Thông tư 03/2000/TT-BXD

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Thông tư 03/2000/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2000/TT-BXD của về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC ngày 10/12/1999 của Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính hướng dẫn cấp phép xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2000/TT-BXD

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  X © y   ù n g  S è  03/2000/TT­B X D  n g µ y  25 th¸ng 5 n¨ m  2000 V Ò   d vi Ö c s ö a ® æ i, b æ  s u n g   h « n g  t liªn Þ ch s è  09/1999/TTLT­B X D­T C § C   T  t n g µ y  10/12/1999 c ñ a B é  X © y  d ù n g  v µ  T æ n g  c ô c § Þ a  c h Ý n h  h í ng d É n  c Ê p  gi Ê y p h Ð p  x © y  d ù n g ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 03  ng 04    n¨m  1994  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é   ©y     v  h vcc tæ  c BX dùng; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  ban hµnh §iÒu lÖ qu¶n lý ®Ç u  t µ  x©y dùng vµ  NghÞ  ®Þnh  sè     v 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/05/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   c Ch ph v vi s ®   sung  m ét  è  iÒu  ña  s® c Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u     µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/07/1999 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph Sau    èng  Êt  íiTæng   ôc  Þa  Ýnh, Bé   ©y  ùng  öa  æi,  khi th nh v   c§ ch  X d s® bæ  sung  ét  è  iÓ m   m s® trong Th«ng   ªntÞch  íng  Én  Êp  Êy  Ðp  ©y     t li   h d c gi ph x dùng  è  s 09/1999/TTLT­ BXD­TC§C   µy  ng 10/12/1999  ña  é   ©y   ùng  µ  c BX d v Tæng  ôc  Þa  Ýnh    c § ch nh sau:  1.Bæ     sung  iÓ m     ® 4.3 kho¶n  phÇn  4  I: §èivíi µ    ña  é    nh, c¸nh©n  ã  Òu     nh ë c h gia®×     c chi cao  õ3  Çng  ëxuèng  t  t tr   (mét trÖt+  lÇu)vµ  ã  Ön  Ých  µn      2    c di t s kh«ng   qu¸ 200    ×  ñ  u     ã  m2 th ch ®Ç t c thÓ  ù lËp  å  ¬  ÕtkÕ   ©y  ùng  t   h s thi   x d theo  íng dÉn  ña  ë   ©y  ùng  µ  h  c SX d v ph¶i   tù  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   íc ph¸p  Ët vÒ   toµn, b Òn   ÷ng    tr   lu   an    v c«ng  ×nh  ña  tr c m × nh; §èi víic¸c lo¹  µ    ña  é    nh,    ©n  ã  Òu       i nh ë c h gia ®× c¸ nh c chi cao  ính¬n    l  3 tÇng  µ  ã  Ön  Ých  µn  îtqu¸ 200    × chñ  u    òng  ã  Ó  ùlËp hå  v c di t s v    m2 th   ®Ç tc c th t     s¬  ÕtkÕ   ©y  ùng  thi   x d theo  íng dÉn  ña  ë   ©y  ùng, nhng  å  ¬  ÕtkÕ   h  c SX d   h s thi   x©y  ùng  chñ  u    Ëp ph¶i® îcm ét  ¬  d do  ®Ç tl      c quan   Ên  ÕtkÕ   ©y  ùng  ã  tv thi   x d c chøc n¨ng  Óm      Ën  ¶m   ki tra, nh ® x¸c b¶o  ©n  ñ c¸cQuy  Èn  µ    Èn  tu th     chu v tiªuchu x©y  ùng  îcc¬  d ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy ban  µnh. h 2. Bá     kho¶n  phÇn  vÒ   Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng    µnh  è  µ   4  IV  c gi ph x d ë Th ph H Néi vµ  µnh  è  å   Ý     Th ph H Ch Minh. 3. Söa  æi    ® kho¶n  phÇn  vÒ   Óm     5  V  ki tra,theo  âiviÖc  ùc hiÖn  Êy  d  th   gi phÐp  ©y  ùng    xd nh sau:  C¸c  ñ  u    ph¶i chÊp  µnh  ch ®Ç t   h nghiªm chØnh c¸c quy  nh   ¹  Êy ®Þ t igi   phÐp  ©y  ùng. xd Khi cã    nhu  Çu  c thay ® æi, bæ       sung  ÷ng  éidung    nh n  ghitrong giÊy phÐp      x©y  ùng,th× chñ  u    d    ®Ç tph¶ilµm  n    Ðp  ¬    ®¬ xinph c quan  Êp  Êy phÐp  ©y  c gi   x dùng,trong®ã       ph¶igi¶i ×nh râ lýdo  µ  éidung  Çn     tr       v n   c thay ® æi,bæ       sung. C¬  quan  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  c th quy c gi ph x d xem   Ðt  µ  Õt  x v quy ®Þnh thay ® æi, bæ       sung  Êy  Ðp  ©y  ùng  gi ph xd trong thêigian     kh«ng      qu¸ 10 ngµy  Ó   õngµy  Ën  îc®¬n    ×nh cña  ñ  u  . k t  nh ®   gi¶itr   ch ®Ç t cao    Òn  èt〉0,00,x©y  KhitiÕn hµnh  nh  Þ      ®Þ v c«ng  ×nh,x¸c®Þnh  tr    ®é n c    m ãng  µ  v c«ng  ×nh  Ç m,  ñ  u    ph¶i b¸o  tr ng ch ®Ç t   c¸o cho  ¬  c quan  Êp  Êy  c gi
  2. 2 phÐp  ©y  ùng  Õt ®Ó   ö  bé  n   Óm     ¹  Ön  êng  µ    Ën  xd bi   c c¸n  ®Õ ki trat ihi tr v x¸c nh viÖc    thic«ng  c«ng  ×nh  tr theo  ng  Êy  Ðp  ©y  ùng  ∙  Êp.  ®ó gi ph x d ®c Sau    ba ngµy  Ó   õ khinhËn  îcgiÊy b¸o  ña  ñ  u    µ   ¬  k t    ®    c ch ®Ç tm c quan  Êp  Êy  Ðp  c gi ph x©y  ùng  d kh«ng  ö  êi®Õ n   Óm      c ng   ki tra,x¸c minh  ¹  Ön  êng, th×  ñ  u   ti hi tr   ch ®Ç t ® îc tiÕp  ôc tr Ón khai thic«ng     t  i      c«ng  ×nh.M äi    ãt do  Öc  Óm     tr   sai s   vi ki tra chË m   Ô  ©y    ¬  tr g ra,c quan  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng  c gi   xd ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m.   §èivíic¸c giai®o¹n           thic«ng cßn  ¹   ñ  u    l ich ®Ç tph¶ithic«ng  ,    theo  ng  ®ó giÊy  Ðp  ©y  ùng  îc cÊp.  êng  îp  ñ  u    x©y  ùng    íiquy  ph x d ®  Tr h ch ®Ç t d sai v   ®Þnh  ña  Êy  Ðp  ©y  ùng  ×  c gi ph xd th ph¶i® îc xö  ýtheo      l  quy  nh  ®Þ ph¸p  Ët, lu   sau    íi® îctiÕp tôcthi ®ã m          c«ng. Khi  c«ng  ×nh  ∙  îc x©y  ùng  tr ®®  d xong  ×  ñ  u    ph¶i tæ  th ch ®Ç t   chøc  nghiÖ m  thu theo  ng  ®ó quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   lu   qu¶n  ý chÊt l ng  l   î c«ng  tr×nh x©y  ùng.   d Trêng  îp c«ng  ×nh x©y  ùng  ã  ÷ng  h  tr   d c nh thay ® æi  víi Êy phÐp  ©y    so   gi   x dùng  ng  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng  µ  ∙  îcc¬  nh c l   ch ® v ® ®   quan  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  c gi ph xd chÊp  Ën  ×  ÷ng  thu th nh thay  æi    ® ®ã ph¶i ® îc thÓ   Ön     hi trong  å   ¬  µn  h s ho c«ng. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.Nh÷ng  íng dÉn  ­ tn c hi l   15  k t  k  h  tr íc®©y    íi   tr¸v   i Th«ng   µy  u   tn ®Ò kh«ng  ã  Öu  ùcthi µnh. c hi l     h
Đồng bộ tài khoản