Thông tư 01/2002/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
51
lượt xem
3
download

Thông tư 01/2002/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn việc thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2002/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO Đ NG, C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 01/2002/TT-BLĐTBXH Hà N i, ngày 04 tháng 01 năm 2002 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C THÀNH L P, ĐĂNG KÝ HO T Đ NG VÀ CHIA, TÁCH, SÁP NH P, ĐÌNH CH HO T Đ NG, GI I TH CƠ S D Y NGH Căn c Ngh đ nh s 02/2001/NĐ-CP ngày 9 tháng 1 năm 2001 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành B Lu t lao đ ng và Lu t Giáo d c v d y ngh ; sau khi có ý ki n c a các B , ngành có liên quan, B Lao đ ng -Thương binh và Xã h i hư ng d n vi c thành l p, đăng ký ho t đ ng và chia, tách, sáp nh p, đình ch ho t đ ng, gi i th cơ s d y ngh như sau: I. Đ I TƯ NG, PH M VI ÁP D NG: Thông tư này áp d ng đ i v i các cơ sơ d y ngh thu c các lo i hình công l p, bán công, dân l p, tư th c, tr nh ng cơ s d y ngh có v n đ u tư nư c ngoài quy đ nh t i M c III, Chương II, Ngh đ nh s 02/2001/NĐ-CP ngày 9 tháng 1 năm 2001. II. THÀNH L P TRƯ NG, TRUNG TÂM D Y NGH . A. Đi u ki n, th t c thành l p trư ng d y ngh . 1. Đi u ki n thành l p: Trư ng d y ngh đư c phép thành l p khi có đ án bao g m đ các đi u ki n sau: a- Phù h p v i quy ho ch m ng lư i trư ng d y ngh đã đư c c p có th m quy n phê duy t; b- Có quy mô đào t o t i thi u: 300 h c sinh; c- Có s phòng h c lý thuy t, th c hành phù h p v i quy mô đào t o (t i đa 35 h c sinh/l p; 2 4 - 6 m di n tích nơi th c hành/1 h c sinh); Có đ máy, thi t b , phương ti n b o đ m gi ng d y lý thuy t, có đ công c và nguyên, v t li u đ ngư i h c th c hành, phù h p v i ngh d y; b o đ m các đi u ki n v an toàn và v sinh lao đ ng. d- Đ v s lư ng và đ m b o ch t lư ng giáo viên: - V s lư ng: Giáo viên d y lý thuy t t i đa 1 giáo viên/35 h c sinh; d y th c hành t i đa 1 giáo viên/18 h c sinh; - V ch t lư ng: Giáo viên d y ngh đ t trình đ chu n theo quy đ nh c a pháp lu t; đ- Có chương trình d y ngh theo đúng nguyên t c xây d ng chương trình do B Lao đ ng- Thương binh và Xã h i quy đ nh; có giáo trình phù h p v i m c tiêu, n i dung d y ngh ; e- Có ngu n tài chính đ m b o ho t đ ng d y ngh . 2. Th t c thành l p:
 2. a- H sơ thành l p trư ng: - Đ i v i trư ng d y ngh công l p, bán công có văn b n g i cơ quan có th m quy n quy đ nh t i Kho n 1, 2 Đi u 15 Ngh đ nh 02/2001/NĐ-CP ngày 9/1/2001 c a Chính ph ; đ i v i trư ng d y ngh dân l p, tư th c có đơn đ ngh thành l p theo m u s 1 ban hành kèm theo Thông tư này; - Đ án thành l p trư ng theo m u s 2 ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo d th o Đi u l ho c Quy ch ho t đ ng c a trư ng; - Sơ y u lý l ch c a ngư i d ki n s làm Hi u trư ng c a trư ng (có xác nh n c a cơ quan có th m quy n); - Đ i v i vi c thành l p trư ng d y ngh dân l p, tư th c có văn b n xác nh n c a cơ quan tài chính có th m quy n v kh năng tài chính c a t ch c, cá nhân đ ngh thành l p tr- ư ng. b- Ti p nh n và th m đ nh h sơ: - Trung ương: Cơ quan qu n lý d y ngh c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i đ ng qu n tr T ng Công ty 91, c a t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i ti p nh n và th m đ nh h sơ thành l p trư ng d y ngh tr c thu c. - c p t nh: S Lao đ ng-Thương binh và Xã h i có trách nhi m giúp U ban nhân dân c p t nh ti p nh n và th m đ nh h sơ thành l p trư ng d y ngh thu c ph m vi t nh qu n lý. - N i dung th m đ nh: + M c đ phù h p c a vi c m trư ng v i quy ho ch m ng lư i trư ng d y ngh ; + M c tiêu và quy mô đào t o d ki n; + Tài chính (v n, giá tr tài s n) c a t ch c, cá nhân đ ngh thành l p trư ng; + S phù h p cơ s v t ch t-k thu t đã nêu trong đ án v i m c tiêu và quy mô d ki n đào t o; + H sơ s d ng đ t, nhà (gi y ch ng nh n quy n s d ng ho c quy n s h u đ t, nhà); + Đ i ngũ giáo viên d y ngh d ki n và k ho ch tuy n d ng giáo viên; + Chương trình, giáo trình gi ng d y. - Trách nhi m c a cơ quan th m đ nh: + Trư ng h p h sơ không h p l thì trong th i h n 10 ngày làm vi c, (k t ngày nh n h sơ), cơ quan ti p nh n h sơ ph i thông báo b ng văn b n cho t ch c, cá nhân xin thành l p trư ng. Thông báo ph i nêu rõ n i dung c n s a đ i và cách th c s a đ i. + Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ h p l , cơ quan th m đ nh ph i trình k t qu th m đ nh đ n cơ quan có th m quy n quy t đ nh. c- Quy t đ nh thành l p trư ng: Th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1, Đi u 15, Ngh đ nh s 02/2001/NĐ-CP ngày 9/1/2001 c a Chính ph . H sơ đ ngh thành l p trư ng đư c cơ quan có th m quy n ra quy t đ nh ch p thu n và có văn b n đ ngh thành l p trư ng v B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i (kèm theo h sơ). Trong th i h n 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ h p l , B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i có văn b n tho thu n ho c t ch i vi c thành l p trư ng.
 3. Đ i v i vi c thành l p trư ng thu c T ng Công ty 91, Ch t ch H i đ ng qu n tr trư c khi ra quy t đ nh thành l p có văn b n tho thu n c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và đư c Th tư ng Chính ph cho phép. B. Đi u ki n, th t c thành l p trung tâm d y ngh . 1. Đi u ki n thành l p: Trung tâm d y ngh đư c phép thành l p khi có đ án b o đ m các đi u ki n sau: a - Phù h p v i quy ho ch m ng lư i trung tâm d y ngh ; b - Quy mô đào t o t i thi u: 150 h c sinh; c - Có đ phòng h c lý thuy t, cơ s th c hành, phù h p v i quy mô đào t o (t i đa 35 h c sinh /l p; 4-6 m2 di n tích th c hành/h c sinh); thi t b , phương ti n b o đ m gi ng d y lý thuy t, th c hành đ t trình đ ngh theo m c tiêu đào t o; đ m b o các đi u ki n v an toàn và v sinh lao đ ng; có đ công c và nguyên v t li u đ ngư i h c th c hành; d- D ki n đ i ngũ giáo viên d y ngh và k ho ch tuy n d ng: + V s lư ng: Giáo viên d y lý thuy t t i đa 1 giáo viên/35 h c sinh; d y th c hành t i đa 1giáo viên/18 h c sinh; + V ch t lư ng: đ t trình đ chu n theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Th t c thành l p: a. H sơ thành l p trung tâm d y ngh bao g m: - Đ i v i trung tâm d y ngh công l p, bán công, có văn b n đ ngh thành l p trung tâm; đ i v i trung tâm d y ngh dân l p, tư th c có đơn đ ngh thành l p trung tâm d y ngh làm theo m u s 1 ban hành kèm theo Thông tư này; g i cơ quan có th m quy n quy đ nh t i đi m c, kho n 2, M c B Thông tư này. - Đ án thành l p trung tâm d y ngh làm theo m u s 2 ban hành kèm theo Thông tư này; - Sơ y u lý l ch c a ngư i d ki n s làm Giám đ c trung tâm d y ngh (có xác nh n c a cơ quan có th m quy n). - Đ i v i vi c thành l p trung tâm d y ngh dân l p, tư th c: có văn b n xác nh n c a cơ quan tài chính có th m quy n v kh năng tài chính c a t ch c, cá nhân đ ngh thành l p trung tâm d y ngh . b. Ti p nh n và th m đ nh h sơ - Trung ương: Cơ quan qu n lý d y ngh thu c B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , t ch c chính tr -xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p, t ch c xã h i ti p nh n và th m đ nh h sơ đ i v i trung tâm d y ngh tr c thu c và trung tâm d y ngh c a các trư ng Cao đ ng, Đ i h c, Vi n nghiên c u và đơn v khác thu c B , ngành qu n lý; - c p t nh: S Lao đ ng-Thương binh và Xã h i có trách nhi m giúp U ban nhân dân c p t nh ti p nh n và th m đ nh h sơ đ i v i trung tâm d y ngh thu c các S , Ban, Ngành, t ch c chính tr -xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p, t ch c xã h i c p t nh. - c p huy n: Phòng Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ti p nh n và th m đ nh h sơ đ i v i trung tâm d y ngh thu c c p huy n qu n lý. N i dung, th t c th m đ nh và trách nhi m c a cơ quan th m đ nh th c hi n theo quy đ nh t i đi m b, kho n 2, m c A, ph n II thông tư này. c. Quy t đ nh thành l p trung tâm d y ngh :
 4. - B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph quy t đ nh thành l p trung tâm d y ngh tr c thu c và trung tâm d y ngh c a các Trư ng Cao đ ng, Đ i h c, Vi n nghiên c u, đơn v thu c B , ngành qu n lý; - Ch t ch U ban nhân dân T nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t đ nh thành l p trung tâm d y ngh công l p, bán công thu c c p T nh qu n lý; cho phép thành l p trung tâm d y ngh dân l p. - Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n, th xã quy t đ nh thành l p trung tâm d y ngh công l p, bán công thu c c p huy n qu n lý; cho phép thành l p trung tâm d y ngh dân l p, tư th c sau khi có ý ki n tho thu n b ng văn b n c a Giám đ c S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i. III. ĐĂNG KÝ HO T Đ NG D Y NGH . A. Trình t và th t c đăng ký ho t đ ng d y ngh : Trong th i h n 9 tháng, k t ngày có quy t đ nh thành l p, cơ s d y ngh ph i đăng ký ho t đ ng d y ngh t i cơ quan Lao đ ng-Thương binh và Xã h i và ch đư c tuy n sinh sau khi đư c c p gi y ch ng nh n đăng ký ho t đ ng d y ngh . Trình t và th t c đăng ký ho t đ ng d y ngh đư c th c hi n như sau: 1- T ch c ho c ngư i đ ngh thành l p cơ s d y ngh n p đ h sơ t i cơ quan Lao đ ng-Thương binh và Xã h i quy đ nh m c B, ph n III Thông tư này. H sơ đăng ký ho t đ ng d y ngh bao g m: a- Đ i v i trư ng d y ngh : - Đơn đăng ký ho t đ ng d y ngh làm theo m u s 3 ban hành kèm theo Thông tư này; - Đi u l c a trư ng d y ngh (Quy ch t ch c và ho t đ ng đ i v i trư ng ngoài công l p) đã đư c cơ quan ra quy t đ nh thành l p cơ s d y ngh phê duy t; - Quy t đ nh thành l p ho c quy t đ nh cho phép thành l p trư ng và các quy t đ nh khác có liên quan đ n thành l p trư ng; - Quy t đ nh b nhi m ho c công nh n Hi u trư ng. b- Đ i v i trung tâm d y ngh : - Đơn đăng ký ho t đ ng d y ngh làm theo m u s 3 ban hành kèm theo Thông tư này; - Quy ch t ch c và ho t đ ng c a trung tâm d y ngh đã đư c phê duy t; - Quy t đ nh thành l p ho c quy t đ nh cho phép thành l p trung tâm d y ngh ; - Quy t đ nh b nhi m ho c công nh n Giám đ c trung tâm d y ngh . c- L p d y ngh . T ch c, cá nhân, các trư ng trung h c chuyên nghi p, cao đ ng, đ i h c có nhu c u m l p d y ngh có thu h c phí (tr nh ng trư ng h p nói t i kho n 3 Đi u 5 Ngh đ nh s 02/2001/ NĐ-CP ngày 9 tháng 1 năm 2001) ph i đăng ký ho t đ ng d y ngh . H sơ bao g m: - Đơn đăng ký ho t đ ng d y ngh làm theo m u s 3 ban hành kèm theo Thông tư này; B. Nơi đăng ký và trách nhi m c a cơ quan c p đăng ký ho t đ ng d y ngh . 1- Nơi đăng ký ho t đ ng d y ngh : a- S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương đư c B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i u quy n th c hi n đăng ký ho t đ ng d y ngh cho các cơ s d y ngh đóng trên đ a bàn t nh:
 5. - Trư ng d y ngh , trung tâm d y ngh công l p, bán công, dân l p, tư th c; - L p d y ngh tư th c có s h c sinh t 10 ngư i tr lên, l p d y ngh c a doanh nghi p, h p tác xã, c a trư ng trung h c chuyên nghi p, cao đ ng, đ i h c, c a t ch c khác có thu h c phí. b. Phòng Lao đ ng-Thương binh và Xã h i (thu c Qu n, huy n, th xã) th c hi n đăng ký ho t đ ng d y ngh đ i v i l p d y ngh tư th c, l p d y ngh c a doanh nghi p, h p tác xã, d y ngh ng n h n có dư i 10 ngư i h c, theo hình th c t i xư ng, t i nhà có thu h c phí. 2. Trách nhi m c a cơ quan c p đăng ký ho t đ ng d y ngh : a- Cơ quan có th m quy n nêu t i đi m 1, m c B, ph n III c p Gi y ch ng nh n đăng ký ho t đ ng d y ngh cho cơ s d y ngh theo m u s 4 ban hành kèm theo Thông tư này, trong th i h n 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ h p l . Quá th i h n trên, n u chưa nh n đư c Gi y ch ng nh n đăng ký ho t đ ng d y ngh thì cơ s d y ngh có quy n ho t đ ng theo đăng ký. b- Trư ng h p h sơ không h p l thì cơ quan c p đăng ký ho t đ ng d y ngh ph i thông báo b ng văn b n cho ngư i ho c t ch c thành l p cơ s d y ngh bi t, trong th i h n mư i ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ. Thông báo ph i nêu rõ n i dung c n s a đ i và cách th c s a đ i. Quá th i h n nói trên mà không thông báo, thì h sơ đăng ký ho t đ ng d y ngh đư c coi là h p l . c- Hàng Quý, S Lao đ ng-Thương binh và Xã h i t ng h p báo cáo T ng C c D y ngh thu c B Lao đ ng-Thương binh và Xã h i v tình hình đăng ký ho t đ ng d y ngh trên đ a bàn t nh. C. Đăng ký b sung, thay đ i ngh đào t o. 1- Khi có nhu c u b sung, thay đ i ngh đào t o đã đăng ký, cơ s d y ngh làm đơn đăng ký b sung, s a đ i g i đ n cơ quan đã c p Gi y ch ng nh n đăng ký ho t đ ng d y ngh theo m u s 5 ban hành kèm theo Thông tư này. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c đơn đ ngh , cơ quan c p đăng ký ho t đ ng d y ngh xem xét, n u ch p nh n thì ghi đăng ký b sung ho c thay đ i vào b n chính Gi y ch ng nh n đăng ký ho t đ ng d y ngh c a cơ s d y ngh ; n u không ch p nh n ph i tr l i b ng văn b n cho cơ s d y ngh bi t v lý do. 2- Sau th i h n 15 ngày làm vi c, k t khi n p đ h sơ h p l , n u không nh n đư c tr l i c a cơ quan qu n lý d y ngh thì cơ s d y ngh có quy n th c hi n theo n i dung đã đăng ký. D. Đăng ký thay đ i tr s chính c a cơ s d y ngh : 1- Khi chuy n đ a ch tr s chính đ n nơi khác trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ s d y ngh ph i g i thông báo đ n cơ quan đăng ký ho t đ ng d y ngh . N i dung thông báo g m có: a- Tên cơ s d y ngh ; s đăng ký ho t đ ng, ngày, tháng, năm c p Gi y ch ng nh n đăng ký ho t đ ng d y ngh ; b- Đ a ch tr s chính c a cơ s d y ngh ; c- Đ a ch tr s chính d đ nh chuy n đ n; d- H tên, ch ký và nơi cư trú c a ngư i đ i di n theo pháp lu t c a cơ s d y ngh . Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n thông báo, cơ quan c p đăng ký ho t đ ng d y ngh ghi đăng ký chuy n đ a ch tr s chính vào b n chính Gi y ch ng nh n đăng ký ho t đ ng d y ngh c a cơ s d y ngh . 2. Khi chuy n đ a ch tr s chính c a cơ s d y ngh sang t nh khác: - Cơ s d y ngh ph i g i thông báo (có ý ki n c a cơ quan ch qu n) cho cơ quan Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, nơi cơ s d y ngh đã đăng ký ho t đ ng;
 6. - Cơ s d y ngh ph i đăng ký ho t đ ng d y ngh v i cơ quan Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, nơi chuy n đ n; trình t , th t c đăng ký th c hi n theo quy đ nh t i M c A, ph n III Thông tư này; n u xét th y phù h p v i quy ho ch m ng lư i cơ s d y ngh , phát tri n kinh t - xã h i, phát tri n ngu n nhân l c c a đ a phương thì cơ quan Lao đ ng-Thương binh và Xã h i c p Gi y ch ng nh n đăng ký ho t đ ng d y ngh cho cơ s d y ngh trong th i h n 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ h p l và thu l i Gi y ch ng nh n đăng ký ho t đ ng d y ngh cũ. Thu h i Gi y ch ng nh n đăng ký ho t đ ng d y ngh : 1. Sau 12 tháng, k t ngày đư c c p Gi y ch ng nh n đăng ký ho t đ ng d y ngh , cơ s d y ngh không ho t đ ng ho c cơ s d y ngh ng ng ho t đ ng thì cơ quan có th m quy n nêu t i đi m 1, m c B, ph n III Thông tư này thu h i Gi y ch ng nh n đăng ký ho t đ ng d y ngh . 2. Trư ng h p cơ s d y ngh th c hi n không đúng m c tiêu, chương trình, n i dung d y ngh ghi trong Gi y ch ng nh n đăng ký ho t đ ng d y ngh thì cơ quan có th m quy n nêu t i đi m 1, M c B, ph n III Thông tư này thu h i Gi y ch ng nh n đăng ký ho t đ ng d y ngh . 3. Các trư ng h p đã thu h i Gi y ch ng nh n đăng ký ho t đ ng d y ngh , mà cơ s d y ngh v n ti p t c d y ngh thì b x lý theo pháp lu t. IV. SÁP NH P, CHIA, TÁCH, CHUY N TRƯ NG, TRUNG TÂM D Y NGH T CÔNG L P SANG BÁN CÔNG, HO C RA KH I M NG LƯ I CƠ S D Y NGH , ĐÌNH CH HO T Đ NG, GI I TH TRƯ NG, TRUNG TÂM, L P D Y NGH . 1. Sáp nh p, chia, tách chuy n trư ng, trung tâm d y ngh t công l p sang bán công, ho c ra kh i m ng lư i cơ s d y ngh . a.Trư ng d y ngh , trung tâm d y ngh có yêu c u sáp nh p, chia, tách đ thành l p trư ng, trung tâm m i ho c chuy n t công l p sang bán công thì th t c và trình t th c hi n như thành l p trư ng, trung tâm d y ngh m i đư c quy đ nh t i ph n II Thông tư này; kèm theo phương án s d ng cán b , giáo viên, nhân viên, ngư i lao đ ng đang làm vi c t i trư ng, trung tâm và phương án t ch c h c t p cho h c sinh đang h c t p t i trư ng, trung tâm. b. Trư ng h p trư ng d y ngh có nhu c u chuy n ra kh i m ng lư i cơ s d y ngh thì ph i có s tho thu n b ng văn b n c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i. 2. Đình ch ho t đ ng, gi i th trư ng, trung tâm, l p d y ngh . a. Các B , T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương trư c khi đình ch ho t đ ng, gi i th trư- ng, trung tâm, l p d y ngh thu c quy n qu n lý tr c ti p; ho c các trư ng, các trung tâm, l p d y ngh t m ng ng ho t đ ng, ph i thông báo b ng văn b n v i cơ quan đã đăng ký ho t đ ng d y ngh nêu t i đi m 1, M c B, ph n III Thông tư này. N i dung thông báo g m có: - Tên trư ng (trung tâm), s gi y ch ng nh n và ngày c p Gi y ch ng nh n đăng ký ho t đ ng d y ngh ; - Đ a ch tr s chính c a trư ng (trung tâm) d y ngh ; - Th i h n đình ch ho c t m ng ng ho t đ ng, ngày b t đ u và k t thúc đình ch ho c t m ng ng ho t đ ng; - Lý do (gi i th , đình ch , t m ng ng ho t đ ng). b. Quy t đ nh đình ch , gi i th trư ng, trung tâm, l p d y ngh ch đư c th c hi n sau khi trư ng, trung tâm, l p d y ngh b o đ m gi i quy t quy n l i c a cán b , giáo viên, nhân viên, ngư i lao đ ng theo quy đ nh c a B Lu t lao đ ng, Pháp l nh Cán b , công ch c; quy n l i c a ngư i h c ngh đư c gi i quy t theo h p đ ng h c ngh , Đi u l c a trư ng,
 7. Quy ch c a trung tâm. Trư ng h p ngư i h c có nhu c u ti p t c h c t p đ hoàn thành chương trình đào t o t i trư ng, trung tâm, l p d y ngh khác thì trư ng, trung tâm, l p d y ngh b đình ch ho t đ ng, gi i th ph i có trách nhi m s p x p và b trí cho ngư i h c t i các cơ s d y ngh khác. V. T CH C TH C HI N: 1- T ng C c D y ngh , Cơ quan qu n lý d y ngh c a các B , ngành; S Lao đ ng - Th- ương binh và Xã h i; Phòng Lao đ ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m theo dõi, ki m tra ho t đ ng và x lý vi ph m c a các cơ s d y ngh , theo quy đ nh c a Ngh đ nh s : 02/ 2001/ NĐ-CP ngày 9 tháng 1 năm 2001, Thông tư này và Ngh đ nh s 38/CP ngày 25/ 6 /1996 c a Chính ph và th c hi n ch đ báo cáo đ nh kỳ, đ t xu t tình hình th c hi n. 2- Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các văn b n trư c đây trái v i Thông tư này đ u bãi b . 3- Các cơ s d y ngh đã thành l p trư c khi Thông tư này có hi u l c không ph i l p h sơ đăng ký, nhưng ph i báo cáo theo m u s 6 ban hành kèm theo Thông tư này v i cơ quan có th m quy n đăng ký ho t đ ng d y ngh theo quy đ nh t i đi m 1, M c B, Ph n III Thông tư này; th i gian hoàn thành ch m nh t vào ngày 1 tháng 3 năm 2002. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c đ ngh các B , ngành, đ a phương, cơ s d y ngh ph n ánh v B Lao đ ng-Thương binh và Xã h i đ nghiên c u gi i quy t./. Nơi nh n: B TRƯ NG B LAO Đ NG- Văn phòng Trung ương và THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I các Ban c a Đ ng Văn phòng Qu c h i; Văn phòng Ch t ch nư c; Văn phòng Chính ph ; Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Toà án nhân dân t i cáo Nguy n Th H ng UBND, các S LĐTBXH các t nh, T/ph tr c thu c TW; Cơ quan Trung ương các đoàn th Công báo (2b n) Lưu Văn phòng, TCDN(20 b n). C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ****** .. .. .. .., ngày.. .. ..tháng.. .. .. năm.. ... ĐƠN XIN THÀNH L P TRƯ NG (TRUNG TÂM, L P) D Y NGH Kính g i: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. - Tên cơ quan (ho c h và tên ngư i) xin thành l p Trư ng (Trung tâm, ho c L p) d y ngh : .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. - Ngày, tháng, năm sinh; s ch ng minh thư; nơi thư ng trú (n u là cá nhân): .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..... - Tên trư ng (trung tâm, ho c l p): . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..... .. .. .. ..
 8. - Đ a ch tr s chính: . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. Đi n tho i: . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . - Nhi m v : . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..... .. .. .. .. - Quy mô đào t o: . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..... .. (Kèm theo Đ án ho t đ ng) - Th i h n ho t đ ng: . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .... Tôi xin ch p hành đúng nh ng quy đ nh v d y ngh và pháp lu t có liên quan c a Nhà nư- c. NGƯ I LÀM ĐƠN M u s 1: Ban hành kèm theo Thông tư s : 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2002 c a B Lao đ ng -Thương binh và Xã h i C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc .. .. .. .., ngày.. .. ..tháng.. .. .. năm.. ... Đ ÁN THÀNH L P TRƯ NG (TRUNG TÂM) D Y NGH I/- S c n thi t ph i thành l p trư ng (trung tâm) d y ngh : II/- T ch c: - Tên g i c a Trư ng (Trung tâm):.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. ... - Ch đ án: .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . - Cơ quan qu n lý tr c ti p:.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. - H và tên ngư i làm Hi u trư ng (Giám đ c): .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. - Đ a đi m c a Trư ng (Trung tâm):. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - Đi n tho i: .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. ...Fax.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - Nhi m v c a Trư ng (Trung tâm).... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - M c tiêu đào t o; quy mô đào t o:.. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. III/- N i dung ho t đ ng c a Trư ng (Trung tâm) d y ngh : 1- S ngh d y:.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. 2- Tên các ngh d y:
 9. + .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. + .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. + .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. 3- Trình đ ngh cao nh t mà Trư ng (Trung tâm) có th d y:.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .... .. .. ... 4 - Hình th c d y: .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 - Th i gian đào t o cho (khoá h c: dài nh t, ng n nh t, trung bình): .. .. . ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. IV/- Đi u ki n đ Trư ng (Trung tâm) d y ngh ho t đ ng. A- Cơ s v t ch t k thu t: 1- Cơ s d y lý thuy t, th c hành; ký túc xá, sân v n đ ng, ..v..v.. .. .. .. .. ... 2- Thi t b , máy móc, phương ti n d y ngh .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . 3 - Ngu n v n:. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. B- T ch c b máy, đ i ngũ giáo viên, chương trình, giáo trình: 1- T ch c b máy: (S Phòng, Ban, Khoa, danh sách các thành viên và Ch t ch H i đ ng qu n tr , ngư i d ki n Hi u trư ng): .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. . 2- Đ i ngũ giáo viên (s lư ng, ch t lư ng):.. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . 3 - Chương trình gi ng d y:. .. .. ... .. .. .. ..... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. 4 - Giáo trình gi ng d y: .. .. ... .. ... .. .. .. ..... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. C- Các đi u ki n khác: CH Đ ÁN M u s 2: Ban hành kèm theo Thông tư s : 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2002 c a B Lao đ ng -Thương binh và Xã h i C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc .. .. .. .., ngày.. .. ..tháng.. .. .. năm.. ... ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HO T Đ NG D Y NGH .................................. Kính g i: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. 1- Tên Trư ng (Trung tâm, L p) d y ngh : .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 10. 2- Đ a ch tr s chính: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Đi n tho i: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3- Ngư i đ i di n theo pháp lu t c a Trư ng (Trung tâm, L p) d y ngh : + Ch c danh: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. + H và tên: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nam (N ).. .. .. Đi n tho i: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. + Ngày.. .. .. .. tháng.. .. .. .. năm.. .. .. .. .. ... sinh: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. + Dân t c: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. + Ch ng minh thư nhân dân s : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. do Công an.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. c p ngày.. .. .. .. .. .. .. ..tháng .. .. .. .. .. .. .. năm.. .. .. .. .. .. .. .. .. + H kh u thư ng trú: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. + Ch hi n t i: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4- Tên các ngh d y: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5- Th i gian xin ho t đ ng c a Trư ng (Trung tâm, L p) d y ngh : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. NGƯ I LÀM ĐƠN Ghi chú: Kèm theo đơn ph i có chương trình đào t o c a m i ngh . Chương trình đào t o m i ngh bao g m nh ng n i dung ch y u sau đây: + M c tiêu đào t o (đ i tư ng tuy n sinh; th i gian đào t o; trình đ sau đào t o); + N i dung đào t o (danh m c và th i gian c a m i môn h c; k ho ch gi ng d y.. .. M u s 3: Ban hành kèm theo Thông tư s : 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2002 c a B Lao đ ng -Thương binh và Xã h i UBND T NH, THÀNH PH ......... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S LĐ- TB và xã h i Đ c l p - T do - H nh phúc GI Y CH NG NH N ĐĂNG KÝ HO T Đ NG D Y NGH S :......../200.../GCNDN-LĐTBXH
 11. 1- Tên trư ng (Trung tâm, L p) d y ngh :.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. 2- Đ a ch tr s chính: .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .. ..... ........ .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. . .. .. Đi n tho i: .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. 3- Tên các ngh đư c d y: +.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. +.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. +.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4- Ngư i đ i di n theo pháp lu t c a Trư ng (Trung tâm, L p) d y ngh : - Ch c danh: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - H và tên: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nam ( N ).. .. .. .. .. .. .. Đi n tho i: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . - Ngày, tháng, năm sinh: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. - Dân t c: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. - Ch ng minh thư nhân dân s : .. .. .. .. ..... .. .. .. do Công an .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. c p ngày.. .. .. .. ..... .. .. ..tháng .. .. .. .. .. ..năm .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - H kh u thư ng trú: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - Ch hi n t i: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5- Th i h n xin ho t đ ng: ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6- Ch ký: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............., ngày. .. .. tháng. .. .. năm. .. .. GIÁM Đ C S LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I M u s 4: Ban hành kèm theo Thông tư s : 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2002 c a B Lao đ ng -Thương binh và Xã h i C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc .. .. .. .., ngày.. .. ..tháng.. .. .. năm.. ...
 12. ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ B SUNG (THAY Đ I) NGH ĐÀO T O .................................. Kính g i: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. - Tên cơ s d y ngh : .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - S đăng ký: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - Gi y ch ng nh n đăng ký ho t đ ng d y ngh s : .. .. .. .... ngày.. .... .. ........... tháng .. .. .. .... .. năm.. .. .. .. .. .. - Đ a ch tr s chính c a cơ s d y ngh : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - Nh ng ngh đào t o đã đăng ký: +.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. +.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. +.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - Ngh đào t o đăng ký b sung (thay đ i): +.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. +.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. +.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - H và tên, nơi cư trú c a ngư i đ i di n theo pháp lu t c a cơ s d y ngh : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Đi n tho i: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. NGƯ I LÀM ĐƠN M u s 5: Ban hành kèm theo Thông tư s : 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2002 c a B Lao đ ng -Thương binh và Xã h i C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc .. .. .. .., ngày.. .. ..tháng.. .. .. năm.. ... BÁO CÁO TÌNH HÌNH HO T Đ NG C A TRƯ NG (TRUNG TÂM, L P) D Y NGH I/- T ch c: - Tên g i c a Trư ng (Trung tâm, l p):.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. ..
 13. - Đ a đi m ch tr s chính:. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - Đi n tho i: .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. ...Fax.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - H và tên, ch c danh ngư i đ i di n theo pháp lu t c a Trư ng (Trung tâm, l p) d y ngh : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Đi n tho i: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - Nhi m v c a Trư ng (Trung tâm, l p): .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - M c tiêu đào t o: .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - Quy mô đào t o: . .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - Quy t đ nh thành l p: .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. II/- N i dung ho t đ ng c a Trư ng (Trung tâm, l p) d y ngh : 1- S ngh d y:.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. 2- Tên các ngh d y; th i gian đào t o; c p b c ngh đào t o; s lư ng h c sinh c a m i ngh :.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... 3- Đ i ngũ giáo viên (s lư ng; trình đ giáo viên d y lý thuy t, th c hành):.. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......................... 4- Chương trình gi ng d y:. .. .. ... .. .. .. ..... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. . 5- Giáo trình gi ng d y: .. .. ... .. ... .. .. .. ..... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. 6- Cơ s v t ch t-k thu t ph c v cho d y ngh (thi t b , máy móc, nhà xư ng, phòng h c .. .): .. .. ... .. ... .. .. .. ..... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. HI U TRƯ NG (GIÁM Đ C) M u s 6: Ban hành kèm theo Thông tư s : 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2002 c a B Lao đ ng -Thương binh và Xã h i C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc .. .. .. .., ngày.. .. ..tháng.. .. .. năm.. ... Đ ÁN M L P D Y NGH I/- S c n thi t ph i m L p d y ngh : II/- T ch c: - Tên cơ quan (ho c h và tên) ch đ án: .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. ... ..
 14. - Đ a ch : .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. - Đ a đi m m L p:.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. - Đi n tho i: .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .Fax. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. - M c tiêu đào t o:. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ....... III/- N i dung ho t đ ng c a L p d y ngh : 1- S ngh d y:.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. 2- Tên các ngh d y: + .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. + .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. + .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. 3- Trình đ ngh cao nh t mà L p có th d y:.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .... .. .. .. ................. 4 - Hình th c d y: .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 - Th i gian đào t o cho 1 L p ( dài nh t, ng n nh t, trung bình): .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. IV/- Đi u ki n đ L p d y ngh ho t đ ng. A- Cơ s v t ch t k thu t: 1- Cơ s d y lý thuy t, th c hành: S phòng h c lý thuy t, nơi th c hành (đ m b o t i đa 35hs/ l p; 4-6 m2 di n tích nơi th c hành/hs; l p th c hành t i đa 18/hs/l p; nh ng ngh n ng nh c, đ c h i t i đa không quá 10/hs/l p, .. .. .. .. 2- Thi t b , máy móc, phương ti n d y ngh .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. (S lư ng máy móc, thi t b , phương ti n gi ng d y lý thuy t, công c , nguyên li u, v t li u đ ngư i h c th c hành, phù h p v i ngh d y; các đi u ki n v an toàn lao đ ng và v sinh lao đ ng) B- Đ i ngũ giáo viên, chương trình, giáo trình: 1- Đ i ngũ giáo viên: S lư ng và ch t lư ng (theo chu n quy đ nh c a Nhà nư c): 2 - Chương trình gi ng d y: ( Ph i phù h p v i nguyên t c xây d ng chương trình do B Lao đ ng- Thương binh và Xã h i quy đ nh); 3 - Giáo trình ( D y theo giáo trình nào? Giáo trình ph i đ m b o phù h p v i m c tiêu, n i dung đào t o ngh ). C- Các đi u ki n khác:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CH Đ ÁN
 15. B LAO Đ NG - C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- T do -H nh phúc THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I ****** T ng c c d y ngh Hà N i, ngày .....tháng .......năm 2001 ****** S : /TCDN TRÌNH TH TRƯ NG NGUY N LƯƠNG TRÀO Th c hi n ý ki n ch đ o c a Th trư ng, trong phiên h p ngày 5 tháng 9 năm 2001T ng C c d y ngh đã ch nh, s a D th o Thông tư hư ng d n vi c thành l p, đăng ký ho t đ ng, gi i th và sáp nh p, chia, tách, đình ch ho t đ ng, gi i th cơ s d y ngh , và Thông tư hư ng d n ch đ làm vi c c a giáo viên trư ng d y ngh . 1/ V Thông tư hư ng d n vi c thành l p, đăng ký ho t đ ng, gi i th và sáp nh p, chia, tách, đình ch ho t đ ng, gi i th cơ s d y ngh M t s quy đ nh đã ch nh s a là: - Lý l ch c a ngư i d ki n làm Hi u trư ng ph i có xác nh n c a cơ quan có th m quy n (trang 2, đi m a, kho n 2, M c A, Ph n II). - Căn c vào Đi u l m u v t ch c và ho t đ ng c a T ng Công ty Nhà nư c (ban hành kèm theo Ngh đ nh s 39/CP ngày 27/6/1995) và tình hình th c t , cũng như ý ki n c a m t s B , t i đi m c, kho n 2,M c A, ph n II b sung quy đinh: “Đ i v i trư ng d y ngh thu c các T ng công ty 91, trư c khi ra quy t đ nh thành l p ph i g i m t b h sơ đ n B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i (T ng c c d y ngh ), B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, Ban T ch c - cán b Chính ph đ xin ý ki n tho thu n. ” (trang 3). - Ngoài ra m t s n i dung đã s a m t s t cho sát nghĩa. 2/ Thông tư hư ng d n ch đ làm vi c c a giáo viên trư ng d y ngh Thêm m c II: Nguyên t c, cơ s xây d ng ch đ làm vi c c a giáo viên trư ng d y ngh . T ng C c d y ngh kính trình Th trư ng xem xét, quy t đ nh./. Nơi nh n: KT. T NG C C TRƯ NG - Như trên. T NG C C D Y NGH - Lưu PHÓ T NG C C TRƯ NG DƯƠNG Đ C LÂN
Đồng bộ tài khoản