Thông tư 01/2005/TT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
70
lượt xem
6
download

Thông tư 01/2005/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2005/TT-BXD về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà do Bộ Xây dựng ban hành, để hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2005/TT-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ********* c l p – T do – H nh phúc ********* S :01/2005/TT-BXD Hà N i, ngày 21 tháng 01 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N CHI TI T THI HÀNH M T S I U NGHN NNH S 126/2004/N -CP NGÀY 26/5/2004 C A CHÍNH PH V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG HO T NG XÂY D NG, QU N LÝ CÔNG TRÌNH H T NG Ô THN VÀ QU N LÝ S D NG NHÀ Căn c Ngh nh s 36/2003/ N -CP, ngày 04/ 3/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 134/2003/N -CP, ngày 14/11/2003 c a Chính ph qui nh chi ti t m t s i u c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002; Căn c Ngh nh s 126/2004/N -CP, ngày 26/5/2004 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà (sau ây g i t t là N 126); nâng cao hi u qu công tác x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà, B Xây d ng hư ng d n thi hành m t s i u c a N 126 như sau: 1. Ph t c nh cáo: Ph t c nh cáo là hình th c ph t chính i v i hành vi vi ph m l n u có nhi u tình ti t gi m nh , ví d như: m t h gia ình v a ào móng có vi ph m, khi ngư i có thNm quy n x ph t phát hi n, nh c nh ã t giác ình ch , hoàn tr l i m t b ng; ngư i rác, v t li u, ph th i không úng quy nh, khi ngư i có thNm quy n x ph t phát hi n, nh c nh ã t giác d n s ch úng nơi quy nh và m t s vi ph m khác. Ngoài hình th c ph t c nh cáo, trong trư ng h p c th i tư ng vi ph m hành chính còn b áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu nêu t i kho n 3 i u 5 N 126. 2. Th m quy n cư ng ch bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra c a Ch t ch U ban nhân dân c p xã theo quy nh t i i m a kho n 3 i u 43 N 126: Ch t ch U ban nhân dân c p xã có thNm quy n ra quy t nh cư ng ch bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u, ví d như: - Hành vi l p ao h , m t nư c thì bu c hoàn tr l i ao h , m t nư c như cũ; - Xây d ng công trình làm hư h ng h th ng công trình h t ng k thu t thì ph i làm l i như cũ; - Các hành vi cơi n i di n tích; ch ng thêm t ng; m r ng ban công; l n chi m không gian thì bu c phá d ph n xây d ng vi ph m, ph n di n tích làm sai, hoàn tr l i tình tr ng ban u; - Hành vi xây d ng công trình, nhà t m, l u quán l n chi m v a hè, ư ng ph , hành lang b o v công trình h t ng k thu t, nh ng khu v c c m xây d ng khác thì bu c phá d ph n công trình vi ph m; - Hành vi xây d ng nhà riêng l , công trình xây d ng d dang, nhà t m vi ph m quy ho ch thì bu c phá d ph n công trình vi ph m ó. 3. i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân tham gia ho t ng xây d ng: i u ki n năng l c ho t ng c a t ch c, năng l c ngh nghi p c a cá nhân tham gia ho t ng xây d ng ư c quy nh t i Lu t Xây d ng và các văn b n hư ng d n thi hành lu t.
 2. 4. Th m quy n t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính: Ngư i có thNm quy n x ph t khi th c hi n bi n pháp t ch thu tang v t, phương ti n nh m ngăn ch n vi ph m có th ti p di n thì trên cơ s nh giá sơ b theo giá th trư ng, quy t nh t ch thu theo thNm quy n; n u qua vi c nh giá sơ b giá tr tang v t, phương ti n vư t quá thNm quy n thì quy t nh t m gi , trong th i h n 02 ngày (ngày làm vi c) báo cáo v i ngư i có thNm quy n quy t nh. i v i các l c lư ng Thanh tra Xây d ng thì ngư i có thNm quy n t m gi tang v t, phương ti n quy nh t i Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002 là Thanh tra viên, Chánh thanh tra S và Chánh thanh tra B . 5. T m gi tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính: Khi ngư i có thNm quy n x ph t có căn c cho r ng n u không t m gi tang v t, phương ti n thì tang v t, phương ti n ó có th ư c s d ng vi ph m ti p ho c b tNu tán thì ph i ra quy t nh t m gi tang v t, phương ti n như: trư ng h p ô tô ch v t li u r i, ph th i gây b i, bNn ư ng ph ; các d ng c thi công, các thi t b thi công, nguyên, nhiên v t li u... khi tham gia thi xây d ng công trình vi ph m và các hành vi vi ph m khác. 6. Th c hi n vi c kh u tr tài kho n t i Ngân hàng: Trư ng h p i tư ng b x ph t vi ph m hành chính b ng ti n mà có m tài kho n ti n g i t i Ngân hàng nhưng không ch u thi hành quy t nh x ph t, thì ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính g i Quy t nh cư ng ch thi hành n ngân hàng nơi i tư ng vi ph m m tài kho n ti n g i ngân hàng th c hi n kh u tr tài kho n theo quy nh c a pháp lu t. 7. t chưa chuy n i m c ích s d ng quy nh t i i m b kho n 1 i u 6 N 126: t chưa chuy n i m c ích s d ng là các lo i t theo quy nh khi xây d ng công trình Ch u tư ph i xin chuy n i m c ích s d ng t, c th t i kho n 1 i u 13 Lu t t ai năm 2003, g m: - t tr ng cây hàng năm g m t tr ng lúa, t ng c dùng vào chăn nuôi, t tr ng cây hàng năm khác; b. t tr ng cây lâu năm; c. t r ng s n xu t; d. t r ng phòng h ; . t r ng c d ng; e. t nuôi tr ng thu s n; g. t làm mu i; h. t nông nghi p khác theo quy nh c a Chính ph ; 8. Vùng c m xây d ng quy nh t i kho n 3 i u 6 N 126: Ch u tư xây d ng công trình trên khu v c c m xây d ng là hành vi xây d ng công trình vi ph m các khu v c b o v theo quy nh c a pháp lu t, bao g m: a. H ành lang b o v ê i u ư c quy nh t i: - K ho n 1 i u 18 Pháp l nh ê i u năm 2000; - i u 7 Ngh nh s 171/2003/N -CP ngày 26/12/2003 c a Chính ph ; b. Hành lang b o v công trình thu l i ư c quy nh t i: - i u 25 Pháp l nh khai thác và b o v công trình thu l i năm 2001; 2
 3. - i u 23 Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph v khai thác và b o v công trình thu l i; c. Hành lang b o v công trình giao thông: - i v i công trình giao thông ư ng b ư c quy nh t i: kho n 2 i u 42 Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ; t i: i u 13; i u 14; i u 15; i u 16; i u 17 và i u 18 Ngh nh s 186/2004/N -CP ngày 05/11/2004 c a Chính ph - i v i công trình giao thông ư ng thu n i a ư c quy nh t i: i u 5; i u 6; i u 8; i u 9 Ngh nh s 171/1999/N -CP ngày 12/7/1999 c a Chính ph ; d. Hành lang b o v công trình xăng d u ư c quy nh t i: kho n 1, kho n 2 i u 3; i u 4; i m , i m e, i m g, i m i kho n 1 i u 5 Ngh nh s 10-CP ngày 17/02/1993 c a Chính ph và t i i m a, i m b kho n 1 i u 5 Ngh nh s 47/1999/N -CP ngày 05/7/1999 c a Chính ph ; . Hành lang b o v công trình i n theo quy nh t i: i u 6; i u 8; i u 12; i u 14 Ngh nh s 54/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ; e. Khu v c b o v các di tích l ch s quy nh t i i u 32 Lu t Di s n văn hoá năm 2001; g. Hành lang b o v các công trình an ninh qu c phòng và các khu v c khác theo quy nh pháp lu t. 9. Khu v c an toàn gi ng nư c ng m quy nh t i kho n 1 i u 25 N 126: Vi ph m qui nh t i TCXD 33.1985 (11.21), g m : a. Khu v c I - i v i t ng ch a nư c ã b o v t t thì khu v c an toàn không nh hơn 30 m ; ngoài ra khi xây d ng chu ng, t i chăn nuôi thì ph i cách ranh gi i là 100m. b. Khu v c II - i v i t ng ch a không ư c b o v ho c b o v không t t thì khu v c an toàn không nh hơn 50m; ngoài ra khi xây d ng chu ng, t i chăn nuôi thì ph i cách ranh gi i là 300m. 10. Khu v c b o v an toàn ngu n nư c m t quy nh t i i m b kho n 2 i u 26 N 126: Ph m vi b o v an toàn ngu n nư c m t quy nh t i m c 11 c a TCXD 33.1985. 11. Ph m vi b o v hành lang an toàn tuy n ng nư c thô và ư ng ng truy n t i nư c s ch quy nh t i i u 27 N 126: Vi ph m quy nh t i i m 8.31 m c 8 TCXD 33.1985 “Qui nh v ng d n, m ng lư i ư ng ng và các công trình trên m ng”; 12. S d ng trái v i m c ích quy nh s d ng chung cư, làm m t nh hư ng n tr t t , tr an quy nh t i kho n 1 i u 38 N 126: Là hành vi c a ngư i ch s h u ph n s h u riêng ho c cho ngư i khác s d ng căn h chung cư vào các m c ích trái v i các quy nh hi n hành v qu n lý s d ng nhà chung cư, ví d : a. S d ng nhà chung cư vào m c ích khác không ph i mà làm cơ s s n xu t; kinh doanh; văn phòng và các m c ích khác; b. S d ng căn h chung cư kinh doanh các ngành ngh và các lo i hàng hoá d cháy, n (kinh doanh hàn, ga, v t li u n và các ngành ngh gây nguy hi m khác); kinh doanh các d ch v gây n quá m c (Karaoke, vũ trư ng, s a ch a xe máy, ô tô và các ho t ng d ch v khác gây ti ng n vư t quá m c cho phép); vi ph m tr t t công c ng (không ph i qu n lý tr t t xây d ng); nói chuy n ho c s d ng thi t b gây ti ng n quá m c làm nh hư ng n sinh ho t c a các h s ng trong chung cư và hành vi khác làm nh hư ng n tr t t , tr an nhà chung cư; 13. Gây ô nhi m nhà chung cư quy nh t i kho n 1 i u 38 N 126: Là hành vi x phân, rác, nư c th i; ch t c h i; gây th m, d t; nuôi gia súc, gia c m trong khu v c thu c ph n s h u chung; nuôi gia súc, gia c m thu c ph n s h u riêng mà làm nh hư ng n môi trư ng s ng c a các h khác và khu v c công c ng; kinh doanh d ch v gây ô nhi m môi trư ng (lò m gia súc, r a xe và các d ch v gây ô nhi m khác). 3
 4. 14. Ph n s h u chung trong nhà chung cư quy nh t i i m a kho n 2 i u 38 N 126: Là ph n di n tích c a chung cư, bao g m: a. Ph n không gian và h th ng k t c u ch u l c, trang thi t b k thu t dùng chung trong nhà chung cư (khung c t, tư ng, sàn, mái, sân thư ng, hành lang, c u thang b , thang máy, ư ng thoát hi m, l ng x rác, h p k thu t, nơi xe; h th ng c p i n, nư c, ga, thông tin liên l c, phát thanh, truy n hình, thoát nư c, b ph t, thu lôi, c u ho ...); b. H th ng k t c u h t ng k thu t ngoài nhà g n v i nhà chung cư ó. c. Ph n di n tích khác không thu c s h u riêng theo quy nh c a pháp lu t 15. Trình t x ph t vi ph m hành chính i v i công trình xây d ng vi ph m: a. Các b ph n công trình xây d ng vi ph m ph i ư c phát hi n k p th i; b. L p Biên b n vi ph m hành chính, trong ó ình ch hành vi xây d ng vi ph m; c. Ra Quy t nh x ph t ngay. Trong Quy t nh x ph t ph i ghi rõ hình th c b t bu c i v i t ch c, cá nhân vi ph m ph i khôi ph c l i tình tr ng ban u, ví d như: phá d di n tích cơi n i, h ng m c công trình xây d ng, di n tích m r ng, l n chi m, ng th i quy nh rõ th i h n kh c ph c h u qu . d. H t th i h n ghi trong Quy t nh x ph t n u t ch c, cá nhân vi ph m không t giác thi hành thì bu c cư ng ch thi hành. M i phí t n do vi c cư ng ch t ch c, cá nhân vi ph m ph i ch u. 16. Các m u bi u kèm theo: Ban hành theo Thông tư này 08 bi u m u v Biên b n vi ph m hành chính, Quy t nh x ph t, Báo cáo (kèm theo). 17. X lý vi ph m hành chính trong th i gian chuy n ti p: a. i v i nh ng v vi c ã có Quy t nh x ph t ho c Quy t nh phá d công trình theo Ngh nh s 48/CP ngày 05/5/1997 c a Chính ph mà các Quy t nh này v n còn hi u l c nhưng i tư ng vi ph m chưa thi hành thì ti p t c th c hi n theo các Quy t nh x ph t ó; b. Nh ng hành vi vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà trư c khi Ngh nh 126/2004/N -CP có hi u l c thi hành mà chưa b phát hi n, x ph t thì khi phát hi n s x ph t theo quy nh c a Ngh nh s 126/2004/N -CP. 18. Trách nhi m thi hành: a. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. b. V thNm quy n x ph t c a Thanh tra chuyên ngành Xây d ng thành ph Hà N i. ư c th c hi n theo Quy t nh s 100/2002/Q -TTg ngày 24/7/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c cho phép thành l p thí i m Thanh tra chuyên ngành xây d ng t i Hà n i và các văn b n pháp lu t hi n hành. c. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m th c hi n Thông tư này. d. Quá trình th c hi n có nh ng khó khăn, vư ng m c ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các S Xây d ng ph n ánh v B Xây d ng. Nơi nh n: K.T B TRƯ NG B XÂY D NG Th tư ng, các PTtg Chính ph ; TH TRƯ NG Các B , Cơ quan ngang B ; Cơ quan thu c Chính ph ; UBND, H ND, S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Vi n ki m sát nhân dân t i cao Toà án nhân dân t i cao inh Ti n Dũng Cơ quan TW c a các oàn th 4
 5. Công báo; Các C c, V và ơn v tr c thu c B ; Lưu VP, TTrXD. M u s :.02 CƠ QUAN CH QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (Cơ quan l p biên b n) c l p – T do – H nh phúc S : /BB-VPHC BIÊN B N Vi ph m hành chính v ... (Ban hành kèm theo Thông tư s 01 /2005/TT-BXD ngày 21 tháng 01 năm 2005 c a BXD) (Ghi theo n i dung vi ph m: ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà) Hôm nay, h i..., gi ...... ngày...... tháng ...... năm......., t i.............................. - Chúng tôi g m: - i di n cơ quan ch c năng (Ghi rõ h , tên, ch c v , cơ quan c a ngư i tham gia l p biên b n) ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... II. i di n i tư ng vi ph m hành chính (Ch u tư, Nhà th u thi công, Nhà th u tư v n xây d ng)..... (Ghi rõ h , tên, a ch , ngh nghi p, ch ng minh nhân dân c a ngư i i di n cho i tư ng vi ph m) ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... C. Ti n hành l p biên b n vi ph m hành chính v ... ( Ghi theo n i dung vi ph m: ho t ng xây d ng, qu n lý s d ng công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà) N i dung vi ph m (Ghi rõ t ng hành vi vi ph m, i chi u v i i m, kho n, i u N 126): .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. II. Yêu c u Ông (Bà)................. i di n cho ( i tư ng vi ph m)... th c hi n các vi c sau: ình ch ngay hành vi vi ph m; b. Bi n pháp kh c ph c h u qu : (Bu c khôi ph c tình tr ng ban u ã b thay i ho c bu c phá d công trình, b ph n công trình; bu c kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng...) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 5
 6. .............................................................................................................................. c. ( i tư ng vi ph m)................................................................có trách nhi m n..........................lúc........gi ..............ngày... tháng.....năm .... gi i quy t v vi c vi ph m. D. Các ý ki n khác: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Biên b n ư c l p thành 04 b n, có n i dung và giá tr như nhau, giao cho ( i tư ng vi ph m) 01 b n, 03 b n cơ quan l p biên b n gi . Biên b n g m......... trang, ư c m i ngư i ký xác nh n./. I TƯ NG VI PH M NGƯ I L P BIÊN B N (Ký, ghi rõ h , tên) Ký, ghi rõ h tên, ch c v I DI N CHÍNH QUY N TH TRƯ NG CƠ QUAN PHƯ NG, XÃ (N u có) C A NGƯ I L P BIÊN B N Ký, Ghi rõ h , tên, ch c v Ký tên, óng d u 6
 7. M u s : 03 CƠ QUAN CH QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (Cơ quan ra quy t nh) c l p – T do – H nh phúc S : /Q - XP- UB(TTrXD) ..............., ngày ....... tháng ... năm ... QUY T NNH X PH T C NH CÁO VI PH M HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Thông tư s 01 /2005/TT-BXD ngày 21 tháng 01 năm 2005 c a BXD) (c a ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính) Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 02/7/2002. Căn c Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph v quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. Căn c Ngh nh s 126/2004/N -CP ngày 26/5/2004 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà. Căn c khác(Quy t nh v ch c năng, nhi m v , th m quy n c a cơ quan ra Quy t nh x ph t)... Căn c Biên b n vi ph m hành chính s .../BB-VPHC ngày... tháng.. .năm... c a............ Xét n i dung, tính ch t vi ph m hành chính QUY T NNH: i u 1. X ph t i v i: (Ghi rõ h tên, a ch i tư ng vi ph m) ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... B ng các hình th c sau ây: C nh cáo. 2. Ph t b sung (n u có): T ch thu: (Tang v t, phương ti n, ghi rõ s lư ng, ch ng lo i, ánh giá sơ b ).........................................................................; b. Tư c theo th m quy n ho c ki n ngh cơ quan ã c p tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh : (Gi y phép xây d ng, Gi y ăng ký kinh doanh, ch ng ch hành ngh xây d ng) i u 2. Các hình th c x lý. (Nêu rõ hình th c x lý: Bu c áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m gây ra ho c bu c tháo d công trình, b ph n công trình vi ph m; bu c kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng...; Bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính; Bu c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v : xin c p Gi y phép xây d ng, xin phê duy t thi t k ...) i u 3. (T ch c, cá nhân vi ph m)....... có trách nhi m thi hành nghiêm ch nh các hình th c x ph t nêu t i i u 1 và bi n pháp kh c ph c h u qu nêu t i i u 2 (n u có) c a Quy t nh này. Trong th i h n 10 ngày k t ngày ư c giao Quy t nh này n u ( i tư ng vi ph m)..... không t nguy n th c hi n Quy t nh x ph t này, s b cư ng ch thi hành. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. (t ch c, cá nhân vi ph m): ... và (các cơ quan có liên quan):....................... ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n: Ngư i có thNm quy n x ph t 7
 8. - Như i u 3; (Ký tên, óng d u) - Các cơ quan liên quan; - Lưu. M u s 04 CƠ QUAN CH QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (Cơ quan ra quy t nh) c l p – T do – H nh phúc S : /Q - XP- UB(TTrXD) ..............., ngày ....... tháng ... năm ... QUY T NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Thông tư s 01 /2005/TT-BXD ngày 21 tháng 01 năm 2005 c a BXD) (c a ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính) Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 02/7/2002. Căn c Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph v quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. Căn c Ngh nh s 126/2004/N -CP ngày 26/5/2004 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà. Căn c khác(Quy t nh v ch c năng, nhi m v , th m quy n c a cơ quan ra Quy t nh x ph t)... Căn c Biên b n vi ph m hành chính s .../BB-VPHC ngày... tháng.. .năm... c a............ Xét n i dung, tính ch t vi ph m hành chính QUY T NNH: i u 1. X ph t i v i: (Ghi rõ h tên, a ch i tư ng vi ph m) ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... B ng các hình th c sau ây (Nêu rõ các hình th c x ph t): - Ph t ti n: (T ng c ng)...... ng, trong ó (Nêu rõ t ng hành vi và m c ph t); 2. Ph t b sung: - T ch thu: (Tang v t, phương ti n, ghi rõ s lư ng, ch ng lo i, ánh giá sơ b ).........................................................................; b. tươqcs theo th m quy n ho c ki n ngh cơ quan ã c p tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh : (Gi y phép xây d ng, Gi y ăng ký kinh doanh, ch ng ch hành ngh xây d ng) i u 2. Các hình th c x lý. (Nêu rõ hình th c x lý: Bu c áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m gây ra ho c bu c tháo d công trình, b ph n công trình vi ph m; bu c kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng...; Bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính; Bu c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v : xin c p Gi y phép xây d ng, xin phê duy t thi t k ...) i u 3. (T ch c, cá nhân vi ph m)....... có trách nhi m n p ti n ph t theo i u 1 Quy t nh này t i Kho b c Nhà nư c s :.............. a ch :......................., ng th i thi hành nghiêm ch nh các hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu nêu t i i u 2 (n u có) c a Quy t nh này. Trong th i h n 10 ngày k t ngày ư c giao Quy t nh này n u ( i tư ng vi ph m)..... không t nguy n th c hi n Quy t nh x ph t này, s b cư ng ch thi hành. 8
 9. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. (t ch c, cá nhân vi ph m): ... và (các cơ quan có liên quan):....................... ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n: Ngư i có th m quy n x ph t - Như i u 3; (Ký tên, óng d u) - Các cơ quan liên quan; - Lưu. 9
 10. M u s : 05. CƠ QUAN CH QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (Cơ quan ra quy t nh) c l p – T do – H nh phúc S : /Q CC-UB(TTrXD) ..............., ngày tháng năm ... QUY T NNH ÁP D NG BI N PHÁP CƯ NG CH THI HÀNH QUY T NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Thông tư s 01 /2005/TT-BXD ngày 21 tháng 01 năm 2005 c a BXD (c a ngư i có th m quy n) Căn c i u 66 Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính ngày 02/7/2002. Căn c Ngh nh s ... ngày... tháng... năm... c a Chính ph quy nh th t c áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính. Căn c khác (Quy t nh v ch c năng, nhi m v , th m quy n c a cơ quan ra Quy t nhcư ng ch ) m b o thi hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính s : /Q XP-UB(TTrXD) ngày......tháng.........năm.........c a........................................ n nay ã h t th i h n thi hành Quy t nh x ph t, nhưng i tư ng vi ph m........ không t giác thi hành. Vì v y: QUY T NNH: i u 1. Áp d ng bi n pháp cư ng ch ... ( Ghi rõ n i dung cư ng ch : Phá d công trình, T ch thu tang v t, phương ti n, Kh u tr tài kho n t i Ngân hàng, Kê biên tài s n) thi hành Quy t nh s :...........Q XP-UB(TTrXD), ngày.......tháng...năm ... c a ..... i v i (Ghi rõ h , tên, a ch t ch c, cá nhân vi ph m hành chính): i u 2. (t ch c, cá nhân vi ph m)....... có trách nhi m thi hành nghiêm ch nh Quy t nh này. i u 3. Giao cho: Ông (Bà)......ch c v :..........thu c ơn v :................. 2. Các cơ quan: (Ghi tên các ơn v ph i h p: Công An, Tài chính....)... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... thi hành Quy t nh này trong th i h n 10 ngày k t ngày ký. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. (t ch c, cá nhân vi ph m):.......................ph i có trách nhi m th c hi n yêu c u c a l c lư ng thi hành cư ng ch và ch u m i phí t n v vi c t ch c th c hi n cư ng ch ./. Nơi nh n: Ngư i có th m quy n cư ng ch - Như i u 3; (Ký tên, óng d u) - Các ơn v th c hi n cư ng ch ; - Các cơ quan liên quan; - Lưu. 10
 11. M u s : 06 CƠ QUAN CH QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------------------- c l p – T do – H nh phúc Cơ quan ra quy t nh… ----------------------------- S : /Q -KPHQ ......., ngày.......tháng........năm........ QUY T NNH ÁP D NG CÁC BI N PHÁP KH C PH C H U QU DO VI PH M HÀNH CHÍNH GÂY RA TRONG TRƯ NG H P Ã H T TH I HI U X PH T (Ban hành kèm theo Thông tư s 01 /2005/TT-BXD ngày 21 tháng 01 năm 2005 c a BXD) (c a ngư i có th m quy n ) Căn c i u 10 và i u 56 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02/7/2002. Căn c i u 4 Ngh nh s 126/2004/N -CP ngày 26/5/2004 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà. Xét hành vi vi ph m hành chính v ……………; do ã quá th i hi u x ph t, nên không áp d ng x ph t vi ph m hành chính. kh c ph c tri t h u qu do vi ph m hành chính gây ra QUY T NNH i u 1: Áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu do vi ph m hành chính i v i t ch c, cá nhân vi ph m hành chính là: (Ghi rõ h , tên, a ch )........................... ............................................................................................................................... Bi n pháp kh c ph c h u qu bao g m: (Ghi rõ bi n pháp kh c ph c h u qu như: Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra ho c bu c phá d công trình, b ph n công trình; kh c ph c tình tr ng ô nhi m do vi ph m hành chính gây ra) ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... i u 2: ( cá nhân, t ch c vi ph m hành chính) …………………ph i nghiêm ch nh ch p hành các bi n pháp nêu t i i u 1 Quy t nh này trong th i h n 10 ngày, k t ngày ư c giao. Quá th i h n này, n u ( i tư ng vi ph m).......... không t giác ch p hành Quy t nh này thì b cư ng ch thi hành. ( cá nhân, t ch c vi ph m hành chính) …………………….có quy n khi u n i ho c kh i ki n Quy t nh này theo quy nh c a pháp lu t. i u 3: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Trong th i h n ba ngày, Quy t nh này ư c g i cho: (T ch c, cá nhân vi ph m)................................... ch p hành. 2…................................. báo cáo. 3.…………............................ giám sát, ôn c, ph i h p th c hi n./. 11
 12. Nơi nh n NGƯ I CÓ TH M QUY N RA QUY T NNH - Như i u 3; (Ký tên, óng d u) - C p trên tr c ti p c a c p ra Quy t nh; - UBND nơi th c hi n cư ng ch ; - Lưu. 12
 13. M u s : 07 CƠ QUAN CH QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (Cơ quan báo cáo) c l p – T do – H nh phúc S : /BC-UB(TTrXD) ..............., ngày ....... tháng ... năm ... BÁO CÁO C A U BAN NHÂN DÂN QU N, HUY N (ban hành kèm theo Thông tư s 01 /2005/TT-BXD ngày 21 tháng 01 năm 2005 c a BXD) công tác ki m tra, x lý vi ph m tr t t xây d ng trên a bàn Qu n, Huy n (Tháng, Quý, Năm) I TÌNH HÌNH CHUNG Nêu c i m, tình hình chung, ch o c a UBND c p trên, Thanh tra S Xây d ng v công tác qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn; vi c t ch c tri n khai công tác qu n lý tr t t xây d ng; nh ng ho t ng i n hình, x lý i n hình, thu n l i, khó khăn. II CÔNG TÁC KI M TRA, X LÝ K t qu k m tra, x ph t theo Bi u s 1. 2. Danh sách các v xây d ng trái phép còn t n ng: ....... v trên a bàn chưa cư ng ch phá d : ..........................(tên, a ch )...........................Lý do....................................... ..........................(tên, a ch )...........................Lý do....................................... ..........................(tên, a ch )...........................Lý do....................................... III NH NG XU T VÀ KI N NGHN ánh giá v ho t ng trong kỳ báo cáo, nh n xét v các a bàn khác (n u có), nh ng xu t tháo g vư ng m c, ki n ngh ... Nơi nh n: CƠ QUAN L P BÁO CÁO - H ND, UBND c p trên; (Ký tên, óng d u) - Thanh tra S Xây d ng; - Lưu. 13
 14. M u s : 08 CƠ QUAN CH QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (Cơ quan báo cáo) c l p – T do – H nh phúc S : /BC-TTrXD ..............., ngày ....... tháng ... năm ... BÁO CÁO C A S XÂY D NG Công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trên a bàn T nh, thành ph tr c thu c trung ương (Quý, sáu tháng, Năm) (Ban hành kèm theo Thông tư s 01 /2005/TT-BXD ngày 21 tháng 01 năm 2005 c a BXD) I - TÌNH HÌNH CHUNG Nêu c i m, tình hình chung, ch o c a UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Thanh tra B Xây d ng v công tác thanh tra xây d ng trên a bàn; vi c t ch c tri n khai chương trình công tác thanh tra; nh ng ho t ng i n hình, x lý i n hình, thu n l i, khó khăn. II – T NG H P K T QU CÔNG TÁC THANH TRA 1. K t qu ki m tra x lý theo Bi u s 1. Nêu m t vài v vi ph m i n hình ( ã có Quy t nh x ph t nhưng i tư ng vi ph m hành chính chưa th c hi n theo Quy t nh x ph t ho c ã l p biên b n nhưng chưa ra ư c Quy t nh x ph t) 2. K t qu thanh tra D án u tư xây d ng trên a bàn. Nêu rõ tên d án ã thanh tra, k t qu thanh tra, ki n ngh x lý sau thanh tra, k t qu x lý sau thanh tra. 3. K t qu th c hi n công tác gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo a. Công tác ti p công dân và ti p nh n ơn thư: - Lư t ngư i: -S ơn ã nh n: b. K t qu gi i quy t: - ơn t cáo: ... ơn; trong ó: + Thu c thNm quy n:.. ơn; + Không thu c thNm quy n: ơn; Nêu m t s v vi c i n hình:......... - ơn khi u n i: ... ơn; trong ó: + Thu c thNm quy n:.. ơn; + Không thu c thNm quy n: ơn; Nêu m t s v vi c i n hình.......... c. S ơn t n ng:... ơn. Lý do:............ 4. L c lư ng Thanh tra Xây d ng: T ng s : ..... ngư i, trong ó: S trong biên ch :.. ngư i; 14
 15. S h p ng:.. ngư i. III- NH NG XU T VÀ KI N NGHN ánh giá v ho t ng trong kỳ báo cáo. Nh ng xu t tháo g vư ng m c. Nh ng ki n ngh ... IV – NHI M V (QUÝ, SÁU THÁNG, NĂM SAU) Nêu ng n g n công tác kỳ t i và nh hư ng công tác ti p theo. Nơi nh n: S XÂY D NG....................... - H ND, UBND T nh, TP TW; (Ký tên, óng d u) - Thanh tra B Xây d ng; - Lưu. 15
 16. Bi u s 1. K t qu ki m tra x lý vi ph m hành chính v ho t ng xây d ng STT Phư ng L p biên b n K t qu x lý Th c hi n Q XP S v , Xã, t n TS Sai Trái Vi Ph t Ph t Tc Tư Bu S S S Qu n, ng (v ) phép phép ph m c nh ti n h c c ti n v v Huy n (v ) (v ) (v ) khác cáo ( n thu gi y phá ph t t cư n (v ) (v ) g/ s tan phé d ã phá g v ) g p (v ) n p d ch v t xây ( n (v phá (v d n g) ) d ) g (v ) (v ) Ph l c s 2 CÁC QUY NNH PH M VI B O V CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH 1. Công trình ê i u - T i Kho n 1 i u 18 Pháp l nh ê i u năm 2000 i u 18. 1. Nhà c a, công trình hi n có trong ph m vi b o v ê i u và bãi sông, lòng sông trư c ngày Pháp l nh này có hi u l c, tr công trình chuyên dùng ph c v phòng, ch ng l t, bão, giao thông, qu c phòng, an ninh và công trình c bi t khác ư c x lý theo nguyên t c sau: a) Nhà c a, công trình m t ê, mái ê, cơ ê và trong ph m vi 5m k t chân ê hi n t i iv i m i c p ê u ph i di d i; b) Nhà c a, công trình t v trí cách chân ê hi n t i 5m n h t ph m vi b o v ê i u ư c ti p t c s d ng nhưng không ư c m r ng; ch s h u, ngư i s d ng ph i th c hi n các bi n pháp b o m an toàn cho ê i u; trư ng h p xây d ng sau ngày công b Pháp l nh v ê i u năm 1989 mà không ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép thì căn c vào m c vi ph m x lý theo quy nh c a pháp lu t; c) Nhà c a, công trình bãi sông, lòng sông mà không gây nh hư ng tr c ti p n thoát lũ thì ư c ti p t c s d ng; trư ng h p gây nh hư ng tr c ti p n thoát lũ thì ph i di d i; trư ng h p gây nh hư ng tr c ti p n thoát lũ nhanh thì ph i di d i trư c. Vi c di d i nhà c a, công trình ư c th c hi n theo k ho ch c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. - T i Ngh nh s 171/2003/N -CP ngày 26/12/2003 c a Chính ph , c th : i u 7. Vùng ph c n c a ê i u theo i u 9 Pháp l nh ê i u ư c quy nh như sau: 1. Vùng ph c n: a) ê sông t c p III nc p c bi t: 16
 17. i v i các khu dân cư và ô th : Ph m vi b o v t chân ê hi n t i tr ra 5 mét c hai phía sông và phía ng. i v i các vùng khác: Ph m vi b o v t chân ê hi n t i tr ra 20 mét v phía sông, 25 mét v phía ng. b) ê bi n: Ph m vi b o v k t chân ê hi n t i tr ra 200 mét v phía bi n, 15 mét v phía ng. i v i ê bi n nơi có r ng ng p m n ph m vi b o v t 200 mét n 500 mét v i r ng hi n có v phía bi n, 15 mét v phía ng. c) ê c p IV, ê tuy n trong, ê b i và các tuy n ê khác c a a phương: Ph m vi b o v t chân ê hi n t i tr ra do y ban nhân dân c p t nh quy nh. d) Kè b o v ê: Ph m vi b o v các kè tr c ti p b o v ê sông và ê bi n ư c xác nh t gi i h n ph n xây úc cu i cùng tr ra m i phía là 50 mét. ) C ng qua ê: Ph m vi b o v các c ng thu c h th ng ê sông và ê bi n ư c xác nh t gi i h n ph n xây úc cu i cùng tr ra m i phía 50 mét. e) i v i các ho t ng khoan, ào ngoài ph m vi b o v ê i u: Khi khoan ào sâu xu ng 1 mét so v i m t t t nhiên ph i cách xa ph m vi b o v ê i u thêm 10 mét i v i o n ê có n n bình thư ng và 200 mét i v i o n ê có a ch t n n x u thư ng b ùn, s i trong mùa lũ, tr trư ng h p c bi t ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép. 2. Công trình thu l i. Ph m vi b o v ư c quy nh t i: 2.1. Pháp l nh khai thác và b o v công trình thu l i i u 25. 1. Ph m vi b o v công trình th y l i bao g m công trình và vùng ph c n. Vi c quy nh ph m vi vùng ph c n ph i căn c vào tiêu chuNn thi t k , quy trình, quy ph m k thu t nh m b o m an toàn công trình, thu n l i cho vi c khai thác và b o v công trình th y l i. 2. Trong ph m vi vùng ph c n, vi c s d ng t ph i b o m không gây c n tr cho vi c v n hành và b o m an toàn công trình; ph i có ư ng i l i quan tr c, theo dõi, qu n lý và có m t b ng tu b , s a ch a và x lý khi công trình x y ra s c . 3. Ph m vi vùng ph c n c a công trình th y l i ư c quy nh như sau: a) iv i p c a các h ch a nư c, ph m vi vùng ph c n b o v p t chân p tr ra: - p c p I t i thi u là 300m, ph m vi không ư c xâm ph m là 100m sát chân p, ph m vi còn l i ư c s d ng cho các m c ích không gây m t an toàn p; - p c p II t i thi u là 200m, ph m vi không ư c xâm ph m là 50m sát chân p, ph m vi còn l i ư c s d ng cho các m c ích không gây m t an toàn p; - p c p III t i thi u là 100m, ph m vi không ư c xâm ph m là 40m sát chân p, ph m vi còn l i ư c s d ng cho các m c ích không gây m t an toàn p; - p c p IV t i thi u là 50m, ph m vi không ư c xâm ph m là 20m sát chân p, ph m vi còn l i ư c s d ng cho các m c ích không gây m t an toàn p; - p c p V t i thi u là 20m, ph m vi không ư c xâm ph m là 5m sát chân p, ph m vi còn l i ư c s d ng cho các m c ích không gây m t an toàn p. b) i v i kênh n i có lưu lư ng t 2m3/giây n 10m3/giây, ph m vi b o v t chân mái ngoài c a kênh tr ra t 2m n 3m; lưu lư ng l n hơn 10m3/giây, ph m vi b o v t chân mái ngoài c a kênh tr ra t 3m n 5m; c) i v i c ng ngăn m n, gi nư c ng t c a sông thì vi c b o v ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t v ê i u; d) i v i khu v c lòng h , vùng ph c n b o v công trình ư c tính t ư ng biên có cao trình b ng cao trình nh p tr xu ng phía lòng h . 17
 18. 4. Vi c b o v tr m bơm, kênh chìm ho c kênh kiên c ư c quy nh như sau: a) Tr m bơm ph i có hàng rào b o v ; b) Kênh chìm ph i có nơi làm b l ng bùn cát ph c v n o vét; c) Kênh ã kiên c ph i có ư ng i l i qu n lý. 5. i v i công trình th y l i ã thay i tiêu chuNn, quy mô, m c ích s d ng ho c ã ư c gia c v i tiêu chuNn cao hơn thì vùng ph c n ư c phép i u ch nh cho phù h p v i th c t nhưng ph i b o m an toàn và ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 6. Chính ph quy nh ph m vi b o v i v i công trình th y l i quan tr ng qu c gia. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh c th ph m vi vùng ph c n i v i t ng lo i hình công trình th y l i trong a phương. 2.2. Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph , c th : i u 23. Ph m vi b o v công trình th y l i quan tr ng qu c gia theo quy nh t i kho n 6 i u 25 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i là: 1. Ph m vi vùng ph c n i v i công trình th y l i quan tr ng qu c gia quy nh t i i u 4 Ngh nh này ư c quy nh k t chân p chính tr ra là 500m; 2. Trong ph m vi nêu trên, vùng ph c n ư c chia làm hai ph n: ph n không ư c xâm ph m k t chân p chính tr ra là 150m; ph n còn l i ư c s d ng cho các ho t ng không gây m t an toàn p. 3. Công trình giao thông ư ng b : ph m vi b o v ư c quy nh t i: 3.1. Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph i u 42 2- Ph m vi b o v : a) ư ng ô th , k c qu c l qua ô th ư c gi i h n b i ch gi i ư ng , bao g m: lòng ư ng, l ư ng và v a hè; b) ư ng n i b trong các ô ph , khu t p th , ngõ xóm, và t lưu thông ven sông h ư c gi i h n t chân hàng rào ho c chân tư ng h p pháp c a công trình tr ra; c) Các công trình k thu t u m i giao thông ư c gi i h n trong ranh gi i khu t theo h sơ ăng ký a chính và vùng b o v xác nh theo tiêu chuNn, quy ph m c a Nhà nư c và i u ki n th c t c a khu v c xây d ng. 3.2. Ngh nh s 186/2004/N -CP ngày 05/11/2004 c a Chính ph . i u 13. Gi i h n hành lang an toàn i v i ư ng ư c quy nh như sau: 1. i v i ư ng ngoài ô th : căn c c p k thu t c a ư ng theo quy ho ch, ph m vi hành lang an toàn c a ư ng có b r ng tính t mép chân mái ư ng p ho c mép nh mái ư ng ào, mép ngoài c a rãnh d c ho c mép ngoài c a rãnh nh c a ư ng tr ra hai bên là: 20 m (hai mươi mét) i v i ư ng cao t c, ư ng c p I, c p II; 15 m (mư i lăm mét) i v i ư ng c p III; 10 m (mư i mét) i v i ư ng c p IV, c p V; 05 m (năm mét) i v i ư ng dư i c p V. 2. i v i ư ng trong ô th : ph m vi hành lang an toàn c a ư ng là b r ng tính t mép ư ng n ch gi i xây d ng c a ư ng theo quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. i v i ư ng b song song v i sông ngòi, kênh r ch có khai thác v n t i th y mà hành lang an toàn b ch ng l n thì ph m vi hành lang an toàn ư ng b tính t mép b cao tr v phía ư ng b . 18
 19. 4. i v i ư ng b song song li n k v i ư ng s t mà hành lang an toàn b ch ng l n thì ranh gi i hành lang an toàn gi a ư ng b và ư ng s t do B trư ng B Giao thông v n t i quy nh. i u 14. Gi i h n hành lang an toàn i v i c u, c ng ư c quy nh như sau: 1. i v i c u trên ư ng ngoài ô th : a) Theo chi u d c c u, t uôi m c u ra m i bên là: 50 m (năm mươi mét) i v i c u có chi u dài t 60 m tr lên; 30 m (ba mươi mét) i v i c u có chi u dài dư i 60 m; Trong trư ng h p c u có chi u dài ư ng d c lên, d c xu ng l n hơn quy nh t i i m a kho n 1 trên ây thì gi i h n hành lang an toàn ư c tính t uôi m c u ra n h t chân d c. b) Theo chi u ngang c u, t ph m vi ti p giáp v i c u, k t i m ngoài cùng c a k t c u c u tr ra m i phía là: 150 m (m t trăm năm mươi mét) i v i c u có chi u dài l n hơn 300 m; 100 m (m t trăm mét) i v i c u có chi u dài t 60m n 300m; 50 m (năm mươi mét) i v i c u có chi u dài t 20m n dư i 60m; 20 m (hai mươi mét) i v i c u có chi u dài dư i 20m. 2. i v i c u trên ư ng trong ô th : a) Theo chi u d c c u, quy nh như i m a kho n 1 i u này. b) Theo chi u ngang c u. T mép lan can ngoài cùng c a c u tr ra m i bên 07 m (b y mét) i v i ph n c u ch y trên c n, k c ph n c u ch y trên ph n t ch ng p nư c khi có nư c lũ; i v i ph n c u còn l i, quy nh như i m b kho n 1 i u này. 3. Gi i h n hành lang an toàn i v i c ng, theo chi u d c c ng v hai phía b ng b r ng hành lang an toàn c a ư ng b . i u 15. Gi i h n hành lang an toàn i v i h m ư ng b quy nh như sau: 1. Trên ư ng ngoài ô th : ph m vi trong vòng 100m (m t trăm mét) cách các i m ngoài cùng c a các b ph n k t c u c a h m. 2. Trên ư ng trong ô th : do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh i v i t ng d án c th . i u 16. Gi i h n hành lang an toàn i v i b n phà, c u phao ư c quy nh như sau: 1. Theo chi u d c: b ng chi u dài ư ng xu ng b n phà, c u phao. 2. Theo chi u ngang: t tim b n phà, c u phao tr ra m i phía thư ng lưu, h lưu là 150 m (m t trăm năm mươi mét). i u 17. Gi i h n hành lang an toàn i v i kè ư c quy nh như sau: 1. Kè ch ng xói b o v n n ư ng: a) T u kè và t cu i kè v hai phía thư ng lưu, h lưu m i phía 50 m (năm mươi mét); b) T chân kè tr ra sông 20 m (hai mươi mét). 2. Kè ch nh tr dòng nư c: a) T chân kè v hai phía thư ng lưu, h lưu m i phía 100 m (m t trăm mét); b) T g c kè tr vào b 50 m (năm mươi mét); c) T chân u kè tr ra sông 20 m (hai mươi mét). 19
 20. i u 18. Ph m vi b o v i v i b n xe, bãi xe, tr m i u khi n giao thông, tr m ki m tra t i tr ng xe, tr m thu phí c u ư ng và các công trình ph c v qu n lý ư ng là ph m vi vùng t, vùng nư c c a công trình ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh trong gi y phép s d ng. 4. Công trình giao thông thu n i a Ph m vi b o v ư c quy nh t i Ngh nh s 171/1999/N -CP ngày 12/7/1999 c a Chính ph , c th : i u 5. Gi i h n ph m vi b o v i v i lu ng ch y tàu, thuy n quy nh như sau: 1. Lu ng ch y tàu, thuy n: a) Theo chi u dài: là dài lu ng ch y tàu, thuy n ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n công b ưa vào qu n lý khai thác giao thông v n t i ư ng th y n i a; b) Theo chi u r ng: - i v i sông, kênh: theo c p k thu t ư ng th y n i a; - iv ih , m, phá, c a sông, v nh: gi i h n b i báo hi u t t i hai phía c a lu ng ch y tàu, thuy n. 2. Hành lang b o v lu ng: a) Trư ng h p lu ng ch y tàu, thuy n không sát b , t mép lu ng tr ra m i phía: - 25 m (hai mươi lăm mét) i v i sông, kênh c p I, II và h v nh; - 15 (mư i lăm mét) m i v i sông, kênh c p III, IV; - 10 m (mư i mét) i v i sông, kênh c p V, VI; b) Trư ng h p lu ng ch y tàu, thuy n sát b không có ê ho c ư ng giao thông trên b : 5 m (năm mét) tính t mép b cao tr vào; c) Trư ng h p lu ng ch y tàu, thuy n sát b có ê mà hành lang b o v lu ng ch y tàu, thuy n trùng v i ph m vi b o v ê thì ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v b o v ê; d) Trư ng h p lu ng ch y tàu, thuy n sát b có ư ng b , ư ng s t thì hành lang b o v lu ng ch y tàu, thuy n tính t mép b cao tr ra phía sông. 3. Ph n trên không, ph n dư i m t t, ph n dư i m t nư c, ph n dư i áy sông: theo c p k thu t ư ng th y n i a hi n hành. i u 6. Gi i h n ph m vi b o v c a công trình kè, p ư c quy nh như sau: 1. i v i kè: a) Kè p b : -T u kè và t cu i kè tr v hai phía thư ng và h lưu, m i phía 100 m (m t trăm mét); -T nh kè tr vào b t i thi u 10 m (mư i mét); - T chân kè tr ra sông 20 m (hai mươi mét); b) Kè m hàn: - T chân kè (k c c m kè cũng như kè ơn) v hai phía thư ng và h lưu, m i phía 100 m (m t trăm mét); - T g c kè tr vào b 50 m (năm mươi mét); - T chân u kè tr ra sông 20 m (hai mươi mét). 2. i v i p khóa: t hai u p v m i phía 100m (m t trăm mét) và tr v hai phía thư ng và h lưu, m i phía 200 m (hai trăm mét). 20
Đồng bộ tài khoản