Thông tư 01/BXD-CSXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:47

0
134
lượt xem
5
download

Thông tư 01/BXD-CSXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/BXD-CSXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và nhà thầu nước ngoài nhận thầu xây dựng tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/BXD-CSXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  X © y   ù n g  s è  01/BX D­C S X D  n g µ y  15 th¸ng 4 n¨ m  1997 h í ng d É n   d v Ò  q u ¶ n  lý x © y  d ù n g  c¸c c«n g  tr× nh  ã  v è n ® Ç u  t trù c  Õ p c ñ a n íc c ti   n g o µ i v µ  n h µ   Ç u  n íc n g o µ i  h Ë n  th Ç u  x © y   ù n g  t¹i Ö t N a m th n d  Vi ­C¨n  LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam;   cø    tn      i   ­ C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 12/CP  µy  02­ ng 18­ 1997  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    Õtthihµnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖt Nam,  chiti     Lu   tn    i     NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/ CP   µy  7­ ng 16­ 1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  Òu  Ö  h §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y   l  tv x dùng; ­ C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  03­ ng 04­ 1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  Òn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng;   v quy h   c c tæ  c BX d Bé   ©y  ùng  íng  Én  Öc  X d h d vi qu¶n  ý x©y  ùng    l  d c¸c c«ng  ×nh  ã  èn  tr cv ®Ç u    ùctiÕp cña  ícngoµivµ  µ  Çu  ícngoµinhËn  Çu  ©y  ùng  ¹  ttr     n    nh th n     th x d ti ViÖtNam       nh sau: I­ u ¶ n  l ý x © y  d ù n g  c¸c c « n g  tr× nh  Q c ã  v è n ® Ç u  t tr ù c ti Õ p c ñ a n í c n g o µ i ViÖc qu¶n  ý x©y  ùng    l  d c¸c c«ng  ×nh  ã  èn  u    ùc tiÕp  ña  íc tr c v ®Ç t tr   c n  ngoµi® îcqui®Þnh    ¬ng  cña      ë ch XI  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  02­ ng 18­ 1997,   gå m: 1­ C Êp    chøng  chØ    ¹ch ®Ó   ñ  u    ã  ¬  ë  Ëp dù    u  ; quiho   ch ®Ç tc c s l   ¸n ®Ç t 2­  È m   nh  Ò     ¹ch,kiÕn  óc trong c¸c dù  ®Ç u     ã  Th ®Þ v qui ho   tr       ¸n  t c c«ng  tr×nh x©y  ùng;   d 3­  È m   nh  ÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh x©y  ùng  µ  Õt  nh   Th ®Þ thi   k thu   tr   d v quy ®Þ x©y  ùng  d c«ng  ×nh; tr 4­ KiÓ m     Öc  ùc hiÖn  u  Çu    travi th   ®Ê th trong x©y  ùng  µ  Êp  Êy phÐp    d v c gi   tvÊn  ©y  ùng  µ  Çu  ©y  ùng    xd v th x d cho    µ  Çu  ícngoµitróng thÇu  ùc c¸cnh th n       th   hiÖn  ù    ©y  ùng  d ¸n x d c«ng  ×nh; tr 5­ Qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng.   l   î   tr   d 1­ Chän  a  iÓ m   ©y  ùng    ®Þ ® xd c«ng  ×nh vµ  Êp  tr   c chøng  chØ    ¹ch: quiho 1.1­Khi lËp  ù    ñ  u        d ¸n,ch ®Ç tph¶ilµm  Öc  íiUû     vi v   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  hoÆc   µnh  è  ùc thuéc  th ph tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   äi chung  µ Uû   ®© g   l   ban  ©n   nh d©n  Êp  c tØnh) ®Ó   îc chÊp  Ën  u    ¹  a   ¬ng  µ  Õn  µnh  än    ®  nh ®Ç t t i®Þ ph v ti h ch ®Þa  iÓ m   ©y  ùng  ® xd cho  ù  d ¸n. 1.2­C¨n  yªu cÇu  ña  ñ  u  ,Gi¸m  c  ë  ©y  ùng    cø    c ch ®Ç t  ®è S X d hoÆc   Õn  Ki trócs  ëng  µnh  è  ®èivíi «  Þ  ∙  ã  Õn  ócs  ëng) cã    tr th ph (     th ® c Ki tr   tr ®   tr¸chnhiÖ m     gií  Öu  a   iÓ m   ©y  ùng  íi hoÆc   ithi ®Þ ® x d m  tho¶  Ën  a   iÓ m   ang  ö  thu ®Þ ® ® s
 2. 2 dông  ï hîp  íiqui ho¹ch  µ  Êp  ph   v    vc chøng chØ     ¹ch  qui ho theo    nh   ¹ qui ®Þ ti   NghÞ   nh  è  ®Þ s 91/CP  µy  8­ ng 17­ 1994  ña  Ýnh  ñ  µ  b¶n  íng  Én  c Ch ph v v¨n  h d cña  é  ©y  ùng    ñ  u    ã  ¬  ë  Ëp dù    u  . BX d ®Ó ch ®Ç tc c s l   ¸n ®Ç t M É u   n    ®¬ xinchøng  chØ    ¹ch theo phô  ôcsè  quiho     l   1. M Éu   chøng  chØ    ¹ch theo phô  ôcsè  quiho     l   2. 2­ LËp  µ  Èm  nh  Çn  ©y  ùng  éc dù    u  :   v th ®Þ ph x d thu   ¸n ®Ç t 2.1­Khi lËp  ù  ®Ç u    ©y  ùng, chñ  u        d ¸n  tx d   ®Ç t ph¶ilËp  ÕtkÕ   ¬  é,   thi   s b   trong ®ã   Ó  Ön: quiho¹ch    Õttæng  Æt   ¼ng,  ¬ng  kiÕn  óc,   th hi     chiti   m ph ph ¸n  tr   bè  Ýd©y  tr   chuyÒn c«ng  Ö   µ    ngh v c¸cc«ng  ×nh h¹ tÇng. tr     2.2­§èivíikhu  ùc  ©y  ùng       vxd c«ng  ×nh cha  ã  ¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët tr   c c s h  k thu   phïhîp víi   Çu  ¹t®éng  ña        c ho   yªu c c«ng  ×nh,th× chñ  u    tr    ®Ç tph¶icã  ¬ng      ph ¸n c¶it¹o, ©y  ùng       xd bæ sung  ¬  ë  ¹ tÇng  Ön  ã,hoÆc   ©y  ùng  c s h  hi c   xd riªngc¬  ë   s h¹ tÇng  ü  Ëtcho    k thu   c«ng  ×nh ®ã; tr   2.3­ Khi lËp  ù      Ýnh     d ¸n,c¸c t to¸n an  µn  Ò     to v m«i  êng  µ  toµn  Ò   tr v an  v c«ng  ×nh ph¶itu©n  ñ c¸c qui®Þnh  Ò   toµn  ï hîp víi tr     th       v an  ph       Qui  Èn  ©y  chu x dùng  µ    Èn  toµn  ña  ÖtNam; v tiªuchu an  c Vi   2.4­Khi thÈm   nh  Çn  ©y  ùng  éc  ù    ¬     ®Þ ph x d thu d ¸n,c quan  Èm   nh   th ®Þ ph¶ic¨n cø  µo      v chøng  chØ    ¹ch  îccÊp, quy  ¹ch    Õt® îcduyÖt, quiho ®    ho chiti       Qui  Èn  ©y  ùng  Öt Nam   µ    Èn  toµn  chu x d Vi   v tiªuchu an  c«ng  ×nh  ña  Öt tr c Vi   Nam     Õt  Ën.ViÖc  Èm   nh  îc thùc hiÖn  ®Ó k lu   th ®Þ ®    theo  Òu  ch¬ng    §i 83  XII cña  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  2­ ng 18­ 1997  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 3­ ThÈ m   nh  ÕtkÕ     ®Þ thi   c«ng  ×nh x©y  ùng  µ  Õt  nh  ©y  ùng  tr   d v quy ®Þ xd c«ng  ×nh: tr 3.1­Néi dung  Èm  nh  ÕtkÕ:    th ®Þ thi   ThiÕt kÕ     c«ng  ×nh  ©y  ùng  îc thÈm   nh   tr x d ®  ®Þ theo    c¸c quy  nh  ¹ ®Þ t i §iÒu  cña  84  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  02­ ng 18­ 1997  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v theo  híng dÉn    sau: 3.1.1­V Ò      tc¸ch ph¸p lýcña  chøc  ÕtkÕ:      tæ  thi   a­    Tæ chøc   vÊn, thiÕtkÕ   ùc  Ön  ÕtkÕ   t     th hi thi   c«ng  ×nh  ña  ù    tr c d ¸n ®Ç u    t ph¶icã     tc¸ch ph¸p  ©n;  ã    nh c chøng chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   ViÖt h ngh thi   do    Nam   hoÆc   ícngoµicÊp  µ  n    v ph¶i® îcchñ  u       ®Ç tth«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n  µ® ­ l  îcchän  Çu    th hoÆc   óng thÇu    u   Çu  tr   khi®Ê th theo  Qui  Õ   u   Çu  ∙  îc ch ®Ç th ® ®   ChÝnh  ñ  ÖtNam     nh; ph Vi   qui®Þ b­ C¸c  chøc   Ên, thiÕtkÕ   Öt Nam   ÕtkÕ   tæ  tv     Vi   thi   c«ng  ×nh  tr ph¶i cã    chøng chØ  µnh  Ò    Ên,thiÕtkÕ;  ã  h ngh tv     c n¨ng  ùcghitrong chøng  l      chØ  µnh  h nghÒ   ïhîp ®Ó   ùc hiÖn  ÕtkÕ   ph     th   thi   c«ng  ×nh; tr c­ C¸c  chøc   Ên  ÕtkÕ   ícngoµitróng thÇu    tæ  tv thi   n       hoÆc   îcchän    ®  ®Ó thiÕtkÕ     c«ng  ×nh ph¶ili   Õt  íiÝt  Êt m ét  chøc   Ên  ÕtkÕ   Öt tr     ªnk v   nh   tæ  tv thi   Vi   Nam   ã    c ®ñ n¨ng  ùcthiÕtkÕ   l    c«ng  ×nh ®ã   µ  tr   v ph¶i®¨ng  ý  ¹ Bé   ©y  ùng    k ti X   d hoÆc   ë   ©y  ùng  SX d theo  ù  ©n  Êp  s ph c nªu  ¹  iÓ m   .5cña  ti ® II   Th«ng   µy    t n ®Ó ® îccÊp  Êy phÐp  Çu  ÕtkÕ     gi   th thi   theo qui®Þnh;   
 3. 3 d­  Öc  Vi kh¶o    ôc  ô  ÕtkÕ   s¸tph v thi   c«ng  ×nh  tr (bao  å m   g kh¶o    a   s¸t®Þ h×nh,kh¶o    a  Êt c«ng  ×nh,®Þa  Êt thuû    µ    s¸t®Þ ch   tr   ch   v¨n v m«i  êng) ph¶ido  tr     tæ chøc  kh¶o    Öt Nam   ã   c¸ch  s¸tVi   ct ph¸p  Ën,  ã    nh c ®ñ n¨ng  ùc ghi trong l      chøng  chØ   µnh  h nghÒ     ùc  Ön, theo  ®Ó th hi   yªu  Çu  ña  chøc  ÕtkÕ   c c tæ  thi   th«ng qua  îp ®ång  h  kinhtÕ.   Trêng  îp viÖc  h  kh¶o    ã    Çu  ü  Ët® Æc   Ötm µ   chøc  s¸tc yªu c k thu   bi   tæ  kh¶o  s¸tViÖt Nam   a  ã      ch c kh¶  n¨ng  ùc hiÖn,th× chñ  u    íi® îcchän  chøc  th      ®Ç tm     tæ  kh¶o    íc ngoµi thùc hiÖn, tæ  s¸tn         chøc  kh¶o    íc ngoµi ® îc chän  s¸tn      ph¶i® îc    Bé  ©y  ùng  Êp  Êy  Ðp  X d c Gi ph kh¶o    s¸tc«ng  ×nh. tr 3.1.2­Sù  ïhîp cña  ÕtkÕ   Ò   Æt     ¹ch vµ  Õn  óc:   ph     thi   v m quiho   ki tr a­  Õt kÕ   Thi   c«ng  ×nh ph¶i®¶m   tr     b¶o  ï hîp  íithiÕtkÕ   ë  é  ∙  îc ph   v     sb®®  chän    Öt  ù    µ    ¹ch chitiÕt® îcduyÖt;c¸c gi¶iph¸p  khiduy d ¸n v quiho             kh«ng  îc ®  vîtqu¸ qui®Þnh  ña      c chøng  chØ    ¹ch;tr ng  îp cã  cÇu  iÒu  quiho   ê h   yªu  ® chØnh  th× ph¶i® îcc¬        quan  Êp  c chøng  chØ    ¹ch chÊp  Ën  quiho   nh b»ng    v¨n b¶n; b­  Öc  u   èi víic¸c c«ng  ×nh kü  Ët h¹  Çng  Vi ®Ê n       tr   thu   t chung  µihµng  ngo   rµo  ù    d ¸n ph¶iphïhîp víi   ¹ch;tr ng  îp cha  ã    ¹ch th× ph¶i® îcc¬          hoqui  ê h   c quiho        quan qu¶n  ýchuyªn ngµnh  l    tho¶ thuËn    b»ng    v¨n b¶n; 3.1.3­ThiÕtkÕ       c«ng  ×nh ph¶ithùc hiÖn  tr       theo  Qui  Èn  ©y  ùng  µ  chu x d v TiªuchuÈn  ©y  ùng  Öt Nam     xd Vi   hoÆc   Óu chuÈn  ©y  ùng  ícngoµi®∙  îc ti   xd n   ®  Bé  ©y  ùng  Êp  Ën. X d ch thu §èivíic¸c khu  ùc  ©y  ùng       vxd c«ng  ×nh cã  iÒu  Ön  ù nhiªnphøc  ¹p tr   ® ki t     t  vÒ   a   ×nh,  a   Êt, khÝ   Ëu,  ®Þ h ®Þ ch   h m«i  êng  ×  tr th ph¶i ¸p  ông   d theo Tiªu   chuÈn  ÖtNam. Vi   3.1.4­ChÞu    tr¸chnhiÖm  Ò   ÕtkÕ:   v thi   a­ Chñ  u      ®Ç tph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtViÖtNam   Ò   toµn    tr        v an  c«ng  ×nh, phßng  èng  tr   ch ch¸y næ, b¶o  Ö   v m«i  êng  tr trong qu¸  ×nh  ©y  tr x dùng  c«ng  ×nh còng    tr   nh trong suètthêigian sö  ông        d c«ng  ×nh; tr b­    Tæ chøc  kh¶o    ÕtkÕ   s¸t,thi   ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   ícchñ  u    µ    tr   ®Ç t v ph¸p  ËtViÖt Nam   Ò   lu     v s¶n  È m   ph kh¶o    ÕtkÕ   ña  × nh; thiÕtkÕ   s¸t,thi   c m     ph¶i   ®¶m  b¶o    nh,  toµn  Ò   Õt  Êu  µ  æn ®Þ an  v k c v ph¶iqui ®Þnh  y     toµn     ®Ç ®ñ an  phßng  èng  ch ch¸y næ,  toµn    an  m«i  êng  tr cho  ètqu¸ tr×nh x©y  ùng  µ  ö  su       d vs dông c«ng  ×nh; tr c­ Trêng  îp  Çn  Õtchñ  u     ã  Ó    hc thi   ®Ç t c th thuª m ét  chøc    Ên    tæ  t v kh¸c   thÈm      Ýnh    µ    Õt  trac¸c t to¸nv c¸c k qu¶  ÕtkÕ.    thi   Tæ chøc   Ên  Èm    Õt tv th trathi   kÕ   ùc hiÖn  Öc  Èm     th   vi th trath«ng qua  îp  ng  íichñ  u     h ®å v  ®Ç t theo   gi¸tho¶  thuËn,phïhîp víi   èc  Õ.K Õt  Ën  Èm            qu t   gi¸ lu th traph¶ilËp thµnh       v¨n b¶n  ã  ý  ck tªn ®ãng  Êu. Tæ     d   chøc   Ên  Èm     ÕtkÕ   tv th trathi   ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m   íc   tr   chñ  u    µ  ®Ç t v ph¸p  ËtViÖt Nam,  Õu   lu     n c«ng  ×nh  ã  ù  è  saisãt cña  tr c s c do      viÖc  Èm  th tra. 3.2­Tæ     chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   ña  ¬  th ®Þ thi   c c quan  qu¶n  ýNhµ   íc: l  n 3.2.1­ViÖc  ©n  Êp  Èm  nh  ÕtkÕ   ùc hiÖn    ph c th ®Þ thi   th   theo  Òu  cña  §i 85  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  ban  µnh  µy  02­ h ng 18­ 1997  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph a­  é   ©y  ùng  Ën  ùc tiÕp  å  ¬  ña  ñ  u       Èm   nh   BX d nh tr   h s c ch ®Ç t ®Ó th ®Þ thiÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh x©y  ùng  éc dù    ã m     k thu   tr   d thu   ¸n nh A;
 4. 4 b­ Së  ©y  ùng     X d c¸ctØnh  µnh  è  Ën  ùctiÕp hå  ¬  ÕtkÕ   ã m   th ph nh tr     s thi   nh B  õ chñ  u      chøc  Öc  Èm  nh  µ  ×nh Uû   t  ®Ç t®Ó tæ  vi th ®Þ v tr   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt ®Þnh. quy   3.2.2­Chñ   u      ®Ç t ph¶inép  ùctiÕp    tr   cho  ¬  c quan  Èm  nh  bé  å  th ®Þ 03  h s¬  ÕtkÕ,  çi bé  ã: thi   m c a­  ¬n    Þ   Èm   nh  ÕtkÕ   µ    Ðp  îc x©y  ùng  § ®Ò ngh th ®Þ thi   v xin ph ®  d c«ng  tr×nh (do chñ  u    øng    ý  µ  ng  Êu) theo Phô  ôc3;    ®Ç t® tªnk v ®ã d     l  b­ C¸c v¨n b¶n    nh   x¸c ®Þ t c¸ch ph¸p  ý cña  chøc  ÕtkÕ   l  tæ  thi   theo    qui ®Þnh    ôc  ëm 3.1.1; c­C¸c  µiliÖu thiÕtkÕ   ü  Ëtgå m:   t      k thu   c.1­B¶n    thuyÕt minh    tæng  îp  ÕtkÕ   h thi   c«ng  ×nh cã  Ìm  tr   k theo    è  c¸c s liÖu kh¶o    Ò   Ý  Ëu, ®Þa  Êt,m«i  êng..  µ    s¸tv kh h   ch   tr . b¶n        Èn  íc v kª c¸ctiªuchu n   ngoµidïng    ÕtkÕ   ∙  îcBé  ©y  ùng  Êp  Ën.B¶n    ¬ng  ×nh   ®Ó thi   ® ®   X d ch thu   kª ch tr   phÇn  Ò m     ÕtkÕ   m ®Ó thi   c«ng  ×nh; tr c.2­Hîp  ng  Ò   Èm     µ  b¶n  Õt  Ën  ña  chøc  Èm       ®å v th trav v¨n  k lu c tæ  th tra thiÕtkÕ   Õu  ã);   (n c c.3­C¸c    b¶n  Ïtæng  Æt   v  m b»ng  c«ng  ×nh,vµ  è  Ýd©y  tr   b tr   chuyÒn  c«ng  nghÖ; c.4­ B¶n  Ï kiÕn  óc tæng  Ó    v  tr   th c«ng  ×nh  å m:  tr g c¸c b¶n  Ï m Æt   ¾t  v  c ngang, c ¾t  äc, m Æt   øng    d  ® c«ng  ×nh,b¶n  Ï kÕt  Êu  tr   v  c tæng  îp  ña  Òn   hcn m ãng c«ng  ×nh; tr c.5­B¶n  Ï tæng  îp  Ö   èng  ü  Ët h¹  Çng    v  h h th k thu   t c«ng  ×nh  µ  ¬    tr v s ®å ®Êu  èivµo    n  c¸cc«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng  tr   thu     chung; c.6­B¶n    sao  Êy  Ðp  u    µ    b¶n  gi ph ®Ç t v c¸c v¨n  tho¶  Ën  ña  ¬  thu c c quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   m«i  êng  µ  tr v phßng  èng  ch ch¸y,næ;   c.7­B¶n    sao  îp  h ph¸p Quy Õt  nh  ®Þ cho thuª ®Êt    hoÆc   îp  ng  h ®å thuª   ®Êt  Ìm  k theo trÝch lôcb¶n    a  Ýnh  lÖ       ®å ®Þ ch tØ  1/200  ­1/500; 3.2.3­Khi thÈm  nh    ÕtkÕ   ã  ªnquan  n        ®Þ c¸c thi   c li   ®Õ c¸c chuyªn  µnh  ng x©y  ùng  d kh¸c,c¬    quan  Èm  nh  th ®Þ ph¶im êi  é     B hoÆc   ë   S qu¶n  ýx©y  ùng  l  d chuyªn ngµnh  µ  Õn  ócs  ëng  µnh  è    v Ki tr   tr th ph tham  gia. ThiÕt kÕ   ü  Ët c«ng  ×nh    k thu   tr ph¶i ® îc Bé   ëng  é   ©y   ùng      tr BX d hoÆc   Chñ   Þch  û   t U ban  ©n   ©n  Êp  Nh d c tØnh  Êp  Ën  ch thu b»ng    v¨n b¶n theo  É u     m ë Phô  ôcsè  cña  l   3  Th«ng   µy.Chñ   u    tn   ®Ç tsau    Ën  îcth«ng  vÒ   Õt  khinh ®   b¸o  k qu¶  Èm  nh  × míi® îctiÕn hµnh  ©y  ùng  th ®Þ th         xd c«ng  ×nh. tr 3.2.4­Hå   ¬  ÕtkÕ   ∙    s thi   ® qua  Èm   nh   th ®Þ ph¶i ® îc ®ãng  Êu  ña  ¬     d cc quan  Èm  nh  µ  îcgiao  ¹ cho  ñ  u    ét  é, m ét  é u    ¬  th ®Þ v®  l  i ch ®Ç tm b   b l ë c quan  thÈm   nh,  ét  é  ®Þ m b giao cho  ë   ©y   ùng  a   ¬ng    SX d ®Þ ph ®Ó theo  âi thùc d    hiÖn. 3.2.5­§èi víidù  cã        ¸n  quy      ín,gå m   Òu  ¹ng  ôc  m« qu¸ l   nhi h m c«ng  ×nh tr   ®éc  Ëp;viÖc  ÕtkÕ   ã  Ó  l  thi   c th chiathµnh  Òu    o¹n  ÕtkÕ.  ñ  u     nhi giai® thi   Ch ®Ç tph¶ix¸c®Þnh       b»ng    v¨n b¶n  Öc  ©n  vi ph chiagiai®o¹n  ÕtkÕ   ét     thi   m c¸ch hîp    lý®Ó   îcBé  ©y  ùng    ® X d hoÆc   û   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Êp  Ën.ViÖc  ch thu   thÈm   nh  Õn  µnh  ®Þ ti h theo  õng    o¹n  îc chÊp  Ën, vµ  Ö  Ý   Èm   t giai® ®  thu   l ph th ®Þnh    thu theo giai o¹n.    ®
 5. 5 3.2.6­Thêih¹n  Èm  nh  ÕtkÕ   µn  é      th ®Þ thi   to b c«ng  ×nh hoÆc   tr   theo    giai ®o¹n  µ 20  µy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö.§èi víihå  ¬  ép  l   ng k t   nh ®ñ h s h l       s n kh«ng  ®Çy    ®ñ theo    nh  qui®Þ trªn, ×  ¬    c quan  Èm  nh  ã    th th ®Þ c v¨n b¶n  cÇu  ñ  yªu  ch ®Ç u      tbæ sung  å  ¬.Trong  êng  îp ®ã,  êigian thÈm  nh  ÕtkÕ   Ðo  hs  tr h  th     ®Þ thi   k dµit ng   ¬ øng  íi êigian bæ   v    th   sung  å  ¬  ÕtkÕ. h s thi   3.2.7­Chñ   u    ép  Ö  Ý   Èm   nh  ÕtkÕ     ®Ç t n l ph th ®Þ thi   cho  ¬  c quan  Èm   th ®Þnh theo møc    nh  ña  é  µichÝnh.   qui®Þ c BT  3.2.8­Sau  th¸ng kÓ   õ khicã    12    t     th«ng  b¸o  Õt  nh  Ò   Öc  Èm   quy ®Þ v vi th ®Þnh  µ  ©y  ùng  vx d c«ng  ×nh,m µ   tr   c«ng  ×nh vÉn  a  îcx©y  ùng  × v¨n tr   ch ®   d th     b¶n  Èm  nh  µ  Õt  nh    th ®Þ v quy ®Þ trªnkh«ng cßn  Öu  ùc thihµnh. N Õ u   Çn  hi l       c tiÕp  ôc x©y  ùng  t  d c«ng  ×nh,chñ  u    tr   ®Ç t ph¶itr×nh bµy  ýdo      l   b»ng  b¶n  v¨n  ®Ó   ¬  c quan  Èm  nh  th ®Þ xem   Ðt vµ  Õt  nh  x   quy ®Þ cho  Õp tôc thùc hiÖn.Tr­ ti         êng  îp  öa  æi  Ò   Õn  óc,qui ho¹ch  µ  Õt  Êu  Ýnh  hs® v ki tr     vk c ch trong  ÕtkÕ   thi   ph¶i® îcc¬      quan  Èm  nh  ÕtkÕ   Êp  Ën  × chñ  u    íi® îcthùc th ®Þ thi   ch thu th   ®Ç tm       hiÖn. 3.2.9­C¬     quan  Èm   nh  ÕtkÕ   Þu  th ®Þ thi   ch tr¸chnhiÖm   íc Nhµ   íc vµ    tr   n  ph¸p luËtViÖtNam   Ò     éidung  Èm  nh  µ  Õt ®Þnh  ña  ×nh.      v c¸cn   th ®Þ v quy   cm 3.3­TriÓn    khaiviÖc  ©y  ùng    xd c«ng  ×nh: tr Sau    ã  Õt  nh  Ò   Öc  Èm  nh  ÕtkÕ   µ  ©y  ùng  khic quy ®Þ v vi th ®Þ thi   v x d c«ng  tr×nh,chñ  u    ® îc tiÕn  µnh  ©y  ùng, nhng    ®Ç t   h x d   ph¶i th«ng    b¸o  µy  ëi ng kh   c«ng  cho  ¬  c quan  Èm  nh  ÕtkÕ   µ  Ýnh  Òn  a   ¬ng  Õtvµ  th ®Þ thi   v ch quy ®Þ ph bi   ph¶ithùc hiÖn      nh        c¸cqui®Þ ghitrongquyÕt ®Þnh  .     ®ã Riªng ®èi víi µnh  è  ã  Õn  ócs  ëng,chñ  u         th ph c Ki tr   tr   ®Ç tph¶isao  ét  é    mb hå  ¬  ÕtkÕ   ∙  îcthÈm  nh  µ  ét  s thi   ® ®   ®Þ v m ban  Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ c c quan  Èm   th ®Þnh  ÕtkÕ   thi   cho  Õn  ócs  ëng  µnh  è    Ki tr   tr th ph ®Ó qu¶n  ývÒ   Õn  ócvµ  l   ki tr   quiho¹ch.   4­ KiÓ m     Öc  ùc hiÖn  u  Çu  ©y  ùng    travi th   ®Ê th x d c«ng  ×nh: tr 4.1­§ Ó   ©y  ùng     xd c¸c c«ng  ×nh cã  èn  u    ùctiÕp  ña  íc ngoµi, tr   v ®Ç t tr   c n    chñ  u    ®Ç tph¶ithùc hiÖn  u  Çu  ¹ ViÖt Nam       ®Ê th t i     theo  Qui  Õ   Êu  Çu    ch § th ban hµnh  theo NghÞ   nh   ®Þ 43/CP  µy  7­ ng 16­ 1996  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng  t Liªn Bé   è    s 02/TTLB  µy  02­ ng 25­ 1997  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu     é   ©y   c B K ho v§ t­ B X dùng   é  ¬ng  ¹ivµ  ­B Th m   ph¶itu©n    theo c¸cqui®Þnh      sau: 4.1.1­C¸c  chøc  ©y  ùng  Öt Nam   ù  Çu  ©y  ùng    tæ  x d Vi   d th x d c«ng  ×nh tr   ph¶icã    chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  îccÊp  h ngh x d ®  theo    Õ   Ön  µnh  µ  quich hi h v cã  n¨ng  ùcphïhîp víi     µ    Çu  ü  Ëtc«ng  ×nh; l         m« v yªu c k thu   qui tr   4.1.2­C¸c  chøc  ©y  ùng  íc ngoµikhidù  Çu    tæ  xd n      th ph¶icã    chøng  chØ   hµnh  Ò   îp ph¸p  ña  íc®ã   Êp,cã  ngh h   c n   c   n¨ng  ùcphïhîp ®Ó   ¶m   l      ® b¶o  Êt l ch  ­ îng c«ng  ×nh vµ    tr   ph¶icam   Õt  ªndanh  íiÝt  Êt m ét  µ  Çu  ©y  ùng    k li   v   nh   nh th x d ViÖt Nam   ã      c ®ñ n¨ng  ùchµnh  Ò   ï hîp víic«ng  ×nh ®Ó   ù  Çu;sau  l  ngh ph       tr   d th   khith¾ng  Çu    th ph¶iký  Õt  îp ®ång    ùc hiÖn   k h  ®Ó th   cam  Õt  ; k ®ã 4.1.3­ViÖc  ªndoanh  íi chøc  ©y  ùng  Öt Nam   ã  Ó  ùc hiÖn    li   v tæ  xd Vi   c th th   th«ng qua  îp  ng  h ®å theo  íng  Én  ¹  ô   ôc 4  ña  h d t iPh l   c Th«ng   nµy      t ®Ó x¸c ®Þnh  tr¸chnhiÖ m  çi bªn    m   theo: a­  ©n   Ph chia tr¸ch nhiÖm   Çu    th theo    Þ    µ  ©n   gi¸ tr % v ph chia  ñi ro, r    quyÒn  îm µ     tho¶ thuËn; l   haibªn  i  
 6. 6 b­ Ph ©n    chiatheo h¹ng  ôc      m c«ng  ×nh hay  é  Ën  tr   b ph c«ng  ×nh ®Ó   çi  tr   m bªn  ¶m   Ën  ©y  ùng  µ  ù chÞu  ® nh x d v t  tr¸chnhiÖ m   Ò   Êt l ng còng    Ò   µi   v ch  î   nh v t   chÝnh  ña  Çn  îcph©n  c ph ®   chia®ã;   c­ Ph ©n     chia tr¸ch nhiÖm   Çu  Ýnh, thÇu  ô      th ch   ph hoÆc   Çu  ô  ñ  th ph ch yÕu    ¶m   Ën  ©y  ùng  µn  é  ®Ó ® nh x d to b c«ng  ×nh. tr 4.2­Bé   ©y  ùng  µ  ë   ©y  ùng  Óm     Ýnh  îp ph¸p  Ò   Õt     X d vSX d ki trat h  v k qu¶ ®Êu   Çu  th theo    nh  íckhixÐt cÊp  Êy  Ðp  Çu  ©y  ùng  qui®Þ tr       gi ph th x d cho  µ  nh thÇu  ícngoµith«ng  n    qua  c¸o cña  ñ  u    Ò     ×nh vµ  Õt  b¸o    ch ®Ç tv qu¸ tr   k qu¶  u   ®Ê thÇu,xÐt thÇu  µ       v v¨n b¶n sao  ña  ¬  c c quan  Èm  Òn  Êp  Ën  Õt    th quy ch nh k qu¶ ®Êu  Çu    th ®ã theo Qui ®Þnh  ña     c quy  Õ   u  Çu. ch ®Ê th 4.3­C¸c    h∙ng  Çu  ©y  ùng  ícngoµi,khith¾ng  Çu  th x d n     th hoÆc   îcchän  ®  thÇu  ùctiÕp lµm  Çu  Ýnh  tr     th ch hoÆc   Çu  ô  u   th ph ®Ò ph¶ilµm  ñ tôcxingiÊy    th       phÐp  Çu  ©y  ùng  th x d theo híng dÉn  ¹ m ôc    ña      t  i IIc Th«ng   µy. tn 4.4­Khi x©y  ùng     d xong  c«ng  ×nh chñ  u    tr   ®Ç t ph¶ib¸o  hoµn  µnh    c¸o  th vµ ph¶iquyÕt    Çn  ©y  ùng, thùc hiÖn      nh  ¹  iÒu        to¸n ph xd     c¸c qui ®Þ ti ® 88, 89, 90  ña  c NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP. C¸c    b¸o c¸o    ®ã ph¶i nép  n   ¬    ®Õ c quan  Èm   th ®Þnh  ÕtkÕ   ét  thi   m b¶n. B¸o    Õt    Çn  ©y  ùng    c¸o quy to¸nph xd c«ng  ×nh ph¶i tr     cã    Ën  ña  chøc  x¸c nh c tæ  gi¸m  nh  ®Þ theo    nh  ña  Òu  NghÞ   nh   qui®Þ c §i 90  ®Þ 12/CP: tæ    chøc  gi¸m  nh  ã  Ó  µc¬  ®Þ c th l   quan  Óm    ki to¸nhoÆc   ¬  c quan  qu¶n  lýgi¸x©y  ùng  îp ph¸p cña  ÖtNam   ùc hiÖn     d h    Vi   th   qua  îp ®ång  íi ñ  u  . h  v  ch ®Ç t 5­ Qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng:   l   î   tr   d 5.1­Ch Êt îng  ©y  ùng      lxd c¸c c«ng  ×nh cã  èn  u    ùctiÕp  ña  íc tr   v ®Ç t tr   c n  ngoµi ® îc x©y  ùng  ¹  Öt Nam   îc qu¶n  ý phï hîp  íic¸c qui ®Þnh  ña     d ti Vi   ®  l    v      c §iÒu  Ö  l Qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  îcban  µnh  Ìm  l   î   tr   d ®  h k theo Quy Õt    ®Þnh  è  s 498/BXD­GD   µy  9­ ng 18­ 1996  ña  é   ëng  é   ©y  ùng. Cô   Ó  c B tr BX d   th ph¶i thùc  Ön    ¬ng  I IV, V,  cña  Òu  Ö    hi c¸c ch II     VI  , §i l Qu¶n  ý chÊt îng  l  l c«ng  tr×nh (trõc¸c qui®Þnh  ªnquan  n   Öc  Ëp  µ       li   ®Õ vi l v tr¸chnhiÖ m   ña  éi ®ång    c H  nghiÖ m    µ   ícnãit¹ ®iÒu  vµ  cña  Òu  Ö  ). thu Nh n       i 29  32  §i l ®ã 5.2­ViÖc    qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   Êt l ng  l  n   ch  î c«ng  ×nh x©y  ùng  îc ph©n  tr   d ®  cÊp    nh sau: ­ Côc    gi¸m  nh  µ   íc vÒ   Êt l ng  ®Þ Nh n   ch  î c«ng  ×nh  ©y  ùng  éc  é  tr x d thu B X ©y  ùng  óp Bé   ëng  é   ©y  ùng  d gi   tr BX d qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Êt l ng c¸c c«ng  l  n   ch  î     tr×nh thuéc dù    ã m       ¸n nh A. ­ Së  ©y  ùng     X d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  óp Chñ   Þch    ph tr     ¬ gi   t Uû  ban  ©n  ©n   Êp  nh d c tØnh qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   Êt îng  l  n   ch l c¸c  c«ng  ×nh tr   thuéc dù    ã m     ¸n nh B. 5.3­C¸c  chøc   Ên  ©y  ùng  µ    µ  Çu  ©y  ùng    tæ  tv x d v c¸c nh th x d ph¶ithùc     hiÖn b¶o  Ó m   Ò   ¹t ®éng  ña  ×nh   ¹  ¬  hi v ho   cm t ic quan b¶o  Ó m   Öt  hi Vi Nam   hoÆc  b¶o  Ó m   èc  Õ  µ  hi Qu t v ph¶i b¶o  µnh    h c«ng  ×nh  tr sau    µn  µnh  khiho th x©y  ùng  d theo    nh   ña  µ   íc ViÖt Nam   µ  qui ®Þ c Nh n     v ph¶i ® îc ghi trong  îp     h  ®ång giao nhËn  Çu.   th   5.4­Sau    µn  µnh  ©y  ùng  õng phÇn    khiho th xd t  c«ng  ×nh: tr ­N Ò n   ãng,   m ­K Õt  Êu  Çn  ©n,   c ph th
 7. 7 ­  ¾p   Æt   Ö   èng  ü  Ët trang  ÕtbÞ,  µn  Ön  L ® h th k thu   thi   ho thi c«ng  ×nh, tr   chñ  u    ®Ç tph¶itæ   chøc  nghiÖ m    µ  thu v th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan  qu¶n  ýNhµ   ­ l  n íc vÒ   Êt l ng    ch  î c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d (theo ph©n  Êp  ¹  ôc        c ti m 5.2)®Ó chøng  kiÕn hoÆc   Óm      Êy  Çn  Õt. ki trakhith c thi Khi chñ  u      ®Ç t nghiÖm  thu  µn  µnh  µn  é  ho th to b c«ng  ×nh  a  µo  ö  tr ®vs dông, c¬    quan  Èm   Òn  th quy nªu    trªnph¶i kiÓm     Öc  Êp  µnh        tra vi ch h c¸c qui ®Þnh  Ò   v nghiÖ m    µ  îcquyÒn    Çu  ñ  u    ¾c  ôc  ÷ng    thu,v ®   yªu c ch ®Ç tkh ph nh sai ph¹m  Þ    Ön. b ph¸thi Biªn  b¶n nghiÖm  thu  õng  Çn   t ph c«ng  ×nh  tr hoÆc  nghiÖm  thu  µn  ho thµnh  ©y  ùng  x d c«ng  ×nh  a  µo  ö  ông  µ  tr ®v sd v danh  ôc   å   ¬  µiliÖu m h s t    nghiÖ m   c«ng  ×nh ® îc lËp  thu  tr     theo    É u   ô  ôc sè  kÌm  c¸c m ph l   5  theo Th«ng  t nµy. 5.5­Trêng  îp    h c«ng  ×nh cã  ù  è, trong thêih¹n  giê sau    ù  è  tr   s c      24    khis c x¶y    ñ  u    ra,ch ®Ç tph¶ib¸o      c¸o cho  ¬  c quan  qu¶n  ýNµ   ícvÒ   Êt l ng c«ng  l   n   ch  î   tr×nh x©y  ùng    d (theo ph©n  Êp  ¹ m ôc    µ    ¬    c t  i 5.2)v c¸cc quan    µnh  thih ph¸p luËt    cã  ªnquan  Õt.Trong  li   bi   vßng  giê sau    îcth«ng    ¬  24    khi®   b¸o,c quan   trªnph¶i  cö  bé  n   Ön  êng    Óm     c¸n  ®Õ hi tr ®Ó ki tra.B¸o  sù  è  c¸o  c ph¶i® îc l l¹ vµ  Ëp    u  i l     theo m É u     ô  ôcsè  5.   ë ph l   5­ 5.6­Trong  êigian  Ë m   Êt lµ 03    th   ch nh     th¸ng sau    a    khi® c«ng  ×nh vµo  tr   sö  ông,chñ  u    d   ®Ç tph¶inép  bé  å  ¬  µn    01  h s ho c«ng  ©y  ùng  xd c«ng  ×nh,tµi tr    liÖu kiÓm     Êt l ng  µ  å  ¬    tra ch  î v h s nghiÖm   thu c«ng  ×nh  tr cho  ¬  c quan u  ÷ l tr   Quèc    giatheo qui®Þnh  Ò  u  ÷tµiliÖu cña  µ   ícViÖtNam.    v l tr       Nh n     II­ u ¶ n  l ý n h µ  th Ç u n í c n g o µ i n h Ë n  th Ç u t v Ê n, k h ¶ o  s¸t,  Q  thi Õt   k Õ , q u ¶ n  l ý x © y  d ù n g  h o Æ c  thi « n g  x © y  l ¾ p c « n g  tr× nh t¹i  c   Vi Ö t N a m 1­ Nguyªn  ¾c:   t 1.1­C¸c  µ  Çu  íc ngoµigå m   Çu   Ên  ©y  ùng    nh th n     th t v x d (bao  å m    Ên  g tv vÒ  qu¶n  ýdù    u   Çu  ©y  ùng, kh¶o    ÕtkÕ,  l   ¸n,®Ê th x d   s¸t,thi   qu¶n  ýchÊt l ng l   î   x©y  ùng  µ    d v thic«ng  ©y  ¾p),c¸cnhµ  Çu    xl    th thic«ng  ©y  ¾p  x l c«ng  ×nh gäi tr     chung  µ nhµ  Çu  ©y  ùng    Ën  Çu  ùc hiÖn  ù  x©y  ùng  l  th x d khinh th th   d ¸n  d c«ng  tr×nh t¹ ViÖt Nam   u    i    ®Ò ph¶ilËp  å  ¬    h s theo  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy    îc h  ti  tn ®Ó ®   cÊp  Êy  Ðp  ùc hiÖn  Ò    Ên  ©y  ùng  Gi ph th   v tv x d hoÆc   ©y  ùng  xd c«ng  ×nh. tr 1.2­GiÊy  Ðp  Ò    Ên  ©y  ùng    ph v tv x d hoÆc   Êy phÐp  Çu  ©y  ùng  äi gi   th x d (g   chung  µ giÊy  Ðp  Çu  ©y  ùng)  îc cÊp  l  ph th x d ®  cho  µ  Çu  íc ngoµi theo nh th n       tõng c«ng  ×nh.Khi nhËn  Çu    tr    th ë c«ng  ×nh  tr kh¸c,nhµ  Çu  íc ngoµi ph¶i   th n       lËp hå  ¬    Êy phÐp  íi. êng  îp c«ng  ×nh ®ã   ïng n»m   íi   s xingi   m  Tr h  tr   c   v  c«ng  ×nh tr   ®∙  îccÊp  Êy phÐp  × thñ tôcxingiÊy phÐp  ña  ®  gi   th           c c«ng  ×nh nµy  tr   chØ  å m   g ®¬n  µ  µi Öu bæ   v t     sung  víi å  ¬  ∙  ã  íc. li so    s ® c tr h 1.3­ GiÊy  Ðp  Çu  ©y  ùng  Êp    ph th x d c cho  µ  Çu  íc ngoµi lµ chøng  nh th n      chØ  ph¸p  ý ®Ó   µ   Çu  íc ngoµi thùc  Ön  îp  ng   vÊn  ©y  ùng  l  nh th n     hi h ®å t x d vµ/hoÆc  ùc hiÖn  ©y  ¾p  th   x l c«ng  ×nh ®Ó   tr   quan  Ö   íi   ¬  h v   c quan  µ   íc c¸c Nh n   ViÖt Nam   ùc hiÖn    Ýnh    th   c¸c ch s¸ch li     ªnquan  n   ®Õ kinh doanh  ©y  ùng  µ     xd m ph¸p luËtViÖtNam     nh.      qui®Þ 2­ §iÒu  Ön    µ  Çu  ícngoµi® îccÊp  Êy phÐp  Çu  ©y  ùng:   ki ®Ó nh th n      gi   th x d
 8. 8 2.1­T    c¸ch ph¸p nh©n: Nhµ   Çu  ícngoµiph¶icã        th n       chøng  chØ  Ò    v tc¸ch   ph¸p  ©n, cã  nh   chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh hoÆc   Êy  Ðp  gi ph kinh doanh  Ò     Ên    v tv x©y  ùng  d hoÆc   ©y  ¾p  níc ®ã   Êp, ®∙  ¾ng  Çu  x l do    c   th th theo  Ó  th thøc  u   ®Ê thÇu hoÆc   îcchän  Çu  ®  th theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc  cña    ®Þ t  i 5  1  Th«ng   µy. tn 2.2­Cã     v¨n  b¶n cam   Õt  ªndanh  k li   hoÆc   îp  ng  ªnkÕt  íim ét    h ®å li   v  tæ chøc   Ên  ©y  ùng  tv x d hoÆc   chøc  ©y  ¾p  Öt Nam   ã  tæ  x l Vi   c n¨ng  ùc phï hîp  l    ®Ó   ùc  Ön  îp  ng  µ  th hi h ®å v cam   Õt  ùc  Ön      nh  ña  k th hi c¸c qui ®Þ c ph¸p  Ët lu   ViÖtNam   ªnquan  n   ¹t®éng  ña  ×nh.   li   ®Õ ho   cm 2.3­Ph¶i cã  èn    Çn  ùc ®∙      v cæ ph th   ph¸thµnh    hoÆc   èn  v ph¸p  nh  èi ®Þ t  thiÓu nh    sau: 2.3.1­§èivíi µ  Çu  Ýnh  ©y  ùng:Kh«ng  t  ¬n       nh th ch xd   Ý h 5.000.000 USD.   2.3.2­§èivíi µ  Çu   Ên,thiÕtkÕ:       nh th tv     Kh«ng  t  ¬n  Ý h 100.000  USD. 2.3.3­§èivíithÇu  ô       ph hoÆc   Çu  th theo  õng  Öc  Ó  c«ng    t vi (k c¶  t¸ckh¶o  s¸t) Kh«ng  t  ¬n    : Ý h 20%   møc    nh  ¹ ®iÓ m   qui®Þ t i 2.3.1vµ    2.3.2. 2.4­Cã     tæng  doanh    µng  thu h n¨m  trong 2    n¨m  Çn  Êt theo  ¹  Ò   g nh   lo ingh nhËn  Çu    th nh sau: 2.4.1­§èivíi µ  Çu         nh th thic«ng  ©y  ¾p:Kh«ng  t h¬n  xl  Ý  20.000.000 USD/   n¨m. 2.4.2­§èi víinhµ  Çu  Ën  µm  Çu  ô         th nh l th ph thic«ng  ©y  ¾p  x l theo  õng  t lo¹ viÖc    i trongx©y  ùng:Kh«ng  t  ¬n    d   Ý h 4.000.000 USD/n¨m.   2.4.3­§èivíinhµ  Çu   Ên  ©y  ùng       th t v x d ph¶icã    b¶n   kª khaivÒ     n¨ng  ùc l  chuyªn giavµ        c¸cc«ng  ×nh vµ    Þ®∙  ùc hiÖn  tr   gi¸tr   th   trong03    n¨m  Çn  Êt. g nh 2.5­§iÒu  Ön  Ò   Ëttvµ    ki v v    c«ng  Ö: ngh 2.5.1­Ph¶i sö  ông  èi®a   Ët t vµ  ÕtbÞ   ©y  ùng  ½n  ã  ¹  Öt    d t   v     thi   x d s c ti Vi   Nam. 2.5.2­S¶n  ÊtcÊu  Õn  ©y  ùng    xu   ki x d theo n¨ng  ùccã  ½n  ¹ ViÖtNam.   l  s t  i   2.5.3­Cã     ông    ¸p d c«ng  Ö   ngh qu¶n  ývµ  ©y  ¾p    Õn ë  l   x l tiªnti   c«ng  ×nh. tr 2.6­V Ò   ©n  ù:   nh s 2.6.1­ChØ   îc® a  µo  Öt Nam       é    ®   v Vi   c¸c c¸n b qu¶n  ý,   é  ü  Ëtvµ  l   b k thu   c¸n thîc¶  µ   ÖtNam     m Vi   kh«ng    ®ñ kh¶  n¨ng  ¸p  ® øng. 2.6.2­Ph¶i®¨ng  ý    êi®¹idiÖn  ã  Èm  Òn  ña      k tªnng     c th quy c h∙ng    ùc ®Ó th   hiÖn  îp ®ång  ¹ ViÖtNam,    h  t  i   khithay ® æi    ph¶i®¨ng  ý  ¹ .   k li 3­  å   ¬    Êp  Êy  Ðp  Çu  ©y  ùng  nhµ  Çu  ©y  ùng  íc H s xin c gi ph th x d do  th x d n  ngoµinép  å m   bé  èc  µ  bé    g 01  g v 03  sao  (ph«    t«copy);bé  èc  ã:  gc 3.1­§¬n    Çu  ©y  ùng    xinth x d c«ng  ×nh (theo m É u   ña  ô  ôcsè  tr     c Ph l   6). 3.2­B¶n    sao  c¸o qu¸ tr×nh ®Êu  Çu,®¸nh    µ  Õt  b¸o        th   gi¸v k qu¶  u  Çu  ®Ê th cña  ñ  u    öiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ch ®Ç tg   K ho v§ thoÆc   û   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  n¬i cã  ù  ®Ç u   , vµ    d ¸n  t   v¨n b¶n x¸c  Ën  Ò   Õt  nh v k qu¶  u   Çu  ã  ®Ê th (c c«ng  chøng) hoÆc   Õt  nh  µ  Êy  Ðp  u    ù    i víic«ng  ×nh vèn    quy ®Þ v Gi ph ®Ç t d ¸n ®è     tr   trongníc.  
 9. 9 3.4­ C¸c  Êy    gi chøng  chØ  ph¸p  ©n  ña  µ  Çu  íc ngoµi cã: GiÊy  nh c nh th n      phÐp  µnh  Ëp  µ  Òu  Ö  th l v §i l c«ng    ty(hoÆc  Êy  Ðp  Gi ph kinh doanh) vµ      Chøng  chØ  µnh  Ò   ña  ícsë  ¹ cÊp  h ngh c n   t i   cho  µ  Çu  nh th (b¶n  sao  ã  c c«ng  chøng  ña  c nícm µ     doanh  nghiÖp  ¨ng  ý). ® k 3.5­C¸c    b¶n    kª khaitheo m É u   ô  ôcsè      ph l   6. 3.6­ B¶n  Ï tæng  Ó    v  th c«ng  ×nh  µ    èi l ng  ©y  ¾p  Ýnh  µ   tr v c¸c kh  î x l ch m m × nh  Ën  Çu. nh th 3.7­Hîp  ng  ªndanh    ®å li   hoÆc   ý  Õt  îp t¸cli   k k h     ªndanh  ÷a nhµ  Çu  íc gi   th n   ngoµivíi chøc  ©y  ùng  ña  ÖtNam     ùc hiÖn  Öc  Ën  Çu  ©y     tæ  xd c Vi   ®Ó th   vi nh th x dùng. 4­ Hå   ¬  ¨ng  ý  Ën  Çu   Ên  ©y  ùng  ép    s® k nh th tv x d n cho  ¬  c quan  Êp  Êy c gi   phÐp  å m   bé  èc  µ  bé  g 01  g v 03  sao  (ph«    t«coppy);bé  èc  ã:  gc 4.1­§¬n    Êy  Ðp  Çu  ©y  ùng    xinGi ph th x d (theom É u   ña  ô  ôcsè      c ph l   6). 4.2­ Th«ng    b¸o quyÕt  nh   Ò   Öc  än  Çu  ®Þ v vi ch th hoÆc   Õt  k qu¶  u   ®Ê thÇu  ña  ñ  u      ôc  c ch ®Ç t(nh m 3.2). 4.3­B¶n    sao  Êy  Ðp  u    Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   gi ph ®Ç tdo  K ho v§ thoÆc   û     U ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh  Êp  c (kh«ng  ph¶ic«ng    chøng). 4.4­Chøng    chØ  ph¸p  ©n  Ò    Ên  ©y  ùng  ña  íc së  ¹  Êp    nh v tv x d c n   ti c cho nhµ  Çu  th (b¶n  sao  ã  c c«ng  chøng).B¶n  khai vÒ     kª    n¨ng  ùc nghÒ   l  nghiÖp  cña    c¸cchuyªn giatvÊn  µ  ÕtkÕ        v thi   cho  ù  d ¸n. 4.5­B¶n  Ötkª      li   c¸c c«ng  ×nh  ñ  Õu  ¬ng  ù ®∙  ùc hiÖn  tr ch y t t   th   trong 03    n¨m  Çn  Êt. g nh 4.6­Néi dung  Ën  Çu     nh th cho c«ng  ×nh. tr 4.7­Hîp  ng    ®å hoÆc     v¨n b¶n  ý  Õt  ªnkÕt  íi chøc   Ên  Öt Nam   k k li   v  tæ  tv Vi   ®Ó   ùc hiÖn  th   c«ng  Öc   Ên  µ/hoÆc  ÕtkÕ   vi tv v thi   c«ng  ×nh. tr 5­ X Ðt  Êp  Êy phÐp  Çu  ©y  ùng    c gi   th x d c«ng  ×nh: tr 5.1­Bé   ëng  é   ©y  ùng  Ðt  Êp  Êy  Ðp  Çu  ©y  ùng    tr BX d x c gi ph th x d cho    c¸c nhµ  Çu  ùc hiÖn    ù  nhã m     Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh   th th   c¸c d ¸n  A do  t Ch ph quy ®Þ ®Ç u    µ  ù  nhã m   kh¸c kh«ng  éc  Òn  Êp  Êy  Ðp  u    ña  t v d ¸n  B    thu quy c gi ph ®Ç t c Uû   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh. 5.2­ Gi¸m  c  ë   ©y   ùng  Êp  Êy  Ðp  Çu  ©y  ùng    ®è S X d c gi ph th x d cho    c¸c c«ng  ×nh do  û   tr   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Êp  Êy phÐp  u  . c gi   ®Ç t 5.3­ ViÖc  Ðt  Êp  Êy  Ðp   Çu  ©y  ùng    xc Gi ph th x d cho c¸c  µ   Çu  íc nh th n   ngoµiph¶ithùc hiÖn        trong thêih¹n  ngµy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ      20  k t  nh ®ñ h s h   theo    nh.  êng  îp  å  ¬  qui ®Þ Tr h h s kh«ng  y     ×  ¬  ®Ç ®ñ th c quan  Êp  Êy  Ðp   c gi ph ph¶icã      v¨n b¶n    Çu    yªu c bæ sung  å  ¬;trong tr ng  îp ®ã   êigian xÐt cÊp  hs    ê h   th      giÊy phÐp  îckÐo  µit ng    ®  d  ¬ øng  íi êigian bæ   v    th   sung  å  ¬. hs GiÊy  Ðp  Çu  ©y  ùng  ph th x d hoÆc    Ên  ©y  ùng  Êp  tv x d c cho  µ  Çu  íc nh th n   ngoµithùc hiÖn      theo m É u   ña  ô  ôcsè    c Ph l   7.
 10. 10 L Ö   Ý   Êp  Êy  Ðp  Çu  ©y  ùng  ùc hiÖn  ph c gi ph th x d th   theo Th«ng   t Liªn bé    sè 06/TTLB  µy  01­ ng 22­ 1994  ña  é   µi chÝnh  µ  é   ©y  ùng  íng dÉn  c BT  vBX d "H   chÕ       µ  ö  ông  Ö  Ý  Êp  Êy phÐp  µnh  Ò   ©y  ùng". ®é thu v s d l ph c gi   h ngh x d 6­  ÷ng  Öc  µ  Çu  ícngoµiph¶ithùc hiÖn  Nh vi nh th n         sau    îccÊp  Êy khi®   gi   phÐp  Çu  ©y  ùng: th x d 6.1­TríckhitiÕn hµnh         c«ng  Öc  Ýnh    a  ¬ng  µo  × nhµ  Çu  vi ch ë ®Þ ph n th   th nícngoµiph¶ixuÊttr×nh GiÊy  Ðp  Çu  ©y  ùng  îccÊp  íi û             ph th x d ®  v   ban  ©n  U nh d©n  Êp  c tØnh  qua  ë  ©y  ùng  ¬icã  SX d n   c«ng  ×nh x©y  ùng  Õtvµ  tr   d bi   theo dâi    viÖc  ùc hiÖn. th   6.2­§¨ng  ý  a     k ®Þ chØ  ¬i ® Æt   phßng  µm  Öc,®iÖn  ¹i Fax  ¹ n  v¨n  l vi   tho   , t i ViÖt Nam   µ  êi ®¹i diÖn  îp    v ng     h ph¸p  ¹  û   t i ban  ©n  ©n  Êp  U nh d c tØnh  ¬i cã  n  c«ng  ×nh vµ  tr   th«ng   b¸o cho  é  ©y  ùng,Së  ©y  ùng  Õt. BX d  X d bi 6.3­M ë   µikho¶n    t  kinh doanh  ¹  ét  ©n  µng    Öt Nam     ti m ng h ë Vi   cho  Öc  vi thùc hiÖn  Êy phÐp  Çu  ©y  ùng.   gi   th x d 6.4­§¨ng  ý  Õ     Õ     k ch ®é k to¸n,thèng    µ  ép  Õ  íic¬    kª v n thu v   quan  Õ  ô  thu v cÊp  tØnh  ¬ithùc hiÖn  îp ®ång. n    h  6.5­B¸o    nh  ú  th¸ng m ét  Çn  µ    Õt  óc hîp ®ång  Ò   ¹t   c¸o ®Þ k 6    l v khik th     v ho   ®éng  theo  Êy  Ðp  îc cÊp  öi vÒ   é   ©y  ùng  µ  ë   ©y  ùng  Gi ph ®  g  BX d vSX d (theo  m É u   ô    è  Ph lucs 8). III­Ki Ó m  tra v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m   1­ Tæ     chøc  Óm  ki tra: 1.1­Bé   ©y  ùng, së  ©y  ùng     X d  X d c¸c tØnh,thµnh  è  èihîp kiÓm       ph ph     tra viÖc  ©y  ùng    x d c¸c c«ng  ×nh  ã  èn  u     ùc tiÕp  ña  íc ngoµi vµ  ¹t tr c v ®Ç t tr   c n    ho   ®éng  ña  µ  Çu  ícngoµitheo  nh  ú  ét  c nh th n     ®Þ k m n¨m  ét  Çn  µ    m l v khinghiÖm   thu giai®o¹n     theo  Õn ®é   ©y  ùng  ti   x d c«ng  ×nh m µ   ñ  u    tr   ch ®Ç tth«ng      b¸o,khi tiÕn hµnh  Óm      ki traph¶ith«ng      b¸o cho  ¬  c quan  Êp  Êy phÐp  u    Õt®Ó   c gi   ®Ç tbi   phèihîp.   ViÖc  Óm    t  Êt ® îcthùc hiÖn    ã    Ön  ñ  u    ki tra®é xu       khic ph¸thi ch ®Ç thoÆc   nhµ  Çu  ©y  ùng    ¹m  th x d viph ph¸p  ËtvÒ   ©y  ùng, khic¸c bªn  ã    Þ  lu   x d     c ®Ò ngh xö  ývÒ   Öc  îÝch  ña  ×nh  Þ     ¹m  l   vi l   i cm b viph hoÆc     ã  ù  è  khic s c c«ng  ×nh;c¬  tr   quan  Óm     ki traph¶itiÕn  µnh  Óm     ö  ýtheo  ng  ñ tôc do    h ki trax l   ®ó th     ph¸p  Ët lu   qui®Þnh.   Chñ   u   vµ  µ  Çu  ©y  ùng  íc ngoµi cã  ®Ç t nh th x d n    tr¸ch nhiÖ m   ¹o ®iÒu    t  kiÖn  Ën  î®Ó     ¬  thu l   c¸cc quan  Óm    ùc hiÖn  ètchøc  i ki trath   t  n¨ng  ña  × nh. cm 1.2­Khi kiÓm     Õu      tra,n ph¸thiÖn  Êy  ã  ù    ¹m      nh  Ò     th c s vi ph c¸c qui ®Þ v qu¶n  ýx©y  ùng  l  d hoÆc     nh  qui®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtViÖtNam   × xö  ýtheo      th   l     ph¸p luËtViÖtNam.      1.3­Nghiªm  Ê m   äi  ¹t®éng  Óm    ú tiÖn kh«ng    c m ho   ki tratu     theo    nh   qui®Þ vÒ  qu¶n  ýx©y  ùng  l  d hoÆc     nh  qui®Þ kh¸c cña    ph¸p  ËtViÖt Nam   ×  ö  ý lu     th x l   theo ph¸p luËtViÖtNam.       
 11. 11 1.4­C¸c  ¬    c quan    ùc hiÖn  khith   thanh    Óm     tra,ki traph¶ilËp      v¨n b¶n    b¸o c¸o  é   ëng  é   ©y  ùng, Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ  ñ   Þch  û   B tr BX d   tr B K ho v§ t v Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ¬icã  (n   c«ng  ×nh)chË m   Êt 10  µy  tr   nh   ng sau    Õt  khik thóc viÖc  Óm      Õtvµ  ö  ýkhicÇn  Õt.   ki tra®Ó bi   x l     thi 1.5­§Þnh  ú  th¸ng m ét  Çn  ë   ©y  ùng      k 6    l SX d c¸c tØnh,thµnh  è  c¸o   ph b¸o    cho  é   ©y  ùng  Ò   Öc  Êp  Êy  Ðp  Çu  ©y  ùng  µ  ×nh  ×nh  ¹t BX d v vi c gi ph th x d vt h ho   ®éng  µ  ùc hiÖn  Öc  ©y  ùng    v th   vi x d c¸c c«ng  ×nh cã  èn  u    íc ngoµit¹ tr   v ®Ç t n      i ®Þa  ¬ng  ph (theo m É u   ô  ôcsè    Ph l   9). 2­ Xö  ýviph¹m:   l    C¸c  chøc, c¸ nh©n  ùc  Ön    tæ     th hi c¸c c«ng  Öc  vi trong qu¸  ×nh  u     tr ®Ç t x©y  ùng  d c«ng  ×nh trªnl∙nhthæ  ÖtNam     ¹m      nh  ña  tr       Vi   viph c¸cqui®Þ c Th«ng  tnµy  u     ®Ò ph¶ibÞ  ö  ýtheo ph¸p luËtcña  ÖtNam.   x l       Vi   IV­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý  µ    tn c hi l   t   k v thay thÕ    cho: ­ Th«ng   è    t s 08/BXD  µy  03­ ng 30­ 1995  ña  é   ©y  ùng  íng  Én  Ò   c BX d H d v Qu¶n  ýx©y  ùng    l  d c¸cc«ng  ×nh cã  èn  u    ícngoµit¹ ViÖtNam   µ  µ  tr   v ®Ç tn      i   v nh thÇu  ícngoµinhËn  Çu  ©y  ùng  ¹ ViÖtNam. n    th x d t i   ­ C¸c  å  ¬  ∙  öitr choÆc   ∙    Õt  ícngµy  ý    h s ® g   í  ® gi¶iquy tr   k Th«ng   µy  × tn th   vÉn  ùc hiÖn  th   theo qui®Þnh  ña     c Th«ng   t08/BXD­CSXD. 2­ C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é   µ  ¬  B v c quan  éc  Ýnh  ñ, Uû     thu Ch ph   ban nh©n  ©n  d tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng,c¸cSë  ©y  ùng  ã  v th ph tr     ¬   X d c tr¸ch   nhiÖ m  íng dÉn  µ    µnh  h  v thih Th«ng   µy. tn   P h ô  l ô c s è  1 C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph § ¬ n xin chøng  Ø   ch qui  ¹ch ho K Ý nh   öi:­Gi¸m  c  ë  ©y  ùng  g    ®è S X d tØnh... . ..
 12. 12                                   (HoÆc   Õ m   óc s  ëng  µnh  è... . . ) ki tr   tr th ph . .. 1­ Hä   µ  . . .......    v tªn: . ........chøc  ô:. . ..... .. v . . .... §¹idiÖn    cho  ¬ quan,doanh  (c     nghiÖp.. . ....)..... . . ....:.... Quy Õt  nh:.. . .................... ®Þ . . .................... §Þa  chØ:  è  µ... . ..®ng  è). . .... êng  . . s nh . . . ê (ph . . ... ph (x∙) . Qu Ën  (huyÖn).. . ... . . .. TØnh(thµnh phè).. . . íc. . .     . . .N . .  . §iÖn  ¹i . .......  tho : . .......Fax:. . ......... . . . . ........ 2­ Xin chøng     chØ    ¹ch cña: quiho   §Þa  iÓ m   t:. . .................................... ® ®Ê . . .................................. . Nguån  èc  µ  Ön  ¹ng: . ............................... g v hi tr . . .............................. 3­ ý  nh  u  :   ®Þ ®Ç t Chøc  n¨ng  c«ng  ×nh:. . ................................. tr . . ................................ Qui    ©y  ùng  m« x d (tæng  Ön  Ých  µn  ©y  ùng    di t sx d m2 hoÆc  c«ng  Êt su   nhµ  m¸y,s¶n  È m):.. . .............   ph . .............. ChiÒu  cao  ù  Õn:. . ...... d ki . . ...... Nhu  Çu  ö  ông  t  c sd ®Ê (m2):. . ........ . . ........ Nhu  Çu  ö  ông  c sd c«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng  «  Þ: tr   thu     ® th +  Êp  iÖn:.. . .......KW C ® . . ......  .. +  Êp  íc: . ........m3/h C n . . .......  . . +  ç    «  . . ....chiÕc Ch ®ç xe  t«:. . ....  .. +  çira vµo:. . ....... L   . . ....... +  Êt    µ  nh îng chÊtth¶i . ........ Ch th¶iv ®Þ l    : . ....... T«ixincam   Õt  ùc hiÖn  y        nh  ña  µ   ícViÖt Nam      k th   ®Ç ®ñ c¸c qui®Þ c Nh n     vÒ     ¹ch x©y  ùng. quiho   d .. . ., µy.   . . . ng .th¸ng..n¨m  .   . 199...  Ng êilµm  n     ®¬ (Ký  µ  ng  Êu) v ®ã d P h ô  l ô c s è  2  (Uû    ban  ©n  ©n  nh d tØnh,         C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m            thµnh  è  ùcthuéc TW   ph tr      §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc   l    do   ph (C¬  quan  Êp  c chøng  chØ       quy  ¹ch)       ho     Êy m µu  µng)   (Gi   v
 13. 13 C høng   Ø   ch qui  ¹ch ho Sè:.. . .. CCQH . . ./ 1­ C Êp    cho:. . ........ . . ........ §Þa  chØ:  è  µ:.. . ..  êng  è): . ..  s nh . . ..§ . . (ph . . ... . Phêng  : . .....  Ën  (x∙) . ......Qu . . (huyÖn):. . .. . . .. TØnh, Thµnh  è:.. . ..  èc  Þch  ña nhµ  u  ).. . .   ph . ...Qu t .. (c   ®Ç t . . . 2­ Néi dung     CCQH: 2.1­Tªn    t.. . ..    l«®Ê . . ..Tæng  Ön  Ých  .. di t (m2).. . . . ..   Sè  µ... . ......  êng  . . ......  nh . . ......§ . . .. . ........ . Phêng  . . .....Qu Ën  (x∙) . .....  .. (HuyÖn).. . ..... . . .... 2.2­Qui ho¹ch vµ  ö  ông  t  ai:      sd ®Ê ® 1.Chøc    n¨ng  khu  t:. . ......  ®Ê . . ........ Lo¹ic«ng  ×nh ® îcx©y  ùng:.. . ......................   tr     d . .....................  . C Ê m   ©y  ùng    xd c¸cc«ng  ×nh:. . ..... . ................  tr . . ..  . . ................. .. . 2.ChØ   í® êng  ,  åi   gi   i ®á l   . . ... ra:. . ... 3.Cèt    san  Òn:.. . .........    víi Æt   Ón n . . .........(m) so    . . m bi 4.B Ò     ngang  èi Óu:. . ......... t  thi . . ......... 5.M Ët    ©y  ùng:(DT  ©y  ùng    ®é x d   xd c«ng  ×nh/DT    t)x  tr l«®Ê   100.... 6.H Ö   è  ö  ông  t:(tæng    ©n    ssd ®Ê   DT s c«ng  ×nh/DT    t).. . . tr l«®Ê . .. 7.ChiÒu    cao  èi a:.. . ..   èithiÓu:. . ....(m) t  ® . . .(m) T     . . . ...    .. 8.ChØ   íx©y  ùng    gi   i d (kho¶ng  ï ) .............. l i : ............. 9.Yªu  Çu  Õn  óc:   c ki tr   M µ u  ¾c:.. . .... s . . ..  . VËt  Öu:. . .... li . . ..  . M¸i:. . ...... . ....... 10.Yªu  Çu  Ò   ©y    c v c xanh,m«i  êng:.. . .   tr . ..   11.Chç      ®ç xe:. . ............. . . ............ 2.3­Nh÷ng  iÒu  Çn u      ® c l ý kh¸c (nguån  iÖn, nguån  íc,® êng    íc,   ®   n  th¶in   yªu cÇu  ö  ýchÊtth¶i . ) .........   x l    . . ......... 3­  ý  : CCQH   µy  ã    Þ trong.. n¨m  µ c¨n  ®Ó   Ëp  ù  vµ  Ch ý   n c gi¸tr     . l  cø  l d ¸n  thiÕtkÕ     c«ng  ×nh,kh«ng  ã    Þlµm  tr   c gi¸tr   chøng  õvÒ   Òn  ö  ông  t  µ  t   quy sd ®Ê v kh«ng thay thÕ    Êy phÐp    c¸cgi   kh¸c. Ngµy...   th¸ng..  .n¨m  . 199.. (C¬  quan  Êp  c CCQH   ký    ng  Êu)    tªn,®ã d
 14. 14 P h ô  l ô c s è  3       M É u  s è 1 (TªnChñ  u  )   ®Ç t       C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m       Sè:     éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  § l    do   ph     ..   µy..        .ng , .th¸ng..n¨m .   . § ¬ n  ×nh tr th È m  ® Þ n h  thi Õt k Õ  k ü  thu Ë t C « n g  tr× nh......... K Ý nh   öi:Bé   ëng  é   ©y  ùng g   tr BX d                               (HoÆc   ñ   Þch  Ch t UBND   tØnh... . . . .) ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 12/CP  µy  02­ ng 18­ 1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph Qui  nh   ®Þ chitiÕtLuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam.      tn      i   ­ C¨n  Th«ng   sè  cø  t 01/BXD­CSXD   µy  4­ ng 15­ 1997  ña  é   ëng  é   c B tr B X ©y  ùng  íng  Én  Ò   d H d v qu¶n  ýx©y  ùng    l  d c¸c c«ng  ×nh cã  èn  u     ùc tr   v ®Ç t tr   tiÕp cña  ícngoµivµ  µ  Çu  ícngoµinhËn  Çu  ©y  ùng  ¹ ViÖtNam.   n    nh th n     th x d t i   ­C¨n  GiÊy  Ðp  è..   µy.. .cña.. .   cø  ph s .ng . . . . Chñ  u    ®Ç t(hoÆc  idiÖn  îp ph¸p cña  ñ  u  )lµ ®¹   h    ch ®Ç t  Xin  ×nh Bé   ëng  é   ©y  ùng  tr   tr BX d (hoÆc  ñ   Þch  Ch t UBND   tØnh.. .thÈm   .  ) ®Þnh  ÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh (hoÆc  ¹ng  ôc  thi   k thu   tr   h m c«ng  ×nh). . . tr .. ­Thuéc  ù    d ¸n ­§Þa  iÓ m   ©y  ùng  ¹   ® xd ti ­Danh  ôc  å  ¬  ×nh thÈm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët®ît. .gå m   ã:   m h s tr   ®Þ thi   k thu   . . c (Danh  ôc  å  ¬  m h s theo    nh  ¹  ôc  qui ®Þ t im 1.3  ña  c Th«ng   sè  t 01/BXD­ CSXD   µy  4­ ng 15­ 1997  ña  é  ©y  ùng  µ    µiliÖu bæ   c BX d v c¸ct     sung  Õu  ã). n c Chñ  u   ®Ç t (HoÆc  ®¹i Ön hîp ph¸p cña chñ   di ®Ç u  ) t      ý    µ  ng  Çu)    (K tªnv ®ã d
 15. 15 P h ô  l ô c s è  3    É u  s è 2   M     Bé  ©y  ùng       X d      C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m       (HoÆc  UBND   Êp  c tØnh):     §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc    l    do   ph Sè:                        /BXD                                                 /UB     .. .ngµy.. .th¸ng..      .  , . . .n¨m... . B¸o c¸o v Ò  vi Ö c th È m  ® Þ n h  thi Õt k Õ  k ü  thu Ë t c«n g  tr× nh........... K Ý nh   öi:­Bé   ëng  é   ©y  ùng g    tr BX d                           (HoÆc   ñ   Þch  Ch t UBND   tØnh... . ) .. ­(Chñ  u  ).. . ..   ®Ç t . . .. C¨n  vµo  n   µ  å  ¬  ×nh  Èm   nh   Õt kÕ   ü  Ët c«ng  cø  ®¬ v h s tr th ®Þ thi   k thu   tr×nh.. . .. huécdù  . . .  ña  ñ  u    µ.. . .. . . .t   ¸n.. . ..c ch ®Ç tl . .. .. C¨n  c¸c qui ®Þnh  Ò   Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët thuéc    ù    cø      v th ®Þ thi   k thu   c¸c d ¸n cã  èn  u    ùctiÕp cña  ícngoµitrong NghÞ   nh  è  v ®Ç ttr     n      ®Þ s 12/CP  µy  02­ ng 18­ 1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph Qui  nh    Õtthihµnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖt  ®Þ chiti     Lu   tn    i   Nam,  µ  v Th«ng   è  t s 01/BXD­CSXD   µy  4­ ng 15­ 1997  ña  é   ©y  ùng  íng  c BX d H dÉn qu¶n  ýx©y  ùng    l  d c¸cc«ng  ×nh cã  èn  u    ùctiÕp cña  ícngoµivµ  tr   v ®Ç ttr     n    nhµ  Çu  ícngoµivµo  Ën  Çu  ©y  ùng  ¹ ViÖtNam. th n     nh th x d t  i   Sau    khi nghiªn cøu  å   ¬  ×nh  Èm   nh   Õt kÕ   ü  Ët c«ng    h s tr th ®Þ thi   k thu   tr×nh..   µ  i  Õu  íic¸c    nh   Ön  µnh, c¬  . v ®è chi v   . qui ®Þ hi h   quan  ñ  Þ  Èm   ch tr th ®Þnh  ÕtkÕ   ü  Ët(lµV¨n  thi   k thu     phßng  Èm  nh  éc Bé  ©y  ùng,hoÆc   th ®Þ thu   X d   Së  ©y  ùng  X d tØnh.. .th«ng    Õt  .  ) b¸o k qu¶  Èm  nh    th ®Þ nh sau: 1­ C«ng  Ën  ñ  u    ∙  ép    å  ¬  ×nh thÈm  nh  ÕtkÕ   ü    nh ch ®Ç t® n c¸ch s tr   ®Þ thi   k thuËttheo quy  nh  å m:     ®Þ g ­  ­  ­ vµ      c¸cv¨n b¶n  kh¸c(nÕu  ã)lµ:   c  2­ Hå   ¬  ×nh thÈm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët®∙  t® îcc¸cyªu cÇu    s tr   ®Þ thi   k thu   ®¹         theo  qui®Þnh      nh sau: a­ V Ò      tc¸ch ph¸p nh©n  ña  chøc  ÕtkÕ:     c tæ  thi  
 16. 16 ­  ­ ­ b­ V Ò   éidung  ÕtkÕ     ¹ch vµ  Õn  óc:   n  thi   quiho   ki tr ­  ­  ­ c­V Ò   ù  ©n  ñ tiªuchuÈn  ü  ËtthiÕtkÕ   µ  toµn    s tu th     k thu     v an  c«ng  ×nh: tr   ­  ­  ­ 3­ Nh÷ng  Ên      v ®Ò cßn  ån t¹ cÇn  îcgi¶i t    i ®     Õt: quy ­  ­  ­ Chñ   Ö m   phßng  Èm   nh  é   ©y   nhi v¨n  th ®Þ BX dùng          (HoÆc  Gi¸m  ®èc  Së  X ©y  dùng  tØnh.. . ..) . . ..         Ký  µ  ng  Çu          v ®ã d   P h ô  l ô c s è  3    É u  s è 3   M           (trangb×a)  
 17. 17 C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph      Q uy Õ t  Þ nh ® Cña:  é  ëng  é   ©y  ùng,  (B tr BX d hoÆc   ñ   Þch  Ch t UBND...) V/v:ThÈ m   nh   ÕtkÕ   µ  ©y  ùng    ®Þ thi   v x d c«ng  ×nh: tr        Sè  Öu: hi Ngµy    :             Bé  ©y  ùng       X d      C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m       (HoÆc  tØnh,TP  ùcthuéc TW)    tr        éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  § l    do   ph   ¬  (C quan  Èm  nh  ÕtkÕ)    th ®Þ thi            .  µy.. .th¸ng..     .. .ng , . . .n¨m... . Sè:                  /BXD­T§TK­XD                 (HoÆc  tØnh.. ) . ...... . , ......
 18. 18                     /UBND­XD B é  tr ng B é  x © y d ù ng ë (Ch ñ t Þ ch  B N D   U tØnh...............) ­C¨n  LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam.   cø    tn      i   ­ C¨n  vµo    cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  2­ ng 18­ 1997  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph qui ®Þnh     Õt thihµnh  Ët  Çu    níc ngoµi t¹  Öt  chi ti     Lu § t     iVi Nam   µ  v Th«ng   sè  t 01/BXD­CSXD   µy  4­ ng 15­ 1997  ña  é   ëng  é   ©y   ùng  íng  Én  Ò   c B tr BX d "H d v Qu¶n  ý x©y  ùng    l  d c¸c c«ng  ×nh  ã  èn  u     íc ngoµi vµ  µ  Çu  íc tr c v ®Ç t n     nh th n   ngoµinhËn  Çu  ©y  ùng  ¹ ViÖtNam".   th x d t i   X Ðt  å  ¬  ×nh  Èm   nh   Õt kÕ   h s tr th ®Þ thi   c«ng  ×nh.. . .cña  ñ  u     tr . . . ch ®Ç t lµ. . .... . . ... Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: Ch Êp  nhËn  thiÕt kÕ  kü  thuËt c«ng  tr×nh:. . ..... Cã  ký  . . ....  hiÖu:... . ......    . . ....... . do.. . . ...........thiÕtlËp . . ........... . .  G å m     µng  ôc  c¸ch m sau  y: ®© Trªn l«®Êt:    §êng  è,sè  µ:.. . ... Ph ng,x∙. . .. ph   nh . .... ê   . . . Qu Ën,  Ön... . ...... TØnh,thµnh  è.. . huy . . ......   ph . . Theo Quy Õt  nh  ®Þ cho  thuª®Êt    (hoÆc  îp ®ång  h  thuª®Êt) sè.. . .cña      . . . c¬  quan... . .. Êpngµy.. . ... . .. c   . . ... Chñ  u    µ: ®Ç tl Cã   a  ñ  ¹ : ®Þ ch t i §îc phÐp  u    ©y  ùng    ®Ç t x d theo  Êy  Ðp  u    è.. . .  ∙  îc thiÕt Gi ph ®Ç t s . . .® ®   .   kÕ   ïhîp víi   nh  ña  ph       ®Þ qui c ph¸p luËtViÖtNam   µ  tc¸ctiªuchuÈn  ü  Ët      v ®¹       k thu   vÒ   toµn  an  c«ng  ×nh  ∙  îc c¬  tr ® ®   quan  (tæ chøc   Ên...  Èm     ÕtkÕ   tv )th tra thi   theo v¨n b¶n  è.. .vµ  Õt  s .   k qu¶  Èm   nh  ña  ¬  . th ®Þ c c quan  chuyªn  m«n   Èm   th ®Þnh   Õt kÕ   éc  é   ©y   ùng  thi   thu B X d (hoÆc  UBND  tØnh) t¹  iv¨n b¶n  è..  s. ngµy... §i Ò u 2: C«ng  ×nh  îc tiÕn  µnh  ©y  ùng  tr ®  h x d theo  ÕtkÕ   ∙  îc thÈm   nh   thi   ® ®   ®Þ theo v¨n b¶n  µy  Ó   õngµy.. .th¸ng..     n k t  . . .n¨m...víi   iÒu  Ön: .    ® . c¸c ki 1­  Æt   M b»ng c«ng  ×nh  ∙  îc ®Õ n   ï,gi¶iphãng  µ  ã  b¶n  µn  tr ®®  b    v c v¨n  b giao cña  a  ¬ng.   ®Þ ph 2­    Èn  Þ   iÒu  Ön  toµn  ©y  ùng    ëic«ng  ©y  ùng  §∙ chu b® ki an  x d ®Ó kh   x d c«ng  ×nh. tr
 19. 19 3­ §∙ cã      th«ng  ngµy  ëic«ng  b¸o  kh   cho UBND   Êp  c tØnh,vµ  Ën  Ön    qu huy së  ¹ tr ckhikhëic«ng  ©y  ùng  t  í    i   xd c«ng  ×nh. tr §i Ò u 3: Chñ   u    ph¶i hoµn  µn  Þu  ®Ç t   to ch tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p  Ët ViÖt Nam     tr   lu     n Õu  © m   ¹m    Òn  îhîp ph¸p cña  êicã  ªnquan    Õn hµnh  ©y  x ph c¸cquy l    i   ng   li   khiti   x dùng  c«ng  ×nh vµ  tr   ph¶ithùc hiÖn      nh      c¸cqui®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtViÖtNam        li   ªnquan. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  ý,sau  ét  ®Þ n c hi l     k  m n¨m  c«ng  ×nh  a  tr ch ® îc tiÕn  µnh  ©y  ùng    h xd hoÆc   ∙  ëic«ng  ©y  ùng  ng    ¾t  ® kh   xd nh ®Ó ng qu∙ng   trªnm ét    n¨m  × chñ  u    th   ®Ç tph¶ib¸o c¸o lýdo  µ      ¹n.         v xingiah Ghi chó:     Bé  ëng  é  ©y  ùng tr BX d V¨n  b¶n  µy  c¬  n do  quan  (Chñ   tÞch   UBND   tØnh.. ) . thÈm  nh  ¹n ®Ó   ×nh ®Þ so   tr Bé  ëng  é  ©y  ùng  tr BX d hoÆc Chñ  Þch  t UBND   Êp  c tØnh.     P h ô  l ô c 4 H íng  É n d h î p ® å n g  liªn Õ t  k (Trang b×a)       (MÉu) B¶n   îp  ng   h ®å liªnk Õt   §îcký  Õt  ÷a:   k gi ­Bªn  ícngoµi:   n  +  Tªn  c«ng    ty(hoÆc    c¸cc«ng  ty) +  èc  Þch Qu t ­Bªn  ÖtNam   Vi   +  Tªn  c«ng    ty(hoÆc    c¸cc«ng  ty) ­§ Ó   Ën  Çu:(Tªn vµ  éidung  Ýnh  Ën  Çu    nh th     n  ch nh th chung)  N é i d u n g  b ¶ n  h î p ® å n g  
 20. 20 B ¶ n  h î p ® å n g  liªn k Õ t th ù c hi Ö n   B¶n  îp  ng  µy  îc lËp    ¬  ë  íng  Én  ¹  h ®å n ®  trªnc s h d ti Th«ng   è  t s 01/BXD­ CSXD   µy  4­ ng 15­ 1997  ña  é   ©y   ùng    ùc  Ön  u   Çu  c BX d ®Ó th hi ®Ê th (hoÆc   nhËn  Çu)x©y  ùng    th   d c¸cc«ng  ×nh cã  èn  u    ícngoµit¹ ViÖtNam. tr   v ®Ç tn     i   I­C¸c  tham    ªnkÕt:   bªn  giali   1­ Bªn  ícngoµi: éthay  µic«ng    n   (m   v  ty) a­ Tªn    c«ng  ty: ­§Þa    chØ  ®îc®¨ng  ý) (  k Tel:   Fax: Telex: ­Ng êi®¹idiÖn:Tªn.. . ... Chøcvô.. . ...        . . ...   . . .. ­Chøng    chØ  ph¸p nh©n  ña    c c«ng  ty: ­Tµikho¶n     kinhdoanh  ña    c c«ng  ty: ­§îcphÐp  ¹t®éng     ho   kinhdoanh:   b­ (Nh    trªn) . .. : .. 2­ Bªn  ÖtNam:  éthay  µic«ng    Vi   (m   v  ty) a­ Tªn    c«ng  ty: ­§Þa    chØ: Tel:   Fax: Telex: ­Ng êi®¹idiÖn:Tªn.. . ... Chøcvô.. . ...        . . ...   . . .. ­Chøng    chØ  ph¸p nh©n  ña    c c«ng  ty: ­Tµikho¶n     kinhdoanh  ña    c c«ng  ty: ­§îcphÐp  ¹t®éng     ho   kinhdoanh:   b­ (Nh    trªn) . .. : .. C¸c bªn nªu    trªntho¶  Ën  ý  Õt  îp  ng  ªnkÕt  ùc hiÖn  µy  íi thu k k h ®å li   th   n v  c¸c®iÒu    kho¶n  ô  Ó  c th sau  y: ®© §i Ò u  M ôc  ch  ªnkÕt  ùchiÖn: 1:  ®Ý li   th   § Ó   Ën  Çu  nh th (hoÆc  ù  u  Çu).. . ..... d ®Ê th . . .... .. . .................... . . .................... thuéc dù  . . ........   ¸n.. . .........
Đồng bộ tài khoản