Thông tư 02/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
69
lượt xem
2
download

Thông tư 02/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 234/1999/QĐ-TTg ngày 22/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 01/09/1985

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. T h«ng    t c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi  S è  02/2000/TT­B L § T B X H  n g µ y  18 th¸ng 01 n¨ m  2000  H í ng d É n  th ù c  Ö n  Q u y Õ t  Þ n h  s è  234/1999/Q§­T T g   hi ® n g µ y  22/12/1999 c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h   h ñ   Ò  vi Ö c t¨ng  p v ti Ò n l¬ n g   u  ® è i víi g êi n g h Ø  h u   íc n g µ y   h  n tr 01/09/1985 Thihµnh    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 234/1999/Q§­TTg  µy  ng 22/12/1999 cña  ñ ­   Th t íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  Ch ph v vi t¨ng tiÒn ¬ng  u  i  íingêi nghØ   u  íc ngµy    l h ®è v     h tr   1/9/1985;sau    èng  Êt víi é   µichÝnh,Bé     khith nh     T   B   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    X∙  éihíng dÉn  ùc hiÖn    h    th   nh sau:  I. è i tî ng ¸p d ô n g:  § §èit ng t¨ng tiÒn ¬ng  u   î     l h quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  è  1  1  ®Þ s 234/1999/Q§­ TTg  bao  å m   bé, c«ng  ©n,    g c¸n    nh viªnchøc,qu©n  ©n,    nh c«ng  an  ©n  ©n  nh d nghØ   u  ícngµy  h tr   1/9/1985  ang  ëng ¬ng  u  µng  ® h l hh th¸ng do    Ng ©n s¸ch Nhµ   íccÊp.   n  II. h Õ  ® é  ® î c h ë n g:  C C¸c  i îng  ®è t quy  nh  ¹  ôc    ãi trªn® îc hëng  ®Þ ti M In       thªm 25.000®/th¸ng   ngoµi møc  ¬ng  u  µng    l hh th¸ng hiÖn  ëng    h sau    ∙  îc ®iÒu  khi ® ®   chØnh theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 175/1999/N§­   µy  CP ng 15/12/1999 cña  Ýnh  ñ      Ch ph nh sau:  Møc ¬ng  u  ña  êi l h c ng   Møc ¬ng  u  ∙  l h® nghØ  u  íc1/9/1985 h tr     = tÝnh theo N§     +   25.000  ng ®å thùc hiÖn  õ1/1/2000   t  175/1999/N§­ CP III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n:   1. B¶o  Ó m     éi ViÖt Nam   Ëp    hi x∙ h     l danh  s¸ch    i  îng  c¸c ®è t nghØ   u  íc h tr   ngµy  1/9/1985 (theo m É u   nh  Ìm    ®Ý k Th«ng   µy) vµ  Ýnh  tn   t tæng  ü ¬ng  u  qu l h t¨ngthªm  õth¸ng1/2000  ë®i  öiBé  µichÝnh  Ðt duyÖt,®ång  öiBé      t    tr   g   T   x    g   Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ    éi.   x∙h Sau    îc Bé   µi chÝnh  Öt  Êp  khi®   T   duy c kinh phÝ     t¨ng thªm ¬ng  u    l h theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 234/1999/Q§­ TTg, B¶o  Ó m     éiViÖtNam   chøc        hi x∙h     tæ  chitr¶ cho    i t ng thuéc diÖn    ông  c¸c®è  î     ¸p d quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t  i tn
  2. 2. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ chØ  o    ®¹ c¸c Së  Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ    éi kiÓm     «n   c  Öc    v x∙ h   tra,® ®è vi gi¶iquyÕt  quyÒn  î®óng  i t ng,®óng  Ýnh  l i ®è  î   ch s¸ch. 3.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy    tn c hi l     h k t  1/1/2000. Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu   ã  íng  ¾ c,  ë   tr th hi   cv m S Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh vµ    éiphèihîp víi   x∙h        B¶o  Ó m     éitØnh,thµnh  è  c¸o vÒ   é    hi x∙h     ph b¸o    B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ    éixem   Ðt,gi¶i   x∙h   x     Õt.quy
  3. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA B¶o  Óm     éiViÖt Nam   hi x∙h     .. . ................... . . ................... D a n h  s¸ch n h ÷ n g  n g ê i n g h Ø  h u  tr c n g µ y  1/9/1985 ® î c t¨ng í   thª m  2 5.000 ® /th¸ng (LËp  riªngdanh    s¸ch hu  ÝCNVC   µ  u  ©n  i theo ®¬n  Þ   tr   v h qu ®é     v  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng)   ph tr     ¬ STT Sè  Hä   µ N¬i ®¨ng  Ngµy Møc  ëng ­ Møc  ëng ¬ng  Møc  ëng ­ v   h l h l h l sæ tªn ký  Ünh ­ nghØ   ¬ng  u  l l h hu  theo  ¬ng  u    h sau ¬ng  u h hu th¸ng   NghÞ   nh   khit¨ngthªm  ®Þ    12/1999 175/1999/N§­ 25.000® CP (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Tæng   Ngµy  . . .. .. . ..  th¸ng.. . ..   . ..  n¨m... . .. B¶o  Ó m     éiViÖtNam   hi x∙h     (Ký,®ãng  Êu)   d  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản