Thông tư 04/2001/TT-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
48
lượt xem
2
download

Thông tư 04/2001/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2001/TT-NHNN về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2001/TT-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2001/TT-NHNN Hà N i, ngày 18 tháng 5 năm 2001 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 04/2001/TT-NHNN NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2001HƯ NG D N V QU N LÝ NGO I H I IV I DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI VÀ BÊN NƯ C NGOÀI THAM GIA H P NG H P TÁC KINH DOANH Th c hi n i u 125 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n c th v qu n lý ngo i h i i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh như sau: I. I TƯ NG VÀ PH M VI I U CH NH 1. Thông tư này áp d ng i v i các t ch c ư c phép ho t ng s n xu t, kinh doanh t i Vi t Nam theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam bao g m: 1.1. Doanh nghi p 100% v n nư c ngoài, doanh nghi p liên doanh v i nư c ngoài (sau ây g i là Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài); 1.2. Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh (sau ây g i là Bên h p doanh nư c ngoài). Cá nhân nư c ngoài làm vi c t i Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, d án H p ng h p tác kinh doanh có ngo i h i và ho t ng ngo i h i ph i th c hi n theo các quy nh t i M c II Chương I và Chương III Ph n th Hai Thông tư s 01/1999/TT- NHNN7 ngày 16/4/1999 c a Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n thi hành Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v Qu n lý ngo i h i. 2. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, Bên h p doanh nư c ngoài khi th c hi n các giao d ch có liên quan n ngo i h i, g m: M và s d ng tài kho n t i ngân hàng trong và ngoài nư c; Chuy n i ngo i t ; Chuy n v n vào và ra kh i Vi t Nam; Chuy n l i nhu n ra nư c ngoài; T giá; Thông tin báo cáo, ph i ch p hành úng các quy nh c a Thông tư này và các quy nh khác v qu n lý ngo i h i hi n hành c a Vi t Nam. Ho t ng ngo i h i c a các T ch c tín d ng, Quĩ u tư có v n u tư nư c ngoài và các hình th c u tư gián ti p không thu c ph m vi i u ch nh c a Thông tư này.
 2. II. M VÀ S D NG TÀI KHO N NGÂN HÀNG HO T NG T I VI T NAM 3. M và s d ng tài kho n ti n g i v n chuyên dùng b ng ngo i t : 3.1.Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên h p doanh nư c ngoài ph i m tài kho n ti n g i v n chuyên dùng b ng ngo i t t i m t Ngân hàng ư c phép kinh doanh ngo i h i (sau ây g i là Ngân hàng ư c phép) th c hi n các giao d ch chuy n v n c a nhà u tư nư c ngoài, bao g m: a. V n pháp nh ho c v n th c hi n H p ng h p tác kinh doanh c a Nhà u tư nư c ngoài chuy n vào và ra kh i Vi t Nam; b. Ti n g c c a các kho n vay nư c ngoài trung và dài h n chuy n vào và ra kh i Vi t Nam; c. Lãi và phí c a kho n vay nư c ngoài trung và dài h n chuy n ra kh i Vi t Nam tr n nư c ngoài; d. L i nhu n và các kho n thu nh p h p pháp c a Nhà u tư nư c ngoài chuy n ra kh i Vi t Nam; e. Các kho n v n rút ra chuy n vào tài kho n ti n g i ngo i t c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh; f. Các kho n v n g i vào t tài kho n ti n g i ngo i t c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh. 3.2. Trư ng h p c bi t, theo yêu c u c a bên cho vay nư c ngoài, Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên h p doanh nư c ngoài ư c phép m thêm tài kho n ti p nh n v n vay và tr n kho n vay nư c ngoài (ngoài tài kho n ti n g i v n chuyên dùng ngo i t quy nh t i i m 3.1 nêu trên) t i các Ngân hàng ư c phép. 4. M và s d ng tài kho n ti n g i ngo i t : Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên h p doanh nư c ngoài ư c m và s d ng tài kho n ti n g i ngo i t t i các Ngân hàng ư c phép ph c v cho ho t ng c a mình. Vi c m và s d ng tài kho n ti n g i ngo i t ư c th c hi n theo quy nh t i M c I Chương I Ph n th hai Thông tư s 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 c a Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n thi hành Ngh nh s 63/1998/N - CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v Qu n lý ngo i h i. M i kho n thu, chi b ng ngo i t c a Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên h p doanh nư c ngoài u ph i th c hi n thông qua các tài kho n c a mình m Ngân hàng ư c phép, ch p hành các quy nh t i Thông tư này và các quy nh v qu n lý ngo i h i hi n hành. 5. M và s d ng tài kho n ti n ng Vi t Nam:
 3. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, Bên h p doanh nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam ư c m tài kho n ti n g i b ng ng Vi t Nam t i các ngân hàng. Vi c m và s d ng tài kho n ti n g i b ng ng Vi t Nam th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và theo hư ng d n c a Ngân hàng nơi Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, Bên h p doanh nư c ngoài m tài kho n. III. M VÀ S D NG TÀI KHO N NGO I T NƯ C NGOÀI 6. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c m tài kho n t i các ngân hàng nư c ngoài th c hi n các kho n vay v n trung và dài h n nư c ngoài theo quy nh t i i m 2 M c I Chương V Ph n th Hai Thông tư s 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 c a Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n thi hành Ngh nh s 63/1998/N - CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v Qu n lý ngo i h i. 7. Ngoài vi c m tài kho n theo quy nh t i i m 6 c a Thông tư này, trong trư ng h p c bi t, Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép m tài kho n nư c ngoài ph c v các m c ích khác trên cơ s các i u ki n sau: 7.1. Doanh nghi p thu c di n u tư c bi t quan tr ng theo chương trình c a Chính ph ; 7.2. Doanh nghi p u tư dư i hình th c BOT, BTO, BT c n m tài kho n nư c ngoài th c hi n các cam k t c a mình; 7.3. Doanh nghi p u tư trong các ngành Hàng không, Hàng h i, Bưu i n, B o hi m, Du l ch có ho t ng kinh doanh qu c t c n m tài kho n nư c ngoài th c hi n thanh toán bù tr theo thông l qu c t ; 7.4. Các doanh nghi p ư c phép m chi nhánh ho c văn phòng i di n nư c ngoài c n m tài kho n ph c v cho ho t ng c a chi nhánh ho c văn phòng i di n nư c ngoài; 8. i v i các trư ng h p khác ngoài quy nh t i i m 7 c a Thông tư này, căn c nhu c u và s c n thi t m tài kho n nư c ngoài, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c s xem xét quy t nh. 9. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh c th v m c ích, th i h n s d ng và s dư ngo i t trên tài kho n t i Quy t nh cho phép m và s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài i v i t ng trư ng h p (M u s 8). 10. H sơ xin m tài kho n nư c ngoài: Các i tư ng quy nh t i i m 7, 8 c a Thông tư này mu n m tài kho n nư c ngoài ph i g i h sơ n Ngân hàng Nhà nư c ( V Qu n lý ngo i h i ). H sơ g m: 10.1. ơn xin c p gi y phép m và s d ng tài kho n nư c ngoài (M u s 1); 10.2. Văn b n gi i trình s c n thi t m tài kho n nư c ngoài; 11.3. B n sao Gi y phép u tư có công ch ng;
 4. 10.4. D ki n k ho ch thu chi ngo i t hàng tháng c a tài kho n m nư c ngoài. Trong ph m vi 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m xem xét quy t nh cho phép hay không cho phép Doanh nghi p m tài kho n nư c ngoài. Trư ng h p không cho phép m tài kho n nư c ngoài thì ph i nêu rõ lý do. 11. Các d án u tư thu c i tư ng c a Lu t d u khí ư c m tài kho n nư c ngoài theo quy nh c a Lu t d u khí và ch m nh t, sau 15 ngày k t ngày m tài kho n nư c ngoài ph i th c hi n ăng ký tài kho n v i Ngân hàng Nhà nư c - V Qu n lý ngo i h i (M u s 2). IV. CHUY N I NGO I T 12. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên h p doanh nư c ngoài ư c mua ngo i t t i các Ngân hàng ư c phép áp ng cho các giao d ch sau ây: 12.1. Giao d ch vãng lai quy nh t i Ph l c 3 Thông tư s 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 hư ng d n thi hành Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v Qu n lý ngo i h i; 12.2. Các giao d ch ư c phép khác, bao g m: a. Tr n g c, lãi, phí i v i kho n vay nư c ngoài ng n h n (n u các i u ki n kho n vay phù h p v i quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c vay và tr n nư c ngoài c a các doanh nghi p); b. Tr n g c, lãi, phí i v i kho n vay nư c ngoài trung và dài h n ã ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c; c. Tr n g c, lãi, phí kho n vay ngo i t t i các Ngân hàng ư c phép ho t ng Vi t Nam; d. Chuy n v n pháp nh, v n tái u tư ho c v n th c hi n h p ng h p tác kinh doanh ra nư c ngoài khi ch m d t ho t ng do h t th i h n ho t ng ho c gi i th trư c h n (k c trư ng h p chuy n như ng v n). 13. i v i Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên h p doanh nư c ngoài thu c các d án c bi t quan tr ng u tư theo chương trình c a Chính ph , căn c quy t nh c a Th tư ng Chính ph và quy nh t i Gi y phép u tư v vi c b o m cân i ngo i t i v i t ng d án, các Ngân hàng ư c phép áp ng cân i ngo i t cho Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên h p doanh nư c ngoài. Trư ng h p không có ngo i t áp ng nhu c u chuy n i, Ngân hàng ư c phép báo cáo Ngân hàng nhà nư c (V Qu n lý ngo i h i) Ngân hàng Nhà nư c áp ng ngo i t theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 14. i v i Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên h p doanh nư c ngoài thu c các d án xây d ng công trình k t c u h t ng và m t s d án quan tr ng khác, trong trư ng h p các Ngân hàng ư c phép có khó khăn, không áp ng nhu c u chuy n i ngo i t , Ngân hàng ư c phép ph i báo cáo Ngân hàng Nhà nư c (V
 5. Qu n lý ngo i h i) Ngân hàng Nhà nư c xem xét trình Chính ph quy t nh vi c h tr ngo i t . V. CHUY N V N VÀO, RA KH I VI T NAM 15. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, Bên h p doanh nư c ngoài ph i góp v n u tư theo úng ti n ư c ghi trong H p ng liên doanh, i u l c a Doanh nghi p ho c H p ng h p tác kinh doanh do cơ quan có thNm quy n phê duy t. 16. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên h p doanh nư c ngoài có ngu n thu ngo i t t các giao d ch vãng lai nư c ngoài ph i chuy n v nư c vào tài kho n ti n g i ngo i t c a mình m t i các Ngân hàng ư c phép. Vi c th c hi n nghĩa v bán ngo i t c a Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, Bên h p doanh nư c ngoài theo quy nh c a Th tư ng Chính ph trong t ng th i kỳ. 17. Nhà u tư nư c ngoài ư c chuy n l i nhu n thu ư c t ho t ng kinh doanh, kho n thu ư c chia, thu nh p do cung ng d ch v và chuy n giao công ngh , các kho n ti n và tài s n khác thu c quy n s h u h p pháp c a mình ra nư c ngoài sau khi ã hoàn thành nghĩa v tài chính v i Nhà nư c Vi t Nam. Khi ch m d t ho t ng ho c gi i th Doanh nghi p, Nhà u tư nư c ngoài ư c chuy n v n pháp nh, v n tái u tư, v n th c hi n H p ng h p tác kinh doanh và tài s n thu c s h u h p pháp ra nư c ngoài. Trư ng h p s ti n chuy n ra nư c ngoài cao hơn s v n ban u và v n tái u tư, thì s ti n ó ch ư c chuy n ra nư c ngoài sau khi ư c cơ quan c p Gi y phép u tư chuNn y. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, bên h p doanh nư c ngoài ư c chuy n ngo i t ra nư c ngoài tr n nư c ngoài, bao g m g c, lãi, phí theo các quy nh c a Chính ph và c a Ngân hàng Nhà nư c v vay và tr n nư c ngoài. 18. Tuỳ theo t ng m c ích s d ng ngo i t , khi mua, chuy n ngo i t ra nư c ngoài, Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên h p doanh nư c ngoài ph i xu t trình v i Ngân hàng ư c phép Gi y phép u tư và các tài li u ch ng minh m c ích c a vi c s d ng ngo i t nêu dư i ây: 18.1. Ngo i t nh p khNu nguyên, v t li u, ph tùng thay th : Gi y phép nh p khNu (n u có), H p ng thương m i; Các ch ng t ch ng minh vi c giao hàng ho c vi c th c hi n H p ng thương m i; 18.2. Ngo i t thanh toán ti n d ch v v i nư c ngoài: H p ng d ch v v i nư c ngoài và các ch ng t ch ng minh H p ng d ch v ã th c hi n; 18.3. Ngo i t chuy n l i nhu n và thu nh p h p pháp ra nư c ngoài: Biên b n c a H i ng Qu n tr (ho c Ban Qu n lý d án i v i H p ng h p tác kinh doanh) v vi c phân chia l i nhu n (ho c chia doanh thu i v i H p ng h p tác kinh doanh); Văn b n c a Cơ quan thu có thNm quy n xác nh n ã hoàn thành nghĩa v tài chính i v i Nhà nư c Vi t Nam;
 6. Trư ng h p ư c cơ quan thu có thNm quy n ch p thu n b ng văn b n, Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên h p doanh nư c ngoài ư c chuy n l i nhu n ho c doanh thu ư c chia ra nư c ngoài làm nhi u t trong năm. 18.4. Ngo i t chuy n ti n lương và thu nh p h p pháp c a cá nhân nư c ngoài làm vi c trong doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và h p ng h p tác kinh doanh ra nư c ngoài: Văn b n xác nh n c a Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c Bên h p doanh nư c ngoài v s ti n ư c chuy n ra nư c ngoài (t ng thu nh p h p pháp tr s ti n th c hi n nghĩa v tài chính và s ti n ã chi tiêu t i Vi t Nam); Văn b n c a cơ quan thu có thNm quy n xác nh n ã hoàn thành nghĩa v tài chính i v i Nhà nư c Vi t Nam. 18.5. Ngo i t tr g c, lãi, phí kho n vay: H p ng vay ngo i t (ho c Gi y nh n n ), L ch tr n ; i v i kho n vay nư c ngoài trung - dài h n, ngoài các tài li u nêu trên ph i có văn b n xác nh n c a Ngân hàng Nhà nư c v ăng ký kho n vay; 18.6. Ngo i t chuy n v n pháp nh, v n tái u tư ho c v n th c hi n H p ng h p tác kinh doanh ra nư c ngoài khi k t thúc ho t ng ho c gi i th trư c h n: Quy t nh gi i th Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; Quy t nh ch m d t hi u l c c a H p ng h p tác kinh doanh kèm theo Báo cáo k t qu thanh lý Doanh nghi p ho c H p ng h p tác kinh doanh; Văn b n c a Cơ quan thu có thNm quy n xác nh n ã hoàn thành nghĩa v tài chính v i Nhà nư c Vi t Nam; i v i trư ng h p bên nư c ngoài chuy n như ng v n cho i tác khác, khi mua, chuy n ngo i t ra nư c ngoài ph i xu t trình: H p ng chuy n như ng v n ã ư c ăng ký có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n; Văn b n c a Cơ quan thu có thNm quy n xác nh n ã hoàn thành nghĩa v tài chính v i Nhà nư c Vi t Nam (n u vi c chuy n như ng v n có phát sinh l i nhu n); 18.7. i v i vi c mua và s d ng ngo i t ph c v các giao d ch vãng lai khác, căn c t ng trư ng h p c th , Ngân hàng ư c phép yêu c u doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài h p doanh xu t trình các ch ng t c n thi t ch ng minh tính h p pháp c a các giao d ch vãng lai ó. 19. Tài li u c n thi t nêu t i i m 18 nói trên là b n chính ho c b n sao có ch ký và d u xác nh n c a T ng giám c (Giám c) Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, i di n Bên h p doanh nư c ngoài ho c ngư i ư c u quy n h p pháp. Trư ng h p c n thi t, Ngân hàng ư c phép có quy n ki m tra văn b n chính m b o tính chính xác c a các lo i tài li u xu t trình. 20. Các Ngân hàng ư c phép ch ư c bán ngo i t cho Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên h p doanh nư c ngoài thanh toán tr c ti p cho nư c ngoài và các trư ng h p thanh toán trong nư c ư c phép (không ư c bán ngo i t gi l i trên tài kho n c a Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên h p doanh nư c ngoài). Riêng trư ng h p bán ngo i t s d ng vào các m c ích nêu dư i ây thì ph i chuy n qua tài kho n ti n g i v n chuyên dùng b ng ngo i t (ho c tài kho n ư c m thêm ti p nh n và tr n vay nư c ngoài): 20.1. chuy n v n u tư, v n tái u tư c a Nhà u tư nư c ngoài ra nư c ngoài;
 7. 20.2. chuy n l i nhu n và thu nh p h p pháp c a Nhà u tư nư c ngoài ra nư c ngoài; 20.3. chuy n tr n g c, lãi, phí kho n vay nư c ngoài trung và dài h n ra nư c ngoài. Th i h n t khi doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên h p doanh nư c ngoài mua ngo i t chuy n vào tài kho n ti n g i v n chuyên dùng ngo i t n khi chuy n ra thanh toán cho nư c ngoài t i a không quá 5 ngày làm vi c. VI. T GIÁ 21. Vi c qui i ng ô la M và ng Vi t Nam góp v n pháp nh, v n th c hi n H p ng h p tác kinh doanh ư c áp d ng theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng gi a ng Vi t Nam và ng ô la M do Ngân hàng Nhà nư c công b t i th i i m góp v n. 22. Vi c mua, bán các lo i ngo i t liên quan n ho t ng kinh doanh c a Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên h p doanh nư c ngoài ư c th c hi n theo t giá mua - bán c a Ngân hàng ư c phép t i th i i m giao d ch. VII. THÔNG TIN BÁO CÁO VÀ X LÝ VI PH M 23. Hàng năm, ch m nh t vào ngày 15/1 ( i v i báo cáo năm) và 15/7 ( i v i báo cáo 6 tháng u năm), Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên h p doanh nư c ngoài ph i báo cáo Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Qu n lý ngo i h i) và Chi nhánh ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph trên a bàn v tình hình th c hi n v n u tư (M u s 3). 24. Hàng năm, ch m nh t vào ngày 30/1 ( i v i báo cáo năm) và 30/7 ( i v i báo cáo 6 tháng u năm), chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph báo cáo Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý ngo i h i) v tình hình th c hi n v n u tư c a các Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên h p doanh nư c ngoài trên a bàn (M u s 4). 25. Hàng năm ch m nh t vào ngày 15/1 ( i v i báo cáo năm) và 15/7 ( i v i báo cáo 6 tháng u năm), Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c phép m tài kho n nư c ngoài theo quy nh t i M c III Thông tư này ph i báo cáo Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý ngo i h i) tình hình s d ng c a các tài kho n ư c phép m nư c ngoài (M u s 5). 26. Hàng quí, ch m nh t vào ngày 10 c a tháng u quí sau, các Ngân hàng ư c phép (Tr s chính) ph i báo cáo Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý ngo i h i): Tình hình bán ngo i t cho các Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên h p doanh nư c ngoài (M u s 6); Tình hình ho t ng tài kho n ti n g i v n chuyên dùng ngo i t và tài kho n ti p nh n, tr n kho n vay nư c ngoài (n u có) c a Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên h p doanh nư c ngoài (M u s 7). 27. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, Bên h p doanh nư c ngoài, các Ngân hàng ư c phép n u vi ph m các qui nh c a Thông tư này, thì tuỳ theo m c vi
 8. ph m có th b x ph t theo quy nh t i Ngh nh s 20/2000/N -CP ngày 15/6/2000 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng ho c b x lý theo các qui nh hi n hành khác c a pháp lu t. VIII. I U KHO N THI HÀNH 28. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư s 02/TT-NH7 ngày 28/06/1997 c a Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n v qu n lý ngo i h i i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh, Quy t nh s 468/2000/Q -NHNN7 ngày 8/11/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c bán ngo i t cho Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài tham gia H p ng h p tác kinh doanh. 29. Th trư ng các ơn v tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c (Giám c) các Ngân hàng ho t ng t i Vi t Nam, T ng Giám c (Giám c) Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và i di n các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ch u trách nhi m t ch c hư ng d n, tri n khai th c hi n Thông tư này. Dương Thu Hương ( ã ký) M us :1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ......, ngày....... tháng...... năm........ ƠN YÊU C U C P GI Y PHÉP M VÀ S D NG TÀI KHO N NGO I T NƯ C NGOÀI Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam - V qu n lý ngo i h i Tên doanh nghi p ...................................................................... Gi y phép u tư s :................c p ngày............./.........../200.... a ch :...................................................................................... i n tho i...................................... Fax.....................................
 9. Hình th c u tư: - Doanh nghi p 100% v n nư c ngoài : € - Doanh nghi p liên doanh : € Lĩnh v c ho t ng s n xu t - kinh doanh:................... V n u tư :....................... Trong ó: V n pháp nh :..................... V n vay :............ Công văn xác nh n ăng ký kho n vay nư c ngoài c a Ngân hàng Nhà nư c s .......... ngày ............/............../........... ngh Ngân hàng Nhà nư c xem xét và c p gi y phép ư c m tài kho n ngo i t nư c ngoài. M c ích m tài kho n ngo i t nư c ngoài:......................... Nơi m tài kho n: Nư c.......................... Ngân hàng............... Th i gian s d ng tài kho n nư c ngoài:.............................. Chúng tôi cam k t th c hi n úng các qui nh v qu n lý ngo i h i hi n hành c a Vi t Nam và các qui nh trong Gi y phép cho m tài kho n ngo i t nư c ngoài c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. T ng giám c (Giám c) Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài M us :2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ......, ngày....... tháng...... năm........ ƠN ĂNG KÝ TÀI KHO N NGO I T NƯ C NGOÀI ( i v i các d án u tư thu c i tư ng c a Lu t d u khí) Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam - V qu n lý ngo i h i Tên doanh nghi p....................................................................... Gi y phép u tư s :................c p ngày............./.........../200.... a ch :.......................................................................................
 10. i n tho i...................................... Fax...................................... Hình th c u tư: - Doanh nghi p 100% v n nư c ngoài : € - Doanh nghi p liên doanh : € -H p ng h p tác kinh doanh : € V n u tư :....................... Trong ó: V n pháp nh:.................... Bên Vi t Nam:....................... Bên nư c ngoài:..................... Chúng tôi ăng ký tài kho n m t i nư c ngoài v i các n i dung sau: M c ích m tài kho n ngo i t nư c ngoài:......................... Nơi m tài kho n: Nư c.......................... Ngân hàng............... Th i gian s d ng tài kho n nư c ngoài:.............................. ngh Ngân hàng Nhà nư c xác nh n (..... tên doanh nghi p m tài kho n...) ã ăng ký t i Ngân hàng Nhà nư c T ng giám c (Giám c) Doanh nghi p ho c i di n Bên h p doanh nư c ngoài Tài li u ính kèm: - B n sao có công ch ng Gi y phép u tư. M us 3 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N V N U TƯ (Báo cáo t ....../......./200... n....../......./200...) Kính g i : Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam - V qu n lý ngo i h i ng kính g i: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c T nh (Thành ph )..... Tên doanh nghi p (ho c bên h p doanh nư c ngoài).......................... a ch :........................................... t i t nh (thành ph ).....................
 11. Gi y phép u tư s :........ngày c p:....../......./năm.............................. S Fax:.......... S i n tho i:............. Ch u tư nư c ngoài ( tên công ty-nư c ăng ký thành l p ):.............. Th i h n ho t ng s n xu t - kinh doanh: ............năm Lĩnh v c ho t ng s n xu t - kinh doanh: ......................... V n u tư theo gi y phép u tư:....................................... V n pháp nh theo gi y phép u tư:................................. Hình th c u tư + Doanh nghi p Liên doanh : ă + Doanh nghi p 100% v n nư c ngoài : ă +H p ng H p tác kinh doanh (BCC) : ă Tên Ngân hàng nơi Công ty m tài kho n ngo i t : .................. (Quy USD) Ch tiêu K ho ch Kỳ báo cáo Lũy k t khi năm báo th c hi n d cáo án 6 tháng C u năm năm I. T ng v n u tư A. T ng v n pháp nh (1+ 2+3) 1. Giá tr v n góp c a bên Vi t Nam - Quy n s d ng t - Nhà xư ng, máy móc thi t b - Ngo i t - Ti n Vi t Nam - Các hình th c khác (ghi rõ n i dung)
 12. 2. Giá tr v n góp c a bên nư c ngoài: - Ti n ngo i t chuy n vào Vi t Nam - Ti n Vi t Nam - Máy móc thi t b - Chuy n giao công ngh k thu t và b n quy n - Các hình th c góp v n khác (ghi rõ n i dung) 3. L i nhu n l i tái u tư B. V n vay: 1. Vay trung dài h n nư c ngoài 1.1 V n ã rút 1.2 Tr n a. G c: b. Lãi, phí: 1.3 Dư n = (1.1- 1.2a) 2. Vay ng n h n nư c ngoài Dư n : 3. Vay trung dài h n t các Ngân hàng ho t ng t i Vi t Nam 3.1. V n ã rút 3.2. Tr n a. G c b. Lãi, phí 3.3. Dư n = (3.1-3.2a) 4. Vay ng n h n t các Ngân hàng
 13. ho t ng t i Vi t Nam. Dư n : II. L i nhu n: 1. L i nhu n chuy n ra nư c ngoài 2. L i nhu n l i u tư cho các d án khác t i Vi t Nam III. Chuy n v n pháp nh ra nư c ngoài: Lưu ý: - Thuy t minh rõ ph n v n không th c hi n ư c - Trư ng h p vay b ng ng Vi t Nam thì qui ra ôla M t i th i i m ký vay. L p bi u Ki m soát ......ngày...../......./200... T ng giám c (Giám c) Doanh nghi p ho c i di n Bên h p doanh nư c ngoài M us 4 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N V N U TƯ (Báo cáo t ngày............. n ngày...................) Kính g i : Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam - V qu n lý ngo i h i Chi nhánh NHNN t nh, thành ph ................................ a ch :............................................................................ S i n tho i:................................. S Fax:..................... T ng s doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài trên a bàn: T ng s doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài không báo cáo: ơn v : USD Ch tiêu K ho ch Kỳ báo cáo Lũy k t khi năm báo th c hi n d cáo án
 14. 6 tháng C u năm năm I. T ng v n u tư A. T ng v n pháp nh (1+ 2+3) 1. Giá tr v n góp c a bên Vi t Nam - Quy n s d ng t - Nhà xư ng, máy móc thi t b - Ngo i t - Ti n Vi t Nam - Các hình th c góp v n khác (ghi rõ n i dung) 2. Giá tr v n góp c a bên nư c ngoài: - Ti n ngo i t chuy n vào Vi t Nam - Ti n Vi t Nam - Máy móc thi t b - Chuy n giao công ngh k thu t và b n quy n - Các hình th c góp v n khác (ghi rõ n i dung) 3. L i nhu n l i tái u tư B. V n vay: 1. Vay trung dài h n nư c ngoài 1.1 V n ã rút 1.2 Tr n a. G c: b. Lãi, phí:
 15. 1.3 Dư n = (1.1- 1.2a) 2. Vay ng n h n nư c ngoài Dư n : 3. Vay trung dài h n t các Ngân hàng ho t ng t i Vi t Nam 3.1. V n ã rút 3.2. Tr n a. G c b. Lãi, phí 3.3. Dư n = (3.1-3.2a) 4. Vay ng n h n t các Ngân hàng ho t ng t i Vi t Nam. Dư n : II. L i nhu n: 1. L i nhu n chuy n ra nư c ngoài 2. L i nhu n l i u tư cho các d án khác t i Vi t Nam III. Chuy n v n pháp nh ra nư c ngoài: Lưu ý: - Nh n xét v s li u báo cáo - Ghi c th tên và i ch các doanh nghi p không báo cáo L p bi u Ki m soát ......ngày...../......./200... Giám c chi nhánh NHNN t nh, thành ph M us :5 BÁO CÁO HO T NG TÀI KHO N NGO I T M T I NGÂN HÀNG NƯ C NGOÀI
 16. (Báo cáo 6 tháng.............năm............... t ngày ........../........../.......... n ngày.........../........../..........) Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam - V qu n lý ngo i h i Tên doanh nghi p: a ch S i n tho i: Fax: ã ư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam cho phép m tài kho n ngo i t nư c ngoài t i Quy t nh s ..............................ngày........../............./................................. M c ích tài kho n m t i nư c ngoài:............................................................... Ngày m tài kho n ngo i t t i Ngân hàng nư c ngoài ............./........./......... Tên Ngân hàng m tài kho n ngo i t nư c ngoài: Tên nư c: Lo i ngo i t h ch toán c a tài kho n ngo i t nư c ngoài: S ngo i t thu S ngo i t chi Ch tiêu thu Trong Lu k t Ch tiêu chi Trong Lu k t khi m tài khi m tài kỳ kho n n kỳ kho n n th i i m th i i m báo cáo báo cáo S dư u kỳ: - Chi chuy n v tài kho n ti n g i - Thu rút v n g c ngo i t trong c a kho n vay nư c. nư c ngoài. - Chi tr th ng cho - Thu chuy n ti n nhà cung c p hàng t tài kho n ti n hoá và d ch v g i ngo i t nư c ngoài. trong nư c. - Chi tr g c kho n - Thu t m gi t vay nư c ngoài. xu t khNu và d ch v t i nư c - Chi tr lãi, phí ngoài. c a kho n vay nư c ngoài. - Thu khác (ghi rõ thu t ngu n - Chi khác (Ghi rõ m c ích chi, nơi
 17. nào) chuy n ti n) S dư cu i kỳ: L p bi u Ki m soát ......ngày...../......./200... T ng giám c (Giám c) Doanh nghi p ho c i di n Bên h p doanh nư c ngoài M us :6 BÁO CÁO TÌNH HÌNH BÁN NGO I T CHO CÁC DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI VÀ BÊN H P DOANH NƯ C NGOÀI (Báo cáo quý.........năm........... t ngày............/.........../........... n ngày......../........../............) Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Qu n lý ngo i h i) Tên Ngân hàng ư c phép kinh doanh ngo i t ................. a ch : S i n tho i: S fax: -T ng s ngo i t mua ư c theo quy nh k t h i: Trong ó, s ngo i t mua ư c c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài: -T ng s ngo i t ã bán ( k c bán cho các DN Vi t Nam ): ( ơn v : Quy USD) S ngo i t Ngân hàng bán cho DN và BHDNN Tên DN và N.KhNu Tr n (g c, Chuy n Chuy n Khác T ng s N.t ã nguyên lãi, phí) l i v n pháp bán BHDNN v t li u kho n vay nhu n nh, v n và ph b ng ngo i và thu tái u tư tùng t nh p ho c v n thay h p th c hi n th pháp H HTKD Lãi, G c phí 1 2 3 4 5 6 7 8=2+3+4+5+6+7 I/DN&BHDNN ư c bán trên
 18. 500.000 USD/quý: 1. 2. 3. . . II/T ng s bán cho các DN&BHDNN còn l i: T ng s Ghi chú: - DN: Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài - BHDNN: Bên h p doanh nư c ngoài - H HTKD:H p ng h p tác kinh doanh - Khác: bao g m các m c ích khác ư c qui nh trong Thông tư (thuy t minh c th t ng m c ích) L p bi u Ki m soát .........ngày........../......../........ T ng giám c (Giám c) Ngân hàng ư c phép M us :7 BÁO CÁO HO T NG TÀI KHO N V N CHUYÊN DÙNG NGO I T C A DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI VÀ BÊN H P DOANH NƯ C NGOÀI (Báo cáo quí........ năm........ Báo cáo t ......../.........../........ n ngày......./......../........) Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam - V qu n lý ngo i h i Tên ngân hàng ư c phép kinh doanh ngo i t :................. a ch :.......................
 19. S i n tho i:......................... S fax:...................... T ng s tài kho n v n chuyên dùng b ng ngo i t (k c tài kho n ti p nh n và tr n v n vay trung dài h n nư c ngoài) c a DN & BHDNN hi n ang m t i ngân hàng:......... Thu trong kỳ S ti n Chi trong kỳ S ti n qui ra qui ra USD USD - Thu góp v n pháp nh - Chi chuy n ra nư c ngoài v n c a bên nư c ngoài pháp nh, v n tái u tư c a bên nư c ngoài. - Thu v n vay trung, dài h n nư c ngoài - Chi tr g c, lãi, phí c a kho n vay trung dài h n nư c ngoài. - Thu chuy n t tài kho n ti n g i b ng ngo i t c a - Chi chuy n ra nư c ngoài l i DN & BNNHD m t i nhu n và thu nh p h p pháp ngân hàng ho t ng t i khác c a bên nư c ngoài. Vi tnam - Chi chuy n sang tài kho n T ng s ti n g i b ng ngo i t c a DN & BNNHD m t i ngân hàng ho t ng t i Vi t Nam. T ng s Ghi chú: - DN: Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. - BHDNN: Bên h p doanh nư c ngoài. - Nh n xét v s li u báo cáo L p bi u Ki m soát .........ngày........../......../........ T ng giám c (Giám c) Ngân hàng ư c phép M us :8 Ngân hàng Nhà nư c C NG HOÀ XÃ H I CH NGHIÃ VI T NAM Vi t Nam c l p - T do - H nh phúc S _/......../Q -NHNN Hà n i, ngày.... tháng.... năm......
 20. QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C V VI C M TÀI KHO N NGO I T NGÂN HÀNG NƯ C NGOÀI TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C - Căn c Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v Qu n lý ngo i h i. - Căn c Thông tư s ....... ngày...... c a Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n v Qu n lý ngo i h i i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh. - Xét ơn yêu c u c p gi y phép m và s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài c a Công ty .......... - Theo ngh c a V trư ng V qu n lý ngo i h i. QUY T NNH i u 1: Cho phép Công ty........ ho t ng theo gi y phép u tư............. (và gi y phép i u ch nh n u có).......... do................... c p, ư c m tài kho n ngo i t t i Ngân hàng........ ................(nêu rõ m c ích s d ng tài kho n)....................... N i dung ho t ng c a tài kho n ngo i t m t i nư c ngoài: nêu rõ ph n thu, chi, s dư c a tài kho n này. Th i h n ho t ng c a tài kho n ngo i t m t i nư c ngoài:...... i u 2: Công ty............ ph i ch p hành nghiêm ch nh qui ch qu n lý ngo i h i hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam. Hàng năm ch m nh t vào ngày 15/1 và 15/7, Công ty ph i g i báo cáo tình hình ho t ng c a tài kho n này v Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V qu n lý ngo i h i). Tài kho n này b ình ch ho t ng trong trư ng h p Công ty vi ph m các qui nh t i Quy t nh này. i u 3: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký i u 4: V trư ng V qu n lý ngo i h i và T ng Giám c (Giám c) Công ty.......... ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Nơi nh n: - Công ty.... - Lưu VP, QLNH.
Đồng bộ tài khoản