Thông tư 02/2003/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
1
download

Thông tư 02/2003/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2003/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động để đẩy mạnh chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2003/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2003/TT-BYT Hà N i, ngày 28 tháng 3 năm 2003 THÔNG TƯ C A B Y T S 02/2003/TT-BYT NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2003 HƯ NG D N TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH PH I H P HO T Đ NG Đ Y M NH CHĂM SÓC VÀ B O V S C KHO NHÂN DÂN TRONG PHONG TRÀO "TOÀN DÂN ĐOÀN K T XÂY D NG Đ I S NG VĂN HOÁ" Th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 5 Ban ch p hành Trung ương Đ ng (khoá VIII) v xây d ng và phát tri n n n văn hoá Vi t Nam tiên ti n, đ m đà b n s c dân t c và Quy t đ nh s 730/2002/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 30/8/2002 v vi c thành l p Ban ch đ o cu c v n đ ng phong trào "Toàn dân đoàn k t xây d ng đ i s ng văn hoá", ngày 23/01/2003 B Y t , B Văn hoá - Thông tin và Ban thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam đã ký k t Chương trình ph i h p ho t đ ng đ y m nh phong trào chăm sóc và b o v s c kho nhân dân trong cu c v n đ ng "Toàn dân đoàn k t xây d ng đ i s ng văn hoá" (sau đây g i t t là Chương trình ph i h p ho t đ ng). B Y t hư ng d n vi c th c hi n Chương trình ph i h p ho t đ ng như sau: I. N I DUNG TH C HI N 1. Đ y m nh các ho t đ ng thông tin tuyên truy n v m c đích, ý nghĩa và l i ích xã h i thi t th c c a vi c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân, phong trào "Toàn dân đoàn k t xây d ng đ i s ng văn hoá" v n đ ng m i t ng l p nhân dân cùng tham gia ho t đ ng. 2. Ph i h p v i ngành Văn hoá - Thông tin và U ban M t tr n T qu c ch đ o vi c th c hi n các tiêu chí s c kho c a Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu ph văn hoá và Khu dân cư tiên ti n. 3. Phát đ ng phong trào "Toàn dân th c hi n n p s ng v sinh phòng b nh, gi gìn s c kho trong c ng đ ng dân cư" và ph i h p v i ngành Văn hoá - Thông tin và U ban M t tr n T qu c xây d ng các mô hình Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu ph văn hoá và Khu dân cư tiên ti n đ t các tiêu chí v chăm sóc và b o v s c kho nhân dân (sau đây g i t t là tiêu chí s c kho ). 4. V n đ ng nhân dân tích c c tham gia vào công tác phòng ch ng b nh d ch, phòng c ng HIV/AIDS, y t môi trư ng và v sinh an toàn th c ph m, ph i h p đ y m nh ho t đ ng đ th c hi n các Chương trình y t qu c gia trên toàn qu c.
  2. 5. T ch c các cu c thi tìm hi u ki n th c y t và ph i h p v i ngành Văn hoá - Thông tin và U ban M t tr n T qu c t ch c các ho t đ ng văn hoá, ngh thu t qu n chúng v đ tài chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. 6. Ph i h p v i ngành Văn hoá - Thông tin và U ban M t tr n T qu c xây d ng k ho ch hàng năm, hư ng d n, đôn đ c ki m tra vi c l ng ghép và th c hi n tiêu chí s c kho trong quá trình xây d ng Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu ph văn hoá và khu dân cư tiên ti n. II. T CH C TH C HI N 2.1. T ch c: a. Thành l p Ban Ch đ o tri n khai th c hi n Chương trình ph i h p ho t đ ng đ y m nh chăm sóc và b o v s c kho nhân dân trong phong trào "Toàn dân đoàn k t xây d ng đ i s ng văn hoá" (sau đây g i t t là Ban ch đ o) c a B Y t do m t Th trư ng làm Trư ng ban, các thành viên là đ i di n lãnh đ o c a các V , C c và các đơn v ch c năng c a B Y t . Ban Ch đ o có trách nhi m ch đ o các đơn v trong ngành Y t t ch c tri n khai các ho t đ ng và làm đ u m i ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin và U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. b. Y t các c p ti n hành các th t c c n thi t đ có đ i di n c a ngành Y t là thành viên c a Ban Ch đ o cu c v n đ ng phong trào "Toà dân đoàn k t xây d ng đ i s ng văn hoá" các c p. c. Thành l p các Ban Ch đ o c a ngành Y t c p t nh, huy n tri n khai th c hi n Chương trình ph i h p ho t đ ng đ y m nh chăm sóc và b o v s c kho nhân dân trong phong trào "Toàn dân đoàn k t xây d ng đ i s ng văn hoá" đ ch đ o vi c tri n khai các ho t đ ng đ a phương và ph i h p v i ngành Văn hoá - Thông tin và U ban M t tr n T qu c cùng c p. 2.2. Ph i h p liên ngành và ch đ o theo ngành d c: a. Ban ch đ o c a B Y t ph i h p v i B Văn hóa - Thông tin và U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam đ có s ch đ o th ng nh t vi c ph i h p liên ngành t t c các c p. b. Các đ a phương ch đ ng xây d ng k ho ch ph i h p hành đ ng hàng năm v i ngành Văn hoá - Thông tin và U ban M t tr n T qu c cùng c p v tri n khai các ho t đ ng đ y m nh chăm sóc và b o v s c kho nhân dân trong phong trào "Toàn dân đoàn k t xây d ng đ i s ng văn hoá" và xây d ng, xét công nh n các mô hình Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu ph văn hoá, Khu dân cư tiên ti n đ t các tiêu chí v s c kho theo quy đ nh trong các ph l c c a Thông tư này. 2.3. Trách nhi m c a cơ quan y t các c p:
  3. a. Các Vi n Trung ương và khu v c thu c h Y t d phòng, các B nh vi n và Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t có trách nhi m: - Ch đ ng xây d ng k ho ch ho t đ ng và kinh phí hàng năm đ th c hi n các n i dung c a Chương trình ph i h p ho t đ ng. - Ch đ o, hư ng d n và ph i h p v i các cơ quan y t đ a phương t ch c đánh giá tình hình và vi c tri n khai các ho t đ ng phòng ch ng d ch b nh, v sinh môi trư ng, v sinh an toàn th c ph m, an toàn c ng đ ng,.... đ các đ a phương làm cơ s xây d ng k ho ch và tri n khai các ho t đ ng. - Ti n hành các nghiên c u đ tìm nh ng bi n pháp thích h p đ y m nh phong trào cũng như v n đ ng s tham gia đông đ o c a các t ng l p nhân dân. - Hư ng d n chuyên môn và xây d ng các tài li u t p hu n, tuyên truy n v các n i dung phòng ch ng d ch b nh, v sinh môi trư ng, v sinh an toàn th c ph m, an toàn c ng đ ng,... - Ti n hành ki m tra, giám sát, đánh giá các ho t đ ng c a đ a phương và báo cáo k t qu v Ban Ch đ o c a B Y t . b. S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i t t là S Y t t nh) có trách nhi m: - Giám đ c S Y t t nh quy t đ nh thành l p Ban ch đ o c p t nh do m t đ ng chí lãnh đ o S Y t làm Trư ng ban, các thành viên là đ i di n lãnh đ o các đơn v y t trong t nh. Ban Ch đ o ch u trách nhi m xây d ng k ho ch ho t đ ng và ngân sách hàng năm và k ho ch ph i h p v i ngành Văn hoá - Thông tin và U ban M t tr n T qu c cùng c p. - Ch đ o và hư ng d n các đơn v y t trong t nh tri n khai các ho t đ ng c th v đ y m nh chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. - Tr c ti p t ch c th c hi n và ch đ o các đơn v y t trên đ a bàn t nh vi c ph i h p tri n khai, ki m tra, giám sát và đánh giá, rút kinh nghi m ho t đ ng c a đ a phương và các mô hình đi m Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu ph văn hoá và Khu dân cư tiên ti n đ t tiêu chí v s c kho . - Ch đ o vi c ký cam k t gi a Ban Ch đ o các c p trong t nh và gi a Tr m Y t xã v i các gia đình v th c hi n các ch tiêu ho t đ ng d a theo các tiêu chí s c kho quy đ nh trong các ph l c c a Thông tư này. - Ch đ o các đơn v y t khác tuy n t nh (Trung tâm Y t d phòng, Trung tâm Truy n thông giáo d c s c kho , Trung tâm Phòng ch ng b nh xã h i, Trung tâm B o v s c kho bà m , tr em và K ho ch hoá gia đình và các đơn v liên quan khác) xây d ng tài
  4. li u hư ng d n và ti n hành các ho t đ ng truy n thông, giáo d c c ng đ ng thu c lĩnh v c chuyên môn c a mình. - Ti n hành ki m tra, giám sát, đánh giá các ho t đ ng c a đ a phương và báo cáo k t qu v Ban ch đ o c a B Y t . - T ch c sơ k t hàng năm và khen thư ng, khuy n khích các đ a phương th c hi n t t các ho t đ ng. c. Các Trung tâm Y t tuy n qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau đây g i t t là Trung tâm Y t huy n) có trách nhi m: - Giám đ c Trung tâm Y t huy n quy t đ nh thành l p Ban ch đ o c p huy n do m t đ ng chí lãnh đ o Trung tâm Y t huy n làm Trư ng ban, các thành viên là nh ng cán b ch ch t c a các Khoa, Phòng thu c Trung tâm Y t huy n. Ban ch đ o ch u trách nhi m xây d ng k ho ch ho t đ ng và ngân sách hàng năm c a đơn v mình và k ho ch ph i h p v i ngành Văn hoá - Thông tin và U ban M t tr n T qu c cùng c p. - Ch đ ng tìm nh ng bi n pháp t ch c tri n khai các ho t đ ng phù h p v i tình hình th c t t i đ a phương đ phong trào đ t đư c k t qu cao. Thư ng xuyên báo cáo k t qu ho t đ ng, nh ng khó khăn, vư ng m c lên các cơ quan c p trên. - Ki m tra, theo dõi, giám sát các ho t đ ng t i cơ s và báo cáo lên Ban Ch đ o c p trên. - T ch c sơ k t hàng năm trong ngành Y t , khen thư ng và đ ngh cơ quan y t c p trên khen thư ng nh ng cá nhân, đơn v th c hi n t t các ho t đ ng. - Ph i h p v i ngành Văn hoá - Thông tin và U ban M t tr n T qu c huy n t ch c H i ngh sơ k t hàng năm vi c th c hi n Chương trình ph i h p ho t đ ng. - Hàng năm Ban Ch đ o huy n ph i h p v i Tr mY t xã ti n hành đánh giá các gia đình, làng, khu ph , khu dân cư đ t các tiêu chí s c kho theo quy đ nh trong các ph l c c a Thông tư này. Căn c vào k t qu đánh giá trên, Trung tâm Y t huy n xét và c p ch ng nh n danh hi u Gia đình s c kho , Làng s c kho , Khu ph s c kho , Khu dân cư s c kho cho các gia đình, làng, khu ph , khu dân cư đ t các tiêu chí v s c kho . Đ i v i các gia đình, làng, khu ph , khu dân cư đã đư c ch ng nh n đ t danh hi u trên thì c hai năm m t l n t ch c đánh giá và c p l i. d. Tr m y t xã, phư ng, th tr n (sau đây g i t t là Tr m Y t xã) có trách nhi m: - Tr m trư ng Tr m Y t xã ch u trách nhi m ch đ o vi c tri n khai các hư ng d n c a Ban ch đ o huy n.
  5. - Báo cáo v i Ch t ch U ban nhân dân xã đ tranh th s ng h c a chính quy n và ph i h p v i Ban Văn hoá - Thông tin và U ban M t tr n T qu c xã tri n khai các ho t đ ng t i đ a phương. - Ki m tra, theo dõi, giám sát các ho t đ ng t i cơ s và báo cáo lên Ban Ch đ o huy n. - T ch c sơ k t hàng năm, khen thư ng và đ ngh cơ quan y t c p trên khen thư ng nh ng cá nhân, đơn v th c hi n t t các ho t đ ng. III. ĐI U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. 2. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, các đơn v , đ a phương báo cáo k p th i v B Y t (V Y t d phòng - Thư ng tr c c a Ban Ch đ o) đ nghiên c u, gi i quy t. PH L C CÁC TIÊU CHÍ S C KH E (ban hành kèm theo Thông tư s 02/2003/TT-BYT ngày 28/3/2003 c a B Y t ) PH L C 1 CÁC TIÊU CHÍ V S C KH E Đ I V I GIA ĐÌNH VĂN HÓA (GIA ĐÌNH S C KH E) 1. Không đ m c m t s b nh truy n nhi m gây d ch thư ng g p. 2. Đưa tr em đi tiêm ch ng đ y đ các lo i văcxin phòng b nh theo quy đ nh. 3. Không có ngư i b ng đ c th c ph m và không có tr em suy dinh dư ng. 4. Có đ ba công trình v sinh đ m b o v sinh (nhà tiêu, nhà t m, nư c s ch). 5. Ph n có thai đi khám thai ít nh t là 3 l n trong th i kỳ thai nghén, tiêm phòng u n ván đ li u. 6. Các thành viên trong gia đình th c hi n l i s ng lành m nh: chăm lo rèn luy n th d c th thao, không nghi n rư u, không s d ng ma túy, không hút thu c lá. 7. Có các bi n pháp đ m b o an toàn t i gia đình. PH L C 2
  6. CÁC TIÊU CHÍ V S C KH E Đ I V I KHU PH VĂN HÓA, KHU DÂN CƯ TIÊN TI N* (KHU PH S C KH E, KHU DÂN CƯ S C KH E) 1. Không có d ch x y ra trên đ a bàn. 2. Gi m ít nh t 10% t l m c và ch t m t s b nh truy n nhi m gây d ch thư ng g p so v i năm trư c. 3. Đ m b o ít nh t 95% tr em dư i 1 tu i đư c tiêm ch ng đ y đ theo đúng quy đ nh. 4. Không đ x y ra các v ng đ c th c ph m có trên 30 ngư i m c/v . 5. Gi m hàng năm 1,5% t l suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i. 6. Ít nh t 90% s h gia đình s d ng nư c s ch và có nhà t m. 7. 80% s h gia đình có nhà tiêu h p v sinh. 8. 100% ph n có thai đư c khám thai ít nh t 1 l n, trong đó trên 85% đư c khám thai 3 l n tr lên trong th i kỳ thai nghén. 9. Gi m 10% các v tai n n thương tích so v i năm trư c. 10. Có phong trào th d c, th thao rèn luy n s c kh e. *: áp d ng đ i v i khu dân cư khu v c đô th . PH L C 3 CÁC TIÊU CHÍ V S C KH E Đ I V I LÀNG VĂN HÓA, KHU DÂN CƯ TIÊN TI N** (LÀNG S C KH E, KHU DÂN CƯ S C KH E) 1. Tiêu chí đ i v i khu v c đ ng b ng và trung du 1. Không có d ch x y ra trên đ a bàn. 2. Gi m ít nh t 5% t l m c và ch t m t s b nh truy n nhi m gây d ch thư ng g p so v i năm trư c. 3. Ít nh t 95% tr em dư i 1 tu i đư c tiêm ch ng đ y đ theo đúng quy đ nh. 4. Không đ x y ra các v ng đ c th c ph m có trên 30 ngư i m c/v . 5. Gi m hàng năm 1,5% t l suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i. 6. Ít nh t 80% s h gia đình s d ng nư c s ch và có nhà t m.
  7. 7. Ít nh t 60% s h gia đình có nhà tiêu h p v sinh. 8. 100% ph n có thai đư c khám thai ít nh t 1 l n, trong đó trên 75% đư c khám thai 3 l n tr lên trong th i kỳ thai ghén. 9. Gi m 10% các v tai n n thương tích so v i năm trư c. 10. Có phong trào th d c, th thao rèn luy n s c kho . 2. Tiêu chí đ i v i khu v c mi n núi 1. Không có d ch x y ra trên đ a bàn. 2. Gi m ít nh t 5% t l m c và ch t m t s b nh truy n nhi m gây d ch thư ng g p so v i năm trư c. 3. Đ m b o ít nh t 90% tr em dư i 1 tu i đư c tiêm ch ng đ y đ theo đúng quy đ nh. 4. Không đ x y ra các v ng đ c th c ph m có trên 30 ngư i m c/v . 5. Gi m hàng năm 1,5% t l suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i. 6. Ít nh t 60% s h gia đình s d ng nư c s ch và có nhà t m. 7. Ít nh t 50% s h gia đình có nhà tiêu h p v sinh. 8. T t c ph n có thai đư c khám thai ít nh t 1 l n, trong đó trên 50% đư c khám thai 3 l n tr lên trong th i kỳ thai nghén. 9. Gi m 5 - 7% các v tai n n thương tích so v i năm trư c. 10. Có phong trào th d c, th thao rèn luy n s c kho . **. áp d ng đ i v i khu dân cư khu v c nông thôn. Tr n Th Trung Chi n (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản