Thông tư 04/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:122

0
104
lượt xem
7
download

Thông tư 04/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a b é  k Õ   o ¹ ch v µ  ® Ç u    S è  04/2000/TT­B K H   h t n g µ y  26 th¸ng 5 n¨ m  2000 H í ng d É n   ù c hi Ö n   th Q u y   h Õ  § Ê u  th Ç u   c (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è 88/1999/N§­   µy  th¸ng9    ®Þ s  CP ng 01    n¨m   1999  vµ NghÞ   nh  è  ®Þ s 14/2000/N§­   µy  th¸ng5  CP ng 05    n¨m  2000  ña  Ýnh   c Ch phñ) C¨n  Quy  Õ   Êu  Çu  cø  ch § th ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 88/1999/   N§­CP   µy  th¸ng9  ng 01    n¨m 1999 (N§ 88/CP) vµ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 14/2000/N§­   CP   µy  th¸ng 5  ng 05    n¨m  2000 (N§ 14/CP)  ña  Ýnh  ñ, Bé   Õ   ¹ch  µ   c Ch ph   K ho v §Çu   íng  Én  ùc hiÖn  ét  è  éi dung  ñ  Õu  ña  th d th   m sn  ch y c Quy  Õ   Êu  Çu  ch § th nh sau: P h Ç n  thø n h Ê t m é t s è  v Ê n  ® Ò  c h u n g     C h ¬ n g    ® è i tî ng ¸p d ô n g I. §èi t ng  dông   î ¸p  Quy  Õ   Êu  Çu  ch § th quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  2  2  Quy  Õ   Êu  Çu,cô  Ó    ch § th   th nh sau: M ô c  I.  C¸c  ù  ¸n quy ® Þ n h  t¹i® i Ó m   kho¶n  §i Ò u  d   a  2  2  c ñ a Q u y   Õ  § Ê u   Ç u  ch th C¸c  ù  ®Ç u    ùc  Ön  d ¸n  t th hi theo  Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u     µ  ©y  ùng  l  tv x d quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ ti® a  2  2  Quy  Õ   Êu  Çu  µ c¸c dù    ã  ch § th l     ¸n c sö  ông  èn  ©n  d v ng s¸ch nhµ  íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc b¶o    n  td do  n  l∙nh,vèn  Ýn    t dông  u    ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   íc,vèn  u     i   Nh n   ®Ç t ph¸ttr Ón cña   i   doanh nghiÖp  nhµ  íc,bao  å m:  n  g 1. C¸c  ù    u    ©y  ùng  íi,c¶it¹o,söa  ÷a  ín, ©ng  Êp    ù    d ¸n ®Ç tx d m    ch l   n c c¸c d ¸n ®∙  u    ©y  ùng;   ®Ç tx d   2.C¸c  ù    u        d ¸n ®Ç t®Ó mua  ¾ m   µis¶n  Ó   thiÕtbÞ, m¸y  ãc  s t  k c¶     m kh«ng  cÇn  ¾p  Æt  µ  l® v s¶n  È m   ph c«ng  Ö   ngh khoa  äc  íi; hm  3. C¸c  ù  sö  ông  èn  ©n    d ¸n  d v ng s¸ch  µ  íc ®Ó   nh n   quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón  i  vïng,l∙nhthæ, quy  ¹ch ph¸ttr Ón ngµnh,quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ,n«ng       ho     i     ho   d ® th   th«n.  M ô c  II.  C¸c d ù  ¸n  Ç n  lùa ch ä n  è i   ® Ç u    ® Ó   ù c hi Ö n c ® t¸c t th
 2. 2 C¸c  ù    Çn  ùachän  i t¸c®Ç u      ùc hiÖn  d ¸n c l   ®è     t®Ó th   quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ t  i d kho¶n  §iÒu  cña  2  2  Quy  Õ   Êu  Çu    ã  õ 2  µ  u    trë lªn cïng ch § th khi c t   nh ®Ç t       muèn tham    gia,bao  å m: g 1.C¸c  ù    ªndoanh;   d ¸n li   2.C¸c  ù    ùc hiÖn    d ¸n th   theo h×nh    thøc hîp ®ång  îp t¸ckinh doanh;    h     3.C¸c  ù      d ¸n 100%   èn  ícngoµi; v n  4.C¸c  ù      d ¸n BOT,  BT,  BTO;  5.C¸c  ù      d ¸n kh¸ccÇn  ùachän  i t¸c®Ç u  .   l  ®è     t C h ¬ n g    s ¬  tuy Ó n  n h µ   Ç u II. th S¬   Ón  µ  Çu  tuy nh th quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  cña  ®Þ ti §i 23  §i 34  Quy  Õ   Êu  ch § thÇu,cô  Ó      th nh sau: M ô c  I. u y  ® Þ n h  chung v Ò   ¬  tuy Ó n  Q s 1. C¸c  ãithÇu  ã    Þ tõ 300  û ®ång  ëlªn®èi  íimua   ¾ m   µng    g  c gi¸tr     t  tr     v  s h ho¸ vµ  õ 200  û ®ång  ëlªn®èi  íix©y  ¾p  u     t  t  tr     v  l ®Ò ph¶itiÕn  µnh  ¬  Ón.   h s tuy   Tuú  theo  Ýnh  Êt cña  õng  ãi thÇu, c¸c gãi thÇu  ã  Ýa  Þ díimøc     t ch   t g      cg tr     quy ®Þnh  trªncòng  ã  Ó  chøc  ¬  Ón    ¬  ë  Õt ®Þnh  ña  êi nªu    c th tæ  s tuy trªnc s quy   c ng   cã  Èm  Òn  th quy trongkÕ   ¹ch ®Êu  Çu  îcduyÖt.   ho   th ®   2. §èivíic¸c gãithÇu           mua   ¾ m   µng    s h ho¸ hoÆc   ©y  ¾p  x l kh«ng  qua  ¬  s tuyÓn, trong hå  ¬  êi  Çu      s m th ph¶iyªu  Çu  µ  Çu  ép      µiliÖu vÒ     c nh th n ®ñ c¸c t     n¨ng  ùc quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  l  ®Þ ti® b  2  9  Quy  Õ   Êu  Çu  µ    ch § th v kª khain¨ng  ùc,kinh nghiÖm     l    theo    É u   ©u  ái sè              vµ    c¸c m c h   2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  9 nªu  ¹ M ôc    Çn  å   ¬  ¬  Ón  ô  ôcII  ña  t  i IIPh H s s tuy Ph l   I c Th«ng   µy. tn 3. Thêigian s¬  Ón  Ó   õ khiph¸thµnh  å  ¬  êi  ¬  Ón        tuy k t       h s m s tuy cho  n   ®Õ khi c«ng  è  Õt    b k qu¶  i  íi®Êu   Çu  èc  Õ  ®è v   th qu t kh«ng  qu¸  ngµy, ®èi  íi 90    v  ®Êu  Çu  th trong níckh«ng    ngµy.KhuyÕn  Ých  ótng ¾n  êigian s¬     qu¸ 60    kh r  th     tuyÓn.      M ô c  II. å  s ¬  m ê i s ¬  tuy Ó n  H M É u   å  ¬  êi  ¬  Ón  µ  Çu  h s m s tuy nh th quy  nh  ¹  ô  ôcII  ña  ®Þ tiPh l   Ic Th«ng   t nµy. Hå   ¬  êi  ¬  Ón  µ  Çu  Bªn  êi  Çu  Ëp    s m s tuy nh th do  m th l hoÆc   thuª chuyªn     gia thùc hiÖn.Bªn  êi  Çu  ã        m th c tr¸chnhiÖ m   ×nh ngêicã  Èm  Òn    tr     th quy hoÆc   cÊp  ã  Èm  Òn    Öt hå  ¬  êi  ¬  Ón  íckhiph¸thµnh.    c th quy phª duy   s m s tuy tr           M ô c  III.Tiªu chu È n ® ¸nh gi¸ h å  s ¬  d ù  s ¬  tuy Ó n     ViÖc  ¸nh    å  ¬  ù  ¬  Ón  îc tiÕn  µnh    ¬  ë  Ê m   iÓ m   ® gi¸h s d s tuy ®   h trªnc s ch ® theo 3    Èn  íi ÷ng  éidung  Ýnh      tiªuchu v   nh n  ch nh sau:
 3. 3 1.N¨ng  ùcvÒ   ü  Ët(kho¶ng  õ20     l   k thu   t   ­30%   tæng  è  iÓ m),bao  å m: s®   g a.Nh÷ng    s¶n  È m   ph kinhdoanh  Ýnh;   ch b.Sè îng vµ  ×nh ®é     é    l   tr   c¸n b chuyªn m«n;   c.Dù   Õn  ©n  ù  µ  chøc  Ön  êng;   ki nh s v tæ  hi tr d.Dù   Õn  Çu  ô;   ki th ph ®.  Kh¶  n¨ng  è  ÝthiÕtbÞ  b tr     cho  Öc  ùc hiÖn  ãithÇu; vi th   g  e.   Kh¶  n¨ng  ªndanh  ªnkÕt  µ  ö  ông  Çu  ô  ÖtNam. li   li   vsd th ph Vi   2.N¨ng  ùcvÒ   µi Ýnh    l   t  ch (kho¶ng  õ30   t   ­40%   tæng  è  iÓ m),bao  å m: s®   g a.Doanh      thu trong 3  n   n¨m  Çn  y  útheo tõng gãithÇu);   ®Õ 5  g ®© (tu        b. Tæng  µis¶n,vèn u  ng, lî nhuËn  ícvµ    t    l ®é     i tr   sau  Õ  thu trong 3  n       ®Õ 5 n¨m  Çn  y  útheo tõng gãithÇu); g ®© (tu        c.Gi¸trÞcña    Çn  îp ®ång  ang  ùc hiÖn  a  µn  µnh;     c¸cph h   ® th   ch ho th d. Kh¶    n¨ng  Ýn  ông  ña  µ  Çu  µ  a   td c nh th v ®Þ chØ     ©n  µng  c¸c ng h cung  cÊp  Ýn  ông  td cho  µ  Çu. nh th 3.   Kinh  nghiÖ m  (kho¶ng  õ30   t   ­40%   tæng  è  iÓ m),bao  å m: s®   g a.Sè    n¨m  kinhnghiÖm  ¹t®éng;   ho   b. Sè  îng c¸c hîp ®ång  ã    Þ tõ 50%   ëlªnso  íi   ãithÇu  ang   l    c gi¸tr     tr     v   g   gi¸ ® s¬  Ón  ∙  ùc hiÖn  tuy ® th   trongvßng  ®Õ n   n¨m  Çn  y;   3  5  g ®© c. Sè  îng    îp  ng  ∙  ùc  Ön    l c¸c h ®å ® th hi trong  ¹m      Õ  í   ph vi trªnth gi i trong ,   khu  ùc  µ    Öt Nam   v v ë Vi   trong vßng  ®Õ n   n¨m  Çn  y  ã  Ýnh  Êt t ng    3  5  g ®© c t ch  ¬ tùnh  ãithÇu  ang  ¬  Ón.   g  ® s tuy   §èi víigãi thÇu       mua   ¾ m   µng  s h ho¸, tïytheo  Ýnh  Êt  ña  õng  ãi    t ch c t g  thÇu,yªu cÇu  Ò   êigian nªu  ¹ ®iÓ m   vµ  kho¶n    iÓ m   vµ  kho¶n       v th     ti   a  b  2,® b  c  3 M ôc  µy  ã  Ó  t  ¬n  n¨m    ¬  ë  ï hîp víi ×nh  ×nh  ùc tÕ  ña  ù  n c th Ý h 3  trªnc s ph       t h th   c d ¸n vµ  Çn  îcngêicã  Èm  Òn   c ®    th quy hoÆc   Êp  ã  Èm  Òn  Êp  Ën.  c c th quy ch thu    Tuú theo  Ýnh  Êt cña  õng  ãithÇu  µ     nh  éidung  ô  Ó  µ  t ch   t g  m x¸c ®Þ n  c th v tû träng ®iÓ m       cho  õng  éidung  t n  nªu  ¹  ti kho¶n    vµ  cña  ôc  µy.§iÓ m   1, 2  3  M n  sè  îctÝnh  ®  theo thang  iÓ m     ® 100 hoÆc  1000.    M ô c  IV. §¸nh gi¸ h å  s ¬  d ù  s ¬  tuy Ó n   ViÖc  ¸nh    å  ¬  ù  ¬  Ón  Bªn  êi  Çu  ® gi¸h s d s tuy do  m th hoÆc     thuªchuyªn gia    thùc hiÖn.Hå   ¬  ù  ¬  Ón  îc®¸nh    µ®¹tyªu cÇu  ¬  Ón    tsè      s d s tuy ®   gi¸l       s tuy khi®¹   ®iÓ m   èithiÓu  õ 60%   t  t  tæng  è  iÓ m   ëlªnvµ  õng    Èn  Ò   s® tr     t tiªuchu v n¨ng  ùc l  kü  Ët, thu   n¨ng  ùctµichÝnh,kinhnghiÖm  u   ttõ50%   ëlªn®iÓ m   èi a   l       ®Ò ®¹     tr     t  ® cña    Èn  . tiªuchu ®ã c h ¬ n g     h ÷ n g  v Ê n  ® Ò  k h¸c III.n
 4. 4 M ô c  I. Ò u ki Ö n tha m  d ù   Ç u  §i th 1.  êng  îp  Tr h Tæng   c«ng    øng     ù   Çu  ty ® tªn d th quy  nh   ¹  iÓ m     ®Þ t i® c kho¶n  §iÒu  cña  2  9  Quy  Õ   Êu  Çu  ×    n  Þ  ùcthuéc nhng  ¹ch ch § th th c¸c ®¬ v tr     h  to¸nphô  éc kh«ng  îcphÐp    thu   ®  tham  ù  íitc¸ch lµ nhµ  Çu  c  Ëp  d v       th ®é l trong   cïng m ét  ãithÇu  íi ×nh    g  d  h thøc  µnhµ  Çu  Ýnh  i   l  th ch (l ªndanh hoÆc   n  ­ ®¬ ph ¬ng).  2. C¸c  µ  Çu  ícngoµitham    u  Çu    Öt Nam     nh th n     gia ®Ê th ë Vi   ph¶icam   Õt    k mua   ¾ m   µ  ö  ông    Ët t thiÕtbÞ   ï hîp  Ò   Êt l ng  µ    ®ang  s vsd c¸c v      ph   v ch  î v gi¸c¶  s¶n  Êt,gia c«ng  µ  Ön  ã  ¹  Öt Nam   xu     v hi c t i Vi   theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  4  10  ña  c Quy  Õ   Êu  Çu,n Õu  ch § th   trong níckh«ng  ã     c hoÆc   kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  s¶n  Êt,gia  xu   c«ng  ×  µ  Çu  îc chµo  õ nguån  Ëp  ¹itrªnc¬  ë  th nh th ®   t  nh ngo     s ®¶m  b¶o  Êtl ng vµ    hîp lý.   ch  î   gi¸c¶        M ô c  II. h Ø  ® Þ n h  th Ç u  C G ãi  Çu  ã  Ýnh  Êt  Æc   Öt kh¸c do  th c t ch ® bi     yªu  Çu  ña  ¬  c c c quan  µitrî t   vèn,do  Ýnh   t phøc  ¹pvÒ   ü  Ëtvµ  t   k thu   c«ng  Ö   ngh hoÆc   yªu  Çu  t  Êt do  c ®é xu   cña  ù    îc¸p dông  ×nh  d ¸n ®     h thøc chØ  nh  Çu    ®Þ th quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  ®Þ ti  d  3  Òu  cu¶  §i 4  Quy  Õ   Êu  Çu  µgãithÇu  ã    Þtõ1  û ®ång  ëlªn®èi  ch § th l     c gi¸tr     t   tr     víi  mua  ¾ m   µng    s h ho¸ hoÆc   ©y  ¾p,cã    Þtõ500  iÖu®ång  ëlªn®èi x l   gi¸tr     tr   tr       víi   Ên  õtvÊn  Ëp B¸o      v (tr    t l  c¸o nghiªncøu  Òn kh¶  ,   ti   thi kh¶    éc c¸cdù      thi)thu     ¸n nhã m  A,B,C  µ ¬ng  ¬ng  ngêicã  Èm  Òn  Õt  nh  u    Õt vt ® do    th quy quy ®Þ ®Ç tquy   ®Þnh  Öc  vi chØ  nh  Çu    ¬  ë  ®Þ th trªnc s b¸o  thÈm  nh  ña  é   Õ   ¹ch  c¸o  ®Þ c B K ho vµ  Çu , ý  Õn  § t  ki b»ng  b¶n  ña  ¬  v¨n  c c quan  µitrîvèn  µ  ¬  t   v c quan  ªnquan  li   kh¸c.§èivíic¸c gãithÇu  µy  Õu  éc  ù  nhã m   hoÆc  ¬ng  ¬ng  ×          nn thu d ¸n  A  t ® th   viÖc  chØ  nh  Çu  Ïdo  ñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh    ¬  ë  Èm   ®Þ th s   Th t   ph quy ®Þ trªnc s th ®Þnh  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,ý  Õn  c B K ho   § t  ki b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  µitrî èn  t   v vµ  ¬  c quan  ªnquan  li   kh¸c,kh«ng  ©n  Êp   ®èi  íic¸c gãi thÇu    ph c nh v      nªu  ¹ ti   ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  c  3  4  Quy  Õ   Êu  Çu. ch § th §èivíi   ù    ªndoanh,hîp ®ång  îp t¸ckinh doanh      d ¸n li   c¸c    h     hoÆc     Çn, cæ ph   viÖc  chØ  nh  Çu  t¹ kho¶n  M ôc    ña  ¬ng  µy. ®Þ th nªu    i 1  VIIIc Ch n   M ô c  III.M ê i th Ç u   M êi  Çu  ùc hiÖn  th th   qua  th«ng  m êi  Çu  b¸o  th hoÆc   öith m êi  Çu  quy  g    th   ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu    2  20, kho¶n  §iÒu    3  22, kho¶n  §iÒu    iÓ m   kho¶n  3  33,® b  1  Òu  vµ  §i 45  kho¶n  §iÒu  cña  2  47  Quy  Õ   Êu  Çu,bao  å m: ch § th   g 1.Th«ng  m êi  Çu   b¸o  th Th«ng b¸o  êi  Çu  dông  m th ¸p  trong  êng  îp  u   Çu  éng  i M É u   tr h ®Ê th r r∙   . th«ng    êi  Çu  t¹ Phô  ôcI,IIvµ  I ña  b¸o m th nªu   i l       II  c Th«ng   µy.   tn     Bªn  êi  Çu  m th ph¶itiÕn hµnh      th«ng  trªnc¸c ph¬ng  Ön th«ng    i b¸o      ti   tin®¹   chóng  ú theo  tu   quy    µ  Ýnh  Êt cña  ãithÇu      ê b¸o  m« v t ch   g  trªnc¸c t   phæ  th«ng  hµng  µy, ph¬ng  Ön  ng   ti nghe  ×n  µ    ¬ng  Ön  nh v c¸c ph ti kh¸c,nhng  èithiÓu   t    ph¶i®¶m     b¶o  kú  ªntôcvµ  3  li     ph¶ith«ng  tr ckhiph¸thµnh  å  ¬  êi  Çu    b¸o  í       h s m th
 5. 5 5  µy  i víigãithÇu  ng ®è       quy    á  µ  íc 10  µy  i víic¸c gãithÇu  m« nh v tr   ng ®è         kh¸c  kÓ   õngµy  t  th«ng    Çn  u. b¸o l ®Ç Trong  êng  îp  u   Çu  èc  Õ, Bªn  êi  Çu  tr h ®Ê th qu t   m th ph¶i th«ng    b¸o theo  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  µy  µ  n v ph¶ith«ng    b¸o  t  Êt trªnm ét  ê b¸o  Õng  Ý nh     t  ti Anh  ® îcph¸thµnh  éng      ÖtNam      r r∙ ë Vi   i hoÆc   theo quy  nh  ña  µ  µi î    ®Þ c nh t      tr . 2.G öi thm êi  Çu      th G öi    êi  Çu  îcthùc hiÖn  i víic¸c gãithÇu  ùc hiÖn  ×nh  th m th ®     ®è         th   h thøc  ®Êu  Çu  ¹n chÕ,  i víi   ãithÇu  ∙  th h   ®è     g   c¸c ® qua  ¬  Ón,c¸cgãithÇu   Ên  ∙  s tuy       tv ® cã danh  s¸ch  ¾n   îc chän. Bªn  êi  Çu  Çn  öi trùc tiÕp   m êi  Çu, ng ®    m th c g    th th   qua Fax, qua  êng  u  iÖn    ® b® hoÆc     ¬ng  Ön  c¸c ph ti kh¸c tí  µ  Çu   i nh th trong   danh  s¸ch  êi  ∙  îc ngêi cã  Èm   Òn  m ®®    th quy hoÆc   Êp  ã  Èm   Òn    c c th quy phª duyÖt.Thêigian tõ khigöith m êi  Çu  n       µnh  å  ¬  êi  Çu  t              th ®Õ khiph¸th h s m th Ý nhÊt lµ7  µy  i víi u  Çu  èc  Õ  µ  ngµy  i víi u  Çu      ng ®è     ®Ê th qu t v 5  ®è    ®Ê th trong n­  íc,3  µy  i víi ãithÇu    ng ®è       g quy    á.M É u     êi  Çu  i víi õng lÜnh  ùc  m« nh   thm th ®è     t  v cô  Ó  îcnªu  ¹ c¸cPhô  ôcI,   µ  I ña  th ®   t     i l     v II c Th«ng   µy.    II   tn     M ô c  IV. h êi   T gian chu È n  Þ  h å  s ¬  d ù  th Ç u b Thêi gian  èithiÓu    Èn  Þ   å  ¬  ù  Çu    t  ®Ó chu b h s d th quy  nh  ¹ ®Þ tikho¶n    1 §iÒu  cña  12  Quy  Õ   Êu  Çu. Trêng  îp  Çn  öa  æi  å  ¬  êi  Çu, ch § th   hc s® h s m th   ngoµiquy  nh  ∙  t¹ kho¶n  §iÒu  cña    ®Þ ® nªu   i 1  12  Quy  Õ   Êu  Çu,®èi víi ãi ch § th         g thÇu  quy    á  m« nh Bªn  êi  Çu  Çn  m th c th«ng b¸o cho c¸c  µ  Çu  íc thêi nh th tr     ®iÓ m   ng  Çu  µ5  µy    µ  Çu  ã    êigian chuÈn  Þ   å  ¬  ù  ®ã th l   ng ®Ó nh th c ®ñ th     bhsd thÇu.     M ô c  V.  Õ p nh Ë n h å   ¬  d ù  th Ç u Ti s ViÖc  Õp  Ën  å  ¬  ù  Çu  ti nh h s d th quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu    5  20, kho¶n    4 §iÒu    22, kho¶n  §iÒu    iÓ m   kho¶n  §iÒu    4  33, ® c  1  45, kho¶n  §iÒu  cña  3  47  Quy  Õ   Êu  Çu  îcthùc hiÖn    ch § th ®     nh sau: 1. Bªn  êi  Çu  Õp  Ën  å  ¬  ù  Çu  nhµ  Çu  ép  ùc tiÕp m th ti nh h s d th do  th n tr     hoÆc   öiqua  u  iÖn  g  b® theo  a  ®Þ chØ  µ  êigian quy  nh  v th     ®Þ trong hå  ¬  êi    sm thÇu.   2. Bªn  êi  Çu    m th kh«ng  Ën  å  ¬  ù  Çu  nh h s d th hoÆc   Êt  ú  µiliÖu    b k t  bæ sung  µo, kÓ   th gi¶m    n   c¶    gi¸sau  êi®iÓ m   ng  Çu  õtµiliÖu lµm  â hå  th   ®ã th (tr       r  s¬  ù  Çu  d th theo  yªu  Çu  ña  c c Bªn  êi  Çu  m th quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 11  Quy  chÕ   Êu  Çu).C¸c  å  ¬  ù  Çu  ép  § th   h s d th n sau  êi®iÓ m   ng  Çu  îcxem   µ th   ®ã th ®   l  kh«ng  îp lÖ  µ  îcgöitr¶l¹cho  µ  Çu  h   v ®        i nh th theo nguyªn tr¹ng.       3. Khi muèn  öa  æi     s® hoÆc   óthå  ¬  ù  Çu  ∙  ép,nhµ  Çu  r   s d th ® n   th ph¶icã    v¨n b¶n    th«ng  xinsöa  æi  b¸o    ® hoÆc   óthå  ¬  ù  Çu  µ  r   s d th v Bªn  êi  Çu  m th ph¶i   nhËn  îc ®Ò   Þ   ña  µ  Çu  íc thêi®iÓ m   ng  Çu  ®  ngh c nh th tr     ®ã th quy  nh    ®Þ nªu tronghå  ¬  êi  Çu.   s m th
 6. 6 M ô c  VI. ë  th Ç u  M ViÖc  ë   Çu  m th quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  1  13  Quy  Õ   Êu  Çu, ch § th   bao  å m: g 1.ChuÈn  Þ  ë   Çu   b m th Bªn  êi  Çu  êi  idiÖn  ña  õng  µ  Çu  µ  ã  Ó  êi  idiÖn  m th m ®¹   ct nh th v c th m ®¹   cña    ¬  c¸c c quan qu¶n  ýcã  ªnquan  n   l   li   ®Õ tham  ù  ë   Çu    d m th ®Ó chøng  Õn. ki   ViÖc  ë   Çu  îc tiÕn  µnh  m th ®   h theo  a   iÓ m,  êigian    ®Þ ® th   ghi trong hå  ¬  êi    sm thÇu,kh«ng  ô  éc vµo  ù  ã  Æt     ph thu   scm hay  ¾ng  Æt   ña    µ  Çu  îc v m c c¸c nh th ®   m êi.    2.Tr×nh  ùm ë   Çu   t   th a.Th«ng  thµnh  Çn    b¸o  ph tham  ù. d b.Th«ng  sè îng vµ    µ  Çu  ép  å  ¬  ù  Çu.   b¸o  l   tªnnh th n h s d th c.KiÓ m       traniªm  phong    å  ¬  ù  Çu. c¸ch s d th d. M ë   Çn îtc¸c tóihå  ¬  ù  Çu,®äc  µ    ¹ c¸c th«ng    ñ  Õu    l l       s d th   v ghil     i tinch y sau: ­Tªn  µ  Çu;   nh th   ­Sè îng b¶n  Ýnh,b¶n  ôp  å  ¬  ù  Çu;  l  ch   ch h s d th ­Gi¸dù  Çu,trong®ã       th     gi¶m    gi¸; ­B¶o    ù  Çu  Õu  ã;   l∙nhd th n c ­Nh÷ng  Ên      v ®Ò kh¸c.   ®)  Th«ng  qua    biªnb¶n  ë   Çu. m th e) §¹idiÖn     Bªn  êi  Çu,®¹idiÖn  µ  Çu  µ  idiÖn  ña    ¬  m th     nh th v ®¹   c c¸cc quan  qu¶n  ýcã  ªnquan  Õu  ã  Æt)  ý    Ën  µo    l   li   (n c m k x¸cnh v biªnb¶n  ë   Çu. m th g) Tæ     chuyªn gia hoÆc      Bªn  êi  Çu  ý    Ën  µo  m th k x¸cnh v b¶n  Ýnh  å  ¬  ch hs dù  Çu  íc khi tiÕn  µnh  ¸nh    th tr     h ® gi¸theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  cña  1  13  Quy  Õ   Êu  Çu.   ch § th   B¶n  Ýnh  å  ¬  ù  Çu  îc b¶o  ch h s d th ®   qu¶n theo  Õ     ch ®é b¶o  Ët  µ  Öc  ¸nh    îctiÕn hµnh  m v vi ® gi¸®     theo b¶n  ôp.    ch               M ô c  VII. a nh    D s¸ch ng ¾ n Danh s¸ch  ¾n     µ  Çu  ng c¸c nh th quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  21  3  Quy  chÕ   Êu  Çu,bao  å m: § th   g Danh  s¸ch  ¾n   i  íigãi thÇu   Ên  µ danh  ng ®è v     tv l   s¸ch  êi  m tham  ù  u   d ®Ê thÇu   Ên  t v bao  å m   t  Êt 5  µ  Çu. Trêng  îp  g Ý nh   nh th   h kh«ng    è îng  nhµ  ®ñ s l 5  thÇu tham  ù, Bªn  êi  Çu  Çn  d  m th c b¸o    êi cã  Èm  Òn  c¸o ng   th quy hoÆc   Êp  ã  cc thÈm  Òn  Õt ®Þnh. quy quy   Danh  s¸ch ng ¾n  i  íigãithÇu    ®è v     mua   ¾ m   µng    s h ho¸ hoÆc   ©y  ¾p  µ x l l  danh  s¸ch    µ  Çu  îc chän  c¸c nh th ®   th«ng qua  íc ®¸nh    Ò   Æt   ü  Ët b  gi¸v m k thu   bao  å m   Êtc¶    µ  Çu  t sè  iÓ m   õ ®iÓ m   èithiÓu  ëlªnvÒ   Æt   g t   c¸c nh th ®¹   ® t  t  tr     m kü  Ët®∙  thu   quy  nh ®Þ trong tiªuchuÈn  ¸nh    îcduyÖt.     ® gi¸®     
 7. 7 M ô c  VIII.P h © n  c Ê p tr¸ch    nhi Ö m  v Ò  ® Ê u  th Ç u Ph ©n  Êp  c tr¸chnhiÖm   Ò   u  Çu    v ®Ê th quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti  52  Quy  Õ   ch §Êu  Çu    th nh sau: 1. Héi ®ång     qu¶n  Þ(hoÆc  êi® îcHéi ®ång  tr   ng       qu¶n  Þuû  Òn)  ña  tr   quy c doanh  nghiÖp  ªndoanh  li   (C«ng    ty tr¸ch nhiÖm   ÷u  ¹n),§¹idiÖn  îp    hh    h ph¸p  cña    c¸c bªn tham    îp ®ång  îp t¸ckinh doanh,Héi ®ång  gia h   h        qu¶n  Þ (hoÆc   tr   ngêi® îcHéi ®ång      qu¶n  Þ uû  Òn)  ña  tr   quy c doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph (C«ng    ty cæ   Çn)  ã  ph c tr¸chnhiÖm     sau  y   i víic¸c dù    ªndoanh,hîp ®ång  îp  ®© ®è       ¸n li      h t¸ckinh    doanh  hoÆc     Çn  éc  cæ ph thu quyÒn  qu¶n  ý quy  nh   ¹  iÓ m     l  ®Þ t i® b kho¶n  §iÒu  cña  2  2  Quy  Õ   Êu  Çu: ch § th a. Phª  Öt  Õ   ¹ch  u   Çu  ña  ù    duy k ho ®Ê th c d ¸n,phª  duyÖt  Õt  k qu¶  u   ®Ê thÇu    ãithÇu  ña  ù    µ  Õt  nh  Öc  c¸c g   c d ¸n v quy ®Þ vi chØ  nh  Çu,mua   ¾ m   ®Þ th   s trùc tiÕp,tù thùc  Ön  i  íic¸c gãi thÇu       hi ®è v       quy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n  c¸c 3,5  µ    v6 §iÒu  cña  4  Quy  Õ   Êu  Çu    ¬  ë  ch § th trªnc s tho¶  Ën  ña  ¬  thu c c quan  Êp  Êy  c Gi phÐp  u    (®èi víidù   li   ®Ç t     ¸n  ªndoanh, hîp  ng  îp      ®å h t¸c kinh doanh),tho¶    thuËn  ña  ¬  c c quan  quyÕt  nh   Öc  ãp  èn    Çn  ña  µ   íc vµo  ®Þ vi g v cæ ph c Nh n   doanh  nghiÖp  ®èivíi ù    ña  (     ¸n c doanh  d nghiÖp    Çn); cæ ph b. Phª  Öt    éidung  ¬    duy c¸c n   c b¶n  ña    ×nh ®Êu   Çu  c qu¸ tr   th quy  nh  ¹ ®Þ ti  ®iÓ m         ,    vµ   b,c,d,® e,g  ikho¶n  §iÒu  cña  1  51  Quy  Õ   Êu  Çu. ch § th 2.   êicã  Èm  Òn  ña    Ng   th quy c doanh nghiÖp  µ  íccã  nh n   tr¸chnhiÖm       phª duyÖt    éidung  ¬  c¸c n   c b¶n  ña    ×nh ®Êu  Çu  c qu¸ tr   th quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti   51  Quy  Õ   Êu  Çu  i  íic¸c dù  thuéc  ¹m    îc quyÒn  Õt  nh   ch § th ®è v     ¸n  ph vi ®   quy ®Þ ®Ç u  . t M ô c  IX. ¶ o  m Ë t  å  s ¬, tµi liÖ u,  B h    th«ng tin  trong qu¸  ×nh ® Ê u  th Ç u tr Hå   ¬,tµiliÖu,th«ng    ã  ªnquan  n   ãithÇu  s     tinc li   ®Õ g   trong suètqu¸ tr×nh        ®Êu  Çu  îcxem   µnh÷ng  Ý  Ët  Ò   ¬ng  ¹icÇn  îcb¶o  Ët  th ®   l  b m v th m  ®  m theo Ph¸p    lÖnh  b¶o  Ö   Ý   Ët  µ  íc.ViÖc  vbm nh n   b¶o  Ët  å  ¬, tµiliÖu,th«ng    m hs     tintrong  suètqu¸ tr×nh ®Êu   Çu       th quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  vµ  Òu  cña  1  13  §i 56  Quy   chÕ   Êu  Çu  § th bao  å m: g 1. C¸  ©n,  Ëp  Ó  ña    nh t th c Bªn  êi  Çu, t Ên  Ëp  å  ¬  êi  Çu, c¬  m th    v l h s m th   quan  Èm  nh  µ  th ®Þ v phª  Öt  å  ¬  êi  Çu  duy h s m th kh«ng  îctiÕtlénéidung  å  ®        h s¬  êi  Çu  íi Êt cø  i t ng nµo  ícngµy    µnh  å  ¬  êi  Çu; m th v     ®è  î   b tr   ph¸th h s m th 2. Bªn  êi  Çu  ã  m th c tr¸ch nhiÖm     b¶o  Ët  å  ¬  ù  Çu  ña    µ  m h s d th c c¸c nh thÇu  ∙  ép.Nhµ   Çu  ã  ®n   th c tr¸chnhiÖ m     b¶o  Ët  å  ¬  ù  Çu  ña  × nh    m h s d th c m cho ®Õ n     khic«ng  è  Õt  b k qu¶  u   Çu. §èi víihå  ¬  ù  Çu  µo  µng  ¹nh  ®Ê th       s d th ch h c tranh® îcgöiqua      Fax  òng  c ph¶i® îcb¶o  Ët    i víi å  ¬  ù  Çu     m nh ®è     s d th kh¸c; h 3. C¸  ©n, tËp  Ó  ña    nh   th c Bªn  êi  Çu,cña    m th   Tæ chuyªn gia hoÆc     Ên     Tv cã tr¸chnhiÖ m   ¸nh    å  ¬  ù  Çu    ® gi¸h s d th kh«ng  îctiÕtléc¸c th«ng    ã  ªn ®        tinc li   quan  n     ×nh xÐt  Çu    éidung    å  ¬  ù  Çu,c¸c sæ       ®Õ qu¸ tr   th nh n   c¸c h s d th     tay ghi chÐp  µ      v c¸cbiªnb¶n  éc  äp  Ò   Ðt thÇu,c¸cý  Õn  Ën  Ðt ®¸nh    ña  cu h v x       ki nh x   gi¸c chuyªn giahoÆc    Ên  i víi õng nhµ  Çu  µ    µiliÖu cã  ªnquan     tv ®è     t  th v c¸ct     li   kh¸c;  
 8. 8 4. C¸c  ¬ng  Ön  ph ti th«ng    i chóng  tin®¹   kh«ng  a    ® c¸c th«ng    ã  ªn tinc li   quan  n   Ðt  Çu  ®Õ x th nªu  ¹  tikho¶n  M ôc  µy  3  n trong qu¸ tr×nh xÐt  Çu  Ó   õ      th k t   sau  êi®iÓ m   ë   å  ¬  ù  Çu  n   êi®iÓ m   th   m h s d th ®Õ th   c«ng  è  Õt  b k qu¶  u  Çu; ®Ê th   5. Bªn  êi  Çu,c¬    m th   quan  ×nh duyÖt  Õt  tr   k qu¶  u  Çu,c¬  ®Ê th   quan  Èm   th ®Þnh  Õt  k qu¶  u   Çu  µ  êicã  Èm  Òn  ®Ê th v ng   th quy hoÆc   Êp  ã  Èm  Òn  c c th quy cã tr¸chnhiÖ m     b¶o  Ët  å  ¬  ×nh duyÖt  Õt  m h s tr   k qu¶  u   Çu  ®Ê th nªu  ¹ tikho¶n   2 M ôc    ¬ng    Çn  I Ch I Ph thø n¨m  ña  c Th«ng   µy  µ    µiliÖu li   t n v c¸c t     ªnquan  n   ®Õ b¸o    Èm  nh  Õt  c¸o th ®Þ k qu¶  u  Çu  ña  ¬  ®Ê th c c quan  Èm  nh  th ®Þ nªu  ¹ kho¶n  ti   3  ôc    ¬ng   Çn  n¨m  ña  M IICh IPh thø  c Th«ng   µy. tn P h Ç n  thø h ai  k Õ  h o ¹ ch  ® Ê u  th Ç u c ñ a d ù  ¸n C h ¬ n g    l Ë p k Õ  h o ¹ ch ® Ê u  th Ç u I. K Õ   ¹ch  u   Çu  îc lËp  µ  ×nh  Öt    µm  ¬  ë  ho ®Ê th ®   v tr duy ®Ó l c s cho  Öc  vi thùc hiÖn  u   Çu. Khi x©y  ùng  Õ   ¹ch  u   Çu  Çn  ö  ông    ¬    ®Ê th     d k ho ®Ê th c sd c¸c c quan, tæ    chøc  chuyªn m«n     hoÆc     ©n    Óu  Ò   ù    ú  c¸ nh am hi v d ¸n.Tu theo  Ýnh  t chÊt c«ng  Öc  µ  êigian thùc hiÖn,viÖc  Ëp  Õ   ¹ch ®Êu   Çu  îcthùc   vi v th         l k ho   th ®     hiÖn    nh sau: M ô c  I. Ë p   Õ  ho¹ch ® Ê u  th Ç u cïng víi u y Õ t  Þ n h  L k  Q ® ® Ç u  t d ù  ¸n §èivíi ù    ã m   kÕ   ¹ch  u  Çu  ña  ù        ¸n nh d C,  ho ®Ê th c d ¸n ph¶i® îclËp  µ        v phª duyÖt  ïng  êi®iÓ m   íiB¸o  nghiªncøu  c th   v  c¸o    kh¶    thihoÆc  B¸o  ®Ç u    µ  c¸o  tv ® îc thÓ  Ön    hi trong Quy Õt  nh  u       ®Þ ®Ç t (quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  vµ  11  24  kho¶n  §iÒu  cña  10  30  Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng, ban  µnh  Ìm  l  tv x d   h k theo NghÞ  ®Þnh  sè  52/1999/N§­  ngµy 8/7/1999 vµ  NghÞ  ®Þnh  sè  CP 12/2000/N§­   µy  CP ng 5/5/2000  ña  Ýnh  ñ    Õ   ¹ch ®Êu  Çu  ña  ù  c Ch ph ).K ho   th c d ¸n ph¶iphïhîp víi éidung             n B¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶    thihoÆc   B¸o    u    ­ c¸o ®Ç t® îcduyÖt vµ  ïhîp víi     ph       Quy  Õ   Êu  Çu.  ch § th   Ngoµi c¸c dù  nhã m   m ét  è  ù  kh¸c n Õu    iÒu  Ön,cã  Ó      ¸n  C,  s d ¸n    ®ñ ® ki   th lËp  Õ   ¹ch  u   Çu  ña  ù  ®Ó     k ho ®Ê th c d ¸n  ®Ò nghÞ   phª  duyÖt cïng  íiquyÕt v    ®Þnh  u  , song  ®Ç t  ph¶i®¶m     b¶o    c¸c yªu  Çu  Ò   Õ   ¹ch  u   Çu  c v k ho ®Ê th nªu    ë §iÒu  cña  8  Quy  Õ   Êu  Çu.  ch § th    M ô c  II. Ë p  k Õ  ho¹ch ® Ê u  th Ç u sau khi ã   L  c Q u y Õ t ® Þ n h  ® Ç u  t d ù  ¸n  §èivíic¸c dù  cßn  ¹   Öc  Ëp  µ        ¸n  l ivi l v phª  Öt  Õ   ¹ch  u   Çu  ña  , duy k ho ®Ê th c dù    îctiÕn hµnh  ¸n ®     sau    ã  khic Quy Õt  nh  u    îcduyÖt.Trong  êng  îp ®Þ ®Ç t®     tr h  nµy, c¨n  ®Ó   Ëp  Õ   ¹ch  u   Çu  ña  ù  lµ c¸c  µiliÖu  îc phª   cø  l k ho ®Ê th c d ¸n    t  ®   duyÖt hoÆc   ã  Öu  ùcnh:   c hi l    
 9. 9 1.B¸o      c¸o nghiªncøu    kh¶    µ      thi c¸cv¨n b¶n    ×nh bæ   v gi¶itr   sung  trong qu¸    tr×nh thÈm  nh  ù    Õu  ã;   ®Þ d ¸n n c  2.Quy Õt  nh  u  ;   ®Þ ®Ç t  3. §iÒu  cquèc  Õ  Ò   µitrî i víic¸c dù    ö  ông  ån  µitrî èc    í  t v t           ¸n s d ®è ngu t     qu tÕ;   4.Dù     to¸n,  tæng  ù    îcduyÖt (nÕu  ã); d to¸n®     c  5.Kh¶    n¨ng  cung  Êp  èn,t×nh  ×nh  ùc tÕ  ña  ù    cv  h th   c d ¸n; 6.C¸c      v¨n b¶n  ph¸p lýcã  ªnquan      li   kh¸c(nÕu  ã).   c C h ¬ n g  II. é i d u n g  k Õ   o ¹ ch ® Ê u  th Ç u  c ñ a d ù    N h ¸n K Õ   ¹ch ®Êu  Çu  ho   th bao  å m   éidung    g n  c¸cc«ng  Öc  ña  ù    Çn  îc vi c d ¸n c ®   thùc  Ön  hi theo  Quy  Õ   Êu  Çu. Khi x©y  ùng  Õ   ¹ch  u   Çu  Çn  ch § th     d k ho ®Ê th c ®¶m  b¶o  y    néidung  ®Ç ®ñ 6    quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ ti  2  8  Quy  Õ   Êu  ch § thÇu,cô  Ó      th nh sau: M ô c  I. h © n    P chia g ãi th Ç u    1.  Öc  ©n  Vi ph chia dù  thµnh  ãi thÇu  Çn    ¸n  g  c c¨n  vµo  cø  c«ng nghÖ,  tÝnh  Êt kü  Ët hoÆc   ×nh  ù thùc hiÖn  ù    ãi  Çu  Çn  îc ph©n  ch   thu   tr t    d ¸n.G th c ®  chia theo    quy    îp  ývµ  ¶m   m« h l   ® b¶o  Ýnh  ng  é  ña  ù    t ®å b c d ¸n.Kh«ng  ©n   ph chia gãi thÇu     qu¸  á    ùc hiÖn  nh ®Ó th   chØ  nh  Çu  ®Þ th hoÆc   ãi thÇu  g  qu¸  ín l  ¶nh  ëng  n   ¬  éitham    ña    µ  Çu  h ®Õ c h   gia c c¸c nh th trong níc khitæ        chøc  u  ®Ê thÇu  èc  Õ. qu t   2. Trong  êng  îp  Æc   Öt,gãi thÇu  òng  ã  Ó    tr h® bi     c c th chia thµnh  Òu    nhi phÇn    ùc  Ön  ®Ó th hi theo  ét  m hoÆc  nhiÒu  îp  ng  µ  Çn  h ®å vc quy  nh   â ®Þ r  trong hå  ¬  êi  Çu    µ  Çu  ã  Ó  µo  Çu    s m th ®Ó nh th c th ch th cho  ét,nhiÒu  Çn m  ph hoÆc   µn  é gãithÇu.   to b        M ô c  II.Gi¸ g ãi th Ç u  µ ngu å n tµi Ý nh      v  ch Gi¸gãithÇu  îcx©y  ùng    ¬  ë  ïhîp víi ¬  Êu     ®  d trªnc s ph       c tæng  c møc  u    ®Ç t trong B¸o    c¸o nghiªn cøu    kh¶    thihoÆc   ù  d to¸n,tæng  ù    d to¸n cña  ù  ® îc   d ¸n    ngêicã  Èm  Òn    th quy hoÆc   Êp  ã  Èm  Òn  c c th quy phª  Öt.M çi  ãithÇu  Çn  duy   g  c x¸c ®Þnh  â  ån  µichÝnh    èn  ©n    r ngu t   nh v ng s¸ch,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc   td do  n  b¶o l∙nh, èn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc,vèn  u      iÓncña   vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n   ®Ç tph¸ttr   doanh  nghiÖp,vèn  nhµ  Çu    Õp    do  th thu x hoÆc     ån  èn  c¸cngu v kh¸c.   M ô c  III.H × n h  thøc  ùa ch ä n nh µ  th Ç u v µ  ph ¬ ng    l thøc ® Ê u  th Ç u Tuú theo  Ýnh  Êt c«ng  Öc  ña  õng  ãi thÇu  µ  ×nh  ×nh  ùc tÕ  t ch   vi c t g  vt h th   cña  ù  ®Ó     nh  ×nh  d ¸n  x¸c ®Þ h thøc  ùa chän  µ  Çu  µ  ¬ng  l  nh th v ph thøc  u   ®Ê
 10. 10 thÇu  cho  ï hîp. ViÖc  u   Çu  îc thùc  Ön    ¬  ë  õng  ãi thÇu  ph     ®Ê th ®   hi trªn c s t g  nghÜa  µ m ét  ãithÇu  l  g  chØ  ã  hå  ¬  ù  Çu  µ  îc tæ  c 1  s d th v ®   chøc  u   Çu   ®Ê th 1 lÇn.T¬ng    øng  íim çi  ãithÇu  v  g  chØ  ã  ét  ×nh  cm h thøc  ùa chän  µ  Çu  µ  l  nh th v m ét  ¬ng  ph thøc ®Êu  Çu.     th    M ô c  IV. Th êi gian t æ  chøc ® Ê u  th Ç u cho tõ ng g ãi Ç u   th Thêi gian  chøc  u   Çu  îc tÝnh  õ khiph¸thµnh  å  ¬  êi  Çu    tæ  ®Ê th ®   t      h s m th cho  n     ®Õ khic«ng  è  Õt  b k qu¶  u  Çu. ®Ê th   M ô c  V.  ¹i î p ® å n g   Lo  h Tuú  theo  Ýnh  Êt vµ  êigian thùc hiÖn  ãithÇu  µ   ùa chän  ¹  îp  t ch   th       g  m l  lo ih ®ång  cho  ï hîp.Trong  êng  îp  ãi thÇu  c  ùc  Ön  ph     tr h g  ®ùî th hi theo  Òu  îp nhi h   ®ång  ×    îp  ng    ã  Ó  ùc hiÖn  th c¸c h ®å ®ã c th th   theo  ïng  c hoÆc  kh¸c nhau  Ò     v lo¹  îp ®ång  ú theo  cÇu  Ò   éidung  µ  êigian thùc hiÖn,nhng  i  h tu   yªu  v n  v th         ph¶i   nªu  â trong hå  ¬  êi  Çu.    r    s m th      M ô c  VI. h êi   T gian  ù c hi Ö n hî p ® å n g   th Thêigian thùc hiÖn  îp ®ång  ù  Õn        h  d ki cho  õng  ãithÇu  t g  trong kÕ   ¹ch    ho ®Êu   Çu  th ph¶i phï hîp  íitiÕn    ña  ù  ® îc duyÖt  µ  Ýnh     v  ®é c d ¸n    vt kh¶    ña  thic viÖc  ùc hiÖn  ãithÇu. th   g    C h ¬ n g  III.Tr × n h d u y Ö t, th È m  ® Þ n h  v µ     p hª d u y Ö t k Õ  h o ¹ ch ® Ê u  th Ç u c ñ a d ù  ¸n M ô c  I. × nh duy Ö t k Õ  ho¹ch ® Ê u  th Ç u  Tr 1.Tr¸chnhiÖ m  ×nh duyÖt kÕ   ¹ch ®Êu  Çu     tr     ho   th Chñ   u    ã  ®Ç tc tr¸chnhiÖ m   ×nh kÕ   ¹ch  u   Çu  ña  ù  lªnngêi   tr   ho ®Ê th c d ¸n      cã  Èm  Òn  th quy phª  Öt.§èivíi   ù    ã m   vµ ¬ng  ¬ng  Öc  ×nh duy       d ¸n nh c¸c A  t ® vi tr   kÕ   ¹ch  u   Çu    ñ íng Ch Ýnh  ñ  Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬  ho ®Ê th lªnTh t   ph do  tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Héi ®ång  thu Ch ph     qu¶n  Þ cña  tr   Tæng  c«ng    ty nhµ  ícdo  ñ íng ChÝnh  ñ  µnh  Ëp,Chñ  Þch  û   n   Th t   ph th l  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ùc hiÖn  ph tr     ¬ th   theo Quy  Õ   µm  Öc  ña  Ýnh    ch l vi c Ch phñ. Trêng  îp Héi ®ång    h    qu¶n  Þ Tæng  tr   c«ng    µ  ícdo  ñ íng ChÝnh  tynh n   Th t   phñ  µnh  Ëp  th l (Tæng  c«ng    ty 91)  ×nh  Õ   ¹ch  u   Çu    ñ   íng tr k ho ®Ê th lªn Th t   ChÝnh  ñ, Bé   ph   qu¶n  ý ngµnh  Õu  ã) cÇn  ã    Õn  Ën  Ðt  l  (n c  c ý ki nh x b»ng   v¨n b¶n  öiThñ íng  Ýnh  ñ, trong ®ã   g  t Ch ph     nªu  â  ÷ng  Ên    Ò   ¬  ë  r nh v ®Ò v c s ph¸p  lý,vÒ   éidung  µ  Ýnh  îp lýcña  Õ   ¹ch  u   Çu  Héi ®ång    n  vt h    k ho ®Ê th do    qu¶n  Þ tr   Tæng  c«ng    µ  ícnªu    ×nh. tynh n   trªntr   2.Hå   ¬  ×nh duyÖt kÕ   ¹ch ®Êu  Çu   s tr     ho   th
 11. 11 a) V¨n    b¶n  ×nh duyÖt kÕ   ¹ch ®Êu  Çu tr     ho   th Trong    v¨n b¶n  ×nh duyÖt  Õ   ¹ch ®Êu   Çu  ña  ù    Çn  Ó  Ön  tr   k ho   th c d ¸n c th hi ® îcc¸cnéidung      sau:  ­Ph Çn    c«ng  Öc  ∙  ùc hiÖn  vi ® th   Ph Çn c«ng  Öc  ∙  ùc hiÖn  vi ® th   bao  å m     ãi thÇu  g c¸c g   hoÆc  c«ng  Öc  vi phôc  ô  v cho  Öc  Èn  Þ   u  , chuÈn  Þ   ùc  Ön  u     ∙  îc thùc vi chu b ®Ç t  b th hi ®Ç t ® ®     hiÖn theo quy  nh    ®Þ nh kh¶o    Ëp  s¸t, B¸o    l c¸o nghiªncøu  Òn kh¶  ,   ti   thi B¸o    c¸o nghiªn cøu    kh¶    µ  ét  è  thiv m s c«ng  Öc  vi kh¸c n Õu   ã. §èi víitõng  ãi thÇu    c     g  hoÆc  c«ng  Öc  ∙  ùc hiÖn  Çn  vi ® th   c nªu  â    n  Þ  ùc hiÖn, cÊp  Õt  r tªn ®¬ v th     quy ®Þnh, gi¸trÞthùc hiÖn,lo¹ hîp ®ång  µ  êigian thùc hiÖn.        i   v th       ­Ph Çn    c«ng  Öc  vi kh«ng  u  Çu  ®Ê th Ph Çn  µy  n bao  å m     g c¸c c«ng  Öc  vi kh«ng  Ó  Õn  µnh  u   Çu  : th ti h ®Ê th nh   chi phÝ     cho Ban  qu¶n  ý dù      Ý   n   ï,thuª quyÒn  ö  ông  t, l   ¸n,chi ph ®Ò b     sd ®Ê   quyÕt  to¸n c«ng  ×nh,chiphÝ   ¹y thö,c¸c kho¶n  Ö  Ý     tr    ch       l ph ph¶i nép, l∙ vay      i trong  êigian  ©y  ùng, vèn u  ng  th   x d   l ®é ban  u     Èn  Þ   ®Ç ®Ó chu b s¶n  Êt, xu   nh÷ng  kho¶n  èn  ng  ãp  îc thÓ  Ön  v ®ã g ®  hi b»ng  Ön  Ët,lao ®éng  ña    hi v     c c¸c tæ chøc,c¸ nh©n     tham    ù    îcquy  nh  gia d ¸n ®   ®Þ trong quyÕt  nh  u  ,dù    ®Þ ®Ç t  phßng  Ý  µ  ÷ng  ph v nh kho¶n    Ý  chiph kh¸cn Õu  ã.    c    ­Ph Çn    c«ng  Öc  Ïtæ  vi s   chøc  u  Çu  Õ  ¹ch ®Êu  Çu  ña  ù  ®Ê th (k ho   th c d ¸n) Bao  å m   ÷ng  g nh c«ng  Öc  vi cßn  ¹ cña  ù    Çn  chøc  u   Çu  Ó   l i d ¸n c tæ  ®Ê th k c¶  Öc  µ  vi r ph¸  bom   ×n,  ©y  ùng  m x d khu  i nh  . C Ç n     ×nh  â  ¬  ë  t¸ ®Þ c  gi¶itr rcs cña  Öc  ©n  vi ph chiagãithÇu,c¬  ë  ña  Öc    ông  ×nh       s c vi ¸p d h thøc lùachän  µ     nh thÇu,ph¬ng    thøc ®Êu  Çu  µ  ¹ hîp ®ång  i víi õng gãithÇu.     th v lo i     ®è     t        Tæng     Þ  gi¸ tr c¸c  Çn  ph c«ng  Öc  ∙  chøc  ùc  Ön, kh«ng  u   vi ® tæ  th hi   ®Ê thÇu  µ  Ï ®Êu   Çu  Çn  ï hîp  µ  v s  th c ph   v kh«ng  îttæng  v  møc   u    îc duyÖt ®Ç t ®     cho  ù    d ¸n. b) TµiliÖu kÌm       theo v¨n b¶n  ×nh duyÖt    tr   Khi  ×nh  tr duyÖt  Õ   ¹ch  u   Çu  ña  ù     k ho ®Ê th c d ¸n, ngoµi v¨n    b¶n  ×nh tr   duyÖt cÇn  öikÌm    g  theo b¶n  ôp    µiliÖu sau:   ch c¸ct     ­ B¸o      c¸o nghiªncøu    kh¶    îcduyÖt  µ      thi®   v c¸cv¨n b¶n    ×nh bæ   gi¶itr   sung  trongqu¸ tr×nh thÈm  nh  ù    Õu  ã;      ®Þ d ¸n n c  ­Quy Õt  nh  u    ù    ®Þ ®Ç td ¸n; ­§iÒu  cquèc  Õ  Ò   µi î i víi ù    ö  ông  µitrî èc  Õ;   í  t v t         ¸n s d tr ®è d t   qu t ­ Dù     to¸n,  tæng  ù    îcduyÖt n Õu  ã; d to¸n®     c ­C¸c      v¨n b¶n  ph¸p lýcã  ªnquan      li   kh¸c.   M ô c  II.T h È m  ® Þ n h  k Õ  ho¹ch ® Ê u  th Ç u c ñ a d ù  ¸n   1.Tr¸chnhiÖ m  Èm  nh  Õ   ¹ch ®Êu  Çu     th ®Þ k ho   th a.§èivíi   ù    ã m   vµ ¬ng  ¬ng        d ¸n nh c¸c A  t ®
 12. 12 Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ã  K ho   § tc tr¸chnhiÖm   ñ  ×thÈm  nh  Õ   ¹ch ®Êu     ch tr   ®Þ k ho   thÇu  ña  ù    ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  c d ¸n tr   t  ph xem   Ðt phª  Öt  x  duy theo quy  nh   ®Þ t¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña    i a  2  52  Quy  Õ   Êu  Çu. ch § th b.§èivíi ù    ã m   vµ ¬ng  ¬ng        ¸n nh d B  t ® ViÖc  Èm  nh  Õ   ¹ch ®Êu  Çu  ña  ù    cÊp  Èm  nh  Õt  th ®Þ k ho   th c d ¸n do  th ®Þ k qu¶  u   Çu  ®Ê th quy  nh   ¹  ®Þ t iB¶ng  §iÒu  cña  1  53  Quy  Õ   Êu  Çu  ùc ch § th th   hiÖn,cô  Ó      th nh sau: ­ §èivíi   ù    Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬        d ¸n do  tr c¸c   tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Héi thu   ph     ®ång  qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    Thñ íng ChÝnh  ñ  µnh  Ëp hoÆc   êicã  tydo  t  ph th l  ng   thÈm   Òn  ña  quy c doanh  nghiÖp  µ  íc ® îc quyÒn  Õt  nh  u       nh n     quy ®Þ ®Ç t phª duyÖt  Õ   ¹ch  u   Çu  ×  Êp  Èm  nh  µ ®¬n  Þ  óp viÖc  Ò   u   k ho ®Ê th th c th ®Þ l  v gi   v ®Ê thÇu  ã  ªnquan  ùcthuéc; c li   tr     ­ §èivíic¸c dù  do  ñ   Þch  û           ¸n  Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ¬ phª  Öt  Õ   ¹ch  u   Çu, cÊp  Èm   nh  Õ   ¹ch duy k ho ®Ê th   th ®Þ k ho   ®Êu  Çu  µSë  Õ   ¹ch vµ  Çu ; th l   K ho   § t ­ §èivíic¸c dù  do  ñ   Þch  û           ¸n  Ch t U ban  ©n  ©n  Ën, thÞ    Ön,  nh d qu   x∙,huy thÞ  Ên,x∙,phêng    Öt kÕ   ¹ch ®Êu  Çu,cÊp  Èm  nh  µ®¬n  Þ  tr     phª duy   ho   th   th ®Þ l  v gióp viÖc  Ò   u  Çu  ã  ªnquan  ùcthuéc.    v ®Ê th c li   tr      c. §èi víidù  nhã m     µ        ¸n  C v c¸c  ù  cã  Õ   ¹ch  u   Çu  îc phª d ¸n  k ho ®Ê th ®     duyÖt cïng víi       Õt ®Þnh  u   quy   ®Ç t ViÖc  Èm   nh   Õ   ¹ch  u   Çu  ña  ù  lµ m ét  éi dung  ña  th ®Þ k ho ®Ê th c d ¸n    n  c viÖc  Èm  nh  ù    õc¸c dù    îclËp  th ®Þ d ¸n (tr     ¸n ®   b¸o    u    c¸o ®Ç tkh«ng  ph¶ithÈm     ®Þnh),thuéc tr¸chnhiÖ m   ña  ¬        c c quan  Èm  nh  ù    ng  th ®Þ d ¸n nh ph¶i®¶m       b¶o theo ®óng    Quy  Õ   Êu  Çu. ch § th   2.Néi dung  Èm  nh  Õ   ¹ch ®Êu  Çu    th ®Þ k ho   th Néi dung  Èm   nh   Õ   ¹ch  u   Çu  ña  ù  bao  å m   ÷ng  th ®Þ k ho ®Ê th c d ¸n  g nh c«ng  Öc  vi sau: a. KiÓ m     ¬  ë    trac s ph¸p  ýcña  Öc  Ëp  Õ   ¹ch  u   Çu    l  vi l k ho ®Ê th nh B¸o    c¸o nghiªn cøu    kh¶  , thi Quy Õt  nh  u  , §iÒu  c quèc  Õ  Ò   µitrî dù  ®Þ ®Ç t  í  t v t   , to¸n,     tæng  ù    µ      d to¸nv c¸cv¨n b¶n  ªnquan  li   kh¸cn Õu  ã;   c b. KiÓ m     ù  ï hîp  ña  éi dung  Õ   ¹ch  u   Çu  víic¸c tµi   tra s ph   c n  k ho ®Ê th so        liÖu cã  ªnquan    li   nªu  ¹  iÓ m   kho¶n  M ôc   ¬ng  µy  µ  víi ti ® b  2  ICh n v so    Quy  Õ   ch §Êu  Çu,tÝnh  îp lýcña  Õ   ¹ch ®Êu  Çu  víi iÒu  Ön  ùc tÕ; th   h    k ho   th so    ® ki th   c.NhËn  Ðt vµ  Õn  Þ  ña  ¬    x   ki ngh c c quan  Èm  nh. th ®Þ 3.Thêigian thÈm  nh  Õ   ¹ch ®Êu  Çu       ®Þ k ho   th a.§èivíi ù    ã m   vµ ¬ng  ¬ng       ¸n nh d A  t ® Thêigian thÈm  nh  Õ   ¹ch ®Êu  Çu      ®Þ k ho   th kh«ng    ngµy,kÓ   õ khi qu¸ 30    t    nhËn    å  ¬  ®ñ h s theo quy  nh.   ®Þ b.§èivíi   ù          d ¸n kh¸c c¸c Thêi gian  Èm   nh   Õ   ¹ch  u   Çu    th ®Þ k ho ®Ê th kh«ng qu¸  ngµy, kÓ   õ 20    t  ngµy  Ën    å  ¬  nh ®ñ h s theo quy  nh.   ®Þ  
 13. 13 M ô c  III.P hª duy Ö t k Õ  ho¹ch ® Ê u  th Ç u   Ng êi cã  Èm     th quyÒn  ã  c tr¸ch nhiÖ m     phª duyÖt  Õ   ¹ch  u   Çu. k ho ®Ê th   Thêigian phª duyÖt kÕ   ¹ch ®Êu  Çu         ho   th kh«ng    ngµy  Ó   õkhinhËn  îc qu¸ 7  k t    ®  v¨n b¶n    b¸o    ña  ¬  c¸o c c quan  Èm  nh,  õkÕ   ¹ch  u   Çu  ña    ù  th ®Þ tr   ho ®Ê th c c¸c d ¸n  ã m     nh A hoÆc   ¬ng  ¬ng  Thñ   íng  Ýnh  ñ  t ® do  t Ch ph phª  duyÖt  ùc  Ön  th hi theo Quy  Õ   µm  Öc  ña  Ýnh  ñ.   ch l vi c Ch ph     M ô c  IV. Ý  d ô  v Ò  k Õ  ho¹ch  Ê u  th Ç u c ñ a d ù  ¸n     V ® Xem   Ý  ô  Phô  ôcIV. v d 1  l  P h Ç n  thø b a h å  s ¬  m ê i th Ç u Hå   ¬  êi  Çu  µ toµn  é  µiliÖu vÒ     cÇu  s m th l   b t    c¸c yªu  cho  ét  ãithÇu    m g  do Bªn  êi  Çu  Ëp,® îc lµm  cø  m th l     c¨n  ph¸p  ýcho  µ  Çu  Èn  Þ   å  ¬  ù  l  nh th chu b h s d thÇu  µ  v Bªn  êi  Çu  ¸nh    å  ¬  ù  Çu. m th ® gi¸h s d th   C h ¬ n g  I. Ë p h å  s ¬  m ê i th Ç u  l M ô c  I.  Tr¸ch nhi Ö m  l Ë p h å  s ¬  m ê i th Ç u ViÖc  Ëp  å  ¬  êi  Çu  l h s m th quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu    1  20, kho¶n  §iÒu  2  22, kho¶n  §iÒu    iÓ m   kho¶n  §iÒu      2  33, ® a  1  45, kho¶n  §iÒu  cña  1  47  Quy   chÕ   Êu  Çu  Bªn  êi  Çu  ùc hiÖn  § th do  m th th   hoÆc  thuª chuyªn    ùc hiÖn.   gia th     Hå   ¬  êi  Çu  µm ét  s m th l   trong nh÷ng  Õu  è quan  äng quyÕt  nh  Êt l ng   y t  tr   ®Þ ch  î   vµ  Öu  hi qu¶  ña  ãithÇu.Khi lËp  å  ¬  êi  Çu  Çn  ö  ông    ¬  c g      h s m th c s d c¸c c quan,   c¸ nh©n  ã      c ®ñ n¨ng  ùc,tr×nh ®é   l    chuyªn m«n  Ò   ãithÇu,am   Óu  Ò   u     v g    hi v ®Ê thÇu    ¶m   ®Ó ® b¶o  Êt l ng  ña  å  ¬  êi  Çu, t¹othuËn  î cho  µ  Çu  ch  î c h s m th     l i nh th chuÈn  Þ  å  ¬  ù  Çu  µ  ¹othuËn  îcho  Öc  Ðt thÇu. b h s d th v t   l i vi x         M ô c  II.  C¨n cø l Ë p h å  s ¬  m ê i th Ç u ViÖc  Ëp hå  ¬  êi  Çu  ùc hiÖn  l   s m th th   theo c¸cc¨n cø        sau: 1. Quy Õt  nh  u      ®Þ ®Ç t hoÆc   Êy  Ðp  u   vµ  Gi ph ®Ç t B¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶    thihoÆc  B¸o    u    Ìm  c¸o ®Ç tk theo.§èivíi®Êu   Çu  ùa chän  i t¸c®Ç u        th l   ®è     t®Ó   ùc hiÖn  ù      a  ã  Õt  nh  u  ,c¨n cø  µo      th   d ¸n khich c quy ®Þ ®Ç t    v v¨n b¶n  Êp  ch thuËn  ña  êicã  Èm  Òn;   c ng   th quy   2.K Õ   ¹ch ®Êu  Çu  îcduyÖt;   ho   th ®    
 14. 14 3. ThiÕt kÕ   ü  Ët kÌm      k thu   theo  ù  d to¸n hoÆc     tæng  ù  d to¸n ® îc duyÖt      (b¾t buéc  i víi ãithÇu  ©y  ¾p);   ®è       g xl   4. C¸c    quy  nh  Ò   u  Çu  ña  µ   ícvµ  Òu  cquèc  Õ  Ò   µitrî ®Þ v ®Ê th c Nh n   §i í   t v t   ®∙  ý  Õu  ö  ông  ån  èn  kn sd ngu v ODA;  5. C¸c  Ýnh    ch s¸ch cã  ªnquan    li   kh¸c cña  µ   íc nh  Õ, tiÒn ¬ng, u    Nh n   thu   l   ®∙inhµ  Çu    th trongníchoÆc   Ýnh     ch s¸ch kh¸c.   C h ¬ n g  II.  yªu c Ç u  v µ  n é i d u n g   å  s ¬  m ê i  Ç u h th M ô c  I.  Yªu c Ç u  ® è i víi å   ¬  m ê i th Ç u  h s Hå   ¬  êi  Çu  Çn  y  ,  Ýnh    â rµng,kh¸ch quan  µ  ïhîp s m th c ®Ç ®ñ ch x¸c,r       v ph     víi     nªu  ¹ M ôc    ¬ng   Çn  ba  ña    c¨n cø  t   c¸c i IICh IPh thø  c Th«ng   µy,theo nh÷ng  tn     néidung    sau: 1.V Ò   Æt   ü  Ët  m k thu a.§èivíi Ón  än   Ên       tuy ch tv C¸c  éidung  n  trong §iÒu    kho¶n  tham  Õu  chi nªu  ¹  ôc  Phô  ôcIcña  ti M IV  l    Th«ng   µy.  tn   b.§èivíi      mua  ¾ m   µng    s h ho¸ Yªu  Çu  Ò   ¹m    c v ph vi cung  Êp, sè îng,chÊt l ng  µng  c l   î h ho¸,tiªuchuÈn     c«ng  Ö,    Èn  ngh tiªuchu s¶n  Êt,tÝnh  xu   n¨ng  ü  Ët,nguån  èc  ÕtbÞ, thêi k thu   g thi       gian b¶o  µnh,yªu cÇu  Ò     h    v m«i  êng. tr c.§èivíi ©y  ¾p       xl Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  Ët kÌm  s thi   k thu   theo b¶n   îng,yªu  Çu  Ò     ng, tiªnl   c v lao ®é   m¸y  ãc  ÕtbÞ     m thi   thic«ng, yªu  Çu  Ò     c v m«i  êng, tiÕn    µ    tr   ®é v c¸c yªu  Çu  c kh¸c.   2.V Ò   µi Ýnh,th ng  ¹i   t  ch  ¬ m a) Gi¸dù  Çu      th theo gi¸FOB,     CIF  hoÆc   theo c¸clo¹ gi¸kh¸c.       i    b) §ång  Òn bá  Çu  µ  ûgi¸so    ti   th v t     s¸nh. c) Nguån  µichÝnh  µ    Ên    ã  ªnquan    t  v c¸c v ®Ò c li   kh¸c nh  Ýn  ông  êi  td ng   mua,  Ýn  ông  êib¸n,l∙suÊtvµ  Ý    ¹   êi  td ng       i   ph c¸clo ith  gian vay  ,   tr¶. d) Lo¹ihîp ®ång  µ    Ên    ªnquan.     v c¸cv ®Ò li   ®)  Òu  Ön  §i ki thanh  to¸n. 3.V Ò     Èn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu   tiªuchu ® gi¸h s d th TiªuchuÈn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  Çn    ® gi¸h s d th c nªu  ngay trong hå  ¬  êi  Çu.   s m th   Khi tiªuchuÈn  ¸nh    trong hå  ¬  êi  Çu     ® gi¸nªu    s m th cßn  a  ô  Ó  × cÇn  Ëp ch c th th   l  tiªuchuÈn  ¸nh      Õtvµ    ® gi¸chi ti   ph¶i ® îc ngêi cã  Èm   Òn       th quy hoÆc   Êp  ã  c c thÈm   Òn  quy phª  Öt  íc khim ë   Çu.TiªuchuÈn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  duy tr     th   ® gi¸h s d th bao  å m   ÷ng  éidung  Ýnh  g nh n  ch sau: a) §èivíi ãithÇu   Ên         g tv
 15. 15 Sö   ông  ¬ng  d ph ph¸p  Ê m   iÓ m     ¸nh    å   ¬  ù   Çu. Tiªu ch ® ®Ó ® gi¸ h s d th     chuÈn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu   Ên  ® gi¸h s d th tv bao  å m:g ­TiªuchuÈn  ¸nh    Ò   Æt   ü  Ët(®¸nh gi¸vÒ     Êtkü  Ët)    ® gi¸v m k thu       ®Ò xu   thu   TiªuchuÈn  ¸nh    Ò   Æt   ü  ËtlµtiªuchuÈn  ¸nh      éidung    ® gi¸v m k thu       ® gi¸c¸cn   cña  ói hå  ¬    Êt kü  Ët cña  µ  Çu  t    s ®Ò xu   thu   nh th (hay  cßn  îc gäi t¾t lµ tiªu ®          chuÈn  ü  Ët), ô  Ó  µ:  k thu   th l   c +  Ò   V kinhnghiÖm    (kho¶ng  ®Õ n   10  20%   tæng  è  iÓ m) s® Néi dung  µy    n bao  å m: g * Kinh    nghiÖm thùc hiÖn    ãithÇu ¬ng  ù:Sè îng c¸cgãithÇu ¬ng      c¸cg   t t  l       t tù do  µ  Çu  ∙  ùc  Ön    nh th ® th hi trong  vßng  ®Õ n   n¨m  gÇn  y   ú theo 3  5    ®© (tu     tõng gãithÇu).    * Kinh    nghiÖm   ùc hiÖn    ãithÇu  ã  iÒu  Ön ¬ng  ù:Sè  îng c¸c th   c¸c g   c® ki t t  l     gãi thÇu  ã  iÒu  Ön  ¬ng  ù vÒ   Æt   ù nhiªn,x∙ héi vµ    c® ki t t  m t        kinh  Õ  ∙  ùc t ® th   hiÖn trongvßng  ®Õ n   n¨m  Çn  y    3  5  g ®© . * C¸c  éidung    n  kh¸c:               . N¨ng  ùc nhµ  Çu: Sè  îng,chÊt l ng ®éi  ò    l  th   l    î   ng chuyªn gia hiÖn  ã  ña     cc nhµ  Çu,doanh    th   thu trong vßng  ®Õ n   n¨m  Çn  y.    3  5  g ®© .Kinh    nghiÖm qu¶n  ý: l  Møc    ïhîp vÒ   ×nh ®é   ®é ph     tr   qu¶n  ýhiÖn  ¹ cña  l  ti   nhµ  Çu  víi   Çu  ña  ãithÇu. th so    c c g   yªu .C¸c  ¹t®éng    ho   kh¸c. Tû   äng  iÓ m   µ  tr ® v møc   iÓ m   ® yªu  Çu  èithiÓu  ña  õng  éi dung  Ò   c t  ct n  v kinhnghiÖm  îcx¸c®Þnh  ú thuéc vµo  Ýnh  Êtcña  õng gãithÇu.     ®   tu     t ch   t       +  Ò     V gi¶iph¸p vµ  ¬ng    ph ph¸p luËn  40%     (30­ tæng  è  iÓ m) s® Néi dung  µy    n bao  å m: g * HiÓu  â m ôc  ch  cÇu  ña  ãithÇu:Møc    hiÓu  Õtcña  µ    r  ®Ý yªu  c g    ®é   bi   nh thÇu  Ò   ôc  ch,  vm ®Ý yªu  Çu  ña  ãi thÇu  îc nªu  c c g  ®  trong "§iÒu    kho¶n tham  chiÕu". *  ¬ng  Ph ph¸p  Ën  nhµ  Çu    Êt:Møc     µn  lu do  th ®Ò xu   ®é ho chØnh, hîp  ý   l  cña  ¬ng  ph ph¸p  Ën  nhµ  Çu    Êt so  íi  lu do  th ®Ò xu   v   yªu  Çu  c nªu trong "§iÒu    kho¶n tham  Õu". chi * S¸ng  Õn    Õn:C¸c    ki c¶iti   s¸ng  Õn    Õn do  µ  Çu    Êt sÏ® îc ki c¶iti   nh th ®Ò xu       xem   Ðt trong qu¸ tr×nh ®¸nh    x       gi¸. *  ¬ng  ×nh c«ng    Ýnh  îp lýcña  ¬    chøc,biÓu    Ch tr   t¸c:T h    s ®å tæ    ®å c«ng  t¸c, Þch bè  Ýnh©n  ù.  l   tr   s  * C«ng    ng    lao ®é (th¸ng­ êi): ng   Møc    ïhîp vÒ   ®é ph     c«ng    ng  lao ®é (th¸ng­ ngêi)do  µ  Çu    Êtso  íi   Çu  trong hå  ¬  êi  Çu.   nh th ®Ò xu   v   c nªu  yªu   s m th * §µo  ¹ovµ    t   chuyÓn  giao c«ng  Ö:    ngh Møc    ïhîp so  íi   Çu  ña  ®é ph     v   c c yªu hå  ¬  êi  Çu  Ò   éidung  o  ¹onh  è îtngêi® îc®µo  ¹o,thêigian ®µo   s m th v n   ®µ t   s l      t      t¹o,h×nh    thøc  o   ¹o t¹  Ön  êng, theo  íp,trong  íc,ngoµi níc;vÒ   éi ®µ t   ihi tr   l  n      n  dung  chuyÓn  giao c«ng  nghÖ    tµiliÖu  µ  nh   v c¸c  Çn  Ò m   Çn  ph m c chuyÓn  giao. 
 16. 16 *  ¬ng  Ön  µm  Öc: Sù   îp  ý vÒ     Ph ti l vi   h l   c¸c yªu  Çu  ç  îchç  µm  Öc, c h tr  l vi   trangthiÕtbÞ, c¸n bé  ç  î ña          h tr  c Bªn  êi  Çu,ph¬ng  Ön ®i  ¹   m th   ti   l i . * C¸ch  ×nh bµy:Møc    ×nh bµy  å  ¬  ù  Çu  ña  µ  Çu.   tr     ®é tr   h s d th c nh th Tû   äng  iÓ m   µ  tr ® v møc   iÓ m   ® yªu  Çu  èithiÓu  ña  õng  éi dung  Ò   c t  ct n  v gi¶iph¸p  µ  ¬ng    v ph ph¸p luËn  îcx¸c®Þnh  ú thuéc vµo  Ýnh  Êt cña  õng    ®   tu     t ch   t gãithÇu.   +    Èn  Ò   ©n  ù  Tiªuchu v nh s (kho¶ng  ®Õ n   50  60%   tæng  è  iÓ m) s® Néi dung  µy    n bao  å m:  g *  ©n   ù  Nh s theo chøc  danh  ña  õng  ct chuyªn    gia:Chøc  danh  ©n  ù  nh s tham    ãithÇu  êng  gia g   th bao  å m   è  Ên  ëng  ®éitr ng) vµ  g c v tr (   ë   chøc  danh  ña  c c¸cchuyªn giakh¸cthuéc tõng lÜnh  ùc  ô  Ó.Tû  äng ®iÓ m   µ             v c th   tr   v møc  iÓ m   ® yªu  Çu  èithiÓu  ña    c t  c c¸c chøc  danh  îcx¸c ®Þnh    theo  Ýnh  Êt cña  ®   c¨n cø  t ch   tõng  ãi thÇu. Th«ng  êng  iÓ m   ña  è  Ên  ëng  ®éi tr ng)  Õm   û g    th ® c cv tr (  ë chi t  träng cao  Êt.Khi ®¸nh    ©n  ù    nh     gi¸nh s theo  õng  t chøc  danh  Çn u    ét  è  c l ým s ®iÓ m  sau: . §èi víicè  Ên  ëng  ®éi tr ng): Yªu  Çu   Ò        v tr (  ë   c v kinh  nghiÖm   i  íi ®è v   chuyªn gia nµy  µ ®∙  µm  è  Ên  ëng     l   l c v tr trong nh÷ng  ù    íc®©y.  ång  êi   d ¸n tr   § th   yªu  Çu  Ò   c v n¨ng  ùc vµ  l   kinh nghiÖm   ña  è  Ên  µy      c c v n nh yªu  Çu  i  íim ét  c ®è v   chuyªn gia thuéc  Ünh  ùc  ô  Ó     l v c th kh¸c.Chuyªn    íit c¸ch lµ cè  Ên  ëng    gia v        v tr ph¶i cã  èithiÓu  n¨m    t  5  c«ng    ë lªn thuéc  Ünh  ùc  t¸ctr     l v chuyªn m«n   ã  ªn c li   quan  n   ù    ®Õ d ¸n. .§èivíic¸c chuyªn gia thuéc c¸c lÜnh  ùc  ô  Ó: Yªu  Çu  Ò   ×nh ®é                v c th   c v tr   häc  Ên  µ  ÷ng  Õt  v v nh k qu¶  o  ¹ocã  ªnquan  n   ãi thÇu. Yªu  Çu  Ò   ®µ t   li   ®Õ g     c v ph¹m    vic«ng  Öc  µ  vi v kinh nghiÖ m  ùc hiÖn  i víi ãithÇu.Trong    ×nh   th   ®è       g   qu¸ tr   x©y  ùng    Èn  ¸nh    Çn  ph©n  Ötc¸c chuyªn gia lµm  Öc  êng  d tiªuchu ® gi¸c   bi        vi th xuyªn vµ      c¸cchuyªn gialµm  îp ®ång     h  cho  µ  Çu. nh th . Tuú    theo  Ýnh  Êt cña  õng  ãi thÇu, yªu  Çu  ã  ÷  ý  ña  ÷ng  t ch   t g    c c ch k c nh chuyªn gia chñ  ètcam   Õt  Ò   ýlÞch còng    ü  êigian ®Ó   ùc hiÖn     ch   k v l    nh qu th     th   gãithÇu      nh quy  nh  trong hå  ¬  êi  Çu   É u   M ôc  Phô  ôcIcña  ®Þ nªu    s m th (M 4  VI  l    Th«ng   µy).  tn    * TiªuchuÈn  ©n  ù  ña  õng      nh sc t chøc  danh  îcxem   Ðt trªn  néidung  ®  x    4    sau: . Kinh    nghiÖm  chung (10­ 20%  tæng  è  iÓ m   ña  õng  s® c t chøc danh):   Tr×nh    äc  Ên,sè  ®é h v   n¨m  c«ng t¸c. . Kinh    nghiÖm   ã  ªnquan  n   ãi thÇu  c li   ®Õ g   (60­ 70%  tæng  è  iÓ m   ña  s® c tõng chøc    danh):Sè îng gãithÇu ¬ng  ù®∙  ùc hiÖn.  l   t t   th   . C¸c  Õu  è kh¸c (10­   y t    20%  tæng  è  iÓ m   ña  õng  s® ct chøc danh):Kinh    nghiÖ m  µm  Öc    ícngoµi, ¹ing÷... l vi ë n     ngo   .Biªn chÕ   êng      th xuyªn cña      c¸c chuyªn gia thuéc nhµ  Çu       th (5%  tæng  è  s ®iÓ m   ña  õng chøc  ct  danh). ­TiªuchuÈn  ¸nh       ® gi¸tæng  îp vÒ   Æt   ü  Ëtvµ  h  m k thu   gi¸ Tiªu chuÈn  ¸nh      ® gi¸tæng  îp bao  å m     Èn  Ò   Æt   ü  Ëtvµ  h  g tiªuchu v m k thu   tiªuchuÈn  Ò       v gi¸,trong ®ã     Èn  Ò   Æt   ü  Ëtkh«ng  îcdíi   tiªuchu v m k thu   ®   70%   µ  v tiªuchuÈn  Ò       v gi¸kh«ng  îtqu¸  v  30%  tæng  è  iÓ m.  ¬ng  s® Ph ph¸p  ¸nh    ® gi¸,
 17. 17 c«ng thøc    nh  iÓ m     µ  iÓ m   x¸c ®Þ ® gi¸v ® tæng  îp  îc nªu  ¹  h®  ti kho¶n  M ôc  I 9  II  Phô  ôcIcña  l    Th«ng   µy.  tn   b) §èivíi ãithÇu         g mua  ¾ m   µng  s h ho¸ ­TiªuchuÈn  ¸nh    Ò      ® gi¸v n¨ng  ùcvµ  l   kinh nghiÖ m  ña  µ  Çu   c nh th Tiªu chuÈn  ¸nh    Ò     ® gi¸v n¨ng  ùc vµ  l   kinh nghiÖm   ña  µ  Çu  i  íi   c nh th ®è v   gãithÇu    mua  ¾ m   µng    s h ho¸ quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ t i 1  29  Quy  Õ   Êu   ch § thÇu  bao  å m     éidung  g c¸cn   sau: + N¨ng  ùc s¶n  Êt vµ  l  xu   kinh doanh: S¶n  È m       ph s¶n  Êt vµ  xu   kinh doanh    chÝnh  è îng  µ  ñng  ¹ )sè îng  µ  ×nh ®é     é  (s l v ch lo i   l v tr   c¸n b chuyªn m«n,  ¬  ë  ,   cs vËtchÊtkü  Ëtcña  µ  Çu.     thu   nh th + N¨ng  ùctµichÝnh:Tæng  µis¶n,vèn u  ng, doanh    înhuËn  ­ l     t    l ®é   thu,l   i tr ícvµ    sau  Õ  thu trong thêigian 3  n   n¨m  Çn  y.      ®Õ 5  g ®© + Kinh  nghiÖm:  è   S n¨m  kinh nghiÖm   ¹t®éng. Sè  îng c¸c hîp ®ång ­   ho    l    t ¬ng  ù®∙  ùc hiÖn  t   th   trong thêigian 3  n   n¨m  Çn  y  ¹ ViÖtNam   µ  íc      ®Õ 5  g ®© t   i   vn  ngoµi. Tuú theo  Ýnh  Êt cña  õng  ãi thÇu, yªu  Çu  Ò   êigian    Ýnh  t ch   t g    c v th   ®Ó t n¨ng  ùctµichÝnh  l   (qua    c¸cchØ    Ò   tiªuv tæng  µis¶n,vèn u  ng, doanh    t    l ®é   thu, lî nhuËn)  µ  cÇu  Ò   êigian ®∙  ùc hiÖn    îp ®ång  ¬ng  ù cã  Ó    i v yªu  v th     th   c¸c h   t t   th quy  nh  t  ¬n  n¨m    ¬  ë  ï hîp víit×nh  ×nh  ùc tÕ  ña  ù    µ  ®Þ Ý h 3  trªnc s ph       h th   c d ¸n v cÇn  îcngêicã  Èm  Òn  ®    th quy hoÆc   Êp  ã  Èm  Òn  Êp  Ën.  c c th quy ch thu   Kh«ng  Õn  µnh  Ê m   iÓ m   µ   ti h ch ® m chØ   xem   Ðt    tiªuthøc  ®¹t" x trªn 2    "  hoÆc  "kh«ng  t"®èi víi néidung        nh  ®¹       3    trªn®Ó x¸c®Þ kh¶ n¨ng tham  ù  Çu  d th cña  µ  Çu. Nhµ   Çu  t c¶  néi dung  nh th   th ®¹   3    trªn,® îc xem   µ ®ñ      l   n¨ng  ùc vµ  l  kinhnghiÖm      ®Ó tham  ù  Çu. d th   ­TiªuchuÈn  ¸nh    Ò   Æt   ü  Ët®Ó   än     ® gi¸v m k thu   ch danh s¸ch ng ¾n   TiªuchuÈn  ¸nh    Ò   Æt   ü  Ëtquy  nh  ¹ kho¶n    vµ  §iÒu    ® gi¸v m k thu   ®Þ t i 2,3  4  29  ña  c Quy  Õ   Êu  Çu  ch § th bao  å m     éidung  g c¸cn   sau: +  Yªu  Çu  Ò   ü  Ët c v k thu * Kh¶    n¨ng  ¸p  ® øng    cÇu  Ò   ¹m    c¸c yªu  v ph vicung  Êp, sè îng,chÊt l ng c  l   î   hµng      Èn  ho¸,tiªuchu c«ng  Ö,    Èn  ngh tiªuchu s¶n  Êt,tÝnh  xu   n¨ng  ü  Ët,tû k thu     lÖ  ÷a vËttthiÕtbÞ  Ëp  ¹ivµ  gi        nh ngo   s¶n  Êtgiac«ng  xu     trong níc.   * §Æc   Ýnh    t kinh tÕ  ü  Ët,m∙  Öu  ÕtbÞ  Ët t      k thu   hi thi   v  ,tªnh∙ng  µ  ícs¶n  vn  xuÊt,n¨m    s¶n  Êt. xu * TÝnh  îp lývµ  Öu    h     hi qu¶  kinh tÕ  ña        c c¸c gi¶iph¸p  ü  Ët,biÖn  k thu   ph¸p  tæ  chøc cung øng  ËttthiÕtbÞ  n   ¬il¾p  Æt. v      ®Õ n   ® * Kh¶    n¨ng  ¾p  Æt  ÕtbÞ, ph¬ng  Ön l¾p  Æt  µ  l® thi     ti   ® v n¨ng  ùcc¸n bé  ü  l    k thuËt. * Kh¶    n¨ng  Ých  th øng  Ò   Æt   ü  Ët. vm k thu * Kh¶    n¨ng  Ých  th øng  Ò   Æt   a  ý. vm ®Þ l * T¸c ®éng  i víi    ®è     m«i  êng  µ  Ön  tr v bi ph¸p gi¶i     Õt. quy + Kh¶    n¨ng  cung  Êp  µi Ýnh  Õu  ã    Çu) c t  ch (n c yªu c   +  C¸c  éidung  n  kh¸c
 18. 18 *  Òu  Ön  îp  ng:  §i ki h ®å Møc     ¸p  ®é ® øng    iÒu  Ön  îp  ng    c¸c ® ki h ®å nªu tronghå  ¬  êi  Çu.    s m th   * Thêigian thùc hiÖn  îp ®ång  víi         h  so    cÇu  yªu  nªu  trong hå  ¬  êi  Çu    s m th vµ  cam   Õt  µn  µnh  îp ®ång  ña  µ  Çu. k ho th h  c nh th * Chuy Ón giao c«ng  Ö:    ngh Kh¶ n¨ng chuyÓn giao c«ng  Ö     ngh cho  µn  to bé  ù    d ¸n hoÆc   õng phÇn  ña  ù  t  c d ¸n. * §µo  ¹o: Õ   ¹ch vµ  éidung  o  ¹otrong níc,ngoµiníccho    é,   t   ho   n   K ®µ t         c¸n b   c«ng  ©n  ùctiÕp thùc hiÖn  µ  Õp thu c«ng  Öc. nh tr       v ti     vi * C¸c  éidung    n  kh¸cn Õu  ã.   c Sö   ông  d thang  iÓ m   ® 100 hoÆc   1000    ¸nh    i víic¸c néidung  ®Ó ® gi¸®è         nªu    Ò   Æt   ü  Ët®Ó   än  trªnv m k thu   ch danh  s¸ch ng ¾n.  ú    Tu theo  Ýnh  Êt cña  t ch   tõng  ãi thÇu  µ     nh  û träng  iÓ m   µ  g  m x¸c ®Þ t  ® v møc   iÓ m   ® yªu  Çu  èithiÓu  c t  ®èi  íitõng  éi dung. §iÓ m   èithiÓu  ña  Êtc¶    éi dung    v  n    t  c t   c¸c n   trªntheo    quy ®Þnh  kh«ng  îc thÊp  ¬n  ®  h 70%   tæng  è  iÓ m,  Üa  µ ®iÓ m   èithiÓu  ã  s® ngh l  t  c thÓ  µ70,71,72  .80%  . ú theo tÝnh  Êtcña  õng gãithÇu. l       .. ..    tu   ch   t      ­TiªuchuÈn  a  Ò   ét  Æt      ®vm m b»ng      nh    ¸nh  ®Ó x¸c®Þ gi¸® gi¸ Tiªu chuÈn  a  Ò   ét  Æt     ®vm m b»ng      nh    ¸nh    ®Ó x¸c ®Þ gi¸® gi¸bao  å m   g nh÷ng  éidung  ñ  Õu  n  ch y sau: +  êigian sö  ông:Tuæi  ä m¸y,thêigian khÊu  Th    d   th        hao; + C«ng  Êt cña  µn  é  ©y  su   to b d chuyÒn  s¶n  Êt,c«ng  Êt cña  ÕtbÞ   xu   su   thi   chÝnh  Ýnh ra gi¸®¬n  Þ  (t       v s¶n  È m).TiªuchuÈn  Êtl ng s¶n  È m; ph    ch  î   ph +  C«ng  Ö   ngh s¶n  Êt:XuÊt  cña  ÕtbÞ, tiªuchuÈn  Õ   ¹o,tr×nh xu   xø  thi       ch t     ®é   c«ng  Ö; ngh +    Ý  Ën  µnh: Tæn   ÊtkhivËn  µnh, tiªuhao  Chi ph v h   th     h    nguyªn nhiªnvËt    liÖu,phô  ïngthay thÕ  µ      t    v c¸ckho¶n    Ý  Ën  µnh  chiph v h kh¸cn Õu  ã;   c +    Ý  Chi ph b¶o  ìng,duy    öa  ÷a  ín; d   tu,s ch l   +  Òu  Ön  ¬ng  ¹i (®iÒu  Ön  §i ki th m  ki thanh to¸n,b¶o  µnh),®iÒu  Ön  µi   h   ki t   chÝnh  ∙suÊtvay,c¸clo¹ phÝ    (l i     i   ). c)§èivíi ãithÇu  ©y  ¾p       g xl ­TiªuchuÈn  ¸nh    Ò      ® gi¸v n¨ng  ùcvµ  l   kinh nghiÖ m  ña  µ  Çu   c nh th Tiªu chuÈn  Ò     v n¨ng  ùc vµ  l   kinh  nghiÖm   ña  µ   Çu  c nh th quy  nh   ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  2  40  Quy  Õ   Êu  Çu  ch § th bao  å m: g +  Kinh  nghiÖm:  è   S n¨m  kinh nghiÖm   ¹t®éng. Sè  îng c¸c hîp ®ång ­   ho    l    t ¬ng  ù ®∙  ùc hiÖn  t   th   trong vßng  ®Õ n   n¨m  Çn  y    ïng ®Þa  ýt ng  ù,   3  5  g ®© ë v   l  ¬ t   ë  Ön  êng ¬ng  ù; hi tr t t +  è îng,tr×nh ®é     é,c«ng  ©n  ü  Ëtcña  µ  Çu; Sl     c¸n b   nh k thu   nh th + N¨ng  ùctµichÝnh:Doanh    înhuËn  ícvµ  l     thu,l   i tr   sau  Õ,vèn u  ng  thu   l ®é trongvßng  ®Õ n   n¨m  Çn  y.   3  5  g ®© Kh«ng  Õn  µnh  Ê m   iÓ m   µ   ti h ch ® m chØ   xem   Ðt    tiªuthøc  ®¹t" x trªn 2    "  hoÆc  "kh«ng  t"®èi víi néidung        nh  ®¹       3    trªn®Ó x¸c®Þ kh¶ n¨ng tham  ù  Çu  d th cña  µ  Çu. Nhµ   Çu  t c¶  néi dung  nh th   th ®¹   3    trªn,® îc xem   µ ®ñ      l   n¨ng  ùc vµ  l  kinhnghiÖm      ®Ó tham  ù  Çu. d th  
 19. 19 ­TiªuchuÈn  ¸nh    Ò   Æt   ü  Ët®Ó   än     ® gi¸v m k thu   ch danh s¸ch ng ¾n   TiªuchuÈn  ¸nh    Ò   Æt   ü  Ëtquy  nh  ¹ kho¶n    µ  §iÒu    ® gi¸v m k thu   ®Þ ti   1,3 v 4  40  ña  c Quy  Õ   Êu  Çu  ch § th bao  å m     éidung  g c¸cn   sau: +  Yªu  Çu  Ò   ü  Ët, Êtl ng c v k thu   ch  î * Møc    ¸p    ®é ® øng  i víi   cÇu  Ò   ü  Ët,chÊt l ng vËt t  Õt ®è     yªu  c¸c v k thu    î    ,thi   bÞ  trong hå  ¬  ÕtkÕ   µ  nªu    s thi   v chØ  Én  ü  Ët. d k thu * TÝnh  îp lývµ    h     kh¶    ña      thic c¸cgi¶iph¸p kü  Ët, Ön    thu   bi ph¸p tæ    chøc    thi c«ng: S¬       ®å tæng  Õn  ,  ¬    chøc  Ön  êng, bè  Ý nh©n  ù, c¸c ti ®é s ®å tæ  hi tr   tr   s    gi¶i  ph¸p kü  Ët.   thu * C¸c  Ön    bi ph¸p b¶o  ¶m   iÒu  Ön  Ö     ® ® ki v sinhm«i  êng  µ    iÒu  Ön    tr v c¸c® ki an  µn  to kh¸cnh    phßng ch¸y,næ,  toµn    ng.   an  lao®é * Møc     ¸p  ®é ® øng  ña  ÕtbÞ     c thi   thic«ng: Sè  îng,chñng  ¹   Êt l ng  l  lo i ch  î   , cña  ÕtbÞ  thi   (møc    ∙  Êu  ®é ® kh hao),h×nh    thøc së  ÷u  ña  ÕtbÞ  ùcã,®i    h c thi   (t     thuª)bè  Ýcho  ãithÇu.   tr   g  * C¸c  Ön    bi ph¸p ®¶m     b¶o  Êtl ng.  ch  î      + Kh¶  n¨ng  cung  Êp  µichÝnh  Õu  ã    Çu) c t  (n c yªu c    + C¸c  éidung  n  kh¸c  * TiÕn        ®é thic«ng:Møc    ¶m     ®é ® b¶o  tæng  Õn ®é   ti   quy  nh  ®Þ trong hå    s¬  êi  Çu  µ  sù  îp  ývÒ   Õn    µn  µnh  ÷a    ¹ng  ôc,  Çn   m th v   h l   ti ®é ho th gi c¸c h m ph viÖc  ña  c c«ng  ×nh cã  ªnquan. tr   li   * Møc     ªndanh  ªnkÕt  íinhµ  Çu  Öt Nam,  ö  ông  Çu  ô  ®é li   li   v  th Vi   sd th ph ViÖtNam   ña  µ  Çu  ícngoµitr ng  îp ®Êu  Çu  èc  Õ.   c nh th n    ê h   th qu t * Nh÷ng  éidung    n  kh¸cn Õu  ã    Çu    c yªu c trong hå  ¬  êi  Çu.   s m th     ú  Tu theo  Ýnh  Êt cña  õng  ãi thÇu  µ     nh  û träng ®iÓ m   µ  t ch   t g  m x¸c ®Þ t    v møc  iÓ m     Çu  èi Óu ®èi víi õng néidung. ® yªu c t   thi       t      ­TiªuchuÈn  a  Ò   ét  Æt      ®vm m b»ng      nh    ¸nh  ®Ó x¸c®Þ gi¸® gi¸ M Æt   b»ng  ¸nh    ã  Ó  ® gi¸c th bao  å m       Èn  g c¸ctiªuchu sau: +  èil ng,nguyªn vËtliÖu theo hå  ¬  êi  Çu; Kh  î          s m th   +    Ý  Ën  µnh,b¶o  ìng,duy    Chi ph v h   d   tuc«ng  ×nh; tr +  Òu  Ön    §i ki thi c«ng; +  Òu  Ön  ¬ng  ¹i (®iÒu  Ön  §i ki th m  ki thanh to¸n,b¶o  µnh    h c«ng  ×nh), tr   ®iÒu  Ön  µi Ýnh  Õu  ã); ki t   ch (n c   +  êigian thùc hiÖn  ãithÇu; Th       g  +  êigian sö  ông  Th    d c«ng  ×nh. tr 4.C¸c  éidung    n  kh¸c a) Thu Õ     ¹ theo quy  nh  ña    c¸clo i     ®Þ c ph¸p luËt.   b) B¶o  Ó m,    hi b¶o  µnh  h c«ng  ×nh. tr M ô c  II.N é i dung h å  s ¬  m ê i th Ç u  
 20. 20 Tuú theo  Ýnh  Êt cña  õng  ãithÇu,néidung  ñ  Õu  ña  å  ¬  êi  t ch   t g     ch y c hsm thÇu  îcquy  nh  ¹  ®  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  1  20  Quy  Õ   Êu  Çu  i víi Ón  ch § th ®è     tuy chän   vÊn, §iÒu  ®èi  íimua   ¾ m   µng  t   24  v  s h ho¸,§iÒu  ®èi  íix©y  ¾p,   35  v  l  kho¶n  §iÒu  ®èi víigãithÇu  2  45        quy    á  µ  m« nh v kho¶n  §iÒu  ®èi víilùa 1  47        chän  i t¸c®Ó   ùc hiÖn  ù    ®è     th   d ¸n.Ngoµi ra,®Ó   ã     c th«ng      Õth¬n, néi tinchiti      dung  å  ¬  êi  Çu  i  íi3  Ünh  ùc  ñ  Õu:   Ên, mua   ¾ m   µng    h s m th ®è v   l v ch y tv   s h ho¸ vµ  ©y  ¾p  îc híng  Én  ¹    ô  ôc kÌm  x l ®  d t i ph l   c¸c theo Th«ng   µy  ®èivíihå  ¬  tn (     s m êi  Çu  ùa chän  i t¸cthùc hiÖn  ù    ã  Ó  Ën  ông  th l   ®è       d ¸n c th v d theo    éidung  c¸cn   ®èi víi Ón  än   Ên),cô  Ó       tuy ch tv   th nh sau: Phô  ôcI:        M É u   íng dÉn  å   ¬  êi  Çu   Ên. l               h  H s m th tv   Phô  ôcII                É u   íng dÉn  å   ¬  ¬  Ón  µ  å   ¬  êi  Çu  l   :            M   h  H s s tuy v H s m th mua                  ¾ m   µng                 s h ho¸. Phô  ôcII               M É u   íng dÉn  å   ¬  ¬  Ón  µ  å   ¬  êi  Çu  l   I              : h  H s s tuy v H s m th x©y                   ¾p.                l                       C h ¬ n g     hª  u y Ö t h å   ¬   ê i th Ç u   III.p d sm Phª  Öt  å  ¬  êi  Çu  éc  duy h s m th thu tr¸chnhiÖm   ña  êi cã  Èm   Òn    c ng   th quy hoÆc   Êp  ã  Èm   Òn  îc quy  nh  ¹  iÓ m     c c th quy ®  ®Þ ti ® ® kho¶n  §iÒu  cña  1  51  Quy  Õ   Êu  Çu.Thêigian phª  Öt  å  ¬  êi  Çu  èi®a  ch § th       duy h s m th t   kh«ng      qu¸ 10 ngµy  i  íigãithÇu  ®è v     quy    á  µ  m« nh v kh«ng    ngµy  i  íic¸c gãithÇu  qu¸ 20  ®è v       kh¸c.   P h Ç n  thø t ® ¸ n h gi¸ å  s ¬  d ù  th Ç u  h C h ¬ n g    §¸nh gi¸ å  s ¬  d ù  th Ç u  t v Ê n I.  h M ô c  I. u y  ® Þ n h    Q chung ViÖc  ¸nh    å  ¬  ù  Çu   Ên  ® gi¸h s d th t v quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  ®Þ ti® a  2  13;kho¶n    vµ  §iÒu  cña    7,8  9  20  Quy  Õ   Êu  Çu  ch § th bao  å m     ícsau: g haib   1.B íc1    M ë   óihå  ¬    Êt kü  Ët®Ó   t   s ®Ò xu   thu   xem   Ðt  ¸nh    x® gi¸b»ng  ¬ng  ph ph¸p  chÊ m   iÓ m. ® 2.B íc2     M ë   óihå  ¬    Êt tµichÝnh  ña    µ  Çu  îc ®¸nh    µ ®¸p  t   s ®Ò xu     c c¸c nh th ®   gi¸l   øng  yªu  Çu  Ò   Æt   ü  Ët(®¹ttõ 70%   c vm k thu       tæng  è  iÓ m   Ò   Æt   ü  Ët s® vm k thu   trëlªn)®Ó      xem   Ðt,®¸nh    x  gi¸theo    Èn  ¸nh    tiªuchu ® gi¸quy  nh  ®Þ trong hå  ¬   s m êi  Çu  µ    Èn  ¸nh      Õt® îc phª  th v tiªuchu ® gi¸chi ti     duyÖt  íc thêi®iÓ m   ë   tr     m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản