Thông tư 02/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
98
lượt xem
7
download

Thông tư 02/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện NĐ 102/2002/NĐ-CP ngày 11/12/2002 của CP quy định chế độ trợ cấp đối với bệnh binh, hoặc công nhân, viên chức nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động đồng thời là thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. T h«ng t cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi sè 02/2003/TT-BL§TBXH ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 102/2002/N§-CP ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chÕ ®é trî cÊp ®èi víi bÖnh binh, hoÆc c«ng nh©n, viªn chøc nghØ viÖc hëng chÕ ®é mÊt søc lao ®éng ®ång thêi lµ th¬ng binh hoÆc ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 102/2002/N§-CP ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc qui ®Þnh chÕ ®é trî cÊp ®èi víi bÖnh binh hoÆc c«ng nh©n viªn chøc nghØ viÖc h ëng chÕ ®é mÊt søc lao ®éng ®ång thêi lµ th¬ng binh, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh; Sau khi thèng nhÊt ý kiÕn víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan; Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I/ §èi tîng vµ ®iÒu kiÖn: 1. §èi tîng vµ ®iÒu kiÖn hëng trî cÊp qui ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 2 NghÞ ®Þnh: a. BÖnh binh ®ång thêi lµ th¬ng binh, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh (gäi chung lµ th¬ng binh) cã tû lÖ th¬ng tËt tõ 21% trë lªn, cã thêi gian phôc vô trong qu©n ®éi, c«ng an tõ 15 n¨m trë lªn; nÕu ch a ®ñ 15 n¨m phôc vô trong qu©n ®éi, c«ng an, nhng céng thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ tríc ®ã cã ®ñ 20 n¨m thuéc diÖn tÝnh hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. b. C«ng nh©n, viªn chøc nghØ viÖc hëng chÕ ®é trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng, ®ång thêi lµ th¬ng binh hoÆc ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th- ¬ng binh cã tû lÖ th¬ng tËt tõ 21% trë lªn, cã thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ ®îc tÝnh hëng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 20 n¨m trë lªn; nÕu cha ®ñ 20 n¨m c«ng t¸c thùc tÕ, nhng trong ®ã cã ®ñ 15 n¨m c«ng t¸c thùc tÕ trë lªn phôc vô liªn tôc trong qu©n ®éi, c«ng an. 2. §èi tîng vµ ®iÒu kiÖn hëng trî cÊp qui ®Þnh t¹i kho¶n 2, §iÒu 2 NghÞ ®Þnh: a. BÖnh binh ®ång thêi lµ th¬ng binh cã tû lÖ th¬ng tËt tõ 21% trë lªn, cã thêi gian phôc vô trong qu©n ®éi, c«ng an díi 15 n¨m. b. C«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng ®ång thêi lµ th ¬ng binh cã tû lÖ th¬ng tËt tõ 21% trë lªn, cã thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ díi 20 n¨m. 3. Thêi gian c«ng t¸c cã th¸ng kÎ th× tõ 6 th¸ng trë lªn ®îc tÝnh lµ 01 n¨m. 4. BÖnh binh, c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng ®ång thêi lµ th - ¬ng binh qui ®Þnh t¹i ®iÓm 1, ®iÓm 2 môc I cña Th«ng t nµy ®· ®îc x¸c nhËn lËp hå s¬ thùc hiÖn chÕ ®é tõ tr íc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 vµ ®Õn ngµy NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh cßn ®ang hëng trî cÊp bÖnh binh hoÆc trî cÊp mÊt søc lao ®éng.
 2. II/ ChÕ ®é trî cÊp: 1. §èi víi bÖnh binh, c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc I Th«ng t nµy: §îc tiÕp tôc hëng trî cÊp bÖnh binh, trî cÊp mÊt søc lao ®éng nh ®ang hëng. Ngoµi ra cßn ®îc hëng trî cÊp hµng th¸ng ®èi víi th ¬ng binh theo tû lÖ th¬ng tËt ®· ®îc x¸c ®Þnh trong biªn b¶n gi¸m ®Þnh y khoa. VÝ dô 1: ¤ng A cã 16 n¨m 6 th¸ng phôc vô trong qu©n ®éi vÒ nghØ hëng chÕ ®é bÖnh binh tõ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1980, tû lÖ mÊt søc lao ®éng 61%, trong biªn b¶n gi¸m ®Þnh y khoa cã x¸c ®Þnh tû lÖ th¬ng tËt 22%. ¤ng A tiÕp tôc hëng trî cÊp bÖnh binh víi tû lÖ mÊt søc lao ®éng 61%; ®ång thêi ®îc hëng møc trî cÊp th¬ng tËt theo tû lÖ 22% lµ 96.000 ®/th¸ng (thêi ®iÓm n¨m 2002). VÝ dô 2: ¤ng H cã 20 n¨m c«ng t¸c liªn tôc ë c¬ quan Nhµ níc, vÒ nghØ chÕ ®é mÊt søc lao ®éng tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 1991, tû lÖ mÊt søc lao ®éng 65%, trong biªn b¶n gi¸m ®Þnh y khoa cã x¸c ®Þnh tû lÖ th¬ng tËt 21%. ¤ng H tiÕp tôc hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng 65%; ®ång thêi ®îc hëng møc trî cÊp th¬ng tËt theo tû lÖ 21% lµ 92.000 ®/th¸ng (thêi ®iÓm n¨m 2002). VÝ dô 3: ¤ng K cã 15 n¨m phôc vô trong qu©n ®éi, chuyÓn ngµnh ra c¬ quan Nhµ níc ®îc 4 n¨m, vÒ nghØ chÕ ®é mÊt søc lao ®éng tõ ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 1989, tû lÖ mÊt søc lao ®éng 75%, trong biªn b¶n gi¸m ®Þnh y khoa cã x¸c ®Þnh tû lÖ th¬ng tËt 31%. ¤ng K tiÕp tôc hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng 75%; ®ång thêi ®îc hëng møc trî cÊp th¬ng tËt theo tû lÖ 31% lµ 135.000 ®/th¸ng (thêi ®iÓm n¨m 2002). 2. §èi víi bÖnh binh, c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc I Th«ng t nµy: a. §èi víi bÖnh binh: C¨n cø tû lÖ mÊt søc lao ®éng ®îc x¸c ®Þnh t¹i biªn b¶n gi¸m ®Þnh y khoa trõ ®i tû lÖ th¬ng tËt, nÕu tû lÖ mÊt søc lao ®éng cßn tõ 41% trë lªn th× ®îc hëng trî cÊp th¬ng tËt ®èi víi th¬ng binh vµ trî cÊp mÊt søc lao ®éng do bÖnh tËt theo tû lÖ cßn l¹i. b. §èi víi c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng: C¨n cø tû lÖ mÊt søc lao ®éng ®îc x¸c ®Þnh t¹i biªn b¶n gi¸m ®Þnh y khoa trõ ®i tû lÖ th ¬ng tËt, nÕu tû lÖ mÊt søc lao ®éng cßn tõ 61% trë lªn th× ® îc hëng trî cÊp th¬ng tËt ®èi víi th¬ng binh vµ trî cÊp mÊt søc lao ®éng do bÖnh tËt theo tû lÖ cßn l¹i. c. BÖnh binh, c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng sau khi chuyÓn hëng trî cÊp theo c¸ch tÝnh quy ®Þnh t¹i tiÕt a, tiÕt b ®iÓm 2 môc II cña Th«ng t nµy th× tû lÖ mÊt søc lao ®éng do th ¬ng tËt, do bÖnh tËt lµ c¨n cø
 3. ®Ó hëng trî cÊp hµng th¸ng, ®ång thêi còng lµ c¨n cø ®Ó hëng c¸c chÕ ®é u ®·i, chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. VÝ dô 1: ¤ng T cã 12 n¨m phôc vô trong qu©n ®éi vÒ nghØ hëng chÕ ®é trî cÊp bÖnh binh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1986 mÊt søc lao ®éng 70%, trong biªn b¶n gi¸m ®Þnh bÖnh tËt hoÆc gi¸m ®Þnh th¬ng tËt cã x¸c ®Þnh tû lÖ mÊt søc lao ®éng do th¬ng tËt lµ 29%. ChÕ ®é trî cÊp ®èi víi «ng T ® îc gi¶i quyÕt nh sau: LÊy tû lÖ mÊt søc lao ®éng chung (70%) trõ ®i tû lÖ mÊt søc lao ®éng do th¬ng tËt (29%): 70% - 29% = 41%, nh vËy «ng T ®îc hëng trî cÊp bÖnh binh h¹ng 3 (qu©n nh©n bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp) mÊt søc lao ®éng 41% lµ 122.000 ®ång/th¸ng (thêi ®iÓm n¨m 2002) vµ trî cÊp th¬ng tËt theo tû lÖ 29% lµ 127.000 ®ång/th¸ng (thêi ®iÓm n¨m 2002). Ngoµi ra «ng T ®îc hëng chÕ ®é u ®·i kh¸c quy ®Þnh ®èi víi th¬ng binh, bÖnh binh mÊt søc lao ®éng díi 61%. VÝ dô 2: ¤ng P cã 8 n¨m phôc vô trong qu©n ®éi vÒ nghØ hëng chÕ ®é trî cÊp bÖnh binh tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1976 mÊt søc lao ®éng 87%, trong biªn b¶n gi¸m ®Þnh bÖnh tËt hoÆc gi¸m ®Þnh th¬ng tËt cã x¸c ®Þnh tû lÖ mÊt søc lao ®éng do th¬ng tËt lµ 25%. ChÕ ®é trî cÊp ®èi víi «ng P ®îc gi¶i quyÕt nh sau: LÊy tû lÖ mÊt søc lao ®éng chung (87%) trõ ®i tû lÖ mÊt søc lao ®éng do th¬ng tËt (25%): 87% - 25% = 62%; Nh vËy «ng P ®îc hëng trî cÊp bÖnh binh mÊt søc lao ®éng 62% lµ 227.000 ®ång/th¸ng (thêi ®iÓm n¨m 2002) vµ trî cÊp th¬ng tËt theo tû lÖ 25% lµ 109.000 ®ång/th¸ng (thêi ®iÓm n¨m 2002). Ngoµi ra «ng P cßn ®îc hëng c¸c chÕ ®é u ®·i kh¸c theo quy ®Þnh ®èi víi bÖnh binh mÊt søc lao ®éng 61% - 80%. VÝ dô 3: ¤ng V cã 17 n¨m c«ng t¸c liªn tôc vÒ nghØ h ëng chÕ ®é trî cÊp c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1991 víi tû lÖ 82%, trong biªn b¶n gi¸m ®Þnh y khoa cã ghi t×nh tr¹ng th ¬ng tËt vµ x¸c ®Þnh tû lÖ mÊt søc lao ®éng do th¬ng tËt lµ 21%. ChÕ ®é trî cÊp ®èi víi «ng V ® îc gi¶i quyÕt nh sau: LÊy tû lÖ mÊt søc lao ®éng chung (82%) trõ ®i tû lÖ mÊt søc lao ®éng do th¬ng tËt (21%): 82% - 21% = 61%; Nh vËy «ng V ®îc hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng 61% vµ trî cÊp th¬ng tËt theo tû lÖ 21% lµ 92.000 ®ång/th¸ng (thêi ®iÓm n¨m 2002). Ngoµi ra «ng V cßn ®îc hëng c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. d. Trêng hîp bÖnh binh, c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng kh«ng cã nguyÖn väng chuyÓn hëng hai kho¶n trî cÊp hoÆc sau khi tÝnh l¹i kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó hëng trî cÊp bÖnh binh (mÊt søc lao ®éng cßn d íi 41%), trî cÊp mÊt søc lao ®éng (mÊt søc lao ®éng cßn d íi 61%) hoÆc møc trî cÊp bÖnh binh, mÊt søc lao ®éng vµ trî cÊp th ¬ng tËt l¹i thÊp h¬n møc trî cÊp ®ang hëng th× tiÕp tôc hëng trî cÊp bÖnh binh hoÆc trî cÊp mÊt søc lao ®éng vµ c¸c chÕ ®é u ®·i, chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi nh ®ang hëng.
 4. III/ Hå s¬ thñ tôc: 1. Hå s¬: a. Hå s¬ gèc cña bÖnh binh vµ hå s¬ th ¬ng tËt lµ hå s¬ cã tõ tr íc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995, ®îc lu gi÷ t¹i Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng hoÆc Phßng Tæ chøc Lao ®éng x· héi. Hå s¬ gèc cña c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng lµ hå s¬ cã tõ tr íc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995, ®îc lu gi÷ t¹i B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam hoÆc B¶o hiÓm x· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. b. Trong hå s¬ ph¶i cã ®ñ yÕu tè: - Thêi gian thùc tÕ c«ng t¸c trong qu©n ®éi, c«ng an, c¬ quan, ®¬n vÞ ®îc tÝnh lµ thêi gian c«ng t¸c liªn tôc theo qui ®Þnh. - Biªn b¶n cña Héi ®ång Gi¸m ®Þnh Y khoa cã thÈm quyÒn kÕt luËn tû lÖ mÊt søc lao ®éng do th¬ng tËt, tû lÖ mÊt søc lao ®éng do bÖnh tËt. BÖnh binh, c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng ®ång thêi lµ th ¬ng binh cã tû lÖ th¬ng tËt tõ 21% trë lªn ®îc x¸c nhËn tõ ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 trë vÒ tríc vµ ®· gi¸m ®Þnh l¹i th¬ng tËt, bÖnh tËt ®óng qui ®Þnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 ®Õn ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× ®îc sö dông biªn b¶n gi¸m ®Þnh y khoa cuèi cïng ®Ó tÝnh h ëng chÕ ®é theo Th«ng t nµy. c. Mét sè kÕt luËn t×nh tr¹ng mÊt søc lao ®éng trong biªn b¶n gi¸m ®Þnh y khoa cña Héi ®ång Gi¸m ®Þnh Y khoa ®îc qui ®Þnh cô thÓ nh sau: - MÊt søc lao ®éng lo¹i A ®îc x¸c ®Þnh lµ 81%; - MÊt søc lao ®éng lo¹i B ®îc x¸c ®Þnh lµ 61%; - MÊt søc lao ®éng lo¹i C ®îc x¸c ®Þnh lµ 41%; T¹i biªn b¶n gi¸m ®Þnh y khoa chØ kÕt luËn: mÊt søc lao ®éng th× ®îc x¸c ®Þnh lµ 61%. 2. Thñ tôc: 2.1. §èi víi bÖnh binh, c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng ®ång thêi lµ th¬ng binh qui ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc I Th«ng t nµy: a. B¶n khai c¸ nh©n (mÉu sè 01) kÌm x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn n¬i ®ang trùc tiÕp chi tr¶ trî cÊp. b. Phßng Tæ chøc lao ®éng x· héi: - C¨n cø néi dung b¶n khai c¸ nh©n do Uû ban nh©n d©n x· chuyÓn ®Õn, lËp 2 b¶n danh s¸ch bÖnh binh (mÉu sè 2) vµ 3 b¶n danh s¸ch c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng (mÉu sè 2a). - Rµ so¸t trî cÊp bÖnh binh; - KiÓm tra tû lÖ th¬ng tËt; Phßng Tæ chøc Lao ®éng x· héi sau khi kiÓm tra, rµ so¸t, chuyÓn 01 danh s¸ch bÖnh binh, 02 danh s¸ch c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng (kÌm b¶n khai c¸ nh©n) vÒ Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. c- Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi:
 5. - §èi chiÕu hå s¬ ®ang qu¶n lý ®Ó ®iÒu chØnh bæ sung c¸c yÕu tè trong danh s¸ch bÖnh binh thµnh danh s¸ch cña toµn tØnh, thµnh phè (mÉu sè 2); - KiÓm tra danh s¸ch c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng, sau ®ã chuyÓn danh s¸ch (kÌm b¶n khai c¸ nh©n) sang B¶o hiÓm x· héi tØnh, thµnh phè kiÓm tra, ®èi chiÕu hå s¬ ®ang qu¶n lý ®Ó ®iÒu chØnh bæ sung c¸c yÕu tè cña tõng ngêi. - TiÕp nhËn b¶n danh s¸ch c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng (mÉu sè 2a) cña B¶o hiÓm x· héi tØnh, thµnh phè; - Hoµn chØnh hå s¬ th¬ng tËt; - QuyÕt ®Þnh cÊp giÊy chøng nhËn th¬ng binh, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh vµ trî cÊp th¬ng tËt (mÉu sè 6-TB7). 2.2. §èi víi bÖnh binh, c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng ®ång thêi lµ th¬ng binh qui ®Þnh t¹i kho¶n a, kho¶n b ®iÓm 2 môc I Th«ng t nµy: a. B¶n khai c¸ nh©n (mÉu sè 01) kÌm x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn n¬i ®ang chi tr¶ trî cÊp. b. Phßng Tæ chøc lao ®éng x· héi: - C¨n cø b¶n khai c¸ nh©n do Uû ban nh©n d©n x· chuyÓn ®Õn, lËp 2 b¶n danh s¸ch bÖnh binh (mÉu sè 3) vµ 03 b¶n danh s¸ch c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng (mÉu sè 3a); * Rµ so¸t trî cÊp bÖnh binh; * KiÓm tra tû lÖ th¬ng tËt; Sau ®ã chuyÓn 01danh s¸ch bÖnh binh, 02 danh s¸ch c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng (kÌm b¶n khai c¸ nh©n) vÒ Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi. c. Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi: - §èi chiÕu hå s¬ ®ang qu¶n lý ®Ó ®iÒu chØnh, bæ sung c¸c yÕu tè trong danh s¸ch bÖnh binh thµnh danh s¸ch cña toµn tØnh, thµnh phè (mÉu sè 3); - KiÓm tra danh s¸ch c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng, sau ®ã chuyÓn danh s¸ch (kÌm b¶n khai c¸ nh©n) sang B¶o hiÓm x· héi tØnh, thµnh phè kiÓm tra, ®èi chiÕu hå s¬ ®ang qu¶n lý ®Ó ®iÒu chØnh, bæ sung c¸c yÕu tè cña tõng ngêi. TiÕp nhËn b¶n danh s¸ch c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng (mÉu sè 3a) cña B¶o hiÓm x· héi tØnh, thµnh phè; - Hoµn chØnh hå s¬ th¬ng tËt, hå s¬ bÖnh binh vµ qu©n nh©n bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp (bÖnh binh 3 cò); - QuyÕt ®Þnh cÊp giÊy chøng nhËn th¬ng binh, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh vµ trî cÊp th¬ng tËt (mÉu sè 6-TB7). - QuyÕt ®Þnh cÊp giÊy chøng nh©n bÖnh binh vµ trî cÊp bÖnh binh (mÉu sè: 7-BB3). 2.3. Sau khi hoµn thiÖn danh s¸ch bÖnh binh, c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng hëng trî cÊp th¬ng tËt, Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi lËp
 6. 02 b¶n tæng hîp (mÉu sè 04), göi vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi 01 b¶n kÌm theo b¶n trÝch lôc hå s¬ th¬ng tËt (mÉu sè 6-TB5); trÝch lôc hå s¬ bÖnh binh (mÉu sè 7-BB6). IV/ Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o ngµnh Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi vµ B¶o hiÓm x· héi tØnh, thµnh phè phèi hîp chÆt chÏ trong viÖc triÓn khai tæ chøc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 102/2002/N§-CP ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 2. Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm: - Phèi hîp víi c¬ quan b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng tuyªn truyÒn, phæ biÕn néi dung NghÞ ®Þnh sè 102/2002/N§-CP ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t nµy tíi c¸c cÊp, c¸c ngµnh, ®oµn thÓ vµ nh©n d©n, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch. - Tæ chøc qu¸n triÖt, híng dÉn vÒ néi dung, thñ tôc, hå s¬ chi tr¶ trî cÊp vµ thèng nhÊt c«ng t¸c qu¶n lý danh s¸ch bÖnh binh, c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng, qu¶n lý hå s¬ bÖnh binh, th¬ng binh nãi t¹i Th«ng t nµy theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. 3. Thùc hiÖn chÕ ®é ®èi víi bÖnh binh, c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng ®ång thêi lµ th¬ng binh ph¶i kÕt hîp víi viÖc kiÓm tra, ph¸t hiÖn, xö lý nh÷ng sai sãt vµ cñng cè, bæ sung hoµn thiÖn hå s¬ cña tõng ng êi theo tõng chÕ ®é ®îc hëng. B¶o ®¶m d©n chñ, c«ng khai ®èi víi ngêi hëng chÕ ®é vµ trong nh©n d©n. Trî cÊp th¬ng tËt ®èi víi th¬ng binh, trî cÊp bÖnh binh vµ mÊt søc lao ®éng qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn tõ ngµy NghÞ ®Þnh sè 102/2002/N§-CP ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ cã hiÖu lùc thi hµnh. 4. ViÖc gi¸m ®Þnh l¹i bÖnh tËt ®èi víi bÖnh binh, c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng ®ång thêi lµ th ¬ng binh sau ngµy NghÞ ®Þnh sè 102/2002/N§-CP ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ cã hiÖu lùc kh«ng cã gi¸ trÞ ph¸p lý ®Ó tÝnh hëng chÕ ®é mÊt søc lao ®éng do bÖnh tËt vµ mÊt søc lao ®éng do th¬ng tËt qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 5. BÖnh binh, c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng ®ång thêi lµ th - ¬ng binh lo¹i B (®îc x¸c nhËn tríc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1993) còng ®îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 6. BÖnh binh, c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng ®ång thêi lµ th - ¬ng binh ®îc x¸c nhËn tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995, nÕu sau ngµy ®ã tiÕp tôc lµm viÖc ë c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ mµ thêi gian c«ng t¸c ® îc tÝnh hëng B¶o hiÓm x· héi b¾t buéc th× kh«ng thuéc ®èi tîng qui ®Þnh cña Th«ng t nµy. 7. §èi víi bÖnh binh ®ång thêi lµ th¬ng binh ®îc x¸c nhËn tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 trë vÒ sau kh«ng thùc hiÖn viÖc céng tû lÖ th ¬ng tËt vµ tû lÖ bÖnh tËt ®Ó hëng chÕ ®é bÖnh binh v× vËy kh«ng thuéc ®èi tîng thùc hiÖn quy ®Þnh cña Th«ng t nµy.
 7. 8. C¨n cø vµo danh s¸ch do Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi chuyÓn ®Õn, B¶o hiÓm x· héi tØnh, thµnh phè kiÓm tra hå s¬ trî cÊp mÊt søc lao ®éng cña tõng ngêi, hoµn chØnh danh s¸ch hoÆc lËp thµnh danh s¸ch c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng hëng trî cÊp míi (theo mÉu sè 2a, 3a) vµ chuyÓn ®Õn Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi xem xÐt, thùc hiÖn chÕ ®é. Nh÷ng víng m¾c vÒ hå s¬, danh s¸ch c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy do B¶o hiÓm x· héi c¸c tØnh, thµnh phè xem xÐt gi¶i quyÕt theo thÈm quyÒn hoÆc híng dÉn cña B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam. 9. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai tæ chøc thùc hiÖn, cã g× víng m¾c ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ kÞp thêi ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó nghiªn cøu híng dÉn.
 8. MÉu sè 01 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc B¶n khai hëng trî cÊp th¬ng tËt, trî cÊp bÖnh binh hoÆc trî cÊp mÊt søc lao ®éng - Hä vµ tªn:............................................ n¨m sinh:............................................ - Nguyªn qu¸n:................................................................................................... - HiÖn c tró t¹i:.................................................................................................. - NhËp ngò hoÆc tho¸t ly c«ng t¸c ngµy........ th¸ng.......... n¨m.......................... - §¬n vÞ, c¬ quan khi t¹i ngò hoÆc tho¸t ly c«ng t¸c:......................................... - XuÊt ngò ngµy......... th¸ng........ n¨m....... T¸i ngò ngµy....... th¸ng..... n¨m.... - Thêi gian c«ng t¸c liªn tôc:....... n¨m........ th¸ng. Trong ®ã......... n¨m..... th¸ng phôc vô trong qu©n ®éi, C«ng an. - §ang hëng chÕ ®é: bÖnh binh/c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc Lao ®éng. - Sè giÊy chøng nhËn bÖnh binh.......... Sæ trî cÊp mÊt søc lao ®éng........... Sè giÊy chøng nhËn th¬ng binh, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh......... Theo QuyÕt ®Þnh sè........ ngµy......... th¸ng........ n¨m...... cña......................... - Tû lÖ mÊt søc lao ®éng chung (TT vµ BB):......... % (b»ng ch÷........ phÇn tr¨m) - Tû lÖ mÊt søc lao ®éng do th¬ng tÊt:................ % (b»ng ch÷......... phÇn tr¨m) B¶n th©n cam ®oan cha ®îc nhËn trî cÊp th¬ng tËt. §èi chiÕu víi qui ®Þnh cña Th«ng t híng dÉn sè........ ngµy.... th¸ng...... n¨m..... cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vÒ chÕ ®é trî cÊp ®èi víi bÖnh binh hoÆc c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng ®ång thêi lµ th ¬ng binh, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh, ®Ò nghÞ xem xÐt gi¶i quyÕt ®Ó t«i ® îc (chØ ghi 1 trong 3 trêng hîp): 1. Hëng trî cÊp bÖnh binh/c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng ®ång thêi hëng trî cÊp th¬ng tËt víi tû lÖ.........%. 2. Hëng trî cÊp th¬ng tËt víi tû lÖ........ % vµ trî cÊp bÖnh binh/c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng víi tû lÖ........%. 3. Gi÷ nguyªn chÕ ®é trî cÊp bÖnh binh/c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng ®ang hëng víi tû lÖ..........%.
 9. X¸c nhËn cña UBND x·/phêng/thÞ trÊn Ngµy... th¸ng... n¨m... ¤ng/bµ......... ®ang hëng chÕ ®é bÖnh Ngêi khai ký binh/c«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng (Ghi râ hä tªn) (®ång thêi lµ th¬ng binh NHCSNTB cã tû lÖ.......... %) ¤ng bµ cã nguyÖn väng.......................... ................................................................ Nh ®· ghi t¹i trêng hîp thø........ t¹i b¶n khai nµy Ngµy........ th¸ng...... n¨m.......... Chñ tÞch
 10. MÉu sè 02 UBND tØnh, thµnh phè............................ Danh s¸ch bÖnh binh cã thêi gian c«ng t¸c 15 n¨m Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi trë lªn hëng trî cÊp th¬ng tËt (theo Th«ng t sè........./L§TBXH ngµy..... th¸ng...... n¨m........) Sè Hä vµ tªn - n¨m - Quª qu¸n Thêi gian QuyÕt Tû lÖ Møc trî Tû lÖ % th- Møc trî cÊp Truy lÜnh TT sinh - N¬i sinh c«ng t¸c liªn ®Þnh hëng MSL§ cÊp ¬ng tËt. TT ®îc h- tôc Riªng chÕ ®é ®ang h- Biªn b¶n ëng (®ång) trong c¬ bÖnh binh ëng GDYK Sè tõ th¸ng quan nhµ níc Sè ngµy ngµy th¸ng n¨m... th¸ng n¨m n¨m Sè Sè tiÒn th¸ng Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng chÝnh s¸ch TBLSNCC ..... ngµy..... th¸ng........ n¨m 200.... Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi
 11. MÉu sè 02a B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam Danh s¸ch CNVCMSL§ cã thêi gian c«ng t¸c 20 n¨m B¶o hiÓm x· héi tØnh/thµnh phè trë lªn hëng trî cÊp th¬ng tËt (theo Th«ng t sè........./L§TBXH ngµy..... th¸ng...... n¨m........) Sè Hä vµ tªn - N¨m Quª qu¸n - Thêi gian QuyÕt Tû lÖ Møc trî - Tû lÖ % Møc trî Truy lÜnh TT sinh N¬i c tró c«ng t¸c liªn ®Þnh h- MSL§ cÊp th¬ng tËt. - cÊp TT ®- tôc ëng chÕ ®ang - Biªn b¶n îc hëng - Riªng trong ®é MSL§ hëng GDYK Sè (®ång) tõ qu©n ®éi, Sè... ngµy th¸ng th¸ng c«ng an ngµy... n¨m n¨m... th¸ng... n¨m... Sè th¸ng Sè tiÒn Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng chÝnh s¸ch ..... ngµy..... th¸ng........ n¨m 200.... Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi
 12. MÉu sè 03 UBND tØnh, thµnh phè...................... Danh s¸ch bÖnh binh cã thêi gian c«ng t¸c díi 15 n¨m hëng trë cÊp th¬ng tËt Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi (theo Th«ng t sè........./L§TBXH ngµy..... th¸ng...... n¨m........) Sè Hä vµ tªn - Quª qu¸n Thêi gian Tû lÖ mÊt Tû lÖ mÊt Tû lÖ mÊt Møc trî cÊp th- Møc trî cÊp Truy lÜnh Gi÷ nguyªn trî TT N¨m sinh N¬i c tró c«ng t¸c søc lao søc lao søc lao ¬ng tËt hµng mÊt søc lao cÊp (Sè n¨m) ®éng chung ®éng do ®éng do th¸ng ®îc hëng ®éng do Trî cÊp th¬ng tËt bÖnh tËt tõ th¸ng.../2002 bÖnh tËt hµng th¸ng cßn l¹i (®ång) hµng th¸ng (®ång) Sè th¸ng Sè tiÒn Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng chÝnh s¸ch TBLSNCC ........ ngµy...... th¸ng........ n¨m 200 Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi
 13. MÉu sè 03a B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam Danh s¸ch CNVCMSL§ cã thêi gian c«ng t¸c díi 20 n¨m B¶o hiÓm x· héi tØnh/thµnh phè hëng trë cÊp th¬ng tËt .................................................. (theo Th«ng t sè........./L§TBXH ngµy..... th¸ng...... n¨m........) ST Hä vµ tªn - Quª Thêi QuyÕt ®Þnh Tû lÖ Tû lÖ mÊt Tû lÖ mÊt Møc trî cÊp Møc trî cÊp th¬ng Truy lÜnh Gi÷ nguyªn T N¨m sinh qu¸n gian hëng MSL§ mÊt søc søc lao søc lao ®éng mÊt søc lao tËt hµng th¸ng ®îc trî cÊp N¬i c tró c«ng t¸c sè... ngµy... lao ®éng do do bÖnh tËt ®éng do bÖnh hëng tõ (Sè th¸ng... ®éng th¬ng tËt cßn l¹i tËt hµng th¸ng th¸ng.../2002 n¨m) n¨m.... chung (®ång) (®ång) Sè th¸ng Sè tiÒn Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng chÝnh s¸ch ........ ngµy...... th¸ng........ n¨m 200 Gi¸m ®èc b¶o hiÓm x· héi tØnh, thµnh phè
 14. MÉu sè 04 UBND tØnh, thµnh phè............ B¶n tæng hîp ngêi hëng trî cÊp bÖnh binh, mÊt søc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi lao ®éng, ®ång thêi hëng trë cÊp th¬ng tËt Sè §èi tîng Tæng Tæng sè tiÒn (®ång) Ghi chó TT sè ngêi Trî cÊp bÖnh Trî cÊp MSL§ Trî cÊp th¬ng tËt binh Ngêi TiÒn Ngêi TiÒn Ngêi TiÒn 1 + BÖnh binh cã thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ tõ 15 n¨m trë lªn: 2 + C«ng nh©n viªn chøc MSL§ cã thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ tõ 20 n¨m trë lªn: 3 + BÖnh binh cã thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ díi 15 n¨m + Sau khi t¸ch tû lÖ % th¬ng tËt: - Tû lÖ MSL§ tõ 41% - 60%: - Tû lÖ MSL§ tõ 61% trë lªn: 4 + C«ng nh©n viªn chøc MSL§ cã thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ díi 20 n¨m: + Sau khi t¸ch tû lÖ % th¬ng tËt, tû lÖ MSL§ tõ 61% trë lªn: 5 + BÖnh binh gi÷ nguyªn trî cÊp bÖnh binh: + C«ng nh©n viªn chøc mÊt søc lao ®éng gi÷ nguyªn trî cÊp mÊt søc lao ®éng: 6 Céng Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n Phßng chÝnh s¸ch TBLSNCC ....... ngµy........ th¸ng........ n¨m 200... Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi
 15. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA MÉu sè 7BB3 UBND tØnh, thµnh phè Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc .................................... Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ...., ngµy th¸ng n¨m -*- 200 Sè /200.../Q§-L§TBXH Sè hå s¬:......................... QuyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc Së lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi VÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn vµ trî cÊp bÖnh binh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 102/2002/N§-CP ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chÕ ®é trî cÊp ®èi víi bÖnh binh hoÆc c«ng nh©n viªn chøc nghØ viÖc hëng chÕ ®é mÊt søc lao ®éng ®ång thêi lµ th ¬ng binh, ng- êi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè................ ngµy......... th¸ng........ n¨m......... cña Uû ban nh©n d©n............. vÒ viÖc uû quyÒn cho Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ra quyÕt ®Þnh trî cÊp ®èi víi bÖnh binh, th¬ng binh, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh; XÐt hå s¬ th¬ng binh cña «ng (bµ)....................... vµ ®Ò nghÞ cña..................... QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Nay cÊp giÊy chøng nhËn bÖnh binh sè......... vµ trî cÊp bÖnh binh cho «ng (bµ).................................. Sè hiÖu............................................................ Sinh ngµy.......... th¸ng............ n¨m.............................................................. Nguyªn qu¸n................................................................................................ CÊp bËc........................................................................................................ §¬n vÞ c«ng t¸c............................................................................................ L¬ng chÝnh (SHP).................... ® + PCTN ( %) ® = .............. ® Phô cÊp l¬ng ®Æc biÖt...................................................... % = .................. ®
 16. 16 NhËp ngò............................ XuÊt ngò...................... T¸i ngò....................... Tæng sè tuæi qu©n ®îc tÝnh lµ................ n¨m.............. th¸ng. Trong ®ã cã......... n¨m............ th¸ng ®îc hëng phô cÊp l¬ng ®Æc biÖt 100%, Tû lÖ mÊt søc lao ®éng............ % (............................... phÇn tr¨m). §îc vÒ nghØ theo chÕ ®é bÖnh binh kÓ tõ ngµy..... th¸ng...... n¨m.................... Chç ë khi vÒ nghØ............................................................................................ §iÒu 2: §ång chÝ ®îc hëng trî cÊp bÖnh binh kÓ tõ ngµy...... th¸ng...... n¨m... Trî cÊp hµng th¸ng................ % x ............................... = ....................... ® Phô cÊp.......................................................................... = ....................... ® Céng:........................................................ ® (B»ng ch÷........................................................................................) §iÒu 3: C¸c ®ång chÝ Trëng phßng ChÝnh s¸ch Th¬ng binh - LiÖt sÜ, Trëng phßng KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh, Tr ëng phßng Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi huyÖn/quËn vµ «ng, bµ......... chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi
 17. 17 MÉu sè 6TB7 UBND tØnh, thµnh phè Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc .................................... Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ...., ngµy th¸ng n¨m -*- 200 Sè /200.../Q§-L§TBXH Sè hå s¬:......................... QuyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· héi VÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn th¬ng binh, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh vµ trî cÊp th¬ng tËt C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 102/2002/N§-CP ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chÕ ®é trî cÊp ®èi víi bÖnh binh hoÆc c«ng nh©n viªn chøc nghØ viÖc hëng chÕ ®é mÊt søc lao ®éng ®ång thêi lµ th ¬ng binh, ng- êi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè................ ngµy......... th¸ng........ n¨m......... cña Uû ban nh©n d©n............. vÒ viÖc uû quyÒn cho Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ra quyÕt ®Þnh trî cÊp ®èi víi th ¬ng binh, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh; XÐt hå s¬ th¬ng binh cña «ng (bµ).............. vµ ®Ò nghÞ cña........................... QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: 1. Nay cÊp giÊy chøng nhËn th¬ng binh vµ trî cÊp cho «ng (bµ).......... Sinh ngµy....... th¸ng.... n¨m.................................................................. Nguyªn qu¸n......................................................................................... Chç ë hiÖn nay....................................................................................... §¬n vÞ khi bÞ th¬ng............................................................................. BÞ th¬ng ngµy...... th¸ng......... n¨m..................................................... 2. ¤ng (bµ)................. ®îc hëng trî cÊp th¬ng tËt theo tû lÖ mÊt søc lao ®éng do th¬ng tËt......... %, møc trî cÊp........... ®ång/th¸ng kÓ tõ ngµy...... th¸ng.... n¨m...... §iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Trëng phßng ChÝnh s¸ch Th¬ng binh - LiÖt sÜ, Trêng phßng KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh, Trëng phßng Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi huyÖn/quËn vµ «ng, bµ......... chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 18. 18 Gi¸m ®èc Së Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi
 19. 19 MÉu sè 7-BB6 Uû ban nh©n d©n tØnh... Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam .................................... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi Sè: /TBLS-TL B¶n trÝch lôc hå s¬ bÖnh binh Sè tØnh qu¶n lý................................. Sè Bé qu¶n lý....................................... Hä vµ tªn................................... N¨m sinh........................ Nam/n÷.............. Nguyªn qu¸n.................................................................................................. Chç ë hiÖn nay................................................................................................ Ngµy nhËp ngò (tham gia CM)................ §¬n vÞ........................................... CÊp bËc, chøc vô............................................................................................. §¬n vÞ khi xuÊt ngò........................................................................................ Cã thêi gian c«ng t¸c trong qu©n ®éi, c«ng an.......... n¨m.............. th¸ng Trong ®ã thêi gian ë chiÕn trêng............................. n¨m.............. th¸ng Thêi gian ë vïng ®Æc biÖt khã kh¨n gian khæ............ n¨m.............. th¸ng BÞ bÖnh tõ ngµy...... th¸ng......... n¨m......... ®· ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn................ tõ ngµy...... th¸ng... n¨m......... ®Õn ngµy...... th¸ng......... n¨m......... GiÊy chøng nhËn bÖnh binh sè...... ngµy........ th¸ng........ n¨m........ cña...... Biªn b¶n gi¸m ®Þnh bÖnh tËt sè.......... ngµy........ th¸ng........ n¨m..... cña Héi ®ång Gi¸m ®Þnh Y khoa........................................................................................... T×nh tr¹ng bÖnh tËt.......................................................................................... ................................................................................................................... ...... ................................................................................................................... ......
 20. 20 ................................................................................................................... ...... ................................................................................................................... ...... Tû lÖ mÊt søc lao ®éng do bÖnh tËt: ......... % (trong ®ã tû lÖ th ¬ng tËt........ %) QuyÕt ®Þnh cÊp giÊy chøng nhËn vµ trî cÊp sè........ ngµy...... th¸ng........ n¨m...... cña................................. ®îc x¸c nhËn lµ bÖnh binh Hëng trî cÊp tõ ngµy..... th¸ng...... n¨m................................. Møc trî cÊp hµng th¸ng:............ ®ång. Kh¸m l¹i bÖnh tËt ngµy...... th¸ng........ n¨m...... t¹i Héi ®ång G§YK............ KÕt luËn tû lÖ th¬ng tËt.................................................................................... Phô cÊp kh¸c (nÕu cã)....................................................................................... C¸c chÕ ®é kh¸c ®ang h- ëng............................................................................ TrÝch lôc lu t¹i Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, hå s¬ (b¶n chÝnh) Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tØnh............ qu¶n lý. Ngµy......... th¸ng......... n¨m.............. Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản