Thông tư 01/2005/TTLT-BCA-BLĐTBXH của Bộ Công an và bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
70
lượt xem
3
download

Thông tư 01/2005/TTLT-BCA-BLĐTBXH của Bộ Công an và bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2005/TTLT-BCA-BLĐTBXH của Bộ Công an và bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác phòng ngừa và chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2005/TTLT-BCA-BLĐTBXH của Bộ Công an và bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. T h«ng t liªn tÞch Bé c«ng an - bé lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi sè 01/2005/TTLT-BCA-BL§TBXH ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2005 híng dÉn c«ng t¸c phßng ngõa vµ chèng c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt trong lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§-CP ngµy 17/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh Bé luËt Lao ®éng vÒ ngêi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc ë níc ngoµi (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§-CP), Liªn tÞch Bé C«ng an vµ Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· héi thèng nhÊt híng dÉn c«ng t¸c phßng ngõa vµ chèng c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt trong lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng nh sau: I. Nh÷ng quy ®Þnh chung 1. C«ng t¸c phßng ngõa vµ chèng c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt trong lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng lµ tr¸ch nhiÖm chung cña c¸c Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp, c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp vµ mäi c«ng d©n; trong ®ã nßng cèt lµ ngµnh C«ng an vµ ngµnh Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. 2. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng ph¶i chÊp hµnh ®óng ph¸p luËt, chÞu sù qu¶n lý, kiÓm tra cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng thuéc Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi, Bé C«ng an vµ c¸c c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Mäi hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ xuÊt khÈu lao ®éng ®Òu thuéc ®èi tîng phßng chèng, trong ®ã tËp trung vµo mét sè ho¹t ®éng díi ®©y: a. Lîi dông danh nghÜa xuÊt khÈu lao ®éng ®Ó lõa ®¶o; b. Lîi dông danh nghÜa xuÊt khÈu lao ®éng tæ chøc ®a ngêi trèn ra níc ngoµi; c. TuyÓn chän lao ®éng, ®µo t¹o, thu tiÒn vµ ®a ngêi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc ë níc ngoµi tr¸i quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d. Ngêi lao ®éng ViÖt Nam trong thêi gian lµm viÖc ë n íc ngoµi tù ý bá hîp ®ång; ®. Ngêi lao ®éng ViÖt Nam ë níc ngoµi cã hµnh vi l«i kÐo, dô dç ngêi lao ®éng kh¸c bá trèn; e. Gi¶ m¹o giÊy tê hoÆc lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n chøng nhËn sai c¸c lo¹i giÊy tê ®Ó ®i lµm viÖc níc ngoµi; g. Ngêi lao ®éng ViÖt Nam vi ph¹m ph¸p luËt cña níc së t¹i lµm ¶nh híng ®Õn quan hÖ chÝnh trÞ, ngo¹i giao gi÷a hai níc; h. Ho¹t ®éng cña mét sè c¸ nh©n, tæ chøc ViÖt Nam ë níc ngoµi chèng ®èi chÝnh s¸ch xuÊt khÈu lao ®éng cña Nhµ níc ta;
  2. 2 4. Mäi hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ xuÊt khÈu lao ®éng tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m cã thÓ bÞ xö lý kû luËt, xö lý hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. II. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ 1. Tr¸ch nhiÖm cña ngµnh C«ng an: 1.1. Tr¸ch nhiÖm cña Bé C«ng an: a. ChØ ®¹o lùc lîng c«ng an c¸c cÊp n¾m t×nh h×nh c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng liªn quan ®Õn xuÊt khÈu lao ®éng nh»m ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m ph¸p luËt vÒ xuÊt khÈu lao ®éng. - Giao cho Tæng côc An ninh (Côc B¶o vÖ An ninh kinh tÕ) vµ Tæng côc C¶nh s¸t (C¬ quan C¶nh s¸t ®iÒu tra) tiÕp nhËn c¸c th«ng tin, tµi liÖu do c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cung cÊp vÒ ho¹t ®éng vi ph¹m ph¸p luËt liªn quan ®Õn lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng ®Ó phèi hîp víi c¸c lùc lîng c«ng an tõ Trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng tæ chøc ®iÒu tra vµ xö lý theo thÈm quyÒn; - Giao cho Tæng côc V n¾m t×nh h×nh lao ®éng ViÖt Nam ë níc ngoµi, kÞp thêi b¸o c¸o Bé C«ng an vµ trao ®æi víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan vÒ chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña c¸c níc tiÕp nhËn lao ®éng ViÖt Nam; phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng lµm tèt c«ng t¸c b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi lao ®éng ViÖt Nam ë níc ngoµi; tham mu cho c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë níc ngoµi gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò lao ®éng ViÖt Nam liªn quan ®Õn ph¸p luËt cña níc së t¹i; - Giao cho Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh cung cÊp (®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt) cho Côc Qu¶n lý lao ®éng ngoµi níc - Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi th«ng tin vÒ sè lîng ngêi lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp c¶nh qua c¸c cöa khÈu vµ c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh cã liªn quan. b. Phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan liªn quan tuyªn truyÒn, ph¸t ®éng phong trµo quÇn chóng tham gia phßng, chèng, tè gi¸c téi ph¹m trong lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng. c. Cung cÊp vµ trao ®æi th«ng tin víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi vÒ: - Nh÷ng vi ph¹m trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ®îc phÐp ®a ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc ë níc ngoµi ®· bÞ ph¸t hiÖn vµ xö lý; - T×nh h×nh, kÕt qu¶ xö lý c¸c vô viÖc vi ph¹m ph¸t luËt vÒ xuÊt khÈu lao ®éng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong ph¹m vi thÈm quyÒn gi¶i quyÕt; - Ph¬ng thøc, nh÷ng thñ ®o¹n lõa ®¶o cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan ®Õn xuÊt khÈu lao ®éng do Bé C«ng an ph¸t hiÖn vµ xö lý cã liªn quan ®Õn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc cña c¬ quan Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi. - Nh÷ng bÊt cËp, h¹n chÕ trong c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cÇn ®îc xem xÐt, ®iÒu chØnh; nh÷ng thiÕu sãt, tiªu cùc trong c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n íc vÒ xuÊt khÈu lao ®éng cña c¸c c¬ quan, tæ chøc cã liªn quan.
  3. 3 1.2. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan c«ng an ®Þa ph¬ng: a. Th«ng qua c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh vÒ hé tÞch hé khÈu, x¸c nhËn lý lÞch t ph¸p vµ qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh nh»m ph¸t hiÖn c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt trong lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng. b. Phèi hîp víi c¸c së, ban, ngµnh liªn quan vµ c¸c doanh nghiÖp cã giÊy phÐp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng cã h×nh thøc vµ biÖn ph¸p tuyªn truyÒn, ph¸t ®éng phong trµo quÇn chóng tham gia phßng, chèng, tè gi¸c téi ph¹m vµ nh÷ng hµnh vi tiªu cùc liªn quan ®Õn xuÊt khÈu lao ®éng. c. Ph¸t hiÖn, ®iÒu tra vµ xö lý kÞp thêi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, ® êng d©y lõa ®¶o ®a ngêi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc ë níc ngoµi. d. Tæng hîp, b¸o c¸o ®Þnh kú (3 th¸ng, 6 th¸ng vµ 1 n¨m) vµ b¸o c¸o ®ét xuÊt göi Bé C«ng an vÒ nh÷ng hµnh vi ph¹m ph¸p trong lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng trªn ®Þa bµn 2. Tr¸ch nhiÖm cña ngµnh Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi: 2.1. Tr¸ch nhiÖm cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi: a. ChØ ®¹o c¸c doanh nghiÖp cã giÊy phÐp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng tu©n thñ ph¸p luËt, qu¶n lý chÆt chÏ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng cña doanh nghiÖp, ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn vµ xö lý kÞp thêi c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ xuÊt khÈu lao ®éng cña c¸n bé, nh©n viªn trong doanh nghiÖp, còng nh tæ chøc vµ c¸ nh©n kh¸c cã liªn quan. b. T¨ng cêng thanh tra, kiÓm tra c¸c doanh nghiÖp ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng, c¸c c¬ quan, tæ chøc cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn ®a ngêi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc ë níc ngoµi. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, phèi hîp víi Bé C«ng an kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt, quy ®Þnh vÒ xuÊt khÈu lao ®éng cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn ®a ngêi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc ë níc ngoµi. c. Phèi hîp víi Bé C«ng an tiÕn hµnh x¸c minh, thu thËp th«ng tin, tµi liÖu phôc vô cho c«ng t¸c ®iÒu tra, xö lý c¸c vô ¸n liªn quan ®Õn xuÊt khÈu lao ®éng. d. Xö lý kÞp thêi theo thÈm quyÒn nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt trong lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng. ®. Chñ ®éng vÒ kinh phÝ vµ ph¬ng tiÖn ®Ó phèi hîp víi lùc lîng C«ng an trong nh÷ng trêng hîp cÇn thiÕt. e. Cung cÊp cho Bé C«ng an c¸c th«ng tin, tµi liÖu sau ®©y: - Danh s¸ch c¸c doanh nghiÖp ®îc Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cÊp giÊy phÐp ®a ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc ë níc ngoµi vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc doanh nghiÖp ®îc giao nhiÖm vô xuÊt khÈu lao ®éng; - C¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng bÞ xö lý vÒ hµnh chÝnh, t¹m ®×nh chØ hîp ®ång, t¹m ®×nh chØ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng vµ bÞ thu håi giÊy phÐp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng; - C¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng;
  4. 4 - Th«ng tin vÒ ®¬n th tè gi¸c hµnh vi lõa ®¶o vµ c¸c dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng. 2.2. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi ®Þa ph- ¬ng: a. Phèi hîp víi c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng tuyªn truyÒn c«ng khai t¹i ®Þa ph¬ng vÒ chñ tr¬ng cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ níc trong lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng, th«ng tin vÒ c¸c doanh nghiÖp ®îc cÊp giÊy phÐp ®a ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc ë níc ngoµi; th«ng b¸o vÒ c¸c vô lõa ®¶o xuÊt khÈu lao ®éng, c¸c ®èi tîng lõa ®¶o vµ thñ ®o¹n ho¹t ®éng ®· bÞ ph¸t hiÖn t¹i ®Þa ph¬ng ®Ó c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng vµ ngêi d©n n©ng cao c¶nh gi¸c. b. Thêng xuyªn kiÓm tra, n¾m t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng, c¸c c¬ së ®µo t¹o ngêi lao ®éng ®Ó ®a ®i lµm viÖc ë níc ngoµi t¹i ®Þa ph¬ng. c. Phèi hîp víi c¬ quan C«ng an ®Þa ph¬ng thêng xuyªn kiÓm tra ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ xuÊt khÈu lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng m×nh. d. T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý ngêi níc ngoµi cã ho¹t ®éng liªn quan ®Õn xuÊt khÈu lao ®éng trªn ®Þa bµn. ®. Cung cÊp cho c¬ quan C«ng an ®¬n th tè gi¸c vµ th«ng tin kh¸c liªn quan ®Õn c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n íc trªn ®Þa bµn cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt trong lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng. c. Xö lý theo thÈm quyÒn ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã nh÷ng vi ph¹m trong lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Tæ chøc phèi hîp gi÷a ngµnh C«ng an vµ ngµnh Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· héi: - Bé C«ng an giao cho Tæng côc An ninh (trùc tiÕp vµ Côc B¶o vÖ An ninh kinh tÕ), Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi giao cho Côc Qu¶n lý lao ®éng ngoµi níc lµ c¬ quan Thêng trùc gióp l·nh ®¹o hai Bé tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy. C«ng an tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng giao cho Phßng B¶o vÖ An ninh kinh tÕ, Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi giao cho ®¬n vÞ cã chøc n¨ng thuéc së lµ c¬ quan thêng trùc gióp l·nh ®¹o hai ngµnh thùc hiÖn Th«ng t nµy. C¬ quan Thêng trùc cña hai Bé cã tr¸ch nhiÖm thêng xuyªn phèi hîp th«ng b¸o t×nh h×nh, kiÓm ®iÓm rót kinh nghiÖm, ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o hai Bé xem xÐt, chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c néi dung c«ng t¸c cÇn thiÕt. §Þnh kú hai n¨m mét lÇn, hai Bé tæ chøc s¬ kÕt c«ng t¸c phèi hîp trong phßng ngõa vµ chèng c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt trong lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng. - ViÖc phèi hîp cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu gi÷a hai ngµnh C«ng an vµ Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi nªu t¹i Th«ng t nµy ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn vµ trªn c¬ së yªu cÇu cña mçi bªn.
  5. 5 4. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ cã doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng (gäi chung lµ c¬ quan chñ qu¶n): C¸c c¬ quan chñ qu¶n chØ ®¹o vµ qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng trùc thuéc thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n íc trong lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng, phèi hîp chÆt chÏ víi Bé C«ng an vµ Bé Lao ®éng - Th- ¬ng binh vµ x· héi trong viÖc phßng ngõa vµ chèng c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt trong lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng. Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o c¬ quan C«ng an, c¬ quan Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· héi ®Þa ph¬ng phèi hîp tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng chèng c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ xuÊt khÈu lao ®éng theo néi dung Th«ng t nµy. III. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y cña Bé C«ng an vµ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. 2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ b¸o c¸o vÒ Bé C«ng an, Bé Lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi ®Ó xem xÐt híng dÉn gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản