Thông tư 04/2002/TT-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
38
lượt xem
1
download

Thông tư 04/2002/TT-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2002/TT-BTP về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký cung cấp thông tin về tài sản cho thuê tài chính và về việc quản lý nhà nước về đăng ký tài sản cho thuê tài chính Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2002/TT-BTP

 1. B TƯ PHÁP C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******* ******* Hà N i, ngày 22 tháng 02 năm 2002 S 04/2002/TT-BTP THÔNG TƯ V TH M QUY N, TRÌNH T , TH T C ĂNG KÝ, CUNG C P THÔNG TIN V TÀI S N CHO THUÊ TÀI CHÍNH VÀ VI C QU N LÝ NHÀ NƯ C V ĂNG KÝ TÀI S N CHO THUÊ TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 38/CP ngày 4 tháng 6 năm 1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a B Tư pháp; Căn c i u 19 c a Ngh nh s 16/2001/N -CP ngày 2 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Công ty cho thuê tài chính; Nh m công khai hoá các thông tin v tài s n cho thuê tài chính, t o cơ s pháp lý cho vi c b o v quy n, l i ích h p pháp c a các bên trong h p ng cho thuê tài chính và cá nhân, t ch c có liên quan; B Tư pháp hư ng d n v th m quy n, trình t , th t c ăng ký, cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính và vi c qu n lý nhà nư c v ăng ký tài s n cho thuê tài chính như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi áp d ng Thông tư này hư ng d n th c hi n các v n sau ây: 1.1. ThNm quy n, nhi m v , quy n h n c a C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m thu c B Tư pháp và các Chi nhánh c a C c t t i a phương (sau ây g i t t là C c ăng ký và Chi nhánh) trong vi c ăng ký và cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính; 1.2. Trình t , th t c ăng ký, cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính; 1.3. Qu n lý nhà nư c i v i vi c ăng ký, cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính. 2. Cơ quan ăng ký và cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính 2.1. Cơ quan có thNm quy n ăng ký và cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính là C c ăng ký và Chi nhánh. 2.2. C c ăng ký và Chi nhánh có thNm quy n ăng ký và cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính theo yêu c u c a cá nhân, t ch c trong ph m vi c nư c. Do ó, ngư i yêu c u ăng ký, ngư i yêu c u cung c p thông tin có quy n l a ch n yêu c u C c ăng ký ho c Chi nhánh th c hi n vi c ăng ký, cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính.
 2. Vi c ăng ký, cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính t i C c ăng ký và Chi nhánh có giá tr pháp lý như nhau. 3. Nhi m v , quy n h n c a C c ăng ký và Chi nhánh trong lĩnh v c ăng ký và cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính 3.1 C c ăng ký và Chi nhánh có nhi m v , quy n h n sau ây trong vi c ăng ký tài s n cho thuê tài chính: a) ăng ký tài s n cho thuê tài chính; b) ăng ký thay i n i dung ã ăng ký; c) ăng ký gia h n; d) Xoá ăng ký; ) C p Gi y ch ng nh n ăng ký và b n sao Gi y ch ng nh n ó; e) S a ch a sai sót trong ơn yêu c u ăng ký, trong Gi y ch ng nh n ăng ký; g) Hu Gi y ch ng nh n ăng ký trong trư ng h p ngư i yêu c u ăng ký kê khai các n i dung trong ơn yêu c u ăng ký không úng s th t, không úng tho thu n trong h p ng cho thuê tài chính; h) Thu l phí ăng ký; i) T ch i ăng ký trong trư ng h p ơn yêu c u ăng ký không kê khai y t i các m c thu c di n ph i kê khai theo m u ư c ban hành kèm theo Thông tư này ho c ngư i yêu c u ăng ký không n p l phí ăng ký; k) Lưu tr h sơ, tài li u, b o qu n các thông tin ã ư c ăng ký. 3.2 C c ăng ký và Chi nhánh có nhi m v , quy n h n sau ây trong vi c cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính: a) Cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính ư c ăng ký t i C c ăng ký và Chi nhánh; b) Thu phí cung c p thông tin; c) T ch i cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính trong trư ng h p ơn yêu c u cung c p thông tin không kê khai y t i các m c ph i kê khai theo m u ư c ban hành kèm theo Thông tư này ho c ngư i yêu c u cung c p thông tin không n p phí cung c p thông tin. 3.3 C c ăng ký và Chi nhánh có thNm quy n gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh t i m c IX c a Thông tư này. 4. Trách nhi m c a ăng ký viên
 3. ăng ký viên có trách nhi m sau ây: 4.1 Th c hi n vi c ăng ký, cung c p thông tin theo úng trình t , th t c ư c quy nh t i Thông tư này; 4.2 ăng ký chính xác các n i dung ã kê khai trong ơn yêu c u ăng ký; 4.3 Trong trư ng h p ăng ký viên ăng ký không chính xác các n i dung kê khai trong ơn yêu c u ăng ký, mà gây thi t h i, thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t v trách nhi m b i thư ng thi t h i c a công ch c. 5. i tư ng ăng ký Các tài s n sau ây khi ư c công ty cho thuê tài chính cho thuê trên lãnh th Vi t Nam ho c ra nư c ngoài thông qua h p ng cho thuê tài chính ph i ăng ký t i C c ăng ký ho c Chi nhánh: 5.1. Máy móc, thi t b , dây chuy n s n xu t; 5.2. Ô tô, tàu bi n, tàu sông và các phương ti n v n chuy n khác; 5.3. Các ng s n khác theo quy nh t i kho n 2 i u 181 c a B Lu t Dân s . 6. Nguyên t c ăng ký, cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính 6.1. Tài s n cho thuê tài chính ư c ăng ký trên cơ s n i dung kê khai trong ơn c a ngư i yêu c u ăng ký. Ngư i yêu c u ăng ký ph i kê khai chính xác, y , phù h p v i tho thu n c a các bên trong h p ng cho thuê tài chính và ch u trách nhi m v các n i dung ã kê khai trong ơn. ơn yêu c u ăng ký h p l là ơn ã kê khai y các m c theo m u ơn ư c ban hành kèm theo Thông tư này và có n i dung phù h p v i h p ng cho thuê tài chính ã ký. 6.2. C c ăng ký và Chi nhánh ph i ăng ký k p th i, chính xác theo úng n i dung ã kê khai trong ơn và t o i u ki n cho vi c ăng ký, tìm hi u thông tin v tài s n cho thuê tài chính. 6.3. Các thông tin ư c lưu gi trong cơ s d li u v tài s n cho thuê tài chính và trong S ăng ký tài s n cho thuê tài chính ư c cung c p cho m i cá nhân, t ch c có nhu c u tìm hi u. 7. Th i h n có hi u l c c a vi c ăng ký tài s n cho thuê tài chính Th i h n có hi u l c c a vi c ăng ký tài s n cho thuê tài chính ư c tính t ngày C c ăng ký ho c Chi nhánh c p Gi y ch ng nh n ăng ký tài s n cho thuê tài chính n th i i m ch m d t vi c cho thuê tài chính. 8. Giá tr pháp lý c a vi c ăng ký tài s n cho thuê tài chính
 4. 8.1. Vi c ăng ký tài s n cho thuê tài chính có giá tr i v i ngư i th ba trong th i h n có hi u l c c a vi c ăng ký theo quy nh t i kho n 7 M c này. Gi y ch ng nh n ăng ký tài s n cho thuê tài chính là căn c pháp lý bên cho thuê yêu c u ngư i th ba ã nh n chuy n giao tài s n cho thuê tài chính mà không có s ng ý c a mình ph i tr l i tài s n ó cho bên cho thuê. 8.2. Trong trư ng h p tài s n cho thuê tài chính không ư c ăng ký t i C c ăng ký và Chi nhánh theo quy nh c a Thông tư này, thì căn c vào i u 139 c a B Lu t Dân s bên thuê có quy n yêu c u Toà án quy t nh bu c bên cho thuê ph i ăng ký trong th i h n b y ngày, k t ngày quy t nh c a Toà án có hi u l c; quá th i h n ó mà v n không ăng ký, thì h p ng cho thuê tài chính b vô hi u. Bên cho thuê ph i b i thư ng thi t h i cho bên thuê, n u có. 9. Ngư i yêu c u ăng ký, ngư i yêu c u cung c p thông tin a) 9.1. Ngư i yêu c u ăng ký trong các trư ng h p quy nh t i i m 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c, 3.1.d và 3.1.e kho n 3 M c này (g i chung là ngư i yêu c u ăng ký) là bên cho thuê trong h p ng cho thuê tài chính, bao g m: b) Công ty cho thuê tài chính nhà nư c; c) Công ty cho thuê tài chính c ph n; Công ty cho thuê tài chính tr c thu c c a t ch c tín d ng; d) Công ty cho thuê tài chính liên doanh; ) Công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài. e) Trong trư ng h p các công ty cho thuê tài chính cho thuê h p v n, thì ph i th ng nh t c m t công ty i di n cho các bên cho thuê ng tên n p ơn yêu c u ăng ký, ng th i, ph i kê khai y các công ty cho thuê tài chính h p v n trong Ph l c kèm theo ơn. 9.2. M i cá nhân, t ch c có nhu c u tìm hi u thông tin v tài s n cho thuê tài chính u có quy n yêu c u C c ăng ký ho c Chi nhánh cung c p thông tin. 10. Trách nhi m c a ngư i yêu c u ăng ký, ngư i yêu c u cung c p thông tin 10.1. Ngư i yêu c u ăng ký có trách nhi m sau ây: a) Kê khai y các m c trong ơn yêu c u ăng ký theo m u ư c ban hành kèm theo Thông tư này. N i dung kê khai trong ơn ph i chính xác, úng tho thu n c a các bên trong h p ng cho thuê tài chính; b) N p l phí ăng ký theo quy nh c a pháp lu t; c) Trong trư ng h p ngư i yêu c u ăng ký ghi vào ơn nh ng n i dung không chính xác, không úng tho thu n c a các bên trong h p ng cho thuê tài chính mà gây thi t h i, thì ph i b i thư ng cho ngư i b thi t h i.
 5. 10.2. Ngư i yêu c u cung c p thông tin có trách nhi m sau ây: a) Kê khai y các m c trong ơn yêu c u cung c p thông tin theo m u ư c ban hành kèm theo Thông tư này ho c phi u ngh t tra c u thông tin; b) N p phí cung c p thông tin theo quy nh c a pháp lu t; c) Trong trư ng h p t tra c u, tìm hi u thông tin v tài s n cho thuê tài chính, ngư i yêu c u cung c p thông tin ph i ch p hành nghiêm ch nh n i quy, quy nh ư c niêm y t t i C c ăng ký và Chi nhánh. 11. L phí ăng ký, phí cung c p thông tin 11.1. Ngư i yêu c u ăng ký ph i n p l phí ăng ký trong nh ng trư ng h p sau ây: a) ăng ký tài s n cho thuê tài chính; b) ăng ký thay i n i dung ã ăng ký; c) ăng ký gia h n; d) Yêu c u s a ch a sai sót trong ơn yêu c u ăng ký. 11.2. Cá nhân, t ch c ph i n p phí khi yêu c u cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính. 11.3. M c thu l phí ăng ký, phí cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính ư c th c hi n theo quy nh c a liên b Tài chính và Tư pháp. II. TRÌNH T , TH T C ĂNG KÝ TÀI S N CHO THUÊ TÀI CHÍNH 1. Ngư i yêu c u ăng ký n p ơn yêu c u ăng ký tài s n cho thuê tài chính theo m u s 01 n C c ăng ký ho c Chi nhánh. 2. Vi c n p ơn yêu c u ăng ký ư c th c hi n theo m t trong các phương th c sau ây: a) N p ơn tr c ti p t i tr s c a C c ăng ký ho c Chi nhánh; b) G i ơn qua ư ng bưu i n; có th b ng hình th c g i b o m ho c chuy n phát nhanh; c) G i ơn qua fax. Vi c g i ơn qua fax ư c th c hi n trong trư ng h p ngư i yêu c u ăng ký là các công ty cho thuê tài chính ã ăng ký vào Danh sách khách hàng thư ng xuyên c a C c ăng ký. C c ăng ký hư ng d n v th t c ăng ký vào Danh sách khách hàng thư ng xuyên và t ch c th c hi n vi c ăng ký này.
 6. 3. Ngư i yêu c u ăng ký n p l phí thông qua m t trong các phương th c sau ây: a) N p tr c ti p t i C c ăng ký ho c Chi nhánh sau khi ơn yêu c u ăng ký ư c ăng ký viên ti p nh n; b) Chuy n ti n thông qua d ch v chuy n ti n c a bưu i n và g i gi y chuy n ti n kèm theo ơn yêu c u ăng ký; c) Chuy n ti n vào tài kho n c a C c ăng ký ho c Chi nhánh nơi ti p nh n ơn và g i cho C c ăng ký ho c Chi nhánh ch ng t xác nh n vi c chuy n kho n. Trư ng h p ngư i yêu c u ăng ký thu c Danh sách khách hàng thư ng xuyên c a C c ăng ký, thì vi c chuy n l phí ăng ký vào tài kho n c a C c ăng ký ho c Chi nhánh, nơi ã nh n ơn, ư c th c hi n theo nh kỳ hàng tháng, trong th i gian t ngày 25 n ngày cu i cùng c a tháng. 4- Sau khi nh n ư c ơn yêu c u ăng ký, ăng ký viên th c hi n các công vi c như sau: 4.1. Ki m tra vi c kê khai các m c trong ơn; 4.2. Ki m tra vi c n p l phí; 4.3. Ghi vào ơn th i i m nh n ơn (ngày, tháng, năm), n u ơn h p l và vi c n p l phí ư c th c hi n theo quy nh. Th i i m nh n ơn n p tr c ti p là th i i m ăng ký viên ti p nh n ơn h p l . Th i i m nh n ơn g i qua ư ng bưu i n là th i i m C c ăng ký ho c Chi nhánh nh n ư c ơn. Th i i m nh n ơn chuy n qua fax là th i i m ơn ư c chuy n qua fax; 4.4. Trong trư ng h p nh n ơn qua fax, trư c khi th c hi n các công vi c quy nh t i i m 4.1, 4.2 và 4.3 kho n này, ăng ký viên xác nh ngư i yêu c u ăng ký có ph i là khách hàng thư ng xuyên hay không; n u không, thì không ch p nh n ơn yêu c u ăng ký; 4.5. Trong trư ng h p ơn ư c n p tr c ti p t i C c ăng ký ho c Chi nhánh, thì sau khi th c hi n các công vi c quy nh t i i m 4.1, 4.2 và 4.3 kho n này, ăng ký viên trao cho ngư i yêu c u ăng ký b n sao ơn yêu c u ăng ký có ghi th i i m nh n ơn và phi u h n c p Gi y ch ng nh n ăng ký. 5-Trong th i h n ba ngày, k t ngày nh n ư c ơn yêu c u ăng ký h p l , C c ăng ký ho c Chi nhánh, nơi nh n ư c ơn yêu c u ăng ký ph i c p Gi y ch ng nh n ăng ký tài s n cho thuê tài chính theo M u s 07 cho ngư i yêu c u ăng ký; trong trư ng h p nh n ơn yêu c u ăng ký qua ư ng bưu i n ho c fax, thì g i kèm theo b n sao ơn yêu c u ăng ký.
 7. C c ăng ký và Chi nhánh không c p Gi y ch ng nh n cho ngư i yêu c u ăng ký trong trư ng h p phát hi n ăng ký trùng l p i v i m t h p ng cho thuê tài chính. Gi y ch ng nh n ăng ký ư c trao tr c ti p t i C c ăng ký ho c Chi nhánh, nơi ã nh n ơn yêu c u ăng ký ho c g i thông qua d ch v g i thư có b o m c a bưu i n. III- TRÌNH T , TH T C ĂNG KÝ THAY I N I DUNG Ã ĂNG KÝ 1- Trong trư ng h p có các thay i sau ây thì ngư i yêu c u ăng ký ph i n p ơn yêu c u ăng ký thay i n i dung ã ăng ký theo M u s 02 n C c ăng ký ho c Chi nhánh, nơi ã c p Gi y ch ng nh n ăng ký ti n hành ăng ký thay i n i dung ã ăng ký: 1.1. Bên cho thuê chuy n như ng các quy n và nghĩa v c a mình trong h p ng cho thuê tài chính cho m t công ty cho thuê tài chính khác; 1.2. Tho thu n c a các bên v vi c s a i, b sung h p ng cho thuê tài chính làm thay i nh ng n i dung ã kê khai trong ơn yêu c u ăng ký tài s n cho thuê tài chính và các ơn yêu c u khác có liên quan. 2- Vi c n p ơn yêu c u ăng ký thay i và l phí ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 m c II c a Thông tư này. 3- Sau khi ti p nh n ơn yêu c u ăng ký thay i, ăng ký viên th c hi n các công vi c theo quy nh t i kho n 4 m c II c a Thông tư này. 4- Trong th i h n ba ngày, k t ngày nh n ư c ơn yêu c u ăng ký thay i, C c ăng ký ho c Chi nhánh, nơi nh n ư c ơn ó ph i c p Gi y ch ng nh n ăng ký thay i n i dung ã ăng ký theo M u s 08 cho ngư i yêu c u ăng ký theo phương th c quy nh t i kho n 5 m c II c a Thông tư này. IV- TRÌNH T , TH T C ĂNG KÝ GIA H N 1- Trong th i h n ba tháng trư c ngày k t thúc th i h n có hi u l c c a vi c ăng ký tài s n cho thuê tài chính mà vi c cho thuê tài chính ư c gia h n, thì ngư i yêu c u ăng ký n p ơn yêu c u ăng ký gia h n theo M u s 03 n C c ăng ký ho c Chi nhánh, nơi ã ăng ký tài s n ó ti n hành ăng ký gia h n. 2- Vi c n p ơn yêu c u ăng ký gia h n và l phí ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 m c II c a Thông tư này. 3- Sau khi ti p nh n ơn yêu c u ăng ký gia h n, ăng ký viên th c hi n các công vi c theo quy nh t i kho n 4 m c II c a Thông tư này. 4- Trong th i h n ba ngày, k t ngày nh n ơn yêu c u ăng ký gia h n h p l , C c ăng ký ho c Chi nhánh, nơi nh n ơn yêu c u ăng ký gia h n c p Gi y ch ng nh n ăng ký gia h n theo M u s 09 cho ngư i yêu c u ăng ký, trong ó ghi rõ th i h n ăng ký gia h n.
 8. Vi c c p Gi y ch ng nh n ăng ký gia h n tài s n cho thuê tài chính ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 5 m c II c a Thông tư này. V- TRÌNH T , TH T C XOÁ ĂNG KÝ 1- Ngư i yêu c u ăng ký ph i n p ơn yêu c u xoá ăng ký tài s n cho thuê tài chính theo M u s 04 trong các trư ng h p sau ây: a) H p ng cho thuê tài chính ch m d t trư c th i h n theo quy nh t i i u 27 c a Ngh nh s 16/2001/N -CP ngày 2/5/2001 v t ch c và ho t ng c a Công ty cho thuê tài chính. Vi c n p ơn ư c th c hi n trư c ngày ch m d t h p ng cho thuê tài chính; b) H t th i h n ăng ký có hi u l c. Vi c n p ơn ư c th c hi n trư c ngày th i h n ăng ký ch m d t. 2- Vi c n p ơn yêu c u xoá ăng ký ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2 m c II c a Thông tư này. Ngư i yêu c u xoá ăng ký không ph i n p l phí xoá ăng ký. 3- Trong th i h n ba ngày, k t ngày nh n ư c ơn yêu c u xoá ăng ký h p l , C c ăng ký ho c Chi nhánh, nơi nh n ơn ó th c hi n vi c xoá ăng ký và c p Gi y ch ng nh n xoá ăng ký tài s n cho thuê tài chính theo M u s 10 cho ngư i có ơn yêu c u theo phương th c quy nh t i kho n 5 m c II c a Thông tư này. 4- Sau ngày ch m d t th i h n ăng ký, mà ngư i yêu c u ăng ký không có ơn yêu c u ăng ký gia h n ho c không có ơn yêu c u xoá ăng ký, thì C c ăng ký ho c Chi nhánh t ng th c hi n vi c xoá ăng ký và ch c p Gi y ch ng nh n xoá ăng ký, n u có ơn yêu c u. VI- S A CH A SAI SÓT 1- Trong trư ng h p ngư i yêu c u ăng ký phát hi n trong ơn yêu c u ăng ký ho c trong Gi y ch ng nh n ăng ký có sai sót, thì n p ơn yêu c u s a ch a sai sót theo M u s 05 n C c ăng ký ho c Chi nhánh, nơi ã nh n ơn ho c c p Gi y ch ng nh n s a l i cho úng v i n i dung kê khai trong ơn yêu c u s a ch a sai sót. Trong trư ng h p s a ch a sai sót trong Gi y ch ng nh n ăng ký ã c p, thì ph i g i kèm theo Gi y ch ng nh n ó. 2-Vi c n p ơn và l phí s a ch a sai sót ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 M c II c a Thông tư này. Trong trư ng h p s a ch a sai sót trong Gi y ch ng nh n ăng ký thì C c ăng ký ho c Chi nhánh, nơi nh n ơn, không thu l phí s a ch a sai sót. 3- Sau khi nh n ư c ơn yêu c u s a ch a sai sót trong ơn yêu c u ăng ký, thì ăng ký viên xoá th i i m nh n ơn ã ghi trên ơn yêu c u ăng ký trư c và ghi th i i m nh n ơn là th i i m nh n ư c ơn yêu c u s a ch a sai sót. Th i h n có
 9. hi u l c c a vi c ăng ký ư c tính b t u t khi C c ăng ký ho c Chi nhánh c p Gi y ch ng nh n ăng ký ã ư c s a ch a sai sót. 4- i v i các sai sót trong Gi y ch ng nh n ăng ký ã c p, thì khi s a ch a sai sót, ăng ký viên gi nguyên th i i m ăng ký ã ghi trong Gi y ch ng nh n ã c p và ti n hành s a ch a sai sót. Ph n n i dung có sai sót ã ư c s a l i trên Gi y ch ng nh n ph i ư c óng d u c a C c ăng ký ho c Chi nhánh, nơi s a ch a sai sót. Trong trư ng h p không th s a tr c ti p vào ph n n i dung có sai sót, thì ăng ký viên ph i ghi n i dung s a ch a vào m c s a ch a sai sót trong Gi y ch ng nh n ăng ký. 5- Trong th i h n ba ngày, k t ngày nh n ư c ơn yêu c u s a ch a sai sót h p l , C c ăng ký ho c Chi nhánh ti n hành s a ch a sai sót và tr l i cho ngư i yêu c u Gi y ch ng nh n ăng ký tài s n cho thuê tài chính theo phương th c quy nh t i kho n 5 m c II c a Thông tư này. VII- TRÌNH T , TH T C CUNG C P THÔNG TIN V TÀI S N CHO THUÊ TÀI CHÍNH 1- Cá nhân, t ch c trong nư c, cá nhân, t ch c nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài mu n tìm hi u v các thông tin ư c lưu gi trong S ăng ký ho c trong cơ s d li u v tài s n cho thuê tài chính, thì có th ti n hành tìm hi u thông tin theo các phương th c sau ây: 1.1 N p ơn yêu c u cung c p thông tin theo M u s 06 n C c ăng ký ho c Chi nhánh; 1.2 T tra c u, tìm hi u thông tin trong S ăng ký t i C c ăng ký ho c Chi nhánh theo n i quy, quy nh ư c niêm y t t i C c ăng ký và Chi nhánh. 2- Ngư i yêu c u cung c p thông tin ư c cung c p các thông tin v tài s n cho thuê tài chính ư c lưu t i S ăng ký ho c cơ s d li u v tài s n cho thuê tài chính theo tên c a bên thuê ho c bên cho thuê. 3- Vi c n p ơn yêu c u cung c p thông tin và phí cung c p thông tin ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 M c II c a Thông tư này. 4- Sau khi nh n ư c ơn yêu c u cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính, ăng ký viên ki m tra ơn và vi c n p phí; n u ơn h p l và phí ư c n p theo quy nh, thì ăng ký viên tra c u thông tin trong S ăng ký ho c trong cơ s d li u v tài s n cho thuê tài chính. Trong th i h n ba ngày, k t ngày nh n ư c ơn yêu c u h p l , C c ăng ký ho c Chi nhánh ph i cung c p thông tin cho ngư i yêu c u. Trong trư ng h p ngư i yêu c u ngh ư c cung c p thông tin b ng văn b n, thì ăng ký viên cung c p thông tin b ng văn b n theo M u s 11. Vi c c p văn b n cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính ư c th c hi n theo phương th c quy nh t i kho n 5 m c II c a Thông tư này.
 10. VIII. QU N LÝ NHÀ NƯ C V ĂNG KÝ TÀI S N CHO THUÊ TÀI CHÍNH 1.C c ăng ký giúp B trư ng B Tư pháp th c hi n vi c qu n lý nhà nư c v ăng ký tài s n cho thuê tài chính, bao g m các ho t ng sau ây: 2.So n th o, trình cơ quan có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v ăng ký tài s n cho thuê tài chính; 3.Hư ng d n, ch o, t ch c b i dư ng nghi p v , chuyên môn cho ăng ký viên; 4.Ban hành, qu n lý và hư ng d n theo thNm quy n vi c s d ng các m u ơn, gi y t , s ăng ký; t ch c qu n lý h th ng d li u v tài s n cho thuê tài chính; 5.Th ng kê ăng ký tài s n cho thuê tài chính, t ng h p và báo cáo Chính ph v công tác ăng ký tài s n cho thuê tài chính; 6.Gi i quy t khi u n i, t cáo v ăng ký tài s n cho thuê tài chính theo thNm quy n; Th c hi n vi c h p tác qu c t trong lĩnh v c ăng ký tài s n cho thuê tài chính theo phân công c a B trư ng B Tư pháp. IX- GI I QUY T KHI U N I, T CÁO: 1- Gi i quy t khi u n i: 1.1 Trong lĩnh v c ăng ký, cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính, ngư i yêu c u ăng ký, yêu c u cung c p thông tin có quy n khi u n i i v i quy t nh, hành vi c a C c ăng ký ho c các Chi nhánh, c a ăng ký viên, công ch c thu c cơ quan ó, khi có căn c cho r ng quy t nh, hành vi ó là trái pháp lu t, xâm ph m quy n, l i ích h p pháp c a mình. 1.2 ThNm quy n và th i h n gi i quy t khi u n i l n u ư c th c hi n như sau: a) Giám c Chi nhánh có trách nhi m gi i quy t khi u n i i v i nh ng quy t nh, hành vi c a mình, c a ăng ký viên, công ch c làm vi c t i Chi nhánh. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i, Giám c Chi nhánh ph i th lý gi i quy t và thông báo b ng văn b n cho ngư i khi u n i bi t; trư ng h p không th lý thì cũng ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày h t th i h n gi i quy t theo quy nh t i i u 36 c a Lu t Khi u n i, t cáo, mà khi u n i không ư c gi i quy t ho c k t ngày nh n ư c quy t nh gi i quy t khi u n i l n u c a Giám c Chi nhánh mà ngư i khi u n i không ng ý, thì có quy n khi u n i n C c trư ng C c ăng ký ho c kh i ki n v án hành chính t i Toà án theo quy nh c a pháp lu t. b) C c trư ng C c ăng ký có trách nhi m gi i quy t khi u n i i v i nh ng quy t nh, hành vi c a mình, c a ăng ký viên, công ch c làm vi c t i C c ăng ký. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i, C c trư ng C c ăng
 11. ký ph i th lý gi i quy t và thông báo b ng văn b n cho ngư i khi u n i bi t; trư ng h p không th lý thì cũng ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày h t th i h n gi i quy t theo quy nh t i i u 36 c a Lu t Khi u n i, t cáo, mà khi u n i không ư c gi i quy t ho c k t ngày nh n ư c quy t nh gi i quy t khi u n i l n u c a C c trư ng C c ăng ký mà ngư i khi u n i không ng ý, thì có quy n khi u n i n B trư ng B Tư pháp ho c kh i ki n v án hành chính t i Toà án theo quy nh c a pháp lu t. 1.3 ThNm quy n và th i h n gi i quy t khi u n i l n ti p theo ư c th c hi n như sau: a) C c trư ng C c ăng ký th lý và gi i quy t khi u n i mà Giám c Chi nhánh ã gi i quy t nhưng còn có khi u n i ho c quá th i h n quy nh mà khi u n i không ư c gi i quy t. Trong các trư ng h p này, ngư i khi u n i ph i g i ơn kèm theo b n sao quy t nh gi i quy t khi u n i c a Giám c Chi nhánh ho c các tài li u liên quan (n u có) cho C c trư ng C c ăng ký. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i, C c trư ng C c ăng ký ph i th lý gi i quy t và thông báo b ng văn b n cho ngư i khi u n i, cho Giám c Chi nhánh nơi ã gi i quy t khi u n i trư c ó bi t; trong trư ng h p không th lý gi i quy t, thì cũng ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do. Th i h n gi i quy t khi u n i c a C c trư ng C c ăng ký là 45 ngày, k t ngày th lý gi i quy t. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày h t th i h n gi i quy t theo quy nh t i i u 43 c a Lu t Khi u n i, t cáo mà khi u n i không ư c gi i quy t ho c k t ngày nh n ư c quy t nh gi i quy t khi u n i c a C c trư ng C c ăng ký mà ngư i khi u n i không ng ý, thì có quy n ti p t c khi u n i n B trư ng B Tư pháp. b) B Tư pháp th lý và gi i quy t khi u n i i v i quy t nh gi i quy t khi u n i c a C c trư ng C c ăng ký nhưng còn có khi u n i ho c quá th i h n quy nh mà khi u n i không ư c gi i quy t. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i, B Tư pháp th lý gi i quy t và thông báo b ng văn b n cho ngư i khi u n i; trong trư ng h p không th lý gi i quy t thì cũng ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do. Th i h n gi i quy t khi u n i c a B trư ng B Tư pháp theo quy nh t i i u 43 c a Lu t Khi u n i, t cáo. Quy t nh gi i quy t khi u n i c a B trư ng B Tư pháp là quy t nh cu i cùng. 2- Gi i quy t t cáo 2.1 Trong lĩnh v c ăng ký, cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính, công dân có quy n t cáo v i cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n v hành vi trái pháp lu t c a ăng ký viên, công ch c thu c C c ăng ký và Chi nhánh gây thi t h i ho c e d a gây thi t h i n quy n, l i ích h p pháp c a chính mình hay c a ngư i khác. Ngư i t cáo có th g i ơn ho c t cáo tr c ti p n cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. Trong các trư ng h p nêu trên, ngư i t cáo ph i nêu rõ h tên, a ch , n i dung t cáo.
 12. 2.2 ThNm quy n gi i quy t t cáo ư c th c hi n như sau: a) Trư ng h p t cáo ăng ký viên, công ch c làm vi c t i Chi nhánh có vi ph m pháp lu t trong vi c ăng ký, cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính, thì Giám c Chi nhánh ph trách tr c ti p ăng ký viên, công ch c b t cáo có trách nhi m gi i quy t; b) Trư ng h p t cáo ăng ký viên, công ch c làm vi c t i C c ăng ký có vi ph m pháp lu t trong vi c ăng ký, cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính, thì C c trư ng C c ăng ký có trách nhi m gi i quy t; c) B Tư pháp th lý và gi i quy t t cáo theo quy nh c a Lu t Khi u n i t cáo và các văn b n hư ng d n hi n hành. 2.3 Th i h n gi i quy t t cáo ư c th c hi n như sau: Ch m nh t là 10 ngày, k t ngày nh n ư c t cáo, cơ quan ti p nh n t cáo ph i th lý gi i quy t; trư ng h p t cáo không thu c thNm quy n gi i quy t c a mình, thì ph i chuy n cho cơ quan có thNm quy n gi i quy t và thông báo b ng văn b n cho ngư i t cáo bi t. Th i h n gi i quy t t cáo không quá 60 ngày, k t ngày th lý gi i quy t; iv i v vi c ph c t p, thì th i h n gi i quy t không quá 90 ngày, k t ngày th lý gi i quy t. X. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c k t ngày 08 tháng 3 năm 2002. 2. Các tài s n ã cho thuê trên cơ s h p ng cho thuê tài chính ư c ký k t trư c ngày Thông tư này có hi u l c mà v n còn th i h n th c hi n, thì cũng ph i ăng ký theo quy nh c a Thông tư này. 3. Ban hành kèm theo Thông tư này các bi u m u ăng ký, cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính. 4. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh cá nhân, t ch c ph n ánh v B Tư pháp nghiên c u, gi i quy t. Nơi nh n: B TRƯ NG B TƯ PHÁP VP TW ng; VP Qu c h i VP Ch t ch nư c; VP Chính ph ; Toà án nhân dân T i cao; Vi n Ki m sát nhân dân T i cao; Nguy n ình L c Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Cơ quan trung ương c a các oàn th ; UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Công báo; Lưu: VP (3 b n); C c KQGGDB .
Đồng bộ tài khoản