Thông tư 04/2000/TT-BCN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
59
lượt xem
2
download

Thông tư 04/2000/TT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2000/TT-BCN về việc hướng dẫn cách ghi nhãn hàng hoá là sản phẩm của các ngành sản xuất công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2000/TT-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2000/TT-BCN Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2000 THÔNG TƯ C A CÔNG NGHI P S 04/2000/TT-BCN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2000HƯ NG D N CÁCH GHI NHÃN HÀNG HÓA LÀ S N PH M CÁC NGÀNH S N XU T CÔNG NGHI P (Th c hi n Quy ch ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hóa xu t kh u, nh p kh u ban hành kèm theo Quy t nh s 178/1999/Q -TTgngày 30 tháng 8 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ) Th c hi n Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hóa xu t khNu, nh p khNu (dư i ây g i là Quy ch ghi nhãn hàng hóa), B Công nghi p hư ng d n m t s i m c th cách ghi nhãn hàng hóa là s n phNm các ngành s n xu t công nghi p (dư i ây g i là hàng hóa công nghi p) như sau. 1- Các t ch c và cá nhân ho t ng s n xu t kinh doanh hàng hóa công nghi p t công b nhãn hàng hóa c a mình, m b o theo úng nguyên t c, tinh th n, n i dung c th c a các quy nh t i Quy ch ghi nhãn hàng hóa và Thông tư c a B Thương m i s 34/1999/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 1999 hư ng d n th c hi n Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ghi nhãn hàng hóa (dư i ây g i là Thông tư hư ng d n c a B Thương m i), ng th i, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ho t ng s n xu t kinh doanh c a mình. 2- Quy ch ghi nhãn hàng hóa có nhi u quy nh m i v cách ghi tên, ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng, hình th c và n i dung ghi nhãn hàng hóa. B yêu c u các t ch c và cá nhân ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa công nghi p nghiên c u k th c hi n b n Quy ch ghi nhãn hàng hóa ban hành kèm theo Quy t nh 178/1999/Q -TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư hư ng d n c a B Thương m i. 3- Nh ng yêu c u chung c a vi c ghi nhãn hàng hóa ã ư c quy nh c th trong Quy ch ghi nhãn hàng hóa và Thông tư hư ng d n c a B Thương m i. Trong quá trình tri n khai th c hi n ghi nhãn hàng hóa, các t ch c, cá nhân ho t ng s n xu t kinh doanh ph i bám sát, th c hi n nghiêm túc y các n i dung c a Quy ch và Thông tư hư ng d n nêu trên, ng th i ph i b o m ho t ng s n xu t kinh doanh bình thư ng, không b ng ng tr , xáo tr n. 4- Th c hi n quy nh t i Kho n 2, i u 19, Chương 5 c a Quy ch ghi nhãn hàng hóa và t i M c a, i m 2, Ph n IV c a Thông tư hư ng d n c a B Thương m i, t i Thông tư này, B Công nghi p hư ng d n cách ghi nhãn hàng hóa c thù, riêng bi t,
 2. là s n phNm c a các ngành s n xu t công nghi p và ch t p trung vào 3 n i dung ghi nhãn hàng hóa, ó là: thành ph n c u t o, ch tiêu ch t lư ng ch y u và hư ng d n s d ng, b o qu n. V thành ph n c u t o - i v i nhóm hàng hóa òi h i an toàn cao trong s d ng, như: v t li u n công nghi p, th c phNm, hóa ch t c h i..., ngoài vi c ghi các thành ph n c u t o ch y u, ph i ghi y t t c các thành ph n có liên quan n an toàn trong s d ng và tác ng x u n môi trư ng. - i v i nhóm hàng hóa thông d ng, ch c n ghi thành ph n c u t o chính quy t nh giá tr s d ng c a hàng hóa. V ch tiêu ch t lư ng ch y u - Các ch tiêu ch t lư ng ch y u ư c l a ch n ghi trên nhãn ph i th hi n ư c b n ch t, thu c tính, công d ng, an toàn và các tiêu chuNn c n thi t c a hàng hóa. Ngoài ra, có th ghi thêm các ch tiêu ch t lư ng (ngoài ch tiêu ch y u b t bu c) khác lên nhãn hàng hóa, n u th y c n thi t. - i v i hàng hóa chưa có TCVN, TCN, ph i ch n m t s ch tiêu c trưng, d phân bi t, có tính quy t nh giá tr s d ng hàng hóa ghi trên nhãn V hư ng d n s d ng và b o qu n - Các hàng hóa có tính ch t s d ng ph c t p, òi h i m c chính xác cao, có tác ng nh hư ng n ngư i s d ng và môi trư ng, c n có hư ng d n s d ng c th . - Các hàng hóa có yêu c u an toàn cao cho ngư i s d ng như: v t li u n công nghi p, hóa ch t c h i, th c phNm, m phNm... ph i có hư ng d n b o qu n, hư ng d n s d ng, c nh báo nguy h i. 5. Thông tư này có các ph l c s : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hư ng d n c th cách ghi nhãn hàng hóa thu c các nhóm s n phNm công nghi p: th c phNm, v t li u n công nghi p, hóa ch t, luy n kim, cơ khí, d t-may, i n- i n t . 6. Ngoài vi c th c hi n các quy nh c a Quy ch ghi nhãn hàng hóa, c a Thông tư hư ng d n c a B Thương m i, Thông tư hư ng d n này c a B Công nghi p, i v i hàng hóa là th c phNm, thu c lá, m phNm, khi ghi nhãn hàng hóa c n th c hi n hư ng d n c a B Y t áp ng yêu c u m b o v sinh, an toàn s c kho cho con ngư i; i v i hàng hóa là phân bón, thu c b o v th c v t, c n th c hi n hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn áp ng yêu c u m b o an toàn, hi u qu trong canh tác nông nghi p. 7 . Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký. Hàng hóa công nghi p có ch ng lo i a d ng, có s lư ng l n ư c lưu thông trên th trư ng trong nư c và xu t, nh p khNu... nên vi c ghi nhãn hàng hóa s có nhi u ph c t p. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh nh ng vư ng m c, khó khăn, các t ch c
 3. và cá nhân báo cáo c th v B Công nghi p (V Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng s n phNm) B ph i h p v i B Thương m i nghiên c u, gi i quy t. Lê Qu c Khánh ( ã ký) PH L C S 1 HƯ NG D N CÁCH GHI NHÃN HÀNG HOÁ LÀ S N PH M TH C PH M CÔNG NGHI P (Ban hành kèm theo Thông tư s 04/2000/TT-B Công nghi p nh ngày 30 tháng 6 năm 2000 c a B Công nghi p) 1. V tên th c phNm Có th ghi bên c nh tên th c phNm m t s t ng di n t. Ví d : Th c phNm s y khô, ông l nh, hun khói... hình th c th c phNm d ng nguyên mi ng, c t lát... 2. V tên, a ch c a cơ s s n xu t * Trư ng h p a ch c a cơ s s n xu t t nơi không có tên thôn, xã, tên ư ng ph thì có th ghi tên thành ph , th xã. Ví d : Bia Tam Hi p. * N u s n phNm c a cùng m t công ty, nhưng s n xu t hoàn ch nh t hai hay nhi u a i m khác nhau, s d ng m t quy trình công ngh , m t tiêu chuNn, ch u s i u ph i v s n lư ng và tiêu th n u th y c n thi t ch ghi tên và a ch c a công ty chính. Ví d : S n phNm s a Vinamilk. 3. V thành ph n c u t o * Th c phNm làm ra t hai thành ph n tr lên thì tên các thành ph n c u t o ghi trên nhãn ghi theo th t t cao n th p n u xét th y không th công b b ng nh lư ng. * Lư ng nư c cho thêm vào t o ra th c phNm thì ghi tên (nư c) như là m t thành ph n.
 4. * Gia v , ch t t o hương v , m u s c cho th c phNm (t thiên nhiên, nhân t o, hay t ng h p) cũng ph i ghi trong m c thành ph n c u t o. Chúng bao g m: + Tên th rau, c , qu thiên nhiên t o ra hương v , m u s c c a th c phNm d ng nguyên lá, thái nh , c t khúc ho c nghi n nh ...; + Tên th th t, cá, tr ng, s a, b t ngũ c c... * Cách ghi ch t ph gia trên nhãn th c phNm s d ng mã s qu c t . Ví d : Ch t t o nhũ Nitripolyphotphat ư c ghi như ch t t o nhũ (452i). * Các s n phNm thu c lá, rư u không ghi thành ph n c u t o. 4. V ch tiêu ch t lư ng ch y u, Ngoài các ch tiêu ch y u, các cơ s s n xu t có th ghi thêm các ch tiêu khác n u th y c n thi t. Ví d : Ch tiêu năng lư ng, các vi lư ng. 5. V th i h n s d ng và b o qu n Các nhóm th c phNm sau ây b t bu c ph i ghi th i h n s d ng : 5. 1 Th c phNm dùng cho tr em + B t dinh dư ng (d ng túi, d ng h p...); + Các ch phNm b sung dinh dư ng tr c ti p làm th c phNm; + h p các lo i dùng cho tr em. 5.2 S a và s n phNm s a + S a tươi các lo i; + S a b t các lo i; + S a chua các lo i; +S a c có ư ng, bơ, váng s a... 5.3 Cà phê, ca cao và s n phNm c a chúng. 5.4 Kem h p, kem túi các lo i 5.5 D u th c v t và các s n phNm t d u th c v t + D u th c v t các lo i;
 5. + Bơ th c v t các lo i; + Magarin, shortening. 5.6 Nư c gi i khát các lo i + Bia (chai, h p); + u ng có hàm lư ng c n th p; + Nư c ép rau qu (h p, túi). 5.7 Bánh ng t, bánh bích quy các lo i 5.8 Mì, mi n, ph ăn li n các lo i 5.9 Các lo i nư c ch m, nư c s t, tương t... 6. V hư ng d n s d ng: Các s n phNm: ư ng, thu c lá, mì chính, bia, nư c gi i khát, nư c ch m, bánh k o... không ghi hư ng d n s d ng n u th y không c n thi t). PH L C S 2 HƯ NG D N CÁCH GHI NHĂN HÀNG HOÁ LÀ V T LI U N CÔNG NGHI P (Ban hành kèm theo Thông tư s 04/2000/TT-B Công nghi p nh ngày 30 tháng 6 năm 2000 c a B Công nghi p) 1. Nhãn hàng hoá i v i v t li u n công nghi p có bao gói: ph i ư c th hi n trên 2 lo i bao bì : - Bao bì ch a ng: là bao bì tr c ti p ch a ng v t li u n t o ra hình kh i c a hàng hoá ho c b c kín theo hình kh i c a hàng hoá; - Bao bì ngoài là bao bì dùng ch a ng m t ho c m t s bao bì hàng hoá cùng ch ng lo i ho c khác ch ng lo i nhưng t o nên m t công d ng hoàn ch nh. 2. Quy nh cách ghi nhãn i v i hàng hoá v t li u n thu c d ng hình tr tròn trên bao bì tr c ti p 2.1 .Vi c xác nh di n tích ph n chính c a nhãn (PDP) i v i v t li u n công nghi p có bao bì hình tr tròn ư c tính b ng 40% di n tích xung quanh c a bao bì hình tr .
 6. 2.2. V i v t li u n d ng h t r i ư c óng trong các túi t o nên hình tr tương i, di n tích ph n chính c a nhãn cũng ư c tính b ng 40% di n tích hình tr xung quanh c a túi. 3. Tên hàng hoá Quy nh tên g i c a hàng hoá. Trong V t li u n công nghi p tên hàng hoá có th là: Thu c n , kíp n , m i n , dây n , dây tín hi u truy n n ... Tên hàng hoá ư c ghi v i kích thư c không nh hơn m t n a ch cao nh t có m t trên nhãn hàng hoá. 4. Tên và a ch c a ngư i ch u trách nhi m v hàng hoá Là tên và a ch c a cơ s s n xu t hoàn ch nh m t lo i hàng hoá v t li u n công nghi p ho c cơ s i lý bán v t li u n công nghi p nh p khNu ư c nhà nư c cho phép. 5. nh lư ng hàng hoá ư c ghi theo h o lư ng qu c t SI v i kh i lư ng t nh. 6. Kích thư c hàng hoá V i bao bì d ng hình tr ư c ghi theo kích thư c th c c a ư ng kính (k c bao bì). 7. Thành ph n c u t o Ch c n ghi nh ng thành ph n c u t o chính có nh hư ng t i giá tr s d ng c a hàng hoá v t li u n công nghi p. Các thành ph n c u t o này ư c ghi theo t l % theo th t t l n n bé. 8. Ch tiêu ch t lư ng ư c ghi v i m c ích ph i th hi n ư c h u h t các ch tiêu ch t lư ng cơ b n c a lo i hàng hoá v t li u n công nghi p và kh năng s d ng c a nó trong ho t ng công nghi p. 9. Ngày s n xu t và th i h n s d ng Hàng hoá v t li u n công nghi p ph i ư c ghi rõ ràng v ngày s n xu t (NSX) và th i h n s d ng (HSD). 10. Hư ng d n s d ng và b o qu n ư c ghi tóm t t trên nhãn hàng hoá ho c có th ưa vào m t tài li u kèm theo hàng hoá giao cho ngư i mua hàng. Trên nhãn c n ghi rõ các ký hi u b o qu n khi lưu kho và v n chuy n. 11 . Nhãn hàng hoá v t li u n công nghi p ngoài các ph n quy nh chung, trên nhãn c n có bi u trương ch rõ ây là lo i hàng hoá nguy hi m d gây cháy n .
 7. 12. i v i hàng hoá v t li u n công nghi p nh p khNu ph i ghi tên nư c xu t x c a hàng hoá. 13. Ngôn ng ghi nhãn Ngôn ng ghi trên nhãn hàng hoá là ti ng Vi t Nam. Ngoài nhãn hàng hoá b ng ti ng Vi t t o i u ki n thu n l i trong s d ng v i các doanh nghi p liên doanh và ho t ng xu t khNu, ph n bao bì hình tr còn l i phía sau nhãn hàng hoá có th ư c ghi nh ng n i dung c a nhãn hàng hoá b ng ti ng nư c ngoài. Di n tích ph n ghi này l n nh t ch ư c phép b ng 80% ph n chính c a nhãn (PDP). 14. Cách ghi nhãn bao bì ngoài c a hàng hoá v t li u n công nghi p: 14.1. Bao bì ngoài c a hàng hoá v t li u n công nghi p thư ng là hòm g ho c hòm các tông. Bao bì ngoài c a hàng hoá v t li u n công nghi p cũng ph i ghi nhãn theo Quy ch ghi nhãn hàng hoá và Thông tư hư ng d n c a B Thương m i . 14.2. Di n tích ph n chính c a nhãn v i bao bì ngoài c a hàng hoá v t li u n công nghi p ư c xác nh theo M c 2 c a kho n 2. 1 trong ph l c này. 14.3. N i dung c a nhãn hàng hoá v t li u n công nghi p tuân theo các quy nh c a các m c 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 c a ph l c này. 14.4. Ngoài nhãn hàng hoá ghi b ng ti ng Vi t Nam bao bì ngoài c a hàng hoá v t li u n cũng có th ghi n i dung c a nhãn hàng hoá b ng ti ng nư c ngoài ph n chính còn l i phía sau nhãn hàng hoá. Di n tích c a ph n ghi này l n nh t ch ư c phép b ng 80% ph n chính c a nhãn (PDP). PH L C S 3 HƯ NG D N CÁCH GHI NHĂN HÀNG HOÁ LÀ S N PH M HOÁ CH T (Ban hành kèm theo Thông tư s 04/2000 TT-B Công nghi p nh ngày 30 tháng 6 năm 2000 c a B Công nghi p 1. i v i hàng hoá là hoá ch t ư c v n chuy n t i nơi tiêu th b ng các phương ti n v n chuy n chuyên d ng c n ph i ghi rõ tên hàng hoá lên trên phương ti n ó. Các yêu c u khác c a nhãn hàng hoá ư c ghi trong v n ơn g i kèm khi v n chuy n. 2. Các hàng hoá là hoá ch t d cháy, n , hoá ch t c h i, ăn mòn ph i th hi n trên nhãn hàng hoá các c nh báo tuân th TCVN 5507-1991 và các quy nh hi n hành. 3.Các hàng hoá là hoá ch t ư c ch a trong bình ch u áp như ni tơ, ôxy, acêtylen... ph i tuân th nh ng quy nh ghi trong TCVN 6193-77 v bình ch u áp l c như s hi u c a chai, dung lư ng n p vào bình, ngày n p, ngư i n p... và c nh báo nguy h i. 4. i v i các hoá ch t nh p khNu dùng s n xu t c n ghi các n i dung c a nhãn hàng hoá kèm theo v n ơn c a lô hàng nh p.
 8. Hoá ch t nh p khNu kinh doanh ph i áp d ng Kho n b, i u 5 c a Quy ch ghi nhãn hàng hoá ban hành kèm theo Quy ch ghi nhãn hàng hoá. 5. V ngôn ng Ngoài vi c ghi nhãn hàng hoá b ng ti ng Vi t, cho phép ghi thêm b ng ti ng nư c ngoài theo quy nh. 6. V thành ph n c u t o c a hàng hoá Ghi tr c ti p lên nhãn hàng hoá, ngoài ra có th cho phép ghi trên bao bì ho c ghi trong các tài li u kèm theo hàng hoá. 7. V ch tiêu ch t lư ng ch y u Ghi danh m c ch tiêu c trưng và m c ch t lư ng tuỳ theo t ng lo i hàng hoá. Các ch tiêu này ghi tr c ti p lên nhãn hàng hoá, ngoài ra có th cho phép ghi trên bao bì ho c trong các tài li u kèm theo hàng hoá. 8. V hư ng d n s d ng, b o qu n Trên nhãn hàng hoá ph i ghi ngày s n xu t. Tuỳ công d ng, tính ch t c a t ng lo i hàng hoá ghi th i h n s d ng, b o qu n theo quy nh c a tiêu chuNn và quy nh hi n hành. Trong trư ng h p nhãn hàng hoá không di n tích ghi chi ti t hư ng d n s d ng, cho phép ghi trong các tài li u kèm theo hàng hoá. PH L C S 4 HƯ NG D N CÁCH GHI NHĂN CÁC HÀNG HOÁ LÀ S N PH M NGÀNH LUY N KIM (Ban hành kèm theo Thông tư s 04/2000/TT-B Công nghi p nh ngày 30 tháng 6 năm 2000 c a B Công Nghi p) i v i các lo i hàng hoá có và không có bao bì, ã ư c gi i thích và qui nh t i i u 3 c a Quy ch ghi nhãn hàng hoá và Ph n I - thông tư hư ng d n c a B Thương m i. Do tính a d ng c a s n phNm hàng hoá ngành luy n kim, yêu c u ghi nhãn hàng hoá th c hi n như sau: 1. D ng bán theo lô, không bao bì (qu ng s t, qu ng Crômmit, tinh qu ng Ilmenhit, than m , than c c, s n ch u l a v.v...), nhãn hàng hoá ư c ghi trên v n ơn và ghi rõ nh ng n i dung b t bu c như quy nh t i M c 2.1 c a Ph l c này trong h p ng kinh t . 2. D ng hàng hoá bán theo ki n, bó, cu n có tr ng lư ng theo s tho thu n v i khách hàng ph i có nhãn hàng hoá dư i d ng Eteket, treo, bu c, g n ch c ch n trên m i ki n hàng, m b o d th y, d c và ghi rõ nh ng n i dung b t bu c như quy nh t i M c 2.1 c a Ph l c này.
 9. 3. V tên hàng hoá Tên và a ch c a thương nhân ch u trách nhi m v hàng hoá và xu t x c a hàng hoá ã ư c quy nh trong Quy ch ghi nhãn hàng hoá và ch d n t i Thông tư hư ng d n c a B Thương m i. 4. V nh lư ng hàng hoá Theo quy nh t i i u 8, c a Quy ch ghi nhãn hàng hoá và Kho n 3, M c A, Ph n II - Thông tư hư ng d n c a B Thương m i. - Khi kh i lư ng t nh c a t ng ki n hàng hoá l n hơn 1 t n, cho phép dùng ơn v o kh i lư ng t nh là t n, (t). Ví d : Thép v n D= 14mm x L= 11,5 m Kh i lư ng t nh: 3,50 t n + 0,3% - Vi c ghi "kích thư c th c" áp d ng cho các trư ng h p c p t i t i Kho n 3, M c A, Ph n II - Thông tư hư ng d n c a B Thương m i, cho phép thay th kích thư c dài b ng kh i lư ng t nh i v i s n phNm d ng cu n. Ví d 1 : - Thép băng cu n cán nóng, - R ng=600mm; Dày= O,8mm - Kh i lư ng t nh cu n 8,00 t n +0,5% Ví d 2: - Thi c th i lo i II; % Sn=99,75; - Tr ng lư ng th i: 25 kg; s th i: 40 - Kh i lư ng t nh: 1.000 kg +O,1 % 5. Thành ph n c u t o Theo quy nh t i i u 9 c a Quy ch ghi nhãn hàng hoá và Kho n 4, M c A, Ph n II- Thông tư hư ng d n c a B Thương m i. - i v i nh ng s n phNm thu c ngành luy n kim ã có mác kim lo i h p kim c th theo TCVN, TCN ho c tiêu chuNn c a nư c xu t khNu nh p khNu cho phép ghi theo s hi u mác s n phNm kèm theo s hi u tiêu chuNn thay cho thành ph n c u t o. Ví d 1 : - Thép v n làm c t bê tông D 14mm Mác thép: BCT51-2; TCVN 1765-75 Ví d 2: - Lô qu ng Ilmenhit 500,00 t TiO2=50%; W=3%; c h t: 0 - 2mm
 10. 6. Ch tiêu Ch t lư ng ch y u Theo quy nh t i i u 10 c a Quy ch ghi nhãn hàng hoá và Kho n 5, M c A, Ph n II- Thông tư hư ng d n c a B Thương m i. Tuỳ theo lĩnh v c s d ng, i v i nh ng lo i hàng hoá chưa có TCVN, TCN: Thương nhân ph i l a ch n m t s ch tiêu c trưng d phân bi t, có tính ch t quy t nh t i m c ích s d ng lo i hàng hoá ó ghi vào m c này. Ví d 1: Than m luy n c c Cfix=62,2%; V=24,9%; A=12,69%; S=1,69% Ví d 2: Tinh qu ng Wolframite 65% WO3 7. Ngày s n xu t, th i h n s d ng, th i h n b o qu n Theo quy nh t i i u 11 c a Quy ch ghi nhãn hàng hoá và Kho n 6, M c A, Ph n 2 - Thông tư hư ng d n c a B thương m i. - Ph n l n các s n phNm luy n kim cho phép ch ghi ngày tháng năm s n xu t. Ngo i tr m t s hàng hoá b bi n ch t áng k theo th i gian trong vòng 6 tháng k t ngày s n xu t thì ph i có quy trình b o qu n giao cho khách hàng và ghi th i h n b o qu n trên nhãn hàng hoá. 8. Hư ng d n s d ng và b o qu n Theo quy nh t i i u 12 c a Quy ch ghi nhãn hàng hoá và Kho n 7, m c A, ph n II - Thông tư hư ng d n c a B Thương m i. - Riêng i v i thép cán dùng trong xây d ng và m t s kim lo i khác vì an toàn c a công trình và ngư i s d ng, yêu c u trên nhãn hàng hoá c n ghi rõ tính năng s d ng như: Ví d : - Thép c t bê tông d ng l c - Thép dùng trong c u ki n ch u l c - Thép dùng trong c u ki n ít ch u l c (cho các lo i thép cán s n xu t trên các máy cán nh , t phôi li u t n d ng ho c th i úc không m b o ch t lư ng). - Không ti p xúc v i th c phNm ( i v i các kim lo i m u có th gây c h i khi ch bi n thành s n phNm bao gói th c phNm, u ng v.v... n u chưa ư c kh nh ng c t có h i n s c kho ngư i tiêu dùng). PH L C 5
 11. HƯ NG D N CÁCH GHI NHÃN HÀNG HOÁ LÀ S N PH M NGÀNH CƠ KHÍ (Ban hành kèm theo Thông tư s 04/2000 TT-B Công nghi p nh ngày 30 tháng 6 năm 2000 c a B Công Nghi p ) 1. V tên hàng hoá. Ngoài tên thư ng dùng ghi trên nhãn c a hàng hoá là s n phNm cơ khí có th ghi: - Kèm theo ký hi u, s hi u c a s n phNm, Ví d : Máy ti n T616 - Kèm thêm tính năng, công d ng riêng c a hàng hoá, Ví d : Xích xe p. 2. V nh lư ng hàng hoá Ngoài vi c ghi kh i lư ng trên nhãn hàng hoá theo các Kho n 1, 2, 3, 4, 5 i u 8 c a Quy ch ghi nhãn hàng hoá. Vi c ghi kh i lư ng t nh c a hàng hoá là s n phNm cơ khí trong m t bao gói có nhi u ơn v cùng tên, cùng nh lư ng ư c xác nh b ng tích gi a s lư ng ơn v và kh i lư ng c a m t ơn v hàng hoá. 3. V thành ph n c u t o Ngoài vi c ghi thành ph n c u t o trên nhãn hàng hoá theo quy nh t i Kho n 1, 2, 3, 4, 5 c a i u 9 c a Quy ch ghi nhãn hàng hoá, vi c ghi nhãn hàng hoá i v i s n phNm cơ khí ư c ch t o t các lo i d ng c , thép h p kim c bi t, khuôn rèn d p, h p kim c ng, h p kim b t... có th ghi ký hi u mác thép mà không c n ghi thành ph n c th (n u th y c n thi t). 4. V ch tiêu ch t lư ng Vi c ghi trên nhãn các ch tiêu ch t lư ng quy nh l i i u 10 c a Quy ch ghi nhãn hàng hoá, ngoài ra hàng hoá là s n phNm cơ khí c n ghi rõ các c tính k thu t như công su t, t c , l c p, i n áp, t n s , c ng... và c bi t ghi rõ c p chính xác, lo i ch t lư ng c a hàng hoá và kèm theo s hi u các tiêu chuNn tương ng. 5. V ngày s n xu t, th i h n s d ng. th i h n b o qu n i v i hàng hoá là s n phNm cơ khí, vi c ghi ngày s n xu t, th i h n s d ng, th i h n b o qu n ư c th c hi n theo Kho n 1 , 2, 3 i u 11 c a Quy ch ghi nhãn hàng hoá. M t vài lo i hàng hoá có th không ghi th i h n s d ng nhưng nh t thi t ph i ghi th i h n b o qu n ngư i tiêu dùng nh kỳ b o dư ng 6. V hư ng d n b o qu n và s d ng Vi c ghi nhãn hàng hoá là s n phNm cơ khí ư c th c hi n theo các Kho n 1, 2 i u 12 c a Quy ch ghi nhãn hàng hoá. V i :
 12. - Hàng hoá có giá tr s d ng ơn gi n, không gây nguy h i không b t bu c ph i có hư ng d n s d ng và b o qu n. - Hàng hoá là máy móc, ph tùng quan tr ng, ph c t p nh t thi t ph i có hư ng d n s d ng, hư ng d n b o qu n. Các tài li u hư ng d n s d ng và b o qu n có th ính kèm theo hàng hoá nhưng ph i có bao bì ch ng Nm. PH L C S 6 HƯ NG D N CÁCH GHI NHÃN HÀNG HOÁ LÀ S N PH M C A NGÀNH D T – MAY (Ban hành kèm theo Thông tư s 04/2000/TT-B Công nghi p nh ngày 30 tháng 6 năm 2000 c a B Công nghi p I- NH NG N I DUNG B T BU C 1. V Tên hàng hoá Tên và a ch c a thương nhân ch u trách nhi m v hàng hoá và xu t s c a hàng hoá ã ư c quy nh trong Quy ch ghi nhãn hàng hoá và t i Thông tư hư ng d n c a B Thương m i. 2. V nh lư ng hàng hoá: Theo quy nh t i i u 8 c a Quy ch ghi nhãn hàng hoá và Kho n 3, M c A, Ph n II Thông tư hư ng d n c a B Thương m i. 3. V ch tiêu ch t lư ng ch y u Theo quy nh t i i u 10 c a Quy ch ghi nhãn hàng hoá và Kho n 5, M c A, Ph n II, Thông tư hư ng d n c a B Thương m i c n ghi các ch tiêu v b n kéo t, dãn và co. Ngoài các ch tiêu trên, i v i m t s m t hàng c th còn có nh ng ch tiêu khác ph i ghi trên nhãn hàng hoá theo TCVN: - Bông xơ: ghi các ch tiêu phNm ch t ch y u theo TCVN; - S i: ghi các ch tiêu s n phNm ch y u theo TCVN; - Chăn, b t, l u: ghi kích thư c tr ng lư ng. 4. V thành ph n c u t o - Ch y u nêu thành ph n xơ, s i (pe, cót, visco...); - N u s n phNm nhi u l p thì ghi cho t ng l p.
 13. 5. V hư ng d n s d ng - Hư ng d n cách là, cách gi t, cách phơi; - Hư ng d n s d ng i v i s n phNm có tính ch t c bi t. 6. V ngày s n xu t và th i h n s d ng i v i nh ng s n phNm ph c v , c n an toàn cao như qu n áo th thao, trang ph c quân i, an toàn lao ng, các s n phNm c bi t khác c n ghi ch tiêu này. II. HÌNH TH C NHÃN HÀNG HOÁ Ch y u hình th c g n trên hàng hoá v i các lo i sau: - Nhãn c (c vóc, bi u tư ng, tên nhà s n xu t, xu t x ...); - Nhãn treo; - Nhãn g n cà v t, c p; - Nhãn may, thêu tr c ti p lên s n phNm. V ngôn ng trình bày Hàng dùng trong nư c, dùng ti ng Vi t, n u c n có thêm ti ng nư c ngoài nhưng kích thư c nh hơn. Nhãn hàng hoá xu t khNu ph i vi t theo ngôn ng tho thu n hai phía nh p khNu và xu t khNu. Hàng hoá nh p khNu trên nhãn hàng nguyên g c ph i ghi các thông tin b t bu c b ng ti ng Vi t Nam. PH L C S 7 HƯ NG D N CÁCH GHI NHĂN HÀNH HOÁ LÀ S N PH M NGÀNH I N- I NT (Ban hành kèm theo Thông tư s 04/2000/TT-B Công nghi p nh ngày 30 tháng 6 năm 2000 c a B Công nghi p) 1. Tên hàng hoá Ghi rõ máy thu hình, máy thu thanh, máy ghi âm, máy thu phát băng hình, i n tr , ng h o i n, t phân phôi i n, t i u khi n, cáp i n, ng cơ i n, máy phát i n, v.v... 2. nh lư ng hàng hoá
 14. Ghi theo i u 8, Kho n 1 Quy ch ghi nhãn hàng hoá và i m 3, M c A, Chương II Thông tư hư ng d n c a B Thương m i. Riêng kích thư c màn hình máy thu hình và máy tính ư c dùng ơn v o là inh (") theo thông l qu c t . Hàng hoá d ng dây như: dây i n, cáp i n, dây thi c ư c dùng ơn v là cu n v i các thông s : - dài cu n (m, ví d dài cu n = 100 mét); - ư ng kính dây f (mm, ví d ư ng kính) = 2,5 mm), ho c - ti t di n dây (mm2, A x A, ho c A x B mm2). Kh i lư ng hàng hoá vư t quá 1000 kg, ư c phép dùng ơn v o là t n (t) ví d : vi t 1,5 t mà không vi t 1500 kg. Hàng hoá có chi u dài trên 1000 mét ư c phép dùng ơn v o là kilômét (km, ví d ghi 2,5 km mà không ghi 2500 m). 3. Thành ph n c u t o Vi c ghi thành ph n c u t o ch y u áp d ng i v i hàng hoá là nguyên li u, v t li u dùng cho vi c s n xu t các linh ki n, ph ki n i n, i n t , ư c ghi theo i u 9, Kho n 1 Quy ch ghi nhãn hàng hoá và i m 4, M c A, Chương II Thông tư hư ng d n c a B Thương m i. i v i các thi t b l nh (máy i u hoà, t l nh,... ) b t bu c ph i ghi rõ tên môi ch t làm l nh. 4. Ch tiêu ch t lư ng ch y u ư c ghi v i m c ích th hi n ư c h u h t các ch tiêu ch t lư ng cơ b n c a lo i hàng hóa s n phNm và kh năng s d ng c a các hàng hoá ó trong s n xu t công nghi p và sinh ho t theo i u 10 Quy ch ghi nhãn hàng hoá và i m 5, M c A, Chương II Thông tư hư ng d n c a B Thương m i. Các s n phNm hàng hoá chưa có tiêu chuNn qu c gia, tiêu chuNn ngành, ngư i s n xu t ph i t công b các ch tiêu ch t lư ng s n phNm c a hàng hoá và ch u trách nhi m trư c các ch tiêu ó v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c và ngư i tiêu dùng.
Đồng bộ tài khoản