Thông tư 03/1998/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
42
lượt xem
4
download

Thông tư 03/1998/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/1998/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Thông tư số 01/BXD-CSXD ngày 15/4/1997 về "Hướng dẫn quản lý và xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và nhà thầu nước ngoài nhận thầu xây dựng tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/1998/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  X © y   ù n g  s è  03/1998/TT­B X D  n g µ y  12 th¸ng 6 n¨ m  1998 d v Ò  vi Ö c s ö a ® æ i  b æ  su n g  m é t s è   éi d u n g  trong T h « n g  t  n s è  01/B X D­C S X D  n g µ y  15/4/1997  Ò  " H í ng d É n  q u ¶ n  lý  v x © y   ù n g  c¸c c«n g  tr× nh c ã   è n ® Ç u  t trù c  Õ p c ñ a d v ti  n íc n g o µ i v µ  n h µ  th Ç u  n íc n g o µ i  h Ë n  th Ç u   n x © y  d ù n g  t¹i Ö t N a m "  Vi ­C¨n  LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam.   cø    tn      i   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 12/CP  µy  ng 18/02/1997  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    Õtthihµnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖt Nam;  chiti     Lu   tn    i     NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/ CP   µy  ng 16/7/1996  µ  è  v s 92/CP  µy  ng 23/8/1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v ban  hµnh  µ  öa  æi    vs ® bæ sung  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 36/CP  µy  ng 24/4/1997  ña  Ýnh  ñ  Ò     c Ch ph v ban hµnh  Quy  Õ   ch khu  c«ng nghiÖp,khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao. ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 386/TTg  µy  ng 07/6/1997  ña  ñ íng ChÝnh   c Th t   phñ  Ò   Öc  ©n  Êp  v vi ph c cho  û   U ban  ©n  ©n  ét  è  nh d m s tØnh  µ  µnh  è   v th ph thuéc Trung  ng  Êp  Êy phÐp  u    i víi   ù    u    ùctiÕp cña  ­   ¬ c gi   ®Ç t®è     d ¸n ®Ç ttr   c¸c   n ícngoµi.   ­ C¨n  V¨n    cø  b¶n  è  s 07/KCN   µy  ng 16/6/1997  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph vÒ   Öc  ©n  Êp  vi ph c cho  ét  è  m s Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp,khu  Õ   Êt,   ch xu   khu  c«ng  Ö   ngh cao (sau  y   äit¾t lµ KCN)  Êp  ®© g       c tØnh  îc cÊp  Êy  Ðp   ®  gi ph ®Ç u      ù    u    ícngoµivµo  tc¸cd ¸n ®Ç tn     KCN. Bé  ©y  ùng  iÒu  X d ® chØnh, söa  æi  ét  è  éidung  ña    ® m sn  c Th«ng   è  ts 01/ BXD­CSXD   µy  ng 15/4/1997 nh    sau: 1.§iÓ m     ôc    Çn   æi  ¹nh    3.3,m 3,ph I® l   sau: i 3.3.TriÓn    khaiviÖc  ©y  ùng    xd c«ng  ×nh: tr Sau    ã  Õt  nh  Ò   Öc  Èm  nh  ÕtkÕ   µ  ©y  ùng  khic quy ®Þ v vi th ®Þ thi   v x d c«ng  tr×nh,chñ  u    ® îc tiÕn  µnh  Öc  ©y  ùng, nhng    ®Ç t   h vi x d   ph¶i th«ng    b¸o  µy  ng khëi c«ng    cho  ¬  c quan  Èm   nh   Õt kÕ   µ  Ýnh  th ®Þ thi   v ch quyÒn  a   ¬ng  ®Þ ph (nÕu  c«ng  ×nh trong KCN   ×  tr     th b¸o cho Ban qu¶n  ýKCN)  Õtvµ  l  bi   ph¶ithùc    hiÖn    c¸cquy  nh    ®Þ ghitrongQuy Õt  nh  .   ®Þ ®ã Riªng  i  íic«ng  ×nh  ®è v   tr trong  µnh  è  ã  Õn  óc s tr ng  th ph c ki tr   ë hoÆc   c«ng  ×nh  tr trong KCN   ×  ñ  u    th ch ®Ç t ph¶i sao  å  ¬  ÕtkÕ   ∙  îc thÈm     h s thi   ® ®   ®Þnh  bao  å m   g b¶n  thuyÕt minh  ÕtkÕ,    thi   b¶n  Ï quy  ¹ch  Æt   v  ho m b»ng c«ng  tr×nh,b¶n  Ï quy  ¹ch  ©y    v  ho d chuyÒn  c«ng  Ö,  ngh b¶n  Ï chÝnh  Ò   Õn  óc v  v ki tr   c«ng  ×nh,b¶n  Ï bè  Ý m Æt   tr   v   tr   b»ng  µ  ¾t  äc  ña  Ö   èng  v c d c h th c«ng  ×nh h¹  tr   tÇng  ü  Ëtb¶n  Õn ®é   u    µ  ©y  ùng  k thu   ti   ®Ç tv x d c«ng  ×nh,vµ  ét  tr   m b¶n  Õt  quy ®Þnh  ña  ¬  c c quan  Èm   nh  öi cho  Õn  óc s  ëng  µnh  è  µ  th ®Þ g  ki tr   tr th ph v Ban  qu¶n  ýKCN. l  2.§iÓ m     ôc    Çn    æi  ¹nh    5.1,m 5,ph II ® l   sau: i 5.1.Bé   ëng  é   ©y  ùng  Ðt  Êp  Êy  Ðp  Çu  ©y  ùng    tr BX d x c gi ph th x d cho    c¸c nhµ  Çu  ùc hiÖn    ù  nhã m     Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh   th th   c¸c d ¸n  A do  t Ch ph quy ®Þ
  2. 2 ® Ç u   (theo  t quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 12/CP  µy  ng 18/02/1997  µ  v NghÞ   ®Þnh  è s 92/CP  µy  ng 23/8/1997),vµ    êng  îp    c¸c tr h kh«ng  éc  Èm   Òn  thu th quy cÊp  Êy phÐp  Çu  ña  ë  ©y  ùng  ¹ ®iÓ m     íi y. gi   th c S X d t  i 5.2 d   ®© 3.§iÓ m     ôc    Çn    æi  ¹nh    5.2,m 5,ph II ® l   sau: i 5.2.Gi¸m  c  ë  ©y  ùng  Êp  Êy phÐp  Çu  ©y  ùng    ®è S X d c gi   th x d cho    c¸cc«ng  tr×nh vµ    ù  do  û     c¸c d ¸n  U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  µ  v Ban qu¶n  ýKCN   Êp  l  c tØnh  Êp  Êy  Ðp  u   , vµ    ù  nhã m     ã  c gi ph ®Ç t   c¸c d ¸n  B c c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d trongph¹m    ét    vim tØnh.
Đồng bộ tài khoản