Thông tư 01/2003/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
3
download

Thông tư 01/2003/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2003/TT-BYT về mức chi phí cho một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn bổ sung điểm a mục 1 phần II Thông tư số 22/2001/TT-BYT ngày 15/11/2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2003/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2003/TT-BYT Hà N i, ngày 12 tháng 3 năm 2003 THÔNG TƯ C A B Y T S 01/2003/TT-BYT NGÀY 12 THÁNG 03 NĂM 2003 V VI C HƯ NG D N B SUNG ĐI M A M C 1 PH N II THÔNG TƯ S 22/2001/TT-BYT NGÀY 15/11/2001 V M C CHI PHÍ CHO M T ĐƠN V MÁU Đ T TIÊU CHU N Th c hi n Quy t đ nh s 43/2000/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c v n đ ng và khuy n khích nhân dân hi n máu nhân đ o và Quy t đ nh s 198/2001/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình An toàn truy n máu, đ b o đ m có đ máu ch t lư ng t t đáp ng cho nhu c u c p c u, đi u tr và ti n đ n m c tiêu v n đ ng m i ngư i cho máu không l y ti n; đư c s th ng nh t c a B Tài chính t i công văn s 1115/TC-HCSN ngày 30 tháng 01 năm 2003, B Y t hư ng d n b sung đi m a m c 1 ph n II Thông tư s 22/2001/TT-BYT ngày 15/11/2001 v vi c s d ng kinh phí b i dư ng cho ngư i hi n máu như sau: I. QUY Đ NH CHUNG: 1. M t đơn v máu đ t tiêu chu n theo quy đ nh có kh i lư ng 250 ml ho c 350 ml ho c 450 ml máu toàn ph n đư c l y vào túi ch t d o ch a máu có s n ch t ch ng đông CPD- A1 và đư c làm toàn b các xét nghi m sàng l c c n thi t đ đ m b o an toàn truy n máu theo quy đ nh. 2. M c chi phí cho m t đơn v máu đ t tiêu chu n th c hi n theo Thông tư s 22/2001/TT-BYT ngày 15/11/2001 c a B Y t hư ng d n m c chi phí cho m t đơn v máu đ t tiêu chu n, c th như sau: 260.000 đ ng/tính cho đơn v máu có kh i lư ng 250 ml; 364.000 đ ng/ tính cho đơn v máu có kh i lư ng 350 ml và 468.000 đ ng/ tính cho đơn v máu có kh i lư ng 450 ml. II. QUY Đ NH C TH : Kho n ti n b i dư ng cho ngư i hi n máu quy đ nh t i đi m a m c 1 ph n II Thông tư s 22/2001/TT-BYT ngày 15/11/2001 như: 150.000 đ ng/ tính cho đơn v máu có kh i lư ng 250 ml; 210.000 đ ng/tính cho đơn v máu có kh i lư ng 350 ml và 270.000 đ ng/ tính cho đơn v máu có kh i lư ng 450 ml đư c s d ng c th như sau: 1. Đ i v i ngư i hi n máu chuyên nghi p:
  2. a) Chi phí ph c v ăn u ng nh t i ch cho ngư i hi n máu: 10.000 đ ng/ngư i. Các cơ s có ch c năng l y máu ch u trách nhi m t ch c chu đáo, công khai đ ngư i hi n máu đư c ăn u ng t i ch trư c và sau khi hi n máu. b) Chi tr tr c ti p cho ngư i hi n máu: 140.000 đ ng/ tính cho đơn v máu có kh i lư ng 250 ml; 200.000 đ ng/tính cho đơn v máu có kh i lư ng 350 ml và 260.000 đ ng/tính cho đơn v máu có kh i lư ng là 450 ml. 2. Đ i v i ngư i hi n máu tình nguy n, nhân đ o: Nh m ti n t i m c tiêu v n đ ng ngư i cho máu tình nguy n không l y ti n đ t 50% (vào năm 2005) và trên 70% (vào năm 2010) theo Quy t đ nh s 198/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình An toàn truy n máu, kho n ti n b i dư ng cho ngư i hi n máu tình nguy n, nhân đ o đư c s d ng như sau: a) Chi ph c v ăn u ng nh t i ch cho ngư i hi n máu tình nguy n, nhân đ o: 10.000 đ ng/ngư i. Các cơ s th c hi n vi c l y máu có trách nhi m t ch c chu đáo, công khai đ ngư i hi n máu tình nguy n, nhân đ o đư c ăn u ng t i ch trư c và sau khi cho máu. b) Chi ti n b i dư ng s c kho nh ng ngày đ u sau khi cho máu đ i v i ngư i hi n máu v i m c t i đa là: 80.000 đ ng/tính cho đơn v máu có kh i lư ng 250 ml; 120.000 đ ng/tính cho đơn v máu có kh i lư ng 350 ml và 160.000 đ ng/tính cho đơn v máu có kh i lư ng 450 ml. Trư ng h p, ngư i hi n máu tình nguy n không nh n ti n b i dư ng s c kh e ho c nh n ít hơn s ti n theo quy đ nh trên, thì s ti n này đư c s d ng theo quy đ nh t i đi m d m c 2 ph n II c a Thông tư này. c) Chi phí cho vi c tuyên truy n, v n đ ng, in n tài li u, gi y ch ng nh n đ th hi n s tôn vinh đ i v i ngư i cho máu, t ng k t khen thư ng và chi phí tr c ti p đ t ch c ngày hi n máu nhân đ o m c t i đa là 30.000 đ ng tính cho m t đơn v máu thu đư c (250 ml ho c 350 ml ho c 450 ml). Kho n kinh phí này đư c chuy n cho các Ban v n đ ng hi n máu nhân đ o đ chi cho các ho t đ ng trên thông qua h p đ ng trách nhi m gi a các cơ s khám, ch a b nh có ch c năng thu gom máu v i Ban v n đ ng hi n máu tình nguyên. Căn c vào t ng s đơn v máu thu đư c đ quy t toán và thanh lý h p đ ng. Vi n Huy t h c Truy n máu Trung ương ph i h p v i H i ch th p đ Vi t Nam quy đ nh m u gi y ch ng nh n đ th hi n s tôn vinh đ i v i ngư i cho máu và hư ng d n các đ a phương th ng nh t th c hi n. d) S ti n còn l i sau khi đã chi cho các ho t đ ng t i đi m a, b, c nêu trên và s ti n b i dư ng cho ngư i hi n máu quy đ nh t i đi m b nhưng ngư i hi n máu không nh n ho c nh n ít hơn theo quy đ nh (n u có) đư c gi l i, b sung kinh phí ho t đ ng c a các cơ s khám, ch a b nh tr c ti p thu gom máu đ s d ng cho các m c đích sau:
  3. - H tr m t ph n chi phí khám ch a b nh, máu và các ch ph m máu cho ngư i hi n máu tình nguy n trên 3 l n khi h c n khám ch a b nh ho c truy n máu. - H tr cho nh ng ngư i b b nh v máu có hoàn c nh khó khăn ph i chi phí v ti n máu cao. - Bù chi phí cho s đơn v máu b hu do không đ m b o ch t lư ng (do máu b nhi m các b nh lây qua đư ng truy n máu ho c do l y máu không đ s lư ng nên th a ch t ch ng đông và không s d ng đư c) trong trư ng h p vư t quá đ nh m c (6%) đã quy đ nh t i Thông tư s 22/2001/TT-BYT ngày 15/11/2001 c a B Y t . - H tr chi phí tr c ti p cho các ho t đ ng c a các cơ s khám ch a b nh trong vi c đi thu gom máu t i các đi m hi n máu tình nguy n ngoài gi làm vi c. III. T CH C TH C HI N: 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i t t là t nh) có trách nhi m thành l p và ki n toàn Ban ch đ o cu c v n đ ng hi n máu nhân đ o (do m t đ ng chí Lãnh đ o U ban nhân dân t nh làm trư ng ban; Lãnh đ o H i ch th p đ t nh là Phó trư ng ban thư ng tr c; Lãnh đ o S Y t là phó trư ng ban; Lãnh đ o H i liên hi p thanh niên t nh là Phó trư ng ban và các thành viên khác là đ i di n c a Ban Tuyên giáo, M t tr n t qu c, H i liên hi p Ph n , đ i di n cơ s khám ch a b nh..). U ban nhân dân các t nh căn c vào tình hình th c t c a đ a phương xem xét quy t đ nh m c chi, hình th c chi c th đ i v i ngư i hi n máu tình nguy n, nhân đ o theo quy đ nh t i đi m b và c m c 2 ph n II nêu trên cho phù h p và đ t đư c m c tiêu v n đ ng nêu t i Quy t đ nh s 198/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 c a Th tư ng Chính ph . Khuy n khích các đ a phương th c hi n nhanh m c tiêu v n đ ng ngư i cho máu không l y ti n và báo cáo v B Y t trư c khi tri n khai th c hi n. 2. Các cơ s khám ch a b nh có ch c năng l y máu, sàng l c, lưu tr và truy n máu có trách nhi m ph i h p v i Ban ch đ o cu c v n đ ng hi n máu nhân đ o đ t ch c v n đ ng và thu gom máu có hi u qu . 3. Vi n Huy t h c truy n máu có trách nhi m hư ng d n quy trình thu gom máy theo đúng quy đ nh chuyên môn k thu t. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, đ ngh ph n ánh v B Y t đ xem xét, gi i quy t. Lê Ng c Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản