Thông tư 03/BXD-QLXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
102
lượt xem
5
download

Thông tư 03/BXD-QLXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/BXD-QLXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép cho các hãng thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/BXD-QLXD của Bộ Xây dựng

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T Sè  03/BX D­Q L X D  N G µ Y  26­1­1993 C ñ A   é   © Y  D ù N G   í N G  D É N  T H ñ   BX H T ô C   Ê P  GI Ê Y  P H Ð P  C H O  C¸ C   N G  T H Ç U   í C N G O µ I  µ O  N H Ë N  T H Ç U   C H∙ N V X © Y   ù N G  T ¹I VI Ö T  N A M D   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 385­ H§BT   µy  11­ ng 7­ 1990  ña  éi ®ång  é   ­ c H  B tr ëng ban  µnh  Òu  Ö  h §i l qu¶n  ýx©y  ùng  ¬  l  d c b¶n; C¨n  NghÞ   nh  è  H§BT   µy  2­ cø  ®Þ s 28­ ng 6­ 1991  ña  éi ®ång  é   ëng  c H  B tr quy  nh    Õtthi µnh  Ët ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam; ®Þ chiti    h Lu   tn     i   § Ó   ¹o®iÒu  Ön  Ën  î cho    t  ki thu l   i c¸c h∙ng  Çu  ©y  ùng  íc ngoµi tiÕn  th x d n    hµnh    ¹t®éng  ©y  ùng  ©y  ¾p  c¸cho   xd x l c«ng  ×nh t¹ ViÖtNam.  é  ©y  ùng  tr     i   BX d híng  Én  ñ  ôc cÊp  Êy  Ðp  d th t   Gi ph cho    c¸c h∙ng  Çu  ©y  ùng  íc ngoµivµo  th x d n    dù  u   Çu  ®Ê th hoÆc   Ën  Çu  ©y  ùng    nh th x d c¸c c«ng  ×nh  ã  èn  u     íc tr c v ®Ç t n   ngoµit¹ ViÖtNam        i   nh sau: I.QUY   NH     ®Þ CHUN G 1. C¸c  µ  Çu  ©y  ùng  ícngoµikhidù  u   Çu    nh th x d n      ®Ê th hoÆc   Ën  Çu  nh th x©y  ùng    d c¸cc«ng  ×nh t¹ ViÖtNam   tr   i     (bao  å m   g c«ng  ×nh cã  èn  u    ùc tr   v ®Ç ttr   tiÕp  ña  íc ngoµi;c«ng  ×nh cña  ¬  c n    tr   c quan  ¹igiao,c¸c tæ  ngo       chøc  èc  Õ  qu t vµ  ¬  c quan  íc ngoµikh¸c;vµ    n      c¸c c«ng  ×nh do  Öt Nam   u  ) ®Ò u   tr   Vi   ®Ç t   ph¶i   ® îcBé  ©y  ùng  ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam    X d n  ho x∙h   ngh Vi   (sau  y  äit¾t ®© g     lµBé  ©y  ùng)chÊp  Ën  µ  Êp  Êy phÐp  Çu  ©y  ùng  ¹ ViÖtNam.  X d   thu v c gi   th x d t i   N Õu  h∙ng  Çu  ©y  ùng  ícngoµilµ ngêibá  èn  u    µo  ù      th x d n       v ®Ç tv d ¸n,khi dù    îccÊp  Êy  Ðp  u    ×  ¸n ®   gi ph ®Ç tth h∙ng  Çu  ©y  ùng  ícngoµinµy  îcu  th x d n    ®  tiªnxÐt cÊp  Êy phÐp  Çu  ©y  ùng     gi   th x d c«ng  ×nh thuéc dù    . tr     ¸n ®ã §èi víixÝ      nghiÖp  ªndoanh  Ò   ©y  ùng  îc lËp  li   vx d ®  theo  Ët  u    íc Lu ®Ç t n   ngoµit¹ ViÖtNam,    ¹t®éng   i    khiho   ph¶icã  Êy phÐp  µnh  Ò   ©y  ùng      gi   h ngh x d do Bé  ©y  ùng  Êp. X d c Trêng  îp h∙ng  Çu  ©y  ùng  ícngoµi® îchîp t¸ckinh doanh  Ò   ©y  h  th x d n           vx dùng  íi chøc  ©y  ùng  ÖtNam   ã   v  tæ  xd Vi   c tc¸ch ph¸p nh©n      theo  Ët ®Ç u    ­ Lu   tn ícngoµit¹ ViÖtNam,    ù  Çu      i   khid th hoÆc   Ën  Çu  ©y  ùng  nh th x d c«ng  ×nh nµo  tr   th× Bé  ©y  ùng  Êp  Êy phÐp  Çu  ©y  ùng   X d c gi   th x d cho c«ng  ×nh ®ã. tr   2. C¸c    h∙ng  Çu  ©y  ùng  íc ngoµi cã  Ó    Ðp  µm  th x d n    th xin ph l tæng  Çu  th theo  ¬ng  ph thøc  ×a  ch kho¸ trao tay (bao  å m   thiÕtkÕ,  ©y  ùng, cung       g c¶    x d   cÊp  ÕtbÞ  µ  ¾p  Æt  µn  Ön  µn  thi   v l ® ho thi b giao c«ng  ×nh)hoÆc   Çu  Ýnh    tr   th ch x©y  ¾p  l hoÆc   Ën  Çu  ét  Çn  nh th m ph c«ng  Öc  ©y  ¾p  µ  vi x l v ph¶ighirâ      trong   ®¬n    Ðp  Çu  ©y  ùng. xinph th x d 3.GiÊy  Ðp  Çu  ©y  ùng  Êp    ph th x d c cho  h∙ng thÇu  ©y  ùng  ícngoµi® îc   xd n     cÊp cho  õng  t c«ng  ×nh,khi dù  Çu  tr     th hoÆc   Ën  Çu    nh th ë c«ng  ×nh  tr kh¸c,   h∙ng thÇu  ©y  ùng  ícngoµiph¶ilµm  ¹thñ tôcxingiÊy phÐp.   xd n      l        i   4.  Êy  Ðp  Çu  ©y  ùng  Êp  Gi ph th x d c cho  h∙ng  Çu  ©y  ùng  íc ngoµi th x d n    nµo  ×  th chØ h∙ng    îc sö  ông    ù  Çu  ®ã ®   d ®Ó d th hoÆc   Ën  Çu  nh th c«ng  ×nh tr   còng    ý  Õt  îp ®ång  nh k k h   giao nhËn  Çu  íi ñ  u  .   th v   ch ®Ç t
  2. 2 5. C¸c    h∙ng  Çu  ©y  ùng  íc ngoµisö  ông  Òu  ùc l ng  µ  th x d n   d nhi l  î v nguyªn   liÖu vËtliÖu t¹ chç,® a  îcnh÷ng         i   ®  c«ng  Ö   ©y  ùng  îp lývµ  ã  ×nh ®é   ngh x d h     c tr   tiªntiÕn    ©y  ùng    ®Ó x d c«ng  ×nh  ×  îc  tiªncÊp  Êy  Ðp  Çu  ©y  tr th ® u    Gi ph th x dùng. II  ÒU  Ö N  I  íIC¸C  . §I KI ®è V   H∙NG   Ç U   íC  O µI TH N NG 1. H∙ng  Çu  ©y  ùng  íc ngoµilµ doanh    th x d n     nghiÖp  ã   c t c¸ch ph¸p  ©n    nh ® îcc¬    quan  ã  Èm  Òn  ña  ícsë  ¹ c«ng  Ën  µ  îcphÐp  µm  Ò   c th quy c n   ti   nh v ®   l ngh x©y  ùng  ¹  íc®ã,  îc®Ç u    êi  ù  u   Çu  d ti   n ®  tm d ®Ê th hoÆc   än  Ën  Çu  ©y  ch nh th x dùng  c«ng  ×nh cña  ù    u    ∙  îccÊp  Êy phÐp. tr   d ¸n ®Ç t® ®   gi   2. §∙ m ë   µikho¶n     t  kinh doanh  ¹ m ét  ©n  µng    Öt Nam     ti   ng h ë Vi   hoÆc     b¶o ®¶m   Ï ®¨ng  ý  ë   µikho¶n  ¹  ét  ©n   µng    Öt Nam,  ã    Ën  s  k m t  tim Ng h ë Vi   c x¸c nh vèn  Öu  ã  ña  ©n  µng  ë  ¹ . hi c c ng h s ti 3. Cam   Õt  ö  ông    k sd møc  cao  Êt    nh c¸c nguyªn  Ët liÖu vµ  ùc l ng    v    l  î lao ®éng  ¹  ç, ® a  t ich   c«ng nghÖ   íi vµ  Õt bÞ     Õn  µo  ©y  ùng  m   thi   tiªnti v x d c«ng  tr×nh. 4. Cam   Õt    äng luËtph¸p  µ      k t«n tr     v c¸c quy  nh  Ò   ©y  ùng  ña  Öt ®Þ vx d c Vi   Nam   µ  ùc  Ön  y     v th hi ®Ç ®ñ nghÜa  ô  Õ  v thu theo  Ët ph¸p  Öt  lu   Vi Nam    quy ®Þnh. II   å   ¬   IH S XIN  Ê P   ÊY  Ð P   Ç U   © Y   ù NG . C GI PH TH X D § Ó   îc cÊp  Êy  Ðp  Çu  ©y  ùng  ¹  Öt Nam,  idiÖn  îp  ®  Gi ph th x d ti Vi   ®¹   h ph¸p  cña  h∙ng thÇu  ©y  ùng  ícngoµiph¶ilËp hå  ¬  öiBé  ©y  ùng  å m:   xd n        sg  X d g 1.§¬n    ù  Çu    xind th hoÆc   Ën  Çu  ©y  ùng  nh th x d c«ng  ×nh. tr 2.GiÊy  êi  ù  Çu    m d th hoÆc     v¨n b¶n  ù  Çu  ña  ñ  u  . d th c ch ®Ç t 3. B¶n    sao  Êy  Ðp  u     Uû   gi ph ®Ç t do  ban  µ   íc vÒ   îp    µ  u     Nh n   h t¸cv ®Ç t cÊp. 4.GiÊy  Ðp    ph kinh doanh    hoÆc   chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  ña  ­ h ngh x d cn ícsë  ¹ cÊp    t  i cho  h∙ng thÇu.   5.C¸c    b¶n    kª khaitheo biÓu  É u   íng dÉn  Ìm      m h  k theo Th«ng   µy.   tn 6. N Õ u     h∙ng  Çu  îc nhËn  Çu  viÖc  ÕtkÕ   th ®   th c¶  thi   c«ng  ×nh th×  Çn  tr   c göikÌm    theo hå  ¬  ÕtkÕ     s thi   tæng  Ó  th c«ng  ×nh. tr IV.X Ð T   Ê P   ÊY  Ð P   Ç U   © Y   ù NG   µ     C GI PH TH X D V THANH   TRA,  Ó M   KI TRA 1. Bé   ©y   ùng  Ðt  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng   X d xc Gi ph x d cho    µ  Çu  ©y  c¸c nh th x dùng  ícngoµitrong thêih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ  n        30    t  nh ®ñ h s h   theo  quy  nh.  êng  îp  å  ¬  ®Þ Tr h h s kh«ng  y     ×  êigian  Ðt  Êp  Êy  Ðp  ®Ç ®ñ th th   x c gi ph ® îckÐo  µit ng    d  ¬ øng  íi êigian bæ   v    th   sung  å  ¬. hs
  3. 3 2.  íc khi tiÕn  µnh  ©y  ¾p  Tr     h x l c«ng  ×nh    a   ¬ng  µo  ×  µ  tr ë ®Þ ph n th nh thÇu  ©y  ùng  íc ngoµi ph¶ixuÊt tr×nh  Êy  Ðp  Çu  ©y  ùng  îc Bé  xd n        Gi ph th x d ®  X ©y  ùng  Êp  d c cho  ë  ©y  ùng  Sx d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ¬icã    ph tr     ¬ n  c«ng  ×nh x©y  ùng    Õtvµ  tr   d ®Ó bi   theo dâiviÖc  ùc hiÖn.    th   3. Nh÷ng  Öc  µm  ña    vi l c h∙ng  Çu  ©y  ùng  ícngoµikh«ng  th x d n    theo  ng  ®ó néidung  Êy  Ðp  Çu  ©y  ùng  Bé   ©y  ùng  Êp  îc coilµ viph¹m    Gi ph th x d do  X d c ®       quy  nh  ña  µ   íc ViÖt Nam   µ  îc xö  ýtheo  ®Þ c Nh n     v ®   l  ph¸p  ËthiÖn  µnh  ña  lu   h c ViÖtNam.   4.  é   ©y   ùng  µ  ë   ©y  ùng  BX d vSx d tØnh  µnh  è)  µ  ¬  (th ph l c quan  îc ®  quyÒn  chøc  Óm     nh  ú  tæ  ki tra ®Þ k hoÆc   t  Êt viÖc  ©y  ùng    ®é xu   x d c¸c c«ng  tr×nh do    h∙ng thÇu  ©y  ùng  ícngoµithi   xd n     c«ng  ¹ ViÖtNam. t  i   ­ Khi kiÓm       chøc       trac¸c tæ  trªnph¶itr×nh giÊy  í thiÖu  µ      gi i   v ph¶ith«ng    b¸o cho  ñ  u    ch ®Ç t hoÆc   ñ  Çu  Õt Ýt  Êt  ét  µy    Èn  Þ   µi ch th bi   nh m ng ®Ó chu b t   liÖu cÇn  Õtvµ  è  Ýngêicã    thi   b tr     tr¸chnhiÖ m  µm  Öc.   l vi ­ Trong  êng  îp  Çn  Õt,c¬  tr hc thi   quan  ñ  × kiÓm     ã  Ó  êi  ¬  ch tr   tra c th m c quan  µi chÝnh, gi¸m  nh  ÕtkÕ   µ  ©y  ùng  µ   íc,®¹idiÖn  û     T    ®Þ thi   v X d Nh n     U ban Nhµ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    n   h     ®Ç ttham  gia. ­ Chñ   u      ®Ç t hoÆc   ñ  Çu  Çn  ¹o®iÒu  Ön      ¬  ch th c t  ki ®Ó c¸c c quan  Óm   ki trathùc hiÖn  ètchøc      t  n¨ng  ña  × nh. cm ­Thêih¹n  Óm    nh  ú      ki tra®Þ k quy  nh  t nhÊt 1  ®Þ Ý    n¨m  ét  Çn. ml 5. Khi kiÓm    Õu    Ön       tra,n ph¸thi c¸c h∙ng  Çu    ¹m  Ëtph¸p cña  Öt th viph lu     Vi   Nam  ph¶ib¸o      c¸o ngay  cho  é  ©y  ùng,Uû   BX d   ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u   Nh n   h     ®Ç tvµ  ¬    c quan  qu¶n  ýph¸p luËtbiÕt®Ó   ö  ýkÞp  êi l       x l  th . Trêng  îp  Æc   Öt nghiªm  äng, Bé   ëng  é   ©y   ùng  Ï quyÕt h® bi   tr   tr BX d s    ®Þnh    åigiÊy phÐp  Çu  ©y  ùng  µ  thu h     th x d v th«ng        ¬  b¸o ®Ó c¸cc quan  ã  c tr¸ch  nhiÖ m kh¸cxö  ý.  l K Õt  qu¶    éc  c¸c cu thanh    tra,ph¶ib¸o    Ò   é  ©y  ùng    c¸o v B X d b»ng      v¨n b¶n chË m   Êt 10  µy  nh   ng sau    Õt  óc kiÓm  khik th   tra. V.  ÒU  §I KHO¶N   THI  µ NH H 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  èng  Êt trong c¶  íckÓ   õ ngµy    tn c hi l     th nh     n   t  ký. 2. C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é   µ  ¬  B v c quan  éc  Ýnh  ñ, Uû     thu Ch ph   ban nh©n  ©n    d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  íng  Én  ñ  u   , ¬ h d ch ®Ç t  h∙ng thÇu  ©y  ùng  ícngoµithùc hiÖn    xd n      Th«ng   µy. tn B ¶ N  K H A I C ñ A  N H µ   © Y  D ù N G   í C N G O µ I X N (Theo  íng dÉn  ¹ Th«ng   è  h  t  i ts 03/BXD­QLDA   µy  1­ ng 25­ 1993  ña  é  ©y   c BX dùng)
  4. 4 Tªn  µ  Çu: nh th Tªn  ñ  u  : ch ®Ç t Tªn  ù  d ¸n: §Þa  iÓ m   ® c«ng  ×nh: tr Tªn  chøc   Ên  ü  Ët: tæ  tv k thu Ngµy  th¸ngkhai:   Ghi chó:   1.KhaitÊtc¶    Óu  É u.       c¸cbi m 2.N Õ u   ×nh  µnh  ét  ªndoanh        h th m li   ®Ó thic«ng  × c¸cc«ng    µnh    u   th     tyth viªn®Ò ph¶ikhaib¸o.     3.C¸c  è  Öu tµichÝnh  u   Ýnh    s li     ®Ò t theo    «la,trõkhicã    Çu  US ®       yªu c kh¸c. 4.§¸nh  è    s trang c¸ctêkhai      . B¶N  KHAI  è   S1 C¬   Ê U   µ     C V Tæ CHøC 1.Tªn    c«ng  ty: §Þa  chØ  ¨ng  ý: ® k Sè  iÖn  ¹i ® tho   : Sè  Fax: §Þa  chØ    v¨n phßng  ¨ng  ý  ¹ ViÖtNam: ® k t  i   2.Tr×nh  µy  ¬  Êu  chøc    b c c tæ  c«ng  ty: 3.Sè    n¨m  kinhqua  µm    l tæng  Çu  th hoÆc   Çu  Ýnh: th ch ­Néi ®Þa:    ­Quèc  Õ:   t 4.Sè    n¨m  kinhdoanh    qua  µm  Çu  ô: l th ph ­Néi ®Þa:    ­Quèc  Õ:   t 5. Tªn  µ  a     v ®Þ chØ  ña    c c¸c c«ng    ªnquan  ùctiÕp ®Ó   ùc hiÖn  ù  tyli   tr     th   d ¸n: 6.C«ng    ã    tyc tham    u    µo  ù    gia®Ç tv d ¸n hay kh«ng?
  5. 5 7. Tªn  µ  a     v ®Þ chØ   ña    chøc  ©y  ùng  Öt Nam   ªnkÕt    c c¸c tæ  x d Vi   li   ®Ó thùc hiÖn  ù    d ¸n. 8.Tr×nh  µy  ¬    ¬  Êu  chøc  ña    b s ®å c c tæ  c C«ng    ty,trong ®ã   ã  Þ  Ýcña    c v tr   c¸cgi¸m  c,c¸cchuyªn viªnchÝnh.   ®è        B¶N KHAI  è   S2 T×NH   ¹NG   µI CH Ý NH TR T  1.TiÒn  èn:   v +  èn  iÒu  Ö: V® l +  èn    Çn  ùccã): V cæ ph (th   2.Gi¸trÞs¶n îng vÒ   ©y  ùng  ña  n¨m  Çn  Êt vµ      l x d c 5  g nh   n¨m nay: N¨m  nay: Trong  íc: n Ngoµiníc:   3.Gi¸trÞkhèil ng x©y  ùng  ang  ùc hiÖn:      î   d ® th   4. C¸c    b¶n sao  Õt    µichÝnh  ña  n¨m  Ò   íc cña  quy to¸n t   c 3  v tr   c«ng    ∙  ty (l i, lç, èn   v cßn  ¹  l itæng  è  îvµ    , s n   c¸cchøng  õtµichÝnh  t    kh¸cm µ     c«ng    Êy  Çn  tyth c thiÕt. Ötkª c¸cv¨n b¶n  Ìm   Li         k theo xuèng  íi)   d. 5. Tªn  µ  a    v ®Þ chØ  ña    ©n  µng    ã  Ó  c c¸cNg h ®Ó c th tham  kh¶o    Õn  Ò   ý ki v t×nh  ¹ngtµi Ýnh  ña  tr     ch c C«ng  ty. B¶N KHAI  è   S3 C¸C    Tæ CHøC   LIªN DOANH N Õu  c«ng    ty tham    µo  ªndoanh    ùc hiÖn  ù  th×  gia v li   ®Ó th   d ¸n  khaib¸o    c¸cm ôc  íi y:   d  ®© 1.Tªn  µ  a    v ®Þ chØ  ña    li   c c¸cbªn  ªndoanh: 2.Tªn  ña    c c«ng    øng  u   ty® ®Ç trong li     ªndoanh: 3.Tªn  µ  a    v ®Þ chØ  ña  ©n  µng  c Ng h tham    ªndoanh. giali  
  6. 6 B¶N  KHAI  è   S4 NH © N   ù   IÒ U   µ NH   © Y   ù NG   S® H X D C«NG   × NH TR 1.Tæng  è:V Ò   ü  Ët: .  Ò   µnh  Ýnh:..   s   k thu . .V h . ch . 2.C¸c    gi¸m  c  iÒu  µnh: ®è ® h Tªn: C ¬ng  Þ  ¶m   v® tr¸ch: Nh÷ng  n¨m  µm  l c«ng  Öc  ©y  ùng  ¹ c«ng  vi x d t  i ty: 3.C¸c    chuyªn viªnchñ  èt:    ch Nh÷ng  n¨m  c«ng  t¸c: Nh÷ng  c«ng  Öc  Ýnh: vi ch Kh¶  n¨ng  Ò   v ng«n  ÷: ng C ¬ng  Þ  îc®¶m   Ö m  Ých  îp víi v®  nhi th h : Tªn: HiÖn  ¹ lµm  Öc  ¹viÖc  µ    Þ)dù  t  i vi (lo   i v gi¸tr   ¸n: C«ng    ©y  ùng: tyx d B¶N KHAI  è   S5 C«NG   NGH Ö    ÕT  Þ   © Y   ù NG   µ   ­THI BX D V N¨NG   ùC  L KH¸C 1. Nh÷ng    c«ng  Ö   µ  ngh v trang bÞ   ü  ËtchÝnh  ña    k thu   c c«ng    Çn  Õt tyc thi   ®Ó   ôc  ô  ©y  ùng  ph v x d c«ng  ×nh kÓ   trang bÞ   ã  ½n  ña  tr   c¶    cs c c«ng    òng  ty c nh  Ïmua  ¾ m   s  s hoÆc     ín. thuªm 2. Tªn  µ  a     v ®Þ chØ  ña    Çu  ô  ¹  Öt Nam   µ    c c¸c th ph t i Vi   v c¸c c«ng  Öc    vi do c¸cthÇu  ô  ¶m   Ën.   ph ® nh B¶N  KHAI  è   S6 KINH  NGHI Ö M   © Y   ù NG X D 1. C«ng  Öc  ©y  ùng  µ  vi x d v c«ng  ×nh  ã  iÒu  Ön  ¬ng  ù  íic«ng  tr c® ki t t v  tr×nh nµy      ícm µ     ë c¸cn   c«ng    ∙  ùc hiÖn. ty® th   2. Nh÷ng    kinh nghiÖm   Ò   ©y  ùng  ña    vx d c c«ng    ¹ ViÖt Nam   µ    íc tyt i    v c¸cn   l©n  Ën. c
  7. 7 B¶N KHAI  è   S7 TH«NG   TIN    Bæ SUNG Cã   Ó    th bæ sung  thªm th«ng    µ   tinm c«ng    tycho  µ cÇn  Õttrong viÖc  l  thi     khaib¸o.N Õ u   nh  Ìm     ®Ý k theo c¸ctµiliÖu kh¸cth× liÖtkª ra díi y.                  ®© 3.C¸c  ù    ∙  µn  µnh    d ¸n ® ho th trong 5    n¨m  qua. Chñ  Tªn,  Tªn     c¸ct Gi¸trÞ    Tû  Ö    l% Hîp  ng  µn  ®å ho ®Ç u    t ®Þa   vÊn  ü  k hîp   tham    gia thµnh  èt®Ñ p   t  (hoÆc   ®iÓ m   thuËtchÞu  ®ång    thùc hiÖn    trong thêigian      bªn  vµ  ¹ lo   i tr¸chnhiÖ m   vµ  µy  cña    ng C«ng    dù  nh  õ.. ty ®Þ t  . thuª) dù ¸n gi¸m    s¸t ký vµo  ù  d ¸n ®Õ n... c«ng  ×nh tr
Đồng bộ tài khoản