Thông tư 02/2000/TT-BXD

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
91
lượt xem
7
download

Thông tư 02/2000/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2000/TT-BXD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2000/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2000/TT-BXD Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 2000 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 02/2000/TT-BXD NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2000 HƯ NG D N I U CH NH D TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N Căn c i u 1 t i Ngh nh s 10/2000/N -CP ngày 27/3/2000 c a Chính ph v vi c quy nh ti n lương t i thi u trong các doanh nghi p là 180.000,0 ng/tháng; Căn c Quy t nh i u ch nh giá i n, giá xăng, d u c a cơ quan có th m quy n; B Xây d ng hư ng d n i u ch nh d toán các công trình xây d ng cơ b n s d ng các ngu n v n quy nh trong các i u 10, 11, 12 Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph như sau: I- I U CH NH GIÁ TRN D TOÁN XÂY L P: 1. i u ch nh chi phí nhân công: Chi phí nhân công trong d toán xây l p công trình xây d ng l p theo ơn giá xây d ng cơ b n hi n hành c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c i u ch nh v i h s KNC = 1,25 l n. i v i các công trình xây d ng l p d toán theo ơn giá xây d ng cơ b n hi n hành c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương mà ư c hư ng thêm các kho n lương ph , ph c p lương và các ch chính sách khác chưa tính trong ơn giá ho c ư c hư ng ph c p lưu ng m c cao hơn 20%, hay ư c hư ng ph c p không n nh s n xu t m c l n hơn 10% thì ư c b sung các kho n này vào chi phí nhân công theo hư ng d n c a ph l c kèm theo Thông tư này. 2. i u ch nh chi phí máy thi công: Chi phí máy thi công trong d toán xây l p công trình xây d ng l p theo ơn giá xây d ng cơ b n hi n hành c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c i u ch nh v i h s KMTC=1,04 l n. H s i u ch nh trên không áp d ng cho vi c i u ch nh chi phí máy thi công trong d toán xây l p c a công trình xây d ng mà chi phí máy thi công ư c xác nh theo giá ca máy ư c c p có thNm quy n ban hành riêng không có trong b ng giá ca máy ban hành kèm theo Quy t nh s 1260/1998/Q - BXD ngày 18/11/1998 c a B trư ng B Xây d ng. 3. Chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c:
  2. - Chi phí chung: ư c tính b ng t l (%) so v i chi phí nhân công ã ư c i u ch nh trong d toán xây l p. Kho n chi phí chung này quy nh theo t ng lo i công trình t i b ng 2 ph l c s 2 c a Thông tư 08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999 c a B Xây d ng. - Thu nh p ch u thu tính trư c: ư c tính b ng t l (%) quy nh theo t ng lo i công trình t i b ng 2 ph l c s 2 c a Thông tư 08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999 c a B Xây d ng so v i chi phí tr c ti p ( ã ư c i u ch nh chi phí nhân công và chi phí máy thi công) và m c chi phí chung nói trên. 4. Thu giá tr gia tăng u ra: ư c tính theo m c thu su t thu giá tr gia tăng cho công tác xây d ng, l p t theo quy nh hi n hành trên giá tr d toán xây l p trư c thu ã i u ch nh các kho n m c chi phí như ã nói trên. N i dung các kho n m c chi phí trong giá tr d toán xây l p h ng m c công trình xây d ng như ph l c kèm theo Thông tư này. II- I U CH NH CÁC CHI PHÍ KHÁC TRONG T NG D TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. i u ch nh d toán chi phí kh o sát xây d ng: D toán chi phí kh o sát xây d ng trư c thu ư c xác nh trên cơ s nh m c d toán kh o sát xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 177/BXD-VKT ngày 17/7/1995 và Thông tư hư ng d n l p và qu n lý giá kh o sát xây d ng s 22/BXD- VKT ngày 17/7/1995 c a B Xây d ng ư c i u ch nh v i h s KKS = 1,08 l n. 2. i u ch nh các chi phí tư v n u tư và xây d ng; chi phí thi t k công trình xây d ng; chi phí Ban qu n lý d án: Theo quy nh thì các kho n chi phí tư v n u tư và xây d ng (ban hành kèm theo Quy t nh s 45/1999/Q -BXD ngày 2/12/1999 c a B trư ng B Xây d ng), chi phí thi t k công trình xây d ng (ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2000/Q -BXD ngày 03/01/2000 c a B trư ng B Xây d ng), chi phí Ban qu n lý d án (theo Thông tư s 08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999 c a B Xây d ng) ư c tính b ng nh m c t l (%) c a giá tr d toán xây l p trư c thu hay giá tr d toán xây l p và giá tr thi t b trư c thu , do giá tr d toán xây l p trư c thu ã ư c i u ch nh theo n i dung trong i m I c a Thông tư này nên v n áp d ng nh m c t l (%) ã ư c quy nh hi n hành trong các văn b n nói trên. i v i chi phí tư v n l p h sơ m i th u mua s m v t tư thi t b và phân tích ánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b tính b ng t l (%) trên giá tr v t tư thi t b chưa có thu giá tr gia tăng theo quy nh trong Quy t nh s 45/1999/Q -BXD ngày 2/12/1999 c a B trư ng B Xây d ng ư c i u ch nh v i h s KTVT = 1,11 l n. Riêng i v i công tác quy ho ch xây d ng ô th thì d toán chi phí trư c thu tính cho công tác này xác nh trên cơ s b ng giá quy ho ch xây d ng ô th ban hành kèm theo Quy t nh s 502/BXD-VKT ngày 18/9/1996 c a B trư ng B Xây d ng ư c i u ch nh v i h s KQH = 1,07 l n.
  3. III- T CH C TH C HI N: Vi c i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n theo hư ng d n c a Thông tư này áp d ng th ng nh t trong c nư c t ngày 01/01/2000. Không áp d ng Thông tư này i u ch nh d toán i v i d án th c hi n u th u Qu c t trong nư c, các d án do nhà th u nư c ngoài ang thi công t i Vi t Nam. - i v i công trình xây d ng quan tr ng c a Nhà nư c ư c phép l p ơn giá riêng ( ơn giá xây d ng cơ b n công trình), Ban ơn giá công trình căn c vào ch , chính sách ư c Nhà nư c cho phép áp d ng công trình và nguyên t c i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n theo hư ng d n c a Thông tư này, xác nh m c i u ch nh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các kho n chi phí khác (n u có) trong d toán xây l p. - Nh ng d án u tư m i s th c hi n t quý II/2000 thì h s i u ch nh nói trên ph i ư c tính ngay t khi xác nh t ng m c u tư c a d án. - i v i các công trình xây d ng có kh i lư ng chuy n ti p t năm trư c sang năm 2000 thì Ch u tư xác nh giá tr kh i lư ng xây d ng ã th c hi n n h t ngày 31/12/1999 và kh i lư ng xây d ng còn l i th c hi n t 01/01/2000 áp d ng vi c i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n theo quy nh t i Thông tư này. C th như sau: 1. Nh ng trư ng h p ư c i u ch nh giá tr d toán theo quy nh t i Thông tư này: 1.1. Nh ng kh i lư ng công tác xây l p còn l i c a công trình xây d ng th c hi n ti p t 01/01/2000 áp d ng hình th c ch nh th u, u th u theo h p ng có i u ch nh giá (tr hình th c u th u theo h p ng tr n gói) nhưng chưa hoàn thành, chưa ư c nghi m thu. 1.2 Nh ng kh i lư ng công tác xây l p áp d ng hình th c ch nh th u, u th u theo h p ng có i u ch nh giá (tr hình th c u th u theo h p ng tr n gói) th c hi n t ngày 01/01/2000 ã hoàn thành, ã ư c nghi m thu nhưng chưa ư c thanh, quy t toán. 1.3. Các kh i lư ng xây l p phát sinh không ph i do nhà th u gây ra ( i v i hình th c u th u theo h p ng tr n gói và h p ng có i u ch nh giá) mà giá d toán xây l p l p theo ơn giá xây d ng cơ b n hi n hành c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c áp d ng các h s i u ch nh theo Thông tư hư ng d n này. 1.4 i v i nh ng công trình, h ng m c công trình ã ư c c p quy t nh u tư phê duy t t ng d toán, d toán, nhưng chưa ho c ang t ch c u th u ho c ch nh th u thì Ch u tư ph i i u ch nh l i T ng d toán, d toán theo hư ng d n c a Thông tư này trình c p quy t nh u tư phê duy t l i. 2. Nh ng trư ng h p không ư c i u ch nh giá tr d toán theo quy nh t i Thông tư này: 2.1. Nh ng d án u tư th c hi n xây d ng trong năm 2000 áp d ng phương th c u th u "H p ng tr n gói" ã ư c c p quy t nh u tư phê duy t.
  4. 2.2. Nh ng kh i lư ng công tác th c hi n sau ngày 01/01/2000 ã hoàn thành vi c nghi m thu thanh toán hay ã ư c quy t toán công trình. Trong quá trình th c hi n n u có v n gì vư ng m c, ngh các B , Ngành, a phương ph n nh v B Xây d ng xem xét gi i quy t. Nguy n H ng Quân ( ã ký) PH L C B NG T NG H P D TOÁN XÂY L P H NG M C CÔNG TRÌNH XÂY D NG (Kèm theo Thông tư s 02/2000/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2000 c a B Xây d ng) STT Kho n m c chi phí Cách tính K t qu I CHI PHÍ TR C TI P 1 Chi phí v t li u m VL Σ Qj x Djvl + CLvl j=1 2 Chi phí nhân công m F1 F2 NC Σ Qj x Djnc(1+ + ) x KNC j=1 h1n h2n 3 Chi phí máy thi công m M ΣQj x Djm x KMTC j=1 C ng chi phí tr c ti p VL+CN+M T II CHI PHÍ CHUNG P x NC C III THU NH P CHNU THU (T+C) x T l quy nh TL TÍNH TRƯ C Giá tr d toán xây l p trư c (T+C+TL) gXL thu IV THU GIÁ TRN GIA TĂNG gXL x TXL GTGT VAT
  5. U RA Giá tr d toán xây l p sau thu (T+C+TL)+VAT GXL Trong ó: Qj : Kh i lư ng công tác xây l p th j; Djvl , Djnc , Djm : Chi phí v t li u, nhân công, máy thi công trong ơn giá xây d ng c a công tác xây l p th j ; F1 : Các kho n ph c p lương (n u có) tính theo ti n lương t i thi u mà chưa ư c tính ho c chưa trong ơn giá xây d ng; F2 : Các kho n ph c p lương (n u có) tính theo ti n lương c p b c mà chưa ư c tính ho c chưa trong ơn giá xây d ng; h1n : H s bi u th quan h gi a chi phí nhân công trong ơn giá so v i ti n lương t i thi u c a các nhóm lương th n: - Nhóm I : h1.1 = 2,342 - Nhóm II : h1.2 = 2,493 - Nhóm III : h1.3 = 2,638 - Nhóm IV : h1.4 = 2,796 h2n : H s bi u th quan h gi a chi phí nhân công trong ơn giá so v i ti n lương c p b c c a các nhóm lương th n: - Nhóm I : h2.1 = 1,378 - Nhóm II : h2.2 = 1,370 - Nhóm III : h2.3 = 1,363 - Nhóm IV : h2.4 = 1,357 P: nh m c chi phí chung (%); LT : Thu nh p ch u thu tính trư c; gXL : Giá tr d toán xây l p trư c thu ; GXL : Giá tr d toán xây l p sau thu ; CLvl : Chênh l ch v t li u (n u có):
  6. KNC, KMTC: H s i u ch nh chi phí nhân công, chi phí máy thi công; TXL GTGT : M c thu su t thu giá tr gia tăng quy nh cho công tác xây d ng, l p t; VAT: T ng s thu giá tr gia tăng u ra (g m thu giá tr gia tăng u vào tr khi mua các lo i v t tư, v t li u, nhiên li u, năng lư ng... và ph n thu giá tr gia tăng mà doanh nghi p xây d ng ph i n p).
Đồng bộ tài khoản