Thông tư 03/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: quynhson

Thông tư 03/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 03/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t Sè 03/2003/TT-BKH ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2003 híng dÉn c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t - C¨n cø Kho¶n 10, §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 07/2003/N§-CP ngµy 30 th¸ng 1 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ (gäi t¾t lµ N§ 07/CP) vÒ viÖc söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng vµ NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP ngµy 5/5/2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 52/CP (gäi t¾t lµ N§ 52/CP vµ N§12/CP); - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 75/CP ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t; Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ban hµnh Th«ng t híng dÉn c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t nh sau: PhÇn I: nh÷ng quy ®Þnh chung 1. Ho¹t ®éng gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t lµ ho¹t ®éng theo dâi, kiÓm tra vµ x¸c ®Þnh møc ®é ®¹t ®îc so víi yªu cÇu cña qóa tr×nh ®Çu t do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n íc vÒ ®Çu t ®Ó ®¶m b¶o ®Çu t ®¹t hiÖu qu¶ cao, phï hîp víi môc tiªu, ®Þnh híng ph¸t triÓn trong ph¹m vi c¶ níc, tõng ngµnh, lÜnh vùc, tõng vïng, ®Þa ph¬ng vµ tõng dù ¸n ®Çu t. Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t bao gåm: - Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t. Gi¸m s¸t tæng thÓ ®Çu t lµ viÖc theo dâi, kiÓm tra qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t ë c¸c cÊp cña c¸c ngµnh vµ ®Þa ph¬ng; ph¸t hiÖn vµ chÊn chØnh kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m, thiÕu sãt ®Ó ®¶m b¶o ®Çu t ®óng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, môc tiªu vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶. §¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t lµ ph¶n ¶nh t×nh h×nh ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®Çu t cña nÒn kinh tÕ, ngµnh, ®Þa ph¬ng; x¸c ®Þnh møc ®é ®¹t ®- îc so víi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch trong tõng thêi kú hay tõng giai ®o¹n; ph©n tÝch nguyªn nh©n ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ ®Çu t còng nh ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t trong kú hay giai ®o¹n kÕ ho¹ch sau. - Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t. Gi¸m s¸t dù ¸n ®Çu t lµ viÖc theo dâi, kiÓm tra thêng xuyªn qu¸ tr×nh ®Çu t cña dù ¸n nh»m ®¶m b¶o qu¸ tr×nh ®Çu t ®óng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng, ®¶m b¶o môc tiªu vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n.
 2. 2 §¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t lµ viÖc ph©n tÝch, x¸c ®Þnh møc ®é ®¹t ®îc theo tõng chØ tiªu cô thÓ so víi quyÕt ®Þnh ®Çu t dù ¸n hoÆc tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ quy ®Þnh cña nhµ níc t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. 2. Ph¹m vi, ®èi tîng gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t a) §èi tîng gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t lµ ho¹t ®éng ®Çu t cña tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ, cña tõng ngµnh, lÜnh vùc kinh tÕ, ®Þa ph¬ng hoÆc vïng l·nh thæ. b) §èi tîng gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t lµ c¸c dù ¸n, ch¬ng tr×nh ®Çu t (sau ®©y gäi chung lµ dù ¸n ®Çu t) quy ®Þnh trong Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo N§ 52/CP. Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t tríc hÕt tËp trung vµo c¸c dù ¸n trong ch - ¬ng tr×nh ®Çu t c«ng céng, c¸c dù ¸n ®îc tµi trî b»ng nguån vèn Ng©n s¸ch nhµ níc (Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng), vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc, vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, vèn cña Nhµ níc t¹i c¸c doanh nghiÖp. 3. Môc ®Ých gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t: Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t nh»m môc ®Ých sau: - §¶m b¶o cho ho¹t ®éng ®Çu t chung vµ tõng dù ¸n cô thÓ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cao, phï hîp víi môc tiªu, ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ tiÕn hµnh theo ®óng khu«n khæ ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. - Gióp c¬ quan qu¶n lý ®Çu t c¸c cÊp n¾m s¸t vµ ®¸nh gi¸ ®óng t×nh h×nh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t, tiÕn ®é thùc hiÖn ®Çu t vµ nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ®Çu t ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh thÝch hîp; ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m vµ tiªu cùc g©y thÊt tho¸t, l·ng phÝ vèn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t. - Gióp c¸c c¬ quan ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cã t liÖu thùc tÕ ®Ó nghiªn cøu vÒ c¬ cÊu ®Çu t vµ chÝnh s¸ch thóc ®Èy ®Çu t cho tõng thêi kú. 4. Yªu cÇu ®èi víi gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t C¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - Gi¸m s¸t thêng xuyªn qu¸ tr×nh ®Çu t; ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vµ phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp. - Ph¶n ¶nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi, trung thùc, kh¸ch quan c¸c néi dung gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t. - §Ò xuÊt, kiÕn nghÞ ph¶i kÞp thêi, cô thÓ vµ cã tÝnh kh¶ thi. 5. NhiÖm vô cô thÓ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ ®Çu t a) Theo dâi vµ kiÓm tra thêng xuyªn qu¸ tr×nh ®Çu t trªn c¬ së: - C¬ së d÷ liÖu vÒ ho¹t ®éng ®Çu t t¹i c¸c c¬ quan gi¸m s¸t ®Çu t. - C¸c b¸o c¸o thêng kú vµ cËp nhËt (theo mÉu quy ®Þnh); - C¸c ho¹t ®éng kiÓm tra t¹i chç (theo ch¬ng tr×nh, hoÆc khi cÇn thiÕt); b) §¸nh gi¸ ®Çu t bao gåm: - §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ qu¶n lý ®Çu t;
 3. 3 - §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu ®Çu t (sù tu©n thñ quy ho¹ch, phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn); - §¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh (theo kÕ ho¹ch hay tiÕn ®é ®îc duyÖt); - §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t (quan hÖ gi÷a chi phÝ vµ lîi Ých ®Çu t). KÕt qu¶ qu¸ tr×nh gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ®îc thÓ hiÖn trong c¸c b¸o c¸o: - B¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t toµn quèc; - B¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t theo ngµnh, vïng, ®Þa ph- ¬ng; - B¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t theo tõng giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t (chuÈn bÞ ®Çu t, thùc hiÖn dù ¸n, ®a dù ¸n vµo vËn hµnh). PhÇn II: Néi dung gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t 1. §¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t: §¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t bao gåm: a) §¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t cña nÒn kinh tÕ, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng, vïng l·nh thæ: - Tæng hîp, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ®Çu t cña nÒn kinh tÕ, ngµnh, ®Þa ph¬ng theo c¸c chØ tiªu ph¶n ¶nh quy m«, tèc ®é, c¬ cÊu, tiÕn ®é, hiÖu qu¶ ®Çu t. - §¸nh gi¸ møc ®é ®¹t ®îc so víi quy ho¹ch ®îc duyÖt, nhiÖm vô kÕ ho¹ch hoÆc so víi møc ®¹t ®îc cña kú tríc. - X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè, nguyªn nh©n ¶nh hëng tíi t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ®Çu t; §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t trong kú hoÆc giai ®o¹n kÕ ho¹ch sau; §¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña c¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ® îc duyÖt. §¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t toµn bé nÒn kinh tÕ do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh tæng hîp thùc hiÖn hµng n¨m, 5 n¨m hoÆc theo yªu cÇu cña ChÝnh phñ. §¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t cña ngµnh, ®Þa ph¬ng do Bé qu¶n lý ngµnh vµ UBND cÊp tØnh thùc hiÖn hµng n¨m vµ trong tõng thêi kú kÕ ho¹ch (th êng lµ 5 n¨m). b) §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ qu¶n lý ®Çu t: §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ qu¶n lý ®Çu t nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t ë c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng, ph¸t hiÖn nh÷ng sai ph¹m, nh÷ng víng m¾c ®Ó kÞp thêi chÊn chØnh ho¹t ®éng ®Çu t ë c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ xö lý kÞp thêi vÒ mÆt c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cho thÝch hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ, gåm: - §¸nh gi¸ t×nh h×nh triÓn khai cña c¸c bé, ®Þa ph¬ng vµ c¸c cÊp vÒ viÖc:
 4. 4 + Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trong c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t: Tr×nh tù lËp, thÈm tra, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t; Sù phï hîp víi chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch cña Nhµ níc trong viÖc ra quyÕt ®Þnh ®Çu t; + Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t: Qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai, ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, huy ®éng c¸c nguån vèn, tr×nh tù x©y dùng c¬ b¶n (lËp, phª duyÖt thiÕt kÕ, tæng dù to¸n,..), tæ chøc ®Êu thÇu vµ c¸c quy ®Þnh cô thÓ kh¸c vÒ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t. - Ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n thùc hiÖn tèt vµ cha tèt Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t ë c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng; Ph¸t hiÖn c¸c vÊn ®Ò cha phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p xö lý kÓ c¶ c¸c kiÕn nghÞ bæ sung söa ®æi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ qu¶n lý ®Çu t do Bé qu¶n lý ngµnh vµ UBND cÊp tØnh thùc hiÖn 6 th¸ng mét lÇn. 2. Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t theo c¸c giai ®o¹n gåm: 2.1. Gi¸m s¸t chuÈn bÞ ®Çu t: Gi¸m s¸t chuÈn bÞ ®Çu t lµ viÖc theo dâi, kiÓm tra cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn ®èi víi cÊp díi vÒ qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vµ ra quyÕt ®Þnh ®Çu t cña dù ¸n. Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ chuÈn bÞ ®Çu t ®îc thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, kh¶o s¸t lËp dù ¸n ®Õn khi cã quyÕt ®Þnh ®Çu t , gåm c¸c néi dung sau: - KiÓm tra sù ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh vÒ ph¸p lý trong viÖc chuÈn bÞ ®Çu t (lËp, thÈm tra, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n); kiÓm tra néi dung quyÕt ®Þnh ®Çu t theo quy ®Þnh nªu t¹i §iÒu 30 NghÞ ®Þnh 52/CP; ®¸nh gÝa sù phï hîp cña quyÕt ®Þnh ®Çu t víi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh ®Çu t cña ngµnh, ®Þa ph¬ng; thÈm quyÒn vµ tr×nh tù ra quyÕt ®Þnh ®Çu t ®èi víi dù ¸n. §èi víi dù ¸n sö dông vèn thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp vµ c¸c nguån vèn huy ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp chØ xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ vÒ sù phï hîp cña quyÕt ®Þnh ®Çu t víi quy ho¹ch cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng. - §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ tÝnh kh¶ thi cña quyÕt ®Þnh ®Çu t theo nh÷ng yÕu tè chñ yÕu cña dù ¸n (môc tiªu, quy m«, c«ng nghÖ, tiÕn ®é, vèn, nguån vèn, m«i trêng vµ hiÖu qu¶ ®Çu t); lµm râ nh÷ng m©u thuÉn (nÕu cã) gi÷a quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ néi dung dù ¸n. §èi víi dù ¸n sö dông vèn thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp vµ c¸c nguån vèn huy ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp chØ xem xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ môc tiªu, quy m« vµ b¶o ®¶m m«i trêng cña dù ¸n. - §¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc cña Chñ ®Çu t (n¨ng lùc vÒ tµi chÝnh vµ chuyªn m«n, kinh nghiÖm qu¶n lý dù ¸n). 2.2. Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t lµ viÖc theo dâi, kiÓm tra, x¸c ®Þnh møc ®é ®¹t ®îc cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n theo quyÕt ®Þnh ®Çu t. Néi dung gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t bao gåm:
 5. 5 - Theo dâi, kiÓm tra thêng xuyªn qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n, gåm: + ViÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ lËp, thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt thiÕt kÕ, tæng dù to¸n, dù to¸n; c«ng t¸c ®Êu thÇu; ®iÒu kiÖn khëi c«ng x©y dùng,.... + ViÖc bè trÝ kÕ ho¹ch huy ®éng vµ sö dông vèn cña dù ¸n; viÖc thanh to¸n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. + ViÖc thùc hiÖn tiÕn ®é, tæ chøc qu¶n lý dù ¸n; c¸c yªu cÇu vÒ b¶o vÖ m«i trêng. - KiÓm tra viÖc ¸p dông vµ chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ níc, cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng ¸p dông ®èi víi dù ¸n. - §¸nh gi¸ n¨ng lùc cña Ban qu¶n lý dù ¸n theo ph ¬ng thøc thùc hiÖn ®Çu t ®· lùa chän. - §¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh c¸c chØ tiªu chñ yÕu (khèi lîng, tiÕn ®é, chÊt lîng, gi¶i ng©n), ¶nh hëng vÒ m«i trêng vµ x· héi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t. - Trªn c¬ së theo dâi, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh (thay ®æi thiÕt kÕ, dù to¸n, nguån vèn, c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ®Ó thùc hiÖn dù ¸n), c¸c sai ph¹m hoÆc bÊt hîp lý, nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cÇn gi¶i quyÕt. - §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc c¬ quan liªn quan xem xÐt, gi¶i quyÕt ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é ®Çu t. §èi víi dù ¸n sö dông vèn huy ®éng cña doanh nghiÖp vµ c¸c nguån vèn kh¸c, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ thùc hiÖn ®Çu t chØ bao gåm mét sè néi dung sau: + KiÓm tra, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn tiÕn ®é; c¸c yªu cÇu vÒ b¶o vÖ m«i trêng, sö dông ®Êt ®ai. + KiÓm tra viÖc ¸p dông vµ chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ níc, cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng ¸p dông ®èi víi dù ¸n. d) §èi víi dù ¸n sö dông nhiÒu nguån vèn: §èi víi dù ¸n ®Çu t sö dông nhiÒu nguån vèn, néi dung gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®îc ¸p dông theo nguån vèn sö dông ®Çu t cho tõng h¹ng môc trong trêng hîp cã thÓ t¸ch riªng ®îc nguån vèn cho tõng h¹ng môc, hoÆc theo nguån vèn cã tû träng lín nhÊt trong trêng hîp kh«ng t¸ch riªng ®îc nguån vèn sö dông cho tõng h¹ng môc, hoÆc theo ph¬ng thøc qu¶n lý ¸p dông cho dù ¸n ®· ®îc tho¶ thuËn cña c¸c thµnh viªn ®èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn gãp cña nhiÒu thµnh phÇn. 2.3. §¸nh gi¸ sau thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t: a) §¸nh gi¸ kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t: §¸nh gi¸ kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t lµ viÖc tæng hîp, ®¸nh gi¸ toµn bé qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t mét c¸ch toµn diÖn tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u hoµn thµnh dù ¸n ®a vµo khai th¸c sö dông. Néi dung ®¸nh gi¸ kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t bao gåm:
 6. 6 - §èi chiÕu néi dung vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn ®Çu t víi quyÕt ®Þnh ban ®Çu ®Ó thÊy râ nh÷ng sai lÖch, ®iÒu chØnh c¸c yÕu tè cña dù ¸n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t. §¸nh gi¸ kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t cÇn kÕt hîp víi viÖc nghiÖm thu c«ng tr×nh ®Ó n¾m ®îc toµn diÖn c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn dù ¸n nh sù ®¶m b¶o tiªu chuÈn, quy ph¹m kü thuËt vµ chÊt lîng c«ng tr×nh,.... - §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn quyÕt to¸n c«ng tr×nh vµ gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh míi t¨ng. - X¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n ph¸t sinh khèi lîng hoÆc ®iÒu chØnh thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t; xem xÐt c¨n cø ph¸p lý, tÝnh kh¶ thi vÒ mÆt kü thu©t vµ møc chi phÝ c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc c¸c yÕu tè ph¸t sÞnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. §¸nh gi¸ kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t ®èi víi dù ¸n kh«ng muén h¬n 6 th¸ng kÓ tõ khi hoµn thµnh ®a dù ¸n vµo khai th¸c, sö dông. b) §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh khai th¸c, vËn hµnh dù ¸n: §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh khai th¸c vËn hµnh dù ¸n ®îc thùc hiÖn vµo thêi ®iÓm vµo thêi ®iÓm thÝch hîp nh khi míi ®a vµo khai th¸c, sö dông hay khi ®¹t ®îc c«ng suÊt thiÕt kÕ, khi s¶n xuÊt æn ®Þnh,.... Néi dung ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh khai th¸c, vËn hµnh dù ¸n bao gåm: - §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t trªn c¬ së so s¸nh chi phÝ vµ kÕt qu¶ thùc tÕ ®¹t ®îc trong qu¸ tr×nh khai th¸c, vËn hµnh. - Ph©n tÝch t¸c ®éng ®èi víi dù ¸n vÒ c¸c mÆt sö dông ®Êt ®ai, chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh, x· héi, m«i tr êng, n¨ng lùc qu¶n lý cña chñ ®Çu t , biÕn ®éng cña thÞ trêng tíi hiÖu qu¶ cña dù ¸n. - §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o khai th¸c, vËn hµnh dù ¸n cã hiÖu qu¶. PhÇn III: Tæ chøc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t 1. HÖ thèng thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t 1.1. C¸c bé, ngµnh vµ Uû ban nh©n d©n ®Þa ph¬ng a) Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t lµ c¬ quan gióp Thñ tíng ChÝnh phñ tæ chøc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t ; gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n quan träng quèc gia do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ c¸c dù ¸n nhãm A ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp ®Çu t. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cã nhiÖm vô cô thÓ sau: - Híng dÉn, theo dâi vµ tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t trong toµn quèc. - Tæ chøc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t trong ph¹m vi toµn quèc theo tõng thêi kú kÕ ho¹ch hoÆc theo yªu cÇu cña ChÝnh phñ vµ tæng hîp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t hµng n¨m cña c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng ®Ó b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ.
 7. 7 - Chñ tr× vµ phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ n íc, Bé qu¶n lý ngµnh vµ ®Þa ph¬ng liªn quan thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n quan träng quèc gia, c¸c dù ¸n nhãm A Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp ®Çu t trªn ph¹m vi toµn quèc. Tuú theo tõng dù ¸n cô thÓ, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t yªu cÇu c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng liªn quan cö c¸n bé, chuyªn gia tham gia gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n díi h×nh thøc thµnh lËp c¸c Tæ c«ng t¸c liªn ngµnh. - B¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n nhãm A do Bé tæ chøc hoÆc chñ tr× tæ chøc thùc hiÖn. - KiÕn nghÞ víi Thñ tíng ChÝnh phñ hoÆc víi c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph ¬ng liªn quan (theo thÈm quyÒn) vÒ c¸c gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng víng m¾c trong ho¹t ®éng ®Çu t cña c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng hoÆc ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm A ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶ ®Çu t. - Xem xÐt, cã ý kiÕn hoÆc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Bé khi cã yªu cÇu cña c¸c bé, ngµnh kh¸c, ®Þa ph ¬ng vµ chñ ®Çu t. b) C¸c bé, c¬ quan qu¶n lý tæng hîp (Bé Tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ n- íc, Bé Khoa häc - C«ng nghÖ, Bé Tµi nguyªn - M«i tr êng) cã nhiÖm vô cô thÓ sau: - Phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t thùc hiÖn ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t theo yªu cÇu cña ChÝnh phñ; - Tham gia cïng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n nhãm A do Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp hoÆc quyÕt ®Þnh ®Çu t ®èi víi c¸c lÜnh vùc thuéc chøc n¨ng qu¶n lý cña bé; - Gi¶i quyÕt c¸c kiÕn nghÞ cña c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph ¬ng vµ chñ ®Çu t nh÷ng vÊn ®Ò thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh. c) C¸c bé qu¶n lý chuyªn ngµnh cã c¸c nhiÖm vô cô thÓ sau: - Tæ chøc thùc hiÖn vµ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t trong ph¹m vi ngµnh, lÜnh vùc do m×nh qu¶n lý; - Tæ chøc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®èi víi c¸c dù ¸n thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña m×nh (kÓ c¶ c¸c dù ¸n ph©n cÊp vµ ñy quyÒn cho cÊp díi quyÕt ®Þnh ®Çu t); - Phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n nhãm A do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh hoÆc cho phÐp ®Çu t vÒ c¸c lÜnh vùc thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh; - B¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ (®ång thêi göi tíi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ) vÒ c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t trong ph¹m vi ngµnh, lÜnh vùc qu¶n lý cña m×nh vµ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña m×nh theo chÕ ®é quy ®Þnh; - KiÕn nghÞ Thñ tíng ChÝnh phñ hoÆc c¸c bé, ngµnh kh¸c vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t chung cña Bé, ngµnh vµ liªn quan ®Õn c¸c dù ¸n thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý cña m×nh ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶ ®Çu t;
 8. 8 - Cã ý kiÕn hoÆc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Bé, ngµnh khi cã yªu cÇu cña c¸c bé, ngµnh kh¸c, ®Þa ph ¬ng vµ chñ ®Çu t. d) Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã nhiÖm vô cô thÓ sau: - Tæ chøc thùc hiÖn vµ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t trong ph¹m vi qu¶n lý cña ®Þa ph¬ng m×nh; - Tæ chøc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n c¸c dù ¸n thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña m×nh (kÓ c¶ c¸c dù ¸n ph©n cÊp vµ ñy quyÒn cho cÊp díi quyÕt ®Þnh ®Çu t); - Phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n nhãm A do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh hoÆc cho phÐp ®Çu t trªn ®Þa bµn cña m×nh; - Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn theo quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai, ®¶m b¶o m«i trêng cña c¸c dù ¸n trªn ®Þa bµn cña tØnh, thµnh phè; - B¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ (®ång thêi göi tíi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ) vÒ c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t trong ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh vµ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña m×nh theo chÕ ®é quy ®Þnh; - KiÕn nghÞ Thñ tíng ChÝnh phñ hoÆc c¸c Bé, ngµnh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t chung cña ®Þa ph¬ng vµ liªn quan ®Õn c¸c dù ¸n thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý cña m×nh ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶ ®Çu t; - Cã ý kiÕn hoÆc gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c vÊn ®Ò vÒ gi¶i phãng mÆt b»ng, sö dông ®Êt thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh khi cã yªu cÇu cña c¸c bé, ngµnh vµ chñ ®Çu t. 1.2. C¸c doanh nghiÖp, c¸c chñ ®Çu t: C¸c doanh nghiÖp, c¸c chñ ®Çu cã c¸c nhiÖm vô cô thÓ sau: - Tæ chøc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n do m×nh quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc thuéc quyÒn qu¶n lý cña m×nh vµ b¸o c¸o c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, c¬ quan gi¸m s¸t ®Çu t cña Nhµ níc ë c¸c cÊp trùc thuéc (Bé, Ngµnh hoÆc UBND cÊp tØnh). §èi víi c¸c dù ¸n nhãm A ngoµi b¸o c¸o cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t , hµng quý chñ ®Çu t ph¶i göi b¸o c¸o tíi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. - Ph¸t hiÖn vµ b¸o c¸o kÞp thêi víi cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ c¬ quan tæ chøc gi¸m s¸t ®Çu t nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n vµ kiÕn nghÞ c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc; kiÕn nghÞ ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t ®iÒu chØnh dù ¸n trong trêng hîp cÇn thiÕt. - KiÕn nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn, c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph ¬ng vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt liªn quan ®Õn dù ¸n do m×nh qu¶n lý ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶ ®Çu t. Ban qu¶n lý dù ¸n tæ chøc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n do m×nh qu¶n lý vµ b¸o c¸o chñ ®Çu t vÒ c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t
 9. 9 theo c¸c néi dung do chñ ®Çu t quy ®Þnh ®ång thêi ph¸t hiÖn, b¸o c¸o kÞp thêi víi chñ ®Çu t nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n vµ kiÕn nghÞ c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc. 1.3. C¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cã chøc n¨ng gióp l·nh ®¹o c¸c bé, c¸c ngµnh vµ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cã nhiÖm vô cô thÓ sau: - Cã kÕ ho¹ch gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t do cÊp cã thÈm quyÒn th«ng qua vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm ®îc giao. - Tæ chøc hÖ thèng cung cÊp vµ l u tr÷ th«ng tin vÒ t×nh h×nh ®Çu t trong ph¹m vi bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng hoÆc c¸c dù ¸n (®èi víi c¸c chñ ®Çu t) do m×nh qu¶n lý. - Thu thËp c¸c b¸o c¸o, th«ng tin liªn quan phôc vô gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t theo tõng ®èi tîng quy ®Þnh. - Thùc hiÖn xem xÐt, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c th«ng tin, b¸o c¸o, lËp B¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t phï hîp víi néi dung vµ yªu cÇu quy ®Þnh tr×nh c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt. C¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cã c¸c quyÒn h¹n sau: - Yªu cÇu c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ë c¸c cÊp liªn quan b¸o c¸o theo chÕ ®é quy ®Þnh, cung cÊp c¸c th«ng tin, tµi liÖu bæ sung liªn quan ®Õn néi dung gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t nÕu thÊy cÇn thiÕt. - Trong trêng hîp cÇn thiÕt cã thÓ tiÕp xóc, trao ®æi trùc tiÕp víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ë c¸c cÊp liªn quan, víi chñ ®Çu t vµ kiÓm tra trùc tiÕp t¹i hiÖn trêng. C¬ quan cã nhu cÇu tiÕp xóc, trao ®æi trùc tiÕp hoÆc kiÓm tra trùc tiÕp t¹i hiÖn tr êng ph¶i cã kÕ ho¹ch, néi dung lµm viÖc cô thÓ vµ th«ng b¸o tríc víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ liªn quan. - KiÕn nghÞ víi cÊp cã thÈm quyÒn viÖc ®iÒu chØnh dù ¸n khi cÇn thiÕt hoÆc huû bá quyÕt ®Þnh ®Çu t, ®×nh chØ, t¹m dõng thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t nÕu trong qu¸ tr×nh gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ph¸t hiÖn cã nh÷ng sai ph¹m nghiªm träng. B¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn vÒ viÖc vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña chñ ®Çu t, cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ liªn quan trong ph¹m vi nhiÖm vô gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ® îc quy ®Þnh vµ kiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p xö lý theo møc ®é vi ph¹m. 1.4. Gi¸m s¸t cña céng ®ång Bªn c¹nh viÖc gi¸m s¸t thêng xuyªn, trùc tiÕp cña cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc, chñ c¸c ch¬ng tr×nh, c¸c dù ¸n ®Çu t (kÓ c¶ dù ¸n cña t nh©n) sau khi quyÕt ®Þnh ®Çu t ph¶i c«ng bè c«ng khai néi dung quyÕt ®Þnh ®Çu t, ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ®Çu t (tªn dù ¸n, quy m« x©y dùng, ph¹m vi chiÕm ®Êt, vèn ®Çu t, nguån vèn, chñ ®Çu t, tiÕn ®é thùc hiÖn,...) t¹i ®Þa ®iÓm thùc hiÖn ®Çu t, trô së H§ND, UBND ®Þa ph¬ng n¬i cã dù ¸n, ®ång thêi th«ng b¸o trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o víi H§ND ®Þa ph ¬ng c¸c cÊp vÒ c¸c néi dung c¬ b¶n cña dù ¸n ®Ó H§ND vµ nh©n d©n ®Þa ph ¬ng gi¸m s¸t. Dù ¸n cña c¸c ngµnh, c¬ quan trung ¬ng ph¶i th«ng b¸o cho H§ND cÊp tØnh n¬i
 10. 10 cã dù ¸n; Dù ¸n cña c¸c ngµnh vµ c¬ quan cÊp tØnh ph¶i th«ng b¸o cho H§ND cÊp huyÖn n¬i cã dù ¸n; Dù ¸n cña c¸c ngµnh vµ c¬ quan cÊp huyÖn ph¶i th«ng b¸o cho H§ND cÊp x· n¬i cã dù ¸n ®Ó H§ND c¸c cÊp tæ chøc gi¸m s¸t. Dù ¸n do x· lµm chñ ®Çu t ph¶i c«ng khai trong céng ®ång nh©n d©n x· ®ã. Nhµ níc khuyÕn khÝch céng ®ång d©n c tham gia gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn dù ¸n theo quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc, gãp phÇn lµm cho viÖc thùc hiÖn dù ¸n ®óng quy ®Þnh, tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶. Gi¸m s¸t cña céng ®ång d©n c th«ng qua c¸c tæ chøc x· héi, ®oµn thÓ quÇn chóng vµ Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp. Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp, c¸c tæ chøc x· héi cã thÓ göi ý kiÕn vÒ dù ¸n ®Õn c¬ quan ® îc giao lµ ®Çu mèi tæ chøc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t c¸c cÊp. Dù ¸n do cÊp nµo qu¶n lý th× ý kiÕn gi¸m s¸t céng ®ång ®îc göi vÒ c¬ quan ®Çu mèi gi¸m s¸t ®Çu t cÊp Êy. C¸c c¬ quan tiÕp nhËn ý kiÕn cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, kiÕn nghÞ xö lý nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh vµ th«ng b¸o c¸c kÕt luËn tíi n¬i göi ý kiÕn ®ãng gãp. 2. Tæ chøc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t : 2.1. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ph©n c«ng mét ®¬n vÞ (Vô) lµm ®Çu mèi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña Bé, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ chñ ®Çu t, cung cÊp th«ng tin, híng dÉn nghiÖp vô vµ xö lý c¸c vÊn ®Ò vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t. 2.2. C¸c bé, ngµnh chØ ®Þnh ®¬n vÞ (Vô hoÆc Ban kÕ ho¹ch) chÞu tr¸ch nhiÖm thêng xuyªn vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña bé, ngµnh; híng dÉn thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, c¸c dù ¸n ®ù¬c bé, ngµnh ph©n cÊp hoÆc uû quyÒn cho cÊp díi. 2.3. C¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm thêng xuyªn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña tØnh, thµnh phè; híng dÉn thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ®èi víi c¸c cÊp, ®¬n vÞ trùc thuéc, c¸c dù ¸n ®ù¬c UBND tØnh, thµnh phè ph©n cÊp hoÆc uû quyÒn cho cÊp díi. 2.4. Doanh nghiÖp, Chñ ®Çu t, Ban qu¶n lý dù ¸n chØ ®Þnh bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm thêng xuyªn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ®èi víi c¸c dù ¸n thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh. 3. Ph¬ng thøc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t: 1. Tæ chøc theo dâi, tæng hîp, ph©n tÝch t×nh h×nh: C¸c c¬ quan thùc hiÖn nhiÖm vô theo dâi, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t vµ qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t trªn c¬ së c¸c th«ng tin, b¸o c¸o ®Þnh kú theo hÖ thèng vµ chÕ ®é quy ®Þnh. C¸c c¬ quan thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng cÇn tæ chøc m¹ng th«ng tin liªn th«ng ®Ó thu thËp vµ cËp nhËt th«ng tin, phèi hîp theo dâi vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ®Çu t. 2. KiÓm tra, xem xÐt thêng xuyªn: C¸c c¬ quan nhµ níc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t b»ng viÖc kiÓm tra, xem xÐt thêng xuyªn ho¹t ®éng ®Çu t thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña m×nh.
 11. 11 Trong trêng hîp ph¸t hiÖn cã nh÷ng dÊu hiÖu vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t, nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n hoÆc cã nh÷ng vÊn ®Ò cha râ trong B¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña chñ ®Çu t th× c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cã thÓ yªu cÇu chñ ®Çu t b¸o c¸o hoÆc tiÕn hµnh gi¸m s¸t t¹i chç vÒ vÊn ®Ò cÇn t×m hiÓu. C¸c c¬ quan nhµ níc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cã thÓ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t t¹i c¸c c¬ quan qu¶n lý ®Çu t c¸c cÊp cña c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, t¹i hiÖn trêng cña dù ¸n. ViÖc gi¸m s¸t t¹i chç chØ tiÕn hµnh khi thÊy cÇn thiÕt ph¶i trao ®æi, tiÕp xóc víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ qu¶n lý ®Çu t hoÆc quan s¸t trùc tiÕp ®èi t- îng ®Çu t. Trêng hîp cã yªu cÇu thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t t¹i chç, c¬ quan thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cÇn b¸o c¸o vµ ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. ViÖc thùc hiÖn gi¸m s¸t t¹i chç ph¶i cã kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh lµm viÖc cô thÓ vµ th«ng b¸o tríc Ýt nhÊt lµ 5 ngµy lµm viÖc cho c¬ quan, ®¬n vÞ liªn quan biÕt. 3. Tæ chøc ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng ®Çu t: Ngoµi viÖc ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t vµ t×nh h×nh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t theo ®Þnh kú, c¸c c¬ quan gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t c¸c cÊp cã thÓ thùc hiÖn nhiÖm vô ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t hoÆc ®¸nh gi¸ dù ¸n (gäi chung lµ ®¸nh gi¸ ®Çu t) vµo thêi ®iÓm cÇn thiÕt theo yªu cÇu cña c¬ quan cÊp trªn hoÆc cña ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t nh ®· nªu ë phÇn néi dung gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t. NhiÖm vô, néi dung vµ thêi ®iÓm ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t hoÆc ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t do c¬ quan cÊp trªn hoÆc ng êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t xem xÐt quyÕt ®Þnh. C¬ quan, ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t hoÆc ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t cã thÓ mêi c¸c tæ chøc t vÊn, chuyªn gia cã ®ñ n¨ng lùc chuyªn m«n vÒ c¸c lÜnh vùc liªn quan tham gia. C¸c tæ chøc t vÊn vµ chuyªn gia thùc hiÖn ®¸nh gi¸ ®Çu t trªn c¬ së hîp ®ång víi ®¬n vÞ ®îc giao thùc hiÖn nhiÖm vô nµy. Khi cã nhu cÇu thuª c¸c tæ chøc t vÊn hoÆc chuyªn gia thùc hiÖn ®¸nh gi¸ ®Çu t, c¸c ®¬n vÞ ®îc giao thùc hiÖn ®¸nh gi¸ ®Çu t ph¶i cã kÕ ho¹ch tr×nh ngêi cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 4. B¸o c¸o vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t: 4.1. ChÕ ®é b¸o c¸o C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t c¸c cÊp (c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, chñ ®Çu t) thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o qui ®Þnh nh sau: 1. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t hµng n¨m vµ tõng thêi kú kÕ ho¹ch theo yªu cÇu cña ChÝnh phñ; tæng hîp b¸o c¸o vÒ gi¸m s¸t tæng thÓ ®Çu t 6 th¸ng mét lÇn; b¸o c¸o tæng hîp gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n nhãm A trong ph¹m vi toµn quèc mét quý mét lÇn. 2. C¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ®Þnh kú b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t 6 th¸ng mét lÇn, ®ång thêi göi ®Õn Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó tæng hîp. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc bé, ngµnh, tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thêng xuyªn theo quy ®Þnh cña c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng.
 12. 12 3. Chñ ®Çu t thùc hiÖn b¸o c¸o quý, 6 th¸ng vµ n¨m cho c¬ quan ®Çu mèi thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña bé, ngµnh, tØnh chñ qu¶n cña m×nh; chñ ®Çu t dù ¸n cña c¸c bé, ngµnh ®ång thêi göi b¸o c¸o cho c¬ quan ®Çu mèi thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña ®Þa ph¬ng n¬i thùc hiÖn dù ¸n. Riªng chñ ®Çu t dù ¸n nhãm A ngoµi viÖc lËp vµ göi b¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t dù ¸n ®Õn c¬ quan ®Çu mèi thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng, ®ång thêi göi ®Õn Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t b¸o c¸o quý, 6 th¸ng, n¨m ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. §èi víi c¸c dù ¸n hoµn thµnh ®a vµo ho¹t ®éng chñ ®Çu t ph¶i lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t kh«ng chËm h¬n 6 th¸ng kÓ tõ khi hoµn thµnh ®a dù ¸n vµo khai th¸c, sö dông theo néi dung quy ®Þnh vµ göi ®Õn c¸c c¬ quan thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph- ¬ng trùc thuéc vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (®èi víi dù ¸n nhãm A). C¸c chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh khai th¸c, vËn hµnh dù ¸n theo néi dung quy ®Þnh göi ®Õn c¸c c¬ quan thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng trùc thuéc vµ vµ ®ång thêi göi ®Õn Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (®èi víi dù ¸n nhãm A). 4. Ban qu¶n lý dù ¸n thùc hiÖn b¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t dù ¸n do m×nh qu¶n lý theo quy ®Þnh cña Chñ ®Çu t. Néi dung b¸o c¸o ®Þnh kú cña c¸c cÊp thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t theo mÉu nªu trong phÇn Phô lôc. 4.2. Thêi h¹n b¸o c¸o ®Þnh kú: 1. Chñ ®Çu t: Göi b¸o c¸o quý vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t ®Õn c¸c c¬ quan ®Çu mèi thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó tæng hîp (®èi víi dù ¸n nhãm A) trong thêi gian 5 ngµy ®Çu cña quý sau. 2. C¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng: B¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t trong thêi gian 10 ngµy ®Çu th¸ng 7 (®èi víi b¸o c¸o 6 th¸ng) vµ 15 ngµy ®Çu th¸ng 1 n¨m sau (®èi víi b¸o c¸o n¨m). 3. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t: - B¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t hµng n¨m trong th¸ng 2 n¨m sau. - B¸o c¸o quý vÒ gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t nhãm A trong th¸ng ®Çu cña quý sau. 4) C¸c c¬ quan thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cã thÓ cã b¸o c¸o bÊt thêng khi cÇn thiÕt.
 13. 13 PhÇn IV: tr¸ch nhiÖm vµ xö lý vi ph¹m cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t 1. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t: 1.1. Thñ trëng c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c hËu qu¶ do kh«ng tæ chøc thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t hoÆc kh«ng b¸o c¸o theo qui ®Þnh. 1.2. C¸c c¬ quan ®îc giao nhiÖm vô thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung c¸c b¸o c¸o cña m×nh. 1.3. Chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung b¸o c¸o cña m×nh vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ mäi hËu qu¶ ph¸t sinh do kh«ng thùc hiÖn hay thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ gi¸m s¸t ®Çu t hoÆc do b¸o c¸o, cung cÊp th«ng tin sai sù thùc vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t trong ph¹m vi m×nh qu¶n lý. 1.4. C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ph¶i xem xÐt vµ xö lý kÞp thêi c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh, c¸c kiÕn nghÞ cña c¬ quan gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t , chñ ®Çu t vÒ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc v¨n b¶n ®Ò nghÞ cña bªn cã liªn quan vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh vÒ viÖc xö lý ®ã hoÆc b¸o c¸o kÞp thêi víi cÊp trªn c¸c vÊn ®Ò vît thÈm quyÒn. 2. Xö lý vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t 2.1. Trong thêi h¹n quy ®Þnh mµ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng kh«ng göi b¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t th× Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t sÏ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vµ kiÕn nghÞ c¸c h×nh thøc xö lý thÝch hîp. 2.2. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc bé, ngµnh vµ UBND cÊp tØnh, c¸c chñ ®Çu t kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é b¸o c¸o th× c¬ quan thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cÇn b¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn vµ kiÕn nghÞ c¸c h×nh thøc xö lý vÒ hµnh chÝnh hoÆc ®Ò nghÞ ngõng thùc hiÖn dù ¸n. 2.3. Chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh liªn quan trong trêng hîp ph¶i ngõng thùc hiÖn dù ¸n do kh«ng b¸o c¸o kÞp thêi. 2.4. C¸c cÊp cã thÈm quyÒn kh«ng ®îc phÐp ®iÒu chØnh ®Çu t ®èi víi c¸c dù ¸n kh«ng thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t theo quy ®Þnh. 2.5. C¸c dù ¸n sÏ kh«ng ®îc ghi vèn kÕ ho¹ch n¨m sau nÕu kh«ng cã ®Çy ®ñ b¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t n¨m tríc. Dù ¸n chØ ®îc phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t khi thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t. 3. Xö lý c¸c vi ph¹m vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng trong qu¸ tr×nh gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t: 2.1. C¸c c¬ quan thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t b¸o c¸o kÞp thêi c¸c cÊp cã thÈm quyÒn nh÷ng trêng hîp vi ph¹m Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng trong c¸c ho¹t ®éng ®Çu t thuéc cÊp m×nh qu¶n lý ®Ó xö lý theo quy ®Þnh.
 14. 14 2.2. C¸c c¬ quan thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cè t×nh che giÊu c¸c trêng hîp vi ph¹m vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm liªn ®íi tríc ph¸p luËt vÒ c¸c sai ph¹m vµ hËu qu¶ g©y ra. PhÇn V: C¸c quy ®Þnh kh¸c 1. Chi phÝ thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t 1.1. Chi phÝ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t bao gåm c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ë c¸c cÊp, bao gåm: a. Chi phÝ cho c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t ®îc sö dông b»ng nguån kinh phÝ sù nghiÖp cña c¬ quan thùc hiÖn nhiÖm vô nµy. b. Chi phÝ cho c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t ®îc tÝnh trong tæng møc ®Çu t cña dù ¸n. 2.2. ViÖc qu¶n lý, sö dông chi phÝ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t thùc hiÖn h- íng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. §Þnh møc chi phÝ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t do Bé X©y dùng quy ®Þnh. 2. HiÖu lùc vµ tæ chøc thùc hiÖn 1. Th«ng t nµy thay thÕ Th«ng t 01/2000/TT-BKH ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2000 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn vÒ Gi¸m ®Þnh ®Çu t vµ cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2. C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ chñ ®Çu t cÇn tæ chøc triÓn khai ngay c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t thuéc ph¹m vÞ qu¶n lý cña m×nh theo quy ®Þnh cña Th«ng t nµy. - C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng tæ chøc thùc hiÖn ngay tõ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2003 vµ cã b¸o c¸o vÒ c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t. - §èi víi c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t: + C¸c dù ¸n ®Çu t ®îc phª duyÖt sau ngµy NghÞ ®Þnh 07/CP cã hiÖu lùc, hoÆc ®· ®îc phª duyÖt tríc ngµy NghÞ ®Þnh 07/CP cã hiÖu lùc nhng ch- a triÓn khai thùc hiÖn th× thùc hiÖn ngay c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t theo quy ®Þnh cña Th«ng t nµy. + C¸c dù ¸n ®Çu t phª duyÖt tríc ngµy NghÞ ®Þnh 07/CP cã hiÖu lùc vµ ®ang triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n vµ c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ®Çu t theo quy ®Þnh cña N§52/CP vµ Th«ng t 01/2000/TT-BKH ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2000 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tríc ®©y, nay thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t theo quy ®Þnh cña Th«ng t nµy. - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t phèi hîp víi c¸c bé, ngµnh, c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng híng dÉn viÖc tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy. 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan göi ý kiÕn vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó kÞp thêi xem xÐt, xö lý nh»m thùc hiÖn tèt c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t.
 15. 15 MÉu sè 1/G§§T: B¸o c¸o ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t cña c¸c Bé, Ngµnh, §Þa ph¬ng Bé... (UBND tØnh....) céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè...../BC§T ...., ngµy.... th¸ng.... n¨m..... B¸o c¸o ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t n¨m ......... I. T×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t 1. Vèn ®Çu t thùc hiÖn trong n¨m Vèn ®Çu t thùc hiÖn theo quý C¶ n¨m Quý I Quý II Quý III Quý IV KÕ ho¹ch Thùc hiÖn % hoµn thµnh KH % So víi cïng kú n¨m tríc C«ng tr×nh khëi c«ng míi C«ng tr×nh hoµn thµnh 2. C¬ cÊu ®Çu t: - Theo ngµnh (theo quy ®Þnh b¸o c¸o thèng kª ®èi víi bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng) TT Ngµnh N¨m tríc n¨m b¸o c¸o N¨m b¸o c¸o Tæng møc Tû lÖ % Tæng møc Tû lÖ (tr.®ång) (tr.®ång) % 1 2 ... - Theo kho¶n môc chi phÝ ®Çu t:
 16. 16 TT Kho¶n môc chi phÝ ®Çu t N¨m tríc n¨m b¸o c¸o N¨m b¸o c¸o Tæng møc Tû lÖ % Tæng møc Tû lÖ (tr.®ång) (tr.®ång) % Tæng sè 1 X©y l¾p 2 ThiÕt bÞ 3 Chi phÝ kh¸c trong ®ã: ®Òn bï, t¸i ®Þnh c 3. KÕt qu¶ ®Çu t Hµng quý C¶ n¨m Quý I Quý II Quý III Quý IV Gi¸ trÞ tµi s¶n míi t¨ng Tû lÖ % so víi vèn ®Çu t thùc hiÖn II. §¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ®Çu t 1. §¸nh gi¸ møc ®é ®¹t ®îc so víi kÕ ho¹ch hoÆc so víi thùc tÕ cïng kú (®¸nh gi¸ cña c¬ quan gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t; nh÷ng vÊn ®Ò míi ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch, ®Þnh híng ë tÇm vÜ m«,...) 2. Ph©n tÝch nguyªn nh©n t¸c ®éng ®Õn t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ®Çu t III. §Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t 1. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t a) Gi¶i ph¸p thuéc vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch b) Gi¶i ph¸p kinh tÕ-kü thuËt c) Gi¶i ph¸p qu¶n lý thùc hiÖn ®Çu t
 17. 17 MÉu sè 2/G§§T: B¸o c¸o hµng n¨m vÒ gi¸m s¸t ®Çu t cña c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng Bé... (UBND tØnh....) céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè...../BC§T ...., ngµy.... th¸ng.... n¨m..... B¸o c¸o thùc hiÖn gi¸m s¸t ®Çu t (b¸o c¸o 6 th¸ng, n¨m) I. T×nh h×nh thùc hiÖn gi¸m s¸t ®Çu t TT ChØ tiªu Tæng Ph©n theo sè nhãm ABC 1 Sè dù ¸n thùc hiÖn ®Çu t trong n¨m 2 Sè dù ¸n ®îc quyÕt ®Þnh ®Çu t trong n¨m 3 Sè dù ¸n kÕt thóc ®a vµo ho¹t ®éng trong n¨m 4 Sè dù ¸n ®· thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t trong n¨m 5 Sè dù ¸n cã vi ph¹m vÒ thñ tôc ®Çu t: - Kh«ng phï hîp quy ho¹ch - Kh«ng ®óng thÈm quyÒn - Kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr×nh tù thÈm tra, thÈm ®Þnh dù ¸n - §Êu thÇu kh«ng ®óng quy ®Þnh - Bá gi¸ thÇu kh«ng phï hîp - Phª duyÖt kh«ng kÞp thêi - Ký hîp ®ång kh«ng ®óng quy ®Þnh - ChËm tiÕn ®é - ChÊt lîng x©y dùng thÊp - Cã l·ng phÝ 6 Sè dù ¸n ph¶i ®iÒu chØnh: - Néi dung ®Çu t - TiÕn ®é ®Çu t
 18. 18 - Vèn ®Çu t 7 Sè dù ¸n ph¶i ngõng thùc hiÖn v× c¸c lý do kh¸c nhau 8 Sè dù ¸n ®a vµo ho¹t ®éng nhng kh«ng cã hiÖu qu¶ II. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸m s¸t ®Çu t vµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc 1. §¸nh gi¸ t×nh h×nh: Ph©n tÝch kÕt qu¶ thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t; ®èi chiÕu víi n¨m tríc. 2. Ph©n tÝch nguyªn nh©n: ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n vÒ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn ®Çu t, vÒ tæ chøc qu¶n lý ®Çu t. III. §Ò xuÊt, kiÕn nghÞ 1. C¸c ®Ò xuÊt vÒ ®æi míi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, ®iÒu hµnh cña ChÝnh phñ, c¸c bé, ngµnh 2. C¸c ®Ò xuÊt vÒ tæ chøc thùc hiÖn MÉu sè 3/G§§T: B¸o c¸o quý vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t cña c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng göi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t Bé... (UBND tØnh....) céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè...../BC§T ...., ngµy.... th¸ng.... n¨m..... B¸o c¸o tæng hîp vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gÝa dù ¸n ®Çu t Quý....../n¨m...... I. T×nh h×nh thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t TT ChØ tiªu Tæng Ph©n theo nhãm sè A B C 1 Sè dù ¸n thùc hiÖn ®Çu t trong quý 2 Sè dù ¸n ®îc quyÕt ®Þnh ®Çu t trong quý 3 Sè dù ¸n kÕt thóc ®a vµo ho¹t ®éng trong quý 4 Sè dù ¸n cã vi ph¹m vÒ thñ tôc ®Çu t: - Kh«ng phï hîp quy ho¹ch - Kh«ng ®óng thÈm quyÒn - Kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr×nh tù thÈm tra, thÈm ®Þnh dù ¸n 5 Sè dù ¸n ph¶i ®iÒu chØnh: - Néi dung ®Çu t - TiÕn ®é ®Çu t - Vèn ®Çu t 6 Sè dù ¸n ph¶i ngõng thùc hiÖn v× c¸c lý do kh¸c nhau C¸c môc tõ 1 ®Õn 6 ph¶i kÌm theo danh môc cô thÓ theo b¶ng sau
 19. 19 TT Tªn dù ¸n §Þa ®iÓm x©y Tæng møc ®Çu t TiÕn ®é thùc hiÖn dùng I Dù ¸n nhãm A 1 2... II Dù ¸n nhãm B 1 2... III Dù ¸n nhãm C 1 2... II. Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ xö lý 1. Gi¶i ph¸p xö lý ®èi víi c¸c dù ¸n vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t hoÆc gÆp khã kh¨n, víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. 2. KiÕn nghÞ Thñ tíng ChÝnh phñ hoÆc c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng liªn quan vÒ c¸c biÖn ph¸p hç trî, xö lý nh÷ng khã kh¨n cña c¸c dù ¸n. MÉu sè 4/G§ §T: B¸o c¸o ®¸nh gi¸ vÒ chuÈn bÞ ®Çu t dù ¸n cña Chñ ®Çu t (göi c¬ quan ®Çu mèi cña bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (®èi víi dù ¸n nhãm A) Bé... (UBND tØnh....) céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc §¬n vÞ chñ ®Çu t ...., ngµy.... th¸ng.... n¨m..... Sè...../BC§T B¸o c¸o ®¸nh gi¸ chuÈn bÞ ®Çu t dù ¸n Tªn dù ¸n: ; §Þa ®iÓm x©y dùng: I. C¸c chØ tiªu chñ yÕu theo QuyÕt ®Þnh ®Çu t 1. Môc tiªu chÝnh: 2. Quy m«, c«ng suÊt: 3. §Þa ®iÓm, diÖn tÝch ®Êt sö dông 4.Tæng møc ®Çu t: 5. Nguån vèn 6. TiÕn ®é thùc hiÖn: II. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ ban ®Çu vÒ dù ¸n (*) (*) Tuú theo nguån vèn ®Çu t cã thÓ b¸o c¸o néi dung thÝch hîp; §èi víi dù ¸n do doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh ®Çu t chØ b¸o c¸o 1, 5, 6, 7.
 20. 20 1. C¸c v¨n b¶n vÒ quyÕt ®Þnh ®Çu t (C¬ quan, sè, ngµy th¸ng n¨m quyÕt ®Þnh ®Çu t). 2. C¬ quan thÈm tra, thÈm ®Þnh dù ¸n (nªu râ Tªn, ®Þa chØ c¬ quan, ®¬n vÞ tham gia thÈm tra, thÈm ®Þnh dù ¸n). 3. H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n (theo híng dÉn cña Bé X©y dùng). 4. C¬ cÊu, nh©n sù Ban qu¶n lý dù ¸n (sè lîng, chuyªn ngµnh vµ tr×nh ®é chuyªn m«n) 5. §¸nh gi¸ sù phï hîp cña môc tiªu, quy m« ®Çu t víi c¸c quy ho¹ch ®îc duyÖt (Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Quy ho¹ch ngµnh; Quy ho¹ch x©y dùng). 6. §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ tÝnh kh¶ thi cña c¸c yÕu tè chÝnh cña dù ¸n (quy m«, c«ng nghÖ, gi¶i ph¸p x©y dùng, vèn vµ nguån vèn, tiÕn ®é thùc hiÖn, m«i trêng). 7. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m xö lý ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn dù ¸n cã kÕt qu¶.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản