Thông tư 02/1998/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
51
lượt xem
4
download

Thông tư 02/1998/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/1998/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/1998/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t sè 02/1998/TT-BKH ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 1998 híng dÉn tr×nh tù, thñ tôc cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t theo NghÞ ®Þnh sè 07/1998/N§-CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) Thi hµnh kho¶n 3, §iÒu 41, NghÞ ®Þnh sè 07/1998/N§-CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) (sau ®©y gäi t¾t lµ N§ 07/1998/N§-CP), Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn tr×nh tù, thñ tôc cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t (sau ®©y viÕt t¾t lµ GCN¦§§T) nh sau: I. Hå s¬ xin cÊp GCN¦§§T vµ c¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ §Ó ®îc cÊp GCN¦§§T, c¸c ®èi tîng ¸p dông LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 3, 4, 5, §iÒu 3, N§ 07/1998/N§-CP göi hå s¬ xin cÊp GCN¦§§T ®Õn c¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ theo quy ®Þnh díi ®©y: 1. Dù ¸n ®Çu t cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh (sau ®©y viÕt t¾t lµ CSSXKD) hiÖn cã 1.1. Hå s¬ xin cÊp GCN¦§§T - §¬n xin cÊp GCN¦§§T (mÉu M§ ¦§§T kÌm theo Th«ng t nµy). - B¶n sao hîp lÖ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi Doanh nghiÖp nhµ níc, C«ng ty, Doanh nghiÖp t nh©n, Hîp t¸c x·, Liªn hiÖp hîp t¸c x·, hoÆc GiÊy phÐp kinh doanh ®èi víi c¸ nh©n, nhãm kinh doanh ho¹t ®éng theo NghÞ ®Þnh sè 66/H§BT ngµy 2/3/1992 cña Héi ®ång Bé tr ëng (nay lµ ChÝnh phñ). - Dù ¸n ®Çu t. - B¶n sao hîp lÖ QuyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc GiÊy phÐp ®Çu t cña cÊp cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7, §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng (ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 42/CP ngµy 16/7/1996 cña ChÝnh phñ) vµ Mét sè ®iÒu kho¶n söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 42/CP ngµy 16/7/1996 cña ChÝnh phñ (ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 92/CP ngµy 23/8/1997 cña ChÝnh phñ). 1.2. C¬ quan tiÕp nhËn hå s¬: 1.2.1. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tiÕp nhËn hå s¬ xin cÊp GCN¦§§T cña c¸c Doanh nghiÖp nhµ níc, Doanh nghiÖp cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ - x· héi, Héi nghÒ nghiÖp do: - Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp. - Bé trëng c¸c Bé, Thñ trëng c¸c c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ uû quyÒn hoÆc ®îc ph©n cÊp quyÕt ®Þnh thµnh lËp.
 2. 2 1.2.2. Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ Së KH&§T) n¬i CSSXKD ®Æt trô së chÝnh hoÆc n¬i CSSXKD thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t tiÕp nhËn hå s¬ xin cÊp GCN¦§§T cña: - Doanh nghiÖp nhµ níc, Doanh nghiÖp cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ - x· héi, Héi nghÒ nghiÖp do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ Chñ tÞch UBND cÊp tØnh) quyÕt ®Þnh thµnh lËp. - Doanh nghiÖp t nh©n, C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, C«ng ty cæ phÇn (kÓ c¶ Doanh nghiÖp cña ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi hoÆc cña ngêi níc ngoµi c tró l©u dµi t¹i ViÖt Nam ®Çu t trùc tiÕp t¹i ViÖt Nam theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc). - Hîp t¸c x·, Liªn hiÖp hîp t¸c x·. - C¸ nh©n, nhãm kinh doanh ho¹t ®éng theo NghÞ ®Þnh sè 66/H§BT ngµy 2/3/1992 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ). 1.2.3. Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp cÊp tØnh n¬i CSSXKD ®Æt trô së chÝnh hoÆc n¬i CSSXKD thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t tiÕp nhËn hå s¬ xin cÊp GCN¦§§T cña CSSXKD nãi t¹i ®iÓm 1.2.2, Môc I cña Th«ng t nµy cã dù ¸n ®Çu t vµo khu c«ng nghiÖp. 2. C¸c dù ¸n ®Çu t g¾n víi viÖc thµnh lËp míi CSSXKD. 2.1. Hå s¬ xin cÊp GCN¦§§T - §¬n xin cÊp GCN¦§§T (MÉu M§ ¦§§T kÌm theo Th«ng t nµy). - Dù ¸n ®Çu t - B¶n sao hîp lÖ QuyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc GiÊy phÐp ®Çu t cña cÊp cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7, §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng (ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 42/CP ngµy 16/7/1996 cña ChÝnh phñ) vµ Mét sè ®iÒu kho¶n söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 42/CP ngµy 16/7/1996 cña ChÝnh phñ (ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 92/CP ngµy 23/8/1997 cña ChÝnh phñ). 2.2. C¬ quan tiÕp nhËn hå s¬. - Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t hoÆc Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp cÊp tØnh n¬i CSSXKD dù ®Þnh ®Æt trô së chÝnh tiÕp nhËn hå s¬ xin phÐp thµnh lËp Doanh nghiÖp t nh©n, C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, C«ng ty cæ phÇn c¶ tr - êng hîp thuéc diÖn u ®·i ®Çu t hoÆc kh«ng thuéc diÖn u ®·i ®Çu t. Trêng hîp thuéc diÖn u ®·i ®Çu t th× Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t hoÆc Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp cÊp tØnh tiÕp nhËn hå s¬ xin phÐp thµnh lËp doanh nghiÖp cïng víi hå s¬ xin cÊp GCN¦§§T. - Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t hoÆc Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp cÊp tØnh n¬i doanh nghiÖp dù ®Þnh ®Æt trô së chÝnh tiÕp nhËn hå s¬ xin phÐp thµnh lËp doanh nghiÖp do ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi c tró l©u dµi t¹i ViÖt Nam ®Çu t trùc tiÕp t¹i ViÖt Nam, doanh nghiÖp do c«ng d©n ViÖt Nam cïng thµnh lËp víi ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, víi ngêi níc ngoµi c tró l©u dµi t¹i ViÖt Nam theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc cïng víi hå s¬ xin cÊp GCN¦§§T. - Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t n¬i Liªn hiÖp hîp t¸c x· hoÆc Hîp t¸c x· kinh doanh nh÷ng ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 13, NghÞ ®Þnh sè 16/ CP ngµy 21/2/1997 cña ChÝnh phñ vÒ chuyÓn ®æi, ®¨ng ký Hîp t¸c x· vµ tæ
 3. 3 chøc ho¹t ®éng cña Liªn hiÖp hîp t¸c x· (sau ®©y gäi t¾t lµ N§ 16/CP) dù ®Þnh ®Æt trô së chÝnh tiÕp nhËn hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh cña c¸c c¬ së nµy. Trêng hîp thuéc diÖn u ®·i ®Çu t th× Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tiÕp nhËn hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh cïng víi hå s¬ xin cÊp GCN¦§§T. II. Tr×nh tù xÐt cÊp GCN¦§§T 1. Hå s¬ xin cÊp GCN¦§§T cña c¸c doanh nghiÖp nãi t¹i ®iÓm 1.2.1, Môc I cña Th«ng t nµy do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc cÊp hay tõ chèi cÊp GCN¦§§T (mÉu GCN¦§§T-TW kÌm theo Th«ng t nµy) sau khi ®· lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh. 2. Hå s¬ xin cÊp GCN¦§§T cña c¸c CSSXKD nãi t¹i ®iÓm 1.2.2, Môc I cña Th«ng t nµy do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t hoÆc Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp cÊp tØnh xem xÐt, lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña Côc ThuÕ, Côc §Çu t ph¸t triÓn tríc khi tr×nh UBND cÊp tØnh quyÕt ®Þnh cÊp hoÆc tõ chèi cÊp GCN¦§§T (MÉu GCN¦§§T-§P kÌm theo Th«ng t nµy). 3. Hå s¬ xin phÐp thµnh lËp Doanh nghiÖp t nh©n, C«ng ty kh«ng thuéc c¸c ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña LuËt Doanh nghiÖp t nh©n, §iÒu 11 cña LuËt C«ng ty, do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t hoÆc Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp cÊp tØnh xem xÐt, lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña Së qu¶n lý ngµnh; nÕu cã hå s¬ xin cÊp GCN¦§§T th× lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña Côc ThuÕ, Côc §Çu t ph¸t triÓn vµ c¸c c¬ quan liªn quan kh¸c khi cÇn thiÕt tr íc khi tr×nh Chñ tÞch UBND cÊp tØnh quyÕt ®Þnh cÊp hoÆc tõ chèi cÊp giÊy phÐp thµnh lËp cïng mét lóc víi viÖc quyÕt ®Þnh cÊp hoÆc tõ chèi cÊp GCN¦§§T cho Doanh nghiÖp t nh©n, C«ng ty. 4. Hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh cña Liªn hiÖp hîp t¸c x· kinh doanh nh÷ng ngµnh nghÒ kh«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 13, N§ 16/CP nÕu g¾n víi hå s¬ xin cÊp GCN¦§§T, th× Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña Së qu¶n lý ngµnh, Côc ThuÕ, Côc §Çu t ph¸t triÓn tríc khi tr×nh UBND cÊp tØnh quyÕt ®Þnh cÊp hoÆc tõ chèi cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cïng mét lóc víi viÖc quyÕt ®Þnh cÊp hoÆc tõ chèi cÊp GCN¦§§T cho Liªn hiÖp hîp t¸c x·. 5. Hå s¬ xin cÊp GCN¦§§T cña c¸c dù ¸n ®Çu t g¾n víi viÖc thµnh lËp Doanh nghiÖp t nh©n, C«ng ty kinh doanh nh÷ng ngµnh, nghÒ quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 LuËt Doanh nghiÖp t nh©n, §iÒu 11 LuËt C«ng ty, ngoµi viÖc ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ tr×nh tù, thñ tôc thµnh lËp Doanh nghiÖp t nh©n, C«ng ty, Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t hoÆc Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp cÊp tØnh ph¶i lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña Côc ThuÕ vµ Côc §Çu t ph¸t triÓn tríc khi tr×nh Chñ tÞch UBND cÊp tØnh quyÕt ®Þnh cÊp hoÆc tõ chèi cÊp GiÊy phÐp thµnh lËp cïng mét lóc víi viÖc quyÕt ®Þnh cÊp hoÆc tõ chèi cÊp GCN¦§§T cho Doanh nghiÖp t nh©n, C«ng ty. 6. Hå s¬ xin cÊp GCN¦§§T cña c¸c dù ¸n ®Çu t g¾n víi hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh cña Hîp t¸c x·, Liªn hiÖp hîp t¸c x· kinh doanh nh÷ng ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 13, N§ 16/CP, ngoµi viÖc ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 04/BKH-QLKT ngµy 29/3/1997 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (híng dÉn viÖc chuyÓn ®æi vµ ®¨ng ký Hîp t¸c x·, Liªn hiÖp hîp t¸c x· theo N§ 16/CP), Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t hoÆc Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp cÊp
 4. 4 tØnh ph¶i lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña Côc ThuÕ vµ Côc §Çu t ph¸t triÓn tríc khi tr×nh UBND cÊp tØnh cÊp hoÆc tõ chèi cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cïng mét lóc víi viÖc quyÕt ®Þnh cÊp hoÆc tõ chèi cÊp GCN¦§§T cho Hîp t¸c x·, Liªn hiÖp hîp t¸c x·. 7. C¸c CSSXKD nãi t¹i ®iÓm 1, Môc I cña Th«ng t nµy, nÕu cã yªu cÇu ®¨ng ký bæ sung ngµnh nghÒ kinh doanh th× thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký bæ sung ngµnh, nghÒ kinh doanh t¹i c¬ quan ®· cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc GiÊy phÐp kinh doanh. C¸c doanh nghiÖp do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, nÕu cã yªu cÇu ®¨ng ký bæ sung ngµnh nghÒ kinh doanh th× ®îc thùc hiÖn cïng mét lóc víi viÖc cÊp GCN¦§§T cho doanh nghiÖp. III. Thêi h¹n xÐt cÊp GCN¦§§T 1. ViÖc xÐt cÊp hoÆc tõ chèi cÊp GCN¦§§T ®èi víi c¸c tr êng hîp nãi t¹i ®iÓm 1 vµ ®iÓm 2, Môc II cña Th«ng t nµy ph¶i thùc hiÖn trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ ngµy c¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ nhËn ®îc hå s¬ hîp lÖ. 2. ViÖc xÐt cÊp hoÆc tõ chèi cÊp GCN¦§§T vµ GiÊy phÐp thµnh lËp doanh nghiÖp t nh©n nãi t¹i ®iÓm 3 vµ ®iÓm 5, Môc II cña Th«ng t ngµy ph¶i thùc hiÖn trong thêi h¹n 30 ngµy ®èi víi trêng hîp kh«ng thuª ®Êt vµ 60 ngµy ®èi víi trêng hîp cã thuª ®Êt, kÓ tõ ngµy c¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ nhËn ® îc hå s¬ hîp lÖ. ViÖc xÐt cÊp hoÆc tõ chèi cÊp GCN¦§§T vµ GiÊy phÐp thµnh lËp c«ng ty nãi t¹i ®iÓm 3 vµ ®iÓm 5, Môc II cña Th«ng t nµy ph¶i thùc hiÖn trong thêi h¹n 60 ngµy kÓ tõ ngµy c¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ nhËn ® îc hå s¬ hîp lÖ, c¶ ®èi víi trêng hîp cã thuª ®Êt còng nh kh«ng thuª ®Êt. 3. ViÖc xÐt cÊp hoÆc tõ chèi cÊp GCN¦§§T vµ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi c¸c tr êng hîp nãi t¹i ®iÓm 4, Môc II cña Th«ng t nµy ph¶i thùc hiÖn trong thêi h¹n 45 ngµy, kÓ tõ ngµy c¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ nhËn ®îc hå s¬ hîp lÖ. 4. ViÖc xÐt cÊp hoÆc tõ chèi cÊp GCN¦§§T vµ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi c¸c tr êng hîp nãi t¹i ®iÓm 6, Môc II cña Th«ng t nµy ph¶i thùc hiÖn trong thêi h¹n 60 ngµy, kÓ tõ ngµy c¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ nhËn ®îc hå s¬ hîp lÖ. 5. Hå s¬ hîp lÖ lµ hå s¬ cã ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè nãi t¹i ®iÓm 1.1, hoÆc t¹i ®iÓm 2.1, Môc I cña Th«ng t nµy. Hå s¬ kh«ng hîp lÖ lµ hå s¬ kh«ng bao gåm ®ñ c¸c yÕu tè nãi t¹i ®iÓm 1.1 hoÆc ®iÓm 2.1, Môc I cña Th«ng t nµy. Trêng hîp hå s¬ kh«ng hîp lÖ, trong thêi h¹n 5 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn hå s¬, c¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i th«ng b¸o yªu cÇu bæ sung, hoµn chØnh hå s¬ cho CSSXKD ®· göi hå s¬. Thêi ®iÓm nhËn hå s¬ hîp lÖ ®îc tÝnh tõ ngµy c¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ nhËn ®îc hå s¬ hîp lÖ nÕu hå s¬ ®îc trùc tiÕp ®a ®Õn c¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ hoÆc tÝnh tõ ngµy nhËn theo dÊu cña b u ®iÖn n¬i göi nÕu hå s¬ göi qua bu ®iÖn. Thêi h¹n cÊp hoÆc tõ chèi cÊp GCN¦§§T, GiÊy phÐp thµnh lËp doanh nghiÖp, GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ®îc tÝnh tõ ngµy c¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ nhËn ®îc hå s¬ hîp lÖ. Tr êng hîp tõ chèi cÊp GiÊy phÐp thµnh
 5. 5 lËp doanh nghiÖp, GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, GCN¦§§T, c¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i th«ng b¸o râ lý do cho ®¬ng sù biÕt. 6. C¸c c¬ quan ®îc c¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ hái ý kiÕn vÒ thµnh lËp doanh nghiÖp, vÒ u ®·i ®Çu t, vÒ chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh nãi t¹i Môc II cña Th«ng t nµy cã tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n trong thêi h¹n 10 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc v¨n b¶n hái ý kiÕn; qu¸ thêi h¹n nµy mµ kh«ng cã v¨n b¶n tr¶ lêi th× coi nh ®ång ý. IV. Xö lý c¸c trêng hîp bæ sung 1. C¸c dù ¸n ®Çu t ®ang hëng u ®·i ®Çu t theo GCN¦§§T cÊp tríc ngµy N§ 07/1998/N§-CP cã hiÖu lùc vÉn tiÕp tôc ® îc hëng c¸c u ®·i ®Çu t cho ®Õn hÕt thêi gian cßn l¹i theo GCN¦§§T ®· cÊp. 2. C¸c dù ¸n ®Çu t ®ang hëng u ®·i ®Çu t theo GCN¦§§T ®· cÊp tríc ngµy N§ 07/1998/N§-CP cã hiÖu lùc, nÕu CSSXKD xÐt thÊy ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ hëng c¸c u ®·i bæ sung vÒ miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt quy ®Þnh t¹i §iÒu 27, §iÒu 28; u ®·i vÒ thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i §iÒu 37; u ®·i vÒ gi¸m thuÕ tµi nguyªn quy ®Þnh t¹i §iÒu 38 cña N§ 07/1998/N§-CP th× göi v¨n b¶n ®Ò nghÞ ®Õn c¬ quan ®· cÊp GCN¦§§T (MÉu §N ¦§§TBS kÌm theo Th«ng t nµy) ®Ó ®îc xem xÐt cÊp hay tõ chèi cÊp c¸c u ®·i ®Çu t bæ sung theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 50 cña N§ 07/1998/N§-CP (MÉu GCN¦§§TBS-TW; GCN¦§§TBS-§P kÌm theo Th«ng t nµy). V. B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c néi dung trî gióp vµ u ®·i ®Çu t §Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn (vµo ngµy 20/6 vµ 20/12), Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp cÊp tØnh b¸o c¸o t×nh h×nh cÊp GCN¦§§T, t×nh h×nh thùc hiÖn trî gióp vµ u ®·i ®Çu t trªn ®Þa bµn, kiÕn nghÞ nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh cÇn xö lý göi vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó tæng hîp b¸o c¸o lªn ChÝnh phñ. VI. §iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Th«ng t nµy thay thÕ Th«ng t sè 06/UB-QLKT ngµy 27/9/1995 cña Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ níc quy ®Þnh tr×nh tù, thñ tôc cÊp GCN¦§§T theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc vµ v¨n b¶n sè 2367/BKH-QLKT ngµy 27/5/1996 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn bæ sung, söa ®æi mét sè ®iÓm trong Th«ng t sè 06/UB-QLKT. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, c¸c CSSXKD kÞp thêi ph¶n ¸nh ®Ó Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t nghiªn cøu, söa ®æi, bæ sung nh÷ng néi dung ®· híng dÉn cho phï hîp.
 6. 6 MÉu M§ ¦§§T Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ... (1)..., ngµy... th¸ng... n¨m... §¬n xin cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t KÝnh göi:.......................... (2)..................... Tªn c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh:.............................. - Trô së chÝnh:............................................. - §iÖn tho¹i:................... Fax........................ - GiÊy chøng nhËn §KKD/GiÊy phÐp kinh doanh sè...do...(3).. cÊp ngµy... th¸ng... n¨m.... Thùc hiÖn/dù ®Þnh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t...(4)...theo QuyÕt ®Þnh ®Çu t/GiÊy phÐp ®Çu t sè...do...(5)...cÊp ngµy... th¸ng... n¨m... - Tæng sè vèn ®Çu t cña dù ¸n:........ triÖu ®ång - LÜnh vùc ®Çu t:.......................................... - §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n:................................. - YÕu tè c«ng nghÖ:......................................... - Sö dông sè lao ®éng b×nh qu©n trong n¨m:............ ngêi - Dù ®Þnh khëi c«ng ngµy... th¸ng... n¨m....; hoµn thµnh vµ ® a vµo ho¹t ®éng ngµy... th¸ng... n¨m.... §Ò nghÞ.........(2).......... cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t víi c¸c u ®·i nh sau: ........(6)............. Cam kÕt thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ® îc hëng khuyÕn khÝch vµ u ®·i ®Çu t. Ngêi ®¹i diÖn CSSXKD (7) Ghi chó: (1) Ghi ®Þa danh. (2) Ghi tªn c¬ quan cÊp GCN¦§§T (UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng hoÆc Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t). (3) Ghi tªn c¬ quan cÊp GiÊy chøng nhËn §KKD hoÆc GiÊy phÐp kinh doanh. (4) Ghi tªn dù ¸n ®Çu t
 7. 7 (5) Ghi tªn c¬ quan QuyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t (6) Ghi c¸c kiÕn nghÞ cô thÓ vÒ møc b¶o ®¶m, trî gióp vµ u ®·i ®Çu t cho dù ¸n xin u ®·i cña c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh (7) Ghi hä tªn, chøc danh cña ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn cña CSSXKD vµ ký tªn, ®ãng dÊu (nÕu cã). MÉu: GCN¦§§T-§P Uû ban nh©n d©n...(1) Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè:.../.... ....., ngµy... th¸ng... n¨m... GiÊy chøng nhËn u ® ·i ®Çu t - C¨n cø LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 1994; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 07/1998/N§-CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi); - Theo ®Ò nghÞ cña............... (2)........... Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n...(1) cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t cho 1. Tªn c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh:.......(3)...................... - Trô së chÝnh................................................... - GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh/ GiÊy phÐp kinh doanh sè... do..... cÊp ngµy... th¸ng. .. n¨m...; Víi c¸c u ®·i: -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. 2...... (3).... ®îc hëng c¸c u ®·i nãi ë ®iÓm 1 trªn ®©y lµ do thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t...(4)...... theo QuyÕt ®Þnh ®Çu t/GiÊy phÐp ®Çu t sè... do... cÊp ngµy... th¸ng... n¨m... - Dù ¸n khëi c«ng ngµy... th¸ng... n¨m..., hoµn thµnh vµ ®a vµo ho¹t ®éng ngµy... th¸ng... n¨m...
 8. 8 MÉu §N ¦§§TBS Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ... (1)..., ngµy... th¸ng... n¨m... §Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t b æ sung KÝnh göi:.......................... (2)..................... Tªn c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh:.............................. - Trô së chÝnh:............................................. - §iÖn tho¹i:................... Fax........................ - GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t sè... do... cÊp ngµy... th¸ng... n¨m.... C¨n cø ®Ò nghÞ bæ sung u ®·i: .............(3)................ §Ò nghÞ......(2)................ cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t bæ sung víi c¸c néi dung u ®·i nh sau: .............(4)................ Cam kÕt thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc hëng u ®·i ®Çu t bæ sung. Ngêi ®¹i diÖn CSSXKD (5) Ghi chó: (1) Ghi ®Þa danh (2) Ghi tªn c¬ quan cÊp GCN¦§§T (UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng hoÆc Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. (3) Ghi nh÷ng c¨n cø ®Ó ®îc bæ sung u ®·i (4) Ghi c¸c kiÕn nghÞ vÒ møc u ®·i bæ sung theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 27, 28, 37, 38 vµ §iÒu 50 NghÞ ®Þnh 07/1998/N§-CP. (5) Ghi hä tªn, chøc danh cña ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn cña CSSXKD vµ ký tªn, ®ãng dÊu (nÕu cã). MÉu: GCN¦§§T-TW Bé KÕ ho¹ch vµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc §Çu t Sè:.../.... Hµ Néi, ngµy... th¸ng... n¨m...
 9. 9 G iÊy chøng nhËn u ® ·i ®Çu t - C¨n cø LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 1994; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 07/1998/N§-CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi); - XÐt Hå s¬ xin u ®·i ®Çu t cña......... Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t cho 1. Tªn doanh nghiÖp:......(1).................... ............. - Trô së chÝnh................................................. - GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè... do..... cÊp ngµy.... th¸ng... n¨m...; Víi c¸c u ®·i: -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. 2...... (1).... ®îc hëng c¸c u ®·i nãi ë ®iÓm 1 trªn ®©y lµ do thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t...(2)...... theo QuyÕt ®Þnh ®Çu t/GiÊy phÐp ®Çu t sè... do... cÊp ngµy... th¸ng... n¨m... - Tæng sè vèn ®Çu t cña dù ¸n:......... triÖu ®ång - LÜnh vùc ®Çu t:................................. - §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n:........................ - YÕu tè c«ng nghÖ:................................ - Sö dông sè lao ®éng b×nh qu©n trong n¨m:......... ngêi. 3.... (3).... chØ ®îc hëng c¸c u ®·i nãi t¹i ®iÓm 1 nÕu thùc hiÖn ®óng vµ ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn nãi t¹i ®iÓm 2 cña GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t nµy. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n....(1) (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) Ghi chó: (1) Ghi tªn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. (2) Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t hoÆc Ban Qu¶n lý Khu c«ng nghiÖp cÊp tØnh.
 10. 10 (3) Ghi tªn c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cã dù ¸n ®îc hëng u ®·i ®Çu t. (4) Ghi tªn dù ¸n ®Çu t. MÉu: GCN¦§§T-TW Bé KÕ ho¹ch vµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc §Çu t Sè:.../.... Hµ Néi, ngµy... th¸ng... n¨m... GiÊy chøng nhËn u ® ·i ®Çu t - C¨n cø LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 1994; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 07/1998/N§-CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi); - XÐt Hå s¬ xin u ®·i ®Çu t cña............... Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t cho 1. Tªn doanh nghiÖp:...................(1).................... - Trô së chÝnh................................................. - GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè... do..... cÊp ngµy... th¸ng. .. n¨m...; Víi c¸c u ®·i: -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. 2. ..... (1).... ®îc hëng c¸c u ®·i nãi ë ®iÓm 1 trªn ®©y lµ do thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t.....(2)...... theo QuyÕt ®Þnh ®Çu t/GiÊy phÐp ®Çu t sè... do... cÊp ngµy... th¸ng... n¨m... - Dù ¸n khëi c«ng ngµy... th¸ng... n¨m..., hoµn thµnh vµ ®a vµo ho¹t ®éng ngµy... th¸ng... n¨m... - Tæng sè vèn ®Çu t cña dù ¸n:......... triÖu ®ång - LÜnh vùc ®Çu t:................................. - §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n:........................ - YÕu tè c«ng nghÖ:................................
 11. 11 - Sö dông sè lao ®éng b×nh qu©n trong n¨m:......... ngêi. 3. ... (1).... chØ ®îc hëng c¸c u ®·i nãi t¹i ®iÓm 1 nÕu thùc hiÖn ®óng vµ ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn nãi t¹i ®iÓm 2 cña GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t nµy. Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) Ghi chó: (1) Ghi tªn doanh nghiÖp (2) Ghi tªn dù ¸n ®Çu t MÉu: GCN¦§§T-§P Uû ban Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc nh©n d©n....(1) Sè:.../.... ......., ngµy... th¸ng... n¨m... GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t b æ sung - C¨n cø LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 1994; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 07/1998/N§-CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi); - Theo ®Ò nghÞ cña................. (2) Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n...... (1) cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t bæ sung cho 1. Tªn c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh:...... (3) ..................... - Trô së chÝnh................................................ - §· ®îc UBND....... (1)..... cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t sè.... ngµy... th¸ng... n¨m... Nay ®îc bæ sung c¸c u ®·i: -..............................................................
 12. 12 -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. 2. ..... (3).... ®îc hëng c¸c u ®·i bæ sung nãi ë ®iÓm 1 trªn ®©y lµ do thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t.....(4)...... theo QuyÕt ®Þnh ®Çu t/GiÊy phÐp ®Çu t sè... do... cÊp ngµy... th¸ng... n¨m... tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn: ......... (5)............... 3. ... (3)..... chØ ®îc hëng c¸c u ®·i bæ sung nãi t¹i ®iÓm 1 nÕu thùc hiÖn ®óng vµ ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn nãi t¹i ®iÓm 2 cña GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t bæ sung nµy. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n...(1) (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) Ghi chó: (1) Ghi tªn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. (2) Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t hoÆc Ban Qu¶n lý Khu c«ng nghiÖp cÊp tØnh. (3) Ghi tªn c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cã dù ¸n ® îc hëng u ®·i ®Çu t bæ sung. (4) Ghi tªn dù ¸n ®Çu t ®· ®îc cÊp GCN¦§§T. (5) Ghi nh÷ng c¨n cø ®Ó ®îc bæ sung c¸c u ®·i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 27, 28, 37, 38 vµ §iÒu 50 NghÞ ®Þnh 07/1998/N§-CP. MÉu: GCN¦§§TBS-§P Uû ban Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc nh©n d©n....(1) Sè:.../.... ......., ngµy... th¸ng... n¨m... GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t b æ sung - C¨n cø LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 1994; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 07/1998/N§-CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi); - Theo ®Ò nghÞ cña................. (2)
 13. 13 Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n...... (1) cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t bæ sung cho 1. Tªn c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh:...... (3) ..................... - Trô së chÝnh................................................ - §· ®îc UBND..... (1)....... cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t sè.... ngµy.... th¸ng.... n¨m......; Nay ®îc bæ sung c¸c u ®·i: -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. 2. ..... (3).... ®îc hëng c¸c u ®·i nãi ë ®iÓm 1 trªn ®©y lµ do thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t.....(4)...... theo QuyÕt ®Þnh ®Çu t/GiÊy phÐp ®Çu t sè... do... cÊp ngµy... th¸ng... n¨m... tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn: .........(5)............... - Dù ¸n khëi c«ng ngµy... th¸ng... n¨m..., hoµn thµnh vµ ®a vµo ho¹t ®éng ngµy... th¸ng... n¨m... - Tæng sè vèn ®Çu t cña dù ¸n:......... triÖu ®ång - LÜnh vùc ®Çu t:................................. - §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n:........................ - YÕu tè c«ng nghÖ:................................ - Sö dông sè lao ®éng b×nh qu©n trong n¨m:......... ngêi. 3. ... (1).... chØ ®îc hëng c¸c u ®·i nãi t¹i ®iÓm 1 nÕu thùc hiÖn ®óng vµ ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn nãi t¹i ®iÓm 2 cña GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t nµy. Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) Ghi chó: (1) Ghi tªn doanh nghiÖp (2) Ghi tªn dù ¸n ®Çu t MÉu: GCN¦§§TBS-TW Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam t §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè:.../.... Hµ Néi, ngµy... th¸ng... n¨m...
 14. 14 G iÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t b æ sung - C¨n cø LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 1994; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 07/1998/N§-CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi); - XÐt Hå s¬ xin u ®·i ®Çu t cña............... Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t bæ sung cho 1. Tªn doanh nghiÖp:...................(1)....................... - Trô së chÝnh................................................ - §· ®îc Bé kÕ ho¹ch vµ §Çu t cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t sè.... ngµy.... th¸ng.... n¨m......; Nay ®îc bæ sung c¸c u ®·i: -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. 2. ..... (1).... ®îc hëng c¸c u ®·i bæ sung nãi ë ®iÓm 1 trªn ®©y lµ do thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t.....(2)...... theo QuyÕt ®Þnh ®Çu t/GiÊy phÐp ®Çu t sè... do... cÊp ngµy... th¸ng... n¨m... tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn: .......(3)........ 3. ... (1).... chØ ®îc hëng c¸c u ®·i bæ sung nãi t¹i ®iÓm 1 nÕu thùc hiÖn ®óng vµ ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn nãi t¹i ®iÓm 2 cña GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t bæ sung nµy. Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) Ghi chó: (1) Ghi tªn doanh nghiÖp. (2) Ghi tªn dù ¸n ®Çu t ®· ®îc cÊp GCN¦§§T.
 15. 15 (3) Ghi nh÷ng c¨n cø ®Ó ®îc bæ sung c¸c u ®·i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 27, 28, 37, 38 vµ §iÒu 50 NghÞ ®Þnh 07/1998/N§-CP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản