Thông tư 03/2003/TT-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
87
lượt xem
14
download

Thông tư 03/2003/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2003/TT-NHNN về việc hướng dẫn về cho vay không bảo đảm bằng tài sản theo Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/1/2003 của Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2003/TT-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2003/TT-NHNN Hà N i, ngày 24 tháng 2 năm 2003 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 03/2003/TT-NHNN NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2003 HƯ NG D N V CHO VAY KHÔNG PH I B O M B NG TÀI S N THEO NGHN QUY T S 02/2003/NQ-CP NGÀY 17/01/2003 C ACHÍNH PH Căn c i m 13 M c III Ngh quy t s 02/2003/NQ-CP ngày 17/1/2003 c a Ch nh ph v m t s ch trương, gi i pháp ch y u c n t p trung ch o th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2003, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n th c hi n vi c cho vay không ph i b o m b ng tài s n c a t ch c tín d ng i v i khách hàng vay như sau: 1. Các t ch c tín d ng ch ng l a ch n, quy t nh và t ch u trách nhi m vi c cho vay không ph i áp d ng các bi n pháp b o m b ng tài s n theo quy nh t i Ngh nh s 85/2002/N -CP ngày 25/10/2002, Ngh nh s 178/1999/N -CP ngày 29/12/1999 c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 2. i v i h p tác xã, h nông dân và ch trang tr i chưa có i u ki n t ch c tín d ng xem xét cho vay không có b o m b ng tài s n theo quy nh t i kho n 18 i u 1 Ngh nh s 85/2002/N -CP ngày 25/10/2002 c a Chính ph , thì các t ch c tín d ng ư c xem xét, quy t nh và t ch u trách nhi m v cho vay không ph i b o m tài s n như sau: a. i v i h nông dân, ch trang tr i s n xu t nông, lâm, ngư, diêm nghi p, mang tính s n xu t hàng hoá, có d án u tư, phương án s n xu t, kinh doanh kh thi và n m trong vùng ã ư c quy ho ch, u tư cơ s h t ng, ã ký k t h p ng tiêu th s n phNm v i các doanh nghi p, h p tác xã, thì các t ch c tín d ng xem xét cho vay n 30 tri u ng không áp d ng bi n pháp b o m b ng tài s n, ch n p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c gi y xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n v vi c không có tranh ch p t ai. b. i v i h p tác xã làm d ch v cung ng v t tư, cây, con gi ng s n xu t nông, lâm, ngư, diêm nghi p, có d án u tư, phương án s n xu t, kinh doanh kh thi, có hi u qu , có h p ng tiêu th , thì các t ch c tín d ng xem xét cho vay n 100 tri u ng không áp d ng bi n pháp b o m b ng tài s n. c. i v i h p tác xã s n xu t hàng xu t khNu, làm ngh truy n th ng có d án u tư, phương án s n xu t kinh doanh kh thi, phù h p v i quy ho ch, k ho ch phát tri n
  2. kinh t - xã h i và chuy n d ch cơ c u kinh t c a a phương, ã ký ư c h p ng xu t khNu ho c có ơn t hàng kh thi, thì các t ch c tín d ng xem xét cho vay n 500 tri u ng không áp d ng bi n pháp b o m b ng tài s n. 3. T ch c th c hi n: a. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. b. Quy nh v cho vay không có b o m b ng tài s n i v i h nông dân, ch trang tr i t i i m 4 M c I Thông tư s 10/2000/TT-NHNN1 ngày 31/8/2000 c a Th ng c Ngân hàng nhà nư c v hư ng d n th c hi n gi i pháp v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng theo Ngh quy t s 11/2000/NQ-CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph h t hi u l c thi hành. c. Th trư ng các ơn v thu c Ngân sách nhà nư c, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Phùng Kh c K ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản