Thông tư 03/2001/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
129
lượt xem
9
download

Thông tư 03/2001/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2001/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2001/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a  é   © y  d ù n g   è  03/2001/TT­B X D   Bx S n g µ y 13  th¸ng 2 n¨ m  2001 h í ng d É n   i Ò u  c h Ø n h   ® dù  to¸n c«n g  tr× nh x © y   ù n g  c ¬  b¶ n d     µnh  Thi h NghÞ   nh  è  ®Þ s 77/2000/N§­   µy  CP ng 15/12/2000  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  iÒu  v vi ® chØnh  møc  Òn l ng  èithiÓu,møc  ô  Êp  µ  ti  ¬ t     ph c v sinh ho¹t     phÝ  i víi   i t ng hëng ¬ng,phô  Êp, trî Êp  µ  ®è     ®è  î   c¸c l   c    c v sinh ho¹tphÝ; Trªn c¬         së    iÖn, gi¸x¨ng,dÇu  iÒu  gi¸®      ® chØnh  ña  ¬  c c quan  ã  Èm   Òn  Õt  c th quy quy ®Þnh.   Ó   ùc hiÖn  iÒu  § th   ® chØnh  ù    d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  tr   d c b¶n  cã  do  c¸c yÕu  è thay  æi  ãi trªn®èi  íic¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  ö  ông  èn    t  ® n    v    tr x d sd v ng©n  s¸ch Nhµ   íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc b¶o    n  td do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u      td ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   íc,vèn  u     i   Nh n   ®Ç t ph¸ttr Ón cña   i   doanh nghiÖp  µ  íc quy  nh n   ®Þnh  trong    iÒu      Quy  Õ   c¸c ® 10, 11, 12  ch Qu¶n  ý ®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  hµnh  Ìm  k theo  NghÞ   nh  è  52/1999/N§­   µy  ®Þ s  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  µ  v kho¶n    iÒu  NghÞ   nh  è  4,6 ® 1  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000 cña    ChÝnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   ph v vi s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999  /N§­CP;  é   B X ©y  ùng  íng  Én  Öc  iÒu  d h d vi ® chØnh  ù  d to¸n c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¬     tr x d c b¶n    nh sau: I ­ §i Ò u c h Ø n h  gi¸ Þ d ù  to¸n x © y  l ¾ p:  tr 1.§iÒu    chØnh    Ý  ©n  chiph nh c«ng: Chi phÝ  ©n    nh c«ng  trong dù    ©y  ¾p    to¸nx l c«ng  ×nh x©y  ùng  Ëp theo  tr   d l  ®¬n     ©y  ùng  ¬  gi¸ x d c b¶n  Ön  µnh  ña  hi h c c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  îcnh©n  íi Ö   è  ¬ ®  v   s KNC   h =1,46.   §èivíi       c«ng  ×nh x©y  ùng  Ëp dù    c¸c tr   d l   to¸ntheo ®¬n    ©y  ùng  ¬      gi¸x d c b¶n hiÖn  µnh  ña    h c c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ   îc hëng  ¬ m®  thªm  c¸c kho¶n ¬ng  ô, phô  Êp ¬ng  µ    Õ     Ýnh    l ph   cl v c¸c ch ®é ch s¸ch kh¸c cha  Ýnh    t trong ®¬n      gi¸hoÆc   îchëng  ô  Êp u  ng    ®  ph c l ®é ë møc  cao  ¬n  h 20%,  hay  îc ®  hëng  ô  Êp  ph c kh«ng    nh  æn ®Þ s¶n  Êt ë  xu   møc  ính¬n  l  10%   ×  îcbæ   th ®   sung  c¸c kho¶n  µy  µo    Ý   ©n    n v chiph nh c«ng theo  íng  Én  ña  ô  ôc   Ìm  h d c ph l   k theo   Th«ng   µy. tn 2.§iÒu    chØnh chiphÝ     m¸y    thic«ng: Chi  Ý   ph m¸y   thic«ng trong  ù  d to¸n x©y  ¾p    l c«ng  ×nh  ©y  ùng  Ëp  tr x d l theo  n    ©y  ùng  ¬  ®¬ gi¸x d c b¶n  Ön  µnh  ña    hi h c c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc ph tr     Trung  ng  îcnh©n  íi  Ö   è  KMTC=1,07.H Ö   è  iÒu  ¬ ®  v  h s     s® chØnh  µy  n kh«ng  ¸p dông    cho  Öc  iÒu  vi ® chØnh    Ý  chiph m¸y    thic«ng trong dù    ©y  ¾p  ña    to¸nx l c c«ng  ×nh x©y  ùng m µ     Ý  tr   d   chiph m¸y    thic«ng  trong dù    ©y  ¾p  îcx¸c   to¸nx l ®     ®Þnh  theo     m¸y  îccÊp  ã  Èm  Òn   gi¸ca  ®  c th quy ban  µnh  h riªngkh«ng  ã    c trong  b¶ng    m¸y  gi¸ca  ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1260/1998/Q§­ BXD   µy  ng 18/11/1998 cña  é  ëng Bé  ©y  ùng.   B tr  X d
  2. 2 3     Ý  .Chi ph chung  µ    Ëp  Þu  Õ  Ýnh  íc: v thu nh ch thu t tr ­ Chi phÝ      chung:§îc tÝnh     b»ng  lÖ  tØ  (%)  víichiphÝ   ©n  so      nh c«ng  ∙  ® ® îc ®iÒu    chØnh  trong dù    ©y  ¾p.Kho¶n    Ý     to¸nx l   chiph chung  µy    nh   n qui®Þ theo  õng  ¹  t lo ic«ng  ×nh t¹  tr   i b¶ng  phô  ôc sè  cña  2  l   2  Th«ng   è  ts 09/2000/TT­ BXD   µy  ng 17/7/2000 cña  é  ©y  ùng.   BX d ­ Thu  Ëp  Þu  Õ  Ýnh  íc:§îctÝnh    nh ch thu t tr     b»ng  lÖ  tØ  (%)    nh  qui®Þ theo  tõng  ¹  lo ic«ng  ×nh t¹  tr   i b¶ng  phô  ôc sè  cña  2  l   2  Th«ng   è  ts 09/2000/TT­BXD   ngµy 17/7/2000 cña  é  ©y  ùng  víi   Ý  ùctiÕp ®∙  îc®iÒu    BX d so    ph tr   chi  ®  chØnh  (chiphÝ  ©n    nh c«ng  µ    Ý  v chiph m¸y   thic«ng)vµ møc    Ý     chiph chung  ãitrªn. n  4. Thu Õ     Þ gia t¨ng ®Ç u     îc tÝnh    gi¸tr       ra:§   theo møc   Õ  Êt thuÕ    thu su   gi¸ trÞ gia t¨ng cho       c«ng    ©y  ùng, l¾p  Æt   t¸cx d   ® theo quy  nh  Ön  µnh    ®Þ hi h trªn gi¸trÞdù    ©y  ¾p tr cthuÕ  ∙  iÒu      to¸nx l   í   ®® chØnh    c¸ckho¶n  ôc    Ý   ë  m chiph nh   trªn. Néi dung      c¸c kho¶n  ôc    Ý  m chiph trong gi¸trÞdù    ©y  ¾p  ¹ng  ôc         to¸nx l h m c«ng  ×nh x©y  ùng    ô  ôckÌm  tr   d nh ph l   theo Th«ng   µy.   tn   II­ Ò u c h Ø n h  c¸c c hi p h Ý  k h¸c trong   §i t æ n g  d ù  to¸n c « n g  tr× nh x © y  d ù n g 1.§iÒu    chØnh  ù   chiphÝ  d to¸n    kh¶o    ©y  ùng: s¸tx d Dù       Ý   to¸nchiph kh¶o    ©y  ùng  Ëp  s¸tx d l theo  n    ®¬ gi¸kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d do  ñ  Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  Nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ Quy Õt  ®Þnh  ban  µnh    ¬  ë  nh  h trªnc s ®Þ møc   ù  d to¸n kh¶o    ©y  ùng    s¸tx d ban  µnh  h kÌm  theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 06/2000/Q§­ BXD   µy  ng 22/5/2000  ña  é   ëng  é  c B tr B X ©y  ùng,Th«ng   è  d   ts 07/2000/TT­ BXD   µy  ng 12/7/2000  ña  é   ©y  ùng  ­ c BX d h íng dÉn  Ëp  n      l ®¬ gi¸kh¶o    µ s¸tv qu¶n  ýchiphÝ  l    kh¶o    ©y  ùng  µ  s¸tx d v møc ­ l ¬ng  èithiÓu  t  180.000,0®/th¸ng quy  nh    ®Þ trong NghÞ   nh  è    ®Þ s 10/2000/N§­ CP   µy  ng 27/3/2000  ña  Ýnh  ñ, Së   ©y  ùng    vµo  c Ch Ph   X d c¨n cø  møc  Òn l ng  ti  ¬ tèithiÓu  íi 210.000,0 ®/th¸ng (qui®Þnh    m       trong NghÞ   nh  è    ®Þ s 77/2000/N§­ CP   µy  ng 15/12/2000  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng  LiªntÞch  è  t    s 32/2000/TTLT/ BL§TBXH­BTC   µy ng 29/12/2000  ña    Þch  é   c Liªn t B Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh  µ  v X∙  éi vµ  é   µi chÝnh  íng  Én  ùc hiÖn  iÒu  h  BT  h d th   ® chØnh  Òn ¬ng  èithiÓu  ti l t  vµ  ô  Êp  ph c trong c¸c doanh     nghiÖp) x¸c ®Þnh     møc   iÒu  ® chØnh  ù      d to¸nchi phÝ   kh¶o    ©y  ùng  ×nh  û   s¸tx d tr U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh, thµnh  è        ph ®Ó ban hµnh    ông. ¸p d §èivíinh÷ng     tØnh,thµnh  è  a  ©y  ùng    ph ch x d xong  n    ®¬ gi¸kh¶o    ©y  s¸tx dùng  theo  nh  ®Þ møc   ù  d to¸n kh¶o    ©y  ùng    s¸tx d ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  ®Þnh  è  s 06/2000/Q§­ BXD   µy  ng 22/5/2000 cña  é   ëng  é   ©y  ùng  µ      B tr BX d v c¸c qui®Þnh  íicña  µ   íc,Së   ©y  ùng    m  Nh n   X d tØnh,thµnh  è  ñ  ×phèihîp víi   ph ch tr        c¸c Së   ã  ©y  ùng    cx d chuyªn ngµnh    vµo      c¨n cø  c¸c quy  nh  ãitrªn, Èn  ­ ®Þ n    kh tr ¬ng  µn  µnh  Öc  Ëp  n     ho th vi l ®¬ gi¸kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d theo  ng    Çn  ®ó tinh th Th«ng   è  ts 07/2000/TT­ BXD   µy  ng 12/7/2000 cña  é  ©y  ùng      ông.   BX d ®Ó ¸p d     Òu  2. §i chØnh      Ý   Ên  u    µ  ©y  ùng;chiphÝ  Õt  Õ   c¸c chiph tv ®Ç tv x d    thi  k c«ng  ×nh x©y  ùng;chiphÝ  tr   d    Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n: 2.1 C¸c    Ý   Ên  u    µ  ©y  ùng  Ýnh    chiph tv ®Ç tv x d t b»ng  lÖ      nh   tØ  % (qui®Þ trong Quy Õt  nh   è  ®Þ s 14/2000/Q§­BXD    µy  ng 20/7/2000  ña  é   ëng  é  c B tr B
  3. 3 X ©y  ùng)trªngi¸trÞdù    ©y  ¾p  ícthuÕ  d         to¸nx l tr   hay    Þdù    ©y  ¾p  µ  gi¸tr   to¸nx l v gi¸trÞ thiÕtbÞ   ícthuÕ  ∙  îc®iÒu       tr   ®®  chØnh theo  íng dÉn  h  trong phÇn   ña    Ic Th«ng   µy. tn Riªng     Ý   vÊn  Ëp  å  ¬  êi  Çu  chi ph t l h s m th mua   ¾ m   Ët   thiÕtbÞ   µ  s vt  v ph©n  Ých  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  t ® gi¸h s d th mua   ¾ m   Ët tthiÕtbÞ   Ýnh b»ng  lÖ  s v      ,t   tØ  (%)      Þ vËt   thiÕtbÞ    a  ã  Õ     Þ gia  trªngi¸tr   t   ch c thu gi¸tr   t¨ng theo    quy  nh   ®Þ trong Quy Õt  nh  è    ®Þ s 14/2000/Q§­BXD   µy  ng 20/7/2000 cña  é  ëng  é  ©y     B tr BX dùng  îcnh©n  íi Ö   è  ®  v   s KTVT =  h   1,11. 2.2 Chi phÝ  ÕtkÕ      thi   c«ng  ×nh x©y  ùng  Ýnh  tr   d t b»ng  lÖ      nh   tØ  % (qui®Þ trong Quy Õt  nh  è    ®Þ s 01/2000/Q§­BXD   µy  ng 03/1/2000 cña  é  ëng  é  ©y     B tr BX dùng) trªngi¸trÞdù    ©y  ¾p  ícthuÕ  ∙  îc®iÒu          to¸nx l tr   ®®   chØnh  theo  íng dÉn  h  trongphÇn   ña    Ic Th«ng   µy. tn 2.3 Chi phÝ     Ban  qu¶n  ýdù    Ýnh  l   ¸n t b»ng cÆp   lÖ      nh  tØ  % (qui®Þ trong  Th«ng   è  ts 09/2000/TT­ BXD   µy  ng 17/7/2000 cña  é  ©y  ùng) trªngi¸trÞdù    BX d       to¸n x©y  ¾p   µ    Þ thiÕtbÞ    ∙  îc ®iÒu    l v gi¸tr     ®®  chØnh theo  íng  Én  h d trong  phÇn  cña  I  Th«ng   µy. tn 2.4 §èivíi ù      Ý        to¸nchiph c«ng    d t¸cquy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ:Dù     ho   d ® th   to¸n chi phÝ   íc thuÕ   Ýnh    tr   t cho c«ng    µy    nh     ¬  ë  t¸cn x¸c ®Þ trªn c s b¶ng      gi¸quy ho¹ch  ©y  ùng  «   Þ  x d ® th ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 502/BXD­VKT   ngµy 18/9/1996 cña  é  ëng  é  ©y  ùng  îcnh©n  íi Ö   è    B tr BX d ®  v   s KQH   1,13. h =    III  ­ t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n:   Th«ng   µy  tn thay thÕ    Th«ng   è  ts 02/2000/TT­BXD   µy  ng 19/5/2000 cña    Bé   ©y  ùng  íng dÉn  iÒu  X d h  ® chØnh  ù    d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng  µ    ông  tr   d v ¸p d thèng  Êt  nh trong c¶  íc tõ ngµy    n    01/1/2001.Kh«ng  dông    ¸p  Th«ng   µy    t n ®Ó ®iÒu  chØnh  ù    d to¸n c«ng  ×nh x©y  ùng  ña  ù  ®Ç u     ©y  ùng  tr   d c d ¸n  tx d kh«ng  sö  ông    ån  èn  ∙  ãië  d c¸cngu v ® n   trªn. ­ Nh÷ng  ù    u    íitrong n¨m    d ¸n ®Ç tm     2001  × h Ö   è  iÒu  th   s ® chØnh  ãitrªn n    ph¶i® îctÝnh     ngay  õkhix¸c®Þnh  t      tæng møc  u    ña  ù  ®Ç tc d ¸n. ­ Nh÷ng    c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh ®∙  îccÊp  Õt  nh  u   tr   ®   quy ®Þ ®Ç tphª  Öt    duy tæng  ù d to¸n,dù    to¸n,nhng  a    ch hoÆc   ang  chøc  u   Çu  ® tæ  ®Ê th hoÆc  chØ  nh  Çu  ×  ñ   u    ®iÒu  ®Þ th th Ch ®Ç t   chØnh  ¹ tæng  ù  l  i d to¸n,dù      to¸n theo  íng dÉn  ña  h  c Th«ng   µy    ×nh cÊp  Õt  nh  u    t n ®Ó tr   quy ®Þ ®Ç t phª  Öt duy   l¹ . i ­ §èi víic¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  dông  ×nh         tr x d ¸p  h thøc chØ   nh  Çu, ®Þ th   ®Êu   Çu  th theo  îp  ng  ã  iÒu  h ®å c® chØnh    ùc hiÖn  gi¸th   theo    nh  qui ®Þ trong  kho¶n  b  iÓ m   ®iÒu  Quy  Õ   Êu  Çu  a,  ® 2  7  ch § th ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh  sè  88/1999/N§­  ngµy 01/9/1999 cña Ch Ýnh  phñ, cã  khèi l ng CP î  chuyÓn  Õp tõ n¨m  ícsang n¨m  ti     tr     2001  × Chñ  u   x¸c ®Þnh    Þkhèi th   ®Ç t    gi¸tr     l ng x©y  ùng  ∙  ùc hiÖn  n   Õt  µy  î  d ® th   ®Õ h ng 31/12/2000  µ  èil ng x©y  ùng  v kh  î   d cßn  ¹  ùc  Ön  õ 01/1/2001    dông  Öc  iÒu  li th hi t   ®Ó ¸p  vi ® chØnh  ù  d to¸n c«ng    tr×nh x©y  ùng  ¬    d c b¶n theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.     ®Þ t i tn      ­ Kh«ng  iÒu  ® chØnh    Þ dù    gi¸tr   to¸ntheo  quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng    µy  i t n ®è   víi ÷ng   nh c«ng  ×nh x©y  ùng  ùc hiÖn  õ ®Ç u   tr   d th   t  n¨m  2001  ∙  îccÊp  Õt ®®   quy  
  4. 4 ® Þnh  u    ®Ç t phª  Öt  Õt  duy k qu¶  u   Çu  ®Ê th theo  ¬ng  ph thøc  îp ®ång  än "H   tr   gãi". ­ §èivíi      c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d quan  äng cña  µ   íc® îcphÐp  Ëp ®¬n   tr   Nh n     l  gi¸riªng (®¬n    ©y  ùng  ¬      gi¸x d c b¶n  c«ng  ×nh),Ban  n    tr   ®¬ gi¸c«ng  ×nh c¨n tr     cø  µo  Õ   ,  Ýnh  v ch ®é ch s¸ch   îcNhµ   íccho  Ðp    ông     ®   n  ph ¸p d ë c«ng  ×nh vµ  tr   nguyªn  ¾c  iÒu  t® chØnh  ù    d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  tr   d c b¶n  theo  íng  Én  h d cña Th«ng   µy, x¸c ®Þnh  tn     møc   iÒu  ® chØnh  chiphÝ   ©n     nh c«ng, chiphÝ      m¸y    thi c«ng  µ    v c¸ckho¶n    Ý  chiph kh¸c(nÕu  ã)trongdù    ©y  ¾p.   c    to¸nx l Trong    ×nh thùc hiÖn  n Õu  ã  Ên    ×  íng m ¾ c,    Þ    qu¸ tr       c v ®Ò g v   ®Ò ngh c¸c Bé, Ngµnh,®Þa  ¬ng      ph ph¶n ¶nh  Ò   é  ©y  ùng    vBX d ®Ó xem   Ðt gi¶i x     Õt. quy
  5. 5 p h ô  l ô c B ¶ n g  t æ n g  h î p  ù  to¸n x © y   ¾ p d l h ¹ ng m ô c  c«n g  tr× nh   © y  d ù n g x (KÌm theo Th«ng  sè 03    t    /2001/TT­ BXD     ngµy    13 th¸ng2    n¨m 2001  ña  é  ©y  ùng)   c BX d STT Kho¶n  ôc    Ý m chiph C¸ch  Ýnh t K Õt  qu¶ I Chi phÝ  ùctiÕp   tr     m Σ   Q   x    CL 1 Chi phÝ  ËtliÖu   v  VL       j  D jvl+  vl   j=1 Chi phÝ  ©n    nh c«ng  m           F1     2                  F Σ   x  2 NC   Q j  D jnc (1+    +    )x             KNC  j=1          1n     2n            h    h 3 Chi phÝ    m¸y    thic«ng               m M       ΣQ j  D jm  KMTC          x  x                j=1 Céng  chi phÝ  trùc   VL  NC   M +  +  T tiÕp II Chi phÝ    chung P  NC x  C II thu  Ëp  Þu  Õ  I nh ch thu (T  C)  tûlÖ    nh +  x    qui®Þ TL tÝnh  íc tr Gi¸ trÞ dù  to¸n x©y  (T+C+TL) gXL l¾p  ícthuÕ tr   IV Thu Õ     Þ gia    gi¸tr   t¨ng gXL  TXLGTGT x  VAT ®Ç u   ra Gi¸ trÞ dù  to¸n x©y  (T+C+TL)+VAT G xl l¾p sau  Õ thu Trong  : ®ã Q j :Khèil ng c«ng    ©y  ¾p  j;     î   t¸cx l thø  D jvl  jnc, D jm: Chi  Ý   Ët liÖu,nh©n  ,D     ph v     c«ng, m¸y      thic«ng trong ®¬n      gi¸ x©y  ùng     cña   d        c«ng    ©y  ¾p  j; t¸cx l thø  F1    :C¸c kho¶n  ô  Êp ¬ng  Õu  ã) tÝnh  ph c l (n c   theo  Òn ¬ng  èithiÓu  µ   ti l t  m cha  îctÝnh  ®  hoÆc   a    ch ®ñ trong®¬n    ©y  ùng;      gi¸x d     F2: C¸c    kho¶n  ô  Êp ¬ng  Õu  ã) tÝnh  ph c l (n c   theo  Òn ¬ng  Êp  Ëc  µ   ti l cbm cha  îctÝnh  ®  hoÆc   a    ch ®ñ trong®¬n    ©y  ùng;   gi¸x d h1n:H Ö   è  Óu  Þ    s bi th quan  Ö   ÷a chiphÝ   ©n  h gi     nh c«ng trong ®¬n        gi¸so víi Òn l ng  èi Óu cña    ã m  ¬ng  n:  ti  ¬ t   thi   c¸cnh l thø  ­Nhã m     I :  1.1  =   h 2,342 ­Nhã m     II :  1.2  =   h 2,493 ­Nhã m   I   II :  1.3  =   h 2,638
  6. 6 ­Nhã m     IV :  1.4 =   h 2,796 h2n:H Ö   è  Óu  Þ    s bi th quan  Ö   ÷a chiphÝ   ©n  h gi     nh c«ng trong ®¬n        gi¸so víi Òn l ng  Êp  Ëc  ña    ã m  ¬ng  n:  ti  ¬ c b c c¸cnh l thø  ­Nhã m     I :  2.1  =   h 1,378 ­Nhã m     II :  2.2  =   h 1,370 ­Nhã m   I   II :  2.3  =   h 1,363 ­Nhã m     IV :  2.4  =   h 1,357 P  :§Þnh    møc    Ý  chiph chung  (%); TL  :Thu  Ëp  Þu  Õ  Ýnh  íc;   nh ch thu t tr gXL :G Ý a   Þdù    ©y  ¾p  ícthuÕ;   tr   to¸nx l tr   G xl :Gi¸trÞdù    ©y  ¾p        to¸nx l sau  Õ;thu CL vl   :Chªnh  Öch  ËtliÖu (nÕu  ã);   l v    c KNC     , KMTC:  Ö   è  iÒu  H s® chØnh    Ý   ©n  chiph nh c«ng, chiphÝ      m¸y    thi c«ng; TXLGTGT :Møc  Õ  ÊtthuÕ    Þgiat¨ngquy  nh    thu su   gi¸tr       ®Þ cho  c«ng    t¸c      ©y  ùng,l¾p  Æt;  x d   ® VAT: Tæng   è  Õ    Þ       u   (gåm  Õ    Þ gia t¨ng s thu gi¸tr   gia t¨ng ®Ç ra  thu gi¸tr       ®Ç u       vµo                ®Ó tr¶khimua    ¹ vËt t  Ët liÖu,nhiªnliÖu,n¨ng îng.. c¸c lo i  ,v           l   . vµ  Çn  Õ    Þ      µ   ph thu gi¸tr  giat¨ngm doanh  nghiÖp  ©y  ùng  xd ph¶inép).  
Đồng bộ tài khoản