Thông tư 02/2001/BLĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
78
lượt xem
3
download

Thông tư 02/2001/BLĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2001/BLĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bãi bỏ điểm 4 Mục III của Thông tư số 21/LĐTBXH-TT ngày 12/10/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2001/BLĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi sè 02/2001/BL§TBXH-TT ngµy 9 th¸ng 1 n¨m 2001 vÒ B·i bá ®iÓm 4 Môc III cña Th«ng t sè 21/L§TBXH-TT ngµy 12/10/1996 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 198/CP ngµy 31/12/1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè §iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ hîp ®ång lao ®éng; thùc hiÖn kh¸ng nghÞ cña ViÖn KiÓm s¸t Nh©n d©n tèi cao t¹i C«ng v¨n sè 97/VKSNDTC-KSVTTPL ngµy 26/9/2000, Bé Lao ®éng - Th - ¬ng binh vµ X· héi nay híng dÉn nh sau: 1- B·i bá ®iÓm 4 Môc III cña Th«ng t sè 21/L§TBXH-TT ngµy 12/10/1996 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn mét sè §iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 198/CP ngµy 31/12/1994 cña ChÝnh phñ. 2- Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã g× víng mÆc ®Ò nghÞ kÞp thêi ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản