Thông tư 01/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
143
lượt xem
17
download

Thông tư 01/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. T h«ng t   cña Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t Sè 01/2005/TT­BKH  ngµy 09 th¸ng 3 n¨m 2005 híng dÉn viÖc TriÓn khai  thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ  § Þ n h   h í n g   c h i Õ n   l î c   p h ¸ t   t r i Ó n   b Ò n   v ÷ n g   ë   V i Ö t   N a m   ( C h ¬ n g  tr×nh NghÞ sù 21 cña ViÖt Nam) ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 153/2004/ Q§­TTg ngµy 17 th¸ng   8 n¨m 2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ban hµnh “§Þnh   híng ChiÕn lîc ph¸t triÓn bÒn v÷ng  ë  ViÖt Nam “ (Ch ¬ng   tr×nh NghÞ sù 21 cña ViÖt Nam); ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   61/N§­CP   ngµy   6/6/2003   cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t; Bé   trëng   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  híng   dÉn   triÓn   khai   thùc hiÖn §Þnh híng ChiÕn lîc ph¸t triÓn bÒn v÷ng  ë  ViÖt   Nam nh sau: I. Môc tiªu, nguyªn t¾c §Þnh híng ChiÕn lîc  ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam  (Ch¬ng tr×nh NghÞ sù 21 cña ViÖt Nam) 1. Môc tiªu cña  ChiÕn lîc ph¸t triÓn bÒn v÷ng 1.1. Môc tiªu Ph¸t triÓn bÒn v÷ng lµ  nh»m  ®¹t  ® îc sù  ®Çy  ®ñ  vÒ  vËt chÊt; sù  giµu cã  vÒ  tinh thÇn vµ  v¨n ho¸;  sù   b×nh   ®¼ng   cña   c¸c   c«ng   d©n   vµ   sù   ®ång   thuËn   cña   x∙  héi; sù hµi hoµ gi÷a con ngêi vµ tù nhiªn.  1.2.   Ph¸t   triÓn   bÒn   v÷ng   lµ   sù   ph¸t   triÓn   nh»m   ®¸p  øng nh÷ng yªu cÇu cña hiÖn t¹i, nhng kh«ng g©y trë  ng¹i  cho viÖc ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c thÕ hÖ t ¬ng lai, ®¶m b¶o  sù ph¸t triÓn hµi hoµ c¶ vÒ 3 mÆt: Kinh tÕ ­ X∙ héi ­ M«i  trêng;   1.2.1. Ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ kinh tÕ lµ viÖc ®¶m b¶o   kÕt hîp hµi hßa gi÷a môc tiªu t¨ng trëng kinh tÕ víi ph¸t  triÓn v¨n ho¸­x∙ héi, c©n  ®èi tèc  ®é  t¨ng trëng kinh tÕ  víi   viÖc   sö   dông   c¸c   ®iÒu   kiÖn   nguån   lùc,   tµi   nguyªn   thiªn nhiªn, khoa häc, c«ng nghÖ, ®Æc biÖt chó träng ph¸t   triÓn  c«ng nghÖ s¹ch. 1.2.2. Ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ x∙ héi lµ viÖc ph¶i x©y   dùng mét x∙ héi cã nÒn kinh tÕ t¨ng trëng nhanh, æn ®Þnh,  ®i  ®«i víi d©n chñ  c«ng b»ng vµ  tiÕn bé  x∙ héi, trong  ®ã   gi¸o dôc,  ®µo t¹o, y tÕ  vµ  phóc lîi x∙ héi ph¶i  ® îc ch¨m  lo ®Çy ®ñ vµ toµn diÖn cho mäi ®èi tîng trong x∙ héi.
  2. 2 1.2.3. Ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ    m«i trêng lµ  viÖc sö  dông   tµi   nguyªn   thiªn  nhiªn   t¸i   t¹o   trong  ph¹m   vi  chÞu   t¶i cña chóng nh»m kh«i phôc ®îc c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt l­ îng, c¸c d¹ng tµi nguyªn kh«ng t¸i t¹o ph¶i  ®îc sö  dông  tiÕt kiÖm vµ  hîp lý  nhÊt. M«i trêng tù  nhiªn (kh«ng khÝ,  ®Êt, níc, c¶nh quan thiªn nhiªn...) vµ  m«i trêng x∙ héi  (d©n sè, chÊt lîng d©n sè, søc kháe, m«i trêng sèng, lao  ®éng vµ  häc tËp cña con ngêi...) kh«ng bÞ  c¸c ho¹t  ®éng  cña con ngêi lµm « nhiÔm, suy tho¸i vµ tæn h¹i. C¸c nguån  phÕ  th¶i tõ  s¶n xuÊt vµ  sinh ho¹t  ® îc xö  lý, t¸i chÕ  kÞp  thêi,  vÖ  sinh  m«i  trêng  ®îc b¶o  ®¶m,  con  ngêi  ®îc sèng  trong m«i trêng trong s¹ch... 2. Nguyªn t¾c chØ ®¹o vµ c¸c híng u tiªn ph¸t triÓn 2.1. Con ngêi lµ  trung t©m cña ph¸t triÓn bÒn v÷ng:  Ph¸t triÓn bÒn v÷ng cÇn lÊy con ngêi lµm ®Ých cña sù ph¸t  triÓn.   Ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   kÕt   hîp   hµi   hoµ   víi   ®¶m   b¶o  tiÕn bé  vµ  c«ng b»ng x∙ héi. Chó  träng  ph¸t triÓn  khoa  häc   vµ   c«ng   nghÖ,   coi   ®©y   lµ   nÒn   t¶ng   vµ   ®éng   lùc   cho  ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng; sö dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i,   c«ng nghÖ s¹ch vµ th©n thiÖn víi m«i trêng. T¨ng cêng hîp  t¸c  kinh tÕ quèc tÕ ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn   bÒn v÷ng.  2.2.   Ph¸t   triÓn   bÒn   v÷ng   lµ   sù   nghiÖp   cña   c¸c   cÊp  chÝnh quyÒn, cña c¸c bé, ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng, cña c¸c c¬  quan, doanh nghiÖp,  ®oµn thÓ  x∙ héi, c¸c céng  ®ång d©n c vµ mäi ngêi d©n. Huy ®éng tèi ®a sù tham gia cña mäi ng êi  cã  liªn quan trong viÖc lùa chän c¸c quyÕt  ®Þnh vÒ  ph¸t  triÓn kinh tÕ, x∙ héi vµ  b¶o vÖ  m«i trêng  ë   ®Þa ph¬ng,  ngµnh vµ trªn quy m« c¶ níc.   II. Néi dung Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn bÒn v÷ng  cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng (Ch¬ng tr×nh  NghÞ sù 21 cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng) 1. Môc ®Ých Ch¬ng tr×nh NghÞ  sù  21 cña ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng lµ  kÕ  ho¹ch hµnh ®éng, cô thÓ ho¸ c¸c môc tiªu, c¸c chØ tiªu vµ  c¸c   gi¶i   ph¸p  trong   §Þnh   híng  ChiÕn   lîc   ph¸t   triÓn  bÒn  v÷ng cÊp Quèc gia (Ch¬ng tr×nh NghÞ  sù  21 cña ViÖt Nam)  do   Thñ   trëng   c¸c   bé,   ngµnh,   Chñ   tÞch   Uû   Ban   Nh©n   d©n  tØnh/ thµnh phè  tæ chøc nghiªn cøu, x©y dùng vµ  chØ  ®¹o  thùc hiÖn.  2.   C¨n   cø   x©y   dùng   vµ   triÓn   khai   thùc   hiÖn   Ch ¬ng  tr×nh NghÞ sù 21 cña ngµnh, ®Þa ph¬ng
  3. 3 Ch¬ng tr×nh nghÞ  sù  21 cña ngµnh,  ®Þa ph¬ng  ®îc x©y  dùng trªn c¬  së  vËn dông 7 tiªu chuÈn  ® a ra t¹i Héi nghÞ  Thîng  ®Ønh vÒ  ph¸t triÓn bÒn v÷ng t¹i Johannesburg (Nam  phi, n¨m 2002), bao gåm:  2.1. Cã  sù  tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn x∙ héi (mäi  ngêi d©n, c¸c ngµnh kinh doanh, tæ chøc, trêng häc…); 2.2.  TÇm  nh×n do  tÊt c¶ c¸c  tÇng  líp nh©n  d©n  ®ång  thuËn ®a ra; 2.3. G¾n kÕt (lång ghÐp) c¸c yÕu tè  kinh tÕ, x∙ héi  vµ hÖ sinh th¸i vµo môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng; 2.4.  Cã  sù   hîp t¸c  gi÷a chÝnh  quyÒn  vµ   c¸c tæ chøc  ®Þa   ph¬ng   trong   x©y   dùng   vµ   ®iÒu   hµnh   thùc   hiÖn   Ch¬ng  tr×nh nghÞ sù 21; 2.5. Cã  mét kÕ  ho¹ch hµnh  ®éng cô  thÓ  g¾n víi nh÷ng  môc tiªu l©u dµi ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng; 2.6. Cã  c¸c tiªu chÝ   ®îc  ®a ra nh  lµ  mét c«ng cô   ®Ó  ®¸nh gi¸ vµ gi¸m s¸t môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng; 2.7. Cã hÖ thèng gi¸m s¸t vµ b¸o c¸o; VËn dông c¸c tiªu chuÈn nªu trªn, viÖc x©y dùng Ch ¬ng  tr×nh NghÞ  sù  21 cña ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng ph¶i b¶o  ®¶m c¸c  nguyªn t¾c nh sau: ­ Ch¬ng tr×nh NghÞ  sù  21 cña ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng cÇn  ®îc x©y dùng trªn c¬ së phèi hîp liªn ngµnh vµ liªn vïng;  kÕt hîp chÆt chÏ  kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng gi÷a ngµnh  vµ  vïng l∙nh thæ; gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ, ph¸t triÓn x∙  héi vµ  b¶o vÖ  m«i trêng. ViÖc g¾n kÕt c¸c yÕu tè  vÒ  kinh   tÕ,   x∙   héi   vµ   m«i   trêng   ph¶i   ®îc   thÓ   hiÖn   râ   trong   kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña tõng ngµnh, tõng ®Þa ph¬ng;  phï hîp víi chiÕn lîc chung. ­   Trong   qu¸   tr×nh   x©y   dùng   vµ   triÓn   khai   thùc   hiÖn  ch¬ng tr×nh NghÞ  sù  21 cña ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng cÇn cã  sù  tham gia réng r∙i cña c¸c bªn liªn quan (c¸c tæ chøc x∙  héi, c¸c doanh nghiÖp, trêng häc, c¸c tæ chøc phi ChÝnh  phñ, c¸c c¬  quan Nhµ  níc vµ  ChÝnh phñ) vµ  huy  ®éng réng  r∙i   sù   tham   gia   cña   nh©n   d©n.   TÇm   nh×n   trung   h¹n,   dµi  h¹n; c¸c môc tiªu,  c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn  bÒn v÷ng vµ  c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn  ®Òu  ®îc th¶o luËn, bµn b¹c  ®Ó  cã  sù ®ång thuËn trong c¸c céng ®ång d©n c ë c¸c ®Þa ph¬ng. ­ Coi sù  nghiÖp ph¸t triÓn bÒn v÷ng lµ  sù  nghiÖp cña  toµn   d©n,   do   d©n   vµ   v×   d©n.   Thùc   hiÖn   ph¬ng   ch©m   “d©n  biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra”. Huy  ®éng réng r∙i  c¸c tÇng líp nh©n d©n tham gia vµo c¸c kh©u: x©y dùng kÕ  ho¹ch hµnh  ®éng vµ  phèi hîp thùc hiÖn kÕ  ho¹ch  ®ã;  gi¸m  s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu  ®¸nh gi¸ ph¸t triÓn bÒn 
  4. 4 v÷ng; lång ghÐp c¸c môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµo c¸c  môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x∙ héi cña ®Þa ph¬ng. 3. Néi dung  Ch¬ng   tr×nh   NghÞ   sù   21   cña   ngµnh   vµ   ®Þa   ph¬ng   ph¶i  thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c néi dung sau ®©y: 3.1. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña ngµnh, ®Þa ph¬ng; rót ra  nh÷ng  ®iÓm m¹nh, nh÷ng yÕu kÐm, tån t¹i vÒ  c¸c lÜnh vùc  kinh tÕ, x∙ héi vµ m«i trêng, trªn c¬ s렮㠮èi chiÕu víi  yªu cÇu cña môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng nªu trong §Þnh  híng ChiÕn lîc ph¸t triÓn bÒn v÷ng  cña c¶ níc .  3.2.   Cô   thÓ   ho¸   c¸c   quan   ®iÓm   ph¸t   triÓn   bÒn   v÷ng  trong §Þnh híng ChiÕn lîc ph¸t triÓn bÒn v÷ng  ë  ViÖt Nam   vµo viÖc x©y dùng Ch¬ng tr×nh NghÞ  sù  21 cña tõng ngµnh  vµ tõng tØnh, thµnh phè. 3.3.   X¸c   ®Þnh   hÖ   thèng   c¸c   môc   tiªu,   c¸c   chØ   tiªu  ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ngµnh, cña  ®Þa ph ¬ng trªn 3 lÜnh  vùc: kinh tÕ, x∙ héi vµ m«i trêng. Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh cÇn  tËp trung gi¶i quyÕt lµ  sù   ®ãi nghÌo; chÊt lîng d©n sè;  søc khoÎ; m« h×nh tiªu dïng vµ  c¸c m« h×nh s¶n xuÊt, m«  h×nh ph¸t triÓn trong c¸c ngµnh kinh tÕ;  ®Þnh c ,  ®é  s¹ch  bÇu khÝ  quyÓn; b¶o vÖ  nguån tµi nguyªn; gi¶m « nhiÔm m«i  trêng... 3.4. Dù b¸o nguån lùc ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng huy ®éng   c¸c   nguån   lùc   ®Ó   thùc   hiÖn   Ch¬ng   tr×nh   NghÞ   sù   21   cña  ngµnh   vµ   ®Þa   ph¬ng.   Tõng   bé,   ngµnh,   ®Þa   ph¬ng   cÇn   x©y  dùng c¸c ch¬ng tr×nh,  c¸c dù  ¸n ph¸t  triÓn  bÒn v÷ng cô  thÓ cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng m×nh. 3.5.   X©y   dùng   kÕ   ho¹ch   hµnh   ®éng   thùc   hiÖn   Ch¬ng  tr×nh NghÞ sù 21 cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng; bao gåm hÖ thèng  c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng; hÖ  thèng ®iÒu hµnh, gi¸m s¸t; huy ®éng ®«ng ®¶o c¸c tÇng líp   nh©n   d©n,  c¸c   ®oµn   thÓ,   c¸c   doanh  nghiÖp   thùc  hiÖn   c¸c   môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 
  5. 5 III.  C¸c bíc tiÕn  hµnh x©y dùng vµ triÓn khai  thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh nghÞ sù 21 cña ngµnh  vµ ®Þa ph¬ng Ch¬ng tr×nh nghÞ sù 21 cña ngµnh vµ ®Þa ph ¬ng ®îc x©y  dùng theo 4 bíc sau ®©y: 1. Bíc chuÈn bÞ, bao gåm c¸c néi dung: ­   Thµnh   lËp   Héi   ®ång   (hoÆc   Ban   chØ   ®¹o)   Ph¸t   triÓn  bÒn v÷ng cña ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng. Trêng hîp cha thÓ  thµnh  lËp   Héi   ®ång   (hoÆc   Ban   chØ   ®¹o)   th×   nhanh   chãng   h×nh   thµnh   nhãm   c«ng   t¸c   t¹m   thêi   vµ   c¬   quan   thêng   trùc   ®Ó  tiÕn hµnh c¸c bíc chuÈn bÞ x©y dùng. ­ Héi  ®ång, Ban chØ  ®¹o hoÆc nhãm c«ng t¸c t¹m thêi  do Bé  trëng c¸c Bé, Thñ  trëng c¸c c¬  quan ngang Bé, c¬  quan trùc thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû Ban Nh©n d©n tØnh,   thµnh  phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng   quyÕt   ®Þnh   (cã   thÓ   giao  cho     Së   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  ë   c¸c   tØnh/thµnh  phè;   Vô  kÕ  ho¹ch, hoÆc c¸c  ®¬n vÞ  nghiªn cøu x©y dùng kÕ  ho¹ch, quy  ho¹ch ë c¸c Bé, ngµnh lµm c¬ quan ®Çu mèi thêng trùc).   ­ Héi  ®ång, Ban chØ  ®¹o hoÆc nhãm c«ng t¸c t¹m thêi  x©y   dùng   lÞch   tr×nh,   tiÕn   ®é   thêi   gian;   kÕ   ho¹ch   phèi  hîp, huy  ®éng sù  tham gia cña céng  ®ång; ph©n c«ng ngêi  phô  tr¸ch   ®Ó  tiÕn  hµnh  x©y dùng Ch¬ng tr×nh  nghÞ  sù  21  cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng. 2. Bíc  ®iÒu tra c¬  b¶n, x¸c  ®Þnh thùc tr¹ng, bao gåm  c¸c néi dung: Thùc hiÖn  ®iÒu tra c¬  b¶n cña ngµnh vµ   ®iÒu tra tæng  thÓ kinh tÕ x∙ héi vµ m«i trêng cña ®Þa ph¬ng, trªn c¬ së  ®ã  ph©n tÝch,  ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña ngµnh, cña  ®Þa ph ­ ¬ng, x¸c ®Þnh mÆt m¹nh, nh÷ng lîi thÕ vµ mÆt yÕu cña thùc  tr¹ng   vÒ   kinh   tÕ,   x∙   héi   vµ   m«i   trêng,   tËp   trung   vµo  nh÷ng viÖc cô thÓ nh sau: ­ Rµ  so¸t, cËp nhËt c¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh,   s¶n phÈm, c¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x∙ héi cña c¸c  ®Þa ph¬ng. ­ X©y dùng hÖ  thèng c¸c sè  liÖu  ®iÒu tra c¬  b¶n, c¸c  tÝnh to¸n, dù  b¸o vÒ  kh¶ n¨ng khai th¸c c¸c lîi thÕ, c¸c  nguån   tiÒm   n¨ng,   kh¶   n¨ng   huy   ®éng   vèn   ®Ó   ®a   vµo   thùc  hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng. ­ So s¸nh vÒ  thùc tr¹ng vµ  yªu cÇu  ®¸p øng c¸c môc  tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng, nh÷ng mÆt m¹nh, nh÷ng mÆt yÕu  cÇn ®îc kh¾c phôc trong kÕ ho¹ch hµnh ®éng.     3. Bíc x©y dùng v¨n kiÖn  Ch¬ng tr×nh nghÞ  sù  21 cña  ngµnh vµ ®Þa ph¬ng, bao gåm c¸c néi dung:
  6. 6 ­  H×nh thµnh ch¬ng tr×nh toµn diÖn vÒ  ph¸t triÓn bÒn  v÷ng cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng, bao gåm c¸c vÊn ®Ò: X©y dùng  c¸c quan ®iÓm ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ngµnh vµ ®Þa ph ¬ng,  c¸c môc tiªu vµ  hÖ  thèng chØ tiªu  ph¸t  triÓn bÒn v÷ng,  x©y dùng c¸c dù  ¸n hµnh  ®éng, lùa chän c¸c m« h×nh ph¸t  triÓn bÒn v÷ng cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng. §Ó lµm ®îc viÖc nµy, c¸c Bé, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph ¬ng  cÇn tæ chøc nghiªn cøu kü Ch¬ng tr×nh NghÞ sù 21 cña ViÖt  nam,   trªn   c¬   së   ®ã,   t×m   ra   nh÷ng   th¸ch   thøc   vµ   tr¸ch  nhiÖm thuéc lÜnh vùc ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ngµnh,  ®Þa  ph¬ng m×nh. §Ò  ra c¸c môc tiªu phï  hîp víi c¸c nhãm môc  tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng, lùa chän c¸c bíc  ®i thÝch hîp,  c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch thùc hiÖn.  ViÖc huy  ®éng réng r∙i c¸c tÇng líp d©n c , c¸c doanh  nghiÖp,   c¸c   ®oµn   thÓ   quÇn   chóng,   c¸c   héi   khoa   häc   kü   thuËt,   c¸c   trêng   ®¹i   häc   tham   gia   trong   qu¸   tr×nh   x©y  dùng ch¬ng tr×nh NghÞ sù 21 cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng cÇn ®­ îc quy  ®Þnh cô  thÓ, trªn nh÷ng nguyªn t¾c  ®∙ nªu  ë  phÇn  trªn. ­ Lång ghÐp c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi  ­ m«i trêng víi nhau theo híng g¾n kÕt chÆt chÏ, hµi hoµ.  ViÖc lång ghÐp sÏ ®îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c sau ®©y: + Rµ  so¸t tõng nhãm môc tiªu vµ  chØ tiªu ph¸t triÓn  trong tõng lÜnh vùc Kinh tÕ  ­ X∙ héi ­ M«i trêng trong  §Þnh híng ChiÕn lîc ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ViÖt Nam. + §a c¸c môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµo tõng nhãm  môc tiªu ph¸t  triÓn  kinh tÕ  x∙ héi, b¶o vÖ  tµi nguyªn,  m«i trêng cña ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng. CÇn nhÊn m¹nh c¸c môc  tiªu chÊt lîng, lo¹i trõ  nh÷ng môc tiªu trïng l¾p, h×nh  thµnh mét hÖ  thèng chØ tiªu chung vÒ  ph¸t triÓn kinh tÕ­ x∙ héi­ m«i trêng theo híng bÒn v÷ng.  + H×nh thµnh c¸c nhãm gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn c¸c nhãm   môc tiªu. 4. Bíc chØ  ®¹o triÓn khai thùc hiÖn, bao gåm c¸c néi  dung: Tuú  t×nh h×nh cô  thÓ  tõng  ®Þa ph¬ng, tõng ngµnh, cÇn  tiÕn hµnh héi nghÞ hoÆc diÔn ®µn víi sù tham gia réng r∙i  cña c¸c tæ chøc, c¸c  ®oµn thÓ  th«ng qua Ch¬ng tr×nh nghÞ  sù   21   cña   ngµnh   vµ   ®Þa   ph¬ng,   khëi   ®éng   vµ   ph©n   c«ng  tr¸ch   nhiÖm   thóc   ®Èy   thùc   hiÖn   Ch¬ng   tr×nh   trªn   c¬   së  sau:   ­   X©y   dùng   ch¬ng   tr×nh   hµnh   ®éng   thùc   hiÖn   c¸c   môc   tiªu   ph¸t   triÓn   bÒn   v÷ng   cña   ngµnh   vµ   ®Þa   ph¬ng;   Ph©n  c«ng cô  thÓ  c¸c c¸ nh©n,  ®¬n vÞ  phô  tr¸ch chØ  ®¹o, theo  dâi tõng vÊn ®Ò, tõng nhãm môc tiªu thËt cô thÓ.
  7. 7 ­  X©y dùng hÖ  thèng gi¸m s¸t vµ  chÕ   ®é  thØnh thÞ  b¸o  c¸o ®Þnh kú.  ­ X©y  dùng  c¸c tiªu  chÝ   ®¸nh  gi¸  vÒ  viÖc  thùc hiÖn  c¸c môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng. ­ X©y dùng chÕ   ®é  tr¸ch nhiÖm, c¬  chÕ  hîp t¸c trong  viÖc huy  ®éng  c¸c  ngµnh,  c¸c cÊp,  c¸c   ®oµn  thÓ  vµ  céng  ®ång d©n c  trong  ®Þa ph¬ng tham gia thùc  hiÖn  môc tiªu  ph¸t triÓn bÒn v÷ng. IV. Kinh phÝ x©y dùng  vµ thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh  nghÞ sù 21 cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng ­ Kinh phÝ   ®Ó  x©y dùng vµ  thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh NghÞ  sù  21 cña ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng do bé/ ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng  huy  ®éng tõ  mäi nguån lùc. Trong  ®ã  cÇn vËn  ®éng sù  hç  trî   gióp   ®ì   cña   c¸c   tæ   chøc   quèc   tÕ,    huy   ®éng   tõ  c¸c  nguån cña c¸c doanh nghiÖp, sù   ®ãng gãp cña c¸c tæ chøc  x∙ héi vµ céng ®ång d©n c.... ­   Trong   giai   ®o¹n   x©y   dùng   Ch¬ng   tr×nh   NghÞ   sù   21,  c¸c bé/ ngµnh,  ®Þa ph¬ng  ®îc sö  dông nguån vèn  ®iÒu tra  c¬  b¶n, vèn quy ho¹ch, vèn chuÈn bÞ   ®Çu t  do ng©n s¸ch  nhµ níc cÊp ®Ó thùc hiÖn nh÷ng néi dung cã liªn quan.  ­ Trong giai  ®o¹n thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh NghÞ  sù  21,  c¸c bé/ ngµnh,   ®Þa ph¬ng   ®îc huy  ®éng c¸c nguån  vèn   ®Ó  thùc hiÖn c¸c dù  ¸n  ®îc phª duyÖt theo  ®óng c¸c quy  ®Þnh  hiÖn hµnh.
  8. 8 V. Tæ chøc thùc hiÖn ­ Bé trëng c¸c Bé, Thñ trëng c¸c c¬ quan ngang Bé, c¬  quan trùc thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû Ban Nh©n d©n tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   cã   tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc  nghiªn   cøu,   x©y   dùng   vµ   chØ   ®¹o   thùc   hiÖn   Ch¬ng   tr×nh  NghÞ sù 21 cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng m×nh.  ­ Hµng  n¨m,  Bé  trëng c¸c  Bé, Thñ  trëng  c¸c c¬   quan  ngang Bé, Chñ  tÞch Uû  Ban Nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc   Trung  ¬ng   cã   tr¸ch   nhiÖm   x©y   dùng   kÕ   ho¹ch   ph¸t  triÓn   bÒn   v÷ng   ë   bé/   ngµnh,   ®Þa   ph¬ng   m×nh,   göi   Bé   KÕ  ho¹ch vµ §Çu t  ®Ó tæng hîp vµo kÕ ho¹ch hµng n¨m cña nhµ  níc,  ®ång thêi cã  b¸o c¸o  ®Þnh kú  göi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu   t vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Thñ t íng ChÝnh  phñ. ­ Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn nÕu cã  nh÷ng vÊn  ®Ò  víng m¾c hoÆc ph¸t sinh míi,  ®Ò  nghÞ  c¸c bé/ ngµnh vµ  ®Þa ph¬ng th«ng b¸o kÞp thêi tíi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t   ®Ó  phèi hîp, t×m nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó thùc hiÖn nghiªm   tóc  QuyÕt   ®Þnh   sè  153/2004/   Q§­TTg   ngµy   17   th¸ng   8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   nh»m   thùc   hiÖn  thµnh   c«ng  §Þnh híng ChiÕn lîc Ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam.  ­ Th«ng t   híng dÉn nµy cã  gi¸ trÞ  thùc hiÖn sau 15   ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản