Thông tư 04/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
85
lượt xem
2
download

Thông tư 04/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước mua tài sản, vật tư, trang thiết bị để xây dựng trụ sở cơ quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t sè 04/2002/TT-BTC ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2002 híng dÉn sö dông vèn ®Çu t ph¸t triÓn tõ ng©n s¸ch Nhµ níc mua tµi s¶n, vËt t, trang thiÕt bÞ ®Ó x©y dùng trô së c¬ quan Thùc hiÖn ChØ thÞ sè 21/2001/CT-TTg ngµy 11-9-2001 cña Thñ t íng ChÝnh phñ vÒ viÖc sö dông ng©n s¸ch Nhµ níc mïa tµi s¶n, vËt t, trang thiÕt bÞ x©y dùng trô së c¬ quan vµ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh, Bé Tµi chÝnh híng dÉn sö dông vèn ®Çu t ph¸t triÓn tõ ng©n s¸ch Nhµ níc mua tµi s¶n, vËt t, trang thiÕt bÞ ®Ó x©y dùng trô së c¬ quan nh sau: 1. §èi tîng vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh: C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp; c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ - x· héi, c¸c tæ chøc x· héi, x· héi - nghÒ nghiÖp vµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc khi sö dông nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n do ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp ®Ó mua s¾m tµi s¶n, vËt t, thiÕt bÞ cho c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng trô së ph¶i mua tõ c¸c nguån hµng s¶n xuÊt trong níc. 2. Nguån hµng s¶n xuÊt trong níc theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy lµ nh÷ng lo¹i hµng ho¸ do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ s¶n xuÊt, gia c«ng hoÆc l¾p r¸p trªn l·nh thæ ViÖt Nam ®· ® îc quy ®Þnh t¹i c¸c Quýet ®Þnh sè 214/1999/Q§-BKH ngµy 26-4-1999 cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vÒ viÖc ban hµnh danh môc c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÐt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc lµm c¬ së thùc hiÖn LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; sè 230/2000/Q§-BKH ngµy 4-5-2000 vÒ viÖc ban hµnh danh môc c¸c nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm trong n íc ®· s¶n xuÊt ®îc, sè 462/2000/Q§-BKH ngµy 15-9-2000 vµ sè 227/2001/Q§-BKH ngµy 17-5-2001 vÒ viÖc ban hµnh danh môc vËt t x©y dùng trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c quy ®Þnh vÒ danh môc vËt t, trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong níc. 3. Th«ng t nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c trêng hîp mua s¾m tµi s¶n, vËt t, thiÕt bÞ cho c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng trô së sau ®©y: - C¸c dù ¸n ®Çu t cña c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ë níc ngoµi. - C¸c trêng hîp mua s¾m tµi s¶n, vËt t, trang thiÕt bÞ nhËp ngo¹i cña c¸c dù ¸n 0DA ®îc quy ®Þnh trong c¸c HiÖp ®Þnh hoÆc tho¶ thuËn ®· ký kÕt víi níc ngoµi. - C¸c dù ¸n ®Çu t cã sö dông c¸c lo¹i vËt t, thiÕt bÞ mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc. - C¸c dù ¸n ®Çu t kh«ng sö dông nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n tõ ng©n s¸ch Nhµ níc. 4. ViÖc mua s¾m tµi s¶n, vËt t, trang thiÕt bÞ cña c¸c dù ¸n ph¶i thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng, Quy chÕ §Êu thÇu vµ c¸c quy ®Þnh sau: - §· ®îc bè trÝ vèn trong kÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n hµng n¨m. - Cã danh môc ®îc duyÖt trong dù ¸n.
  2. 2 - KÕ ho¹ch mua s¾m tµi s¶n, vËt t, trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong níc (hoÆc s¶n xuÊt ë níc ngoµi) ph¶i phï hîp víi quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ dù to¸n ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt. - ViÖc thanh to¸n vèn cho mua s¾m tµi s¶n, vËt t , trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong níc ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ thanh to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. 5. §èi víi c¸c dù ¸n ®Õn ngµy 01-10-2001 ch a ®îc duyÖt hoÆc ®· ®îc duyÖt nhng cha thùc hiÖn viÖc mua s¾m vËt t, tµi s¶n, trang thiÕt bÞ, ph¶i thùc hiÖn viÖc sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t, trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong n- íc. Trêng hîp ®· phª duyÖt dù to¸n chi tiÕt, trong ®ã sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t, trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt t¹i níc ngoµi th× ph¶i phª duyÖt l¹i víi nguyªn t¾c kh«ng ®îc vît tæng dù to¸n ®· ®îc phª duyÖt. 6. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã liªn quan: 6.1. C¸c chñ ®Çu t (hoÆc tæ chøc t vÊn lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi) ph¶i kh¶o s¸t, ph©n tÝch vµ lùa chän ph ¬ng ¸n kü thuËt, c«ng nghÖ, tÝnh to¸n sö dông c¸c lo¹i vËt t, thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong níc ngay tõ kh©u lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi hoÆc b¸o c¸o ®Çu t vµ ®îc x¸c ®Þnh trong tæng dù to¸n vµ dù to¸n chi tiÕt cña dù ¸n. Trêng hîp dù ¸n ®· duyÖt mua tµi s¶n, vËt t , trang thiÕt bÞ tõ nguån hµng s¶n xuÊt trong níc nhng chñ ®Çu t vÉn mua s¾m tõ nguån hµng s¶n xuÊt ë níc ngoµi (nÕu cã) chñ ®Çu t ph¶i båi thêng vËt chÊt b»ng sè tiÒn chªnh lÖch gi¸, chÞu kû luËt hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. 6.2. C¸c c¬ quan chñ tr× hoÆc tham gia thÈm ®Þnh dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh viÖc lùa chän sö dông c¸c lo¹i vËt t , thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong níc trong c¸c dù ¸n ®Çu t. 6.3. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, thñ trëng c¸c c¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ cña c¸c Tæng c«ng ty Nhµ n íc do Thñ tíng ChÝnh phñ thµnh lËp, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm: - ChØ ®¹o, híng dÉn, kiÓm tra, ®«n ®èc c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc quyÒn qu¶n lý thùc hiÖn ChØ thÞ sè 21/2001/CT-TTg ngµy 11-9-2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc sö dông ng©n s¸ch Nhµ n íc mua tµi s¶n, vËt t, trang thiÕt bÞ ®Ó x©y dùng trô së. - ChÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ChØ thÞ cña Thñ tíng ChÝnh phñ khi xem xÐt, quyÕt ®Þnh ®Çu t dù ¸n thuéc thÈm quyÒn ®îc giao vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ vµ ph¸p luËt vÒ nh÷ng quyÕt ®Þnh cña m×nh. 6.4. Tr¸ch nhiÖm c¬ quan tµi chÝnh vµ Kho b¹c Nhµ níc: C¬ quan tµi chÝnh vµ c¬ quan Kho b¹c Nhµ n íc cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, kiÓm so¸t chi ng©n s¸ch Nhµ níc theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch Nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Khi ph¸t hiÖn ®¬n vÞ mua s¾m tµi s¶n, vËt t, trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt ë níc ngoµi tr¸i quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, Kho b¹c Nhµ níc cã quyÒn tõ chèi
  3. 3 thanh to¸n, thu håi vèn ®Çu t ®· cÊp, th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho chñ ®Çu t vµ b¸o c¸o cho Bé, ®Þa ph¬ng chñ qu¶n vµ Bé Tµi chÝnh ®Ó xö lý. 7. ChÕ ®é b¸o c¸o. 7.1. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¸c c¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ, c¸c Tæng c«ng ty 91 tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn viÖc mua s¾m tµi s¶n, vËt t, trang thiÕt bÞ ®Ó x©y dùng trô së c¬ quan cña c¸c dù ¸n thuéc ph¹m vi qu¶n lý, göi vÒ Bé Tµi chÝnh (Vô §Çu t) tríc ngµy 15-12 hµng n¨m. - Së tµi chÝnh VËt gi¸ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn viÖc mua s¾m tµi s¶n, vËt t, trang thiÕt bÞ ®Ó x©y dùng trô së c¬ quan cña c¸c dù ¸n do ®Þa ph¬ng qu¶n lý, b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè ®Ó göi vÒ Bé Tµi chÝnh (Vô §Çu t) tríc ngµy 15- 12 hµng n¨m. - Bé Tµi chÝnh tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn vÒ mua s¾m tµi s¶n, vËt t, trang thiÕt bÞ ®Ó x©y dùng trô së c¬ quan (c¶ Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng) b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p qu¶n lý, sö dông mét c¸ch tiÕt kiÖn, cã hiÖu qu¶, ®óng môc ®Ých nguån vèn cña ng©n s¸ch Nhµ níc. 7.2. Néi dung b¸o c¸o: B¸o c¸o t×nh hÝnh sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t, thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong níc cho c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng trô së lµm viÖc theo biÓu ®Ýnh kÌm. 8. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1-10-2001. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
  4. 4 Bé, tØnh, thµnh phè........ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §¬n vÞ (së).......... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ....Ngµy... th¸ng.... n¨m.... b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn ChØ thÞ 21/2001/CT-TTg ngµy 11-9-2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mua s¾m tµi s¶n, vËt t, trang thiÕt bÞ n¨m.... §¬n vÞ: tr. ®ång Sè §¬n vÞ - dù ¸n Tæng møc KÕ ho¹ch Sè vèn mua tµi s¶n, TT ®Çu t cña dù vèn trong vËt t, trang thiÕt bÞ ¸n n¨m s¶n xuÊt trong níc 1 Bé... Dù ¸n... TØnh.... Dù ¸n.... N¬i nhËn: Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ (Ký tªn, ®ãng dÊu)
Đồng bộ tài khoản