Thông tư 03-TM/DT của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
48
lượt xem
1
download

Thông tư 03-TM/DT của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03-TM/DT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện chương VII, Nghị định số 18-CP về tổ chức kinh doanh của các xí nghiệp vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03-TM/DT của Bộ Thương mại

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T S è  03­T M/ D T   G µ Y  02­7­1993 N C ñ A  B é  T H ¬ N G  M ¹I H í N G  D É N  T H ù C  HI Ö N   H ¬ N G  VII, C N G H Þ   Þ N H  S è  18­C P  V Ò  T æ  C H ø C   N H  D O A N H  C ñ A ® KI C¸ C  X Ý  N G H I Ö P  C ã  V è N  ® Ç U    N í C  G O µ I T N Thihµnh  Òu    §i 104  NghÞ   nh  CP   µy  4­ ®Þ 18­ ng 16­ 1993  ña  Ýnh  ñ.  c Ch ph Bé  ¬ng  ¹ihíng dÉn  Öc  ùc hiÖn  ¬ng    Ò   chøc  Th m    vi th   ch VIIv tæ  kinh doanh  ña    c c¸c xÝ    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµivµ    c v ®Ç t n     c¸c bªn  tham    îp  ng  îp    gia h ®å h t¸c kinhdoanh    ¬  ë  îp ®ång    trªnc s h   theo LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam.     tn      i   Trong  Th«ng   µy    õng÷  íi y  îchiÓu    tn c¸ct   d  ®© ®   nh sau: "XÝ  nghiÖp" lµ xÝ      nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,bao  å m:  c v ®Ç t n     g C«ng   ty hoÆc   Ý  x nghiÖp  ªndoanh, XÝ   li     nghiÖp  hoÆc   C«ng    ty 100%   èn  íc ngoµi v n    vµ    c¸c bªn  tham    îp t¸ckinh doanh    ¬  ë  îp ®ång  äit¾t lµc¸c bªn  gia h       trªnc s h   (g         hîp doanh).   "KÕ   ¹ch nhËp  Èu  µ    ô s¶n  È m"  ho   kh v tiªuth   ph bao  å m: g +  Danh  m ôc  hµng ho¸ nhËp khÈu phôc vô cho viÖc x©y dùng xÝ   nghiÖp.   +  Danh  ôc  µng  m h ho¸  Ëp  Èu  ïng  nh kh d cho  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt hµng   xu   n¨m. + Danh  ôc    m c¸cs¶n  È m     ô hµng  ph tiªuth   n¨m  ¹ thÞ  êng  t   tr i trong vµ  µi   ngo   níccña  Ý    x nghiÖp. "GiÊy  Ðp  Êt  Ëp  Èu"  µ v¨n  ph xu nh kh l  b¶n  cho  Ðp  Êt  Èu  ph xu kh hoÆc   nhËp  Èu  ét  kh m chuyÕn  µng    µng) n»m   h (l«h   trong kÕ   ¹ch xuÊt nhËp  Èu     ho     kh ®∙  îcduyÖt cña  Ý  ®    x nghiÖp. "Hµng  ho¸" lµ    c¸c  m¸y  ãc   Õt bÞ,  ¬ng  Ön  Ën  m thi   ph ti v chuyÓn,  Ët    vt nguyªn liÖu,linhkiÖn  ô  ïng.   µ         ph t .v c¸cs¶n  È m   xÝ  . ph do  nghiÖp  s¶n  Êt. xu ViÖc  kinh doanh  ña  Ý    c x nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi thùc  Ön    c v ®Ç t n     hi nh sau: I.§¨NG  ý    K QUY Ò N   Ê T   Ë P   È U XU NH KH Trong  êigian  Ë m   Êt lµ 90  µy  Ó   õ ngµy  ý  Êy  Ðp  u   th   ch nh     ng k t   k gi ph ®Ç t hay  Êy phÐp  gi   kinh doanh    Ý    c¸cx nghiÖp  ¨ng  ý  ¹t®éng  Êt nhËp  Èu  ® k ho   xu   kh ®Ó   é  ¬ng  ¹ix¸cnhËn   B Th m   tc¸ch ho¹t®éng  ÊtnhËp  Èu  ña  Ý     xu   kh c x nghiÖp. Hå   ¬  ¨ng  ý  å m: s® kg 1.§¬n    ¨ng  ý  Éu  è  kÌm    xin® k (M s 1  theo Th«ng   µy).   tn ­ §èivíi ×nh       h thøc hîp t¸ckinh doanh    ¬  ë  îp ®ång, bªn  îp doanh         trªnc s h     h  nícngoµiuû  Öm      nhi cho  hîp doanh  ÖtNam   øng  n  ¨ng  ý. bªn    Vi   ® ®¬ ® k ­ Trêng  îp  Ý    h x nghiÖp  û    u th¸ccho  ét  m doanh  nghiÖp  Êt nhËp  Èu  xu   kh cña  Öt Nam   Ën  û    Vi   nh u th¸cph¶i lµ doanh     nghiÖp  ã  Êy  Ðp  Êt nhËp  c gi ph xu   khÈu  ùctiÕp ® øng  n  ¨ng  ý. tr     ®¬ ® k ­Bªn  û    µ  nhËn  û      u th¸cv bªn  u th¸cph¶iký  îp ®ång  û   h  u th¸c.   öihå  ¬    g  s Khi ®¨ng  ý  k ph¶ikÌm    theo  îp ®ång  û    ý  ÷a xÝ  h  u th¸ck gi   nghiÖp  µ v doanh nghiÖp  xuÊtnhËp  Èu  µy.   kh n
  2. 2 2.B¶n    sao  Êy phÐp  u    gi   ®Ç thay  Êy phÐp  gi   kinh doanh  ña  û     c U ban  µ   Nh nícvÒ   îp    µ  u    Êp.   H t¸cv ®Ç tc II  . §¨NG  ý  Õ   ¹CH   Ë P   È U   µ K K HO NH KH V TIªU  ô   TH S¶N   È M PH 1. §èi víihµng       ho¸  Ëp  Èu  nh kh b»ng  èn  ãp  ña    v g c c¸c bªn  hay  èn    v ®Ó x©y  ùng  Ý  d x nghiÖp:dùa    ¬  ë  Ën    trªnc s lu chøng  kinh tÕ  ü  ËthoÆc       k thu   gi¶i tr×nh hiÖu    qu¶ kinh tÕ  ∙  îcUû     ® ®   ban  µ   ícvÒ   îp    µ  u      Öt, Nh n   H t¸cv ®Ç tphª duy   xÝ nghiÖp  Ëp danh  ôc  µng    ¨ng  ý  Õ   ¹ch nhËp  Èu  ¹ Bé  ¬ng  l  m h ho¸ ® k k ho   kh t   Th i m¹i(theo m É u   è  kÌm      s 2  theo Th«ng   µy).   tn ViÖc  ¨ng  ý  Õ   ¹ch nhËp  Èu  ãitrªncã  Ó  µm  ét  Çn  ® k k ho   kh n     th l m l cho  µn  to bé  êigian  ©y  ùng  ¬  th   x d c b¶n  hoÆc   ã  Ó  c th chia thµnh  Õ   ¹ch  Ëp  Êt   k ho nh xu   tõng n¨m  ïhîp víi Õn ®é   ©y  ùng  ña  Ý    ph       ti   x d c x nghiÖp. K Õ   ¹ch  Ëp  Èu  µy  ã  Ó    ho nh kh n c th bæ sung hay  iÒu  ® chØnh  ï hîp  íi ph   v   thiÕtkÕ   ∙  îcduyÖt.   ®®   2. §èivíinguyªn vËt liÖu,thiÕtbÞ   ô  ïngthay thÕ  ö  ông              ph t     sd trong s¶n    xuÊt hµng    n¨m: "xÝ    nghiÖp  Ëp  l danh  ôc  µng    m h ho¸ (theo m É u   è  kÌm    s 2  theo  Th«ng   µy) ®Ó   ¨ng  ý  Õ   ¹ch  Ëp  Èu  ¹  é   ¬ng  ¹i chË m   Êt tn   ® k k ho nh kh t i Th B m  nh   vµo  th¸ng11  ña    c n¨m  íc. tr K Õ   ¹ch  Ëp  Èu  µy  ã  Ó    ho nh kh n c th bæ sung  hay  iÒu  ® chØnh cho  ï hîp ph     víithùc  Õ    t s¶n  Êt kinh  xu   doanh  µo  v th¸ng ®Ç u   ña    ý  ,II   hµng    c c¸c qu II  I IV  , n¨m. Trong  qu¸  ×nh  ùc  Ön  Öc  Êt nhËp  Èu  Õu   ã  tr th hi vi xu   kh n c nhu  Çu  t  c ®é xuÊt ®Ó   ôc  ô  Þp  êicho    ph v k th   s¶n  Êt kinh doanh, xÝ  xu       nghiÖp  µm  b¶n  l v¨n  ®Ò   Þ    é  ¬ng  ¹ixem   Ðt quyÕt ®Þnh. ngh ®Ó B Th m  x    3.Tiªuthô s¶n  È m   ña  Ý       ph c x nghiÖp. ­ C¨n  vµo  cø  quy  nh  ®Þ trong  Êy  Ðp  u   hoÆc   Êy  Ðp  gi ph ®Ç t gi ph kinh  doanh,hµng    n¨m  ïng víikÕ   ¹ch  Ëp  Èu    ¹  iÓ m   nªu    Ëm   c     ho nh kh ghit i ® 2  trªn(ch nhÊt  µo  v th¸ng 11  ña    c n¨m  íc),xÝ   tr   nghiÖp  ¨ng  ý  Õ   ¹ch    ô    ® k k ho tiªuth s¶n phÈ m   cho n¨m sau  (theo m É u   è  kÌm    s 3  theo Th«ng   µy).   tn ­Danh  ôc    m s¶n  È m   ÊtkhÈu  µ  ph xu   v kim  ¹ch. ng ­Danh  ôc    m s¶n  È m   µ    ô trongnícvµ  ph v tiªuth       kim  ¹ch (nÕu  ã). ng   c K Õ   ¹ch  Êt khÈu  µ    ô s¶n  È m   ãitrªncã  Ó  iÒu  ho xu   v tiªuth   ph n     th ® chØnh,  bæ   sung  µo  v th¸ng7  µng   h n¨m. 4. C¸c  Ý   x nghiÖp  öi ®¨ng  ý  Õ   ¹ch  Ëp  Èu  µ    ô    g  k k ho nh kh v tiªu th s¶n phÈ m,  ¨ng  ý  Òn  Êt nhËp  Èu  Ò   é   ¬ng  ¹i (Vô  Çu ) lµm    ® k quy xu   kh v B Th m  § t  02 b¶n. Bé   ¬ng  ¹i cã    Th m   tr¸chnhiÖm     êichË m   Êt lµ 15  µy  Ó   õ ngµy    tr¶l   nh     ng k t   nhËn  å  ¬  ña  Ý   h s c x nghiÖp. V¨n    b¶n  µy  ña  é   ¬ng  ¹i ngoµi viÖc  öi n c B Th m    g  cho  Ý  x nghiÖp  ÏgöiBé   µi chÝnh    ö  ývÒ   Õ  µ    ¬  s    T   ®Ó x l   thu v c¸c c quan  ã  ªn c li   quan    ®Ó theo dâi.  
  3. 3 5. Hµng    ho¸  Ëp  Èu  ña    Ý  nh kh c c¸c x nghiÖp  îc miÔn  Õ  Ëp  Èu  ®  thu nh kh theo quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   ®Þ t i§i 76  quyÕt  CP   µy  4­ 18­ ng 16­ 1993, tr ng  îp  ê h  kh«ng  ö  ông  Õt  sd h chØ  îcnhîng b¸n  ®    cho    chøc  c¸ctæ  kinh tÕ  Öt Nam       Vi   sau khicã  b¶n    v¨n  cho  Ðp  ña  é   ¬ng  ¹i vµ  ph c B Th m   ph¶ithùc hiÖn    Üa  ô      c¸c ngh v tµichÝnh    theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h XÝ  nghiÖp  µm    l v¨n b¶n    Þ  öicho  é   ¬ng  ¹i xem   Ðt quyÕt  ®Ò ngh g   B Th m  x  ®Þnh (theom É u   è  kÌm    s 3  theo Th«ng   µy).   tn   II   Ê P   ÊY  Ð P   Ê T   Ë P   È U IC . GI PH XU NH KH Khi cã  µng    Êt khÈu   h ho¸ xu   hay  Ëp  Èu  nh kh (chuyÕn  µng, l« hµng) c¸c h       xÝ nghiÖp  ªnh Ö   íic¸c phßng  Êp  Êy  Ðp  Êt nhËp  Èu  ña  é   ­ li   v     c gi ph xu   kh c B Th ¬ng  ¹it¹ Hµ   éi,thµnh  è    m    N   i ph H¶i Phßng,§µ  ½ ng,   N Nha  Trang,thµnh  è  å     ph H ChÝ  Minh  µ  Ç n   ¬  ¬ixÝ  vC Th n   nghiÖp  ¨ng  ý  Êt khÈu  ® k xu   hay  Ëp  Èu    nh kh ®Ó lµm  ñ tôcxuÊthay  Ëp  Èu. th       nh kh Hå   ¬  Êttr×nh ®Ó   µm  ñ tôcbao  å m: s xu     l th     g ­ V¨n    b¶n  Ýnh  ña  é   ¬ng  ¹i phª  Öt  Õ   ¹ch  Ëp  Èu  µ  ch c B Th m  duy k ho nh kh v tiªuthô s¶n  È m.    ph ­B¶n    sao  Êy phÐp  u    gi   ®Ç thoÆc   kinhdoanh.   ­B¶n      kª danh  ôc  µng      ÊtkhÈu,nhËp  Èu. m h ho¸ xinxu     kh IV.CH Õ       ®é B¸O  C¸O S¸u  th¸ng m ét  Çn    Ý    l c¸c x nghiÖp  öicho  é   ¬ng  ¹i vµ  û   g  B Th m   U ban  µ   Nh níc vÒ   îp    µ  u      H t¸cv ®Ç t b¸o  kÕt  c¸o  qu¶  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  Ëp  Èu  µ  th   k ho nh kh v tiªuthô s¶n  È m      ph theo quy  nh  Ön  µnh  òng      Õn  Þ  Õu  ã.   ®Þ hi h c nh c¸cki ngh n c Trêng  îp xÝ  h   nghiÖp  kh«ng  öib¸o c¸o theo quy  nh, Bé  ¬ng  ¹i® ­ g        ®Þ   Th m  îc quyÒn  õ chèiviÖc  Ðt  Öt  Õ   ¹ch  Ëp  Èu  µ    ô    t    x duy k ho nh kh v tiªuth s¶n  È m   ph tiÕp theo.   Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý.C¸c  ô  tn c hi l   t   k  V chøc  n¨ng  µ  v Phßng  Êp  c GiÊy  Ðp  Êt nhËp  Èu  ña  é   ¬ng  ¹i cïng    Ý   ph xu   kh c B Th m  c¸c x nghiÖp  ã  c tr¸ch   nhiÖ m  ùc hiÖn  ng  ÷ng  iÒu  ∙  th   ®ó nh ® ® quy  nh  ®Þ trong Th«ng   µy.   tn
Đồng bộ tài khoản