Thông tư 03-BXD/KTQH của Bộ xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
57
lượt xem
4
download

Thông tư 03-BXD/KTQH của Bộ xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03-BXD/KTQH của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn lập, xét duyệt quy hoạch xây dựng các thị trấn và thị tứ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03-BXD/KTQH của Bộ xây dựng

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   © y  d ù n g   è  03 B X D/ K T Q H  n g µ y  04 th¸ng 6 n¨ m  1997 h í ng d É n   BX s l Ë p, x Ð t  u y Ö t q u y  h o ¹ ch x © y  d ù n g d c¸c th Þ  tr Ê n  Þ   th tø ­C¨n  ph¸p lÖnh  Ò   Ö m  ô,quyÒn  ¹n  ô  Ó  ña  éi ®ång  ©n     cø    v nhi v  h c th c H   nh d©n  µ  û   v U ban  ©n  ©n    çi  Êp  îcUû   nh d ë m c ®   ban  êng  ô  èc  éi kho¸ IX  Th v Qu H     th«ng qua  µy  ng 25/6/1996; ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 04/3/1994 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng;   v  h v c c tæ  c BX d ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 91/CP  µy  ng 17/8/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  hµnh  iÒu  Ö  ® l qu¶n  ýquy  ¹ch ®«  Þ; l  ho   th ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 322/BXD­§T  µy  ng 28/12/1993 cña  é  ëng  é     B tr B x©y  ùng  d quy  nh  Ò   Ëp ®å     ®Þ v l   ¸n quy  ¹ch  ©y  ùng  «  Þ  µ  Ho xd ® th v Th«ng   è  ts 25/BXD­KTQH   µy  ng 22/8/1995  ña  é   ©y  ùng  íng  Én  Ðt  Öt  c BX d h d x duy Quy   ho¹ch x©y  ùng  «  Þ.   d ® th § Ó   ùc  Ön  th hi NghÞ   Õt  ¹ihéi ®¹i biÓu  µn  èc  Çn  quy §       to qu l thø    ña  VIIIc §¶ng,Bé  ©y  ùng  íng dÉn  Öc  Ëp,xÐt duyÖt Quy  ¹ch x©y    Þ  Ên   X d h  vi l       ho   c¸cth tr thÞ      tø nh sau: I/ g u yªn t ¾ c c h u n g  N 1/M ôc  ch   ®Ý M ôc  ch  ®Ý c«ng    Ëp,xÐt duyÖt  t¸cl     quy  ¹ch x©y  ùng    Þ  Ên,thÞ  ho   d c¸cth tr   tø nh»m     Ëp  ¬  ë  x¸c l c s ph¸p  ývµ l   khoa  äc  h cho  Öc  vi qu¶n  ý,ph¸ttr Ón ®«   l   i   thÞ;thùc hiÖn  ôc        m tiªuc«ng  nghiÖp    Ön  iho¸ ®Êt  íc;tõng  ích×nh  ho¸,hi ®¹     n  b  thµnh  ¹ng íi®«   Þ  îp  ý,tr¸nhkh«ng  ¹othµnh      «   Þ;tuú  m l   th h l     t  c¸c siªu® th   theo  ®iÒu  Ön  õng  ¬i,tÊtc¶    Þ  Ên  u   ki t n     c¸c th tr ®Ò ph¶i ® îc ph¸ttr Ón trªnc¬  ë      i     s ®Èy  ¹nh  m c«ng  nghiÖp  µ  Þch  ô  vd v mang    Üa  Óu vïng,®ång  êih×nh  ý ngh ti     th   thµnh    Þ    µm  c¸c th tø l trung t©m     kinh tÕ,v¨n ho¸ cho  çi         m x∙hoÆc   ô m       c x∙®Ó c¸c thÞ  Ên,thÞ    ã  Ó      tr   tø c th ph¸thuy  îcvaitrßlµ"®iÓ m   ùa"ph¸ttr Ón n«ng  ®        t    i   th«n,®Èy  ¹nh    m qu¸  ×nh  «   Þ  tr ® th ho¸  µ  iÒu  µ  ù  v® ho s t¨ng tr ng, ph¸ttr Ón  ë    i  cña    «  Þ  ín. c¸c® th l 2/Ph¹m  Þ    ông   v ¸p d Th«ng   nµy  íng  Én  éi dung, tr×nh  ù,ph¬ng  t h d n    t  ph¸p  Ëp, xÐt  l  duyÖt  (thÈm  nh  µ  ®Þ v phª  Öt) quy  ¹ch  ©y  ùng    Þ  Ên  µ  Þ  trªn duy   ho x d c¸c th tr v th tø    ®Þa  µn  níc,trõc¸c thÞ  Ên,lµ®«  Þ  Ö     ña    µnh  è  ã    b c¶        tr     th v tinhc c¸c th ph c quy ®Þnh riªng. 3/Ph ©n  ¹ c¸cthÞ  Ên vµ  Þ    lo     tr   th tø i
 2. 2 3.1.Theo  Þ  Ý vµ    v tr   chøc n¨ng,c¸c thÞ  Ên,thÞ  ® îc ph©n  µnh       tr   tø    th ba lo¹ sau:   i a) C¸c  Þ  Ên huyÖn  þlµ®«  Þ      th tr   l     th ­ trung t©m   Ön, cã    huy   chøc  n¨ng  µ l  trung t©m  µnh  Ýnh,dÞch  ô,v¨n ho¸,c«ng    h ch   v      nghiÖp,tiÓu thñ c«ng       nghiÖp  vµ chuyÓn  giao c«ng  Ö,    ngh khoa  äc   ü  Ëtcña  ét  Ön; h ­k thu   m huy b) C¸c  Þ  Ên,thÞ    µtrung t©m  Þch  ô,kinhtÕ,v¨n ho¸ cho  ét      th tr   tø l     d v       m x∙, m ét  ô m     c x∙hoÆc   ét  Óu vïng; m ti   c) C¸c  Þ  Ên lµ ®«   Þ  Ö     îc h×nh  µnh    th tr     th v tinh®   th trong vïng    ¶nh  ëng, h   trùctiÕp  ¾n   íisù    iÓn cña  «   Þ    g v   ph¸ttr   ® th trung t©m   Êp  èc    Êp  ïng    c qu gia,c v li   ªntØnh  hoÆc   ïng kinhtÕ   µnh  Ýnh  v    ­h ch tØnh; 3.2.C¸c    Èn  ñ  Õu    ©n  ¹ c¸cthÞ  Ên vµ  Þ    tiªuchu ch y ®Ó ph lo     tr   th tø: i a) C¨n  Quy Õt  nh   cø  ®Þ 132/H§BT  µy  ng 5/5/1990  ña  ñ   Þch  éi c Ch t H  ®ång  é   ëng  B tr (nay  µ Thñ íng ChÝnh  ñ) th×    Þ  Ên lµ ®«  Þ  ¹    l  t  ph   c¸c th tr     th lo i V ph¶icã    quy    ©n  è  õ 4.000    m« d s t  ­ 30.000  êi,ë  ïng nóicã  ©n  è  èithiÓu  ng   v     d s t  lµ 2.000  êi;tû lÖ    ng      ng     lao ®é phin«ng  nghiÖp ph¶i®¹t tèithiÓu  µ 60%;  íc      l  b  ®Ç u   ∙  ©y  ùng  îc c¸c c«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ®x d ®   tr csht c«ng  éng  ñ  Õu  ã  c ch y c tr×nh ®é   Ých  îp;m Ët    ©n  è  ×nh  ©n  µ6.000  êi/km2,ë  ïng nói   th h  ®é d sb qu l  ng  v     kho¶ng  3.000  êi/km2; ng b) §èivíi   Þ    Ön        th tø,hi nay  µ   íccha  ã  c¸c Nh n   c quy  nh    Èn  ©n  ®Þ tiªuchu ph lo¹   inªn  , trong khilËp      quy  ¹ch  ã  Ó  ¹m  ö  ông      Èn  ho c th t s d c¸c tiªuchu sau:Quy    m«   ©n  è  èi Óu lµ2.000  êi;ë  ïng nóilµ1.000  êi;tûlÖ    ng    d s t  thi     ng   v       ng     lao®é phi n«ng  nghiÖp  èithiÓu  t  ph¶i®¹t 40%;  íc ®Ç u   ∙  ©y  ùng  îc m ét  è     b  ®x d ®  s c«ng  tr×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ëtchñ  Õu  :giao th«ng,cÊp,tho¸t íc,cÊp  iÖn    s h  k thu   y nh            n ® v.v.   µ    . v c¸c c«ng  ×nh  ôc  ô  ÕtyÕu  µng  µy    î;c¸c cöa  µng  . tr ph v thi   h ng nh ch     h dÞch  ô  ¬ng  ¹i,y  Õ;tr ng  äc  v th m   t   ê h phæ   th«ng  Êp      ¬  ë  c 1, 2; c s khuyÕn  n«ng;  chuyÓn  giao c«ng  Ö;  ¬  ë    ngh c s s¶n  Êt tiÓu  ñ c«ng  xu   th   nghiÖp;dÞch  ô  Ó    v th thao, nghØ   ¬i;c«ng  ×nh    ng   tr th«ng    tinv¨n ho¸,v.v. .m Ët    ©n  è  ×nh    . ; ®é d sb qu©n  µ3.000  êi/km2,ë  ïng nóikho¶ng  l  ng  v     1000  êi/km2; ng c) §èi víic¸c thÞ  Ên,thÞ  cã         tr   tø  chøc n¨ng  Æc   Öt,hoÆc   µ c¸c ®«   ® bi   l    thÞ  Ö     × tiªuchuÈn  ©n  ¹ ® îcx¸c®Þnh  v tinhth     ph lo i       theo quy  nh    ®Þ riªng. 4/ Yªu  Çu  Ëp,xÐt  Öt  µ  iÒu    c l  duy v ® chØnh quy  ¹ch  ©y  ùng    Þ  ho xd c¸c th trÊn vµ  Þ    th tø 4.1  Ó   ã  Ó  § c th nhanh  ãng  µn  µnh  Öc  Ëp  µ  Ðt  ch ho th vi l v x duyÖt  Quy  ho¹ch x©y  ùng    Þ  Ên vµ    Þ      a  µn  níc,tuú theo  iÒu    d c¸cth tr   c¸cth tø trªn®Þ b c¶      ® kiÖn  ùc tÕ  çi ®Þa  ¬ng  ã  Ó  th   m   ph c th huy  ng  äi  ùcl ng c¸n bé  ®é m l  î     chuyªn m«n     thuéc c¸c ViÖn     Quy  ¹ch,c¸c c«ng     Ên  ©y  ùng, gi¸oviªnvµ  ho    ty tv x d       sinh viªn    c¸c  êng  i häc, Trung  äc  tr ®¹     h chuyªn  nghiÖp  µnh  Õn  óc vµ  ©y  ng  Ng ki tr   x d tham    Ëp quy  ¹ch x©y  ùng    Þ  Ên thÞ  gial   ho   d c¸cth tr   tø; 4.2.Quy  ¹ch  ©y  ùng    Þ  Ên,thÞ      ho xd c¸c th tr   tø ph¶iphï hîp víiquy  ¹ch         ho tæng  Ó    iÓn kinh tÕ      éicña  Ön,  th ph¸ttr     ­ x∙ h   huy tØnh, thµnh  è, s¬        ph   ®å quy ho¹ch  ©y  ùng  ïng huyÖn  Õu  ã) ® îcduyÖt,®ång  êitu©n  ñ c¸c quy  xd v  (n c       th   th     ®Þnh  ña  c ph¸p  Ët,c¸c quy  Èn, tiªuchuÈn  ü  Ët cña  µ   íc cã  ªn lu     chu     k thu   Nh n   li   quan  µ    iÒu  Ön  v c¸c® ki kinh tÕ     éi, ùnhiªncña  çi ®Þa  ¬ng;   ­x∙h    t   m  ph
 3. 3 4.3 C¸c  ù      d ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  Þ  Ên,thÞ    ho   d th tr   tø ph¶i® îcc¬      quan  µ   Nh níc cã  Èm   Òn  Ðt  Öt  µ    th quy x duy v sau    khiphª  Öt  duy ph¶i® îc c«ng  è     b c«ng  khaicho  ©n  Õt,thùc hiÖn.   d bi     C¸c  ù    d ¸n quy  ¹ch  ©y  ùng  Þ  Ên,thÞ    îcduyÖt  µ c¬  ë  ho xd th tr   tø ®   l   s ph¸p  lý®Ó     qu¶n  ý®«   Þ; qu¶n  ýsö  ông  t  ai;tr Ón khaic¸c dù  ®Ç u     l   th   l  d ®Ê ®   i       ¸n  t x©y  ùng;lËp  Õ   ¹ch ®Ç u    ©y  ùng  µng  d   k ho   tx d h n¨m, ng ¾n  ¹n  µ  µih¹n  ña    h vd  c c¸cngµnh  µ  a  ¬ng.   v ®Þ ph 4.4.ViÖc  iÒu    ® chØnh  Quy  ¹ch  ©y  ùng  Þ  Ên,thÞ  ® îc thùc ho x d th tr   tø      hiÖn theo quy  nh  ¹ §iÒu  ­ §iÒu  Ö  ®Þ ti  7    l qu¶n  ýQuy  ¹ch  «  Þ  l  ho ® th ban  µnh  h kÌm theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 91/CP  µy  ng 17/8/1994 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph II/ é i d u n g, tr× nh t ù v µ  p h ¬ n g  p h¸p l Ë p  N q u y  h o ¹ ch x © y  d ù n g  c¸c th Þ  tr Ê n v µ  th Þ  tø 1/Ph¹m      vi,danh  ívµ  êih¹n lËp quy  ¹ch gi   th       i ho 1.1. Ph¹m       vi,ranh  í  Ëp  gi il quy  ¹ch  ©y  ùng  ho x d c¸c  Þ  Ên, ® îc x¸c th tr       ®Þnh  ëiranh  í hµnh  Ýnh  ña    Þ  Ên,nh÷ng  b  gi   i ch c c¸cth tr   khu  t  ©n  Ën  ®Ê l c n»m   ngoµiranh  í hµnh  Ýnh, nhng  éc híng m ë   éng  Þ  Ên,th×  òng  îc   gi   i ch   thu    r th tr   c ®  khoanh  nh  µo  ¹m  Þ,ranh  í®Ó   Ëp quy  ¹ch; ®Þ v ph v   gi   l   i ho §èi víic¸c  Þ    ¹m       th tø, ph vi,ranh  í  Ëp  gi il quy  ¹ch  ©y  ùng  îc x¸c ho x d ®   ®Þnh  ú  éc  µo  iÒu  Ön  ùc tiÔn  ña  õng  ¬i,do  ¬  tu thu v ® ki th   ct n   c quan  ã  Èm   c th quyÒn  Ðt duyÖt quy  ¹ch quyÕt ®Þnh. x    ho     1.2.Quy  ¹ch  ©y  ùng    Þ  Ên,thÞ  ® îc lËp    ho xd c¸c th tr   tø    cho  êih¹n    th   ph¸t tr Óndµih¹n lµ10   n¨m  µ  êih¹n x©y  ùng  t®Ç u   µ5  i         ­15  v th     d ®î   l   n¨m; 2/Néi dung     quy  ¹ch x©y  ùng    Þ  Ên vµ  Þ  ho   d c¸cth tr   th tø Néi dung    quy  ¹ch x©y  ùng    Þ  Ên vµ  Þ    ho   d c¸cth tr   th tø bao  å m: g 2.1.Ph ©n  Ých  ¸nh      t ® gi¸tæng  îp c¸c ®iÒu  Ön  ù nhiªn,hiÖn  ¹ngvµ  h    ki t     tr   c¸cnguån  ùcph¸ttr ÓnthÞ  Ên,thÞ    l     i   tr   tø; 2.2.LuËn    chøng    Ëp    ¬  ë  ÕtkÕ   x¸c l c¸c c s thi   quy  ¹ch,h×nh  µnh    ho   th c¸c quan  iÓ m   µ  ôc      iÓn; ® vm tiªuph¸ttr 2.3 Nghiªncøu  ÕtkÕ       thi   quy  ¹ch,gå m   néidung  ñ  Õu  ho   4    ch y sau: a) §Þnh  íng ph¸ttr ÓnthÞ  Ên,thÞ      h     i   tr   tø trong giai o¹n  õ10   n¨m;    ® t   ­15  b) Quy  ¹ch  ö  ông  t  ai,kiÕn  óc®«  Þ,c¬  ë  ¹ tÇng  µ    ho sd ®Ê ®   tr   th   s h   v b¶o vÖ   m«i  êng,nh»m   ô  Ó    nh  íng ph¸ttr Ón; tr   c th ho¸ ®Þ h    i c)LËp  Õ   ¹ch ®Ç u    ©y  ùng    k ho   tx d cho  n¨m  u; 5  ®Ç d) X¸c  nh  é gií   ùa chän  µ  í thiÖu  Õn  ócc¸c m É u   µ, c«ng  ®Þ l   il   ; v gi i   ki tr     nh   tr×nh c«ng  éng, c¸c gi¶iph¸p    c     c«ng  Ö   µ  ü  Ët phï hîp  íi®iÒu  Ön  ngh v k thu     v   ki x©y  ùng    Þ  Ên,thÞ    ña  õng ®Þa  ¬ng d ë th tr   tø c t   ph 2.4 Quy  nh    ®Þ qu¶n  ýx©y  ùng  Þ  Ên,thÞ    l  d th tr   tø theo quy  ¹ch.   ho
 4. 4 3/ Tr×nh  ù vµ  ¬ng    t   ph ph¸p  Ëp  l quy  ¹ch  ©y  ùng    Þ  Ên vµ  Þ  ho xd c¸c th tr   th tø. Quy  ¹ch x©y  ùng    Þ  Ên,thÞ    îclËp theo 4  ícsau: ho   d c¸cth tr   tø ®      b   3.1.B íc1:Thu  Ëp      ®Ó   Ëp quy  ¹ch,gå m:      th c¸cc¨n cø  l   ho   a) C¸c b¶n    èc, bao  å m     ®å g   g c¸c b¶n    a   Ýnh  µ  ®å ®Þ ch v b¶n    a   ®å ®Þ h×nh  ûlÖ  t   1/2000.ë  ÷ng  ¬icha  ã    nh n  c b¶n    a  ×nh,th× cã  Ó  ö  ông  ®å ®Þ h     th s d b¶n    a   Ýnh, kÕt  îp víiviÖc  ùc ®Þa,  ®å ®Þ ch   h   th   xem   Ðt t¹  Ön  êng    ¬  x  i hi tr ®Ó s ph¸c quy  ¹ch (trõnh÷ng  ¬icã  a  ×nh      ho     n   ®Þ h qu¸ phøc  ¹p), ng    iÓn khai t  nh khitr     c¸c dù    u    ©y  ùng, th×  Êt thiÕtph¶ilËp    ¸n ®Ç tx d   nh       b¶n    o  c  a   ×nh  ®å ® ®¹ ®Þ h chÝnh  x¸c; b) C¸c      v¨n b¶n  chØ  o  ña  ¶ng, Nhµ   ícvµ    ù    ®¹ c ®   n   c¸cd ¸n quy  ¹ch,dù    ho   ¸n ®Ç u    ã  ªnquan  ∙  îcc¬  tc li   ® ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn    Öt; nh n   th quy phª duy c) HiÖn  ¹ng vÒ     tr   kinh  Õ, d©n  è, sö  ông  t  ai,kiÕn  óc vµ  ©y  t  s  d ®Ê ®   tr   x dùng    c¸cc«ng  ×nh c«ng  éng,nhµ  ,c¬  ë  ¹ tÇng,vÖ   tr   c   ë  s h    sinh m«i  êng    tr v.v. . . d) C¸c  iÒu  Ön  ù nhiªn:V Þ   Ý,®Þa  ×nh,khÝ  Ëu, ®Þa  Êt,c¶nh    ® ki t     tr   h   h  ch   quan,c¸cnguån  µinguyªn thiªnnhiªnchñ  Õu     t        y v.v. . . 3.2.B íc2:LuËn       chøng    Ëp c¸cc¬  ë    Ëp quy  ¹ch x©y  ùng    x¸cl     s ®Ó l   ho   d c¸c thÞ  Ên,thÞ    tr   tø (nhiÖm  ô  ÕtkÕ   v thi   quy  ¹ch), å m: ho   g a)  ©n   Ých  ¸nh      Ph t ® gi¸c¸c c¨n  lËp  cø  quy  ¹ch,trªnc¬  ë    ótra  ho     s ®ã r   nh÷ng  Ên    ån t¹ cÇn    Õt; v ®Ò t     i gi¶iquy b) §¸nh    ©n  ¹  ü  t  ©y  ùng, x¸c ®Þnh  íng  än  t    gi¸ph lo iqu ®Ê x d    h ch ®Ê ph¸t tr Ónkh«ng  i  gian; c) LuËn    chøng    nh  Ýnh  Êt,quy    ©n  è, nhu  Çu  ö  ông  x¸c ®Þ t ch   m« d s  c sd ®Êt  ai,quy  Èn  µ    ®  chu v c¸c chØ    tiªukinh tÕ    ü  Ëtchñ  Õu    iÓn c¬    ­ k thu   y ph¸ttr   së  ¹ tÇng  h  (giao th«ng,cÊp  íc,cÊp  iÖn, tho¸tníc;chuÈn  Þ   ü  Ët®Êt      n  ®      b k thu   ®ai,nhµ  ,c«ng  ×nh c«ng  éng);   ë  tr   c d) X ©y  ùng    d quan  iÓ m,  ôc      iÓn vµ  ¬    ® m tiªuph¸ttr   s ®å nguyªn t¾c  ×nh    h thµnh  ¬  Êu  ©y  ùng    Þ  Ên,thÞ  cc x d c¸cth tr   tø. 3.3.B íc 3: Nghiªn cøa             c¸c gi¶iph¸p quy  ¹ch  ©y  ùng    Þ  Ên, ho x d c¸c th tr   thÞ  tø: Nghiªncøu        c¸c gi¶iph¸p quy  ¹ch,kiÕn  ócvµ  ¬  ë  ¹ tÇng  ho   tr   c s h   nh»m   ô  c thÓ ho¸  ¬    s ®å nguyªn  ¾c, h×nh  µnh  ¬  Êu  t  th c c quy  ¹ch  ©y  ùng    Þ  ho x d c¸c th trÊn,thÞ    µ    éidung    tø v c¸cn   quy  ¹ch ®∙  t¹ kho¶n  ­ M ôc    ña  ho   nªu  i   2    IIc Th«ng   t nµy,trªnc¬  ë  ,  Ëp hå  ¬      s ®ã l   s quy  ¹ch ®Ó   ×nh c¸cc¬  ho   tr     quan  ã  Èm  Òn   c th quy thÈm  nh  µ    ®Þ v phª duyªt. 3.4.B íc4:Tæ         chøc  Ðt duyÖt quy  ¹ch,ban  µnh  Òu  Ö  x    ho   h §i l qu¶n  ýx©y  l  dùng  theo quy  ¹ch vµ    ho   c«ng  è  b c«ng  khaiquy  ¹ch ® îcduyÖt.   ho     4/Thµnh  Çn  å  ¬    ph h s quy  ¹ch x©y  ùng    Þ  Ên vµ  Þ  ho   d c¸cth tr   th tø: C¨n  §iÒu  cña  cø  12  "Quy  nh  Ëp  ®Þ l quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ" ban  ho x d ® th   hµnh  Ìm  k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 322/BXD­§T  µy  ng 28/12/1993  ña  é   ëng  c B tr Bé  ©y  ùng,thµnh  Çn  å  ¬  X d   ph h s quy  ¹ch x©y  ùng    Þ  Ên,thÞ    ho   d c¸cth tr   tø ph¶i   ®¶m  b¶o  Ó  Ön  îcnh÷ng    Çu  ü  Ëtchñ  Õu, nhng  th hi ®   yªu c k thu   y   ph¶i®¬n    gi¶n,  
 5. 5 ng ¾n   än, d Ô   Óu  ã    ông  Õtthùc trong viÖc  g   hi c t¸cd thi       chØ   o  ®¹ qu¶n  ýx©y  l  dùng    Þ  Ên thÞ  c¸cth tr   tø. 4.1.Ph Çn      c¸cb¶n  Ï v Néi dung    c¸c b¶n  Ï nªu  ¹  Òu  cña  v  ti §i 12  quy  nh  Ëp  ®Þ l quy  ¹ch  ©y  ho x dùng  «   Þ  ® th ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 322/BXD­§T  ña  é   ëng  c B tr Bé  ©y  ùng,® îcthÓ  Ön  µnh  b¶n  Ïnh  X d    hi th 4  v   sau: a/S¬    ªnh Ö   ïng,tûlÖ    ®å li   v     1/10.000 ­1/50.000.    B¶n  Ïnµy  v  ph¶ithÓ  Ön  îcnh÷ng  éidung  ñ  Õu    hi ®   n  ch y sau: ­ VÞ   Ý,chøc    tr   n¨ng  ña  Þ  Ên,thÞ  trong m¹ng íic¸c ®iÓ m   ©n    c th tr   tø    l    d c trªn®Þa  µn  ña  Ön    b c huy hoÆc   Óu vïng,n¬ibè  ÝthÞ  Ên,thÞ  ti       tr   tr   tø; ­ C¸c  èi  m quan  Ö   ¬ng  ç  ÷a  Þ  Ên,thÞ  víitiÓu  ïng  µ  ïng ht h gi th tr   tø    v vv   huyÖn  Ò   Æt   vm kinh tÕ,v¨n ho¸,dÞch  ô    éi,chuyÓn        v x∙h   giao c«ng  Ö   µ    ngh v ®iÒu  Ön  ùnhiªn; ki t   ­ Dù   Õn    ki quy  ¹ch  ¹ng íi ¬  ë  ¹ tÇng  ho m l  s h   c ranh  í thÞ  Ên,thÞ    ¬  gi   i tr   tø (c së  ¹  Çng  i  ¹i)®Ó   ¶m   ht ®è ngo   ® b¶o t¨ng cêng  èi    m quan  Ö   Ët  Õtth ng  hm thi   ê xuyªn gi÷a thÞ  Ên,thÞ    íi     tr   tø v   Ön  µ  Óu vïng l©n  Ën; huy v ti    c b/B¶n    Ön  ¹ngvµ  ¸nh      ®å hi tr   ® gi¸tæng  îp ®Êt  ©y  ùng,tûlÖ  h  xd     1/2000. Néi dung    b¶n  Ïnµy  å m: v  g ­ §¸nh    Ön  ¹ng sö  ông  t  ai,trong ®ã     nh      gi¸hi tr   d ®Ê ®     x¸c ®Þ c¸c khu  t  ®Ê (theo chøc    n¨ng) ®∙  ö  ông    nh,  ï hîp  íiquy  ¹ch  îc gi÷ l¹       sd æn ®Þ ph   v  ho ®     ic¸c; khu  t  ∙  ö  ông    nh,  ï hîp  íiquy  ¹ch,nhng  ®Ê ® s d æn ®Þ ph   v   ho   ph¶icã      gi¶iph¸p   chØnh  trang,c¶it¹o;nh÷ng      khu  t  ®Ê ph¶i chuyÓn  æi  ôc  ch  ö  ông;   ® m ®Ý sd   c¸c dis¶n      Þch sö,c¸c c«ng  ×nh kiÕn  óc,c¶nh     v¨n ho¸,l       tr   tr   quan  ã    Þ ® îc c gi¸tr     xÕp  ¹ng,cã  cÇu  h   yªu  ph¶ib¶o  Ö   µ  ån t¹o;c¸c hµnh    vvt      lang b¶o  Ö       v c¸c c«ng  tr×nh  ¹  Çng  ü  Ët theo  ht k thu   quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vµ  lu   Quy   Èn,    chu tiªu chuÈn  ÕtkÕ   thi   Quy  ¹ch x©y  ùng. ho   d   ­ §¸nh      gi¸tæng  îp c¸c yÕu  è tù nhiªn,c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët,kinh tÕ, h   t      s h  k thu      x∙héivµ      m«i  êng  i víi   tr ®è     khu  t  a  ö  ông  µo  ôc  ch  ©y  ùng  c¸c ®Ê ch s d vm ®Ý xd n»m  trong híng m ë   éng  Þ  Ên,thÞ      ¬  ë    ©n  ü  t  µnh     r th tr   tø,trªnc s ®ã ph qu ®Ê th c¸c lo¹  Ën  î  t  Ën  îvµ   i thu l iÝ thu l   kh«ng  Ën  î®Ó   ©y  ùng  Þ  Ên,thÞ    , i thu l   ixd th tr   tø tuú theo thuéc vµo  ôc  ch  ö  ông        m ®Ý s d kh¸cnhau;   ­LËp  ¬ng    än  t  µ  än  íng m ë   éng  Þ  Ên,thÞ    ph ¸n ch ®Ê v ch h   r th tr   tø. c/B¶n      ®å quy  ¹ch  ö  ông  t  ai vµ  ¬  ë  ¹  Çng  ü  Ën,tû lÖ  ho sd ®Ê ®   c s h t k thu     1/2000.B¶n  Ïnµy    v  ph¶ithÓ  Ön  îcc¸cnéidung  ñ  Õu  ña      hi ®       ch y c c¸cb¶n  Ïsè  v  3, 4, 5, 6, 7, 8            quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 12  Quy  nh  Ëp  ®Þ l Quy  ¹ch  ©y  ùng  ho xd ®«  Þ  th ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 322/BXD­§T  ña  é  ëng  é  ©y   c B tr BX dùng,gå m:   ­Ph ©n    khu chøc n¨ng  µ  ©n      ¹ ®Êt  ©y  ùng  µ  ,phôc  ô  v ph bæ c¸clo i   xd nh ë   v c«ng  éng,c©y  c   xanh,giao th«ng,c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët, t        s h  k thu  ®Ê s¶n  Êtvµ    xu   c¸c lo¹ ®Êt    i kh¸ctrong thêih¹n 10   n¨m.         ­15  ­ Ph ©n  îtsö  ông  t  ©y  ùng    ®  d ®Ê x d theo    Õ   ¹ch  n¨m,    ¬  ë  c¸c k ho 5  trªnc s ®ã   ©n  nh  â c¸c vïng ® Æc   ng  µ  ph ®Þ r      tr v quy  nh  â c¸c chØ    ®Þ r    tiªuqu¶n  ýsö  l  dông  t  µ  ©y  ùng  i  íic¸c vïng  Æc   ng  ,  å m:  Ön  Ých  t, ®Ê v x d ®è v     ® tr ®ã g di t ®Ê   m ôc  ch  ö  ông, tæng  Ön  Ých  µn, m Ët    ©y  ùng, tÇng  ®Ý sd   di t s  ®é x d   cao trung  b×nh,h Ö   è  ö  ông  t,m Ët      óvµ  ×nh    ssd ®Ê   ®é c tr   h thøc  chial«.­ M¹ng íi êng       l ®
 6. 6 giao th«ng      c¸c c«ng  ×nh h¹ tÇng  ñ  Õu; c¸c m Æt   ¾t  êng  µ  tr     ch y    c® v quy  nh   ®Þ légií®èi víi   Õn  êng;c¸cc«ng  ×nh xö  ývÖ           tuy ® i c¸c    tr   l   sinhm«i  êng  «  Þ.   tr ® th d/C¸c  ¬    chøc    s ®å tæ  kh«ng  gian quy  ¹ch ­kiÕn  óccña  Þ  Ên,thÞ    ho    tr   th tr   tø gå m:   ­ S¬     ph¸c Quy  ¹ch chitiÕtkhu    ho       trung t©m  ûlÖ    t   1/500  åm  Æt   (g m b»ng,   m Æt   øng  µ  èic¶nh); ® v ph   ­ Nghiªn cøu, gií thiÖu    É u   µ  ; c¸c c«ng  ×nh  ôc  ô  î Ých       i   c¸c m nh ë     tr ph v l   i c«ng  éng  µ    c v gi¶i ph¸p c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ëtchñ  Õu    s h  k thu   y cho  Þ  Ên,thÞ  th tr   tø; ­ S¬     nh  íng  Õn  óc,trong ®ã     nh  â      Ých        ®å ®Þ h ki tr     x¸c ®Þ r c¸c di t v¨n ho¸ lÞch  ö, c¸c c«ng  ×nh kiÕn  óccã    Þ ph¶igi÷ g×n; c¸c vïng  s    tr   tr   gi¸tr         thiªnnhiªn     cÇn b¶o  Ö;    v c¸c khu  ùc  v trung t©m   µ  ô ®iÓ m,  ¬i tËp    v t  n  trung x©y  ùng      d c¸c c«ng  ×nh tiªubiÓu; c¸c ® êng  è  Ýnh  µ    ïng  Õn  óc­ c¶nh  tr        ph ch v c¸c v ki tr     quan  t¹onªn    khung,sên  è  ôc    b c kh«ng  gian kiÕn  ócthÞ  Ên,thÞ      tr   tr   tø. C¸c  b¶n  Ïtrªn® îcthÓ  Ön    v      hi nh sau: ­ §èivíihå  ¬  µu   ö  ông       sm sd trong c¸c héinghÞ  Ðt duyÖt,c¸c b¶n  Ïa,     x     v    b,c,d      ph¶i® îcthùc hiÖn       theo ®óng  ûlÖ    t   quy  nh; ®Þ ­§èivíi å  ¬  ùc       sm h chØ  Ó  Ön  ét  th hi m b¶n  Ïc   v   ë khæ   theo ®óng  ûlÖ  Ao    t  quy  nh; cßn    ®Þ   c¸cb¶n  Ïa, b, d  × ® îcthu nhá    v       th       ë khæ   hoÆc   víi û lÖ  A3  A4      t thÝch  îp,cã  Ìm  h   k theo  û xÝch    a  µo  Çn  t  ®Ó ® v ph minh  ¹ hoÆc   ô  ôccña  ho   ph l   thuyÕtminh:   ­§èivíi   Þ  Ên lín, ú thuéc vµo  iÒu  Ön  ô  Ó,b¶n  Ïc  ã  Ó        th tr       c¸c tu   ® ki c th   v   c th thÓ  Ön  µnh    hi th haib¶n  Ïlµ B¶n    v    ®å Quy  ¹ch  ö  ông  t  ai vµ  ho sd ®Ê ®   B¶n    ®å Quy  ¹ch x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët; ho   d c s h  k thu 4.2.Ph Çn      v¨n b¶n a/Tê  ×nh,thuyÕtminh,phô  ôc.  t       l b/Dù     th¶o "§iÒu  Ö    l qu¶n  ýx©y  ùng  l  d theo quy  ¹ch".   ho III/T æ  c h ø c  x Ð t d u y Ö t q u y  h o ¹ ch x © y  d ù n g   c¸c th Þ  tr Ê n v µ  th Þ  tø 1/Néi dung  µ  ×nh tùxÐt duyÖt    v tr       C¸c  ù    d ¸n quy  ¹ch x©y  ùng    Þ  Ên,thÞ    ho   d c¸c th tr   tø ph¶i® îctæ      chøc  Ðt x  duyÖt theo tr×nh tùsau:        1.1.ThÈ m   nh, th«ng    ®Þ   qua  Ö m  ô  ÕtkÕ   nhi v thi   quy  ¹ch: ho Gi¸m  c  ë   ©y  ùng  ®è S X d hoÆc   Õn  óc s  ëng  ®èi víi®«   Þ  ∙  ã  Ki tr   tr (     th ® c KTS   ëng) chñ  ×phèihîp víi ñ  Þch  û   tr   tr        Ch t U ban  ©n  ©n  Ön  nh d huy hoÆc   Êp  c t ng  ¬ng  Èm  nh  µ  c¸o víi û   ¬® th ®Þ v b¸o      ban  ©n  ©n  U nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ th«ng qua  Ö m  ô  ÕtkÕ   nhi v thi   quy  ¹ch; ho 1.2.Tæ     chøc  éinghÞ  éi ®ång  Õn  óc­Quy  ¹ch cña  h  H  Ki tr    ho   tØnh: Trong qu¸  ×nh  tr nghiªn cøa  Ëp    l Quy  ¹ch  ©y  ùng  Þ  Ên,thÞ    ho x d th tr   tø, tuú theo    Çu  û     yªu c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c
 7. 7 thÓ  chøc  éinghÞ  éi ®ång  Õn  óc­ Quy  ¹ch    Êy ý  Õn  ng   tæ  h  H  Ki tr     ho ®Ó l   ki ®ã gãp  íckhihoµn  tr     chØnh  å  ¬  h s quy  ¹ch,n Õu  Ðt thÊy  Çn  Õt. ho   x  c thi 1.3.Tæ     chøc  Èm  nh  µ  ×nh duyÖt  th ®Þ v tr   Quy  ¹ch x©y  ùng  Þ  Ên, ho   d th tr   thÞ  tø: Së   ©y  ùng  X d hoÆc   Õn  ócs  ëng  µnh  è  ®èivíi®«   Þ  ∙  ã  Ki tr   tr Th ph (     th ® c KTS   ëng) chñ  ×thÈm   nh  tr   tr   ®Þ Quy  ¹ch  ©y  ùng  Þ  Ên,thÞ  tr c khi ho xd th tr   tø  í     tr×nh c¬    quan  µ   íccã  Èm  Òn    Öt. Nh n   th quy phª duy 2/ ThÈ m   Òn    quy Phª  Öt  µ  iÒu  duy v ® chØnh  Quy  ¹ch x©y  ùng    Þ  ho   d c¸c th trÊn,thÞ    tø 2.1.Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  duyÖt   ph tr     ¬ phª    quy  ¹ch  ©y  ùng    Þ  Ên trªn®Þa   µn  m ×nh  ho xd c¸c th tr     b do  qu¶n  ý,sau    ∙  l  khi® ® îcHéi ®ång  ©n  ©n  ïng cÊp     nh d c  th«ng  qua; 2.2.Uû     ban  ©n  ©n  Ön  µ  Êp ¬ng  ¬ng  nh d huy vc t ® phª  Öt  duy Quy  ¹ch ho   x©y  ùng    Þ    éc ®Þa  µn  m ×nh  ô  d c¸cth tø thu   b do  ph tr¸chtheo  ù  ©n  Êp  ña    s ph cc Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,Thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,sau    ã        ph tr     ¬  khic v¨n b¶n tho¶  Ën  ña  ë   ©y  ùng  thu c S X d hoÆc   Õn  ócs  ëng  µnh  è  ®èivíi®«   Ki tr   tr Th ph (     thÞ  ∙  ã  ® c KTS  ëng) vµ  ê tr×nh cña  û   tr   t    U ban  ©n  ©n    ¬i®©y  ùng  Þ  nh d x∙,n   d th tø ®ã   µ  éi ®ång  ©n  ©n  ïng cÊp    vH  nh d c  th«ng  qua. 3/ Néi    dung  Èm     µ  th tra v phª  Öt  duy Quy  ¹ch  ©y  ùng    Þ  Ên, ho x d c¸c th tr   thÞ  tø; Néi dung  Èm       th tra,phª  Öt  duy quy  ¹ch  ©y  ùng    Þ  Ên,thÞ    ho xd c¸c th tr   tø theo híng dÉn  ¹ th«ng   è      t  i ts 25/BXD­KTQH   µy  ng 22/8/1995 cña  é  ©y  ùng;   BX d IV/ æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1. Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung  ng  èihîp   ph tr     ¬ ph     víiBé   ©y  ùng   X d chØ   o  Öc  Ëp,xÐt  Öt  ®¹ vi l   duy Quy  ¹ch  ©y  ùng    Þ  ho x d c¸c th trÊn,thÞ      a  µn  níc®¶m     tø trªn®Þ b c¶    b¶o  ôc  ô  Þp  êicho  cÇu  ph v k th   yªu  qu¶n  lývµ    iÓn®«  Þ  µ    ph¸ttr   th v theo ®óng  íng dÉn  ña    h  c Th«ng   µy; tn   2. C¸c  ë   ©y  ùng    SX d hoÆc   Õn  ócs  ëng  µnh  è  ®èivíi®«  Þ  Ki tr   tr Th ph (     th cã KTS  ëng) c¨n cø  µo  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy,tæ  tr   vh  t i tn   chøc  Öc  Ëp  Ên  µ  vi t hu v tr Ón khaic«ng    Ëp,xÐt  Öt  i    t¸cl   duy quy  ¹ch  ©y  ùng    Þ  Ên,thÞ    ho x d c¸c th tr   tø trªn®Þa  µn  m × nh  ô    b do  ph tr¸ch; 3. Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  ý.C¸c    tn c hi l   t   k  quy  nh  íc®©y     íi ®Þ tr   tr¸v   i th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b Trong    ×nh tæ  qu¸ tr   chøc  ùc hiÖn,c¸ctæ  th       chøc,®¬n  Þ,c¸nh©n  ã  ªn   v    c li   quan,n Õu    Ön  ÷ng  iÒu  Êt hîp lýth× ph¶n    ph¸thi nh ® b        ¶nh  Þp  êivÒ   é  ©y   k th   B X dùng nghiªncøa    Õt.   gi¶iquy  
 8. 8 M É u  s è  1 § Ò  c ¬ n g  so ¹ n th¶o thuy Õ t mi n h  q u y  h o ¹ ch x © y  d ù n g th Þ  tr Ê n (th Þ tø) X,  u y Ö n  Y, tØ n h  Z h (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts /BXD­KTQH   µy  ng th¸ngn¨m    1997 cña  é  ©y  ùng) BX d I/ ë  ® Ç u.  M 1/Sù  Çn  ÕtlËp quy  ¹ch x©y  ùng  Þ  Ên (thÞ tø)X.   c thi     ho   d th tr      2/M ôc    µ  Ö m  ô    tiªuv nhi v quy  ¹ch x©y  ùng  Þ  Ên (thÞ tø)X. ho   d th tr      3/C¸c    ®Ó   Ëp quy  ¹ch.   c¨n cø  l   ho II/  C¸c ® i Ò u  ki Ö n t ù n hiªn v µ  hi Ö n  tr¹ng 1.C¸c  iÒu  Ön  ùnhiªn   ® ki t   1.1.V Þ   Ý®Þa  ý, a  iÓ m   ©y  ùng.   tr   l  ®Þ ® xd 1.2.§Þa  ×nh.   h 1.3.KhÝ   Ëu.   h 1.4.§Þa  Êtc«ng  ×nh.   ch   tr 1.5.§Þa  Êtthuû v¨n (nÕu  ã).   ch      c 1.6.Tµinguyªn kho¸ng s¶n.        1.7.Nh÷ng    Õn    taibi thiªnnhiªn(nÕu  ã).     c 2/HiÖn  ¹ng   tr 2.1.D © n   è  µ    ng.   s v lao®é 2.2.C¬   ë    s kinhtÕ   ü  Ët.   ­k thu 2.3.T×nh  ×nh  ö  ông  t  ai.   h sd ®Ê ® 2.4.T×nh  ×nh  ©y  ùng  µ    µ  ¬  ë  ¹ tÇng    éikh¸c.   h xd nh ë v c s h   x∙h   2.5.T×nh  ×nh  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët.   h xd c s h  k thu 3/§¸nh      gi¸tæng  îp h 3.1.ThuËn  î .   li 3.2.Khã    kh¨n
 9. 9 III/N é i d u n g  ® Þ n h  h í ng q u y  h o ¹ ch x © y  d ù n g   th Þ  tr Ê n,  th Þ  tø (X) 1/LuËn    chøng    ¬  ë  ×nh  µnh,ph¸ttr ÓnthÞ  Ên,thÞ    c¸cc s h th     i   tr   tø (X) 1.1.Ph¹m      vinghiªncøu    quy  ¹ch ho 1.2.TÝnh  Êt   ch 1.3.C¬   ë    s kinhtÕ   ü  Ëtvµ    ­k thu   quy    ©n  è m« d s a/C¸c  µnh    ng kinh tÕ  ñ  Õu  ¹o®éng  ùcph¸ttr ÓnthÞ  Ên (thÞ tø)   ch y t  l     i   tr     b/TÝnh      to¸nquy    ©n  è m« d s 1.4.Quy    t  ai   m« ®Ê ® 1.5.§¸nh    µ  ©n  ¹ng  ü  t  ©y  ùng   gi¸v ph h qu ®Ê x d a/Ph ©n  ¹ quü  t    lo   i ®Ê theo c¸cmøc    Ën  îvÒ   ©y  ùng    ®é thu l   x d i b/Chän  íng ph¸ttr Ón   h    i 2/Quy  ¹ch sö  ông  t  ai vµ  nh  íng kiÕn  ócthÞ  Ên,thÞ    ho   d ®Ê ®   ®Þ h  tr   tr   tø. 2.1.C¬   Êu  ö  ông  t  ai   c sd ®Ê ® 2.2.Ph ©n    khu  chøc  n¨ng 2.3.§Þnh  íng kiÕn  ócthÞ  Ên (thÞ tø)   h  tr   tr     3/Quy  ¹ch x©y  ùng  ¹ng íi ¬  ë  ¹ tÇng    éi   ho   d m l  s h   c x∙h 3.1.Nhµ     ë 3.2.M¹ng íic¸c c«ng  ×nh phôc  ô  å m:    l    tr   vg Gi¸o dôc, y  Õ, v¨n      Ó      t   ho¸ ­ th dôc  Ó  th thao,th ng  ¹i,¨n uèng,c«ng  éng,dÞch  ô   ¬ m      c   v kh¸c. 4/Quy  ¹ch x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët   ho   d c s h  k thu 4.1.Giao    th«ng; 4.2.ChuÈn  Þ  ü  Ët®Êt  ai;   b k thu   ® 4.3.C Êp  íc;   n 4.4.C Êp  iÖn,chiÕu    ®   s¸ng c«ng  éng;   c 4.5.Tho¸tnícbÈn  µ  Ö        v v sinhm«i  êng.   tr IV/ u y  h o ¹ ch x © y  d ù n g  ®ît ® Ç u  (5 n¨ m)  Q 1/C¸c  Ên    Êp    v ®Ò c b¸ch cÇn  tiªngi¶i   u      Õt.quy
 10. 10 2/C¸c  ù    u  .   d ¸n ®Ç t 3/íctÝnh     kinhphÝ, h×nh      thøc vµ  ån  èn  u  .   ngu v ®Ç t 4/ChÝnh    s¸ch,c¬  Õ   µ  Ön    ch v bi ph¸p thùc hiÖn      quy  ¹ch. ho V/ Ki Õ n  n g h Þ , t æ  c h ø c th ù c hi Ö n VI/ h ô  l ô c:  P (C¸c bi Ó u  b ¶ n g  v µ  h × n h  v Ï thu n h á ) M É u  s è  2 § Ò  c ¬ n g  so ¹ n th¶o tê tr× nh xin p hª d u y Ö t q u y   o ¹ ch h x © y  d ù n g  th Þ  tr Ê n (¸p d ô n g   h o  c¶  Þ   c th tø) (thay c h o  thuy Õ t m i n h  t ã m  t ¾ t) (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts /BXD­KTQH ngµy th¸ngn¨m    1997  ña  é  ©y  ùng) c BX d U B N D  huy Ö n...                        C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m                                  éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc   § l    do   ph  /TT­U B                          .. .ngµy.       . .th¸ng.. ¨m1997 . .n      è    S T ê   ×nh tr Xin  hª  u y Ö t q u y  h o ¹ ch x © y  d ù n g  th Þ  tr Ê n...,h u y Ö n.....,tØnh...... p d   K Ý nh   öi:UBND   g  tØnh  µnh  è) .. . ........ (Th ph   . . ........ Thùc  Ön    Õn  hi ý ki chØ   o  ña  ®¹ c UBND   tØnh  µnh  è)  µ  é   ©y   (Th ph v B X dùng, UBND     huyÖn... . . vµSë   ©y   ùng  . ..   X d (KTS  ëng).. . .. ® tæ  tr . . .. ∙ chøc  Ëp    l quy  ¹ch x©y  ùng  Þ  Ên.. . .®Õn n¨m  ho   d th tr ..   2010.
 11. 11 Dù   quy  ¹ch  ©y  ùng  Þ  Ên  Þ  ¸n  ho x d th tr (th tø). . .. ∙  îc tæ  . . .® ®   chøc        xin ý kiÕn    c¸c Ban,  µnh  ã  ªnquan, UBND,  ng c li     H§ND  huyÖn,  Þ  Ên  th tr (x∙) .®∙  . . th«ng qua. UBND   Ön...   Ýnh  ×nh UBND   huy .k . tr   tØnh  µnh  è).. .  (Th ph . .xem   Ðt    . x phª duyÖt Quy  ¹ch x©y  ùng  Þ  Ên.. .víi ÷ng  éidung  ñ  Õu    ho   d th tr .    . nh n  ch y sau: I/ é i d u n g  ® Þ n h  h í ng q u y  h o ¹ ch x © y  d ù n g  N th Þ  tr Ê n....... 1/Ph¹m      vinghiªncøu  Ëp quy  ¹ch   l  ho Ph¹m     vi nghiªn cøu  Ëp    l quy  ¹ch  å m   ïng  t  éng..  ho g v ®Ê r .ha,  îc x¸c ®   ®Þnh    nh sau: 1.1.PhÝa  ¾c    B gi¸p. . . .. 1.2.PhÝa    Nam   gi¸p. . .. 1.3.PhÝa  ©y    T gi¸p. . .. 1.4.PhÝa    §«ng  gi¸p. . .. 2/TÝnh  Êt   ch 3/Quy    ©n  è   m« d s 3.1.D © n   è  Ön  ¹ng(1997). . . êi;   s hi tr   . . . ng 3.2.D © n   è    s n¨m  (2002). . . êi; . . . ng 3.3.D © n   è    s n¨m  (2010). . . êi; . . . ng 4/Quy    t  ai   m« ®Ê ® 4.1.HiÖn  ¹ng(1997). . ..   ×nh  ©n... . .   tr   . . . hab , qu . . .m2/ng i; ê 4.2.N¨m    (2002). . ... hab×nh  ©n...  . . ...  , qu .m2/ngêi; . 4.3.N¨m    (2010). . ... hab×nh  ©n...  . . ...  , qu .m2/ngêi; . 5/Quy  ¹ch sö  ông  t  ai vµ  nh  íng kiÕn  óc   ho   d ®Ê ®   ®Þ h  tr 5.1.H íng chän  t    iÓn     ®Ê ph¸ttr 5.2.C¬   Êu  ö  ông  t   c sd ®Ê 5.3.Ph ©n  ïng chøc    v  n¨ng. Tæng  Ön  Ých  t  di t ®Ê quy  ¹ch  îcph©n  µnh    ho ®  th c¸c khu chøc n¨ng  ñ  ch yÕu  sau: a/.. . . .. b/.. . .. . . ..
 12. 12 5.4.§Þnh  íng kiÕn  ócvµ    h  tr   c¶nh  quan 6/Quy  ¹ch x©y  ùng  ¹ng íi ¬  ë  ¹ tÇng    éi   ho   d m l  s h   c x∙h Nªu    kh¸iqu¸tquy  ¹ch  ©y  ùng  Ò   ©y  ùng  µ  , c¸c c«ng  ×nh    ho x d vx d nh ë     tr phôc  ô    ôc,y  Õ,v¨n ho¸ ­ TDTT,  ¬ng  ¹i,¨n uèng,c«ng  éng  µ    v gi¸od   t         th m      c v c¸c dÞch  ô  v kh¸c. 7/Quy  ¹ch x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët.   ho   d c s h  k thu Nªu      Ò   chøc  ¹ng íi kh¸iqu¸tv tæ  m l  giao th«ng  êng  é, ® êng  ¾t,® êng    (§ b  s  s«ng,® êng    kh«ng),chuÈn  Þ   ü  Ët®Êt  ai,cÊp  íc,cÊp  iÖn  µ  Õu    b k thu   ®  n  ® v chi s¸ng c«ng  éng  µ    c v tho¸t ícbÈn  µ  Ö      n v v sinhm«i  êng.   tr II/ é i d u n g  q u y  h o ¹ ch x © y  d ù n g  ®ît ® Ç u  N 1/C¸c  ù    u    ©y  ùng   d ¸n ®Ç tx d 1.1.C¸c  ù    ang  ùc hiÖn   d ¸n ® th   1.2.C¸c  ù    tiªnph¸ttr Ón   d ¸n u      i 1.3.Nhu  Çu  èn  µ  Ön    c v v bi ph¸p huy  ng   ®é 1.4.C¸c  Ýnh    ch s¸ch,c¬  Õ   µ  Ön    ch v bi ph¸p thùc hiÖn      quy  ¹ch ho III/Ki Õ n  n g h Þ  v µ  t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n   § Ò   Þ  ngh UBND   tØnh  µnh  è).. . . (Th ph . .. 1/Phª  Öt Quy  ¹ch x©y  ùng  Þ  Ên.. .   duy   ho   d th tr . 2/ Giao    cho  UBND   Ön  huy ban  µnh  Òu  Ö  h §i l qu¶n  ýx©y  ùng  l  d theo    quy ho¹ch sau    ã  ù  khic s tho¶  Ën  ña  ë   ©y  ùng  thu c S X d (KTS  ëng  µnh  è) vµ  tr Th ph   tæ chøc  ùc hiÖn  th   quy  ¹ch. ho 3/C¸c    Þ    ®Ò ngh kh¸c.. . . Trªn ®©y  µý  Õn  ña    l   ki c UBND   Ön... kÝnh  ×nh UBND   huy   , tr   tØnh  µnh  (Th phè) xem   Ðt,quyÕt ®Þnh.   x    T/M  û   U ban  ©n  ©n  Ön nh d huy      ñ  Þch    Ch t N¬i nhËn  
 13. 13 ­Nh     trªn ­Bé  ©y  ùng  ®Ó    X d ( b/c) ­Së  ©y  ùng   X d (KTST) ­C¸c  ë, Ngµnh  ªnquan   S  li   ­UBND   Þ  Ên (x∙)   th tr   ­Lu    VP   M É u  s è  3 § Ò  c ¬ n g  so ¹ n th¶o q u y Õ t ® Þ n h   hª  u y Ö t q u y  h o ¹ ch p d x © y   ù n g  th Þ  tr Ê n (th Þ tø) d (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts /BXD­KTQH   µy  ng th¸ngn¨m    1997 cña  é  ©y  ùng) BX d U B N D  tØnh (TP)                       é ng  ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m C                 §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc                l    do   ph     è     S  /Q§­UB .. . ngµyth¸ngn¨m  .,     199 Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  B N D  tØn h  (Th µ n h  p h è )..... Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t Q u y  h o ¹ ch x © y  U  V d ù n g  th Þ  tr Ê n (th Þ tø).... U û  ban nh © n  d © n  tØnh (thµ nh ph è) ­C¨n  LuËt tæ    cø    chøc  H§ND   µ  v UBND   ban  µnh  µy  h ng 21/6/1994; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 91/CP  µy  ng 17/8/1994 cña  Ýnh  ñ  Ò   Öc    Ch ph v vi ban  µnh  Òu  Ö  h §i l qu¶n  ýquy  ¹ch ®«  Þ; l  ho   th ­C¨n  Tê  ×nh sè    cø  tr   /TT­   ña  UB c UBND   Ön... . . huy .. ­Theo    Þ  ña    ®Ò ngh c Gi¸m  c  ë  ©y  ùng  ®è S X d (KTS  ëng  µnh  è). tr Th ph
 14. 14 Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: Phª  Öt  duy quy  ¹ch  ©y  ùng  Þ  Ên  Þ  ho x d th tr (th tø). . .tØnh  . . , (Thµnh  è)..  íi ÷ng  éidung  ñ  Õu  ph .v   . nh n  ch y sau: 1/Ph¹m  Þ,ranh  ílËp quy  ¹ch   v  gi     i ho Ph¹m     vi,ranh  í  Ëp  gi il quy  ¹ch  ©y  ùng  Þ  Ên  Þ    ho x d th tr (th tø) bao  å m   g vïng ®Êt  ã  Ön  Ých..     ã    c di t .ha,c ranh  í® îcx¸c®Þnh    . gi       i nh sau: 1.1.PhÝa  ¾c    B gi¸p. . . .. 1.2.PhÝa    Nam   gi¸p. . . . 1.3.PhÝa  ©y    T gi¸p. . .. 1.4.PhÝa    §«ng  gi¸p. . .. 2/TÝnh  Êt   ch 3/Quy    ©n  è   m« d s 3.1.D © n   è  Ön  ¹ng(1997). . . êi;   s hi tr   . . . ng 3.2.D © n   è    s n¨m  (2002). . ....ngêi; . . ...  .. 3.3.D © n   è    s n¨m  (2010). . ....ngêi; . . ...  .. 4/Quy    t  ai x©y  ùng   m« ®Ê ®   d 4.1.HiÖn  ¹ng(1997). . ..   ×nh  ©n... . .   tr   . . . hab , qu . . .m2/ng i; ê 4.2.N¨m    (2002). . ... hab×nh  ©n...  . . ...  , qu .m2/ngêi; . 4.3.N¨m    (2010). . ... hab×nh  ©n...  . . ...  , qu .m2/ngêi; . 5/Quy  ¹ch sö  ông  t  ai   ho   d ®Ê ®   5.1.H íng chän  t    iÓn     ®Ê ph¸ttr 5.2.C¬   Êu  ö  ông  t  ai   c sd ®Ê ® 5.3.Ph ©n    khu  chøc  n¨ng 5.4.§Þnh  íng kiÕn  ócc¶nh    h  tr   quan  «  Þ ® th 6/ Quy  ¹ch  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng    éi(nhµ  , dÞch  ô    ¹   µ    ho xd c s h  x∙h   ë  v c¸c lo i v ) kü  Ët (Giao  thu   th«ng,chuÈn  Þ   ü  Ët ®Êt  ai,cÊp  iÖn, cÊp  íc,®iÖn    b k thu   ®  ®   n  chiÕu  s¸ng c«ng  éng, tho¸tníc bÈn  µ  Ö   c      v v sinh m«i  êng  «   Þ,trong ®ã     tr ® th     chñ  Õu  y chØ  Öt    duy c¸cc«ng  ×nh nguån,chØ    tr     tiªukinh tÕ  ü  Ët,     k thu   c«ng  c¸c tr×nh ®Ç u   èi  µ íi ©n  èichñ  o).   m v l  ph ph   ®¹
 15. 15 7/Khitæ      chøc  ùc hiÖn  Çn u      iÓ m   th   c l ý c¸c® sau: 7.1.. . ...... . . ...... 7.2.. . ...... . . ...... §i Ò u 2: Giao cho UBND   Ön... . ., ë   ©y  ùng  huy . . .S x   d (KTS  ëng)  µ  tr v Chñ  Þch  t UBND   Þ  Ên.. . . th tr . .. 1/ Hoµn    chØnh  å  ¬, tæ  h s   chøc  c«ng  è  b quy  ¹ch  ©y  ùng  Þ  Ên ho x d th tr   ®Ó   chøc,®¬n  Þ,c¸nh©n  ã  ªnquan  Õtthùc hiÖn; tæ    v    c li   bi     2/ChØ   o  Öc  ùc hiÖn  ù      ®¹ vi th   d ¸n quy  ¹ch x©y  ùng,phèihîp chÆt  Ï ho   d      ch   víic¸c ban, ngµnh       trong tr ng  îp    ê h huy  ng    ån  èn      ¹o,x©y  ®é c¸c ngu v ®Ó c¶it   dùng  Þ  Ên theo ®óng  th tr     quy  ¹ch vµ  ho   ph¸p luËt.   3/ Hoµn    chØnh  ù   D th¶o  Òu  Ö  §i l qu¶n  ýx©y  ùng  l  d theo quy  ¹ch    ho ®Ó UBND   Ön  huy ban  µnh, sau    ã  ù  h   khic s tho¶  Ën  ña  ë   ©y  ùng  thu c S x d (KTS  ­ tr ëng). §i Ò u    «ng  3: C¸c  Ch¸nh  V¨n  phßng  UBND   tØnh,Trëng    Ban    Tæ chøc  C¸n  é   Ýnh  b Ch quyÒn, KTS   ëng  µnh  è  Õu  ã)  tr th ph (n c Gi¸m  c  ë   ©y   ®è S X dùng, c¸c Së       Giao  th«ng    Ën  , u  iÖn, C«ng  ­V t¶i  ® B   nghiÖp, Chñ   Þch    t UBND   huyÖn...   ñ   Þch  . Ch t , UBND   Þ  Ên  th tr (x∙)  ñ  ëng  ,th tr c¸c  µnh  ã  ªnquan  ng c li   chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. ®Þ n c hi l   t   k T/M  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µnh  (th phè) Chñ  Þch t N¬i nhËn   ­Nh   Òu    §i 3 ­Thêng  ô    v TØnh  û  ®Ó   u( b/c) ­Thêng  ô    v H§ND   tØnh  ®Ó   ( b/c) ­Bé  ©y  ùng  ®Ó    X d ( b/c) ­Lu    VP M É u  s è  4
 16. 16 § Ò   ¬ n g   o ¹ n th¶o ® i Ò u  l Ö  q u ¶ n  lý c s x © y  d ù n g  theo q u y   o ¹ ch h (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts BXD­KTQH   µy  ng th¸ngn¨m    1997 cña  é  ©y  ùng) BX d §i Ò u  Ö l q u ¶ n   ý x © y  d ù n g  theo q u y   o ¹ ch T h Þ  tr Ê n  l h (th Þ tø)..........   h u y Ö n........., n h...........  tØ (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s Q§­    µy  UB ng th¸ngn¨m  ña    c UBND   huyÖn) C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m      ông 1: Ph vi¸p d 1/ Quy  ¹ch x©y  ùng  Þ  Ên (thÞ tø). .quy  nh  Öc  ö  ông  t    ho   d th tr     . . ®Þ vi s d ®Ê ®ai,c¶it¹o x©y  ùng, b¶o  ån,t«n  ¹o vµ      d   t  t   khai th¸csö  ông      d c¸c c«ng  ×nh  tr trong ranh  í lËp    gi i   Quy  ¹ch  ©y  ùng  Þ  Ên (thÞ  ho xd th tr   tø).   ∙  îc phª  Öt .® ®   . duy   t¹  iQuy Õt  nh  è  ®Þ s /Q§­   µy.. . h .n¨m  ña  UB ng . t ¸ng.   . c UBND   tØnh  µnh  è) (Th ph   (.. . ) . .; 2/ C¨n  vµo  å  ¬    cø  h s quy  ¹ch  ©y  ùng  Þ  Ên (thÞ  ho xd th tr   tø). .® îcduyÖt .    .   vµ    c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti b¶n  Òu  Ö  µy, c¸c c¬  §i l n     quan  qu¶n  ýquy  ¹ch  µ  ©y  l  ho vx dùng  ã  ªnquan  c li   theo  Òn  ¹n,tr¸chnhiÖ m   îcgiao gií thiÖu  a  iÓ m,  quy h    ®     i ®Þ ® cÊp chøng  chØ  quy  ¹ch,híng  Én  Öc  iÓn khai c¸c dù  ®Ç u  , tho¶ ho   d vi tr       ¸n  t    thuËn      c¸c gi¶iph¸p  Õn  óc,quy  ¹ch  ki tr   ho cho    c¸c c«ng  ×nh c¶it¹ox©y  ùng  tr       d trongthÞ  Ên (thÞ tø)theo ®óng    tr        quy  ¹ch vµ  ho   ph¸p luËt.   §i Ò u    ©n  ïng qu¶n  ýquy  ¹ch. 2: Ph v   l  ho 1/Ranh  ívµ  ¹m    gi   ph vinghiªncøu  Ëp quy  ¹ch i   l  ho 1.1.PhÝa  ¾c    B gi¸p. . . .. 1.2.PhÝa    Nam   gi¸p. . . . .. 1.3.PhÝa  ©y    T gi¸p. . .. 1.4.PhÝa    §«ng  gi¸p. . .. 2/ Tæng   Ön  Ých  di t n»m  trong ranh  í  gi iquy  ¹ch  µ. . . ,® îc ph©n  ho l . . ha    thµnh    c¸ckhu sau: B ¶ n g  1 Sè  C¸c  khu DiÖn   Tû   Ö  Ghi  l TT tÝch  % chó
 17. 17 (ha) 1 Khu  ë 2 Khu  trung t©m   3 Khu  di tÝch v¨n ho¸ lÞch sö  c©y xanh vµ  TDTT 4 Khu  c«ng  nghiÖp,kho  µng   t 5 Khu  ©n  ù qu s 6 Giao th«ng,c¬  ë  ¹  Çng  µ  ïng  Ê m   ©y    sht vv c x dùng 7 C¸c  khu  t  Æc   ng  ®Ê ® tr kh¸c   Tæng   éng c 100 C h ¬ n g  II Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u    khu  : 3: C¸c  ë 1/ C¸c    khu    Ön  ã, cã  Ön  Ých  µ. .    å m     ë hi c   di t l . .ha, g . c¸c khu  t  îc ký  ®Ê ®   hiÖu  µL1... . ...   îcqu¶n  ý,   ¹ovµ    iÓnnh  l  . ... Lm®   l   t   ph¸ttr   sau: c¶i 1.1.§èivíi      khu  ùc  Ön  ã  îcgi÷l¹c¶it¹o, v hi c ®           i chØnh  trang; 1.2.§èivíi         khu  ùc  Çn    ì®Ó   ©y  ùng  ¹ ; c¸c v c ph¸ d   x d li 2/ C¸c    khu    íiph¸ttr Ón cã  Ön  Ých  µ. . . ha gå m     öa  t  îc ë m     i   di t l . ..   , c¸c th ®Ê ®   ký  Öu  µLm... . .   îcqu¶n  ýx©y  ùng    hi l   . . Ln ®   , l  d nh sau: 2.1.§èivíi      khu  µ    nh ë chung  ; c 2.2.§èivíi      khu  Ötthù,nhµ  ên; bi     v 2.3.§èivíi      khu  µ  ªnkÕ; nh li   3/C¸c    chØ    Ýnh    tiªuch ®Ó qu¶n  ýx©y  ùng    l  d c¸ckhu    ë theo quy  ¹ch ® ­   ho   îcquy  nh  ¹ B¶ng    ®Þ t  i 2 B ¶ n g  2 Ký   Ph¹m   Chøc   DiÖn   DiÖn   M Ët    ®é T Çng   H Ö   è  s hiÖu  vi«  n¨ng   tÝch  tÝch  x©y   cao  sö  «  ®Êt chung   sµn  dùng  % trung  dông   phè (m2) (m2) b×nh ®Êt  1 2 3 4 5 6 7 8  1 2
 18. 18 3 §i Ò u    4: Khu  trung t©m   1/ Khu    trung t©m   Þ  Ên cã  Ön  Ých  µ.. . . ha gå m     öa  t  ã    th tr   di t l . ..   , c¸c th ®Ê c ký  Öu  µC1... hi l   .Cn. 2/ViÖc    qu¶n  ýx©y  ùng  ¹ khu  l  d t  i trungt©m  îcquy  nh      ®  ®Þ nh sau: 2.1.§èivíi      khu  trung t©m  µnh  Ýnh;   h ch 2.2.§èivíi      khu  trung t©m  ¬ng  ¹i,dÞch  ô;   th m  v 3/ C¸c    chØ     ñ  Õu    tiªuch y ®Ó qu¶n  ýx©y  ùng  l  d khu trung t©m   îc quy    ®  ®Þnh  ¹ B¶ng  t i 2 §i Ò u    5: Khu    Ých  µ        Þch  ö,danh  ¾ng, c©y  dit v v¨n ho¸ ­ l s  th   xanh  µ  v thÓ  ôc  Ó  d th thao: 1/ Khu    Ých  µ        Þch  ö,danh    dit v v¨n ho¸ ­ l s  lam  ¾ng  th c¶nh  µ  ©y  v x xanh,   thÓ  ôc  Ó  d th thao  ña  Þ  Ên (thÞ tø)cã  Ön  Ých  µ. . ..   îcký  Öu  µ c th tr       di t l . . . ha ®   hi l   , A1... .An. . 2/ViÖc    qu¶n  ýc¸ckhu  µy  îcquy  nh    l    n ®  ®Þ nh sau: 2.1.§èivíic¸c khu  ùc  µ         v v c«ng  ×nh ditÝch        Þch  ö  µ  tr     v¨n ho¸ ­ l s v danh  th¾ng  ∙  îcxÕp  ¹ng; ®®   h 2.2.§èivíi         khu  ùc  ©y  c¸c v c xanh  µ  Æt   íctho¸ng; vm n  2.3.§èivíi      khu  Ó  ôc  Ó  th d th thao; 3/ C¸c chØ     ñ  Õu     tiªuch y ®Ó qu¶n  ý quy  ¹ch  l  ho c¸c khu  µy  îc quy  n ®  ®Þnh  ¹ B¶ng  t i 2. §i Ò u    khu  6: C¸c  c«ng  nghiÖp,kho  µng   t 1/ C¸c    khu c«ng nghiÖp,kho  µng  ã  Ön  Ých  µ.. . . ha gå m     öa   t c di t l . ..   , c¸c th   ®Êt  îcký  Öu  µI1.. . n ®   hi l   . I 2/  Öc  Vi qu¶n  ý x©y  ùng  ¹    l  d t ic¸c khu c«ng nghiÖp, kho  µng  îc quy    t ®  ®Þnh    nh sau: 2.1.§èivíi         khu  c¸c c«ng  nghiÖp,kho  µng  Ön  ã;   t hi c 2.2.§èivíi         khu  c¸c c«ng  nghiÖp,kho  µng  íiph¸ttr Ón;   t m    i 3/ C¸c chØ     ñ  Õu     tiªuch y ®Ó qu¶n  ý quy  ¹ch  l  ho c¸c khu  µy  îc quy  n ®  ®Þnh  ¹ B¶ng  t i 2. §i Ò u    7: Khu  ©n  ù qu s 1/ Khu  ©n  ù  ã  Ön  Ých  µ.. .ha, gå m     öa  t  ã  ý  Öu  µ   qu s c di t l .   . c¸c th ®Ê c k hi l   M1... .Mn. . 2/ViÖc    qu¶n  ýquy  ¹ch c¸ckhu  µy  l  ho     n quy  nh    ®Þ nh sau:
 19. 19 3/ C¸c    chØ    ñ  Õu    tiªuch y ®Ó qu¶n  ýkhu  ©n  ù  îcquy  nh  ¹ B¶ng  l  qu s®  ®Þ ti   2 §i Ò u    ÷ng  ®Þnh  Ò   Õn  óc®«  Þ  i víi Öc  ©y  ùng  8: Nh quy  v ki tr   th ®è     vi x d c¸clo¹ c«ng  ×nh    i tr 1/KiÕn  ócnhµ    tr   ë 2/KiÕn  ócc«ng    tr   nghiÖp 3/KiÕn  ócc¸cc«ng  ×nh phôc  ô    tr     tr   v c«ng  éng c §i Ò u    é  ívµ    ïng cÊ m   ©y  ùng 9: L gi   c¸cv   i xd 1/Lé  í   gi i B ¶ n g  3 TT Tªn  êng ® ChiÒu   M Æt   ¾t  égiíi c l    (m) dµi  (m) M Æt   ­ ® HÌ,gi¶iph © n      §êng  ®á êng c¸ch 1 2 3 4 5 6 2/C¸c  ïng cÊ m   ©y  ùng   v  xd C h ¬ n g  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Òu  Ö  µy  ã    Þvµ  îcthihµnh  Ó   õngµy  ý.Trong  10: §i l n c gi¸tr   ®     k t  k  qu¸ tr×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c     Þ          cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   ¸nh  Phßng  qu¶n  ý l  x©y  ùng  ña  d c Huy Ön      Õt. ®Ó gi¶iquy T/M  û   U ban  ©n  ©n  Ön nh d huy     ñ  Þch   Ch t
Đồng bộ tài khoản