Thông tư 03/BXD-VKT của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
195
lượt xem
32
download

Thông tư 03/BXD-VKT của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/BXD-VKT của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc xây dựng đơn giá xây dựng cơ bản và lập dự toán các công trình xây dựng cơ bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/BXD-VKT của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t  c ñ a B é  x © y  d ù n g  s è  03/B X D­V K T  n g µ y  30 th¸ng 3 n¨ m  1994 H í ng d É n   vi Ö c  © y  d ù n g   ¬ n  gi¸ © y  d ù n g  c ¬  b¶ n   x ®  x v µ   Ë p d ù  to¸n c¸c c«n g  tr× nh  © y  d ù n g   ¬   ¶ n l x cb Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 92/TTg  µy  3­ ng 7­ 1994  ña  ñ íng ChÝnh   c Th t   phñ  Ò     êng  v t¨ngc qu¶n  ýchèng    Ý  Êttho¸t µ    ùc  l  l∙ngph th     tiªuc trong ®Ç u    µ  v   tv x©y  ùng; NghÞ   nh   è  d   ®Þ s 05/CP  µy  1­ ng 26­ 1994  ña  Ýnh  ñ  Ò     c Ch ph v quy ®Þnh  t¹m  êiviÖc  ùc hiÖn    th   th   møc  ¬ng  íi ®èi  íingêi ® ¬ng  Ö m   l m  v    nhi trong  c¸c  ¬  c quan  ña  µ   íc,§¶ng, ®oµn  Ó, lùc l ng  ò  c Nh n     th    î v trang  µ  v trong    c¸c doanh  nghiÖp  µ  v V¨n  b¶n  è  s 4076/L§BTXH/TL  µy  11­ ng 29­ 1993  ña  é     c B Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivÒ     Õt  Õ     Òn l ng    X∙    gi¶iquy ch ®é ti  ¬ cho  c«ng  ©n   nh ngµnh  ©y  ùng,Bé  ©y  ùng  íng dÉn  Öc  ©y  ùng  n    ©y  ùng  ¬   xd  X d h  vi x d ®¬ gi¸x d c b¶n  µ  Ëp dù      v l   to¸nc¸cc«ng  ×nh x©y  ùng    tr   d nh sau: I. © y  d ù n g  ® ¬ n  gi¸ © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n  X  x 1.§¬n    ©y  ùng  ¬    gi¸x d c b¶n  a  ¬ng ®Þ ph a) HiÖn    nay,cïng víi Öc  ùc hiÖn  Õ     Òn l ng  íi,Bé  ©y  ùng       vi th   ch ®é ti  ¬ m   X d ®∙ ban  µnh  Ëp  nh  h t ®Þ møc   ù  d to¸n x©y  ùng  ¬    d c b¶n  theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 56/BXD­VKT   µy  3­ ng 30­ 1994, söa  æi  ÷ng  nh     ® nh ®Þ møc   Êt  îp  ý vµ    b h l   bæ sung  nh  ®Þ møc  cho  ÷ng  ¹ c«ng    ©y  ¾p  a  ã    nh lo i   t¸cx l ch c ®Ó thay thÕ    cho  Ëp  t ®Þnh  møc   ù  d to¸n x©y  ùng  ¬    d c b¶n  Ön  µnh  hi h (ban  µnh  Ìm  h k theo  uyÕt  Q ®Þnh  è  UBXD   µy  4­ s 22­ ng 12­ 1982  ña  û   c U ban  ©y  ùng  ¬  x d c b¶n  µ   íc). Nh n   Nh   Ëy, c¸c c¬  ë  ñ  Õu    Ëp  n    ©y  ùng  ¬  v     s ch y ®Ó l ®¬ gi¸x d c b¶n  ∙  ® thay  æi. ®   T×nh  ×nh    ßi  ái c¸c ®Þa   ¬ng  h ®ã ® h     ph ph¶ikhÈn  ¬ng  Õn  µnh  ©y  ùng    tr ti h x d tËp  n    ©y ®ùng  ¬  ®¬ gi¸x   c b¶n  íicho  ï hîp víinh÷ng  m  ph       quy  nh  íi®Ó     ®Þ m  ¸p dông  õ ngµy  4­ t  01­ 1994  nh»m   qu¶n  ýchÆt  Ï vµ  ÕtkiÖm   èn  ©y  ¾p. l  ch   ti   vx l  §¬n    ©y  ùng  ¬  gi¸x d c b¶n  a  ¬ng  Çn  µy  îcx¸c®Þnh    ®Þ ph ln ®   nh sau: ­ Chi phÝ  ©n     nh c«ng trong ®¬n      gi¸bao  å m   Òn l ng  ¬  g ti  ¬ c b¶n  ña  ã m   c nh 1, b¶ng ¬ng    Ìm  l A6 k theo  NghÞ   nh   ®Þ 26/CP  µy  5­ ng 23­ 1993  ña  Ýnh  c Ch phñ;phô  Êp u  ng      c l ®é ë møc  Êp  Êt (20%),phô  Êp  th nh     c kh«ng    nh    æn ®Þ s¶n xuÊt ë    møc  ×nh  ©n  b qu (10%)  ét  è  m s kho¶n ¬ng  ô  l ph (nghØ  Ô,tÕt,phÐp... l      ) b»ng 12%   µ  ét  è    Ý  ã  Ó  v m s chiph c th kho¸n trùctiÕp     cho  êilao ®éng  Ýnh  ng     t b»ng    víi Òn l ng  ¬  4% so    ti  ¬ c b¶n. §èivíinh÷ng  ¹     lo ic«ng    µ   Òn ¬ng  t¸cm ti l theo  quy  nh  éc    ã m   ®Þ thu c¸c nh II  I ,  II hoÆc   b¶ng ¬ng  th×    Ý  ©n  IV  l A6  chiph nh c«ng trong ®¬n    ña  ÷ng    gi¸c nh lo¹ c«ng    µy  òng  îcx¸c®Þnh    i t¸cn c ®   theo c¸ch trªn.     ­ Chi  Ý   Ët  Öu  ph v li trong  n     Ýnh  ®¬ gi¸t theo  Æt   m b»ng    u   ý    gi¸®Ç qu 2 (th¸ng4/1994)theo      møc    LiªnSë   ©y  ùng  µ  µi chÝnh    Ët    ña  gi¸do    X d vT  ­ V gi¸c ®Þa  ¬ng  ph th«ng    b¸o.Trong  Ëp  nh  t ®Þ møc  ù    ∙  îcsöa  æi,bæ   d to¸n® ®   ®   sung  kh«ng  bao  å m     g c¸c c«ng    t¸cs¶n  Êt,gia c«ng  xu     khu«n  öa, cöa  ç    ¹   c  g c¸c lo i, cöa  ¾t  Ðp    ¹  òng      ¹  s th c¸c lo i c nh c¸c lo ihoa v¨n trang trÝ b»ng  ¾t  Ðp, nªn     s th   ®Ò   Þ    ë  ©y  ùng  µ  µi chÝnh    Ët      a   ¬ng    ngh Liªns X d vT  ­ V gi¸c¸c ®Þ ph bæ sung 
  2. 2 danh  ôc    ña    ¹  m gi¸c c¸c lo is¶n  È m   µy  µ  ph n v th«ng  gi¸c¶  µng  b¸o    h th¸ng (quý)     cña  a  ¬ng  ×nh. ®Þ ph m ­ Chi phÝ  ö  ông     sd m¸y    thic«ng  trong ®¬n    Ýnh    gi¸t theo  b¶ng    m¸y  gi¸ca  ban  µnh  h theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 57/BXD­VKT   µy  3­ ng 30­ 1994  ña  é   ©y   c BX dùng. ­  Ön  Vi Kinh  Õ  ©y  ùng, Bé   ©y   ùng  ã  tx d  X d c tr¸ch nhiÖm   íng  Én      h d c¸c ®Þa   ¬ng  Ò   Æt   ph vm nghiÖp  ô  v trong  Öc  ©y  ùng    Ëp  oµn  n    vi x d c¸c t ® ®¬ gi¸ x©y  ùng  ¬  d c b¶n  ña  a  ¬ng  c ®Þ ph theo c¸cquy  nh     ®Þ trªn. b) C¸c  Ëp  oµn  n    ©y  ùng  ¬  t® ®¬ gi¸x d c b¶n  a   ¬ng  õ nay  ®Þ ph t  chØ  ïng  d ®Ó   µm  ¬  ë    nh    Þ dù    ©y  ¾p  l c s x¸c ®Þ gi¸tr   to¸nx l c«ng  ×nh phôc  ô  tr   v cho  c«ng  t¸clËp  Õ   ¹ch  µ    k ho v qu¶n  ývèn  u     ©y  ùng  ¬  l  ®Ç t x d c b¶n  µng  h n¨m  éc  ë  thu s h÷u  µ   íc;kh«ng  ïng  ùctiÕp    Nh n   d tr   ®Ó thanh    èil ng  to¸nkh  î c«ng    ©y  ¾p  t¸cx l hoµn  µnh. th § Ó   ã  cø  c c¨n  thanh    èil ng  to¸nkh  î c«ng    ©y  ¾p  µn  µnh      t¸cx l ho th c¸c bªn giao,nhËn  Çu    th ph¶i c¨n  vµo  nh    cø  ®Þ møc   ù  d to¸n cña  õng  ¹    t lo ic«ng    t¸c, møc  Ët gi¸vËt liÖu ® îcc«ng  è  µng  v        bh th¸ng (quý)cña  a   ¬ng  µ  ÷ng      ®Þ ph v nh thay ® æi  Ò     m¸y    v gi¸ca  hoÆc   Ö   è  iÒu  h s® chØnh  Òn ¬ng  ña  êi®iÓ m   ti l c trh   ®ã   Õu  ã) ®Ó     nh  n    ©y  ùng  ¬  (n c   x¸c ®Þ ®¬ gi¸x d c b¶n  ïhîp víi Æt   ph       m b»ng    gi¸ c¶  ¹  êi®iÓ m   ti  th thanh  to¸n hoÆc   ïng  ¬ng    d ph ph¸p  ï trõchªnh  Öch    ña  b    l gi¸c khèikîng c«ng    ©y  ¾p  µn  µnh  îcthanh      t¸cx l ho th ®  to¸n.  C¸c  ¬  c quan  thanh    to¸n ph¶ikiÓm    ù  ng  n   ña  n    ©y  ùng  ¬    tras ®ó ®¾ c ®¬ gi¸x d c b¶n  µy  n hoÆc   è  ïtrõ s b    chªnh  Öch    íc khi thanh  l gi¸tr     to¸n.Nghiªm  Ê m   Öc    c vi quy  nh   û  Ö  iÒu  ®Þ tl® chØnh    Ý   Ët liÖu ®Ó   chiph v     thanh    to¸n chung cho  c«ng  ×nh hoÆc   ¹ng  c¶  tr   h m ôc c«ng  ×nh. tr §èivíi       c«ng  ×nh ®Êu  Çu  Öc  c¸c tr   th vi thanh    îcthùc hiÖn    ¬  ë  to¸n®     trªnc s gi¸tróng thÇu      theo quy  Õ   u   Çu  ©y  ¾p  µ  ÷ng  ch ®Ê th x l v nh quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th tronghîp ®ång     giao nhËn  Çu.   th 2.§¬n      gi¸c«ng  ×nh tr C¸c c«ng  ×nh ® îc lËp  n    tr     ®¬ gi¸riªngcòng  Çn  Õn  µnh  iÒu    c ti h ® chØnh,  söa  æi  ¹tËp  n    ® l   ®¬ gi¸c«ng  ×nh hiÖn  µnh.Trong  : i tr   h   ®ã ­ §¬n    ña  ÷ng    gi¸c nh c«ng    ©y  ¾p  dông  t¸cx l ¸p  theo  nh  ®Þ møc   ù    d to¸n 22/UBXD, nay ph¶i®iÒu    chØnh  ¹theo ®Þnh  l  i   møc  ù    íi. d to¸nm ­ §¬n    ña  ÷ng  ¹    gi¸c nh lo ic«ng    ©y  ¾p  t¸cx l theo  nh  ®Þ møc  riªngth×      Ban ®¬n    gi¸ph¶ikiÓm     µ    ¹     tra,r so¸tl ib¸o  , c¸o  ¬  c quan  qu¶n  ý®¬n    l  gi¸riªng cña    c«ng  ×nh ®ã   tr   xem   Ðt quyÕt  nh, ®ång  êigöikÕt  x  ®Þ   th     qu¶ cho  é  ©y  ùng  BX d ®Ó  theo  âi.Riªng    Ý   ©n  d  chi ph nh c«ng trong  n    ®¬ gi¸c«ng  ×nh  Ýnh  tr t theo  ph¬ng  ph¸p chung,trong ®ã   Òn l ng  Ýnh      ti  ¬ t theo  Õ       ông  i víikhu  ch ®é ¸p d ®è     vùc  ©y  ùng  xd c«ng  ×nh ®ã   µ    tr   v c¸c kho¶n  ô  Êp  îcc¸c c¬  ph c ®     quan  ã  Èm  c th quyÒn  quy  nh  ®Þ riªngcho    c«ng  ×nh (nÕu  ã) tr   c Trêng  îp m ét  è  h  s c«ng  ×nh ¸p dông  n    Òn l ng  tr     ®¬ gi¸ti  ¬ cao  ¬n h møc    thu nhËp  Ýnh  t theo  Õ     Òn ¬ng  íi th×  ¹m  êigi÷ nguyªn  n    Òn ­ ch ®é ti l m   t th     ®¬ gi¸ti l ¬ng  ∙  îc quy  nh   íc ®©y   ®®  ®Þ tr   cho  n     ã  íng  Én  ña  ®Õ khi c h d c Liªn Bé       Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh  héi ­ Tµi chÝnh. §èi víic¸c c«ng  ×nh  µy  ñ  X∙               tr n ch qu¶n  ®Ç u   cÇn  µm  Öc  íiBé   ©y   ùng    iÒu  t l vi v   X d ®Ó ® chØnh  nh  ®Þ møc     Ý  chi ph chung  cho  ïhîp víi õng c«ng  ×nh. ph       t  tr
  3. 3 II. Ë p  d ù  to¸n x © y  l ¾ p c « n g  tr× nh  L Gi¸trÞ dù    ©y  ¾p      to¸nx l bao  å m     Ý  ùctiÕp,chiphÝ  g chiph tr      chung,thuÕ    vµ  înhuËn  nh  l  i ®Þ møc. 1. Chi  Ý   ùc tiÕp    ph tr   bao  å m     Ý   Ët liÖu,chiphÝ   ©n  g chiph v      nh c«ng  µ  v chiphÝ  ö  ông    sd m¸y    thic«ng.§èivíinh÷ng    Ý         chiph ph¸tsinh kh«ng êng  íc   l tr   trong qu¸ tr×nh thic«ng      Ý   Ðt bïn,t¸t íc,b¬ m   ícdo  Þ   a        nh chiph v         n n   b m hoÆc   cã  ¹ch  ícngÇ m   . òng  éc chiphÝ   ùctiÕp m µ   m n  .. c thu     tr     kh«ng    µnh  ét  t¸chth m kho¶n  ôc  ùctiÕp  Ý  m "tr   ph kh¸c"nh  íc®©y   µ  òng    tr   vc kh«ng n»m  trong thµnh    phÇn  ña    Ý  c chiph chung    nh quy  nh  ¹ Th«ng   è  ®Þ ti  ts 167/BXD­VKT  µy  7­ ng 4­ 1990  ña  é  ©y  ùng. c BX d ­ Chi phÝ  Ët liÖu,chiphÝ  ©n     v     nh c«ng  µ    Ý  ö  ông  v chiph s d m¸y    thic«ng  ® îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  Òn ¬ng  µ  n    ©y  ùng  ¬     trªnc s ti l v ®¬ gi¸x d c b¶n  ña  c c«ng   t¸c x©y  ¾p ¬ng  lt øng. Riªng    Ý   ©n  chiph nh c«ng  Õu  n c«ng  ×nh lËp  ù    tr   d to¸ntheo  n    ©y  ®¬ gi¸x dùng  ¬  c b¶n  ña  a   ¬ng  µ   îchëng  c ®Þ ph m®  thªm      c¸c c¸c kho¶n ¬ng  ô, phô  l ph   cÊp ¬ng  µ    Õ     Ýnh  l v c¸c ch ®é ch s¸ch kh¸c cha  Ýnh      t trong thµnh  Çn  n      ph ®¬ gi¸ x©y  ùng  ¬  d c b¶n  ∙  ® nªu      ë trªnhoÆc   îc hëng  ô  Êp u  ng    ®  ph c l ®é ë møc     cao h¬n 20%  hay  îc hëng  ô  Êp  ®  ph c kh«ng    nh   æn ®Þ s¶n  Êt    xu ë møc   ính¬n  l  10%,  × ® îcbæ   th     sung    c¸ckho¶n  µy  µo    Ý  ©n  n v chiph nh c«ng theo híng dÉn        ë phô  ôc1  Ìm  l   k theo th«ng   µy.   tn ­ M ét  è    s kho¶n  ô  Êp  ph c chØ   dông  ¸p  riªng ®èi  íitõng    v  c«ng  ×nh  ô  tr c thÓ theo  Õt  nh  ña  é   quy ®Þ c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    éi hoÆc   íng v x∙ h   h  dÉn  ña  é  ©y  ùng  å m: c BX d g +  ô  Êp u  ng    Ph c l ®é ë møc  60%   i víi ÷ng  êilµm  Öc  ¹ c«ng  ×nh  ®è     nh ng   vi t i   t x©y  ùng    Òn  óicao,®¶o  d ë mi n    xa. +  ô  Êp  Ph c kh«ng    nh  æn ®Þ s¶n  Êtcao  ¬n  xu   h møc  ×nh  ©n  b qu 10%. +    Ý  Êp  ícngätphôc  ô  Chi ph c n     v sinh ho¹të  ÷ng  ¬ithiÕu  ícngät® a      nh n  n    vµo  ù    ©y  ¾p  d to¸nx l c«ng  ×nh cïng víinícngät phôc  ô  tr          v s¶n  Êt theo  íng xu   h  dÉn  ña  é  ©y  ùng. c BX d 2. Chi phÝ     chung:Tõ    nay    Ý  chiph chung  kh«ng bao  å m:  ùctiÕp phÝ  g tr     kh¸cvµ  îctÝnh   ®  b»ng  û lÖ  Çn    víi   Ý  ©n  t   ph tr¨m so    ph nh chi c«ng  cho  õng  ¹  t lo i c«ng  ×nh  tr theo quy  nh     ô  ôc sè  kÌm  ®Þ ë ph l   2  theo Th«ng   nµy. Chi  Ý  t   ph qu¶n  ým¸y  îctÝnh  l  ®  b»ng  û lÖ  Çn  t   ph tr¨m  víichiphÝ   ö  ông  so      sd m¸y  µ  ∙  v® ® îctÝnh    trongB¶ng    m¸y.   gi¸ca  3. Thu Õ   µ  înhuËn  nh    v l  i ®Þ møc:  îcx¸c ®Þnh  ®   b»ng  û lÖ  Çn  t   ph tr¨m    so víigi¸ thµnh  ©y  ¾p  åm     Ý   ùc tiÕp  µ    Ý      x l (g chi ph tr   v chi ph chung) theo    quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h B¶ng tæng  îp dù    ©y  ùng  h   to¸nx d c«ng  ×nh nªu  tr   trong phô  ôcsè  kÌm    l   1  theo Th«ng   µy.   tn
  4. 4 III.§i Ò u c h Ø n h  gi¸ Þ d ù  to¸n x © y  l ¾ p    tr Do  a  ©y  ùng  îc®¬n    ©y  ùng  ¬  ch x d ®  gi¸x d c b¶n  theo    c¸c quy  nh  íi, ®Þ m  viÖc  iÒu  ® chØnh    Þdù    ©y  ¾p  gi¸tr   to¸nx l chØ    ông  i víi ÷ng  èikîng ¸p d ®è    nh kh     c«ng    ©y  ¾p  ∙  ùc hiÖn  t¸cx l ® th   trong quý     In¨m 1994  µ  îc lËp  v ®   theo    Ëp  c¸c t ®¬n    ©y  ùng  ¬  gi¸x d c b¶n  Ön  µnh. hi h 1. §èivíic¸c c«ng  ×nh lËp  ù    ©y  ¾p         tr   d to¸nx l theo  n    ©y  ùng  ¬  ®¬ gi¸x d c b¶n  Ön  µnh  ña    a  ¬ng. hi h c c¸c®Þ ph a) Chi phÝ  ©n     nh c«ng: Theo  Õ     Òn l ng  íi,phï hîp víi éidung  ña    Ý  ©n  ch ®é ti  ¬ m           n c chiph nh c«ng  trong ®¬n    ∙    gi¸® nªu    ôc      Ý  ©n  ëm I,chiph nh c«ng  ù    ©y  ¾p  ña    ¹  d to¸nx l c c¸c lo i c«ng    t¸cc«ng  ×nh thuéc nhã m     tr     I,b¶ng ¬ng  kÌm  l A6  theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/ CP   µy  5­ ng 23­ 1993  ña  Ýnh  ñ  îc®iÒu  c Ch ph ®   chØnh theo  Ö   è  h s b»ng 1,543  so  íi   Ý  ©n  v   ph nh chi c«ng  Ýnh  t theo  n    Ön  µnh  ña    a  ¬ng  ∙  ®¬ gi¸hi h c c¸c®Þ ph ® ®iÒu  chØnh  theo V¨n b¶n  è  s 301/BXD­KTTC   µy  3­ ng 23­ 1993  ña  é   ©y   c BX dùng. §èivíi   ¹      lo i c¸c c«ng    t¸choÆc   c«ng  ×nh thuéc nhã m     îc®iÒu  tr     II®   chØnh  theo h Ö   è    s b»ng  1,640. §èivíi   ¹ c«ng        lo i c¸c   t¸choÆc   c«ng  ×nh thuéc nhã m   I îc®iÒu  tr     II    ® chØnh  theo h Ö   è    s b»ng  1,732. §èivíi   ¹ c«ng        lo i c¸c   t¸choÆc   c«ng  ×nh thuéc nhã m   ® îc®iÒu  tr     IV    chØnh  theo h Ö   è    s b»ng  1,834. b) Chi phÝ  ö  ông     sd m¸y    thic«ng: Chi phÝ  ö  ông    sd m¸y    thic«ng    nh  x¸c ®Þ theo b¶ng    m¸y  gi¸ca  ban  µnh  h theo  Õt  nh  è  quy ®Þ s 328/BXD­VKT   µy  12­ ng 31­ 1993  ña  é   ©y  ùng, nay  c BX d   bæ   sung  thªm  41%     Ý  Òn l ng  chiph ti  ¬ trong gi¸ca      m¸y. c)Chi phÝ     chung,thuÕ  µ  înhuËn  nh    v l  i ®Þ møc: X¸c  nh  ®Þ theo quy  nh  ¹ c¸c®iÓ m   vµ    ôc    ña    ®Þ t    i 2  3,m IIc Th«ng   µy. tn 2. §èi víic¸c c«ng  ×nh ® îc lËp  n           tr     ®¬ gi¸riªngth×  Öc  iÒu    vi ® chØnh    gi¸ trÞdù    ©y  ¾p  îctiÕn hµnh    ¬  ë  iÒu    to¸nx l ®     trªnc s ® chØnh, söa  æi  ¹ ®¬n      ® l  i gi¸ c«ng  ×nh nh  iÓ m   m ôc   ña  tr   ® 2  Ic Th«ng   µy. tn IV. §i Ò u c h Ø n h  gi¸ h ¶ o  s¸t,  k  thi Õt k Õ Phï  îp  íichÕ     Òn ¬ng  íi,gi¸kh¶o    µ    ÕtkÕ   îc ®iÒu  h v  ®é ti l m   s¸tv gi¸thi   ®   chØnh theo c¸ch Ö   è  trongphô  ôcsè  kÌm      s nªu    l   3  theo Th«ng   µy.   tn
  5. 5 V . T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n ­ Th«ng   µy    t n thay thÕ    cho Th«ng   t26/BXD­VKT   µy  12­ ng 31­ 1993  ña  c Bé  ©y  ùng. X d ­ C¸c    tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Çn  Èn  ¬ng  Õn  µnh  ¬c kh tr ti h x©y  ùng    Ëp  n    ©y  ùng  ¬  d c¸c t ®¬ gi¸x d c b¶n  íi theo  ng  m  ®ó quy  nh  ®Þ trong  th«ng   µy    t n ®Ó ban  µnh  µ  h v cho  dông  õ ngµy  4­ ¸p  t  1­ 1994. Khi lËp    Ëp     c¸c t ®¬n    ©y  ùng  ¬  gi¸x d c b¶n  a   ¬ng  Õu  ã  ÷ng  ®Þ ph n c nh quy  nh  ®Þ riªngdo  Ýnh   t chÊt® Æc   ïcña  a  ¬ng  Çn    æi  µ  èng  Êt víi é  ©y  ùng  ­   th  ®Þ ph c trao® v th nh     X B d tr íckhi® a  µo    ông. Riªng c¸c tËp  n    ©y  ùng  ¬      v ¸p d      ®¬ gi¸x d c b¶n  ña    µnh  c c¸c th phè  µ   éi,Hå   Ý   H N   Ch Minh, H¶i Phßng  µ       v c¸c tØnh Qu¶ng  Nam     µ  ½ ng,  ­§ N C Ç n   ¬  íc khiban  µnh  Th tr     h ph¶icã  ù    s tho¶  Ën  thu b»ng    v¨n b¶n  ña  é   ©y   c BX dùng. Nh»m   ©ng  n cao  Êtl ng c«ng    Ëp ®¬n    ©y  ùng  ¬  ch  î   t¸cl   gi¸x d c b¶n  µ  ôc  v ph vô  Þp  êic«ng    k th   t¸cqu¶n  ýgi¸x©y  ùng,c¸c®Þa  ¬ng  Çn    ông  l    d    ph c ¸p d m¸y    vi tÝnh trong viÖc  ©y  ùng  n    ©y  ùng  ¬    xd ®¬ gi¸x d c b¶n  òng    Ëp  ù    ©y  c nh l d to¸nx l¾p    c¸c c«ng  ×nh.Bé   ©y  ùng  tr  X d giao cho  Ön  Vi Kinh  Õ  ©y  ùng  ã  tx d c tr¸ch  nhiÖ m   íng dÉn    a  ¬ng  Öc  Ýnh    òng    iÒu  h  c¸c ®Þ ph vi t to¸nc nh ® chØnh  n    ®¬ gi¸ x©y  ùng  ¬  d c b¶n   trªnm¸y    Ýnh. vit ViÖc    nh  ng  n   µ  x¸c®Þ ®ó ®¾ v qu¶n  ýchÆt  Ï®¬n    ©y  ùng  ¬    l  ch   gi¸x d c b¶n vµ  ù    ©y  ¾p    d to¸nx l c¸cc«ng  ×nh lµm ét  Ön  tr     bi ph¸p chèng    Ý, thÊttho¸t   l∙ngph       vµ    ùc  tiªuc trong  ©y  ùng  ¬  x d c b¶n. Bé   ©y   ùng     X d ®Ò nghÞ   ñ   ëng    Th tr c¸c ngµnh  Trung  ng  µ  ñ   Þch  û   ¬ v Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ quan  ©m  t chØ  o  ë  ©y  ùng  µ    ¬  ®¹ S x d v c¸cc quan  ã  ªnquan  c li   thùc  Ön  ètc«ng    µy, b¶o  ¶m   hi t   t¸cn   ® yªu  Çu  Ò   Êt l ng  òng    Ò   êi c v ch  î c nh v th   gian. Qu¸  ×nh  ùc hiÖn  Õu  tr th   n gÆp   íng  ¾ c     v m ®Ò nghi c¸c ngµnh, ®Þa   ­      ph ¬ng  ph¶n  kÞp  êicho  é  ©y  ùng    ïng nghiªncøu    Õt. ¸nh  th   BX d ®Ó c     gi¶iquy Ph ô   ôc  l1 B ¶ n g  t æ n g  h î p d ù  to¸n  © y  l ¾ p  C¸c c«n g  tr× nh x © y  d ù n g x  c ¬  b¶ n   Ë p theo c h Õ  ® é  ti Ò n l¬ n g   íi  l m (KÌm  theo Th«ng   è    ts 03/BXD­VKT  µy  3­ ng 30­ 1994  ña  é  ©y  ùng) c BX d Sè  Kho¶n  ôc m C¸ch  Ýnh t K Õt    qu¶ TT Chi phÝ   Σ  j x  j   CL vl 1 Chi phÝ  ËtliÖu   v  VL Q   D vl +                1       2             F      F 2 Chi phÝ  ©n    nh c«ng NC ΣQ j x  j         D nc (1 + +            ) 3 Chi phÝ    m¸y    thic«ng M                             2368   1393      Céng    Ý  ùctiÕp chiph tr   T Σ  j x  m Q  D j 4 Chi phÝ    chung C VL  NC   M +  + 
  6. 6 5 Lîi   Ën  nh  nhu ®Þ møc,  Õ thu P  NC x  LT Gi¸trÞdù    ©y  ¾p     to¸nx l (T  C)  tûlÖ  +  x    quy  nh ®Þ G T  C   LT +  +  Ghi chó:   ­Q j :Khèil ng c«ng    ©y  ¾p        î   t¸cx l j; ­ Q j ,D j     j :chiphÝ  Ët liÖu,nh©n    vl   nc ,D m     v    c«ng,m¸y      thic«ng trong ®¬n      gi¸ x©y  ùng  ¬  d c b¶n  ña  c c«ng    ©y  ¾p  ¹ j; t¸cx l lo i   ­ F1:C¸c     kho¶n  ô  Êp ¬ng  Õu  ã) tÝnh  ph c l (n c   theo  Òn l ng  èithiÓu  µ   ti  ¬ t   m cha  îctÝnh  ®  hoÆc   a    ch ®ñ trong®¬n    ©y  ùng  ¬    gi¸x d c b¶n; ­ F2:C¸c     kho¶n  ô  Êp ¬ng  Õu  ã) tÝnh  ph c l (n c   theo  Òn l ng  Êp  Ëc m µ   ti  ¬ c b   cha  îctÝnh  ®  hoÆc   a    ch ®ñ trong®¬n    ©y  ùng  ¬    gi¸x d c b¶n; ­P: §Þnh     møc    Ý  chiph chung; ­LT:Lîi       Ën  nh  nhu ®Þ møc,  Õ; thu ­G:    Þdù    ©y  ¾p;   Gi¸tr   to¸nx l ­CL vl     :Chªnh  Öch  ËtliÖu (nÕu  ã); l v    c Ph ô   ôc  è  l s2 § Þ n h  m ø c  c hi p h Ý  c h u n g (KÌm  theo th«ng   è    ts 03/BXD­VKT  µy  3­ ng 30­ 1994  ña  é  ©y  ùng) c BX d §¬n  Þ   Ýnh: û  Ö  vt  t l (%)  víichi phÝ   ©n  so      nh c«ng trong  ù  d to¸n c«ng    tr×nh Sè TT   Lo¹ic«ng  ×nh,c«ng    ©y  ùng   tr   t¸cx d §Þnh møc    Chi phÝ 1 C«ng  ×nh d©n  ông  tr   d th«ng  êng th 55.0 2 C«ng  ×nh bª  tr   t«ng tÊm  ín, ¾p  ùng  Õt  Êu  Ðp   l  ld k c th 63.5 3 C«ng  ×nh c«ng  tr   nghiÖp,d©n  ông  ã    d c quy    ín, m« l   ü  Ëtphøc  ¹p k thu   t 67.5 4 C«ng  ×nh thuû ®iÖn tr     71.0 ­Riªng x©y  ùng  êng  Ç m       d ® h trong c«ng  ×nh T§   tr   74.0 ­Tr¹m  û ®iÖn  á   thu   nh 64.0 5 L ¾p  Æt  iÖn,níc,® êng  ng,m¸y  ® ®    è  c«ng  Ö ngh 63.5 6 X ©y  ùng  Òn  êng,m Æt   êng  é d n ®   ® b 66.0 7 X ©y  ùng  Æt   êng  ¾t d m ® s 67.0 8 X ©y  ùng  Çu, cèng  d c  giao th«ng,b Õn      c¶ng,tr Òn  i   ®¸, 63.5
  7. 7 9     µu,® êng  ôt   b¨ng  ©n  s bay C«ng  ×nh thuû lî(trõlùcl ng tr          î i 64.0 10   ©n  d c«ng  Üa  ô) ngh v §µo  p   t  ñ c«ng  ®¾ ®Ê th   c«ng  ×nh thuû lî  ª, tr     i® , 51.0 11   Ì(trõlùcl ng d©n  k      î   c«ng  Üa  ô) ngh v X ©y  ùng  d c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn, tr   tin, ® b 70.0 12  th«ng    Ýn  Öu  êng  ¾t tint hi ® s L ¾p  Æt  Ó   ® b x¨ng dÇu, ® êng  ng  Én      èd 63.5 13 x¨ng dÇu    trong kho   66.0 14 L ¾p  Æt  êng  ng  Én  ® ® è d x¨ng dÇu    theo tuyÕn   71.0 15 X ©y  ùng  êng  ©y    iÖn,tr¹m biÕn  Õ d ® d t¶i ®    th 74.0 16 X ©y  ùng  Ç m   d h lß 70.0 17 L ¾p m¸y  tronghÇ m       lß,trong ® êng  Ç m   h Trång  õng,trångc©y  r     c«ng  nghiÖp  60.5 18 (cao su,chÌ,cµ        phª.. ) . 55.0 19 Lµ m   µu rõng,khoanh  gi     nu«irõng   55.0 20 Khaihoang,x©y  ùng  ng  éng     d ®å ru 63.0 21 Ph¸  ¸    ×n ® næ m 2.5 M ét  è  ©y  s d truyÒn    thi c«ng  ¬  í(*) c gi  i
Đồng bộ tài khoản