Thông tư 04/1999/TT-TCCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
30
lượt xem
1
download

Thông tư 04/1999/TT-TCCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/1999/TT-TCCP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Ban tổ chức,cán bộ Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/1998/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/1999/TT-TCCP

 1. BAN T CH C-CÁN B CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA PH VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/1999/TT-TCCP Hà N i, ngày 20 tháng 3 năm 1999 THÔNG TƯ C A BAN T CH C - CÁN B CHÍNH PH S 04/1999/TT-TCCP NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 95/1998/N - CP C A CHÍNH PH V TUY N D NG, S D NG VÀ QU N LÝ CÔNG CH C Thi hành Ngh nh s 95/1998/N -CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c (sau ây g i t t là Ngh nh s 95/1998/N - CP). Ban T ch c- Cán b Chính ph hư ng d n th c hi n như sau: I- NH NG QUY NNH CHUNG 1. Hàng năm cơ quan s d ng công ch c l p k ho ch tuy n d ng g i cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c theo quy nh t i i u 32, i u 35 c a Ngh nh s 95/1998/N -CP xem xét, phê duy t theo ch tiêu biên ch ư c giao. 2. V i u ki n tuy n d ng: 2.1- Ngư i mu n ư c tuy n d ng ph i có các i u ki n quy nh t i i u 6 c a Ngh nh 95/1998/N -CP c a Chính ph . 2.2- V lý l ch: B n sơ y u lý l ch ph i có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú ho c c a cơ quan, t ch c nơi ngư i ó ang công tác, h c t p. 2.3- V văn b ng ch ng ch : Ngư i ăng ký d thi n p văn b ng, ch ng ch theo yêu c u c a ng ch d thi (b n sao b ng ph i có công ch ng). Khi ư c tuy n d ng ph i xu t trình b n chính ki m tra l i. 2.4- Gi y ch ng nh n s c kho công tác do cơ quan y t có thNm quy n c p (b nh vi n huy n, qu n tr lên). 3. V phân lo i công ch c: 3.1- Công ch c lo i A là nh ng ngư i có trình ào t o chuyên môn t b c i h c tr lên. Nh ng ngư i có trình cao ng tuy n d ng sau ngày 2/12/1998 không x p ng ch chuyên viên - 01.003 và nh ng ng ch có yêu c u trình i h c mà ch ư c tuy n vào ng ch công ch c lo i B.
 2. 3.2- Công ch c lo i D là nh ng ngư i có trình ào t o chuyên môn b c dư i sơ c p và ã ư c tuy n d ng vào biên ch trư c khi ban hành Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính s nghi p và l c lư ng vũ trang. Nh ng ngư i ào t o trình dư i sơ c p ư c tuy n sau ngày 23/5/1993 làm các công vi c: Nhân viên, lái xe, b o v trong cơ quan hành chính s nghi p th c hi n h p ng trong ch tiêu biên ch và ư c i u ch nh theo B Lu t lao ng. Trư ng h p c bi t m t s cơ quan khi có yêu c u tuy n công ch c lo i D ph i ư c s th ng nh t b ng văn b n c a Ban T ch c - Cán b Chính ph . II- TUY N D NG VÀ S D NG CÔNG CH C M c I. I U KI N THI TUY N, TUY N D NG 1. V tu i i d tuy n: Quy nh chung i v i nam ph i t 18 tu i n 40 tu i, iv in t 18 tu i n 35 tu i. i v i ngư i d tuy n ã là s quan trong l c lư ng vũ trang (quân i và công an nhân dân), viên ch c trong doanh nghi p nhà nư c, Bí thư ng u , Ch t ch UBND, Phó ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n thì tu i d tuy n vào công ch c có th cao hơn nhưng t i a cũng không quá 45 tu i i v i nam, 40 tu i i v i n . 2. V qu c t ch: Ngư i ư c tuy n d ng vào công ch c ph i là ngư i ch mang 1 qu c t ch Vi t Nam (theo nguyên t c m t qu c t ch quy nh t i i u 3 Lu t Qu c t ch Vi t Nam ngày 1/6/1998). 3. Trư ng h p nh ng ngư i ang công tác các doanh nghi p Nhà nư c ho c l c lư ng vũ trang khi chuy n v khu v c hành chính s nghi p ư c th c hi n như sau: 3.1- Nh ng viên ch c làm vi c doanh nghi p Nhà nư c ư c tuy n d ng t trư c khi ban hành Ngh nh s 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph ho c nh ng ngư i công tác l c lư ng vũ trang t trư c khi có Ngh nh 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph mà ư c ti p nh n vào cơ quan thu c khu v c hành chính s nghi p thì ph i áp ng yêu c u tiêu chuNn nghi p v c a ng ch chuy n n. 3.2- Cơ quan s d ng công ch c ph i thành l p H i ng ki m tra sát h ch theo quy nh t i i u 27 Ngh nh s 95/1998/N -CP và ngh v i V T ch c Cán b ( i v i B , ngành Trung ương) ho c Ban T ch c chính quy n ( i v i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) làm th t c ti p nh n. Sau khi có ý ki n thNm nh b ng văn b n c a V T ch c Cán b , Ban T ch c chính quy n thì ngư i ng u các cơ quan có thNm quy n sau ây ra quy t nh ti p nh n và b nhi m vào các ng ch: a/ B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b nhi m ng ch Chuyên viên chính và tương ương. b/ Ngư i ng u T ng c c, C c, Vi n, Trư ng.. tr c thu c B ; Giám c S , ban, ngành, trư ng thu c t nh; Ch t ch U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh quy t nh b nhi m t ng ch chuyên viên và tương ương tr xu ng. M c II. T CH C THI TUY N
 3. 1. Vi c t ch c thi tuy n công ch c th c hi n theo quy ch ban hành t i Quy t nh s 466/1998/Q -TCCP-BCTL ngày 5/9/1998 c a B trư ng - Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph . 2. Trư c 30 ngày t ch c thi tuy n, cơ quan nh t thi t ph i thông báo công khai trên các phương ti n thông tin i chúng ho c niêm y t thông báo nơi công c ng m i ngư i bi t và ăng ký d thi. N i dung thông báo g m: i u ki n, tiêu chuNn ăng ký d thi, s lư ng c n tuy n, th i gian ăng ký, th i gian hư ng d n n i dung thi, th i gian d thi, a i m thi, l phí thi và s i n tho i liên h gi i áp, ... T nay ch m d t vi c h p ng t m tuy n vào làm vi c các ng ch công ch c t lo i C tr lên. Nh ng ngư i ã h p ng v i cơ quan t trư c ngày 2/12/1998 các cơ quan có thNm quy n cũng ph i t ch c thi tuy n theo quy nh t i Thông tư này. 3. Nh ng ngư i tham gia d thi u ph i thi 2 ph n b t bu c: - Ph n thi vi t. - Ph n thi v n áp (ho c th c hành v n áp). 4. Ch m nh t 25 ngày sau khi t ch c thi, H i ng thi tuy n ph i báo cáo k t qu thi lên B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Ch t ch U ban nhân dân t nh xem xét và ra quy t nh công nh n k t qu thi tuy n. Trong th i gian ch m nh t 30 ngày k t khi k t thúc kỳ thi tuy n, H i ng thi ph i công b k t qu thi và k t qu trúng tuy n t i tr s c a cơ quan t ch c thi tuy n và g i thông báo cho ngư i d thi bi t. Ngư i trúng tuy n là ngư i ph i có s i m c a m i ph n thi t t 5 i m tr lên theo thang i m 10 và ư c tính t t ng s i m cao nh t cho n h t ch tiêu biên ch . 5. Quy nh v ưu tiên trong thi tuy n: 5.1- Ngư i dân t c thi u s , ngư i t t nghi p các trư ng ào t o chuyên môn t lo i gi i ho c nh ng ngư i là thương binh ư c c ng thêm 1 i m vào k t qu thi. 5.2- Ngư i tình nguy n ph c v vùng cao, vùng sâu, vùng xa, h i o; con li t s ư c c ng thêm 2 i m vào k t qu thi. 5.3- Nh ng ngư i là anh hùng lao ng, anh hùng l c lư ng vũ trang ư c c ng thêm 3 i m vào k t qu thi. 6. Trong th i h n 15 ngày k t khi công b k t qu thi, n u ngư i d thi có ơn xin phúc tra, H i ng thi có trách nhi m t ch c phúc tra bài thi và tr l i cho ương s bi t. Sau th i gian quy nh trên, m i ơn xin phúc tra, khi u n i (n u có) s không gi i quy t. Ban phúc tra k t qu thi ư c thành l p theo quy t nh c a Ch t ch H i ng thi sau khi công b k t qu thi.
 4. 7. Các a phương khi tuy n công ch c vào làm vi c vùng cao, vùng sâu, vùng xa, h i o n u i u ki n quá khó khăn, sau khi thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng v n không có ngư i xin ăng ký d thi thì Ch t ch UBND t nh có văn b n g i v Ban T ch c- Cán b Chính ph xem xét có văn b n th a thu n riêng. M c III. V TUY N D NG, NH N VI C 1. Ch m nh t 40 ngày sau khi có quy t nh tuy n d ng, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p báo cáo g i v Ban T ch c - Cán b Chính ph v k t qu thi, danh sách x p ng ch, b c lương c a nh ng ngư i ư c tuy n d ng theo dõi. (Theo bi u m u kèm theo) 2. Trư ng h p ngư i có quy t nh tuy n d ng chưa th nh n vi c úng th i h n theo quy nh t i i u 15 c a Ngh nh s 95/1998/N -CP và có lý do chính áng thì ph i làm ơn ngh gia h n th i gian nh n vi c và ư c cơ quan s d ng công ch c ng ý, nhưng th i gian xin gia h n không quá 1 tháng. 3. i v i các trư ng h p ang th c hi n h p ng, sau khi tham d thi tuy n nhưng không t yêu c u tuy n d ng thì ch m d t h p ng. M c IV. V T P S , B NHI M 1. M c ích c a ch t p s là giúp cho ngư i m i ư c tuy n d ng vào biên ch làm quen v i môi trư ng công tác, t p làm nh ng công vi c c a ng ch công ch c s ư c b nhi m, thông qua ó b sung thêm các ki n th c c n thi t cho ngh nghi p, trau d i k năng chuyên môn, kh năng vi t và so n th o văn b n, rèn luy n tác phong công ch c và k lu t làm vi c. Là c u n i gi a ki n th c ư c ào t o v i th c t và nh n th c ư c b n ph n, trách nhi m ngư i công ch c có th chính th c m nh n và làm t t công v . 2. N i dung t p s ngư i t p s h c t p và làm ư c nh ng v n sau: 2.1- H c t p nghĩa v c a công ch c quy nh t i i u 6 c a Pháp l nh cán b , công ch c. 2.2- H c t p và n m m t cách h th ng v cơ c u t ch c, ch c năng nhi m v c a ngành ( i v i công ch c lo i A) và c a cơ quan ư c tuy n d ng vào làm vi c. 2.3- H c t p n i quy, quy ch làm vi c c a cơ quan; Ch trách nhi m c a công vi c s ư c phân công. 2.4- H c t p các ki n th c, k năng theo yêu c u v trình , hi u bi t c a ng ch s ư c b nhi m. H c t p các ch chính sách và các quy nh liên quan n công vi c c a cơ quan ang công tác. H c t p v giao ti p
 5. 2.7- T p làm, t p gi i quy t và th c hi n các công vi c c a ng ch công ch c s ư c b nhi m và các công vi c s ư c phân công. 2.8- Th c hành trên máy vi tính v so n th o văn b n ( i v i công ch c lo i A) 3. Th i gian t p s i v i ngư i ư c tuy n d ng trong ch tiêu biên ch th c hi n như i u 16 Ngh nh s 95/1998/N -CP c a Chính ph . M t s trư ng h p c bi t: a- Nh ng ngư i có trình i h c tr lên n u t nguy n và ư c tuy n d ng vào nh ng ng ch yêu c u trình trung h c ho c cao ng thì th i gian t p s là 6 tháng. b- Nh ng ngư i có trình trung h c tr lên n u t nguy n và ư c tuy n d ng vào nh ng ng ch yêu c u trình sơ c p thì th i gian t p s là 3 tháng. Các trư ng h p trên, sau này n u cơ quan có yêu c u, v trí công tác ng ch cao hơn phù h p v i năng l c, trình ào t o chuyên môn thì ph i th c hi n thi nâng ng ch theo quy nh và ngư i d thi ph i có th i gian làm vi c ng ch ư c tuy n d ng t i thi u là 6 năm. 4. Nh ng ngư i có th i gian làm h p ng trong ch tiêu biên ch , sau khi tham d thi tuy n và ư c tuy n d ng vào biên ch thì th i gian làm h p ng ư c tính là th i gian t p s và th c hi n như sau: 4.1- Nh ng ngư i khi th c hi n h p ng ã óng BHXH, tính n 2/12/1998 có th i gian t p s vư t th i h n t p s theo quy nh t i Quy t nh s 256/TTg ngày 15/7/1975 c a Th tư ng Chính ph , ư c cơ quan s d ng công ch c ánh giá theo quy nh t i i u 19 c a Ngh nh 95/1998/N -CP, t yêu c u và ư c b nhi m vào ng ch thì th i gian vư t quá th i h n quy nh t p s ư c tính th c hi n nâng b c theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Ví d : Ông Ph m Xuân K h p ng ng ch công ch c lo i A, t ngày 2/8/1996 tính n ngày 2/12/1998 ã có th i gian h p ng là 28 tháng. Sau khi tham d thi tuy n và trúng tuy n thì cơ quan s d ng công ch c thành l p H i ng ánh giá theo quy nh t i i u 19 Ngh nh s 95/1998/N -CP c a Chính ph , n u ông K t yêu c u và ư c b nhi m vào ng ch thì ư c hư ng b c 1 c a ng ch ó và th i gian tính nâng b c lương l n sau t 2/8/1998. 4.2- Nh ng ngư i khi th c hi n h p ng ã óng BHXH, tính n 2/12/1998 chưa th i gian t p s theo quy nh t i Quy t nh s 256/TTg ngày 15/7/1975 c a Th tư ng Chính ph nhưng ã t ho c vư t quá th i gian t p s theo quy nh t i Ngh nh 95/1998/N -CP thì cơ quan s d ng công ch c ánh giá theo quy nh t i i u 19 c a Ngh nh 95/1998/N -CP, n u ngư i t p s t yêu c u thì ư c b nhi m vào ng ch. Th i gian t p s vư t quá th i h n theo quy nh t i Ngh nh 95/1998/N -CP không ư c b o lưu vào th i gian xét nâng b c lương l n sau. Ví d : Bà Lê th B h p ng ng ch công ch c lo i A, t ngày 1/9/1997, tính n ngày 2/12/1998 ã có th i gian h p ng 15 tháng, sau khi tham d thi tuy n và trúng tuy n thì cơ quan s d ng công ch c thành l p H i ng ánh giá theo quy nh t i
 6. i u 19 Ngh nh s 95/1998/N -CP c a Chính ph , bà B t yêu c u và ư c b nhi m vào ng ch thì ư c hư ng b c 1 c a ng ch ó và th i gian tính nâng b c lương l n sau ư c tính t 2/12/1998. 5. Trong th i gian ngư i tuy n d ng th c hi n ch t p s , cơ quan qu n lý, s d ng công ch c c n t o i u ki n và có k ho ch t ch c các l p b i dư ng ki n th c c n thi t ngư i t p s hoàn ch nh các ch ng ch theo yêu c u c a ng ch. Ngư i t p s có nhi m v ph i tham gia y các khóa h c và mb o các ch ng ch khi h t th i gian t p s . 6. i v i ngư i hư ng d n t p s : 6.1- Ngư i ng u cơ quan qu n lý và s d ng công ch c ph i có quy t nh b ng văn b n c ngư i hư ng d n t p s . M i ngư i t p s có m t ngư i hư ng d n. Ngư i t p s trư c ây chưa có ngư i hư ng d n t p s ho c có phân công nhưng chưa làm quy t nh thì cơ quan c n có Quy t nh c ngư i hư ng d n t p s . 6.2- Ngư i hư ng d n t p s ph i có năng l c, trình chuyên môn nghi p v , có uy tín trong ơn v và có th i gian ng ch t i thi u là 6 năm. 6.3- Ngư i có quy t nh c hư ng d n t p s ư c hư ng ph c p trách nhi m m i tháng b ng 0,3 m c lương t i thi u trong th i gian th c t hư ng d n t p s và ch ư c áp d ng t sau ngày 2/12/1998. Khi h t th i gian hư ng d n t p s theo quy nh thì ngư i hư ng d n t p s không ư c hư ng ch ph c p trách nhi m. Ph c p trách nhi m này không tính khi v hưu ho c n p B o hi m xã h i. 7. H t th i gian t p s , ngư i t p s ph i làm báo cáo t nh n xét k t qu t p s theo n i dung: a- PhNm ch t o c. b- Năng l c, trình và k t qu làm vi c trong th i gian t p s . c- ý th c t ch c ch p hành k lu t, n i quy, quy ch c a cơ quan. d- V vi c ch p hành ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c. Ngư i hư ng d n t p s ph i có b n ánh giá, nh n xét k t qu i v i ngư i t p s báo cáo v i cơ quan qu n lý, s d ng công ch c và ph i ch u trách nhi m v vi c ánh giá c a mình. 8. Ch m nh t không quá 10 ngày k t khi nh n ư c b n ánh giá k t qu t p s ngư i ng u cơ quan có thNm quy n ra quy t nh: 8.1- N u ngư i t p s t yêu c u thì b nhi m vào ng ch và x p lương b c 1 c a ng ch ư c b nhi m. 8.2- N u ngư i t p s không t yêu c u thì quy t nh ch m d t hi u l c c a quy t nh tuy n d ng và th c hi n theo i u 21 Ngh nh 95/1998/N -CP.
 7. M c V. NÂNG NG CH, CHUY N NG CH 1. Vi c nâng ng ch cho công ch c ph i thông qua kỳ thi theo quy nh. Các quy t nh nâng ng ch không qua kỳ thi u không h p l . 2. Các B , ngành qu n lý các ng ch theo ngành chuyên môn quy nh t i i u 33 c a Ngh nh 95/1998/N -CP th c hi n so n th o n i dung thi nâng ng ch và th ng nh t v i Ban T ch c- Cán b Chính ph các B , ngành và a phương th c hi n ch m nh t là 30/6/1999 3. Các B , ngành, a phương theo thNm quy n c a mình hàng năm ph i xây d ng án thi nâng ng ch g i v Ban T ch c - Cán b Chính ph th ng nh t ý ki n và ch tiêu d thi. án g i v Ban T ch c - Cán b Chính ph g m: a- Cơ c u ng ch công ch c hi n có thu c ngành chuyên môn t ng ơn v , cơ quan do B , ngành, t nh qu n lý. b- D ki n ch tiêu thi trong năm cho t ng ng ch. c- Tài li u ph c v cho vi c t ch c thi nâng ng ch. d- D ki n Ban ch m thi (Danh sách, ng ch, văn b ng và ch c v khoa h c). e- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph khi t ch c vi c thi nâng ng ch Chuyên viên lên Chuyên viên chính thì s thành viên trong Ban ch m thi t i thi u ph i có 4/5 là th y giáo thu c H c vi n hành chính qu c gia. Khi t ch c thi nâng ng ch tương ương như bác s lên bác s chính, nghiên c u viên lên nghiên c u viên chính... trên cơ s n i dung hư ng d n c a các B , ngành qu n lý ng ch theo ngành chuyên môn quy nh t i i u 33 Ngh nh 95/1998/N -CP, Ban T ch c - Cán b Chính ph s có ý ki n th ng nh t v i các B , ngành v Ban giám kh o ch m thi i v i m i kỳ thi. f- Th i gian d ki n gi i thi u n i dung và th i gian thi. g- D ki n thành ph n H i ng thi nâng ng ch,... 4. V t ch c thi nâng ng ch: 4.1- i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, vi c thi nâng ng ch chuyên viên lên chuyên viên chính và tương ương s do Ban T ch c - Cán b Chính ph t ch c ho c ph i h p v i các B , ngành Trung ương t ch c m i năm m t l n trên cơ s xây d ng cơ c u ng ch và nhu c u th c t c a a phương. 4.2- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph n u không có i u ki n t ch c thi ho c s lư ng thi ít thì ăng ký v Ban T ch c - Cán b Chính ph t ch c thi chung. 4.3- Ban T ch c - Cán b Chính ph t ch c kỳ thi nâng ng ch t chuyên viên chính lên chuyên viên c p cao và tương ương.
 8. 4.4- Trong th i gian ch m nh t là 30 ngày, k t ngày k t thúc kỳ thi nâng ng ch, H i ng thi nâng ng ch ph i báo cáo k t qu kỳ thi nâng ng ch n B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; U ban nhân dân t nh xem xét và ra quy t nh công nh n. Ch m nh t là 40 ngày k t ngày k t thúc kỳ thi nâng ng ch, H i ng thi nâng ng ch công b k t qu thi và thông báo cho ngư i d thi bi t. 4.5- Trong th i h n 20 ngày k t khi công b k t qu thi nâng ng ch, n u ngư i d thi có ơn xin phúc tra, H i ng thi nâng ng ch có trách nhi m t ch c phúc tra bài thi và tr l i cho ương s bi t. Sau th i h n trên, m i ơn xin phúc tra, khi u n i s không gi i quy t.. 4.6- i v i kỳ thi nâng các ng ch chưa yêu c u thi ngo i ng thì ngư i t k t qu kỳ thi nâng ng ch là ngư i ph i có s i m c a m i ph n thi t t 5 i m tr lên theo thang i m 10 và có t ng s i m t i thi u là 16 i m. (Trong ó môn thi vi t tính theo h s 2, môn thi v n áp tính theo h s 1) . Nh ng ng ch b t bu c thi ngo i ng thì t ng s i m thi t i thi u là 21 (trong ó thi vi t h s 2, thi v n áp và thi ngo i ng h s 1). 4.7- Phân lo i k t qu thi nâng ng ch quy nh như sau: - K t qu i m t 16 n dư i 21 i m t lo i trung bình. - K t qu i m t 21 n dư i 27 i m t lo i khá. - K t qu i m t 27 i m tr lên t lo i gi i. i v i kỳ thi nâng ng ch có ph n thi ngo i ng b t bu c: - K t qu i m t 21 n dư i 28 i m t lo i trung bình. - K t qu i m t 28 n dư i 36 i m t lo i khá. - K t qu i m t 36 i m tr lên t lo i gi i 5. Trong th i h n ch m nh t 15 ngày k t ngày ư c cơ quan có thNm quy n công nh n k t qu kỳ thi nâng ng ch, cơ quan t ch c kỳ thi nâng ng ch g i báo cáo v Ban T ch c - Cán b Chính ph danh sách nh ng ngư i t kỳ thi nâng ng ch và x p h s lương m i theo hư ng d n c a Ban T ch c - Cán b Chính ph theo dõi. 6. Công ch c chuy n t ng ch chuyên môn này sang ng ch chuyên môn khác th c hi n theo quy nh t i i u 27 Ngh nh 95/1998/N -CP. 7. Nh ng ngư i khi thôi gi ch c v b u c mà chưa ph i trong biên ch và hư ng lương t Ngân sách Nhà nư c, n u có nguy n v ng làm vi c các cơ quan hành chính s nghi p thì th c hi n thi tuy n theo quy nh chung. M c VI. V I U NG, BI T PHÁI
 9. 1. Vi c i u ng công ch c ch th c hi n khi cơ quan ti p nh n công ch c còn ch tiêu biên ch . 2. Công ch c ư c i u ng n u n i dung công vi c thay i thì ư c chuy n x p l i ng ch công ch c. Cơ quan qu n lý và s d ng công ch c căn c vào v trí công tác ư c phân công và tiêu chuNn nghi p v công ch c chuy n x p l i ng ch công ch c và x p h s lương tương ương v i ng ch cũ. 3. Công ch c th c hi n nghĩa v quân s , sau khi hoàn thành nhi m v ư c cơ quan, t ch c cũ b trí công tác, th i gian th c hi n nghĩa v quân s ư c tính xét nâng b c lương theo quy nh chung c a Nhà nư c. Trư ng h p cơ quan, t ch c cũ ã gi i th ho c sáp nh p thì cơ quan ra quy t nh gi i th ho c sáp nh p có trách nhi m gi i quy t. 4. Công ch c ư c c bi t phái th c hi n theo i u 29 c a ngh nh 95/1998/N -CP thì trong th i gian c bi t phái v n gi nguyên ng ch cũ, ph c p ch c v (n u có) và m t s ch khác theo kh năng Ngân sách c a a phương. 5. Trư ng h p công ch c ư c c bi t phái làm vi c các H i có ch tiêu biên ch ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao thì th c hi n theo quy nh chung i v i công ch c. III- QU N LÝ CÔNG CH C 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph c n rà soát các ch c danh và tiêu chuNn nghi p v các ng ch công ch c theo ngành chuyên môn, xu t b sung, s a i ho c xây d ng m i g i v Ban T ch c - Cán b Chính ph xem xét và quy t nh. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph ư c Chính ph giao qu n lý ng ch công ch c theo ngành chuyên môn quy nh t i i u 33 c a Ngh nh 95/1998/N -CP ch u trách nhi m t ch c th c hi n các n i dung quy nh t i i u 34 c a Ngh nh s 95/1998/N -CP sau khi có ý ki n th ng nh t c a Ban T ch c - Cán b Chính ph hư ng d n các B , ngành và a phương th c hi n. 3. V phân c p thNm quy n quy t nh tuy n d ng (sau khi ngư i d thi trúng tuy n), b nhi m vào ng ch và nâng b c lương hàng năm các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ư c quy nh như sau: 3.1- i v i ng ch chuyên viên và tương ương tr xu ng, V T ch c Cán b quy t nh tuy n d ng nh ng ngư i trúng tuy n và phân b v cho các T ng c c, C c, V , Vi n, trư ng... tr c thu c. i v i cơ quan B , ngành, V T ch c Cán b trình lãnh o B xem xét quy t nh ho c lãnh o B u quy n cho V trư ng V T ch c Cán b quy t nh. Cơ quan có ngư i tuy n d ng có trách nhi m b trí ngư i hư ng d n t p s . Nh ng ngư i ư c tuy n d ng vào các T ng c c, C c, Vi n, Trư ng... tr c thu c B khi h t th i gian t p s n u ánh giá t yêu c u thì ngư i ng u T ng c c, C c,
 10. Vi n, Trư ng... tr c thu c B ký quy t nh b nhi m vào ng ch, n u không t yêu c u thì ra quy t nh ch m d t hi u l c c a quy t nh tuy n d ng. Sau ó báo cáo danh sách v V T ch c Cán b (kèm theo các quy t nh c a t ng ngư i). Nh ng ngư i ư c tuy n d ng vào cơ quan B , ngành n u ánh giá t yêu c u thì V trư ng V T ch c Cán b ra quy t nh b nhi m vào ng ch, n u không t yêu c u thì V trư ng V T ch c Cán b ra quy t nh ch m d t hi u l c c a quy t nh tuy n d ng. 3.3- Vi c nâng b c lương hàng năm: 3.3.1- T ng c c trư ng, C c trư ng, Vi n trư ng, Hi u trư ng tr c thu c B căn c vào hư ng d n c a Nhà nư c, l p danh sách nâng b c lương hàng năm i v i ng ch Chuyên viên và tương ương tr xu ng g i v V T ch c Cán b . Sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a V T ch c Cán b , T ng c c trư ng, C c trư ng, Vi n trư ng, Hi u trư ng ra quy t nh nâng b c lương hàng năm và g i các quy t nh v V T ch c Cán b theo dõi. V trư ng V TCCB quy t nh nâng b c lương hàng năm i v i công ch c gi ng ch chuyên viên và tương ương tr xu ng c a cơ quan B , ngành. 3.3.2- i v i công ch c ng ch chuyên viên chính và tương ương, V TCCB l p danh sách trình B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph quy t nh. 3.3.3- i v i công ch c ng ch cao c p và tương ương, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ngh B trư ng - Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph quy t nh. 4. V thNm quy n quy t nh tuy n d ng, b nhi m vào ng ch và nâng b c lương hàng năm các T nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) ư c th c hi n như sau: 4.1- i v i công ch c ng ch chuyên viên và tương ương tr xu ng, Ban T ch c chính quy n ra quy t nh tuy n d ng và phân b cho các cơ quan, t ch c thu c t nh. Cơ quan có ngư i ư c tuy n d ng ch u trách nhi m b trí ngư i hư ng d n t p s . Nh ng ngư i ư c tuy n d ng vào các ơn v , t ch c thu c t nh khi h t th i gian t p s n u ánh giá t yêu c u thì ngư i ng u các S , ban, ngành, trư ng, huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh ký quy t nh b nhi m vào ng ch; n u ánh giá không t yêu c u thì ra quy t nh ch m d t hi u l c c a quy t nh tuy n d ng và báo cáo danh sách v Ban T ch c chính quy n (kèm theo các quy t nh c a t ng ngư i) theo dõi. Ban T ch c chính quy n t ng h p báo cáo v Ban T ch c- Cán b Chính ph vào ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm. 4.3- Vi c nâng b c lương hàng năm: 4.3.1- Ngư i ng u các S , ban, ngành, trư ng, huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh căn c vào hư ng d n c a Nhà nư c, l p danh sách nâng b c lương hàng
 11. năm i v i ng ch Chuyên viên và tương ương tr xu ng g i v Ban T ch c chính quy n t nh. Sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a Ban T ch c chính quy n, ngư i ng u các cơ quan, t ch c trên ra quy t nh nâng b c lương hàng năm và g i quy t nh c a t ng ngư i v Ban T ch c chính quy n theo dõi. 4.3.2- i v i công ch c ng ch chuyên viên chính và tương ương, Ban T ch c chính quy n l p danh sách trình lãnh o U ban nhân dân t nh quy t nh. 4.3.3- i v i công ch c ng ch cao c p và tương ương, Trư ng ban T ch c chính quy n l p danh sách trình Ch t ch UBND t nh ngh B trư ng - Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph ra quy t nh. 5. Các B , ngành và a phương t ch c th c hi n nghiêm túc vi c ánh giá công ch c hàng năm theo quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 11/1998/Q -TCCP- CCVC ngày 5/12/1998 c a B trư ng - Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph làm căn c cho vi c quy ho ch, k ho ch xây d ng i ngũ công ch c, ào t o và b i dư ng i ngũ công ch c. 6. Cơ quan qu n lý công ch c theo thNm quy n phân c p có trách nhi m l p, qu n lý và lưu gi h sơ c a công ch c. H sơ c a công ch c bao g m: - B n khai lý l ch g c và các b n lý l ch do công ch c t khai theo yêu c u c a cơ quan qu n lý. - Các văn b ng ch ng ch ào t o b i dư ng (b n sao). - Các Quy t nh khen thư ng, k lu t, nâng b c lương, nâng ng ch. - Phi u ánh giá công ch c hàng năm. - C p nh t các h sơ khác phát sinh trong quá trình công tác, nh ng thay i trong lý l ch. - Các tài li u thNm tra, xác minh, k t lu n c a cơ quan có thNm quy n liên quan n ngu n g c xu t thân, quá trình công tác, khen thư ng, k lu t, các b n gi i trình. - Các b n ki m i m cá nhân, b n gi i trình ơn khi u n i, t cáo, b n thành tích liên quan khen thư ng ho c văn b n gi i quy t khi u n i, t cáo và k lu t ngư i công ch c. IV- T CH C TH C HI N 1. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m th c hi n Thông tư này. 2. Thông tư này thay th Thông tư s 32/TCCP-BCTL ngày 20/1/1996 c a Ban T ch c - Cán b Chính ph v vi c hư ng d n n i dung và hình th c thi tuy n vào các ng ch công ch c viên ch c và Công văn s 498/CB-TCCP ngày 19/10/1993 c a Ban
 12. T ch c - Cán b Chính ph v vi c phân c p t m th i thNm quy n quy t nh lương công ch c viên ch c. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. 4. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c, các B , ngành, a phương ph n ánh v Ban T ch c- Cán b Chính ph nghiên c u gi i quy t. Quang Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản