Thông tư 03-TT/LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
167
lượt xem
3
download

Thông tư 03-TT/LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03-TT/LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình viện trợ nhân đạo của Chính phủ Cộng hoà Liên bang Séc và Slôvakia (cũ) để hỗ trợ tạo việc làm và dạy nghề cho lao động Việt nam về nước trước thời hạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03-TT/LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH«NG T LIªN Bé Sè 3-TT/LB NGµY 18-3-1993 HíNG DÉN THùC HIÖN CH¬NG TR×NH VIÖN TRî NH©N ®¹O CñA CHÝNH PHñ CéNG HOµ LIªN BANG SÐC Vµ SL«VAKIA (Cò) ®Ó Hç TRî T¹O VIÖC LµM Vµ D¹Y NGHÒ CHO LAO ®éNG VIÖT NAM VÒ NíC TRíC THêI H¹N. C¨n cø NghÞ quyÕt sè 120-H§BT ngµy 11-4-1992 cña Héi ®ång Bé tr - ëng (nay lµ ChÝnh phñ) vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm; C¨n cø NghÞ ®Þnh th vÒ viÖc thùc hiÖn kho¶n viÖn trî nh©n ®¹o mét lÇn cña ChÝnh phñ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) dµnh cho níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®Ó hç trî t¹o viÖc lµm vµ d¹y nghÒ cho lao ®éng ViÖt Nam tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) vÒ níc tríc thêi h¹n. Liªn Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh x· héi - Tµi chÝnh - Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ níc híng dÉn viÖc qu¶n lý vµ sö dông nh sau. I. NH÷NG QUY ®ÞNH CHUNG 1. Kho¶n viÖn trî nh©n ®¹o mét lÇn cña ChÝnh phñ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) dµnh cho ngêi lao ®éng ViÖt Nam tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) vÒ níc tríc thêi h¹n, ®îc qu¶n lý vµ sö dông theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 45-TC/VT ngµy 15-8-1991 vµ sè 27-TC/KBNN ngµy 7-5-1991 cña Bé Tµi chÝnh vµ theo nguyªn t¾c ghi thu vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc, ghi chi cho ch¬ng tr×nh quèc gia gi¶i quyÕt viÖc lµm trong môc t¹o viÖc lµm vµ d¹y nghÒ cho ng êi lao ®éng ViÖt Nam tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) trë vÒ tríc thêi h¹n, cã tµi kho¶n t¹i Côc kho b¹c Nhµ n íc ®Ó thùc hiÖn cho vay víi l·i suÊt u ®·i theo c¸c dù ¸n t¹o viÖc lµm; tµi trî cho c¸c dù ¸n d¹y nghÒ vµ chi phÝ phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh thùc hiÖn ch ¬ng tr×nh theo dù to¸n ®îc duyÖt ®óng víi ®èi tîng vµ chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 2. Kho¶n viÖn trî nµy ®îc qu¶n lý tËp trung, ®iÒu hµnh thèng nhÊt ë Trung ¬ng vµ cã hå s¬ theo dâi riªng ®Ó cã thÓ kiÓm tra, ®¸nh gi¸, b¸o c¸o ChÝnh phñ vµ ®Þnh kú th«ng b¸o kÞp thêi cho ChÝnh phñ Céng hoµ SÐc vµ Céng hoµ Sl«vakia vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh th. 3. Néi dung vµ c¬ cÊu sö dông: a) Dµnh 75% kho¶n viÖn trî nh©n ®¹o nµy ®Ó cho vay víi l·i suÊt u ®·i ®Ó trî gióp vµ khuyÕn khÝch c¸c c¸ nh©n, hé gia ®×nh vµ ®¬n vÞ kinh tÕ cã dù ¸n t¹o viÖc lµm míi thu hót lao ®éng tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) trë vÒ níc tríc h¹n vµ vÒ ®óng h¹n nh ng cha cã viÖc lµm. Nguån vèn cho vay nµy ®îc u tiªn cho c¸c ®¬n vÞ c¬ së ë c¸c ®Þa ph¬ng, ngµnh cã nhiÒu lao ®éng ViÖt Nam tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) trë vÒ, cã dù ¸n t¹o viÖc lµm míi víi suÊt ®Çu t mét chç lµm viÖc hîp lý, æn ®Þnh cã thu nhËp b¶o ®¶m cuéc sèng cho ngêi lao ®éng. b) Dµnh 20% trong kho¶n viÖn trî nh©n ®¹o nµy ®Ó thùc hiÖn ch ¬ng tr×nh d¹y nghÒ cho ngêi lao ®éng ViÖt Nam tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) vÒ níc tríc h¹n vµ vÒ ®óng h¹n nhng cha cã viÖc lµm bao gåm:
  2. 2 - Båi dìng vÒ kiÕn thøc qu¶n lý doanh nghiÖp nhá vµ võa cho nh÷ng ngêi ®· hoÆc cã kh¶ n¨ng lËp doanh nghiÖp thu hót ®îc nhiÒu lao ®éng tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) trë vÒ. ViÖc båi d ìng chñ doanh nghiÖp ®îc tæ chøc theo kÕ ho¹ch cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. - §µo t¹o l¹i vµ d¹y nghÒ cho lao ®éng ViÖt Nam tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) trë vÒ ph¶i chuyÓn nghÒ ®Ó thÝch øng víi c«ng viÖc míi (bao gåm chi phÝ häc nghÒ vµ ®Çu t trî gióp ®Ó mua s¾m trang thiÕt bÞ d¹y nghÒ cÇn thiÕt cho c¸c c¬ së, Trung t©m d¹y nghÒ vµ giíi thiÖu viÖc lµm). ViÖc d¹y nghÒ vµ ®µo t¹o l¹i ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së c¸c dù ¸n kh¶ thi ®îc Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi thÈm ®Þnh vµ xÐt duyÖt. c) Dµnh 5% trong kho¶n viÖn trî nh©n ®¹o ®Ó chi phÝ cho viÖc ®iÒu hµnh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, bao gåm híng dÉn x©y dùng dù ¸n, tËp huÊn c¸n bé, kiÓm tra, thÈm ®Þnh dù ¸n, mét sè trang thiÕt bÞ v¨n phßng, ®¸nh gi¸ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, chi phÝ chuyªn gia (nÕu cã), (kh«ng dïng ®Ó tr¶ l¬ng cho c¸n bé, nh©n viªn thùc hiÖn ch¬ng tr×nh). II. NH÷NG QUY ®ÞNH Cô THÓ 1. VÒ cho vay t¹o viÖc lµm: a) §èi tîng ®îc vay vèn tõ kho¶n viÖn trî nh©n ®¹o trªn lµ: - B¶n th©n ngêi lao ®éng tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) trë vÒ thµnh lËp doanh nghiÖp cã nhu cÇu vay vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh. - C¸c chñ doanh nghiÖp t nh©n cã dù ¸n më réng s¶n xuÊt kinh doanh t¹o viÖc lµm míi thu hót ®îc lao ®éng míi trong ®ã cã 50% tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) trë vÒ. - Doanh nghiÖp Nhµ níc, tríc hÕt lµ c¸c xÝ nghiÖp, c«ng ty liªn doanh gi÷a ViÖt Nam vµ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) cã dù ¸n më réng s¶n xuÊt thu hót ®îc lao ®éng míi trong ®ã Ýt nhÊt cã 50% lµ lao ®éng ViÖt Nam tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) trë vÒ tríc h¹n. b) VÒ x©y dùng dù ¸n vay vèn: VËn dông theo v¨n b¶n híng dÉn sè 1979-L§TBXH/CS ngµy 11-7-1992 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vÒ viÖc híng dÉn x©y dùng dù ¸n nhá xin vay vèn t¹o viÖc lµm t¹i chç, víi hai lo¹i dù ¸n lµ dù ¸n cña ng êi kinh doanh thu hót nhiÒu lao ®éng tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) trë vÒ vµ dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh cña ngêi lao ®éng tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia trë vÒ ®îc Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn tËp hîp thµnh dù ¸n chung xin vay vèn. Dù ¸n ph¶i nãi râ nhu cÇu xin vay vèn, néi dung sö dông vèn vay cã hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ cam kÕt hoµn tr¶ vèn vµ l·i. C¸c dù ¸n trªn ®Òu do Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi kiÓm tra, thÈm ®Þnh vµ tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè quyÕt ®Þnh. c) Møc vay, l·i suÊt cho vay vµ thêi h¹n vay: VËn dông theo nh÷ng quy ®Þnh vÒ cho vay vèn tõ quü quèc gia vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®èi víi c¸c dù ¸n nhá theo NghÞ quyÕt sè 120-H§BT ngµy 11-
  3. 3 4-1992 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ) vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn kÌm theo. d) VÒ quyÕt ®Þnh chuyÓn nguån vèn cho vay: Sau khi cã quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè, Bé trëng Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi ra quyÕt ®Þnh vµ Bé Tµi chÝnh chuyÓn vèn sang Côc Kho b¹c Nhµ níc ®Ó tiÕn hµnh cho vay theo Th«ng t sè 10-TT/LB ngµy 24-7-1992 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh - Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ n íc "híng dÉn vÒ chÝnh s¸ch cho vay ®èi víi c¸c dù ¸n nhá gi¶i quyÕt viÖc lµm theo NghÞ quyÕt sè 120- H§BT ngµy 11- 4-1992 cña Héi ®ång Bé trëng" vµ Th«ng t sè 17-TT/LB ngµy 9- 9- 1992 cña Liªn Bé híng dÉn bæ sung Th«ng t sè 10-TT/LB ngµy 24- 7- 1992 vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn bæ sung kh¸c. 2. VÒ d¹y nghÒ: a) Båi dìng c¸c chñ doanh nghiÖp nhá vµ võa: §èi tîng båi dìng lµ ngêi lao ®éng tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) vÒ tr íc h¹n lËp doanh nghiÖp vµ c¸c chñ doanh nghiÖp kh¸c thu hót thªm lao ®éng tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) trë vÒ. Sau khi thèng nhÊt víi Liªn Bé Tµi chÝnh - Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ n íc, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi lËp kÕ ho¹ch, x©y dùng ch¬ng tr×nh, dù to¸n kinh phÝ, tæ chøc c¸c líp häc ë c¸c ®Þa bµn cã nhiÒu lao ®éng tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) trë vÒ lËp doanh nghiÖp, hoÆc cã nhiÒu chñ doanh nghiÖp cã dù ¸n thu hót lao ®éng tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) trë vÒ. b) D¹y nghÒ cho ngêi lao ®éng tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) trë vÒ: - Lao ®éng hîp t¸c tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) trë vÒ tr - íc h¹n nÕu cã nhu cÇu häc nghÒ ®Ó chuyÓn nghÒ, ®îc tiÕp nhËn vµo häc mét lÇn kh«ng mÊt tiÒn t¹i c¸c c¬ së d¹y nghÒ vµ giíi thiÖu viÖc lµm. - C¸c c¬ së d¹y nghÒ (kÓ c¶ Trung t©m d¹y nghÒ vµ giíi thiÖu viÖc lµm) cã dù ¸n d¹y nghÒ, tiÕp nhËn lao ®éng tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) trë vÒ níc tríc h¹n ®Õn häc ®îc cÊp kinh phÝ theo chÕ ®é hiÖn hµnh. c) §èi tîng hëng dù ¸n lµ ngêi lao ®éng tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) trë vÒ níc tríc h¹n cã ®ñ hå s¬ c¸ nh©n hîp lÖ bao gåm: - QuyÕt ®Þnh cña ban qu¶n lý lao ®éng ViÖt Nam t¹i Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) ®iÒu chuyÓn lao ®éng vÒ níc. - PhiÕu nh©n sù. - QuyÕt ®Þnh cña Côc hîp t¸c quèc tÕ vÒ lao ®éng vÒ viÖc chuyÓn tr¶ lao ®éng vÒ ®¬n vÞ cò, vÒ ®Þa ph¬ng. - PhiÕu thu håi hé chiÕu (Photocopy). 3. Bé Tµi chÝnh c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi phª duyÖt c¸c dù ¸n d¹y nghÒ, ®µo t¹o båi dìng kiÕn thøc kinh doanh, ®iÒu hµnh triÓn khai ch¬ng tr×nh vµ c¨n cø vµo nguån vèn nªu ë ®iÓm b, c tiÕt 3, môc I ®Ó cÊp kinh phÝ cho c¸c chñ dù ¸n, ch¬ng tr×nh triÓn khai thùc hiÖn vµ quyÕt to¸n víi Bé Tµi chÝnh theo c¸c chÕ ®é hiÖn hµnh.
  4. 4 III. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. C¸c ngµnh vµ ®Þa ph¬ng tæ chøc n¾m l¹i sè lao ®éng tõ Céng hoµ Liªn bang SÐc vµ Sl«vakia (cò) trë vÒ cã nhu cÇu vay vèn, d¹y nghÒ ®Ó lËp danh s¸ch, x©y dùng kÕ ho¹ch vµ dù kiÕn nhu cÇu b¸o c¸o vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ n íc vµ Bé Tµi chÝnh ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch, triÓn khai ch¬ng tr×nh. 2. Trªn c¬ së Th«ng t híng dÉn cña liªn Bé, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi trùc tiÕp ®iÒu hµnh, triÓn khai ch ¬ng tr×nh theo ®óng môc tiªu, ®èi tîng, hiÖu qu¶; Bé Tµi chÝnh chØ ®¹o Côc kho b¹c Nhµ níc híng dÉn nghiÖp vô qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn nµy trong toµn hÖ thèng. 3. Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi tæng hîp kÕt qu¶ thùc hiÖn ch- ¬ng tr×nh b¸o c¸o ChÝnh phñ vµ liªn ngµnh biÕt; ®ång thêi thêng xuyªn th«ng b¸o cho phÝa Céng hoµ SÐc vµ Sl«vakia. 4. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Liªn Bé ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản