Thông tư 04/2001/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
88
lượt xem
9
download

Thông tư 04/2001/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2001/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2001/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    T c ñ a  é   Õ   o ¹ ch v µ  § Ç u  t S è  04/2001/TT­B K H   BK h n g µ y 05th¸ng 06 n¨ m  2001 H í ng d É n   ù c hi Ö n   u y Õ t ® Þ n h  s è  th Q 64/2001/Q§­T T g  n g µ y  26/04/2001 c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ   v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ  q u ¶ n  lý v µ   ö  d ô n g  n g u å n   s vi Ö n  trî hi c h Ý n h  p h ñ  n íc n g o µ i   p C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 75/CP  µy  th¸ng 11  ng 01    n¨m  1995  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  é  Õ   ¹ch vµ  B K ho   §Çu . t C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 64/2001/Q§­TTg  µy  th¸ng 04  ng 26    n¨m  2001  cña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  Th t Ch ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ý vµ  ö  ông   l  s d viÖn  î   Ýnh  ñ  ícngoµi(PCP),sau  y  îcgäit¾tlµQuy  Õ   Ön  tr  ch phi ph n       ®© ®         ch vi trî  PCP. Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn  ùc hiÖn  K ho   § th   th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 64/2001/Q§­ TTg  µy  th¸ng 04  ng 26    n¨m  2001  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Th t   ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   Ön  î ch vi tr  PCP   i víi   ¬ng  ×nh,dù      ®è     ch c¸c tr   ¸n nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1.1.Gi¶ithÝch  õng÷    t  Trong Quy  Õ   Ön  îPCP   µ  ch vi tr  v trong Th«ng   nµy, m ét  è  õ ng÷  íi t   s t  d  ®©y  îchiÓu    ®  nh sau: a) “Bªn tµi î lµc¸c®èi t ng cung  Êp  Ön  î              î   tr ” c vi tr  PCP   bao  å m: g ­C¸c  chøc    Ýnh  ñ  ícngoµi.   tæ  phich ph n     ­C¸c  Ëp  oµn, c«ng    ícngoµi.   t®   tyn   ­ C¸c  êng  ihäc, c¸c viÖn    tr ®¹      nghiªn cøu, c¸c trung t©m,    ü         c¸c qu hoÆc   c¸cc¬    quan  ícngoµi. n  ­ Héi ®oµn  µ    éih÷u  Þ  îcthµnh  Ëp    ícngoµi,trong ®ã   ã     v c¸c h   ngh ®   l ën      c céng  ng  êiViÖtNam   nh      ícngoµi. ®å ng     ®Þ cë n   ­ C¸c  nh©n  µ ngêi níc ngoµi,kÓ   ngêi ViÖt  c¸  l       c¶    Nam   nh    ë   íc ®Þ c n  ngoµi. b) “Bªn ViÖtNam”  å m     ¬        g c¸cc quan  µ  chøc  v tæ  sau: ­C¸c  ¬    c quan  ùcthuéc Ban  Êp  µnh  tr     ch h Trung  ng  ¬ §¶ng.
  2. 2 ­ C¸c  ¬    c quan  µ   íc (V¨n phßng  èc  éi,ViÖn  Ó m     ©n  ©n   Nh n     Qu h  Ki s¸tnh d tèi  cao,Toµ    ©n  ©n  èi   ¸n nh d t  cao.. ) .. ­C¸c  é, c¸cc¬    B     quan  ngang  é, c¸cc¬  B     quan  ùcthuéc Ch Ýnh  ñ. tr     ph ­ Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ ­C¸c  oµn  Ó  Ýnh  Þthuéc M Æt   Ën tæ  èc  ÖtNam.   ® th ch tr     tr   qu Vi   ­C¸c  chøc  ©n  ©n  å m:    tæ  nh d g +  C¸c  chøc    éi­nghÒ   tæ  x∙h    nghiÖp. + C¸c  éi,hiÖp  éi (kÓ  tæ  h  h  c¶  chøc  ùc thuéc) cã  ¹m    ¹t®éng  tr     ph vi ho   toµn  èc  cÊp  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  µnh  Ëp. qu do  c th quy quy   th l  + C¸c  éi,hiÖp  éi (kÓ  tæ  h  h  c¶  chøc  ùc thuéc)ho¹t®éng  ¹    tr       t i tØnh, c¸c   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Chñ   Þch  û   ph tr     ¬ do  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng    Õt ®Þnh  µnh  Ëp. tr     ¬ ra quy   th l c)“C¬    quan  ñ  ch qu¶n”lµc¸cc¬        quan  t¹ M ôc  ë  nªu    i b  trªn. d) “Chñ  ¬ng  ×nh”hoÆc   ñ  ù      ch tr   “Ch d ¸n”(sau  y   äit¾t lµChñ   ù    ®© g       d ¸n) lµ tæ    chøc  îc giao  ®  tr¸chnhiÖm   ùc tiÕp    tr   qu¶n  ý,sö  ông  ån  èn  ña  l  d ngu v c Bªn  µitrî   ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù    Ön  î t   ®Ó th   ch tr   ¸n vi tr  theo  éidung  ∙  îcphª n  ®®    duyÖt. II. h u È n  b Þ  n é i d u n g, th È m  ® Þ n h, p hª d u y Ö t   C v µ  k ý  k Õ t c¸c c h ¬ n g  tr× nh, ù  ¸n  d 2.1.Yªu  Çu  Ëp v¨n kiÖn  ¬ng  ×nh,dù    ö  ông  Ön  î   c l   ch tr   ¸n s d vi tr  PCP a) M äi  ¬ng  ×nh,dù    Ön  î   ch tr   ¸n vi tr  PCP   ícngoµi®Ò u   n    ph¶ix©y  ùng  Ò     d § c¬ng  ¬ng  ×nh,dù      Ën  ng    î íi ÷ng  éidung  ñ  Õu    ch tr   ¸n ®Ó v ®é viªntr    v nh n  ch y nªu t¹ Phô  ôc1  Ìm    i l   k theo Th«ng   µy.   tn   § Ò   ¬ng  ¬ng  ×nh,dù    îcC¬   c ch tr   ¸n ®   quan  ñ  ch qu¶n  ö  ông    èihîp sd ®Ó ph     víi Bªn  tµi trî trong viÖc  x©y  dùng  v¨n kiÖn  ch¬ng  tr×nh, dù  ¸n  (Programme/Project  Document). b) Sau      khiBªn  µitrî ã    t     v¨n b¶n  c th«ng  cam   Õt  µitrî b¸o  k t   hoÆc   cam   Õt  k xem   Ðt tµitrî x      cho  ¬ng  ×nh,dù    ¬   ch tr   ¸n,C quan  ñ  ch qu¶n  èihîp víiBªn  µi ph       t  trîhoµn    chØnh  µ  èng  Êt  å  ¬  ¬ng  ×nh,dù  ®Ó   Èm   nh  µ  v th nh h s ch tr   ¸n  th ®Þ v phª duyÖt.   2.2.ThÈ m   nh, phª duyÖt c¸cch¬ng  ×nh,dù    ®Þ       tr   ¸n: a) V¨n  Ön  ¬ng  ×nh, dù  sö  ông  Ön  îPCP  nªu  ¹  Òu    ki ch tr   ¸n  d vi tr  t i§i 6, Kho¶n    ôc        1, M a, b, e, Kho¶n    ôc  cña  2, M a  Quy  Õ   Ön  îPCP   ch vi tr  ph¶i ® îc    cÊp  ã  Èm  Òn  Èm  nh, phª duyÖt ®Ó   ý  Õt  µ  ùc hiÖn. c th quy th ®Þ      k k v th   b) §èivíich¬ng  ×nh,dù    éc thÈm  Òn       tr   ¸n thu   quy phª  Öt  ña  ñ íng  duy c Th t ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 6, Kho¶n    ôc    vµ  cña  1, M a, b  e  Quy  Õ   Ön  ch vi trî  PCP,  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   µc¬  B K ho   § tl   quan  ñ  ×thÈm  nh. ch tr   ®Þ
  3. 3 c)§èivíi ¬ng  ×nh,dù    éc thÈm  Òn    Öt cña  ñ  ëng       ch tr   ¸n thu   quy phª duy   Th tr c¸cC¬     quan  ñ  ch qu¶n  ña  c Bªn  ÖtNam   Vi   quy  nh  ¹ §iÒu  Kho¶n  M ôc    ®Þ ti  6  2  a cña Quy  Õ   Ön  î ch vi tr  PCP,  ¬  c quan  ñ  ×thÈm  nh  C¬   ch tr   ®Þ do  quan  ñ  ch qu¶n  quyÕt ®Þnh.   d) Trong    ×nh thÈm   nh , nh÷ng    Õn  ∙  îc thèng  Êt  qu¸ tr   ®Þ   ý ki ® ®   nh hoÆc   cßn kh¸c nhau  ÷a      gi c¸c bªn ph¶i ® îc c¬      quan  ñ  × thÈm   nh  ch tr   ®Þ ph¶n    ¸nh trongb¸o    Èm  nh.   c¸o th ®Þ   e) C¸c  ¬  c quan  ÷u  h quan  tham gia  Èm   nh  chÞu  th ®Þ tr¸ch nhiÖ m   íc   tr   ph¸p luËtvÒ   éidung    Õn  ng  ãp  i víi   ¬ng  ×nh,dù        n  ý ki ®ã g ®è     ch c¸c tr   ¸n PCP. g)  ¬   C quan  ñ  × tæ  ch tr   chøc  Èm   nh  tæng  îp    Õn  ña    ¬  th ®Þ h ý ki c c¸c c quan  ªnquan  li   (b»ng v¨n b¶n  l∙nh ®¹o  ¬  do    c quan  ý) vµ  Ëp  k   l b¸o  c¸o  Èm   th ®Þnh. B¸o    Èm  nh    c¸o th ®Þ ph¶ilµm  â nh÷ng  éidung    r  n  sau: ­M ôc    ña  ¬ng  ×nh,dù      tiªuc ch tr   ¸n ph¶iphïhîp víi tiªncña  Ýnh  ñ;        u    Ch ph ­  Ýnh  T kh¶    ña  ¬ng  ×nh,dù      Ò   thic ch tr   ¸n:i)v n¨ng  ùc qu¶n  ý vµ  ùc l  l   th   hiÖn  ù    ) Ò   ¬  Õ   èihîp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn;ii  Ò   d ¸n;ii v c ch ph                iv kh¶  ) n¨ng  ®ãng  ãp  ña  Ýa  ÖtNam,  Æc   Ötlµnguån  èn  i øng; g c ph Vi   ® bi     v ®è   ­ TÝnh  îp  ý trong c¬  Êu  ©n    h l   c ng s¸ch  ña  ¬ng  ×nh,dù      µnh  c ch tr   ¸n:i)d cho  chuyªn gia trong vµ  µiníc;ii dµnh       ngo       ) cho  o  ¹otrong vµ  µiníc;ii  ®µ t     ngo     i ) dµnh cho trangthiÕtbÞ  µ  Ëtt      Ý      v v  ;iv)chiph qu¶n  ývµ      Ý  l   c¸cchiph kh¸c; ­ Nh÷ng    cam   Õt,®iÒu  Ön    Õt  µ    iÒu  Ön  k  ki tiªnquy v c¸c ® ki kh¸c cña      Bªn tµitrî®èi  íikho¶n  Ön  î(nÕu  ã);còng    ÷ng     v  vi tr  c  nh nh cam   Õt  ña  k c Bªn  Öt Vi   Nam     ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù  ®Ó th   ch tr   ¸n; ­HiÖu    qu¶  µ  Ýnh  Òn  ÷ng  ña  ¬ng  ×nh,dù    vt b v c ch tr   ¸n sau    Õt  óc; khik th   h) Hå   ¬  Èm  nh  ¬ng  ×nh,dù      s th ®Þ ch tr   ¸n PCP   îp lÖ  å m: h g ­Tê  ×nh ®Ò   Þ  Èm  nh  ña  ñ  ù    tr   ngh th ®Þ c Ch d ¸n. ­ V¨n b¶n    Þ   Èm   nh  µ  ®Ò ngh th ®Þ v phª  Öt  ¬ng  ×nh,dù  cña  duy ch tr   ¸n  Thñ  ëng  ¬   tr C quan  ñ  ch qu¶n    ông  i víich¬ng  ×nh,dù    éc thÈm   (¸pd ®è     tr   ¸n thu   quyÒn    Öt cña  ñ íng ChÝnh  ñ). phª duy   Th t   ph ­ V¨n  Ön  ¬ng  ×nh,dù    èc    ki ch tr   ¸n g b»ng  ng«n  ÷  îcBªn  µitrî ö  ông  ng ®   t   d s vµ  b¶n  Þch  Õng  Öt®∙  îcthèng  Êt gi÷a Chñ  ù    µ  d ti Vi   ®   nh     d ¸n v Bªn  µitrî t  . ­V¨n    b¶n  th«ng    b¸o cam  Õt  µitrî k t   hoÆc   cam  Õt  k xem   Ðt tµitrî x      cho  ­ ch ¬ng  ×nh,dù    ña  tr   ¸n c Bªn  µi î t  . tr ­ B¶n  Ghi nhí (Memorandum  of Understanding) hoÆc  Tho¶ thuËn  (Agreement)viÖn  î   tr  PCP   îcký  Õt  ÷a ®¹idiÖn  ®   k gi     Bªn  ÖtNam   µ  idiÖn  Vi   v ®¹   Bªn  µitrî t  . ­ Toµn  é  b¶n  ãp    Õn  ña    ¬    b v¨n  g ý ki c c¸c c quan  ªnquan  i  íich¬ng  li   ®è v   tr×nh,dù      ¸n. ­ B¶n    sao  Êy  Ðp  îc Uû   Gi ph ®   ban  c«ng    Ò     chøc    Ýnh  t¸cv c¸c tæ  phi ch phñ  Êp  c cho    chøc    Ýnh  ñ  ícngoµi(theo Quy Õt  nh  è  c¸ctæ  phich ph n       ®Þ s 340/ TTg, ngµy    24/05/1996 cña  ñ íng ChÝnh  ñ).Trong  êng  îp cha  ã  Êy    Th t   ph   tr h  c Gi phÐp,   ¬    C quan  ñ  ch qu¶n  ph¶icã      v¨n b¶n    ×nh râ vÒ   Öc  µy. gi¶itr     vi n i)Quy   ×nh  µ  êih¹n  Èm   nh   ¬ng  ×nh, dù   thuéc  Èm     tr v th   th ®Þ ch tr   ¸n  th quyÒn    Öt cña  ñ íng ChÝnh  ñ    phª duy   Th t   ph nh sau:
  4. 4 ­ Trong    vßng  ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  Ën  y    å  ¬  îp lÖ  05  l vi   t   nh ®Ç ®ñ h s h   (08  é)  ña  ¬   b c C quan  ñ  ch qu¶n, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   göi v¨n    K ho v§ t   b¶n  í    ti V¨n phßng  Ýnh  ñ,Bé  µichÝnh,LiªnhiÖp    chøc  ÷u  Þ  ÖtNam,  Ch ph   T      c¸ctæ  h ngh Vi   c¸c c¬    quan  qu¶n  ýchuyªn m«n  ña  Ýnh  ñ  µ    a   ¬ng  ªnquan  l    c Ch ph v c¸c ®Þ ph li   ®Ò   Þ  ã    Õn  Ýnh  ngh c ý ki ch thøc vÒ   ¬ng  ×nh,dù    ch tr   ¸n. ­ Trong    vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  é   Õ   ¹ch  µ  Çu     15  l vi k t   B K ho v§ t ph¸t hµnh    v¨n b¶n,c¸c c¬      quan  ªnquan  li   ph¶icã    Õn  Ýnh    ý ki ch thøc  b»ng      v¨n b¶n göi Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  . Sau  êih¹n    K ho v§ t  th   trªn,n Õu     ¬    c¸c c quan  kh«ng  ã    cý kiÕn b»ng  v¨n b¶n  ×  îc xem   µ ®ång    íinéi dung  th ®   l  ýv     c¸c  µiliÖu  ¬ng  t  ch tr×nh,dù    ¸n. ­ Trong    vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Õt  ¹n  ng  ãp    Õn  10  l vi k t   h h ®ã g ý ki cña    ¬  c¸c c quan, tuú  éc  µo  Ýnh  Êt,néi dung  µ    thu v t ch     v quy    ña  ¬ng  m« c ch tr×nh,dù    é  Õ   ¹ch vµ  Çu   Ï:   ¸n B K ho   § ts + Tæng   îp    Õn  ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  h ý ki tr Th t Ch ph xem   Ðt, quyÕt  nh   x  ®Þ hoÆc +    Tæ chøc  Èm  nh    ¬ng  ×nh,dù    íi ù  th ®Þ c¸cch tr   ¸n v   tham    ña    ¬  s gia c c¸cc quan  :   nh   V¨n phßng  Ýnh  ñ, Bé   µi chÝnh, Liªn hiÖp    chøc  ÷u  Ch ph   T      c¸c tæ  h nghÞ  ÖtNam   µ    é, ngµnh,®Þa  ¬ng  ªnquan. Vi   v c¸cB     ph li   K Õt  qu¶  Èm  nh  Ï® îcthÓ  Ön  th ®Þ s    hi b»ng      Õt  b¸o c¸o k qu¶  Èm  nh. th ®Þ   Ch Ë m   Êt sau  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Èm  nh  Õu  ¬ng  nh   05  l vi k t   th ®Þ (n ch tr×nh,dù      ¸n kh«ng  Çn  c chØnh  öa) hoÆc   Ó   õ ngµy  Ën  îcv¨n kiÖn  ­ s  k t  nh ®     ch ¬ng  ×nh,dù    ∙  îchoµn  tr   ¸n ® ®   chØnh  theo  Õt  Ën    k lu ghitrong b¸o    Õt      c¸o k qu¶ thÈm  nh  Õu  ¬ng  ×nh,dù  cÇn  ®Þ (n ch tr   ¸n  ph¶ichØnh  öa),Bé   Õ   ¹ch  µ    s   K ho v §Çu   ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  ttr   t  ph xem   Ðt,quyÕt ®Þnh    Öt. x    phª duy Trong  êng  îp ch¬ng  ×nh,dù    Çn  iÒu  tr h  tr   ¸n c ® chØnh, C¬     quan  ñ  ch qu¶n  cã tr¸chnhiÖ m   èihîp víi   ph       Bªn  µitrî Õn hµnh  t   ti   chØnh  öa  s theo  Õt  Ën    k lu ghi trong b¸o c¸o  Õt  k qu¶  Èm   nh.  èi víinh÷ng    Êt  Çn  th ®Þ §   ®Ò xu c chØnh  öa  s kh«ng  îcBªn  µitrî Êp  Ën,C¬   ®  t   ch thu   quan  ñ  ch qu¶n ph¶ith«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n cho  é  Õ   ¹ch vµ  Çu         ñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh . B K ho   § t®Ó b¸o c¸o Th t   ph quy   ­ Trong vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ  µy  ñ   íng  Ýnh  ñ    10  l vi k t ng Th t Ch ph phª duyÖt  ¬ng  ×nh,dù    ¬   ch tr   ¸n,C quan  ñ  ch qu¶n  th«ng  cho  b¸o  Bªn  µitrî Ò   Õt  t   k v qu¶    Öt ®Ó   Õn hµnh  ý  Õt  µ  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù  phª duy   ti   k k v th   ch tr   ¸n. ­ Trong    vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  ý  Õt,C¬   15  l vi k t   k k   quan  ñ  ch qu¶n  ph¶igöi tí V¨n     i   phßng  Ýnh  ñ, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu , Bé   µi chÝnh  µ  Ch ph   K ho v§ t  T   v LiªnhiÖp    chøc  ÷u  Þ  ÖtNam     Ön  ¬ng  ×nh,dù    ∙  îc   c¸ctæ  h ngh Vi   v¨n ki ch tr   ¸n ® ®   ký  Õt  ÷a ®¹idiÖn  ña  k gi     c Bªn  Öt Nam   µ  idiÖn  ña  Vi   v ®¹   c Bªn  µitrî cã  ng  t     ®ã , dÊu    . gi¸plai k) §èivíic¸c ch¬ng  ×nh,dù  thuéc  Èm  Òn         tr   ¸n  th quy phª  Öt  ña  ñ   duy c Th tr ng    ¬   ë c¸c C quan  ñ  ch qu¶n quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 6, Kho¶n    ôc  cña  2, M a  Quy  chÕ   Ön  î vi tr  PCP: ­  ñ   ëng  Th tr c¸c  ¬   C quan  ñ  ch qu¶n phª duyÖt  c¸c  ¬ng  ×nh, dù    ch tr   ¸n thuéc  Èm   Òn  ña  × nh   µ  th quy cm v ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m     ©n  Ò   Õt   c¸ nh v quy   ®Þnh  ña  × nh. cm ­ Quy  ×nh vµ  êih¹n  Èm  nh, phª duyÖt  ¬ng  ×nh,dù    C¬     tr   th   th ®Þ    ch tr   ¸n do  quan  ñ  ch qu¶n  quy  nh  µ  ®Þ v ban  µnh. h
  5. 5 ­ §èivíic¸c ch¬ng  ×nh,dù    îctr Ón khaitrªnc¸c ®Þa  µn, l∙nhthæ         tr   ¸n ®   i       b   li   ªnquan  í  èc  tiqu phßng, an    ninh,t«n    µ    Ên    ©n  éc,tr c khi   gi¸o v c¸c v ®Ò d t   í    quyÕt  nh   ®Þ phª  duyÖt  ¬ng  ×nh, dù     ¬   ch tr   ¸n, C quan  ñ ch qu¶n  Çn  èng  c th nhÊt    Õn  íic¸c c¬  ý ki v     quan  ªnquan    é   li   nh B C«ng    é   èc  an, B Qu phßng, Ban    T«n    ña  Ýnh  ñ.§èivíi   ¬ng  ×nh,dù    c¸c c¬  gi¸oc Ch ph       chc¸c tr   ¸n do    quan  Trung  ¬ng  iÓn khait¹ c¸c ®Þa  ¬ng,tr ckhiquyÕt  nh    Öt  Çn  tr    i     ph   í    ®Þ phª duy c ph¶ilÊy    ý  Õn  ña  û   ki c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ¬ithùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù    Ön  n    ch tr   ¸n vi trî Trong  êng  îp  .   tr h cßn  ã    Õn  c ý ki kh¸c  nhau  ×  Êp  ã  Èm   th c c th quyÒn   phª duyÖt ph¶ib¸o c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ        t  ph xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. x    ­ Trong vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ  µy  10  l vi k t ng phª  duyÖt, C¬     quan  ñ  ch qu¶n  th«ng b¸o cho Bªn  µitrîvÒ   Õt  nh  t     quy ®Þ phª  Öt    Õn  µnh  ý  duy ®Ó ti h k kÕt  µ  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù  v th   ch tr   ¸n. ­ Trong    vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õngµy  ý  Õt    Ön  ¬ng  ×nh, 15  l vi k t   k k v¨n ki ch tr   dù    ¬   ¸n,C quan  ñ  ch qu¶n ph¶i göi tí Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu , Bé   µi chÝnh,     i K ho   v§ t  T     LiªnhiÖp    chøc  ÷u  Þ  Öt Nam   Õt  nh    c¸c tæ  h ngh Vi   quy ®Þ phª  Öt  duy (b¶n  èc), g   kÌm theo    Ön  ¬ng  ×nh,dù    ∙  îcphª  Öt,ký  Õt  ã  ng  Êu  v¨n ki ch tr   ¸n ® ®   duy   k c ®ã d gi¸plai  . l)§èi víic¸c kho¶n  Ön  îkh ¾c  ôc  Ëu         vi tr  ph h qu¶ sau  Èn  Êp  kh c (nªu t¹   i §iÒu  Kho¶n  cña  2  6  Quy  Õ   Ön  îPCP)  îc tr Ón  ch vi tr  ®   i khai díid¹ng  ¬ng     ch tr×nh,dù      ¸n,quy  ×nh vµ  ñ tôc thÈm  nh,  tr   th     ®Þ phª  Öt  îc¸p dông      duy ®     nh nªu trªn. III.q u ¶ n  l ý T h ù c  hi Ö n  c h ¬ n g  tr × nh, ù  ¸n P C P    d 3.1.Chñ  ù    d ¸n Chñ   ù  (kÓ  Chñ   ù  thµnh  Çn,  Õu   ã) ph¶i ® îc x¸c ®Þnh   d ¸n  c¶  d ¸n  ph n c      trong quyÕt  nh    Öt  ¬ng  ×nh,dù    ña  Êp  ã  Èm  Òn  ña    ®Þ phª duy ch tr   ¸n c c c th quy c Bªn  ÖtNam. Vi   3.2.Ban    qu¶n  ých¬ng  ×nh,dù  l  tr   ¸n a)  ¬   C quan  ñ  ch qu¶n ban  µnh  Õt  nh  µnh  Ëp  h quy ®Þ th l Ban qu¶n  ých­ l  ¬ng  ×nh,dù    tr   ¸n (sau ®©y  äit¾tlµBan    g      qu¶n  ýdù    l   ¸n)ngay  sau      Ön  khiv¨n ki ch¬ng  ×nh,dù    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. tr   ¸n ®   c th quy phª duy b) Ban    qu¶n  ýdù    µc¬  l   ¸n l   quan  idiÖn  ®¹   cho  ñ  ù    îctoµn  Òn  Ch d ¸n,®   quy thay  Æt   ñ   ù  thùc  Ön    Òn  ¹n  µ  Ö m   ô  îc giao  õ khi m Ch d ¸n  hi c¸c quy h v nhi v®  t    b ¾t  u   ùc  Ön  ®Ç th hi cho  n     Õt  óc  ù     Ó   viÖc  ®Õ khi k th d ¸n, k c¶  quyÕt to¸n,   nghiÖ m    µn  thu,b giao ® a  ù    µo    d ¸n v khaith¸c, ö  ông.    d s c) Ban    qu¶n  ýdù  ph¶icã  l   ¸n    quy  Õ   chøc  ¹t®éng  îc C¬   ch tæ  ho   ®   quan  chñ  qu¶n    Öt. phª duy 3.3.§iÒu    chØnh, söa  æi, bæ     ®   sung  éi dung  ¬ng  ×nh,dù  PCP   n  ch tr   ¸n  trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn        a) V Ò     nguyªn t¾c,cÊp  Õt ®Þnh    Öt  ¬ng  ×nh,dù    Ïphª      quy   phª duy ch tr   ¸n s   duyÖt c¸c®iÒu     chØnh,söa  æi,bæ     ®   sung trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn.        b) §èivíi   ¬ng  ×nh,dù    Thñ íng ChÝnh  ñ    Öt:       ch c¸c tr   ¸n do  t  ph phª duy
  6. 6 ­ C¸c  iÒu  ® chØnh,  öa  æi,    s® bæ sung sau  y   ®© ph¶i tr×nh  ñ   íng   Th t   ChÝnh  ñ: ph + C¸c  iÒu  ® chØnh, söa  æi, bæ     ®   sung  Én  n   d ®Õ thay ® æi  ôc    éi   m tiªu,   n dung,c¸ckÕt     qu¶  ña  ¬ng  ×nh,dù    ∙  îcphª duyÖt. c ch tr   ¸n ® ®     + C¸c  iÒu  ® chØnh, söa  æi,bæ     ®   sung  µm    l t¨ngtæng  èn    v qu¸ 10%   víi so    tæng  èn  ∙  îcphª duyÖt  v ®®    hoÆc   a    ch qu¸ 10%   ng    nh qu¸ 50.000  USD   ®èivíi (    m ét  Çn  l hoÆc   ükÕ   i víi Òu  Çn). lu   ®è     nhi l ­ C¸c  iÒu    ® chØnh,  öa  æi, bæ   s®   sung kh¸c do  ñ  ëng    ¬     Th tr c¸c C quan  chñ  qu¶n    Öt.  phª duy   Quy  ×nh vµ  êih¹n  Èm  nh, phª duyÖt  iÒu  tr   th   th ®Þ    ® chØnh, söa  æi,bæ     ®   sung  éidung  ¬ng  ×nh,dù    Thñ íng Ch Ýnh  ñ  n  ch tr   ¸n do  t  ph phª  Öt  îcquy  duy ®   ®Þnh    nh sau: * Trong    vßng  ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  Ën  îcv¨n b¶n    Þ  05  l vi   t   nh ®     ®Ò ngh kÌm theo    ×nh chitiÕtcña  ¬   gi¶itr       C quan  ñ  ch qu¶n,Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   öi   K ho   § tg   v¨n b¶n  í V¨n  t i phßng  Ýnh  ñ, Bé   µi chÝnh, Liªn hiÖp    chøc  ÷u  Ch ph   T      c¸c tæ  h nghÞ  ÖtNam   µ  ¬  Vi   v c quan  qu¶n  ýchuyªn m«n  ªnquan  ña  Ýnh  ñ    l    li   c Ch ph ®Ò nghÞ  ã    Õn  Ýnh  c ý ki ch thøc  Ò     Êt ®iÒu  v ®Ò xu   chØnh, söa  æi, bæ     ®   sung  éin  dung  ¬ng  ×nh,dù    ch tr   ¸n. * Trong vßng  ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  é   Õ   ¹ch  µ  Çu      15  l vi   t   B K ho v§ t ph¸t hµnh   v¨n b¶n,c¸c c¬      quan  ªnquan  li   ph¶icã    Õn  Ýnh    ý ki ch thøc  b»ng      v¨n b¶n göi Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  . Sau  êih¹n    K ho v§ t  th   trªn,n Õu     ¬    c¸c c quan  kh«ng  ã    cý kiÕn  b»ng  b¶n  öi Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ×  îc xem   µ ®ång    µ  é  v¨n  g   K ho v§ t th ®   l  ýv B K Õ   ¹ch  µ  Çu    tæng  îp  ×nh  ñ   íng  Ýnh   ñ   ho v§ t h tr Th t Ch ph xem   Ðt, quyÕt x    ®Þnh.   c)§èivíi ¬ng  ×nh,dù    C¬        ch tr   ¸n do  quan  ñ  ch qu¶n    Öt: phª duy ­  ÷ng  iÒu  Nh ® chØnh,  öa  æi, bæ   s®   sung  µm  l cho  ¬ng  ×nh,dù    ch tr   ¸n thuéc vµo  ét    m trong c¸ctr ng  îp quy  nh  ¹ §iÒu  Kho¶n  M ôc      µ       ê h   ®Þ t i 6  1  a,b,v e cña Quy  Õ   Ön  î ch vi tr  PCP   ×  th ph¶itr×nh Thñ íng  Ýnh  ñ      t Ch ph xem   Ðt,phª x   duyÖt. ­ C¸c  iÒu    ® chØnh,  öa  æi, bæ   s®   sung kh¸c do  ñ  ëng    ¬     Th tr c¸c C quan  chñ  qu¶n    Öt.Quy  ×nh phª duyÖt do  ¬   phª duy   tr       C quan  ñ  ch qu¶n  quy  nh  µ  ®Þ v ban  µnh. h   VI. theo d â i, ® ¸ n h gi¸ h ¬ n g  tr × nh d ù  ¸n P C P    c 4.1.Ch Õ       ®é b¸o    ùc hiÖn    ¬ng  ×nh,dù  viÖn  î c¸o th   c¸c ch tr   ¸n  tr PCP   îc ®  tiÕn hµnh  nh  ú  th¸ng,h»ng    ®Þ k 6    n¨m  µ    Õt  óc thùc hiÖn  v khik th     quy  nh  ¹ ®Þ t  i §iÒu  cña  20  Quy  Õ   Ön  î ch vi tr  PCP  theo  É u   m trong Phô  ôc 2  µ  kÌm    l   v 3  theo  Th«ng   µy. tn   4.2.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Ïphèihîp víi é  µichÝnh  ñ  ×chuÈn  Þ    K ho   § ts        T B ch tr   b néidung  µ  chøc kiÓm      v tæ    tra,gi¸m    nh  ú  s¸t®Þ k h»ng n¨m  ¹ nh÷ng  a  µn  t i ®Þ b ® îclùachän     theo quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   Ön  î   ®Þ t i 1  21  ch vi tr  PCP. 
  7. 7 V . T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n 5.1.Bé   ëng, Thñ  ëng    ¬    tr   tr c¸c c quan ngang  é,  ñ  ëng    ¬  B Th tr c¸c c quan  thuéc  Ýnh  ñ,  ñ   Þch  û   Ch ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è   ùc   ph tr   thuéc Trung  ng, Chñ   Þch    Öp    chøc  ÷u  Þ  Öt Nam,  ñ  ¬  t Liªn hi c¸c tæ  h ngh Vi   Th tr ng  ¬  ë c quan  Trung  ng  ña    oµn  Ó  µ    chøc  ©n  ©n  ã  ¬ c c¸c® th v c¸ctæ  nh d c tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Th«ng   µy. tn 5.2.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh    tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k  Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  ÷ng  íng m ¾ c,    é, ®Þa  ¬ng  qu¸ tr     n c nh v  c¸c B   ph vµ    n  Þ  ã  ªnquan  Çn  c¸c ®¬ v c li   c ph¶n ¸nh  Þp  êivÒ   é   Õ   ¹ch  µ  Çu   k th   B K ho v§ t ®Ó   Õp tôcbæ   ti     sung  µ  µn  v ho chØnh  Th«ng   µy. tn  
  8. 8 P h ô  l ô c 1 § Ò  c ¬ n g  c h ¬ n g  tr × nh, ù  ¸n ® Ó  v Ë n  ® é n g  t µi î  d  tr Nh÷ng  th«ng    Çn  ã  tinc c trong Trang  u   ña  ù    ®Ç c d ¸n 1.Tªn/m∙sè  ¬ng  ×nh,dù      ch tr   ¸n: 2.§Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù    ® th   ch tr   ¸n: 3.C¬     quan  ñ  ch qu¶n: 4.Chñ  ¬ng  ×nh hoÆc   ñ  ù    ch tr   ch d ¸n: ­Tªn:   ­§Þa    chØ  ªnl¹c: li   5.Tæng    Þcña  ¬ng  ×nh,dù    gi¸tr   ch tr   ¸n: Trong  : ®ã +  èn  tæ  V do  chøc  PCPNN   µitrî t   (nguyªntÖ  µ    v quy  µnh  th §«laM ü):   +  èn  i øng  V ®è   b»ng  Òn m Æt   ti   hay  Ön  Ët(®ång  ÖtNam): hi v   Vi   6.  êi gian  ùc  Ön  ¬ng  ×nh, dù  (dù  Õn  ¾t  u   µ  Õt  Th   th hi ch tr   ¸n  ki b ®Ç v k thóc): Nh÷ng  éidung  ¬  n  c b¶n  trong v¨n kiÖn  ¬ng  ×nh,dù     ch tr   ¸n: 1.M«     ãm  ¾tdù    t¶t t   ¸n: 2. Sù   Çn  Õtph¶icã  ù    Þ  Ý cña  ù  vµ  ÷ng  Ên    Æt    c thi     d ¸n (v tr   d ¸n  nh v ®Ò ® ra trong bèic¶nh       chung  ña  µnh,cña  a  ¬ng.. ) c ng   ®Þ ph .: 3.C¸c  ôc    ña  ù    m tiªuc d ¸n: ­M ôc    µih¹n:   tiªud   ­C¸c  ôc    ¾n  ¹n:   m tiªung h 4.C¸c  Õt    k qu¶  ña  ù  c d ¸n: 5.C¸c  ¹t®éng  ña  ù    ho   c d ¸n: 6. Ng ©n     s¸ch cña  ù    ©n    ô  Ó    d ¸n:(ph bæ c th cho  õng  ¹t®éng  µ  t ho   v theo  tõng n¨m)   7. K Õ   ¹ch  iÓn khaithùc hiÖn  ù  (trong tr ng  îp cÇn  Õtph©n    ho tr       d ¸n   ê h   thi   thµnh      o¹n  ùc hiÖn). c¸cgiai ® th   8.Ph ©n  Ých  Öu    t hi qu¶  ù  d ¸n: ­S¬  é  ¸nh    Öu    b® gi¸hi qu¶  µichÝnh t  ­HiÖu    qu¶    éi, Êt lµt¨ngcêng  µ    iÓnnguån  ©n  ùc x∙h   nh       v ph¸ttr   nh l ­HiÖu    qu¶  m«i  êng tr ­TÝnh  Òn  ÷ng  ña  ù      b v c d ¸n trong qu¸ tr×nh ph¸ttr ÓntiÕp theo.       i    
  9. 9 P h ô  l ô c 2 B¸o c¸o ti Õ p n h Ë n  v µ  q u ¶ n  l ý t µi h Ý n h  vi Ö n trî  c   p hi C h Ý n h  p h ñ  n í c n g o µ i ® è i v íi  c¸c  c h ¬ n g  tr× nh, ù  ¸n v µ  p hi d ù  ¸n  d (§Þnh  ú  th¸ng,hµng  k 6    n¨m  µ    Õt  óc dù  v khik th   ¸n/kho¶n viÖn  î   tr ) ¸p d ô n g   h o  c ¬  q u a n   h ñ  q u ¶ n c c 1.Tªn  chøc  Ön  î íc   tæ  vi tr /N 2. Tªn  ¬ng  ×nh,dù    Ön  î í    ch tr   ¸n vi tr  i (v kho¶n  Ön  î ã  ¬ng  ×nh,dù  vi tr  ch c tr   ¸n) 3.M ôc    ña  ù    tiªuc d ¸n/kho¶n viÖn  î   tr 4. C¬     quan  ñ  ch qu¶n  µ  ñ   ù  (®¬n  Þ  ùctiÕp  Ën  µ  ö  ông  v Ch d ¸n  v tr   nh vsd viÖn  î tr ) 5. Thêi gian  ùc  Ön  ù  (theo      th hi d ¸n  tho¶  Ën):tõ th¸ng.. n¨m...®Õ n   thu      .   th¸ng..n¨m...   . 6. TrÞ    Ön  î   gi¸vi tr theo tho¶  Ën  ©n  Ých  â c¸c h¹ng  ôc  Ön  î thu (ph t r    m vi tr   , b»ng  Òn,b»ng  µng... vµ  èn  i øng  Õu  ã). ti   h   v ®è   ) (n c 7.V¨n    b¶n    Öt cña  Êp  ã  Èm  Òn phª duy   c c th quy 8. K Õt    qu¶  Õp  Ën: Tõ    ¾t  u   ùc hiÖn  ù    n   íckú    ti nh   khib ®Ç th   d ¸n ®Õ tr   b¸o c¸o,thùc hiÖn  ú  c¸o.     k b¸o  ­B»ng  Òn:nguyªn tÖ     ti     ­quy    ra USD    ­quy    ra VN§ ­B»ng  ÕtbÞ  ã danh  ôc    Õt, ×nh  ¹ng,   Þ)   thi   (c   m chiti  t tr   tr gi¸ ­Chi chuyªn gia,hç  î ü  Ët,   o  ¹o, Ëp  Ên...        tr  thu   ®µ t   hu k chi t . 9.K Õt    qu¶  ©n  èi, ö  ông  Ön  î ph ph   d s vi tr . 10.NhËn  Ðt,®¸nh    Öu    x  gi¸hi qu¶  Ön  î vi tr . C¬   quan  ñ  ch qu¶n
  10. P h ô  l ô c 3 Bi Ó u  m É u  b¸o c¸o t × nh h × n h  th ù c hi Ö n  t µi h Ý n h  c Nguån  Ön  î   Ý nh   ñ     vi tr  Ch phi ph (6 th¸ng,n¨m)   (¸pdông    cho  é,  µnh, ®Þa  ¬ng) B ng   ph I.T×nh  ×nh  ùc hiÖn   h th   §¬n  Þ  Ýnh: vt ST C¸c  ¬ng  ×nh,dù  ch tr   ¸n/kho¶n Tªn  chøc  ¬     tæ  C quan Chñ  ù    ®¬n Thêigian TrÞ    Phª  Öt theo T×nh  ×nh  ùc Ghi d ¸n (     gi¸ duy     h th     T viÖn  î Î tr  l viÖn  î íc chñ  vÞ  ùc hiÖn) tr /N th   thùc  ®∙ cam   64/2001/Q§­TTg hiÖn chó qu¶n hiÖn* kÕt Sè  Ngµy Tríckú  Kú      b¸o b¸o c¸o c¸o   Tæng  éng c A. C¸c  ¬ng  ×nh,dù  ch tr   ¸n: 1 ­Dù     ¸n 2 ­Dù     ¸n 3 ... B. C¸c kho¶n  Ön  îlÎ(nÕu  vi tr    cã) II  . §¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  gi¸t h th   (theotõng ch¬ng  ×nh,dù    ∙  Ó         tr   ¸n ® k ë trªn) Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . . Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d Ghi   ó:* tÝnh   ch     theo th¸ngvµ      n¨m  ¾t  u   µ  Õt  óc dù  b ®Ç v k th   ¸n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản