Thông tư 02/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
112
lượt xem
10
download

Thông tư 02/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   © y  d ù n g   è  02/2000/TT­B X D  n g µ y 19  BX S th¸ng 5 n¨ m  2000 H í ng  d É n  ® i Ò u  ch Ø n h  d ù  to¸n  n g   × nh x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n c« tr C¨n  §iÒu  t¹  cø  1  iNghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2000/N§­   µy  CP ng 27/3/2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi quy  nh  Òn l ng  èithiÓu  ®Þ ti  ¬ t   trong c¸c doanh     nghiÖp  µ l  180.000,0®ång/th¸ng;   C¨n  Quy Õt  nh  iÒu  cø  ®Þ ® chØnh    iÖn, gi¸x¨ng,dÇu  ña  ¬  gi¸®      c c quan   cã  Èm  Òn; th quy Bé  ©y  ùng  íng dÉn  iÒu  X d h  ® chØnh  ù      d to¸nc¸cc«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  tr   d c b¶n  ö  ông    ån  èn  sd c¸c ngu v quy  nh   ®Þ trong    Òu      Quy  Õ   c¸c §i 10, 11, 12  ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­ CP   µy  ng 8/7/1999 cña  Ýnh  ñ      Ch ph nh sau:  I­ Ò u c h Ø n h  gi¸ Þ d ù  to¸n x © y  l ¾ p:  §i  tr 1.§iÒu    chØnh    Ý  ©n  chiph nh c«ng: Chi phÝ  ©n    nh c«ng trong dù    ©y  ¾p    to¸nx l c«ng  ×nh x©y  ùng  Ëp theo  tr   d l  ®¬n     ©y  ùng  ¬  gi¸ x d c b¶n  Ön  µnh  ña  hi h c c¸c  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  îc®iÒu  ¬ ®  chØnh  íi Ö   è  NC   1,25 lÇn. v   s K =  h   §èi víic¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  Ëp  ù       tr x d l d to¸n theo  n    ©y  ùng  ¬    ®¬ gi¸x d c b¶n  Ön  µnh  ña    hi h c c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ   îc hëng  ¬ m®  thªm    c¸c kho¶n ¬ng  ô, phô  Êp ¬ng  µ    Õ     Ýnh  l ph   cl v c¸c ch ®é ch s¸ch kh¸c cha    tÝnh  trong ®¬n      gi¸hoÆc   îchëng  ô  Êp u  ng    ®  ph c l ®é ë møc  cao  ¬n  h 20%,    hay ® îchëng  ô  Êp    ph c kh«ng    nh  æn ®Þ s¶n  Êt ë  xu   møc  ính¬n  l  10%   ×  îcbæ   th ®   sung    c¸c kho¶n  µy  µo    Ý   ©n  n v chiph nh c«ng theo  íng  Én  ña  ô  ôc kÌm  h d c ph l   theo Th«ng   µy.   tn 2.§iÒu    chØnh    Ý  chiph m¸y    thic«ng: Chi  Ý   ph m¸y    thic«ng  trong  ù  d to¸n x©y  ¾p    l c«ng  ×nh  ©y  ùng  Ëp  tr x d l theo  n    ©y  ùng  ¬  ®¬ gi¸x d c b¶n  Ön  µnh  ña    hi h c c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  îc®iÒu  ¬ ®  chØnh  íi Ö   è  MTC =1,04  Çn.H Ö   è  iÒu  v  s K h l  s® chØnh    trªn kh«ng    ông  ¸p d cho  Öc  iÒu  vi ® chØnh    Ý  chiph m¸y   thic«ng trong dù    ©y    to¸nx l¾p  ña  c c«ng  ×nh x©y  ùng  µ     Ý  tr   d m chiph m¸y    thic«ng  îcx¸c ®Þnh  ®   theo    gi¸ ca m¸y  îc cÊp  ã  Èm   Òn  ®  c th quy ban  µnh  h riªng kh«ng  ã    c trong b¶ng        gi¸ca m¸y ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1260/1998/Q§­ BXD   µy  ng 18/11/1998  cña  é  ëng  é  ©y  ùng. B tr BX d 3.Chi phÝ     chung  µ    Ëp  Þu  Õ  Ýnh  íc: v thu nh ch thu t tr ­Chi phÝ     chung:§îctÝnh     b»ng  ûlÖ  t   (%)  víi   Ý  ©n  so    ph nh chi c«ng  ∙  ­ ®® îc ®iÒu    chØnh  trong dù    to¸n x©y  ¾p. Kho¶n    Ý     l  chiph chung  µy  n quy  nh   ®Þ theo tõng lo¹ c«ng  ×nh t¹ b¶ng  phô  ôcsè  cña     i   tr     i 2  l   2  Th«ng   t08/1999/TT­BXD   ngµy 16/11/1999 cña  é  ©y  ùng.   BX d ­ Thu  Ëp  Þu  Õ  Ýnh  íc:§îctÝnh    nh ch thu t tr     b»ng  û lÖ  t   (%) quy  nh  ®Þ theo  tõng  ¹  lo ic«ng  ×nh  ¹  tr t ib¶ng  phô  ôc sè  cña  2  l   2  Th«ng   08/1999/TT­ t BXD  
  2. 2 ngµy 16/11/1999  ña  é   ©y   ùng  víichi phÝ   ùc tiÕp  ®∙ ® îc ®iÒu  c BX d so      tr   (    chØnh    Ý   ©n  chiph nh c«ng  µ    Ý   v chiph m¸y    thic«ng) vµ    møc     Ý   chiph chung  nãitrªn.   4. Thu Õ     Þ gia t¨ng ®Ç u     îc tÝnh    gi¸tr       ra:§   theo møc   Õ  Êt thuÕ    thu su   gi¸ trÞ gia t¨ng cho       c«ng    ©y  ùng, l¾p  Æt   t¸cx d   ® theo  quy  nh  Ön  µnh    ®Þ hi h trªn gi¸trÞdù    ©y  ¾p  ícthuÕ  ∙  iÒu      to¸nx l tr   ®® chØnh    c¸ckho¶n  ôc    Ý    ∙  m chiph nh ® nãië    trªn. Néi dung      c¸c kho¶n  ôc    Ý  m chiph trong gi¸trÞdù    ©y  ¾p  ¹ng  ôc         to¸nx l h m c«ng  ×nh x©y  ùng    ô  ôckÌm  tr   d nh ph l   theo Th«ng   µy.   tn II­ Ò u c h Ø n h  c¸c c hi p h Ý  k h¸c trong  §i t æ n g  d ù  to¸n c « n g  tr× nh x © y  d ù n g 1.§iÒu    chØnh  ù      Ý  d to¸nchiph kh¶o    ©y  ùng: s¸tx d Dù  to¸n chi phÝ      kh¶o    ©y  ùng  íc thuÕ   îc x¸c ®Þnh     ¬  ë  s¸tx d tr   ®   trªnc s §Þnh  møc  ù    d to¸nkh¶o    ©y  ùng  s¸tx d ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 177/ BXD­VKT   µy  ng 17/7/1995  µ  v Th«ng   híng  Én  Ëp  µ  t d l v qu¶n  ý gi¸kh¶o    l    s¸t x©y  ùng  è  d s 22/BXD­VKT  µy  ng 17/7/1995 cña  é  ©y  ùng  îc®iÒu    BX d ®  chØnh  víi Ö   è  KS   1,08 lÇn.   s K =  h   2. §iÒu    chØnh      Ý    Ên  u    µ  ©y  ùng; chiphÝ   ÕtkÕ   c¸c chiph t v ®Ç t v x d    thi   c«ng  ×nh x©y  ùng;chiphÝ  tr   d    Ban qu¶n  ýdù  l   ¸n: Theo  quy  nh  ×    ®Þ th c¸c kho¶n    Ý     Ên  u    µ  ©y  ùng  chi ph t v ®Ç t v x d (ban  hµnh  Ìm  k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 45/1999/Q§­ BXD   µy  ng 2/12/1999  ña  é   ­ c B tr ëng  é   ©y   ùng),chi phÝ   ÕtkÕ   BX d    thi   c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d (ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 01/2000/Q§­ BXD   µy  ng 03/01/2000  ña  é   ëng  é  c B tr B X ©y   ùng), chi phÝ   d    Ban qu¶n  ý dù   (theo  l   ¸n  Th«ng   sè  t 08/1999/TT­ BXD   ngµy  16/11/1999  ña  é   ©y  ùng) ® îctÝnh  c BX d    b»ng  nh  ®Þ møc   û lÖ  t   (%)  ña  c gi¸trÞdù    ©y  ¾p  ícthuÕ      to¸nx l tr   hay    Þdù    ©y  ¾p  µ    ÞthiÕtbÞ   gi¸tr   to¸nx l v gi¸tr     tr c thuÕ, do    Þ dù  í    gi¸tr   to¸n x©y  ¾p  íc thuÕ  ∙  îc ®iÒu    l tr   ®®  chØnh  theo  éi n  dung  trong ®iÓ m    ña    Ic Th«ng   µy  tn nªn  Én    ông  nh  v ¸p d ®Þ møc  û lÖ  t   (%)  ∙ ® ® îcquy  nh  Ön  µnh    ®Þ hi h trongc¸cv¨n b¶n  ãitrªn.     n  §èi víichi phÝ    vÊn  Ëp  å  ¬  êi  Çu       t l h s m th mua   ¾ m   Ët   thiÕtbÞ   µ  s vt  v ph©n  Ých  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  t ® gi¸h s d th mua   ¾ m   Ët t thiÕtbÞ   Ýnh  s v     t b»ng  û lÖ  t  (%)      ÞvËttthiÕtbÞ  a  ã  Õ    Þgiat¨ngtheo  trªngi¸tr        ch c thu gi¸tr       quy  nh  ®Þ trong   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 45/1999/Q§­ BXD   µy  ng 2/12/1999  ña  é  ëng  é  ©y  ùng  c B tr BX d ® îc®iÒu    chØnh  íi Ö   è  TVT   1,11 lÇn. v   s K =  h   Riªng ®èi víi      c«ng    t¸cquy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  × dù      Ý  ­ ho   d ® th th   to¸nchiph tr íc thuÕ  Ýnh    t cho  c«ng    µy    nh    ¬  ë  t¸cn x¸c ®Þ trªnc s b¶ng    gi¸quy  ¹ch  ©y  ho x dùng ®«  thÞ  ban  hµnh  kÌm  theo Quy Õt ®Þnh  sè  502/BXD­VKT  ngµy  18/9/1996  ña  é   ëng  é   ©y  ùng  îc ®iÒu  c B tr BX d ®  chØnh  íih Ö   è  QH   1,07 v   s K =    lÇn. III­T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n:  
  3. 3 ViÖc  iÒu  ® chØnh  ù  d to¸n c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¬    tr x d c b¶n  theo  íng  Én  h d cña  Th«ng   µy    ông  èng  Êt trong c¶  íctõ ngµy  tn ¸p d th nh     n    01/01/2000.Kh«ng    ¸p  ông  d Th«ng   nµy    iÒu  t ®Ó ® chØnh  ù  d to¸n ®èi  íidù  thùc  Ön  u     v   ¸n  hi ®Ê thÇu  èc  Õ  Qu t trong  íc,c¸c dù  do  µ  Çu  íc ngoµi ®ang    n     ¸n  nh th n     thic«ng  ¹ ti   ViÖtNam.   ­ §èivíi      c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d quan  äng cña  µ   íc® îcphÐp  Ëp ®¬n   tr   Nh n     l  gi¸riªng (®¬n    ©y  ùng  ¬      gi¸x d c b¶n  c«ng  ×nh),Ban  n    tr   ®¬ gi¸c«ng  ×nh c¨n tr     cø  µo  Õ   ,  Ýnh  v ch ®é ch s¸ch  îc Nhµ   íc cho  Ðp  dông    ®  n  ph ¸p  ë c«ng  ×nh vµ  tr   nguyªn  ¾c  iÒu  t® chØnh  ù    d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  tr   d c b¶n theo  íng  Én  h d cña Th«ng   nµy, x¸c ®Þnh   t    møc   iÒu  ® chØnh    Ý   ©n  chi ph nh c«ng, chi phÝ     m¸y    thi c«ng  µ    v c¸ckho¶n    Ý  chiph kh¸c(nÕu  ã)trongdù    ©y  ¾p.   c    to¸nx l ­  ÷ng  ù  ®Ç u    míi sÏ thùc  Ön  õ quý  /2000  ×  Ö   è  iÒu  Nh d ¸n  t    hi t   II th h s ® chØnh  ãi trªnph¶i® îc tÝnh  n       ngay  õ khix¸c ®Þnh  t      tæng møc   u     ña  ù  ®Ç t c d ¸n. ­ §èi víic¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  ã  èi l ng         tr x d c kh  î chuyÓn  Õp  õ n¨m  íc ti t   tr   sang n¨m  2000  ×  ñ   u      nh    Þ khèi l ng  ©y  ùng  ∙  ùc th Ch ®Ç t x¸c ®Þ gi¸tr    î x d ® th   hiÖn  n   Õt  µy  ®Õ h ng 31/12/1999  µ  èi l ng  ©y  ùng  v kh  î x d cßn  ¹  ùc  Ön  õ li th hi t   01/01/2000    dông  Öc  iÒu  ®Ó ¸p  vi ® chØnh  ù  d to¸n c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¬    tr x d c b¶n theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.Cô   Ó      ®Þ t  i tn   th nh sau:   1. Nh÷ng  êng  îp  îc ®iÒu    tr h®  chØnh    Þ dù  gi¸tr   to¸n theo    quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   µy: tn 1.1.Nh÷ng  èil ng    kh  î c«ng    ©y  ¾p  t¸cx l cßn  ¹ cña  l i c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d thùc hiÖn  Õp  õ 01/01/2000  dông  ×nh    ti t   ¸p  h thøc chØ  nh  Çu, ®Êu   Çu  ®Þ th   th theo  îp  ng  ã  iÒu  h ®å c® chØnh    õh×nh  gi¸(tr   thøc  u   Çu  ®Ê th theo  îp  ng  h ®å trängãi)nhng  a  µn  µnh,cha  îcnghiÖm     ch ho th   ®  thu. 1.2  ÷ng  èi l ng  Nh kh  î c«ng    ©y  ¾p  dông  ×nh  t¸c x l ¸p  h thøc chØ   nh   ®Þ thÇu, ®Êu   Çu    th theo  îp  ng  ã  iÒu  h ®å c® chØnh    õh×nh  gi¸(tr   thøc  u   Çu  ®Ê th theo  îp ®ång  än gãi)thùc hiÖn  õ ngµy  h  tr       t  01/01/2000  ∙  µn  µnh,®∙  îc ® ho th  ®  nghiÖ m    ng  a  îcthanh,quyÕt to¸n. thu nh ch ®       1.3.C¸c  èil ng x©y  ¾p      kh  î   l ph¸tsinh kh«ng    ph¶ido  µ  Çu  ©y    ®èi   nh th g ra (   víih×nh    thøc  u   Çu  ®Ê th theo  îp  ng  än gãivµ  îp ®ång  ã  iÒu  h ®å tr     h   c® chØnh   gi¸) µ     ù    ©y  ¾p  Ëp    gi¸d to¸nx l l theo  n    ©y  ùng  ¬  m ®¬ gi¸x d c b¶n  Ön  µnh  ña  hi h c c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  îc¸p dông    Ö   è  iÒu      ph tr     ¬ ®    c¸ch s ® chØnh  theo Th«ng   íng dÉn  µy.   th   n 1.4  §èi víinh÷ng       c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh  ∙  îc cÊp  Õt tr ®®  quy   ®Þnh  u    ®Ç tphª  Öt  duy tæng  ù  d to¸n,dù    to¸n,nhng  a    ch hoÆc   ang  chøc  ® tæ  ®Êu  Çu  th hoÆc   chØ  nh  Çu  × Chñ  u    ®Þ th th   ®Ç tph¶i®iÒu    chØnh  ¹Tæng  ù  l i d to¸n,dù      to¸ntheo  íng dÉn  ña  h  c Th«ng   µy    ×nh cÊp  Õt  nh  u   tn ®Ó tr   quy ®Þ ®Ç tphª duyÖt l¹ .     i 2.  ÷ng  êng  îp  Nh tr h kh«ng  îc ®iÒu  ®  chØnh    Þ  ù   gi¸ tr d to¸n theo      quy ®Þnh  ¹ Th«ng   µy: t i tn 2.1.Nh÷ng  ù    u    ùc hiÖn  ©y  ùng    d ¸n ®Ç tth   xd trong n¨m    2000    ông  ­ ¸p d ph ¬ng thøc  u   Çu  îp ®ång  än gãi"®∙  îc cÊp  Õt  nh  u      ®Ê th "H   tr     ®   quy ®Þ ®Ç t phª duyÖt. 2.2.Nh÷ng  èi l ng    kh  î c«ng    ùc  Ön  t¸cth hi sau  µy  ng 01/01/2000  ∙  µn  ® ho thµnh  Öc  vi nghiÖ m    thu thanh    to¸nhay  ∙  îcquyÕt to¸nc«ng  ×nh. ®®      tr
  4. 4 Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  Ên    ×  íng m ¾ c,    Þ    qu¸ tr     n c v ®Ò g v   ®Ò ngh c¸c Bé, Ngµnh,®Þa  ¬ng      ph ph¶n ¶nh  Ò   é  ©y  ùng    vBX d ®Ó xem   Ðt gi¶i x     Õt.quy
  5. 5 P h ô  l ô c B ¶ n g  t æ n g  h î p d ù  to¸n x © y  l ¾ p h ¹ ng m ô c c « n g  tr× nh x © y  d ù n g   (KÌm  theo Th«ng   è    ts 02/2000/TT­BXD   µy  th¸ng5  ng 19    n¨m  2000  ña  é   cB X ©y  ùng) d STT Kho¶n  ô c     Ý m chi ph C¸ch  Ýnh t K Õt  qu¶ I Chi phÝ  ùctiÕp   tr   m ™  j x  jvl+  vl 1 Chi phÝ  ËtliÖu   v   VL   Q   D   CL   j=1   m            F1       2                 F ™  j x  jnc(1+                    2 Chi phÝ  ©n    nh c«ng NC Q  D       +      ) x K NC j=1                                   h1n       2n       h               m 3      ™Q j x  jm  K MTC Chi phÝ    m¸y    thic«ng  M           D x       j=1       Céng    Ý  ùctiÕp chiph tr                   VL+CN+M  T            P  NC           x   C   II Chi phÝ    chung      (T+C) x  û  Ö          T l quy  nh  ®Þ  TL   III Thu  Ëp  Þu  Õ  Ýnh  íc nh ch thu t tr Gi¸ trÞ dù  to¸n x©y  l¾p tr c           í           (T+C+TL)         gXL   thuÕ          XL  TXL GTGT        g x    VAT IV Thu Õ     Þgiat¨ng®Ç u   gi¸tr       ra Gi¸ trÞ dù  to¸n x©y l¾p sau       (T+C+TL)+VAT         XL G thuÕ Trong  : ®ã Q j :Khèil ng c«ng    ©y  ¾p  j;     î   t¸cx l thø  D jvl,D jnc   jm     Ý  Ët liÖu,nh©n     ,D :Chi ph v     c«ng,m¸y      thic«ng trong ®¬n      gi¸ x©y  ùng  ña  d c c«ng    ©y  ¾p  j; t¸cx l thø   F1    :C¸c kho¶n  ô  Êp ¬ng  Õu  ã) tÝnh  ph c l (n c   theo  Òn ¬ng  èithiÓu  µ   ti l t  m cha  îctÝnh  ®  hoÆc   a    ch ®ñ trong®¬n    ©y  ùng;   gi¸x d F2    :C¸c kho¶n  ô  Êp ¬ng  Õu  ã) tÝnh  ph c l (n c   theo  Òn ¬ng  Êp  Ëc  µ   ti l cbm cha  îctÝnh  ®  hoÆc   a    ch ®ñ trong®¬n    ©y  ùng;   gi¸x d h1n   Ö   è  Óu  Þ  :H s bi th quan  Ö   ÷a chiphÝ  ©n  h gi     nh c«ng  trong ®¬n        gi¸so víi Òn l ng  èi Óu cña    ã m  ¬ng  n:  ti  ¬ t   thi   c¸cnh l thø 
  6. 6 ­Nhã m     I :  1.1  2,342  h =  ­Nhã m     II :  1.2  2,493  h =  ­Nhã m   I   II :  1.3  2,638  h =  ­Nhã m     IV :h1.4  2,796   =  h2n   Ö   è  Óu  Þ  :H s bi th quan  Ö   ÷a chiphÝ  ©n  h gi     nh c«ng  trong ®¬n        gi¸so víi Òn l ng  Êp  Ëc  ña    ã m  ¬ng  n:  ti  ¬ c b c c¸cnh l thø  ­Nhã m     I :  2.1  1,378  h =  ­Nhã m     II :  2.2  1,370  h =  ­Nhã m   I   II :  2.3  1,363  h =  ­Nhã m      :  2.4  1,357    IV    h =  P :§Þnh    møc    Ý  chiph chung  (%); LT :Thu  Ëp  Þu  Õ  Ýnh  íc;   nh ch thu t tr gXL :Gi¸trÞdù    ©y  ¾p  ícthuÕ;       to¸nx l tr   G XL :Gi¸trÞdù    ©y  ¾p        to¸nx l sau  Õ;thu CL vl :Chªnh  Öch  ËtliÖu (nÕu  ã):   l v    c K NC ,K MTC :H Ö   è  iÒu      s® chØnh    Ý  ©n  chiph nh c«ng,chiphÝ     m¸y    thic«ng; TXL GTGT     Møc   :  thuÕ  Êt thuÕ    Þ gia t¨ng quy  nh  su   gi¸tr       ®Þ cho c«ng    t¸c x©y   dùng,l¾p  Æt;     ® VAT:   Tæng  è  Õ    Þ gia t¨ng®Ç u     åm  Õ    Þ gia t¨ng    s thu gi¸tr       ra (g thu gi¸tr       ®Ç u                   vµo              ®Ó tr¶khimua     ¹  Ët t  Ët liÖu,nhiªn liÖu, c¸c lo i  , v   v       n¨ng                       l ng.. vµ  Çn  Õ    Þ gia t¨ng m µ                î   . ph thu gi¸tr       doanh  nghiÖp  ©y  ùng    xd       ph¶inép).           
Đồng bộ tài khoản