Thông tư 02/2003/TT-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
50
lượt xem
2
download

Thông tư 02/2003/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2003/TT-NHNN về việc hướng dẫn việc xử lý nợ vốn vay sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư cụ theo Quyết định số 144/2002/QĐ-TTg ngày 24/10/2002 của Quyết định số 172/2002/QĐ-TTg ngày 28/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2003/TT-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 02/2003/TT-NHNN Hà N i, ngày 11 tháng 02 năm 2003 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C X LÝ N VAY V N S A CH A, ÓNG M I TÀU THUY N,MUA S M NGƯ C THEO QUY T NNH S 144/2002/Q -TTG NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2002 VÀ QUY T NNH S 172/2002/Q -TTG NGÀY 28/11/2002 C A TH TƯ NG CHÍNH PH th c hi n Quy t nh s 144/2002/Q -TTg ngày 24/10/2002 v m t s bi n pháp x lý n vay v n s a ch a, óng m i tàu thuy n, mua s m ngư c t ngu n v n tín d ng ưu ãi theo Quy t nh s 985/TTg ngày 20/11/1997 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 172/2002/Q -TTg ngày 28/11/2002 s a i kho n 2 i u 2 t i Quy t nh s 144/2002/Q -TTg ngày 24/10/2002 c a Th tư ng Chính ph , Th ng c Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n th c hi n như sau: 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng: - Các h ngư dân vay trung h n s a ch a, óng m i t u thuy n, mua s m ngư c kh c ph c h u qu cơn bão s 5 t i các t nh, thành ph Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thu n, Bà R a - Vũng T u, Thành ph H Chí Minh, Ti n Giang, B n Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, B c Liêu, Cà Mau, Kiên Giang theo quy nh c a Th tư ng Chính ph t i Quy t nh s 985/TTg ngày 20/11/1997 v vi c kh c ph c h u qu cơn bão s 5, khôi ph c và phát tri n s n xu t cho các t nh ven bi n Nam B và Nam Trung B và Quy t nh s 144/2002/Q -TTg ngày 24/10/2002 v m t s bi n pháp x lý n vay v n s a ch a, óng m i t u thuy n, mua s m ngư c t ngu n v n tín d ng ưu ãi theo Quy t nh s 985/TTg ngày 20/11/1997 c a Th tư ng Chính ph . - i v i các kho n dư n vay ng n h n: Các Ngân hàng thương m i Nhà nư c ph i h p v i chính quy n và các s , ban, ngành c a a phương có dư n ng n h n cho vay kh c ph c h u qu cơn bão s 5 có bi n pháp thu h i n và x lý d t i m n n h n, quá h n theo quy nh hi n hành. 2. Phân lo i và x lý n : Các Ngân hàng thương m i Nhà nư c ph i h p cùng các ngành ch c năng ư c U ban nhân dân t nh, thành ph phân công ti n hành phân lo i n có bi n pháp x lý c th theo hư ng: a. i v i các h s n xu t kinh doanh có hi u qu , ang tr ư c n , n u có nhu c u vay thêm v n thì các Ngân hàng thương m i Nhà nư c xem xét cho vay ti p theo quy nh hi n hành v cho vay thương m i.
 2. b. i v i các h có kh năng tr n nhưng chây ỳ, không ch u tr n thì không gia h n n , giãn n ; Các Chi nhánh Ngân hàng thương m i Nhà nư c căn c t ng trư ng h p xu t phương án x lý n c th báo cáo và ngh Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph ch o các ngành ch c năng ph i h p v i ngân hàng cho vay kiên quy t x lý thu h i n theo quy nh c a pháp lu t. c. i v i nh ng h s d ng v n sai m c ích: ki m tra l p biên b n tài s n hình thành t v n vay, chuy n s dư n còn l i sang lo i cho vay thương m i và thu h i n theo quy nh hi n hành. d. i v i dư n c a các h s n xu t kinh doanh thua l , i s ng g p khó khăn: - Các h vay có tay ngh , có kh năng t ch c s n xu t kinh doanh, nhưng do nguyên nhân khách quan ho c thi u v n mà chưa tr ư c n úng h n thì xem xét cho gia h n n , nh l i kỳ h n tr n thích h p trên cơ s tình hình s n xu t kinh doanh và kh năng tài chính c a t ng h vay v n, ho c n u có phương án s n xu t kinh doanh có hi u qu thì xem xét cho vay ti p theo lãi su t thưoưng m i và quy ch cho vay hi n hành, m b o thu h i n g c và lãi khi n h n. - Các h g p r i ro b t kh kháng như: t u b m, b m t tích do thiên tai, t u b nư c ngoài b t gi không tr ,.... không có kh năng tr n ngân hàng thì các Ngân hàng thương m i Nhà nư c xu t bi n pháp x lý t ng trư ng h p c th báo cáo U ban nhân dân t nh U ban nhân dân t nh t ng h p g i Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng Nhà nư c t ng h p, xu t bi n pháp x lý chung, báo cáo Th tư ng Chính ph . 3. Lãi su t cho vay và th i h n vay: a. i v i khách hàng vay v n ưu ãi t i các Ngân hàng thương m i Nhà nư c: i u ch nh m c lãi su t cho vay và th i h n vay i v i các t ch c, cá nhân vay v n s a ch a, óng m i t u thuy n, mua s m ngư c t ngu n v n tín d ng ưu ãi quy nh t i i u 6 Quy t nh s 985/TTg ngày 20/11/1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c kh c ph c h u qu cơn bão s 5 khôi ph c và phát tri n s n xu t cho các t nh ven bi n Nam B và Nam Trung B như sau: - áp d ng m c lãi su t 5,4%/năm i v i s n vay trung h n còn dư n n 31/12/2002. M c lãi su t này áp d ng t 01/01/2003. - i v i các kho n n ư c gia h n, nh l i kỳ h n theo các trư ng h p quy nh t i i m 2d c a Thông tư này, th i gian hoàn tr v n vay không quá 12 năm k t ngày vay v n. b. i v i dư n tái c p v n c a các Ngân hàng thương m i Nhà nư c: Sau khi t ng h p y vi c th c hi n Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c x lý n vay v n s a ch a, óng m i t u thuy n, mua s m ngư c t ngu n v n tín d ng ưu ãi theo Quy t nh s 985/TTg ngày 20/11/1997 v vi c kh c ph c h u qu cơn bão s 5, khôi ph c và phát tri n s n xu t cho các t nh ven bi n Nam B và Nam Trung B ; Ngân hàng Nhà nư c s th c hi n vi c i u ch nh dư n tái c p v n v m c và th i h n;
 3. V lãi su t: Ngân hàng Nhà nư c áp d ng m c lãi su t 0%/tháng i v i dư n tái c p v n cho m c tiêu kh c ph c h u qu cơn bão s 5 (tương ng v i 50% v n c a Nhà nư c ư c s d ng cho vay các i tư ng s a ch a, óng m i t u thuy n, mua s m ngư c ) c a các Ngân hàng thương m i Nhà nư c còn n 31/12/2002. Th i i m áp d ng t 01/01/2003. 4. V chuy n i ch t u và n vay: a. Theo ch o c a Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph các Ngân hàng thương m i Nhà nư c ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a a phương cho vay xem xét, x lý bán u giá công khai con t u th c hi n vi c chuy n i ch t u t ch cũ là nh ng h ã vay v n ưu ãi óng m i, s a ch a t u thuy n nhưng tay ngh kém, s n xu t kinh doanh kém hi u qu , thư ng xuyên thua l không tr ư c n ngân hàng, ho c ch t u b ch t, không có ngư i thay th t ch c s n xu t kinh doanh. b. Ch t u m i chuy n tr ngân hàng cho vay kho n ti n t giá tr con t u sau khi bán u giá thanh toán ti n vay (g c và lãi còn n ) cho ch t u cũ. Các ch t u m i có th ư c các ngân hàng ho c t ch c tín d ng xem xét cho vay v n mua t u theo các quy nh hi n hành v cho vay thương m i. c. Ch t u cũ ti p t c ph i nh n n v i ngân hàng kho n chênh l ch thi u gi a dư n ngân hàng (g c và lãi) v i giá tr con t u khi chuy n i. Trư ng h p ch t u cũ không có kh năng tr ph n n này (g m c trư ng h p ch t u cũ b ch t không có ngư i th a k ), th c hi n theo quy nh t i i m 2d c a Thông tư này. 5. T ch c th c hi n: a. i v i các Ngân hàng thương m i Nhà nư c: Ch o các chi nhánh căn c ch o c a U ban nhân dân t nh, thành ph ti n hành phân lo i x lý n , chuy n i ch t u theo quy nh t i Thông tư này. b. i v i Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c các t nh: ph i h p v i U ban Nhân dân và ôn c, ki m tra các Chi nhánh Ngân hàng Thương m i Nhà nư c trên a bàn th c hi n t t vi c x lý n vay theo các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c t i Thông tư này. c. Báo cáo k t qu th c hi n Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp x lý n vay v n s a ch a, óng m i t u thuy n, mua s m ngư c : - Sau khi có k t qu phân lo i n , trên cơ s danh sách khách hàng phân lo i theo các trư ng h p t i i m 2 Thông tư này, các Ngân hàng thương m i Nhà nư c t ng h p theo h th ng và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh t ng h p theo a bàn g i báo cáo v Ngân hàng Nhà nư c (V Tín d ng) theo bi u m u s 1, 2 ính kèm. - Ngày 10 hàng tháng, các Ngân hàng thương m i Nhà nư c t ng h p theo h th ng và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nu c t nh t ng h p theo a bàn k t qu chuy n i ch t u g i báo cáo v Ngân hàng Nhà nư c (V Tín d ng) theo bi u m u s 3, 4 ính kèm.
 4. - Các Ngân hàng thương m i Nhà nư c t ng h p danh sách khách hàng g p r i ro b t kh kháng quy nh t i i m 2d theo m u s 5; Các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph t ng h p danh sách khách hàng g p r i ro b t kh kháng quy nh t i i m 2d theo m u s 6 ( ính kèm) g i báo cáo v Ngân hàng Nhà nư c Trung ương (V Tín d ng) trư c ngày 31/3/2003 t ng h p trình Th tư ng Chính ph . - Căn c các m u bi u và th i h n quy nh trên: các Ngân hàng thương m i Nhà nư c ch o các Chi nhánh tr c thu c; các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ch o các Chi nhánh Ngân hàng thương m i Nhà nư c trên a bàn l p báo cáo ph c v cho vi c t ng h p báo cáo c a ơn v mình. 6. Thông tư này có hi u l c t ngày 01/01/2003. 7. Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c; Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c các Ngân hàng thương m i Nhà nư c và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này.
 5. M U S 01 Ngân hàng thương m i.... BÁO CÁO PHÂN LO I N VAY S A CH A, ÓNG M I, MUA S M NGƯ C T NGU N V N VAY THEO QUY T NNH S 985/TTG (Theo Thông tư s 02/2003/TT-NHNN ngày 11 tháng 2 năm 2003) ơn v : tri u ng STT Chi T ng dư Phân lo i n vay s a ch a, óng m i, mua Ghi nhánh n n s m ngư c chú Ngân 31/12/2002 hàng thương mai N N N N vay c a các h vay vay vay kinh doanh thua l , c a c a c a khó khăn các h các các h ang h s tr chây d ng ư c ỳ v n n sai m c ích Không Không tr úng tr úng h n do h n do nguyên nguyên nhân nhân b t khách kh quan kháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 T nh A 2 T nh B 3 T nh C ... ... T ng c ng L p bi u Ki m soát ....., ngày... tháng.... năm.....
 6. T ng giám c M U S 02 Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh, thành ph .... BÁO CÁO PHÂN LO I N VAY S A CH A, ÓNG M I, MUA S M NGƯ C T Ư N G U N V N V A Y T H E O Q U Y T NN H S 985/TTG (Theo Thông tư s 02/2003/TT-NHNN ngày 11 tháng 2 năm 2003) ơn v : Tri u ng STT Chi nhánh T ng dư Phân lo i n vay s a ch a, óng m i, mua Ghi Ngân hàng n n s m ngư c chú thương mai 31/12/2002 N N N N vay c a các h vay vay vay kinh doanh thua l , c a c a c a khó khăn các h các các h ang h s tr chây d ng ư c ỳ v n n sai m c ích Không Không tr tr úng úng h n h n do do nguyên nguyên nhân nhân b t khách kh kháng quan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Ngân hàng Nông nghi p 2 Ngân hàng Công thương
 7. 3 Ngân hàng u tư PT 4 Ngân hàngNgo i thương T ng c ng L p bi u Ki m soát ....., ngày... tháng.... năm..... Giám c Chi nhánh NHNN M U S 03 Ngân hàng thương m i......... BÁO CÁO K T QU CHUY N I CH TÀU (Theo Thông tư s 02/2003/TT-NHNN ngày 11 tháng 2 năm 2003) ơn v : tri u ng STT Tên ch h S dư n Giá Chênh Bi n pháp x lý n ngày th c l ch ch chuy n i t u cũ ghi, giá nh n n Gia h n n Bi n pháp khác S Gia h n ti n n ngày 1 2 3 4 5=3-4 6 7 8 1 T nh A ... 2 T nh B ... T ng c ng
 8. L p bi u Ki m soát ....., ngày... tháng.... năm..... T ng giám c
 9. M U S 04 Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh, thành ph .... BÁO CÁO K T QU CHUY N I CH TÀU (Theo Thông tư s 02/2003/TT-NHNN ngày 11 tháng 2 năm 2003) ơn v : tri u ng STT Tên ch h S dư n Giá Chênh Bi n pháp x lý n ngày th c l ch ch chuy n t u cũ ghi, i giá nh n n Gia h n n Bi n pháp khác S Gia h n ti n n ngày 1 2 3 4 5=3-4 6 7 8 1 Ngân hàng Nông nghi p H Nguy n Văn A ..... 2 Ngân hàng Công thương .... 3 Ngân hàng u tư phát tri n ...... 4 Ngân hàng Ngo i thương ... T ng c ng
 10. L p bi u Ki m soát ....., ngày... tháng.... năm..... Giám c Chi nhánh NHNN M U S 05 Ngân hàng thương m i......... DANH SÁCH KHÁCH HÀNG VAY V N KH C PH C H U QU CƠN BÃO S 5 G P R I RO B T KH KHÁNG (Theo Thông tư s 02/2003/TT-NHNN ngày 11 tháng 2 năm 2003) ơn v : tri u ng STT Tên ch h Dư n n Nguyên S ti n Bi n pháp Ghi 31/12/2002 nhân b r i ro ngh x chú lý 1 2 3 4 5 6 7 1 T nh A H Nguy n Văn A .... 2 T nh B ..... 3 T nh C ...... 4 T nh D ........ T ng c ng L p bi u Ki m soát ....., ngày... tháng.... năm..... T ng giám c
 11. M U S 06 Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh, thành ph ......... DANH SÁCH KHÁCH HÀNG VAY V N KH C PH C H U QU CƠN BÃO S 5 G P R I RO B T KH KHÁNG (Theo Thông tư s 02/2003/TT-NHNN ngày 11 tháng 2 năm 2003) ơn v : tri u ng STT Tên ch h Dư n n Nguyên S ti n Bi n Ghi 31/12/2002 nhân b r i ro pháp chú ngh x lý 1 2 3 4 5 6 7 1 Chi nhánh NH Nông nghi p H Nguy n Văn A .... 2 Chi nhánh NH Công thương ..... 3 Chi nhánh NH T&PT ...... 4 Chi nhánh NH Ngo i thương ...... T ng c ng L p bi u Ki m soát ....., ngày... tháng.... năm..... Giám c Chi nhánh NHNN
Đồng bộ tài khoản