Thông tư 02/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: diemuyen

Thông tư 02/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 02/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATATH¤NG T¦
cña Bé TµI CHÝNH Sè 02/2005/TT-BTC ngµy 06 th¸ng 01 n¨m 2005
H¦íNG DÉN X¸C §ÞNH NHU CÇU, NGUåN Vµ PH¦¥NG THøC CHI THùC
HIÖN C¶I C¸CH TIÒN L¦¥NG §èI VíI C¸N Bé,
C¤NG CHøC, VI£N CHøC Vµ LùC L¦îNG Vò TRANG


C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 128-Q§/TW ngµy 14/12/2004 cña Ban BÝ th vÒ
chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc c¬ quan §¶ng, MÆt
trËn vµ c¸c ®oµn thÓ;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh
phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò
trang;
Sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Ban Tæ chøc Trung ¬ng t¹i c«ng v¨n
sè 5949 CV/TCTW ngµy 13/12/2004, cña Bé Néi vô t¹i c«ng v¨n sè
3205/BNV-TL ngµy 14/12/2004, cña Bé Lao ®éng, Th ¬ng binh vµ X· héi t¹i
c«ng v¨n sè 4157/L§TBXH-TL ngµy 30/11/2004, Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc
x¸c ®Þnh nhu cÇu kinh phÝ, nguån vµ ph ¬ng thøc thùc hiÖn chi c¶i c¸ch tiÒn
l¬ng nh sau:


I. QUY §ÞNH CHUNG:


1. Th«ng t nµy quy ®Þnh vÒ viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu, nguån vµ ph ¬ng
thøc chi thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng cña c¸c c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù
nghiÖp cña Nhµ níc; c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang; c¸c c¬ quan
§¶ng, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi - nghÒ
nghiÖp, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, tæ chøc phi ChÝnh
phñ, c¸c dù ¸n, c¸c c¬ quan tæ chøc quèc tÕ ®Æt t¹i ViÖt nam cã c¸n bé, c«ng
chøc, viªn chøc ®îc Nhµ níc cö ®Õn lµm viÖc thuéc biªn chÕ nhµ níc vµ hëng
l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc theo b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh.
2. C¨n cø vµo kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng ®· ®îc kiÓm tra, thÈm ®Þnh;
c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan kh¸c ë trung -
¬ng (sau ®©y gäi lµ Bé, c¬ quan trung ¬ng) vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc
trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, híng dÉn vµ tæng hîp nhu cÇu kinh phÝ
vµ nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l ¬ng cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ
vµ c¸c cÊp trùc thuéc göi Bé Tµi chÝnh, Bé Néi vô theo quy ®Þnh cô thÓ t¹i
Th«ng t nµy.
3. C¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp, ®¬n vÞ dù
to¸n c¸c cÊp, ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch cã tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh, bè trÝ
nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng vµ nguån hç trî cña ng©n s¸ch (nÕu cã)
®Ó thùc hiÖn chi tr¶ tiÒn l¬ng míi cho c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cña ®¬n
vÞ m×nh ®óng chÕ ®é quy ®Þnh vµ quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy.
4. ViÖc thùc hiÖn, kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch
tiÒn l¬ng theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh, c¸c quy ®Þnh vÒ c¶i c¸ch tiÒn l¬ng
vµ quy ®Þnh cô thÓ t¹i Th«ng t nµy.
2
II. QUY §ÞNH Cô THÓ:


1. VÒ nhu cÇu kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng:
1.1. Tæng sè c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu kinh
phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng lµ sè thùc cã mÆt t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o nhu
cÇu kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng vµ kh«ng vît qu¸ tæng sè biªn chÕ
®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao hoÆc phª duyÖt.
Tæng sè biªn chÕ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao hoÆc phª duyÖt cô thÓ
nh sau:
1.1.1. Biªn chÕ cña c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng:
a. Biªn chÕ cña V¨n phßng Quèc héi, Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn
KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao: Theo NghÞ quyÕt cña Uû ban thêng vô Quèc héi.
b. Biªn chÕ cña V¨n phßng Chñ tÞch níc: Theo QuyÕt ®Þnh cña Chñ
tÞch níc.
c. Biªn chÕ cña c¸c c¬ quan §¶ng, tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi ë Trung -
¬ng: Do Ban Tæ chøc Trung ¬ng th«ng b¸o.
d. Biªn chÕ cña Bé Quèc phßng, Bé C«ng an: Theo QuyÕt ®Þnh cña
cÊp cã thÈm quyÒn.
e. Biªn chÕ cña c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng kh¸c:
- Biªn chÕ hµnh chÝnh nhµ níc: Theo QuyÕt ®Þnh giao cña Bé tr ëng Bé
Néi vô.
- Biªn chÕ sù nghiÖp: Theo QuyÕt ®Þnh giao cña Bé trëng, Thñ trëng
c¬ quan trung ¬ng vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt.
1.1.2. Biªn chÕ cña c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng:
a. Biªn chÕ hµnh chÝnh nhµ níc: Theo QuyÕt ®Þnh giao cña Bé trëng
Bé Néi vô.
b. Biªn chÕ sù nghiÖp: Theo quyÕt ®Þnh phª duyÖt cña Héi ®ång nh©n
d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
c. Biªn chÕ c¸c c¬ quan §¶ng, tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi ë ®Þa ph¬ng:
Do Ban Tæ chøc Trung ¬ng th«ng b¸o.
d. Biªn chÕ c¸n bé chuyªn tr¸ch, c«ng chøc cÊp x·: Trong ph¹m vi ®Þnh
biªn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 121/2003/N§-CP ngµy 21/10/2003 cña
ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ë x·, ph êng, thÞ
trÊn vµ NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP ngµy 02/11/2004 quy ®Þnh chi tiÕt
viÖc thi hµnh Ph¸p lÖnh d©n qu©n tù vÖ.
§èi víi sè biªn chÕ t¨ng thªm trong n¨m so víi sè biªn chÕ t¹i thêi ®iÓm
b¸o c¸o nhu cÇu kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng, nÕu trong ph¹m vi
tæng møc biªn chÕ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao hoÆc phª duyÖt th× nhu
3


cÇu kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng cña sè biªn chÕ nµy ®îc tæng hîp
vµo nhu cÇu kinh phÝ c¶i c¸ch tiÒn l¬ng cña kú sau (nhu cÇu kinh phÝ thùc
hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng ®èi víi sè biªn chÕ t¨ng thªm tõ 01/10/2004 ®Õn
31/12/2004 ®îc tæng hîp vµo nhu cÇu kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng
n¨m 2005; kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng ®èi víi sè biªn chÕ t¨ng thªm
tõ 01/02/2005 ®Õn 31/12/2005 ®îc tæng hîp vµo nhu cÇu kinh phÝ thùc hiÖn
c¶i c¸ch tiÒn l¬ng tiÕp theo trong n¨m 2005 nÕu cã).
§èi víi sè biªn chÕ vît so víi tæng sè biªn chÕ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn
giao (hoÆc phª duyÖt) th× nhu cÇu kinh phÝ thùc hiÖn thùc hiÖn c¶i c¸ch
tiÒn l¬ng cña sè biªn chÕ nµy do c¬ quan, ®¬n vÞ tù ®¶m b¶o tõ c¸c nguån
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; kh«ng tæng hîp vµo nhu cÇu kinh phÝ thùc
hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng cña c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè
trùc thuéc trung ¬ng.
1.2. Nhu cÇu kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l ¬ng nªu t¹i Th«ng t nµy
®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo: Møc l¬ng c¬ b¶n theo ng¹ch, bËc, chøc vô; phô cÊp
l¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh chung (kh«ng kÓ tiÒn l¬ng lµm viÖc vµo ban
®ªm, lµm thªm giê) vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp theo chÕ ®é (b¶o hiÓm x· héi,
b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn) t¨ng thªm theo quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n
ph¸p luËt vÒ c¶i c¸ch tiÒn l¬ng thùc hiÖn tõ thêi ®iÓm 01/10/2004 theo sè
biªn chÕ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1 nªu trªn. Riªng nhu cÇu kinh phÝ thùc hiÖn
c¶i c¸ch tiÒn l¬ng cña c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng cßn bao gåm
c¶ kinh phÝ t¨ng thªm khi thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy
21/10/2003 cña ChÝnh phñ so víi thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 09/1998/N§-CP ngµy
23/01/1998 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc
ë x·, phêng, thÞ trÊn (viÖc b¸o c¸o nhu cÇu kinh phÝ t¨ng thªm khi thùc hiÖn
NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21/10/2003 cña ChÝnh phñ so víi thùc
hiÖn NghÞ ®Þnh 09/1998/N§-CP ngµy 23/01/1998 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ
®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ë x·, ph êng, thÞ trÊn thùc hiÖn theo
híng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 13254 TC/NSNN ngµy 15/11/2004 hoÆc c«ng v¨n sè
13255 ngµy 15/11/2004 cña Bé Tµi chÝnh).
- TiÒn l¬ng t¨ng thªm ®èi víi sè lao ®éng kh«ng thuéc diÖn Nhµ n íc giao
chØ tiªu biªn chÕ vµ tiÒn l¬ng ®· ®îc tÝnh trong ®¬n gi¸ s¶n phÈm theo quy
®Þnh cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc sù nghiÖp giao
th«ng, ®Þa chÝnh, ®Þa chÊt, .v.v.: §¬n vÞ thùc hiÖn chi tr¶ tiÒn l¬ng t¨ng
thªm cho sè lao ®éng nµy trong ph¹m vi dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m ®îc cÊp
cã thÈm quyÒn giao vµ nguån thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é cho c¬ quan, ®¬n
vÞ; kh«ng tæng hîp vµo nhu cÇu kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l ¬ng cña
c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng.
- TiÒn l¬ng t¨ng thªm ®èi víi lao ®éng cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu
tù ®¶m b¶o toµn bé kinh phÝ ho¹t ®éng th êng xuyªn: ®¬n vÞ sö dông nguån
thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é ®Ó chi tr¶ cho ngêi lao ®éng, nÕu nguån thu cña
®¬n vÞ kh«ng ®ñ chi tr¶ tiÒn l¬ng t¨ng thªm theo møc chÕ ®é Nhµ níc quy
®Þnh th× phÇn chªnh lÖch thiÕu ®îc ng©n s¸ch ®¶m b¶o; nhu cÇu kinh phÝ
thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng cña c¸c ®¬n vÞ nµy ®îc tæng hîp vµo nhu cÇu
kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l ¬ng cña c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ c¸c
tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng theo biÓu mÉu quy ®Þnh t¹i Th«ng t
nµy.
4


- TiÒn l¬ng t¨ng thªm ®èi víi lao ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh ®·
thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp
cã thu ®¶m b¶o mét phÇn kinh phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn: c¬ quan, ®¬n vÞ
sö dông nguån tiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1.2
phÇn II cña Th«ng t nµy vµ nguån thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é ®Ó chi tr¶ cho
ngêi lao ®éng; nÕu c¸c nguån trªn kh«ng ®ñ chi tr¶ tiÒn l ¬ng t¨ng thªm theo
møc quy ®Þnh chung th× phÇn chªnh lÖch thiÕu ®îc ng©n s¸ch nhµ níc ®¶m
b¶o; nhu cÇu kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng cña c¸c ®¬n vÞ nµy ®îc
tæng hîp vµo nhu cÇu kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l ¬ng cña c¸c Bé, c¬
quan trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng theo biÓu mÉu
quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy.
- TiÒn l¬ng t¨ng thªm ®èi víi lao ®éng trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ®· thùc
hiÖn kho¸n chi (nh: c¬ quan ThuÕ, H¶i quan, Kho b¹c Nhµ níc, §µi TruyÒn
h×nh ViÖt nam, ...) vµ trong quyÕt ®Þnh cho phÐp kho¸n chi cña cÊp cã
thÈm quyÒn ®· quy ®Þnh trong thêi gian kho¸n ®¬n vÞ tù s¾p xÕp trong
møc kho¸n ®Ó ®¶m b¶o c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch míi ban hµnh th× c¸c c¬
quan, ®¬n vÞ nµy ph¶i tù ®¶m b¶o tiÒn l¬ng t¨ng thªm trong tæng møc kinh
phÝ ®· ®îc kho¸n.
- TiÒn l¬ng t¨ng thªm ®èi víi biªn chÕ, lao ®éng cña hÖ thèng c«ng
®oµn c¸c cÊp ®îc chi tr¶ tõ nguån thu 2% kinh phÝ c«ng ®oµn; kh«ng tæng
hîp vµo vµo nhu cÇu kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng cña c¸c Bé, c¬
quan trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng.
- PhÇn tiÒn l¬ng t¬ng øng møc l¬ng tèi thiÓu quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh
03/2003/N§-CP ngµy 15/01/2003 cña ChÝnh phñ (sau ®©y gäi lµ NghÞ ®Þnh
03/2003/N§-CP) vµ hÖ sè l¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 25/CP ngµy
23/5/1993 cña ChÝnh phñ (sau ®©y gäi lµ NghÞ ®Þnh 25/CP) ®èi víi biªn
chÕ t¨ng thªm hµng n¨m do c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn chi tr¶ tõ dù to¸n
ng©n s¸ch hµng n¨m ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao vµ nguån thu ® îc ®Ó l¹i
theo chÕ ®é cho c¬ quan, ®¬n vÞ; kh«ng tæng hîp vµo nhu cÇu kinh phÝ
thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng cña c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh
phè trùc thuéc trung ¬ng.
2. VÒ nguån kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng:
2.1. Nguån kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng:
2.1.1. Sö dông tèi thiÓu 40% sè thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é quy ®Þnh
cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu vµ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh cã thu; riªng c¸c
®¬n vÞ thuéc ngµnh y tÕ sö dông tèi thiÓu 35% sè thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ
®é. Tõ 01/01/2005, ngµnh y tÕ sö dông tèi thiÓu 35% sè thu ®îc ®Ó l¹i theo
chÕ ®é (sau khi trõ chi phÝ thuèc, m¸u, dÞch truyÒn, ho¸ chÊt).
- Trêng hîp thùc hiÖn chÕ ®é ®iÒu hoµ chung nguån thu gi÷a c¸c ®¬n
vÞ trong cïng mét lÜnh vùc cña c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh
phè trùc thuéc trung ¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh; khi ®ã nguån thu ®Ó tÝnh
nguån c¶i c¸ch tiÒn l¬ng x¸c ®Þnh nh sau:
+ Sè thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é ®Ó x¸c ®Þnh nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch
tiÒn l¬ng cña c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp lµ sè thu thùc ® îc sö
dông sau khi ®iÒu hoµ (®èi víi ®¬n vÞ bÞ ®iÒu hoµ).
5


+ Sè thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é ®Ó x¸c ®Þnh nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch
tiÒn l¬ng cña c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp ®îc nhËn ®iÒu hoµ lµ
sè thu thùc ®îc sö dông (bao gåm c¶ sè thu ®iÒu hoµ ®îc nhËn).
2.1.2. Sö dông nguån 10% tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn (bao gåm c¶ 10%
tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn cña c¸c c¬ quan ®· thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ chi
qu¶n lý hµnh chÝnh vµ cña c¸c ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn c¬ chÕ tù chñ tµi chÝnh
¸p dông cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu) trõ tiÒn l ¬ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n cã
tÝnh chÊt l¬ng (c¸c kho¶n ®ãng gãp theo chÕ ®é; tiÒn c«ng; häc bæng häc
sinh sinh viªn,...), ®ãng niªn liÔm víi c¸c tæ chøc Quèc tÕ, chi ch¬ng tr×nh
môc tiªu quèc gia, chi trî gi¸, trî cíc c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch (sau ®©y gäi t¾t
lµ tiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn).
a. C¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng kh«ng gi÷ l¹i t¹i ®¬n vÞ dù to¸n cÊp 1
nguån tiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn cña Bé, c¬ quan trung ¬ng ®Ó t¹o
nguån c¶i c¸ch tiÒn l¬ng. C¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng tæ chøc híng dÉn ®¬n
vÞ sö dông ng©n s¸ch x¸c ®Þnh nguån 10% tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn ®Ó t¹o
nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng trong ph¹m vi dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m
®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao; nhng tæng møc tiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn
cña c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng kh«ng thÊp
h¬n møc tiÕt kiÖm Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o.
Kh«ng sö dông nguån tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn cña lÜnh vùc nµy ®Ó
thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm cho c¸c lÜnh vùc kh¸c trong mét c¬ quan, ®¬n
vÞ. (VÝ dô: Bé Giao th«ng vËn t¶i cã c¸c trêng §¹i häc, cao ®¼ng, trung häc
thuéc lÜnh vùc chi gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch thuéc
lÜnh vùc chi qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc; khi ®ã kh«ng ®îc sö dông nguån
tiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn cña c¸c trêng §¹i häc, cao ®¼ng, trung häc ®Ó
thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm cho c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch thuéc lÜnh
vùc chi qu¶n lý hµnh chÝnh vµ ngîc l¹i).
b. C¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng thùc hiÖn gi÷ l¹i nguån kinh phÝ tõ
viÖc thùc hiÖn tiÕt kiÖm 10% chi th êng xuyªn cña ng©n s¸ch cÊp m×nh
(kh«ng kÓ 10% tiÕt kiÖm cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu thùc hiÖn c¬ chÕ
tù chñ tµi chÝnh vµ 10% tiÕt kiÖm cña c¸c c¬ quan thùc hiÖn kho¸n chi hµnh
chÝnh) ®Ó ®iÒu hoµ chung khi xö lý nguån c¶i c¸ch tiÒn l ¬ng cña c¸c c¬
quan, ®¬n vÞ thuéc ng©n s¸ch cÊp m×nh.
2.1.3. Sö dông 50% sè t¨ng thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng theo dù to¸n do
Thñ tíng ChÝnh phñ giao cña n¨m kÕ ho¹ch so víi dù to¸n Thñ t íng ChÝnh phñ
giao n¨m tríc vµ 50% sè thùc hiÖn t¨ng thu cña ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng so dù
to¸n Thñ tíng ChÝnh phñ giao (kh«ng bao gåm nguån thu ®îc c©n ®èi ®Çu t
h¹ tÇng theo chÕ ®é quy ®Þnh).
2.1.4. C¸c nguån ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng n¨m tríc cha sö dông
hÕt chuyÓn sang.
2.1.5. Trêng hîp c¸c nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh
t¹i c¸c ®iÓm 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 nªu trªn nhá h¬n nhu cÇu kinh phÝ thùc
hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh t¹i môc 1 phÇn II cña Th«ng t nµy th×
ng©n s¸ch trung ¬ng sÏ bæ sung phÇn chªnh lÖch thiÕu ®Ó c¸c Bé, c¬ quan
trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng cã ®ñ nguån thùc
hiÖn. Trêng hîp nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh t¹i c¸c
®iÓm nªu trªn lín h¬n nhu cÇu kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l ¬ng theo quy
6


®Þnh t¹i môc 1 phÇn II cña Th«ng t nµy th× c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ c¸c
tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng sö dông phÇn cßn d ®Ó tiÕp tôc thùc
hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm ph¸t sinh trong n¨m hoÆc n¨m sau khi Nhµ níc ban
hµnh chÕ ®é tiÒn l¬ng míi theo lé tr×nh c¶i c¸ch tiÒn l¬ng; kh«ng sö dông
phÇn cßn d nµy cho c¸c môc tiªu kh¸c. Trêng hîp ®Æc biÖt, c¸c Bé, c¬ quan
trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh
xem xÐt gi¶i quyÕt theo chÕ ®é quy ®Þnh.
2.2. Nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng cña tõng n¨m:
2.2.1. Nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng n¨m 2004:
- Sö dông tèi thiÓu 40% (riªng ngµnh y tÕ 35%) sè thu c¶ n¨m 2004 ® îc
®Ó l¹i theo chÕ ®é n¨m 2004 cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch
tiÒn l¬ng sau khi trõ ®i sè ®· sö dông ®Ó thùc hiÖn tiÒn l ¬ng t¨ng thªm theo
møc l¬ng tèi thiÓu quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 03/2003/N§-CP vµ hÖ sè l ¬ng
quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 25/CP theo biªn chÕ n¨m 2004.
- Sö dông nguån tiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn (trõ tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n cã tÝnh chÊt l¬ng) c¶ n¨m 2004 t¨ng so n¨m 2003 vµ sö dông phÇn tiÕt
kiÖm 10% chi thêng xuyªn ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm theo møc l¬ng
tèi thiÓu quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 03/2003/N§-CP vµ hÖ sè l¬ng quy ®Þnh t¹i
NghÞ ®Þnh 25/CP cha sö dông hÕt.
- Sö dông 50% t¨ng thu thùc hiÖn cña ng©n s¸ch ®Þa ph ¬ng n¨m 2003
(sè thùc thu ®Õn ngµy 31/12/2003) so víi dù to¸n n¨m 2003 ® îc Thñ tíng
ChÝnh phñ giao (kh«ng kÓ sè t¨ng thu cña c¸c kho¶n ®Çu t trë l¹i ë ®Þa ph-
¬ng tõ c¸c nguån thu theo quy ®Þnh); møc cô thÓ Bé Tµi chÝnh ®· th«ng b¸o
cho tõng ®Þa ph¬ng (trõ c¸c tØnh míi chia t¸ch) theo C«ng v¨n sè 5150/TC-
NSNN ngµy 17/5/2004.
- Trêng hîp c¸c nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh nªu
trªn nhá h¬n nhu cÇu kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng n¨m 2004 theo
quy ®Þnh t¹i môc 1 phÇn II cña Th«ng t nµy, ng©n s¸ch trung ¬ng sÏ bæ sung
phÇn chªnh lÖch thiÕu cho c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè
trùc thuéc trung ¬ng ®Ó ®¶m b¶o ®ñ nguån thùc hiÖn. Trêng hîp nguån thùc
hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng n¨m 2004 theo quy ®Þnh nªu trªn lín h¬n nhu cÇu kinh
phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng th× c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ c¸c tØnh,
thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng sö dông phÇn cßn d chuyÓn sang n¨m 2005
®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng; kh«ng sö dông phÇn cßn d nµy cho
c¸c môc tiªu kh¸c.
2.2.2. Nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng n¨m 2005:
- Sö dông tèi thiÓu 40% sè thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é n¨m 2005 (riªng
ngµnh y tÕ 35%, sau khi trõ chi phÝ thuèc, m¸u, dÞch truyÒn, ho¸ chÊt) cña
c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l ¬ng sau khi trõ ®i sè ®· sö
dông ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm theo møc l¬ng tèi thiÓu quy ®Þnh t¹i
NghÞ ®Þnh 03/2003/N§-CP vµ hÖ sè l¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 25/CP
theo biªn chÕ n¨m 2005.
- Sö dông nguån tiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn (kh«ng kÓ tiÒn l¬ng, cã
tÝnh chÊt l¬ng) n¨m 2005 t¨ng so n¨m 2003 vµ sö dông phÇn tiÕt kiÖm 10%
chi thêng xuyªn ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm theo møc l¬ng tèi thiÓu quy
7


®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 03/2003/N§-CP vµ hÖ sè l¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh
25/CP cha sö dông hÕt.
- Sö dông 50% t¨ng thu ng©n s¸ch ®Þa ph ¬ng (kh«ng kÓ sè t¨ng thu tõ
nguån thu tiÒn sö dông ®Êt), gåm:
+ 50% t¨ng thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng (dù to¸n n¨m 2005 so dù to¸n n¨m
2004 ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao).
+ 50% t¨ng thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng (thùc hiÖn n¨m 2004 ®Õn
31/12/2004 so víi dù to¸n n¨m 2004 ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao).
- C¸c nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng n¨m 2004 cha sö dông hÕt
chuyÓn sang ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng n¨m 2005.
- Trêng hîp c¸c nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh nªu
trªn nhá h¬n nhu cÇu kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng n¨m 2005 theo
quy ®Þnh t¹i môc 1 phÇn II cña Th«ng t nµy, ng©n s¸ch trung ¬ng sÏ bæ sung
phÇn chªnh lÖch thiÕu cho c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè
trùc thuéc trung ¬ng ®Ó ®¶m b¶o ®ñ nguån thùc hiÖn. Trêng hîp nguån thùc
hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng n¨m 2005 theo quy ®Þnh nªu trªn lín h¬n nhu cÇu kinh
phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh t¹i môc 1 phÇn II cña Th«ng
t nµy th× c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung -
¬ng sö dông phÇn cßn d ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm ph¸t sinh
trong n¨m 2005 hoÆc chuyÓn sang n¨m 2006 khi Nhµ níc tiÕp tôc ban hµnh
chÕ ®é tiÒn l¬ng míi theo lé tr×nh c¶i c¸ch tiÒn l¬ng; kh«ng sö dông phÇn
cßn d nµy cho c¸c môc tiªu kh¸c.
3. ChÕ ®é b¸o c¸o, thÈm ®Þnh vÒ nhu cÇu vµ nguån kinh phÝ thùc
hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng:
C¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng
cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, híng dÉn vµ tæng hîp b¸o c¸o nhu cÇu, nguån kinh
phÝ ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ vµ c¸c cÊp trùc
thuéc göi Bé Tµi chÝnh, Bé Néi vô chËm nhÊt vµo ngµy 15/3/2005.
(B¸o c¸o vÒ nhu cÇu vµ nguån kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng
n¨m 2004: C¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng göi b¸o c¸o nhu cÇu theo biÓu mÉu sè
1, b¸o c¸o nguån theo biÓu mÉu sè 3 ®Ýnh kÌm; c¸c tØnh, thµnh phè trùc
thuéc trung ¬ng göi b¸o c¸o nhu cÇu theo biÓu mÉu sè 2a, 2b, b¸o c¸o nguån
theo biÓu mÉu 4a, 4b, 4c ®Ýnh kÌm).
(B¸o c¸o vÒ nhu cÇu vµ nguån kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng
n¨m 2005: C¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng göi b¸o c¸o nhu cÇu theo biÓu mÉu sè
5, b¸o c¸o nguån theo biÓu mÉu sè 7 ®Ýnh kÌm; c¸c tØnh, thµnh phè trùc
thuéc trung ¬ng göi b¸o c¸o nhu cÇu theo biÓu mÉu sè 6a, 6b, b¸o c¸o nguån
theo biÓu mÉu sè 8a, 8b, 8c ®Ýnh kÌm).
C¨n cø vµo kÕt qu¶ xÐt duyÖt chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo
quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch gi÷a Bé Néi vô víi Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc
hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc;
Bé Tµi chÝnh chñ tr× phèi hîp víi Bé Néi vô vµ c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan
thÈm ®Þnh nhu cÇu kinh phÝ vµ nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn
l¬ng cña c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung -
¬ng; tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ bæ sung cho c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ c¸c
8


tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng trong trêng hîp ®· sö dông c¸c nguån
theo quy ®Þnh mµ vÉn cßn thiÕu ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng.
4. VÒ ph¬ng thøc chi thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng:
4.1. §èi víi c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc
trung ¬ng:
a. §èi víi c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch cã nguån kinh phÝ ®Ó thùc
hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng (10% tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn; 35-40% sè thu ®îc
®Ó l¹i theo chÕ ®é) lín h¬n nhu cÇu kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng th×
®îc chñ ®éng sö dông c¸c nguån nµy ®Ó chi tr¶ tiÒn l¬ng míi t¨ng thªm cho
c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cña ®¬n vÞ m×nh trªn c¬ së kÕt qu¶ chuyÓn
xÕp l¬ng ®· ®îc duyÖt.
b. §èi víi c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng, c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung
¬ng vµ ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch cã nhu cÇu kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch
tiÒn l¬ng lín h¬n nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng theo quy
®Þnh t¹i Th«ng t nµy:
- Trong khi chê quyÕt ®Þnh bæ sung nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng
cña cÊp cã thÈm quyÒn; trªn c¬ së c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ thùc hiÖn c¶i
c¸ch tiÒn l¬ng vµ c¨n cø vµo tiÕn ®é thÈm ®Þnh nhu cÇu, nguån kinh phÝ
thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng:
+ Bé Tµi chÝnh sÏ th«ng b¸o t¹m øng cho c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ
c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng. Trªn c¬ së ®ã, c¸c Bé, c¬ quan
trung ¬ng th«ng b¸o t¹m øng cho c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch trùc thuéc, c¬
quan tµi chÝnh c¸c cÊp ë ®Þa ph¬ng b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n th«ng b¸o t¹m
øng cho c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp m×nh vµ cho ng©n s¸ch cÊp díi ®Ó thùc
hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng (sau khi sö dông nguån ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l -
¬ng theo quy ®Þnh mµ vÉn cßn thiÕu nguån) ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn
chøc theo chÕ ®é.
+ C¨n cø vµo sè th«ng b¸o t¹m øng nªu trªn, c¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp
thùc hiÖn t¹m cÊp cho ng©n s¸ch cÊp díi ®Ó thùc hiÖn.
+ C¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I cã tr¸ch nhiÖm ph©n bæ sè th«ng b¸o t¹m
øng nªu trªn cho c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch trùc thuéc (sau khi sö dông
nguån thu, tiÕt kiÖm 10% mµ vÉn cßn thiÕu nguån). C¸c ®¬n vÞ sö dông
ng©n s¸ch thùc hiÖn rót tiÒn t¹i Kho b¹c nhµ níc trong ph¹m vi sè ®îc t¹m øng
cïng víi viÖc chñ ®éng sö dông nguån thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é, tiÕt kiÖm
10% chi thêng xuyªn ®Ó chi tr¶ tiÒn l¬ng míi t¨ng ®Ó chi tr¶ tiÒn l¬ng cho c¸n
bé, c«ng chøc, viªn chøc cña ®¬n vÞ m×nh trªn c¬ së kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l -
¬ng ®· ®îc duyÖt.
- Sau khi cã quyÕt ®Þnh bæ sung nguån ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l-
¬ng cña cÊp cã thÈm quyÒn:
+ Trªn c¬ së quyÕt ®Þnh bæ sung nguån ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l-
¬ng cña cÊp cã thÈm quyÒn, c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I cã tr¸ch nhiÖm ph©n
bæ vµ giao dù to¸n cho c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch trùc thuéc (sau khi sö
dông nguån thu, tiÕt kiÖm 10% cßn thiÕu). C¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch
rót tiÒn t¹i Kho b¹c nhµ níc trong ph¹m vi sè ®îc ph©n bæ (phÇn chªnh lÖch
lín h¬n gi÷a sè ®îc bæ sung so víi sè ®îc t¹m øng) ®Ó chi tr¶ tiÒn l¬ng cho
c¸n bé, c«ng chøc cña ®¬n vÞ m×nh trªn c¬ së kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l ¬ng ®·
9


®îc duyÖt; ®ång thêi phèi hîp c¬ quan Kho b¹c nhµ níc thùc hiÖn h¹ch to¸n
hoµn tr¶ sè ®· ®îc t¹m øng.
Trêng hîp sè t¹m øng lín h¬n sè quyÕt ®Þnh bæ sung cña cÊp cã thÈm
quyÒn th× phÇn chªnh lÖch nµy ®îc trõ vµo dù to¸n ng©n s¸ch n¨m sau cña
®¬n vÞ.
+ Trªn c¬ së quyÕt ®Þnh bæ sung nguån ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l-
¬ng cña cÊp cã thÈm quyÒn, c¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm cÊp
sè hç trî nguån ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng (phÇn chªnh lÖch lín h¬n gi÷a
sè ®îc bæ sung so víi sè ®îc t¹m øng) tõ ng©n s¸ch cÊp m×nh cho ng©n s¸ch
cÊp díi theo tiÕn ®é thùc hiÖn; ®ång thêi thùc hiÖn h¹ch to¸n thu håi sè ®·
t¹m øng.
Trêng hîp sè t¹m øng lín h¬n sè quyÕt ®Þnh bæ sung cña cÊp cã thÈm
quyÒn th× phÇn chªnh lÖch nµy ®îc trõ vµo dù to¸n chi hç trî tõ ng©n s¸ch
cÊp trªn cho ng©n s¸ch cÊp díi.
c. §èi víi c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng, c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung
¬ng cã nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l ¬ng lín h¬n nhu cÇu kinh
phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng:
- C¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng, c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng
chØ ®¹o, híng dÉn c¸c ®¬n vÞ vµ cÊp ng©n s¸ch trùc thuéc cã nguån kinh
phÝ ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng lín h¬n nhu cÇu kinh phÝ thùc hiÖn c¶i
c¸ch tiÒn l¬ng chñ ®éng sö dông c¸c nguån nµy ®Ó chi tr¶ tiÒn l¬ng míi t¨ng
thªm cho c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cña ®¬n vÞ m×nh trªn c¬ së kÕt qu¶
chuyÓn xÕp l¬ng ®· ®îc duyÖt.
- C¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng chñ ®éng sö dông nguån
t¨ng thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng, tiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn (phÇn gi÷ l¹i
tËp trung) ®Ó bæ sung nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng cho c¸c ®¬n vÞ dù
to¸n cïng cÊp vµ cÊp ng©n s¸ch trùc thuéc cßn thiÕu nguån thùc hiÖn c¶i
c¸ch tiÒn l¬ng theo quy tr×nh t¬ng tù nªu t¹i ®iÓm b nªu trªn.
4.2. Tuú theo tÝnh chÊt tõng nguån, c¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp hoÆc
®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch lµm thñ tôc chuyÓn nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn
l¬ng trong n¨m cha sö dông hÕt sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc chi thùc hiÖn c¶i
c¸ch tiÒn l¬ng, kh«ng sö dông cho c¸c môc tiªu kh¸c.
4.3. KÕ to¸n vµ quyÕt to¸n: ViÖc kÕ to¸n, quyÕt to¸n kinh phÝ thùc hiÖn
tiÒn l¬ng, trî cÊp x· héi t¨ng thªm theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ níc
vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh.


III. Tæ CHøC THùC HIÖN:


1. C¨n cø quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ Uû
ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm tæ
chøc, híng dÉn c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ vµ c¸c cÊp trùc thuéc x¸c ®Þnh nhu cÇu
kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng vµ nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn c¶i
c¸ch tiÒn l¬ng n¨m 2004, 2005.
10


C¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ cña c¬ quan, ®Þa ph¬ng m×nh vµ c¸c quy
®Þnh t¹i Th«ng t nµy, Thñ trëng c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng, Uû ban nh©n d©n
tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng quy ®Þnh vÒ thêi gian, biÓu mÉu b¸o
c¸o cña c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c cÊp ng©n s¸ch trùc thuéc.
2. ViÖc x¸c ®Þnh, göi b¸o c¸o, thÈm ®Þnh nhu cÇu kinh phÝ vµ thùc
hiÖn chi tr¶ l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi t¨ng thªm (®èi víi nh÷ng ng êi
nghØ hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi do ng©n s¸ch nhµ níc ®¶m b¶o) vµ trî
cÊp u ®·i ngêi cã c«ng theo Ph¸p lÖnh Ngêi cã c«ng t¨ng thªm cã th«ng t híng
dÉn riªng.
3. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng
b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ ®¬n vÞ b¸o c¸o
Bé Tµi chÝnh ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt.
v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA

Bé, c¬ quan Trung ¬ng...
Ch¬ng:...

B¸O C¸O NGUåN KINH PHÝ THùC HIÖN C¶I C¸CH TIÒN L¦¥NG N¡M 2005
(Dïng cho c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh, Bé Néi vô)
§¬n vÞ: TriÖu ®ång

STT Néi dung Tæng sè LÜnh
vùc ...
(chi tiÕt
tõng
lÜnh vùc
chi)
Nhu cÇu Sè thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é TiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn Sè ®Ò Nguån ®Ó thùc hiÖn CCTL Chi tiÕt
kinh phÝ nghÞ 2005 cha sö dông hÕt theo c¸c
thùc hiÖn Thùc Dù to¸n 40% Sè ®· sö Sè thu 10% tiÕt Nguån bæ sung Tæng sè 40% sè Nguån chØ tiªu
Sè dù Chi thêng xuyªn n¨m Dù to¸n chi thêng 10% tiÕt 10% tiÕt
c¶i c¸ch hiÖn ®Ó thùc thu ®Ó tiÕt kiÖm nh tõ cét
n¨m sè thu dông ®Ó ®Ó thùc kiÕn 2003 (gåm dù to¸n chi xuyªn n¨m 2005 kiÖm chi kiÖm chi kiÖm chi tiÕt
tiÒn l¬ng n¨m kiÖm hiÖn c¶i l¹i theo 10% chi 1 ®Õn
2005 ®Ó l¹i thùc hiÖn hiÖn c¶i ®Ó thùc thêng xuyªn n¨m 2003 thêng thêng thêng
n¨m 2005 2004 xuyªn 10% chi c¸ch tiÒn cét 21
theo tiÒn l¬ng c¸ch hiÖn c¶i vµ sè bæ sung ®Ó xuyªn n¨m xuyªn ®Ó chÕ ®é thêng
l¬ng
chÕ t¨ng thªm tiÒn l- c¸ch thùc hiÖn tiÒn l¬ng 2005 t¨ng thùc hiÖn ®Ó thùc thêng n¨m xuyªn ®Ó
®é n¨m 2005 ¬ng n¨m tiÒn l- t¨ng thªm theo NghÞ so n¨m tiÒn l¬ng hiÖn c¶i xuyªn 2004 thùc hiÖn
n¨m theo quy 2004 ¬ng n¨m ®Þnh 03/2003/N§- 2003 t¨ng thªm c¸ch tiÒn ®Ó thùc (riªng c¶i c¸ch
2005 ®Þnh t¹i cha sö 2005 CP) theo NghÞ l¬ng n¨m hiÖn c¶i ngµnh tiÒn l¬ng
(riªng NghÞ dông ®Þnh 2004 ch- c¸ch tiÒn y tÕ lµ n¨m 2004
Tæng TiÒn l- Chi th- Tæn TiÒn l- Chi th-
ngµnh ®Þnh hÕt 03/2003/N a sö l¬ng n¨m 35%) cha sö
sè ¬ng, êng g sè ¬ng, êng
y tÕ lµ 03/2003/ chuyÓn §-CP cha dông 2005 cha sö dông hÕt
cã xuyªn cã xuyªn
35%) N§-CP sang sö dông hÕt dông
tÝnh tÝnh
cña hÕt chuyÓn hÕt
chÊt l- chÊt l-
ChÝnh sang
¬ng ¬ng
phñ
A B 1 2 3 4 5 6 7=4-5+6 8 9 10=8-9 11 12 13=11- 14=(13- 15 16 17=14+1 18=1-7- 19=7+17-1 20 21=19-20
12 10)*10% 5+16 17

Tæng sè
(Chi tiÕt
1 §¬n vÞ ...
2 §¬n vÞ ...
3 §¬n vÞ ......, ngµy ... th¸ng ... n¨m ...
12

Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
13

UBND tØnh, thµnh phè:

B¸O C¸O NHU CÇU KINH PHÝ THùC HIÖN C¶I C¸CH TIÒN L¦¥NG N¡M 2005
(Dïng cho UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh, Bé Néi vô)
§¬n vÞ: TriÖu ®ång
STT Néi dung Tæng sè ®èi t- Chªnh lÖch quü l- Biªn chÕ ®îc cÊp Tæng sè ®èi tîng Nhu cÇu kinh
îng hëng l¬ng ¬ng, phô cÊp t¨ng cã thÈm quyÒn hëng l¬ng cã mÆt phÝ thùc hiÖn c¶i
cã mÆt ®Õn thªm 1 th¸ng n¨m giao hoÆc phª ®Õn 31/01/2005 c¸ch tiÒn l¬ng
30/9/2004 2004 theo NghÞ duyÖt n¨m 2005 n¨m 2005 theo N§
®Þnh 204 204 (2)
Tæng sè
1 SN gi¸o dôc - ®µo t¹o
2 SN y tÕ
Trong ®ã: c¸n bé y tÕ x· trong ®Þnh biªn
3 Khoa häc-c«ng nghÖ
4 V¨n ho¸ th«ng tin
5 ThÓ dôc - thÓ thao
6 §¶m b¶o x· héi
7 Qu¶n lý nhµ níc, ®¶ng, ®oµn thÓ
a CÊp tØnh vµ huyÖn
Trong ®ã: - Qu¶n lý nhµ níc
- §¶ng
- §oµn thÓ
b CÊp x·
+ C¸n bé chuyªn tr¸ch, c«ng chøc x· theo
N§121bé chuyªn tr¸ch, c«ng chøc x· theo N§
+ C¸n (1)
204
c Phô cÊp ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp
14


Ghi chó: ... ngµy... th¸ng... n¨m...
(1) Kinh phÝ t¨ng thªm do thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 121/2003/N§- UBND tØnh, thµnh phè...
CP so víi NghÞ ®Þnh 09/1998/N§-CP tõ 01/01/2005 ®Õn 31/12/2005 (Ký tªn, ®ãng dÊu)
(2) Bao gåm c¶ nhu cÇu kinh phÝ thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng
trong n¨m 2004 cña sè biªn chÕ t¨ng thªm tõ 01/10/2004 ®Õn
31/12/2004 trong ph¹m vi tæng sè biªn chÕ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn
giao hoÆc phª duyÖt
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản