Thông tư 01/2007/TT-BCA-C11

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
87
lượt xem
7
download

Thông tư 01/2007/TT-BCA-C11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2007/TT-BCA-C11

 1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phóc ***** ******* S : 01/2007/TT-BCA-C11 Hà N i, ngày 02 tháng 01 năm 2007 THÔNG TƯ QUY NNH V VI C T CH C ĂNG KÝ, C P BI N S PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I Ư NG B Căn c Lu t Giao thông ư ng b ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá X, kỳ h p th 9 thông qua ngày 29/6/2001; Căn c Ngh nh 14/2003/N -CP ngày 19/2/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t giao thông ư ng b ; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an; B Công an quy nh v vi c t ch c ăng ký, c p bi n s phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b như sau: I. QUY INH CHUNG 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng 1.1. Thông tư này quy nh vi c ăng ký, c p bi n s phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b g m: Xe ô tô, máy kéo, mô tô, xe g n máy, các lo i xe k t c u tương t , k c xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t và rơ moóc, sơ mi rơ moóc (dư i ây g i t t là xe c a các cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có tr s , cư trú trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 1.2. Thông tư này không áp d ng i v i xe quân i s d ng vào m c ích qu c phòng và xe máy chuyên dùng. 2. Phân c p cơ quan ăng ký xe 2.1. C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t (T ng c c c nh sát – B Công an): ăng ký xe ô tô c a các cơ quan i di n ngo i giao, các t ch c qu c t , cá nhân nư c ngoài làm vi c trong cơ quan, t ch c ó, m t s cơ quan Trung ương có danh m c kèm theo) và xe c a cơ quan B Công an; Ngoài các xe quy nh trên, C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ăng ký xe theo yêu c u nghi p v ư c lãnh o B Công an ho c T ng c c C nh sát phê duy t. 2.2. Phòng C nh sát giao thông Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: ăng ký ô tô c a các cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài, xe quân i làm kinh t ; mô tô, xe g n máy c a t ch c, cá nhân nư c ngoài, liên doanh, d án t i a phương mình (tr các i tư ng quy nh t i i m 2.1 nêu trên). 2.3. Công an qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh g i chung là Công an c p huy n ăng ký mô tô, xe g n máy c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c ang cư trú ho c có tr s t i huy n (tr các i tư ng quy nh t i i m 2.1 và 2.2 nêu trên).
 2. Trư ng h p Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương chưa phân c p ăng ký xe mô tô, xe máy cho Công an c p huy n thì ph i có văn b n báo cáo B (qua T ng c c C nh sát). 3. Trách nhi m c a cơ quan ăng ký xe 3.1. Cơ quan ăng ký xe có trách nhi m th c hi n úng quy nh c a Thông tư này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan n công tác ăng ký xe, không t t thêm các th t c ăng ký xe trái quy nh t i Thông tư này; gi i quy t ăng ký xe theo quy nh c a B Công an. 3.2. Trách nhi m c a cán b ti p nh n h sơ ăng ký xe ph i ki m tra, i chi u gi a h sơ v i xe, úng th t c theo quy nh thì ti p nh n gi i quy t theo úng th i gian quy nh. Trư ng h p h sơ không m b o th t c quy nh, ph i hư ng d n c th , y m t l n cho ch xe b sung và ch u trách nhi m v hư ng d n ó. 4. Trách nhi m c a ch xe Ch xe ph i có y h sơ và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp c a h sơ và xe n ăng ký; n p l phí ăng ký và bi n s theo quy nh. Nghiêm c m m i hành vi gi m o h sơ, c xoá s máy, s khung ăng ký. 3. Th i gian làm th t c c p, i gi y ăng ký, bi n s ; các gi y t v sang tên di chuy n, gi y ch ng nh n xoá s 5.1. Khi ti p nh n h sơ ăng ký xe m b o úng quy nh, cơ quan ăng ký xe c p ngay bi n s ; C p ăng ký, h sơ (trư ng h p sang tên di chuy n), gi y ch ng nh n xoá s (trư ng h p xoá s ) ho c c p l i ăng ký, bi n s xe. Th i h n t i a không quá 3 ngày làm vi c (không k ngày l , th 7, ch nh t). 5.2. ăng ký t m th i xe: Sau khi nh n h sơ úng quy nh, cơ quan ăng ký xe c p ăng ký và bi n s t m th i trong ngày. II. QUY NNH C TH Công tác ăng ký xe bao g m: ăng ký; sang tên, di chuy n ho c c p, i l i ăng ký, bi n s xe; ăng ký t m th i; xoá s ăng ký xe. A. ĂNG KÝ 1. Gi y khai ăng ký xe Ch xe ph i t khai theo úng m u quy nh (m u s 01 kèm theo Thông tư này); 2. Gi y t c a ch xe 2.1. Ch xe là ngư i Vi t Nam: c n có m t trong nh ng gi y t sau: - Gi y ch ng minh nhân dân. Trư ng h p chưa n tu i ư c c p ch ng minh nhân dân ho c nơi thư ng trú trong ch ng minh không phù h p nơi ăng lý thư ng trú trong gi y khai ăng ký thì xu t trình h khNu. - Gi y ch ng minh quân i nhân dân, gi y ch ng minh An ninh nhân dân, gi y ch ng nh n c nh sát nhân dân ho c gi y ch ng nh n theo quy nh c a B Công an, B Qu c phòng, kèm theo gi y gi i thi u c a ơn v công tác. - Th h c viên, sinh viên, kèm gi y gi i thi u c a nhà trư ng.
 3. - Ch xe là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v sinh s ng, làm vi c t i Vi t Nam: Gi y khai báo t m trú, thư ng trú theo quy nh và xu t trình h chi u (còn giá tr ). 2.2. Ch xe là ngư i nư c ngoài c n có: - Ngư i nư c ngoài làm vi c trong các cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , t ch c qu c t : xu t trình ch ng minh thư ngo i giao ho c ch ng minh thư công v (còn giá tr ) và gi y gi i thi u c a V L tân ho c S Ngo i v . - Ngư i nư c ngoài làm vi c, sinh s ng Vi t Nam: xu t trình h chi u (còn giá tr ), gi y phép lao ng theo quy nh ho c gi y gi i thi u c a cơ quan Vi t Nam qu n lý ngư i nư c ngoài ho c Th thư ng trú, Th t m trú t 1 năm tr lên theo quy nh t i Pháp l nh c a U ban thư ng v Qu c h i s 24/1999/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 v nh p c nh, xu t c nh và cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam. 2.3. Ch xe là cơ quan, t ch c c n có: - Cơ quan, t ch c Vi t Nam: Gi y gi i thi u kèm theo gi y t tuỳ thân c a ngư i n ăng ký xe. - Cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s và t ch c qu c t : Gi y gi i thi u c a V L tân ho c S Ngo i v ghi rõ tên cơ quan, t ch c kèm theo gi y t tuỳ thân c a ngư i n ăng ký xe. - Doanh nghi p liên doanh ho c doanh nghi p 100% v n nư c ngoài, Văn phòng i di n, Công ty nư c ngoài trúng th u, các t ch c phi chính ph : Gi y gi i thi u kèm theo gi y t tuỳ thân c a ngư i n ăng ký xe (trong trư ng h p cơ quan không có gi y gi i thi u thì ph i có gi y gi i thi u c a cơ quan c p trên qu n lý). 2.4. Ngư i ư c u quy n ăng ký xe ph i có gi y u quy n c a ch xe có xác nh n c a U ban nhân dân phư ng, xã ho c cơ quan, ơn v công tác và xu t trình ch ng minh nhân dân. 2.5. Ch xe ph i xu t trình các gi y t quy nh t i i m 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 nêu trên. Cơ quan ăng ký xe lưu các Gi y gi i thi u, gi y u quy n quy nh trên trong h sơ xe. 3. Các gi y t c a xe Gi y t c a xe g m: Ch ng t mua bán, cho t ng xe; l phí trư c b và ch ng t ngu n g c c a xe. 3.1. Ch ng t mua bán, cho, t ng xe Ch ng t mua bán, cho, t ng xe ph i có m t trong các lo i gi y t sau ây: 3.1.1. Quy t nh ho c h p ng theo quy nh c a pháp lu t. 3.1.2. Gi y bán, cho, t ng ho c văn b n th a k theo quy nh c a pháp lu t. 3.1.3. Hoá ơn bán hàng theo quy nh c a B Tài chính (n u xe bán ra chuy n qua nhi u t ch c, cơ quan, doanh nghi p thì khi ăng ký ch c n b n chính hoá ơn do B Tài chính phát hành c a t ch c, cơ quan doanh nghi p bán cu i cùng). i v i xe c a doanh nghi p, cơ s kinh doanh ph i có hoá ơn giá tr gia tăng, hoá ơn bán hàng ho c hoá ơn t in theo quy nh c a pháp lu t; trư ng h p mua tài s n thanh lý xe c a cơ quan hành chính s nghi p ph i có hoá ơn bán tài s n thanh lý;
 4. trư ng h p mua hàng hoá là tài s n d tr qu c gia ph i có hoá ơn bán hàng d tr qu c gia. 3.1.4. Xe c a ng s h u khi bán, cho t ng ph i có ch ký ho c gi y u quy n bán thay c a các s h u ch . 3.2. Ch ng t l phí trư c b 3.2.1. Biên lai ho c ch ng t n p l phí trư c b theo quy nh c a B Tài chính (n u nhi u xe chung m t ch ng t l phí trư c b thì ph i có b n sao công ch ng ho c ch ng th c c a cơ quan c p i v i t ng xe). 3.2.2. T khai và thông báo n p l phí trư c b . Trư ng h p xe ư c mi n l phí trư c b , ch c n t khai l phí trư c b . 3.3. Ch ng t ngu n g c xe Gi y t c n có tuỳ theo t ng lo i như sau: 3.3.1. Xe nh p khNu: 3.3.1.1. Xe nh p khNu theo h p ng thương m i, xe mi n thu , xe chuyên dùng có thu su t 0%, xe vi n tr và các xe thu c i tư ng B Tài chính quy nh ph i s d ng t khai ngu n g c: T khai ngu n g c xe ô tô, xe hai bánh g n máy nh p khNu theo quy nh c a B Tài chính. 3.3.1.2. Xe nh p khNu theo ch t m nh p, tái xu t c a i tư ng ư c hư ng quy n ưu ãi mi n tr ngo i giao; theo Ngh nh c a Chính ph ho c Hi p nh gi a hai nhà nư c; ho c chuyên gia nư c ngoài th c hi n chương trình d án ODA Vi t Nam; ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v nư c làm vi c theo l i m i: Gi y phép nh p khNu xe c a cơ quan H i quan. 3.3.1.3. Xe nh p khNu phi m u d ch, xe là quà bi u, quà t ng ho c xe nh p khNu là tài s n di chuy n. - T khai hàng hoá xu t, nh p khNu phi m u d ch theo quy nh c a B Tài chính. - Biên lai thu thu xu t, nh p khNu; thu tiêu th c bi t (n u theo quy nh ph i có) ho c l nh ghi th , ghi chi ho c gi y n p ti n qua kho b c ho c chuy n kho n ho c u nhi m chi qua ngân hàng ghi rõ ã n p thu . + Trư ng h p không ph i có biên lai thu xu t, nh p khNu, ho c thu tiêu th c bi t thì ph i có quy t nh mi n thu ho c văn b n cho mi n thu c a c p có thNm quy n. + Trư ng h p xe chuyên dùng có thu su t b ng 0%: T khai hàng hoá xu t, nh p khNu phi m u d ch theo qui nh c a B Tài chính trong ó ph i nhãn hi u xe, s máy, s khung. 3.3.1.4. i v i rơ moóc, sơmi rơ moóc nh p khNu: T khai hàng hoá xu t, nh p khNu theo qui nh c a B tài chính. Trư ng h p nhi u rơ moóc, sơmi rơ moóc chung m t t khai hàng hoá xu t, nh p khNu thì ph i sao m i xe m t t (b n sao ph i công ch ng ho c ch ng th c c a c p có thNm quy n). Trong t khai hàng hoá xu t, nh p khNu không ghi nhãn hi u thì trong gi y ăng ký m c lo i xe ghi tên nư c s n xu t.
 5. 3.3.1.5. Xe ô tô chuyên dùng thuê c a nư c ngoài: -H p ng thuê; - T khai hàng hoá xu t, nh p khNu theo quy nh c a B Tài chính. 3.3.1.6. Xe c a các d án: 3.3.1.6.1. Xe các d án vi n tr c a nư c ngoài khi h t h n, bàn giao cho phía Vi t Nam: - Ch ng t ngu n g c c a xe như quy nh t i i m 3.3 m c A ph n II Thông tư này; - Quy t nh ti p nh n c a Th trư ng c p B ( i v i cơ quan Trung ương) ho c c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ( i v i cơ quan a phương); - Biên b n bàn giao xe theo quy nh. Sau khi ã ư c c p gi y ăng ký xe mang tên cơ quan Vi t Nam, khi bán xe: xe thu c các cơ quan Trung ương thì do Th trư ng c p B ; xe thu c a phương qu n lý thì do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh. i v i xe vi n tr không ăng ký tên d án mà ăng ký tên cơ quan Vi t Nam, sau khi h t th i h n d án mu n bán ph i có quy t nh cho bán c a c p có thNm quy n như quy nh trên. Trư ng h p xe vi n tr nhân o, ư c sang tên di chuy n bình thư ng theo quy nh. 3.3.1.6.2. Xe ( ã ăng ký) c a d án này bàn giao cho d án khác: - Văn b n bàn giao xe c a ch d án nư c ngoài; - Công văn xác nh n hàng vi n tr c a V Tài chính i ngo i – B Tài chính; 3.3.2. Xe s n xu t, l p ráp, c i t o trong nư c: 3.3.2.1. Xe l p ráp: - Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b c a cơ s s n xu t, l p ráp. T khai ngu n g c xe ô tô, xe hai bánh g n máy nh p khNu i v i xe ư c l p ráp t b linh ki n theo quy nh c a T ng c c H i quan ph i có t khai ngu n g c xe ô tô, xe hai bánh g n máy nh p khNu). 3.3.2.2. Xe c i t o: 3.3.2.2.1. Xe thay i tính ch t chuyên ch . - ăng ký xe ( i v i xe ã ăng ký) ho c ch ng t ngu n g c nh p khNu ( i v i xe ã qua s d ng); - Biên b n nghi m thu xu t xư ng xe cơ gi i c i t o c a cơ s s n xu t theo quy nh c a B Giao thông v n t i; xe trong l c lư ng Công an nhân dân c i t o: Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i theo quy nh c a B Công an. Không gi i quy t ăng ký các xe ô tô khác c i t o thành xe ô tô ch khách; xe chuyên dùng chuy n i tính năng, công d ng (g i t t là xe thay i công năng) trư c 5 năm và xe ông l nh trư c 3 năm (k t ngày nh p khNu) theo quy nh c a Chính ph .
 6. 3.3.2.2.2. Xe thay t ng thành máy, thân máy (Block) ho c t ng thành khung nh p khNu: - ăng ký xe ( i v i xe ã ăng ký) ho c ch ng t ngu n g c nh p khNu ( i v i xe ã qua s d ng); - B n chính xác nh n c a cơ quan H i quan nơi làm th t c cho t ng thành ó nh p khNu (nh p theo h p ng thương m i). Trư ng h p nh p khNu phi m u d ch thì ph i có b n chính t khai hàng xu t, nh p khNu phi m u ch và biên lai thu thu xu t, nh p khNu; Trư ng h p t ng thành máy, thân máy (Block) ho c t ng thành khung khác nhãn hi u, thông s k thu t thì ph i có Biên b n nghi m thu xu t xư ng xe cơ gi i c i t o c a cơ s s n xu t theo quy nh c a B Giao thông v n t i. 3.3.2.2.3. Xe thay t ng thành máy, thân máy (Block) ho c t ng thành khung s n xu t trong nư c: - ăng ký xe ( i v i xe ã ăng ký) ho c ch ng t ngu n g c nh p khNu ( i v i xe ã qua s d ng); - Ch ng t bán t ng thành c a cơ s s n xu t; - Biên b n ki m tra ch t lư ng s n phNm (KCS) c a cơ s s n xu t. 3.3.2.2.4. Trư ng h p t ng thành máy ho c t ng thành khung c a xe ã ăng ký dùng thay th cho xe khác thì ph i có: Gi y xoá s ăng ký (ghi rõ c p cho t ng thành máy ho c t ng thành khung) ho c quy t nh t ch thu c a c p có thNm quy n kèm theo hoá ơn bán hàng t ch thu sung qu nhà nư c. i v i xe h t niên h n s d ng quy nh t i Ngh nh 92/2001/N -CP này 11/12/2001 và Ngh nh 23/2004/N -CP ngày 13/01/2004 c a chính ph ; xe mi n thu ; xe t m nh p c a cơ quan ngo i giao, t ch c qu c t ư c mi n tr ngo i giao thì không ư c làm th t c xoá s t ng thành máy ho c t ng thành khung thay th cho xe khác. 3.3.3. Xe có quy t nh c a các c p, cơ quan có thNm quy n. 3.3.3.1. Xe x lý t ch thu sung qu Nhà nư c: - Quy t nh t ch thu sung qu Nhà nư c (b n chính ho c b n sao có công ch ng ho c ch ng th c c a cơ quan có thNm quy n); - Hoá ơn bán hàng t ch thu sung qu Nhà nư c do B Tài chính phát hành ho c văn b n xác l p quy n s h u Nhà nư c c a cơ quan có thNm quy n (b n chính ho c b n sao có công ch ng ho c ch ng th c c a c p có thNm quy n). i v i trư ng h p t ch thu nhi u xe chung m t quy t nh ph i có b n sao kê khai chi ti t xe t ch thu sung qu nhà nư c có xác nh n c a c p có thNm quy n ho c cơ quan ra quy t nh bán hàng t ch thu. Vi c ăng ký xe t ch thu sung quy Nhà nư c (không ph i có h sơ g c) ư c th c hi n trên cơ s hi n tr ng s máy, s khung c a xe ghi trong quy t nh và hoá ơn trên, nhưng xe ph i hoàn ch nh các chi ti t cùng ch ng lo i, cùng thông s k thu t. 3.3.3.2. Xe có quy t nh x lý v t ch ng: - Quy t nh x lý v t ch ng c a cơ quan i u tra, Vi n ki m sát ho c Toà án (b n chính ho c b n sao có công ch ng ho c ch ng th c c a cơ quan có thNm quy n c p);
 7. - Phi u thu ti n ho c gi y biên nh n ti n ho c biên b n bàn giao (n u là ngư i b h i). Trư ng h p quy t nh x lý v t ch ng mà t ch thu sung qu nhà nư c (không ph i có h sơ g c) nhưng ph i có hoá ơn bán hàng t ch thu sung qũy nhà nư c. 3.3.3.3. Xe do Toà án phát m i ho c chuy n giao m b o thi hành án: - B n sao quy t nh c a Toà án ho c trích l c b n án; - Quy t nh thi hành án c a phòng thi hành án; - Ch ng t thu ti n ho c biên b n bàn giao tài s n. Trư ng h p xe phát m i thì ph i có h sơ g c theo quy nh t i Thông tư này và gi y t ch ng minh quy n s h u xe h p pháp c a ngư i có xe b phát m i. Xe chưa rõ ngu n g c ho c không có gi y t ch ng minh quy n s h u xe h p pháp c a ngư i có tài s n b phát m i thì không ti p nh n gi i quy t ăng ký mà ph i hư ng d n ch xe n nơi ã ra quy t nh phát m i gi i quy t. 3.3.3.4. Xe c m c th ch p do Ngân hàng phát m i: - B n sao h p ng tín d ng ho c h p ng b o m (do t ch c tín d ng ký sao); H p ng mua bán tài s n ho c h p ng chuy n như ng tài s n ho c biên b n nh n tài s n ho c văn b n bán u giá tài s n (tuỳ t ng trư ng h p x lý c th ); - ăng ký xe ho c ch ng t ngu n g c c a xe; - Ch ng t thu ti n theo quy nh c a B Tài chính. Trư ng h p xe là tài s n c m c , th ch p có tranh ch p, xe kh i ki n, xe là tài s n thi hành án ph i có thêm: + Trích l c b n án ho c sao b n án ho c sao quy t nh c a Toà án; + Quy t nh thi hành án c a cơ quan thi hành án. Trư ng h p xe ã ăng ký a phương khác, ph i có thêm phi u sang tên di chuy n kèm theo h sơ g c, gi y khai sang tên di chuy n do ch xe, ho c cơ quan ký h p ng bán tài s n, các t ch c tín ng ký xác nh n. 3.3.3.5. Xe thu c di n ph i truy thu thu nh p khNu: 3.3.3.5.1. Xe ã ăng ký, nay phát hi n Ch ng t ngu n g c gi : - Ch ng t truy thu thu nh p khNu; - Ch ng t truy thu thu tiêu th c bi t (n u có); - ăng ký xe; Quy t nh x lý v t ch ng ho c k t lu n b ng văn b n c a cơ quan i u tra. 3.3.3.5.2. Xe ph i truy thu thêm thu nh p khNu: - Quy t nh truy thu thu c a C c H i quan ho c c a C c thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Gi y n p ti n thu nh p khNu vào ngân sách Nhà nư c; - H sơ g c c a xe. 3.3.4. Xe d tr qu c gia:
 8. - L nh xu t bán hàng d tr qu c gia c a C c D tr qu c gia. Trư ng h p nhi u xe thì ph i sao cho m i xe m t l nh (b n sao ph i có công ch ng ho c ch ng th c c a C c D tr qu c gia); - T khai ngu n g c nh p khNu xe ho c gi y xác nh n c a T ng c c H i quan (m i xe 1 b n chính) ghi rõ nhãn hi u, s máy, s khung; - Hoá ơn kiêm phi u xu t kho theo quy nh c a B Tài chính do các Chi c c D tr qu c gia c p, m i xe m t hoá ơn ghi rõ nhãn hi u, s máy và s khung. 3.3.5. Xe b m t ch ng t ngu n g c: Gi y cam oan c a ch xe trư c pháp lu t v vi c m t ch ng t ngu n g c c a xe và xu t trình gi y t theo quy nh t i i m 2 m c A ph n II Thông tư này. - B n sao ch ng t ngu n g c c a xe nh p khNu ph i có xác nh n c a cơ quan ã c p ch ng t ó, riêng i v i xe s n xu t, l p ráp trong nư c thì cơ s s n Xu t ph i c p l i Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng (h sơ ăng ký ph i y như quy nh t i M c A ph n II Thông tư này). Sau 30 ngày n u không phát hi n có vi ph m ho c tranh ch p gì thì làm th t c ăng ký xe. 3.3.6. Xe c a Công ty cho thuê tài chính ăng ký xe theo nơi cư trú ho c t tr s ho t ng c a bên thuê: - Gi y t C a xe theo quy nh t i i m 3 m c A ph n II Thông tư này. - Công văn c a Công ty cho thuê tài chính ngh ăng ký xe theo nơi cư trú ho c t tr s ho t ng c a bên thuê. 3.3.7. Xe c a cơ quan Công an, Quân i bán ra dân s . - Gi y t c a xe như quy nh t i i m 3 M c A ph n II Thông tư này; - Quy t nh cho bán xe c a T ng c c H u C n ( i v i xe Công an ho c c a B T ng tham mưu i v i xe quân i). Trư ng h p xe có ngu n g c do B Qu c phòng c p phát, trang b trư c ngày 31/12/1989 và ã ư c ăng ký trư c ngày 27/12/1995, ph i có b n chính gi y ch ng nh n c a C c qu n lý xe máy thu c T ng c c k thu t c p cho t ng xe. 3.3.8. ăng ký và qu n lý xe c a các doanh nghi p quân i làm kinh t ; xe quân i làm nhi m v qu c phòng có yêu c u c p bi n s dân s th c hi n theo Thông tư liên t ch s 16/2004/TTLT-CA-QP ngày 01/11/2004 liên b Công an - Qu c phòng. 3.3.9. Xe là tài s n chung c a v ch ng Ch xe t nguy n khai là tài s n chung c a v ch ng, ph i ghi y h , tên và ch ký c a hai v ch ng trong gi y khai ăng ký. Trư ng h p xe thu c tài s n chung c a v ch ng ã ăng ký trư c ngày 18/10/2001, nay có nguy n v ng ăng ký xe là tài s n chung c a hai v ch ng thì ph i t khai gi y khai ăng ký xe (theo m u 01 kèm theo Thông tư này). Cơ quan ăng ký xe thu l i ăng ký xe cũ và c p ăng ký xe m i. 3.3.10. Các lo i xe có k t c u tương t Gi y t c a xe như quy nh t i i m 3 m c A ph n II Thông tư này. Trư ng h p xe s n xu t, l p ráp trư c 31/12/2004 có ch ng t ngu n g c không m b o theo quy nh thì ch xe ph i có cam k t v ngu n g c h p l c a xe (có xác nh n c a chính quy n a phương); Biên b n ki m tra c a ngành giao thông v n t i ch ng
 9. nh n xe i u ki n v an toàn k thu t và b o v môi trư ng (Th i h n s d ng theo quy nh c a Chính ph ). B. ĂNG KÝ SANG TÊN, DI CHUY N XE Trong th i h n 30 ngày k t ngày làm gi y t mua bán, cho t ng xe, ngư i mua xe ph i n cơ quan ăng ký xe ang qu n lý xe ó làm th t c sang tên, di chuy n, thay i ăng ký xe. 1. Xe ăng ký sang tên trong cùng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, gi y t c n có: 1.1. Gi y khai ăng ký xe. Ch xe ph i t khai theo úng m u quy nh (m u s 01 kèm theo Thông tư này); 1.2. Gi y ăng ký xe 1.3. Ch ng t mua bán, cho t ng xe theo quy nh t i i m 3.1 m c A ph n II Thông tư này. 1.4. Ch ng t l phí trư c b theo quy nh t i i m 3.2 m c A ph n II thông tư này. Khi ăng ký sang tên thì gi nguyên bi n s cũ (tr bi n lo i 3 s thì cho i sang bi n lo i 4 s cùng lo i bi n) và c p l i gi y ăng ký xe theo tên c a ch xe m i. Trư ng h p sang tên mô tô, xe máy khác huy n thì ch xe ph i n Công an c p huy n ã ăng ký xe ó (không ph i ưa xe n ki m tra) làm th t c rút h sơ g c c a xe chuy n v Công an c p huy n nơi ch xe m i ăng ký. 2. Xe sang tên di chuy n ngoài t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, gi y t c n có: 2.1. Hai gi y khai sang tên di chuy n. Ch xe ph i t khai gi y khai sang tên, di chuy n theo úng m u quy nh (m u s 02 kèm theo Thông tư này). 2.2. Gi y ăng ký xe; 2.3 . Ch ng t mua bán, cho t ng xe theo quy nh t i i m 3.1 m c A ph n II Thông tư này. Ph i n p l i bi n s xe; không ph i ưa xe n ki m tra. 3. Xe di chuy n nguyên ch Khi ch xe thay i nơi cư trú sang t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác, gi y t c n có: 3.1. Hai gi y khai sang tên, di chuy n. Ch xe ph i t khai gi y khai sang tên, di chuy n theo úng m u quy nh (m u s 02 kèm theo Thông tư này). 3.2. Gi y ăng ký xe. 3.3. Quy t nh i u ng công tác ho c di chuy n h khNu.
 10. Không ph i mang xe n, nhưng ph i n p l i bi n s xe. Trư ng h p m t ăng ký xe ho c m t bi n s xe thì ph i có văn b n ngh n u gi y t theo quy nh thì c p gi y sang tên di chuy n. 4. Xe di chuy n sang a phương khác, nhưng ch xe chưa ăng ký, l i bán ti p cho ch xe m i, n u th t c mua bán và l phí trư c b úng quy nh thì ti p nh n gi i quy t ăng ký và g i thông báo cho a phương di chuy n xe bi t i u ch nh s ăng ký xe. 5. Trư ng h p xe là quà bi u, t ng; xe t m nh p; xe c a Vi t ki u h i hương, xe d án chưa h t h n, chuy n như ng t i Vi t Nam thì trư c khi ăng ký, ch xe làm th t c xoá s t i cơ quan ăng ký xe, sau ó n cơ quan H i quan làm th t c nh p khNu theo quy nh và n p l i h sơ cho cơ quan ăng ký xe làm th t c sang tên, di chuy n cho ch m i. Trư ng h p các lo i xe trên chưa làm th t c xoá s , nhưng ã ư c cơ quan H i quan truy thu thu nh p khNu ho c cơ quan ch c năng c a B Tài chính, tr l i b ng vàn b n không ph i truy thu thu thì ư c sang tên di chuy n và lưu văn b n vào h sơ xe. Riêng xe c a Vi t ki u h i hương ư c mang theo nh lư ng mi n thu theo qui nh, nay không có nhu c u s d ng, ư c chuy n như ng, sang tên di chuy n. i v i xe nh p khNu ư c mi n thu ã s d ng trên 10 năm. Theo quy nh c a B Tài chính thu nh p khNu b ng 0%; Trư ng h p chuy n như ng h sơ ch c n: T khai hàng hoá nh p khNu phi m u d ch có xác nh n c a H i quan kèm theo h sơ g c ăng ký ban u. C. I, C P L I ĂNG KÝ, BI N S XE. 1. i l i ăng ký, bi n s xe: 1.1. Nh ng trư ng h p sau ây ph i i l i ăng ký xe, bi n s xe: xe c i t o; xe thay i màu sơn; ăng ký xe b rách, hư h ng, bi n s xe hư h ng, m . 1.2. Ch xe ngh i ăng ký xe, bi n s xe ph i có công văn ngh ( i v i cơ quan, t ch c) ho c ơn cam oan ( i v i cá nhân) và ph i n p l i ăng ký ho c bi n s xe cũ và không b t bu c ph i mang xe n ki m tra (tr xe c i t o, xe thay i màu sơn). Cơ quan ăng ký xe c p l i ăng ký, bi n s xe (theo s cũ) tr lo i bi n 3 s thì ph i i sang bi n 4 s . 2. C p l i ăng ký, bi n s xe b m t: Ch xe b m t ăng ký, bi n s xe ph i có văn b n ngh c p l i, không ph i mang xe n cơ quan ăng ký xe. N u gi y t theo quy nh thì gi i quy t c p l i ăng ký xe, bi n s xe (theo bi n s cũ) trư ng h p lo i bi n 3 s thì i sang lo i bi n 4 s theo quy nh. 3. Ch xe là cán b chi n sĩ b i, Công an xu t ngũ ho c chuy n công tác; h c sinh, sinh viên ra trư ng; n u ã thay i a ch , nơi công tác thì ư c gi i quy t c p l i theo a ch thư ng trú ho c t m trú có th i h n nơi m i. D. ĂNG KÝ XE T M TH I 1. i tư ng g m:
 11. 1.1. Ô tô m i nh p khNu và s n xu t l p ráp lưu hành t kho, c ng. nhà máy, i lý bán xe n nơi ăng ký ho c v các i lý, kho lưu tr khác. 1.2. Ô tô có phi u sang tên di chuy n i a phương khác. 1.3. Ô tô làm th t c xoá s tái xu t v nư c ho c chuy n như ng t i Vi t Nam. 1.4. Ô tô ư c phép quá c nh (tr xe có Hi p nh ký k t c a Nhà nư c). 1 5. Ô tô sát xi có bu ng lái; ô tô t i không thùng. 1.6. Ô tô sát h ch. 1.7. Xe mang bi n s Khu kinh t -Thương m i theo quy nh Chính ph vào ho t ng trong n i a Vi t Nam. 1.8. Xe m i l p ráp t i Vi t Nam ch y th nghi m trên ư ng giao thông công c ng. 1.9. Xe ư c phép t m nh p, tái xu t có th i h n theo quy nh c a Chính ph (tr xe ho t ng khu v c biên gi i có c a khNu). 1.10. Xe ph c v H i ngh , th thao theo yêu c u c a Chính ph ho c B công an. 1.11 Rơ moóc, sơmi rơ moóc. 2. Gi y t c n có: 2.1. Xe s n xu t, l p ráp t i Vi t Nam: 2.1.1. Gi y khai ăng ký xe. Ch xe ph i t khai theo úng m u quy nh (m u s 01 kèm theo Thông tư này); 2.1.2. Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b c a cơ s s n xu t theo quy nh. 2.1.3. Hoá ơn bán hàng ho c phi u xu t kho. 2.2. Xe nh p khNu; t m nh p tái xu t có th i h n, quá c nh: 2.2.1. Gi y khai ăng ký xe. Ch xe ph i t khai theo úng m u quy nh (m u s 01 kèm theo Thông tư này). 2.2.2. T khai hàng hoá xu t, nh p khNu ho c b n kê khai chi ti t nh p xe. Trư ng h p xe ã ăng ký t i Khu kinh t -Thương m i theo quy nh c a Chính ph thì ph i có gi y ăng ký xe ó. 2.3. Xe ph c v H i ngh , th thao theo yêu c u c a Chính ph ho c B Công an: Ch c n ăng ký xe ho c danh sách chi ti t xe ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2.4. i v i xe sang tên di chuy n i a phương khác, xe làm th t c xoá s ăng ký; h sơ ăng ký t m là Phi u sang tên di chuy n ho c Gi y ch ng nh n xoá s ăng ký. Trư ng h p xe ã hoàn thành th t c nh p khNu thì th t c ăng ký t m bao g m các lo i gi y t theo quy nh t i i m 3 t i m c A ph n II Thông tư này (tr ch ng t l phí trư c b ). Khi n làm th t c ăng ký t m th i, ch xe mang toàn b h sơ g c và b n phô tô h sơ g c i chi u, không ph i mang xe n ki m tra nhưng ph i cà s máy, s
 12. khung dán vào gi y khai ăng ký. Khi c p gi y ăng ký t m th i thì tr h sơ g c, cơ quan ăng ký xe lưu l i b n sao h sơ g c. 3. Th i h n ăng ký t m th i: 3.1. ăng ký xe t m th i có giá tr là 07 ngày; n u h t h n thì ư c gia h n m t l n không quá 07 ngày. 3.2. Xe ư c phép t m nh p: qu ng cáo, h i ch , tri n lãm, th thao ho c ph c vu các m c ích h p pháp khác thì th i h n dư c c p theo th i gian ghi trong gi y cho phép t m nh p. Xe có ăng ký t m, ư c phép lưu hành theo th i gian và nơi i, nơi n ã ư c ghi trong ăng ký t m. E. XÓA S ĂNG KÝ XE 1. Nh ng trư ng h p ph i xoá s ăng ký: 1.1. xe h ng không s d ng ư c ho c b phá hu do tai n n giao thông. 1.2. Xe tháo máy, khung thay th cho xe khác. 1.3. Xe t m nh p c a cơ quan, t ch c, cá nhân nư c ngoài tái xu t ho c chuy n như ng t i Vi t Nam. 1.4. Xe d án ư c mi n thu nh p khNu, nay chuy n như ng sang m c ích khác. 1.5. Xe ăng ký t i các khu Kinh t - Thương m i theo quy nh c a Chính ph khi tái xu t ho c chuy n như ng vào Vi t Nam. 1.6. Xe h t niên h n s d ng theo quy nh c a Chính ph . 1.7. Xe b m t c p không tìm ư c. Ch xe xin xoá s . 2. Th t c xoá s : Ch xe ph i t khai gi y khai xoá s ăng ký xe (theo m u 03 kèm theo Thông tư này). Ch xe không ph i mang xe n cơ quan nơi ăng ký xe nhưng ph i n p l i ăng ký xe, bi n s xe và gi y khai xoá s ăng ký. Trư ng h p xe b m t c p thì ch c n gi y khai xoá s ăng ký và ăng ký xe (n u còn). Sau khi ti p nh n y theo quy nh trên, cơ quan ăng ký xe c p gi y ch ng nh n xoá s ăng ký cho ch xe. F. GI I QUY T M T S TRƯ NG H P C TH 1. Trư ng h p óng l i s máy, s khung 1.1. Xe nh p khNu không có s máy, s khung; trong t khai ngu n g c nh p khNu c a H i quan ghi không có ho c chưa tìm th y s máy, s khung thì cho óng s theo bi n s ăng ký. Trư ng h p tìm th y s máy, s khung thì yêu c u n H i quan xác nh n l i.
 13. - Trư ng h p s máy, s khung c a xe có s Etekét, s khi b ng sơn, s b m , hoen g thì ư c óng l i theo s ư c Cơ quan H i quan xác nh n trong t khai ngu n g c nh p khNu c a xe (k c xe ã ăng ký và xe chưa ăng ký). - Xe b c s máy, s khung không ti p nh n gi i quy t ăng ký và hư ng d n ch phương ti n n cơ quan H i quan gi i quy t theo quy nh c a Chính ph . 1.2. Xe s n xu t, l p ráp trong nư c: 1.2.1. Xe có s máy, s khung óng châm kim (lade) ho c s óng b m , không rõ s thì ư c óng l i s theo s ghi trong phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng; 1.2.2. Xe có s máy, s khung b óng ch ng s thì ph i trưng c u giám nh. N u cơ quan giám nh k t lu n xe b c l i s máy ho c s khung thì không ti p nh n ăng ký theo quy nh. Trư ng h p giám nh k t lu n s máy, s khung là nguyên thu thì ư c óng l i theo s ghi trong phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng. 1.3. Trư ng h p xe ã ăng ký n u thay th máy m i ho c thay thân máy (Blok) chưa có s máy thì óng s theo s bi n s xe ăng ký. 1.4. Xe có quy t nh t ch thu ho c quy t nh x lý v t ch ng ho c văn b n k t lu n c a cơ quan i u tra: Xe có s máy, s khung b c, tNy xoá ho c không xác nh ư c s khung, s máy nguyên thu thì ư c óng l i s theo s bi n s . 1.5. Vi c óng l i s máy, s khung do cơ quan ăng ký xe th c hi n. 2. Gi i quy t vư ng m c v ch ng t chuy n như ng xe 2.1. Khi sang tên di chuy n, trong h sơ xe ăng ký t 01/9/1993 tr v trư c thi u hoá ơn chuy n như ng ho c chuy n như ng không liên t c thì theo quy nh c a Thông tư s 61/TT-TCT ngày 22/7/1993 c a B Tài chính, h sơ ư c coi là h p l . 2.2. Xe mua bán qua nhi u ch , nay không th xác nh ư c các ch trung gian thì khi sang tên di chuy n ph i có ch ng t mua bán, cho t ng c a ch xe u tiên và ngư i bán xe cu i cùng. Ngư i ăng ký xe ph i có b n cam oan ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp c a xe và xu t trình gi y t tùy thân. trư ng h p không có gi y t tuỳ thân ph i có xác nh n c a U ban nhân dân phư ng, xã ho c ơn v công tác v nhân thân. Cơ quan ăng ký xe ph i thông báo công khai t i nơi ăng ký v lo i xe, bi n s xe, s máy s khung. Sau 30 ngày, n u không có tranh ch p, khi u ki n thì gi i quy t ăng ký, sang tên, di chuy n ho c i bi n s xe. 3. Xe mô tô nh p kh u trái phép, ã ư c U ban nhân dân các t nh, thành ph cho n p thu công thương nghi p, ã ăng ký t ngày 31/21/1995 tr v trư c, thì ư c gi i quy t sang tên, di chuy n ho c i bi n s xe. 4. Xe ã ăng ký, nay phát hi n gi y ch ng nh n ngu n g c nh p khNu (gi y H i quan) gi ho c b tNy xoá, c l i s máy, s khung: - Chuy n h sơ sang cơ quan i u tra i u tra, x lý theo quy nh c a pháp lu t. - Trư ng h p có k t lu n b ng văn b n c a cơ quan i u tra không ph i là xe b tr m c p thì cơ quan ăng ký xe chuy n giao cho C c H i quan ho c C c thu a phương truy thu thu . Sau khi có ch ng t truy thu thu , thì gi i quy t ăng ký.
 14. 5. Xe ã ăng ký t 10 năm tr v trư c (tr xe nh p l u ho c xe b tr m c p), th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 c a B Tài chính khi sang tên di chuy n n u h sơ g c không y nhưng không có tranh ch p khi u ki n, ư c gi i quy t sang tên di chuy n ho c i bi n s xe. 6. Xe ã ăng ký t ngày 31/12/1995 tr v trư c, nay cà l i s máy, s khung th y khác nét ch , s , nhưng v n úng v i s máy, s khung lưu trong h sơ g c, thì ch xe ph i vi t cam oan và ư c gi i quy t sang tên, di chuy n ho c i bi n s xe. 7. Xe mô tô ăng ký t ngày 31/12/1995 tr v trư c có óng d u "không bán, i, cho, t ng" tên gi y ăng ký xe, nay không có tranh ch p, khi u ki n thì ư c gi i quy t sang tên, di chuy n ho c i bi n s xe. i v i xe mô tô hai bánh nh p khNu trái phép nhưng ư c cơ quan h i quan truy thu thu , ã ăng ký nay ư c gi i quy t sang tên, i chuy n ho c i bi n s . 8. Xe c i t o ã ăng ký t ngày 04/6/1996 tr v trư c, trong h sơ thi u biên b n ki m nghi m k thu t theo quy nh c a Thông tư liên b Giao thông v n t i - N i v s 223/TT/LB ngày 07/12/1979, nay dư c gi i quy t sang tên, di chuy n ho c i bi n s . 9. Xe l p ráp t i Vi t Nam ã ăng ký t ngày 19/02/1998 tr v trư c, n u có b n sao gi y ch ng nh n s n phNm u tiên ho c b n sao biên b n nghi m thu c a H i ng nghi m thu theo quy nh c a B Giao thông v n t i, thì ư c gi i quy t sang tên, di chuy n ho c i bi n s . III. QU N LÝ H SƠ, BI N S XE VÀ TH M QUY N KÝ CÁC GI Y T 1. Qu n lý h sơ xe: H sơ ăng ký xe ư c qu n lý theo ch h sơ c a B Công an; d li u thông tin c a xe ư c th ng nh t qu n lý trên h th ng máy vi tính, nh kỳ hàng tháng cơ quan ăng ký xe có trách nhi m báo cáo s li u ăng ký, qu n lý xe v C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t th ng nh t qu n lý. M i hành vi vi ph m ch qu n lý h sơ làm m t, th t l c h sơ u ph i ư c phát hi n k p th i và x lý nghiêm minh. 2. Quy nh v bi n s xe: 2.1. Xe ăng ký t i C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t; Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nào thì bi n s xe mang ký hi u c a C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ho c t nh, thành ph ó (ph l c 01 kèm theo Thông tư này). Xe c a cơ quan, t ch c và cá nhân ngư i nư c nào thì có thêm ký hi u riêng c a nư c ó (ph l c 02 kèm theo Thông tư này). 2.2. Bi n s xe c a các t ch c, cá nhân trong nư c - Xe không làm kinh doanh c a cơ quan hành chính nhà nư c; cơ quan quy n l c nhà nư c; cơ quan xét x , ki m sát; l c lư ng Công an nhân dân; các cơ quan c a ng; t ch c chính tr -xã h i: Bi n s n n màu xanh, ch và s màu tr ng. Sê ri bi n s s d ng 1 trong 5 ch cái sau ây: A, B, C, D, E. - Xe c a các doanh nghi p; xe làm kinh t c a cơ quan qu n lý nhà nư c; t ch c s nghi p; s nghi p có thu; xe cá nhân: Bi n s n n màu tr ng, ch và s màu en. Sê ri
 15. bi n s s d ng 1 trong 15 ch cái sau ây: F, H, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Riêng: - Xe Quân i làm kinh t có ký hi u “KT”. - Xe c a các liên doanh nư c ngoài, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài, xe thuê c a nư c ngoài có ký hi u "LD". - Xe c a các d án có ký hi u "DA". - Rơ moóc, sơ mi rơ moóc có ký hi u "R". 2.3. Bi n s xe cơ quan, t ch c và cá nhân nư c ngoài - Xe c a cơ quan i di n ngo i giao; cơ quan lãnh s và nhân viên nư c ngoài có thân ph n ngo i giao làm vi c cho các cơ quan ó: bi n s n n màu tr ng, ch và s màu en; có sê ri ký hi u "NG" màu . Riêng bi n s xe c a i s và T ng Lãnh s có thêm g ch màu è ngang lên gi a các ch s ch qu c t ch và th t ăng ký. - Xe c a t ch c qu c t và nhân viên nư c ngoài có thân ph n ngo i giao làm vi c cho các t ch c ó: bi n s n n màu tráng, ch và s màu en; có sê ri ký hi u "QT" màu . Riêng bi n s xe c a ngư i ng u cơ quan i di n các t ch c c a Liên h p qu c, có thêm g ch màu è ngang lên gi a các ch s ch qu c t ch và th t ăng ký. Xe c a t ch c; văn phòng i di n; cá nhân ngư i nư c ngoài (k c lưu h c sinh): bi n s n n màu tr ng, ch và s màu en, có ký hi u "NN". 2.4. Kích thư c c a bi n s - Bi n s xe ô tô g m 2 bi n không gi ng nhau v kích thư c nhưng gi ng v ch và s trong bi n; 1 bi n g n phía trư c và 1 bi n g n phía sau xe. Có kích thư c như sau: + Bi n trư c: Chi u cao 110 mm, chi u dài 470 mm. + Bi n sau: Chi u cao 200 mm, chi u dài 280 mm. - Bi n s rơ moóc, sơ mi rơ moóc: 1 bi n g n phía sau thành xe. Kích thư c: Chi u cao 200 mm, chi u dài 280 mm. - Bi n s xe mô tô: 1 bi n g n phía sau xe. Kích thư c: Chi u cao 140 mm, chi u dài 190 mm. 2.5. Ch t li u c a bi n s Bi n s xe ư c s n xu t b ng kim lo i, do B Công an th ng nh t phát hành và qu n lý trong toàn qu c. Bi n s xe t m th i b ng gi y, kích thư c c a bi n s theo quy nh trên. Trong trư ng h p c bi t xe ph c v chính tr , h i ngh , th thao theo yêu c u c a Chính ph , bi n ăng ký t m ư c làm b ng kim lo i, bi n s n n màu xanh, ch và s màu tr ng, có ký hi u riêng, ư c T ng c c C nh sát phê duy t. Giao cho T ng c c C nh sát hư ng d n kích thư c, cách b trí ch và s trong bi n s xe và ki m tra vi c t ch c th c hi n. Nghiêm c m m i hành vi s n xu t và s d ng bi n s xe không ph i do B Công an s n xu t, phát hành. 3. Quy inh k bi n s , ch trên thành, c a xe ô tô:
 16. i v i các lo i xe ô tô (tr các lo i xe ô tô có 09 ch ng i tr xu ng), ch xe ph i ch p hành các quy nh như sau: 3.1. K bi n s thành sau xe và hai bên thành xe. 3.2. K t i tr ng, t tr ng vào hai bên cánh c a xe. 3.3. K tên cơ quan, ơn v vào hai bên cánh c a xe (tr xe riêng c a công dân Vi t Nam). 4. Th i h n s d ng c a gi y ăng ký xe: 4.1. Trong gi y ăng ký xe ô tô c a các cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , t ch c qu c t và nhân viên ngư i nư c ngoài làm vi c trong cơ quan, t ch c ó, t i m c: " ăng ký xe có giá tr n ngày, tháng, năm” ghi theo th i h n trong gi y gi i thi u c a V L tân ho c S Ngo i v . 4.2. Trong gi y ăng ký xe c a t ch c, cá nhân trong nư c, t i m c: “ ăng ký xe có giá tr n ngày, tháng, năm" ghi theo niên h n s d ng c a xe theo quy nh c a Chính ph . 5. ThNm quy n ký các lo i gi y t : 5.1. C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ký gi y ăng ký xe (m u s 04, 05, 06 kèm theo Thông tư này) và các Io i gi y t khác liên quan n công tác ăng ký xe do C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t tr c ti p ăng ký, qu n lý. 5.2. Trư ng phòng C nh sát giao thông Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ký gi y ăng ký xe (m u s 04, 05, 06 kèm theo Thông tư này) và các lo i gi y t khác có liên quan n công tác ăng ký xe do a phương ăng ký, qu n lý. 5.3. Trư ng Công an huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ký gi y ăng ký mô tô (m u 04, m u 06 kèm theo Thông tư này) và các lo i gi y có liên quan n công tác ăng ký xe mô tô t i a phương. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th các Thông tư s 01/2002/TT-BCA (C11) ngày 04/01/2002 "Hư ng d n t ch c c p ăng ký, bi n s phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b "; s 02/2003/TT-BCA (C11) ký ngày 13/01/2003 b sung m t s quy nh c a Thông tư 01; s 11/2003/TT- BCA (C11) ngày 03/7/2003 "Hư ng d n vi c c p gi y phép và ki m soát ho t ng c a phương ti n v n t i t m nh p tái xu t có th i h n"; s 08/TT-BCA (C11) ngày 3/8/2005 s a i, b sung m t s quy nh c a Thông tư 11; s 17/2005/TT-BCA (C11) ngày 21/11/2005 s a i, b sung i m 2 c a Thông tư 02; s 03/2006/TT- BCA (C1 1) ngày 22/02/2006 s a i, b sung i m 2 m c D ph n II Thông tư 01; s 06/2005/TT-BCA (C11) ngày 24/6/2005 “Hư ng d n ăng ký, qu n lý phương ti n giao thông cơ gi i dư ng b trong khu Kinh t - Thương m i c bi t Lao B o (Qu ng Tr )"; s 07/BNV (C26) ngày 14/7/1993 hư ng d n th c hi n Quy t nh 258-TTg c a Th tư ng Chính ph v vi c s d ng xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh t 175 cm3 tr lên.
 17. 2. ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình ph i h p v i B Công an th c hi n t t vi c ăng ký, qu n lý phương ti n giao thông cơ gi i dư ng b . 3. C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n, ki m tra, ôn c th c hi n úng quy nh c a Thông tư này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan n ăng ký xe. 4. T ng c c C nh sát ch o, hư ng d n, ki m tra vi c tri n khai th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c các a phương báo cáo v B (qua T ng c c C nh sát) có hư ng d n k p th i. B TRƯ NG Lê H ng Anh DANH M C CÁC CƠ QUAN, ƠN VN ĂNG KÝ XE ÔTÔ T I C C CSGT B- S (B CÔNG AN) (Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2007/TT-BCA-C11 ngày 02/01/2007 c a B Công an) TT TÊN CƠ QUAN, ƠN VN 1 Các Ban c a Trung ương ng 2 Văn phòng Ch t ch nư c 3 Văn phòng Qu c h i 4 Văn phòng Chính ph 5 Xe ph c v các ng chí là thành viên Chính ph , các ng chí là y viên Trung ương ng công tác t i Hà N i, xe do lãnh o B Công an, T ng c c C nh sát phê duy t 6 B Ngo i giao 7 Vi n Ki m sát nhân dân t i cao 8 Tòa án nhân dân t i cao 9 ài truy n hình Vi t Nam 10 ài ti ng nói Vi t Nam 11 Thông t n xã Vi t Nam
 18. 12 Báo Nhân dân 13 Thanh tra Nhà nư c 14 H c vi n chính tr qu c gia 15 Ban qu n lý Lăng, B o tàng, Khu di tích l ch s H Chí Minh 16 Trung tâm lưu tr qu c gia 17 y ban Dân s k ho ch hóa gia ình 18 Các i s quán, t ch c qu c t và nhân viên ngư i nư c ngoài 19 y ban ch ng khoán Nhà nư c 20 Ki m toán Nhà nư c 21 T ng c c H i quan 22 B N iv 23 T ng Công ty d u khí Vi t Nam 24 C c Hàng không dân d ng Vi t Nam B TRƯ NG i tư ng Lê H ng Anh Ph l c 01 KÝ HI U BI N S XE ÔTÔ - MÔ TÔ TRONG NƯ C (Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2007/TT-BCA-C11 ngày 02/01/2007 c a B Công an) TT TÊN NA KÝ HI U TT TÊN NA KÝ HI U PHƯƠNG PHƯƠNG 1 Cao B ng 11 34 C n Thơ 65 2 L ng Sơn 12 35 ng Tháp 66 3 Qu ng Ninh 14 36 An Giang 67 4 H i Phòng 15-16 37 Kiên Giang 68 5 Thái Bình 17 38 Cà Mau 69 6 Nam nh 18 39 Tây Ninh 70 7 Phú Th 19 40 B n Tre 71
 19. 8 Thái Nguyên 20 41 Bà R a-Vũng Tàu 72 9 Yên Bái 21 42 Qu ng Bình 73 10 Tuyên Quang 22 43 Qu ng Tr 74 11 Hà Giang 23 44 Th a Thiên Hu 75 12 Lào Cai 24 45 Qu ng Ngãi 76 13 Lai Châu 25 46 Bình nh 77 14 Sơn La 26 47 Phú Yên 78 15 i n Biên 27 48 Khánh Hòa 79 16 Hòa Bình 28 49 C c CSGT B- S 80 17 Hà N i 29-32 50 Gia Lai 81 18 Hà Tây 33 51 Kon Tum 82 19 H i Dương 34 52 Sóc Trăng 83 20 Ninh Bình 35 53 Trà Vinh 84 21 Thanh Hóa 36 54 Ninh Thu n 85 22 Ngh An 37 55 Bình Thu n 86 23 Hà Tĩnh 38 56 Vĩnh Phúc 88 24 TP. à N ng 43 57 Hưng Yên 89 25 kL k 47 58 Hà Nam 90 26 k Nông 48 59 Qu ng Nam 92 27 Lâm ng 49 60 Bình Phư c 93 28 TP.H Chí Minh 50-59 61 B c Liêu 94 29 ng Nai 60 62 H u Giang 95 30 Bình Dương 61 63 B cC n 97 31 Long An 62 64 B c Giang 98 32 Ti n Giang 63 65 B c Ninh 99
 20. 33 Vĩnh Long 64 B TRƯ NG i tư ng Lê H ng Anh Ph l c 02 KÝ HI U BI N S XE ÔTÔ - MÔ TÔ T CH C, CÁ NHÂN NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2007/TT-BCA-C11 ngày 02/01/2007 c a B Công an) TT TÊN NƯ C KÝ HI U 1 ÁO 001--005 2 AN BA NI 006--010 3 ANH VÀ B C AILEN 011--015 4 AI C P 016--020 5 A ZEC BAI GIAN 021--025 6 N 026--030 7 ĂNG GÔ LA 031--035 8 AP GA NIXTAN 036--040 9 AN GIE RI 041--045 10 AC HEN TI NA 046--050 11 ÁC MÊ NIA 051--055 12 AI XƠ LEN 056-060 13 B 061--065 14 BA LAN 066--070 15 B ÀO NHA 071--075 16 BUN GA RI 076--080 17 BU C KI NA PHA XÔ 081--085 18 BRA XIN 086--090 19 BĂNG LA ÉT 091--095 20 BÊ LA RÚT 096--100 21 BÔ LI VIA 101--105 22 BÊ NANH 106--110
Đồng bộ tài khoản