng  Èm  Òn:   t ®ó th quy ChØ   ã  ÷ng  êicã  Èm  Òn  c nh ng   th quy quy  nh  ¹ Ch ¬ng  I ®Þ ti  II NghÞ   nh, ®Þ   míi ® îc ra      Quy Õt  nh   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v chøng  kho¸n  µ  Þ  êng  v th tr chøng  kho¸n, víih×nh     thøc  µ  v møc   ¹t trong  ¹m    ph   ph vi thÈm   quyÒn  quy  nh.  ®Þ Kh«ng  îc phÐp  ®  t¸ch m ét    ¹m  µnh  Òu      vi ph th nhi vi ph¹m  á  nh hoÆc   ép  Òu    ¹m  á  µnh  ét    ¹m  ính¬n,nh»m   ôc   g nhi viph nh th m viph l     m ®Ých  thay ® æi  Èm  Òn  ö  ¹t.   th quy x ph
 2. 2 2.2 Nguyªn  ¾c  ng  i t ng:   t ®ó ®è  î M äi  i  îng  ùc  Ön  µnh      ¹m   µnh  Ýnh  ®è t th hi h vi vi ph h ch trong  Ünh  ùc  l v chøng  kho¸n  µ  Þ  êng  v th tr chøng kho¸n quy  nh   ¹  Ó m   Th«ng   nµy, ®Þ t i§i 1  t   ®Ò u   Þ  ö  ¹ttheo NghÞ   nh. b x ph     ®Þ M ét  i t ng thùc hiÖn  Òu  µnh      ¹m  × ngêi®ã   Þ  ö  ¹tvÒ   ®è  î     nhi h viviph th     b x ph   tõng  µnh      ¹m. NhiÒu  i t ng cïng thùc hiÖn  ét  µnh      ¹m  ×  h viviph   ®è  î       mh viviph th m çi  i îng  u   Þ   ö  ¹tviph¹m ¬ng  ®è t ®Ò b x ph     t øng  íihµnh      ¹m  m ×nh   v  viviph do  g©y    ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ra.M h viviph h ch chØ  Þ  ¹tm ét  Çn. b ph   l Kh«ng  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong c¸c tr ng  îp  éc  ×nh  Õ      ê h thu t th cÊp  Õt, thi   phßng  Ö   Ýnh  ¸ng,sù  Ön  Êt ngê  v ch ®   ki b   hoÆc     ¹m  µnh  Ýnh  viph h ch trong khi®ang  ¾ c   Önh  ©m   Çn     m b t th hoÆc     Önh  c¸c b kh¸c lµm  Êt    m kh¶  n¨ng  nhËn  thøc hoÆc     kh¶ n¨ng  iÒu  Ón  µnh    ña  × nh. ® khi h vic m 2.3 Nguyªn  ¾c  ng    t ®ó møc  : ®é H×nh thøc,møc     ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ®é x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v chøng  kho¸n  µ  Þ  êng  v th tr chøng kho¸n ph¶ic¨n  vµo  Ýnh  Êt,møc     µ  Ëu      cø  t ch   ®é v h qu¶  ña  µnh      ¹m.  ch viviph Tuy nhiªn,khix¸c ®Þnh  ×nh      h thøc  µ  v møc     ö  ®é x ph¹t,cÇn  Ðt    x thªm  Ò   ©n  ©n  µ  ÷ng  ×nh  Õtt¨ng nÆng,  v nh th v nh t ti     gi¶m  Ñ   nh ®Ó   ã  Õt ®Þnh  ïhîp. c quy   ph   C¸c  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,    ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  t ti   nh khix ph     h ch trong lÜnh  ùc    v chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng  kho¸n bao  å m:   g ­  ph¹m  thiÕu  Óu  Õt ph¸p  Ët vÒ   Vi  do  hi bi   lu   chøng kho¸n  µ  Þ  êng  v th tr chøng  kho¸n vµ    kh«ng  ©y  Öth¹ilín; g thi     ­Vi ph¹m  hµnh      ¹m  ña  êikh¸c;    do  viviph c ng   ­ Tæ  chøc,c¸ nh©n    ¹m  µnh  Ýnh  ∙         viph h ch ® ng¨n  chÆn   µm  l gi¶m  ítt¸c b    h¹icña    ¹m  µ  ùnguyÖn  öa  ÷a,båith ng  Öth¹i.   viph v t   s ch     ê thi   C¸c  ×nh  Õtt¨ngnÆng,    ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  t ti     khix ph     h ch trong lÜnh  ùc    v chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng kho¸n bao  å m:   g ­T¸iph¹m     hoÆc     ¹m  Òu  Çn; viph nhi l ­Hµnh      ¹m  ã  Ýnh  ÊtcÊu  Õt,cã  chøc;   viviph c t ch   k   tæ  ­Lîi ông     d chøc  ô,quyÒn  ¹n hoÆc   Ò   v  h  ngh nghiÖp  îcgiao ®Ó   óigiôc, ®    x    l«i Ðo,Ðp  éc  êikh¸cviph¹m;  k   bu ng      ­Vi ph¹m     trong thêigian ®ang  Êp  µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹t;      ch h quy   x ph Sau      ¹m  ∙  ã  ÷ng  µnh    èntr¸nh, khiviph ® c nh h vitr    che  Êu    ¹m. gi viph 2.4 Nguyªn  ¾c  Þp  êi, iÖt :   t k th   tr   ®Ó M äi  chøc, c¸ nh©n  u   ã  Òn  µ  Üa  ô  tæ     ®Ò c quy v ngh v ph¸thiÖn  Þp  êi   k th   c¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh    vi vi ph h ch trong  Ünh  ùc  l v chøng  kho¸n  µ  Þ  êng  v th tr chøng  kho¸n.C¸c    ph¸thiÖn      ®ã ph¶i® îc th«ng     b¸o cho  ÷ng  êi cã  Èm   nh ng   th quyÒn  ö  ¹thµnh  Ýnh. Khi nhËn  îc th«ng  x ph   ch    ®  b¸o hoÆc  yªu  Çu  ö  ývi c x l    ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc    v chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng  kho¸n,ng­   êi cã  Èm     th quyÒn  ph¶i xóc  Õn    ti ngay  c¸c  ñ  ôc  Çn  Õt ®Ó   ¶m     th t c thi   ® b¶o ®×nh  chØ  ngay  Öc    ¹m  µ  ¾c  ôc  Ëu  vi viph v kh ph h qu¶. 2.5 Nguyªn  ¾c  ng  ñ tôc:   t ®ó th  
 3. 3 ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v chøng  kho¸n vµ  Þ  ­   th tr êng chøng kho¸n ph¶i® îctiÕn hµnh         theo  ng  ñ tôcquy  nh  ¹ c¸c§iÒu  ®ó th     ®Þ ti     tõ45  n   Ph¸p  Önh.   ®Õ 56  l 3. ¸ dông     p  c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  ËtvÒ   lu   chøng kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng  kho¸n. Khi thùc hiÖn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v chøng  kho¸n  vµ  Þ  êng  th tr chøng  kho¸n,ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tkh«ng  ÷ng      th quy x ph   nh ph¶ic¨n    cø  µo    v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  µ  l v NghÞ   nh, m µ   ®Þ   cßn  ph¶ic¨n cø  µo    v c¸cquy  nh  ¹ NghÞ   nh    ®Þ t i ®Þ 48/1998/N§­   µy  CP ng 11/7/1998 cña  Ýnh  ñ    Ch ph vÒ   chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng kho¸n. II. C  § Þ N H  C¸ C  H µ N H  Vi Vi P H ¹ M  T R O N G  L Ü N H  V ù C  C H ø N G    X¸ k h o¸n V µ  T H Þ  T R ¦ê N G  C H ø N G  K H O ¸ N 1.  µnh      ¹m    H vi vi ph c¸c quy  nh   Ò   ®Þ v ph¸thµnh    chøng kho¸n  c«ng  ra  chóng  Òu  NghÞ   nh) (§i 4  ®Þ 1.1 Hµnh      viche  Êu  ù  ËtkhilËp c¸chå  ¬,thñ tôc®Ó     Ðp    gi s th         s       xinph ph¸t hµnh  chøng kho¸n ra c«ng  óng  ña  chøc    µnh, b»ng       ch c tæ  ph¸th   c¸c th«ng    tin sailÖch    trong c¸cb¸o    ×nh  ×nh  µichÝnh,ho¹t®éng      c¸o t h t     kinh doanh,c¬  Êu     c vÒ   èn,tµis¶n,doanh      Ý, lç, i v      thu,chiph     . l∙ 1.2  µnh    H vikh«ng  ©n  tu theo  quy  nh  Ò   ×nh  ù c¸c bíc trong viÖc  ®Þ v tr t        tæ  chøc    µnh  ph¸th chøng kho¸n ra c«ng  óng:    ch a)  ö   ông    Sd c¸c th«ng    µi b¶n  b¹ch    tinngo   c¸o  ®Ó th¨m  thÞ  êng  íc dß  tr tr   khi® îcphÐp    µnh     ph¸th chøng  kho¸n; b) Ph ©n  èichøng    ph   kho¸n tr ckhithùc hiÖn  Öc    í      vi c«ng  è    µnh; b ph¸th c) Ph¸t hµnh    chøng kho¸n kh«ng theo  ng  éi dung    ®ó n  ghi trong  Êy gi   phÐp    µnh  Ò   è îng,chñng  ¹ chøng  ph¸th vsl   lo i   kho¸n,thêih¹n ph¸thµnh;      d) Th«ng c¸o ph¸thµnh    chøng  kho¸n      ¬ng  Ön  trªnc¸c ph ti th«ng    i tin®¹   chóng kh«ng  ng  éidung  µ  êigian quy  nh  ®ó n  v th     ®Þ hoÆc   ¨ng  ý    µnh  ® k ph¸th kh«ng  c«ng  è  â  µng    b rr c¸c th«ng    Ò   Òn  Óu  Õt,quyÒn  ∙ng  ý  tinv quy bi quy   ® k mua  chøng kho¸n,quyÒn    chuyÓn  æi  ® chøng  kho¸n  µ  Òn  v quy kh¸c cho      c¸c cæ   «ng  µ  êi®Ç u  . ® v ng   t  1.3 Hµnh      ¹o    vigi¶m trong hå  ¬    Ðp    µnh.   s xinph ph¸th 1.4 Hµnh      µnh    viph¸th chøng  kho¸n ra c«ng  óng    a  ã  Êy phÐp     ch khich c gi   ph¸thµnh.   2. Hµnh      ¹m      viviph c¸c quy  nh  Ò   ¹t®éng  ®Þ v ho   giao dÞch    chøng kho¸n  trªnthÞ  êng    tr chøng kho¸n tËp    trung (§iÒu  NghÞ   nh).   5  ®Þ 2.1  µnh    H vithao  óng  Þ  êng  ña  chøc, c¸ nh©n  Õn  µnh  t th tr c tæ     ti h trong  khithùc hiÖn      mua  chøng  b¸n  kho¸n t¹ thÞ  êng      tr i chøng  kho¸n tËp    trung: a)  ù   ×nh  Tm hoÆc  th«ng  ng  íingêi kh¸c thùc  Ön  ng  êiviÖc  ®å v      hi ®å th   mua  hoÆc   b¸n  ét  ¹  m lo i chøng kho¸n nh»m   ôc  ch  ¹ora cung  Çu    m ®Þ t   c hoÆc   gi¸c¶    ¹o;   gi¶t  
 4. 4 b) Mua  hoÆc  b¸n m ét lo¹ chøng kho¸n m µ  kh«ng thùc hiÖn viÖc  i chuyÓn  Òn  ë  ÷u  quy s h chøng  kho¸n. c) Tuyªn    truyÒn th«ng      ù  Ët g©y  Ôu  ¹n thÞ  êng  tinsai s th   nhi lo   tr chøng  kho¸n; d)    ôc mua   Liªn t   chøng kho¸n    gi¸cao  hoÆc   ªntôc b¸n  li     chøng kho¸n  íi v  gi¸thÊp    µm    ®Ó l thay ® æi      gi¸chøng kho¸n trªnthÞ  êng.     tr 2.2 Hµnh      vimua    éigi¸ncña  chøc,c¸nh©n  b¸n n     tæ     quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ t i 70 NghÞ   nh  ®Þ 48/1998/N§­   µy  CP ng 11/7/1998 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v chøng  kho¸n  vµ  Þ  êng  th tr chøng kho¸n lµ hµnh    ö  ông       vis d c¸c th«ng    ã  ªnquan  n   tinc li   ®Õ gi¸vµ  èi l ng    kh  î giao  Þch d chøng kho¸n  ña  ét  chøc  c m tæ  niªm  Õt  a  îc y ch ®   c«ng  è    b ra c«ng  óng    ùctiÕp hoÆc     Õp mua,    ch ®Ó tr     gi¸nti   b¸n chøng kho¸n. 2.3 Hµnh    khèng    vib¸n  chøng kho¸n cña  chøc,c¸ nh©n  îcthùc hiÖn    tæ     ®    díih×nh    thøc b¸n chøng kho¸n    khi kh«ng  ë  ÷u  s h chøng  kho¸n  ¹  êi®iÓ m   ti   th giao dÞch.   2.4 Hµnh      vimua,  l¹ chøng  b¸n    i kho¸n cña  Ýnh  ×nh    a  îcphÐp    ch m khich ®   cña  û   U ban  Chøng kho¸n Nhµ   íc.   n  2.5 Mua  b¸n chøng kho¸n niªm  Õt  µi Trung  ©m   y ngo   t giao  Þch  d chøng  kho¸n,Së    giao dÞch    chøng kho¸n. 3.  µnh      ¹m  H vi vi ph quy  nh   Ò   ®Þ v b¶o  Ö     «ng  v cæ ® hoÆc   ©u  ãm  th t doanh  nghiÖp  Òu  ­NghÞ   nh)  (§i 6   ®Þ 3.1 Hµnh    ©u  ãm  µ    Ëp    vith t v s¸p nh doanh  nghiÖp: a)    Tæ chøc,c¸ nh©n     mua, b¸n chøng  kho¸n trªnthÞ  êng     tr chøng  kho¸n  tËp trung lµm    thay ® æi  Öc  ¾ m   ÷ tõ 5%   ëlªncæ   Õu  ã  Òn  Óu    vi n gi     tr     phi c quy bi quyÕt  hoÆc  kh«ng  cßn  ¾ m   ÷ 5%     Õu  ã  Òn  Óu  Õt  ña  n gi   cæ phi c quy bi quy c m ét  chøc  tæ  ph¸thµnh  µ     m kh«ng  b¸o c¸o cho Trung  ©m   t giao  Þch  d chøng  kho¸n,Së    giao dÞch    chøng  kho¸n,trong thêih¹n  giê kÓ   õngµy        24    t   thanh    to¸n giao dÞch.   b)    Tæ chøc, c¸ nh©n  µ  êi cã  ªnquan  ùc hiÖn     v ng   li   th   mua  chøng kho¸n  trªn thÞ  êng    tr chøng  kho¸n  Ëp  t trung    ¾ m   ÷    ®Ó n gi trªn 25%     Õu  ã  cæ phi c quyÒn  Óu  Õt  ña  ét  chøc  bi quy c m tæ  ph¸thµnh  µ     m kh«ng  th«ng qua  ¬ng  ph thøc  chøc  u     tæ  ®Ê gi¸c«ng  khai theo    quy  nh   ña  û   ®Þ c U ban  Chøng  kho¸n  Nhµ   íc. n 3.2 Hµnh      ¹m    viviph quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö     «ng: v cæ ® Cæ   «ng  ® s¸ng  Ëp  l tham   gia mua,  chøng  b¸n  kho¸n trªnthÞ  êng     tr chøng  kho¸n tËp    trung,viph¹m     nguyªn t¾c    ph¶in ¾ m   ÷Ýt  Êt 20%   èn    Çn     gi   nh   v cæ ph cña  chøc    µnh  µ  tæ  ph¸th v ph¶in ¾ m   ÷ møc  µy  èithiÓu  n¨m  Ó   õ ngµy    gi   n t  3  k t  kÕt  óc viÖc    µnh. th   ph¸th 3.3 Hµnh      ¹m  Ò   ûlÖ    viviph v t   tham    ña  nícngoµi: giac bªn    a) C¸c  chøc,c¸ nh©n  ícngoµithùc hiÖn  tæ     n      mua  chøng kho¸n trªnthÞ     tr ng  ê chøng  kho¸n  Ëp  t trung  ¾ m   ÷ qu¸  n gi   20%   tæng  è    Õu  ang u  s cæ phi ® l hµnh  ña  ét  chøc    µnh, chøng  c m tæ  ph¸th   chØ  ü  u    ña  ét  ü  u    qu ®Ç tc m qu ®Ç t chøng  kho¸n hoÆc   ét  chøc  íc ngoµin ¾ m   ÷ qu¸ 7%   µ  ét    ©n     m tæ  n    gi     v m c¸ nh nícngoµin ¾ m   ÷qu¸ 3%   i víi   Õu,chøng      gi     ®è     phi   cæ chØ  ü  u  ; qu ®Ç t b) C¸c  chøc,c¸ nh©n  ícngoµithùc hiÖn  tæ     n      mua  chøng kho¸n trªnthÞ     tr ng  ê chøng  kho¸n  Ëp  t trung  ¾ m   ÷ qu¸  n gi   40%  tæng  è    Õu  ang u  s tr¸ phi ® i l
 5. 5 hµnh  ña  ét  chøc    µnh  c m tæ  ph¸th hoÆc   ét  chøc  íc ngoµin ¾ m   ÷ qu¸ m tæ  n    gi     10%   µ  ét    ©n  ícngoµin ¾ m   ÷qu¸ 5%   i víi   Õu. v m c¸nh n    gi     ®è     i tr¸phi 4.Hµnh      ¹m      viviph c¸cquy  nh  Ò   Êy phÐp  ¹t®éng  ®Þ v gi   ho   kinh doanh  µ    v dÞch  ô  v chøng kho¸n (§iÒu      7,NghÞ   nh) ®Þ 4.1. Hµnh    ö  ông    äi tr¸ víiquy  nh     vi s d tªn g   i     ®Þ trong  Êy  Ðp   ¹t gi ph ho   ®éng; viph¹m  iÒu  Ö;tæ     ® l   chøc  khaitr ng  ¹t®éng    a    iÒu  Ön,   ¬ ho   khich ®ñ ® ki   thÓ  Ön    hi nh sau: ­ Sö   ông  sè,ký  hiÖu     d m∙    m∙  ®Ó chØ  Én, gií thiÖu    äicña  d    i tªng   c«ng    ty, chi nh¸nh, v¨n      phßng  i diÖn  ®¹   c«ng      ty trªn c¸c  n  È m,  Ê ph qu¶ng c¸o, biÓn    hiÖu  µ  v trong giao dÞch    íi     tr¸v   i quy  nh  ®Þ trong giÊy phÐp  ¹t®éng  îccÊp.     ho   ®  Tæ   chøc  ùc hiÖn  th   hoÆc  chØ  Én  ö  ông, gií thiÖu  Ò   ¹m    ¹t d sd  i   v ph viho   ®éng kh«ng  ïhîp víi Êy phÐp  îccÊp  µ  iÒu  Ö  ph       gi   ®  v® l c«ng    tyhoÆc   öa  æi  s® ®iÒu  Ö  l c«ng    µm    Öch  íi tyl sail v  quy  nh  ®Þ trong giÊy phÐp  îccÊp.     ®  ­ Tæ     chøc khaitr ng  ¹t®éng  ña    ¬ ho   c c«ng      ty,chinh¸nh,v¨n    phßng  i ®¹   diÖn c«ng    ty hoÆc   iÓn  tr khai ho¹t ®éng      c¸c  Ünh  ùc  l v nghiÖp  ô  îc cÊp  v®  phÐp  µ   a      iÒu  Ön  m ch ®ñ c¸c® ki theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4.2.Hµnh    Õn hµnh  ¹t®éng    viti   ho   kinh doanh,cung  Êp  Þch  ô      cd v chøng  kho¸n    a  îc cÊp  Êy  Ðp;  khi ch ®   gi ph cho  în,cho  m  thuª hoÆc     chuyÓn  îng nh   giÊy  Ðp; ho¹t®éng  ph    kinh doanh    cung  Êp  Þch  ô  cd v chøng  kho¸n trong lÜnh      vùc  µ   Êy phÐp  m gi   kh«ng quy  nh  ®Þ hoÆc   Êy phÐp  ∙  Õt  ¹n;tÈy xo¸,söa  gi   ®h h       ch÷a  Êy  Ðp  ¹t ®éng,  Êy  Ðp  ë     gi ph ho   gi ph m chi nh¸nh, ® Æt     v¨n phßng  i®¹   diÖn; thay  æi, thuyªn chuyÓn  ô së, m ë     ®     tr     thªm    chi nh¸nh; thay  æi    ® Tæng   gi¸m  c,  ã   ®è Ph tæng  gi¸m  c,  ®è t¸ch ra    hoÆc   s¸p  Ëp  µo  nh v c«ng    ty chøng  kho¸n kh¸ckhicha  îcUû        ®   ban  Chøng  kho¸n Nhµ   ícchÊp  Ën.   n  thu Hµnh      ¹m    viviph c¸cquy  nh  Ò   ¹t®éng  ®Þ v ho   kinhdoanh  ña    chøc    c c¸ctæ  kinhdoanh    chøng  kho¸n (§iÒu  NghÞ   nh)    8  ®Þ 5.1.§ Ó     nh  ét    x¸c®Þ m trong nh÷ng  µnh      ¹m    h viviph nguyªn t¾c  ¶m       ® b¶o an  µn  to trong ho¹t®éng     kinh doanh    b»ng  Öc  vi duy  ×th ng  tr   ê xuyªn t×nh  ¹ng   tr   tµichÝnh  µnh m¹nh,®ñ  îng vèn    l   l  kh¶  ông,ph©n    ñiro trong ®Ç u    d   t¸nr       thoÆc   tham    gia b¶o  l∙nh, ¹n  Õ   îcrñiro,thua  çdÉn  n     ch ®       h l  ®Õ nguy  ¬  Êt  c m kh¶  n¨ng  thanh to¸n, Çn   c ph¶ixem  Ðt c¸cc¨n cø    x       sau: a)  Kh«ng duy  × ®ñ  îng  èn  tr   l v kh¶  ông  ®èi víic¸c  d (    c«ng  chøng  ty  kho¸n), èn u  ¹t(®èivíi   v l ho      c«ng    tyqu¶n  ýquü  u  )® îcx¸c®Þnh  íi ét  è  l  ®Ç t       v  ms lÇn  µo    êi®iÓ m   èith¸ng tr c®ã   µ  µo  êi®iÓ m   îcthanh      v c¸c th   cu     í   v v th   ®  tra®Ó kÕt  Ën  Æc   ï  lu m d c«ng    ty chøng kho¸n, c«ng      ty qu¶n  ý quü  u    ®∙  ã  l  ®Ç t c nh÷ng  Ön  bi ph¸p kh ¾c  ôc  ng  Öu    ph nh hi qu¶  a  ch cao; b) Mua  ¾ m     s trangthiÕtbÞ  µ  µis¶n  è  nh  ît   ûlÖ      v t  c ®Þ v   t   quy  nh; qu¸ ®Þ c) Tham     u       gia ®Ç t hoÆc  b¶o    îtc¸c h¹n  l∙nh v     møc  quy  nh,    ¹m  ®Þ vi ph quy  ¾c  ©n    ñiro. t ph t¸nr   5.2.C¸ch    nh    µnh    îdông  Öc    x¸c ®Þ c¸c h vil   i vi qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  ña  l  v t  c kh¸ch hµng    ö  ông,kinh doanh    ®Ó s d     cho  Ýnh  × nh  ch m hoÆc  cho  kh¸ch hµng    nhng  a  îc kh¸ch  µng  û  ch ®   h u th¸c,kh«ng  ùc hiÖn    Öt gi÷a nghiÖp  ô    th   t¸ch bi     v tù doanh  µ    v nghiÖp  ô  v m«i  í  gi icho kh¸ch  µng, ph¶i c¨n  c¸c quy  nh   h     cø    ®Þ sau: a) Vi ph¹m    îp ®ång  ∙  ý  Õt  íi    c¸ch   ® k k v  kh¸ch hµng;  
 6. 6 b) Vi ph¹m     nguyªn t¾c    trong thùc hiÖn  Önh      l mua,  Önh  chøng  l b¸n  kho¸n  cho  kh¸ch hµng;   c)Vi ph¹m       c¸cnguyªn t¾c  Ò   Ëttùu      v tr     tiªntrong giao dÞch      chøng  kho¸n; d) Vi ph¹m     nguyªn t¾c    Ötgi÷a viÖc  Æt  Önh  ña    t¸chbi     ® l c kh¸ch hµng  µ    v viÖc  Æt  Önh  ùdoanh. ® l t  5.3.ViÖc    nh  µnh      x¸c ®Þ h vitham    ¹t®éng  gia ho   kinh doanh  ÷ng  Ünh    nh l vùc  Þ   Ê m   bc theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   lu   chøng kho¸n  µ  Þ  êng  v th tr chøng kho¸n,cÇn    xem  Ðt c¸cc¨n cø  x       sau: a)  ã       ®Ó     nh  µ c«ng    C ®ñ c¨n cø  x¸c ®Þ l  ty chøng kho¸n,c«ng      ty qu¶n  ý l  quü  u    ∙  ®Ç t® tham    ¹t®éng  Ýn  ông  µ  gia ho   td v cho  vay chøng kho¸n,dïng vèn      hay  µis¶n  ña  ü  u    t  c qu ®Ç tchøng  kho¸n ®Ó     cho  vay  hoÆc  b¶o l∙nh; b)  ©n     Ph t¸n hoÆc   iÒu  µ  µis¶n  u     ÷a    ü  u     ® ho t   ®Ç t gi c¸c qu ®Ç t chøng  kho¸n  chÝnh  × nh  do  m qu¶n  ý,b»ng  Öc  ïng  èn  ña  ü  u     µy    l  vi d v c qu ®Ç t n ®Ó ®Ç u    thoÆc   mua  µis¶n  ü  t  qu kh¸ctrong cïng m ét        c«ng    tyqu¶n  ýquü. l  6. Hµnh      ¹m      viviph c¸c quy  nh  Ò   êihµnh  Ò   ®Þ v ng   ngh kinh doanh    chøng  kho¸n 6.1.Tæ     chøc kinh doanh  chøng  kho¸n (c«ng    ty chøng kho¸n,c«ng      ty qu¶n  ýquü  u    µ  ü  u    l  ®Ç tv qu ®Ç tchøng  kho¸n)®∙  è  Ý,sö  ông  ÷ng  êi   b tr   d nh ng   cha  ã  Êy  Ðp  µnh  Ò   µo  ÷ng  c gi ph h ngh v nh nghiÖp  ô  µ   v m quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËtvÒ     chøng  kho¸n  µ  Þ  êng  v th tr chøng  kho¸n  µ ph¶i cã  Êy  Ðp  µnh  l    gi ph h nghÒ  hoÆc   kh«ng thay ® æi, thuyªn chuyÓn        c«ng    i  íinh÷ng  êi cã  t¸c®è v   ng   giÊy  Ðp  µnh  ph h nghÒ   ng  Þ   ¬  nh b c quan  ã  Èm   Òn  c th quy thu  åi giÊy  Ðp  h  ph hµnh  Ò   ngh hoÆc   éc  bu ph¶ichuyÓn    sang c«ng    t¸ckh¸c. 6.2. Ng êi hµnh      nghÒ  kinh doanh chøng kho¸n  Þ   íc quyÒn  ö  ông  b t  sd giÊy phÐp    trongc¸ctr ng  îp:    ê h a)  êi hµnh  Ò   Ng   ngh kinh doanh    chøng kho¸n ®ång  êilµm  Öc    th   vi hoÆc   gãp  èn  µo    v v haihoÆc   Òu nhi c«ng   tychøng  kho¸n;lµm    gi¸m  c, thµnh    ®è   viªn héi®ång    qu¶n  Þ,cæ   «ng  ë  ÷u        Õu  ã  Òn  Óu  Õt  tr   ® s h trªn5% cæ phi c quy bi quy cña  chøc    µnh. tæ  ph¸th b)  êi hµnh  Ng   nghÒ  kinh doanh  chøng  kho¸n  ùc tiÕp  tr   hoÆc     Õp gi¸n ti   tham    gia b¸n  èng  kh chøng  kho¸n kh«ng  éc  Òn  ë  ÷u    thu quy s h chøng  kho¸n t¹   i thêi®iÓ m     giao dÞch; mua   chøng      b¸n  kho¸n trong khitæ        chøc    µnh  a  ph¸th ch c«ng  è  b th«ng      tinra c«ng  óng;c«ng  è  ch   b tuyªn truyÒn    ù  Ët,tham      sais th   gia ho¹t®éng  Ýn  ông  µ    td v cho  vay chøng kho¸n;tham    ¹t®éng    gia ho   thao  óng t  thÞ  êng,lòng ®o¹n  Þ  êng. tr     th tr 7. Hµnh      ¹m    vi vi ph quy  nh  Ò   ®Þ v tr¸chnhiÖ m   ña  ©n  µng    c ng h gi¸m    s¸t (§iÒu  NghÞ   nh) 10  ®Þ 7.1  Kh«ng  ùc  Ön  Öc    Öt gi÷a  µis¶n  ña  ü  u     th hi vi t¸ch bi   t  c qu ®Ç t chøng  kho¸n víi µis¶n      t kh¸c hoÆc   ÷a tµis¶n  ña    ü  u      gi     c c¸c qu ®Ç t chøng  kho¸n kh¸c     nhau; 7.2  Õu  Thi tr¸ch nhiÖ m     trong qu¶n  ý hoÆc   ö  ông  l  sd kh«ng  ng  ôc   ®ó m ®Ých theo quy  nh  ña  iÒu  Ö  ü  Ò   µis¶n  ña    ü  u    ®Þ c® l qu v t   c c¸c qu ®Ç t chøng  kho¸n; 7.3 Vi ph¹m  îp ®ång     h  qu¶n  ý, l  gi¸m    ∙  ý  íi s¸t® k v   c«ng    tyqu¶n  ýquü. l 
 7. 7 8. Hµnh      ¹m    viviph quy  nh  Ò   ¨ng  ý,thanh    ï trõ,l ký  ®Þ v® k  to¸nb    u  chøng  kho¸n (§iÒu  NghÞ   nh)   11  ®Þ 8.1 Lîidông     chøc n¨ng u  ý  l k chøng  kho¸n cho    kh¸ch hµng      ®Ó cho  în, m  cho vay chøng kho¸n trªntµikho¶n u  ý  ña       l k c kh¸ch hµng    hoÆc   ïng sè  d   chøng  kho¸n l ký  ña   u  c kh¸ch hµng    Ç m   è.   ®Ó c c 8.2 Lîidông  ùc hiÖn     th   nghiÖp  ô u  ý  v l k chøng  kho¸n cho    kh¸ch hµng      ®Ó tham    µm  Êttho¸tchøng  «, l th     kho¸n  ña  c kh¸ch  µng  h b»ng  c¸ch  öa  ÷a  Èy s ch t   xo¸,gi¶ m¹o     chøng  õ l ký,chøng  õ thanh  t  u    t  to¸n chuyÓn    giao chøng kho¸n,   chøng  õgöi, ótchøng  t      r kho¸n. 8.3  ph¹m  Õ     Vi  ch ®é b¶o qu¶n, kiÓm     i  Õu, sao  ®Þnh   ú    kª, ®è chi   kª  k hoÆc   µm      Êtl¹c, l r¸ch n¸t,th    chøng kho¸n gi¶ trong kho u  ý,chÕ          lk  ®é phßng  chèng ch¸ynæ.   8.4  ph¹m  Õ     ¹ch  Vi  ch ®é h to¸n kÕ     to¸n,thanh    to¸n chuyÓn    giao chøng  kho¸n,®èi  Õu    Ën  è   tµikho¶n u  ý  íikh¸ch  µng    chi x¸c nh sd   lk v  h hoÆc   Õu thi   sao  Õ   i chiÕu  ÷a kÕ     ©n  Ých  íikÕ     k ®è   gi   to¸nph t v   to¸ntæng  îp,sailÖch  Ðo  h   k dµi, ©y   g tæn  Êtcho  êi®Ç u  . th   ng   t 9. Hµnh      ¹m      vi vi ph c¸c quy  nh  Ò   Õ     ®Þ v ch ®é b¸o c¸o trong  ¹t®éng   ho   kinhdoanh    chøng kho¸n (§iÒu  NghÞ   nh)   12  ®Þ 9.1 C¸  ©n, tæ    nh   chøc  ã  c chøc n¨ng  Öm   ô  nhi v quy  nh  Ò   Öc  Ëp vµ  ®Þ v vi l   göi b¸o    c¸o  èng  theo  th kª  quy  nh   ng  thiÕu    Çn  ®Þ nh do  tinh th tr¸ch nhiÖ m     trong viÖc  Ëp  µ  öib¸o    èng      l v g   c¸o th kª kh«ng  y  ,  ®Ç ®ñ kh«ng  ng  êigian, ®ó th     kh«ng  ng  É u   Óu  ®ó m bi quy  nh  ña  û   ®Þ c U ban  Chøng  kho¸n Nhµ   íc.   n 9.2 C«ng    ty chøng  kho¸n, c«ng      ty qu¶n  ý quü  u   , tæ  l  ®Ç t   chøc u  ý  lk chøng  kho¸n ngõng  ¹t®éng    ho   kinh doanh, cung  Êp  Þch  ô  µ       cd v m kh«ng    b¸o c¸o  û   U ban  Chøng  kho¸n  µ   íc hoÆc   ∙  Nh n   ® b¸o c¸o  ng  a  îc sù  Êp  nh ch ®   ch thuËn. 9.3 C«ng    ty chøng  kho¸n, c«ng      ty qu¶n  ý quü  u   , tæ  l  ®Ç t   chøc u  ý  lk chøng  kho¸n  è    c ý kh«ng  b¸o  hoÆc   c¸o  b¸o  kh«ng  Þp  êikhicã  c¸o  k th     x¶y    ra c¸c sù  Ön  Êt  êng  ã  Ó  ©y    ki b th c th g ¶nh  ëng  h nghiªm  äng ®Õ n   tr   kh¶ n¨ng  µi t  chÝnh  µ  ¹t®éng  v ho   kinhdoanh  ña  Ýnh  ×nh.   c ch m 10. Hµnh      ¹m    vi vi ph quy  nh   Ò   ®Þ v c«ng  è  b th«ng    Òu  NghÞ   tin (§i 13  ®Þnh) 10.1 C¸  ©n, tæ    nh   chøc  îdông  l i chøc n¨ng,nhiÖm  ô  îcgiao trong viÖc    v®      lËp  å  ¬  µiliÖu;viÖc  Óm       Ën  Ýnh  Ýnh    îp  h s t    ki trax¸c nh t ch x¸c,h ph¸p,hîp  Ö   l c¸c tµiliÖu,sè  Öu ®Ó        li   che  Êu  ù  ùc trong c¸c tµiliÖu c«ng  è  gi s th          b th«ng    tin ra c«ng  óng, b»ng  ch   c¸ch  Ëp,cung  Êp  l  c th«ng    tinkh«ng  y   ,  Þp  êi  ®Ç ®ñ k th , ®óng  nh  ú  µ  ng  ®Þ k v ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,cung  Êp  lu   c th«ng    µ    tinv b¸o c¸o saisù  Ët.     th 10.2 Lîidùng  Òn  ¹n,nhiÖ m   ô  îcgiao  ö  ùng     quy h  v®  sd th«ng    éibé" tin"n     ®Ó   ùc hiÖn    ¹t®éng    th   c¸c ho   tr¸ ph¸p  Ët,nh  µm  é bÝ   Ët    è  Öu,tµi i lu   l l   m c¸c s li     liÖu cha  n     ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 10.3 Lîidông  Òn  ¹n,nhiÖ m   ô  îcgiao lµngêic«ng  è     quy h  v®       b th«ng      tinra c«ng  óng    ch ®Ó c«ng  è b thay  æi  éi dung  ® n  th«ng    tinquan  äng,c«ng  è  tr   b nh÷ng th«ng      îcnhau  tintr¸ng   i hoÆc   ñ  Ën    ph nh c¸cth«ng    ∙  îcc«ng  è  ­ tin® ®   b tr íc®ã.  
 8. 8 11  µnh    H vic¶n  ëviÖc  tr   thanh    Óm     tra,ki trahoÆc  kh«ng  ùc hiÖn    th   c¸c kiÕn  Þ  ña  ngh c Thanh    Òu  ­NghÞ   nh) tra(§i 14   ®Þ 11.1    Tæ chøc, c¸ nh©n  µ  êi cã  ªnquan  µ ®èi îng     v ng   li   l  t thanh    è    tra c ý c¶n  ë,kh«ng  ùc hiÖn    cÇu  ªnquan  n   ¹t®éng  tr   th   c¸c yªu  li   ®Õ ho   thanh    tratheo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtb»ng  Öc  ×ho∙n,lÈn  lu   vi tr     tr¸nhhoÆc   i  ã, kh«ng    ®è ph   cung  Êp  Þp  êi  y       b¶n, tµiliÖu,chøng  õ,sè  Öu theo    c k th , ®Ç ®ñ c¸c v¨n       t   li   yªu cÇu  ña  chøc  c tæ  thanh    oµn  tra,® thanh    trahoÆc   thanh        ang  µm  traviªnkhi® l nhiÖ m  ô. v 11.2    Tæ chøc, c¸ nh©n  µ  êi cã  ªnquan  µ ®èi îng     v ng   li   l  t thanh    è    tra c ý c¶n  ë, tr  kh«ng  Êp  µnh  Õt ®Þnh  ña  chøc  ch h quy   c tæ  thanh    oµn  tra,® thanh    tra hoÆc   thanh    tra viªn;cung  Êp    c th«ng    tin kh«ng  Ýnh  ch x¸c b»ng  Öc    vi che giÊu,söa  ÷a,chøng  õ,tµiliÖu,sæ     ch   t      s¸ch hoÆc   µm    l thay ® æi    tang vËttrong      khi ®ang  Þ     b thanh    èng  i,c¶n  ë quyÕt  nh   ö  ý vÒ   tra;ch ®è   tr   ®Þ x l   thanh    tra b»ng  Öc  ù ý  vi t   th¸o bá, di chuyÓn,  ã  µnh         ch vi kh¸c lµm    thay  i  ×nh  ¹ng ®è t tr   niªm phong  Òn  µ  ti v chøng  kho¸n,sæ     s¸ch,hå  ¬, chøng  õ kÕ     s  t   to¸n hoÆc     tang vËtph¬ng  Ön ®ang  Þ     ti   b niªm  phong  kh¸c. III.¸P D ô N G  C¸ C  H × N H  T H ø C  P H ¹ T, M ø C  P H ¹ T,    BI Ö N  P H¸ P  X ö  L ý 1.Ph¹tc¶nh      c¸o H×nh  thøc ph¹tc¶nh       c¸o,theo quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh,    ®Þ t  i 1  2  ®Þ chØ   dông  i  íic¸c tr ng  îp  µ   ¸p  ®è v     ê h m quy  nh  ã  ×nh  ®Þ ch thøc  ¹tc¶nh    ph   c¸o theo  iÒu, kho¶n ¬ng  ®   t øng  ña  c NghÞ   nh  ®Þ hoÆc   ã  Ó  îc¸p dông  i víi c th ®     ®è     c¸ctr ng  îp kh¸cn Õu  ã  ét   ê h     c m trongc¸ct×nh  Õtsau:    ti   ­V«      ¹m;   ý viph ­ Vi ph¹m  Çn  u   µ  ã     l ®Ç v c quy    á,kh«ng  ©y  Öth¹i®¸ng  Ó     m« nh   g thi     k cho thÞ  êng  tr chøng kho¸n vµ  êi®Ç u    µ  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ.   ng   tv c t ti   nh 2.Ph¹ttiÒn     Khi xÐt  Êy  µnh      ¹m    th h viviph kh«ng  éc  êng  îp  dông  ×nh  thu tr h ¸p  h thøc  ph¹tc¶nh  hoÆc   îtmøc   ¹tc¶nh    ×  dông  ×nh    c¸o  v  ph   c¸o,th ¸p  h thøc  ¹ttiÒn. ph     Møc  ¹t® îc¸p dông    ph       nh sau: 2.1 Trêng  îp viph¹m  µ     h    m kh«ng  ã  ×nh  Õtt¨ngnÆng  ct ti     hoÆc   gi¶m  Ñ   nh th× ¸p dông     møc  ¹të  ph   møc  trungb×nh      ë khung  ¹ttiÒn. ph   2.2 Trêng  îp cã  ét    h   m trong c¸c t×nh  Õtgi¶m  Ñ   × ¸p dông     ti   nh th     møc  ¹t ph   díi  møc trung b×nh  n     ®Õ møc  èi Óu cña  t thi   khung  ¹ttiÒn. ph   2.3 Trêng  îp cã  ét    h   m trong nh÷ng  ×nh  Õtt¨ngnÆng   ×    ông    t ti     th ¸p d møc   ph¹ttiÒn trªnmøc       trung b×nh  n     ®Õ møc  èi a  ña  t   c khung  ¹ttiÒn. ® ph   3.TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp    sd gi   3.1. H×nh    thøc  íc quyÒn   ö  ông  Êy  Ðp   µ h×nh  t  sd gi ph l  thøc  ¹t bæ   ph   sung, kh«ng  dông  c  Ëp,chØ  îc ¸p  ông  Ìm    ¸p  ®é l   ® d k theo    ×nh  c¸c h thøc  ¹t ph   chÝnh  (c¶nh c¸o hoÆc   ¹ttiÒn) khi ngêi cã  Èm   Òn    nh  ã    ph        th quy x¸c ®Þ c ®ñ c¨n  vµ  iÒu  Ön    dông    ã  cø  ® ki ®Ó ¸p  (nh c quy  nh  ®Þ cho  Ðp  dông  ×nh  ph ¸p  h
 9. 9 thøc t cquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  i víi µnh      ¹m   í   sd gi   ®è     h viviph trong c¸c®iÒu  ña     c NghÞ   nh). ®Þ 3.2 §iÒu  Ön    Ðt ¸p dông  ×nh    ki ®Ó x     h thøc ícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  t  sd gi ph cã  êih¹n  th   hoÆc   kh«ng  êih¹n  th   ph¶itu©n    theo quy  nh  ¹ c¸c®iÒu  ã    ®Þ ti     c quy ®Þnh ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  t  sd gi   trong NghÞ   nh. Thêih¹n ícquyÒn  ö    ®Þ     t  s dông  Êy  Ðp  gi ph ph¶it ng   ¬ øng  íitÝnh  Êt,møc    ña  µnh      ¹m  ô  v  ch   ®é c h viviph c thÓ  µ  v n»m   trong kho¶ng  êih¹n    th   cho  Ðp    ông  i víi µnh    ,  ph ¸p d ®è     h vi®ã theo  quy  nh  ¹ c¸c®iÒu ¬ng  ®Þ t    i t øng  trongNghÞ   nh.   ®Þ 3.3  êi cã  Èm   Òn    ùc  Ön  Ön  Ng   th quy khi th hi bi ph¸p  ö  ¹tbæ   x ph   sung  íc t  quyÒn  ö  ông  Êy phÐp  sd gi   ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh. §èi ®Þ    víibiÖn    ph¸p  ö  ¹tt c quyÒn  ö  ông    ¹  Êy  Ðp  Chñ   Þch  û   x ph  í   sd c¸c lo igi ph do  t U ban Chøng  kho¸n  µ   íc cÊp,  íc khi ¸p  ông  êi cã  Èm   Nh n   tr     d ng   th quyÒn ph¶i  kiÕn  Þ  ngh b»ng   v¨n b¶n  Ìm  (k theo  å  ¬  ô  Öc)xiný  Õn  Êp  Ën  ña  h s v vi     ki ch thu c Chñ  Þch  û   t U ban  Chøng  kho¸n Nhµ   íc.   n 4. TÞch    µn  é      thu to b c¸ckho¶n    õ viÖc  ùc hiÖn    µnh      ¹m   thu t   th   c¸c h viviph m µ   ã  µ  è  c v s chøng  kho¸n li     ªnquan  n   µnh      ¹m. ®Õ h viviph H×nh  thøc tÞch    µn  é      thu to b c¸c kho¶n    õ viÖc  ùc hiÖn    µnh    thu t   th   c¸c h vi viph¹m  µ   ã  µ  è    m c v s chøng  kho¸n li     ªnquan  µnh      ¹m  h viviph chØ  îc¸p dông  ®    kÌm theo    ×nh  c¸c h thøc  ¹tchÝnh, khingêicã  Èm  Òn    nh  ã    ph        th quy x¸c ®Þ c ®ñ c¨n cø  µ  iÒu  Ön      ông  :   v® ki ®Ó ¸p d nh ­ Cã     quy  nh  ®Þ cho  Ðp  dông  ×nh  ph ¸p  h thøc  Þch    i víihµnh      t thu ®è     vivi ph¹m  ªnquan  ¹ ®iÒu, kho¶n,®iÓ m   ô  Ó  li   ti      c th trong c¸c ®iÒu  ña     c NghÞ   nh   ®Þ vµ    ÷  Ön  ùc tÕ  ña  ô  Öc    ¹m, c¸c d÷  Ön    c¸c d ki th   c v vi viph     ki ®ã ph¶i® îcghi®Çy       ®ñ   trong biªnb¶n    ¹m;    viph ­ §∙cã      th«ng  yªu cÇu  nh  b¸o    ®× chØ    ¹m  viph hoÆc   ã  c quy  nh  µnh    ®Þ h vi bÞ   Ê m   ng  Én  è  ×nh    ¹m  c nh v c t viph hoÆc   i ¹m, sau    ∙  ¹m  t¸ ph   khi® ph c¶nh    c¸o hoÆc   ¹ttiÒn vÒ   µnh      ¹m  íc®ã. ph    h viviph tr   5.C¸c  Ön    bi ph¸p kh¸c   5.1 p  ông  Ön  ¸d bi ph¸p  ö  ýkh¸c,®èi  íihµnh      ¹m  îc x¸c ®Þnh   x l    v  viviph ®     trong tr ng  îp  Ðt  Êy  Çn  Õt,®Ó     ê h x th c thi   ng¨n chÆn   Öc  Õp  ôc viph¹m  µ  vi ti t     v kh ¾c  ôc  Ëu  ph h qu¶    ¹m,  ©n  viph tu theo    c¸c quy  nh ¬ng  ®Þ t øng  ¹    iÒu  ti ® c¸c trongNghÞ   nh, cô  Ó  µ:   ®Þ   th l a)  ¹ibá  Õu  è viph¹m,  Lo   y t    b»ng c¸ch  éc  bu kh«iphôc  ¹ ®óng  û lÖ      li  t   an toµn theo quy  nh  ®Þ hoÆc   ¹ngth¸  tr   i ban  u,  ®Ç sao cho b¶o  ¶m   ® ng¨n  õa  ng kh¶ n¨ng  Õp tôcviph¹m; ti       b)  éc  û  á, c¶ichÝnh  Bu hu b     th«ng      Öch,kh«ng  ng  ù  Ëtg©y  tinsail   ®ó s th   ra    ¹m  vi ph b»ng  Öc  ¨ng  êic¶i chÝnh    vi ® l    trªn c¸c  ¬ng  Ön  ph ti th«ng    i tin®¹   chóng,b»ng      v¨n b¶n    Ýnh  öicho  ¬  c¶ich g  c quan  ã  Èm  Òn  µ    i t c th quy v c¸c ®è  ­ îng li     ªnquan; c)  Ò   åi th ng  Öth¹i  Õu     V b  ê thi   ,n c¸c bªn  ù tho¶  Ën  îc víinhau  Ò   t  thu ®     v viÖc kh«ng  cÇu  åith ng  Öth¹ihoÆc   Ò   yªu  b   ê thi     v møc  åith ng  Öth¹i  × b   ê thi   ,   th ngêi cã  Èm     th quyÒn  ö  ¹t c«ng  Ën  x ph   nh tho¶  Ën    µ    µo  thu ®ã v ghi v quyÕt  ®Þnh  ö  ¹t. êng  îp    x ph   Tr h c¸c bªn kh«ng  ù tho¶  Ën  îc vÒ   t  thu ®   kho¶n  Òn  åi ti b   th ng,n Õu    ê  ë møc  n   ®Õ 1.000.000 ®ång, th× ngêicã  Èm  Òn    vµo         th quy c¨n cø  hËu qu¶  Öth¹ithùc tÕ    Õt  nh  thi       ®Ó quy ®Þ møc   åi th ng  ô  Ó  µ    µo  b   ê c th v ghiv quyÕt  nh   ö  ¹t;n Õu     ®Þ x ph   ë møc     trªn 1.000.000  ng   ×  êi  ã  Èm   ®å th ng c th
 10. 10 quyÒn  ö  ¹tyªu  Çu    x ph   c c¸c bªn  Õn  µnh  ëikiÖn    µ    ti h kh   ra to ¸n,theo  ñ tôc tè th       tông d©n  ù  µ    â ®iÒu  µy    s v ghir   n trong quyÕt ®Þnh  ö  ¹t.     x ph 5.2  êng  îp  Tr h qu¸  êihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ×  th   x ph     h ch th kh«ng  ö  x ph¹tnhng  ã  Ó  Þ    ông    Ön    c th b ¸p d c¸cbi ph¸p kh¸cquy  nh  ¹ §iÓ m   Kho¶n        ®Þ t  i a  3 §iÒu  Ph¸p  Önh. 11  l IV. H È M  Q U Y Ò N ,  T H ñ  T ô C  X ö  P H ¹ T  T 1.ThÈ m   Òn  ö  ¹t   quy x ph 1.1 Thanh      traviªn chuyªn  µnh  û   ng U ban  Chøng kho¸n  µ   íc,Ch¸nh  Nh n   Thanh    û   traU ban  Chøng  kho¸n  µ   íc lµ ngêi cã  Èm   Òn  ö  ¹t® îc Nh n       th quy x ph     quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh. ®Þ t  i 15  ®Þ 1.2 Trêng  îp m ét  µnh      ¹m  ña  ét  chøc,c¸ nh©n    h  h viviph c m tæ     x¶y      ra trªn nhiÒu  a   ¬ng  ®Þ ph kh¸c nhau, th×  êicã  Èm  Òn    Ön    ¹m  Ëp     ng   th quy ph¸thi viph l   biªnb¶n, ®×nh      chØ    ¹m  µ  viph v th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan  ã  Èm  Òn    ¬i c th quy ën   ®ãng  ô së  Ýnh  ña  chøc    ¹m  ô  ýhå  ¬  ö  ývµ  ¬  tr   ch c tæ  viph th l   s x l   c quan  µy  n ph¶i th«ng    b¸o cho    ¬  c¸c c quan  ã  Èm   Òn      a   ¬ng  ªnquan  c th quy ë c¸c ®Þ ph li   biÕt,®Ó   ïng phèihîp xö  ýviph¹m.  c      l    1.3  êng  îp  Òu  chøc, c¸  ©n   ïng  Tr h nhi tæ    nh c tham gia  ùc  Ön  ét  th hi m hµnh      ¹m, th× ngêicã  Èm  Òn    Ön    ¹m  Ëp biªnb¶n  nh   viviph       th quy ph¸thi viph l     ®× chØ    ¹m  µ  viph v th«ng  b¸o cho    ¬  c¸c c quan  ã  Èm  Òn      a   ¬ng  c th quy ë c¸c ®Þ ph biÕt,®Ó   ïng phèihîp xö  ýviph¹m.  c      l    §èivíi   ¹m  ã  chøc,quy    ínnhng  a  n       ph c tæ  vi   m« l   ch ®Õ møc    truycøu tr¸ch   nhiÖ m   ×nh  ù,th× Uû   h s     ban  Chøng  kho¸n Nhµ   íclµc¬    n     quan  ã  Èm  Òn  c th quy chñ  ×, èihîp víi   a  ¬ng    ö  ý. tr   ph       ®Þ ph c¸c ®Ó x l   1.4 Khi xÐt thÊy    ¹m  µnh  Ýnh  Çn    ông      viph h ch c ¸p d møc  ¹tvµ    Ön  ph   c¸c bi ph¸p  ö  ý kh¸c ngoµi ph¹m    Èm   Òn  ña  ×nh,  x l      vi th quy cm Ch¸nh Thanh    û   tra U ban Chøng  kho¸n Nhµ   ícb¸o    ñ  Þch  û     n   c¸o Ch t U ban Chøng kho¸n Nhµ   íc®Ó     n  chuyÓn  å   ¬  ô  Öc  í  Ýnh  h s v vi t ich quyÒn   a   ¬ng  ã  Èm   ®Þ ph c th quyÒn     gi¶i quyÕt. 2.Thñ  ôcxö  ¹t   t   ph 2.1 ViÖc  Õt  nh  ¹tc¶nh    îcthùc hiÖn    quy ®Þ ph   c¸o ®     b»ng    v¨n b¶n,khixÐt     thÊy  Çn  Õt, ¬  c thi   quan  ã  Èm  Òn  öiquyÕt  nh  ö  ¹t®Õ n   Ýnh  c c th quy g  ®Þ x ph   ch quyÒn  ia  ¬ng  ¬ingêiviph¹m    óhoÆc   ¬  ® ph n     c tr   c quan  qu¶n  ýngêiviph¹m. l     2.2.Trêng  îp    h quyÕt  nh   ¹ttiÒn  ×  ¬  ®Þ ph   th c quan  ã  Èm   Òn  ö  c th quy x ph¹tph¶i lËp      biªn b¶n    ¹m  µnh  Ýnh. Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ   vi ph h ch   th   15    t  ngµy  Ëp    l biªn b¶n, c¬    quan  ã  Èm   Òn  ö  ¹tph¶i ra  Õt  nh  ö  c th quy x ph     quy ®Þ x ph¹t. Quy Õt  nh  ö  ¹tph¶i® îcgöicho  chøc,c¸nh©n  Þ  ö  ¹tchË m   ®Þ x ph       tæ     b x ph   nhÊt trong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  quyÕt  nh  ö  ¹t.        03  k t  ra  ®Þ x ph  Tæ chøc,c¸    nh©n  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  b x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v chøng kho¸n vµ  Þ  ­   th tr êng chøng  kho¸n ph¶ithihµnh  Õt  nh  ö  ¹ttrong thêih¹n  ngµy  Ó        quy ®Þ x ph       05  k tõngµy  îcgiao quyÕt ®×nh  ö  ¹t.   ®      x ph 3.ViÖc  ìng chÕ     µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹t.   c  thih quy   x ph
 11. 11 Sau  êih¹n  ngµy,kÓ   õngµy  Ën  îcquyÕt ®Þnh  ö  ¹t, Õu    th   05    t  nh ®     x ph   n tæ chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tkh«ng  ù gi¸cthihµnh, th×  ñ  ëng  ¬     b x ph   t        th tr c quan  ã  c thÈm  Òn  ∙    Õt ®Þnh  ö  ¹t® îcquyÒn: quy ® ra quy   x ph     ­ Yªu  Çu  ©n  µng, kho  ¹c  µ   íc hoÆc   chøc  Ýn  ông  c ng h   b Nh n   tæ  td kh¸c  trÝch tiÒn tõtµikho¶n  ña  chøc,c¸nh©n    ép  ¹t.        c tæ     ®Ó n ph C¬  quan  ã  Èm  Òn  ö  ¹tgöi c«ng  kÌm  Õt  nh  ö  ¹t c th quy x ph     v¨n  quy ®Þ x ph   ®Ó   ©n  µng,kho  ¹c Nhµ   íchoÆc     chøc  Ýn  ông  ng h   b  n  c¸ctæ  td kh¸clµm        c¨n cø trÝch tiÒn tõtµikho¶n    ép  ¹t.        ®Ó n ph ­ Trêng  îp cÇn  ö  ýkª biªntµis¶n,c¬    h  x l          quan  ã  Èm  Òn  quyÕt  c th quy ra  ®Þnh  ö  ¹tph¶ib¸o        Õn  û   x ph     c¸o xiný ki U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh.Sau    ­   khi® îcUû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ý  Õt  nh, c¬  k quy ®Þ   quan  ã  Èm  Òn  èi c th quy ph   hîp víilùcl ng c«ng    Ön  Óm     ©n  ©n  Õn hµnh      µis¶n  ã       î   an, vi ki s¸tnh d ti   kª biªnt   c gi¸trÞt ng     ¬ øng  íi è  Òn ph¹t®Ó     u    v   ti     b¸n ®Ê gi¸theo luËt®Þnh. s    4. ViÖc  ö  ý tÞch    x l  thu  è  s chøng kho¸n  ªnquan  n   µnh      ¹m  li   ®Õ h vi vi ph thùc hiÖn    theo quy  nh  ¹ §iÒu  Ph¸p  Önh.   ®Þ t  i 51  l Quy Õt  nh  Þch    è  ®Þ t thu s chøng  kho¸n li     ªnquan  n   µnh      ¹m  ã  ®Õ h viviph c gi¸trÞ tõ 5.000.000  ng  ëlªn,ph¶igöi cho  Ön  Óm     ©n  ©n  ïng      ®å tr        vi ki s¸tnh d c  cÊp  ét  m b¶n. V. T è  C¸ O, K HI Õ U  N ¹I VI P H ¹ M  P H¸ P  L U Ë T  V Ò   C H ø N G  K H O ¸ N  V µ  T H Þ  T R ¦ê N G  C H ø N G  K H O ¸ N 1.  è   T c¸o  Ò   µnh      ¹m  vh vi vi ph ph¸p  Ët vÒ   lu   chøng kho¸n  µ  Þ  êng  v th tr chøng kho¸n   1.1  äi  chøc, c¸ nh©n  u   ã  Òn  è c¸o  µnh  ×    ¹m  M tæ     ®Ò c quy t  h v viph ph¸p  luËtvÒ     chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng  kho¸n víi ¬      quan  ã  Èm  Òn  ö  c c th quy x lýviph¹m     ph¸p luËtvÒ       chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng  kho¸n.Ng êitèc¸o cã         nghÜa  ô  v cung  Êp    c c¸c chøng  th«ng    ô  Ó  Ò   µnh      ¹m  cø  tinc th v h viviph cho  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  ö  ývµ  c th quy x l   ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   ícph¸p luËtvÒ   Öc  è   tr       vi t   c¸o ®ã.  ¬     C quan  ã  Èm  Òn  Ën  îctèc¸o cã  c th quy nh ®       tr¸chnhiÖm    Õt tè   gi¶iquy     c¸o theo quy  nh  ¹ Ch ¬ng    Ët KhiÕu  ¹i, èc¸o n¨m      ®Þ t i IV,Lu   n      t 1998. 1.2 Ng êitèc¸o cã  Üa  ô:         ngh v a) Cung  Êp  µiliÖu,v¨n b¶n    ¼ng  nh  ñ  Ó, ®èi t ng,ph¹m    c t     ®Ó kh ®Þ ch th    î   vi, éidung  ªnquan  n   ô  Öc    ¹m;    n li   ®Õ v vi viph b) Cung  Êp    c c¸c chøng  ®Ó   ¼ng  nh  µnh      ¹m  cø  kh ®Þ h viviph ph¸p  Ët lu   vÒ   chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng  kho¸n. 1.3 Ng êitè c¸o ph¶ihoµn  µn  Þu           to ch tr¸chnhiÖ m   Ò   éidung  èc¸o,c¸c   v n  t      chøng  cung  Êp  cø  c cho  êi cã  Èm   Òn  ö  ý vi ph¹m.  êng  îp  éi ng   th quy x l    Tr h n  dung  è c¸o  t  hoÆc  chøng  bÞ   ¬  cø  c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Õt  Ën  nh n   th quy k lu kh«ng  ng  ù  Ëtth× ngêitèc¸o ph¶ibåith ng  Öth¹i®∙  ©y    ®ó s th              ê thi     g ra cho  êi ng   bÞ  èc¸o vµ  ÷ng  êicã  ªnquan,tr ng  îp cè    t     nh ng   li     ê h   ý cßn  ã  Ó  Þ  ö  ýhµnh  c th b x l   chÝnh  hoÆc   ×nh  ù,tuú theo møc      ¹m. h s      ®é viph 2.Trêng  îp kh«ng  ô lý®¬n  èc¸o   h  th     t 
 12. 12 C¬   quan  ã  Èm  Òn  ö  ýviph¹m  Ïkh«ng  ô lý®¬n  èc¸o viph¹m  c th quy x l     s  th     t      trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   ­Hµnh      ¹m  Þ  èc¸o kh«ng    viviph b t     cßn  êihiÖu  ö  ¹t; th   x ph   ­ Nh÷ng  ô  Öc  µ   êi tè c¸o  ng  êikhëikiÖn  ¹  µ    Öc  è   v vi m ng     ®å th     ti to ¸n,vi t   c¸o  ∙  îc toµ  thô  ý®Ó     Õt  ®®  ¸n  l  gi¶iquy hoÆc   ∙  ã  ® c b¶n  quyÕt  nh  ña  ¸n  ®Þ c toµ ¸n.   3. KhiÕu  ¹ivµ    Õt  Õu  ¹i®èi víi êicã  Èm  Òn  ö  ývi   n   gi¶iquy khi n       ng   th quy x l    ph¹m ­ Tæ     chøc,c¸ nh©n  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh     b x ph     h ch hoÆc   êi®¹idiÖn  ng     hîp ph¸p  ña  ä  ã  Òn  Õu  ¹i®èi  íiquyÕt  nh  ö  ¹tcña  êi cã  c h c quy khi n   v  ®Þ x ph   ng   thÈm  Òn  quy theo quy  nh  ña  Ët KhiÕu  ¹i, è c¸o n¨m  ®Þ c Lu   n      t 1998.Trong  êi   th   gian chê  Õt    k qu¶    Õt  Õu  ¹i, chøc,c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tvÉn  gi¶iquy khi n   tæ     b x ph   ph¶i   thi µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.  h quy   x ph     h ch ­ Trêng  îp  chøc, c¸ nh©n  Õu  ¹ikh«ng  ng    íiquyÕt  nh     h tæ     khi n   ®å ýv   ®Þ gi¶iquyÕt  Õu  ¹ilÇn  u   ×  ã    khi n   ®Ç th c quyÒn  Õu  ¹i®Õ n   êi cã  Èm   khi n   ng   th quyÒn    Õt  Õu  ¹itiÕp  gi¶iquy khi n   theo hoÆc   ëikiÖn  ô  hµnh  Ýnh  ¹ kh   v ¸n  ch t  i toµ ¸n theo quy  nh  ña       ®Þ c ph¸p luËt.   ­  ×nh  ù    Tr t gi¶iquyÕt  Õu  ¹icña  khi n   c¸c  Êp  ã  Èm   c c th quyÒn  îc gi¶i ®   quyÕt theo tr×nh tùquy  nh  ña  Ët KhiÕu  ¹i  èc¸o n¨m         ®Þ c Lu   n ,    t 1998. VI. æ  C H ø C  T H ù C  HI Ö N  T Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. tn c hi l   15  k t  k Ch¸nh V¨n  phßng  û   U ban  chøng kho¸n  µ   íc,Ch¸nh  Nh n   Thanh    û   tra U ban Chøng  kho¸n Nhµ   íc,thñ tr ng    n  Þ  éc Uû     n     ë c¸c ®¬ v thu   ban  Chøng kho¶n  Nhµ   ícchÞu  n  tr¸chnhiÖm  chøc  ùc hiÖn    tæ  th   Th«ng   µy. tn Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c   Çn  qu¸ tr     n cv   c ph¶n ¸nh  Þp  êivÒ   k th   Uû   ban Chøng  kho¸n Nhµ   íc®Ó     n   xem  Ðt gi¶i x     Õt. quy
Đồng bộ tài khoản