Thông tư 04/2004/TT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
77
lượt xem
4
download

Thông tư 04/2004/TT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2004/TT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số142/2004/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2004/TT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. T H¤NG T ¦ cña Bé B¦U CHÝNH, VIÔN TH¤NG Sè 04/2004/TT­BBCVT  n g µ y   2 9   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m   2 0 0 4   H í n g   d É n   t h ù c   h i Ö n   m é t   s è   ® i Ò u  cña NghÞ ®Þnh sè 142/2004/N§­CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 2004  cña ChÝnh phñ quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  vÒ bu chÝnh, viÔn th«ng vµ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn C¨n cø Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  134/2003/N§­CP ngµy 14 th¸ng 11   n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   142/2004/N§­CP   ngµy   08   th¸ng   7   n¨m   2004   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh vÒ bu chÝnh, viÔn th«ng vµ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   90/2002/N§­CP   ngµy   11   th¸ng   11   n¨m   2002   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng; Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh: Th«ng t  nµy híng dÉn thùc hiÖn mét sè   ®iÒu cña NghÞ  ®Þnh sè 142/2004/N§­CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 2004 cña ChÝnh   phñ quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ bu chÝnh, viÔn  th«ng   vµ   tÇn   sè   v«   tuyÕn   ®iÖn   (sau   ®©y   ®îc   gäi   t¾t   lµ  "NghÞ ®Þnh") vÒ c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vµ viÖc xö  ph¹t   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   bu  chÝnh, viÔn th«ng vµ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn. 2. §èi tîng ¸p dông: Mäi c¸ nh©n, tæ chøc ViÖt Nam; c¸ nh©n, tæ chøc níc  ngoµi cã  ho¹t  ®éng vÒ  bu chÝnh, viÔn th«ng vµ  tÇn sè  v«  tuyÕn ®iÖn t¹i ViÖt Nam cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh ®îc  quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh vµ   ®îc híng dÉn t¹i Th«ng t  nµy,  trõ c¸c trêng hîp ®îc nªu t¹i ®iÓm 3 môc I Th«ng t nµy. 3. C¸c trêng hîp kh«ng xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh : 3.1. C¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi thuéc diÖn  ®îc hëng  quyÒn miÔn trõ  xö  ph¹t hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh cña Ph¸p  lÖnh vÒ  quyÒn  u  ®∙i, miÔn trõ  dµnh cho c¬  quan  ®¹i diÖn  ngo¹i giao, c¬  quan l∙nh sù  vµ  c¬  quan  ®¹i diÖn cña tæ  chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam; 
  2. 2 3.2. Ngêi vi ph¹m hµnh chÝnh cha ®ñ 14 tuæi;  3.3. Trêng hîp  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 3 NghÞ  ®Þnh; 3.4.   HÕt   thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   theo  quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3 vµ 5 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh; 3.5. Hµnh vi vi ph¹m cã dÊu hiÖu téi ph¹m. 4. Nguyªn t¾c xö ph¹t: Nguyªn   t¾c   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ®èi   víi   c¸c  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ bu chÝnh, viÔn th«ng vµ tÇn  sè  v« tuyÕn  ®iÖn  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 3  Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 (sau  ®©y  ®îc  gäi t¾t lµ "Ph¸p lÖnh"), §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§­ CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh  mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh vµ §iÒu 3 NghÞ ®Þnh. II. HµNH VI VI PH¹M HµNH CHÝNH VÒ B¦U CHÝNH,  VIÔN TH¤NG Vµ TÇN Sè V¤ TUYÕN §IÖN 1.  ViÖc xö   ph¹t  ®èi  víi hµnh  vi vi  ph¹m hµnh  chÝnh  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 6; kho¶n 1 §iÒu 8; kho¶n 1, 2  vµ  3 §iÒu 9; kho¶n 1 §iÒu 10; kho¶n 1 §iÒu 11; kho¶n 1  §iÒu 12; kho¶n 1 §iÒu 17; kho¶n 1 §iÒu 18; kho¶n 1 §iÒu  26; kho¶n 1 §iÒu 27 NghÞ ®Þnh ®îc ¸p dông nh sau:  1.1. Ph¹t c¶nh c¸o ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh   nhá, lÇn  ®Çu, cã  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  hoÆc  ®èi víi hµnh vi  vi ph¹m hµnh chÝnh do ngêi cha thµnh niªn tõ   ®ñ  14 tuæi  ®Õn 16 tuæi thùc hiÖn;  H×nh thøc ph¹t c¶nh c¸o ®îc quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n. 1.2. Ph¹t tiÒn ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh   kh¸c ngoµi trêng hîp híng dÉn t¹i ®iÓm 1.1 trªn ®©y. 2. Hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm e kho¶n 2 §iÒu 6   NghÞ ®Þnh ®îc ¸p dông ®èi víi: C¸ nh©n, tæ chøc lµm thay ®æi, dÞch chuyÓn vÞ trÝ c¸c   thïng   th,   trang   thiÕt   bÞ,   c¬   së   vËt   chÊt   cña   m¹ng   bu  chÝnh c«ng céng khi cha  ®îc phÐp cña ngêi cã  thÈm quyÒn  qu¶n lý. 3. Hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm ® kho¶n 3 §iÒu 6   NghÞ ®Þnh ®îc ¸p dông trong trêng hîp: C¸   nh©n,   tæ   chøc,   doanh   nghiÖp   kinh   doanh   dÞch   vô  chuyÓn  ph¸t th  sö  dông  côm tõ  “Bu chÝnh  ViÖt Nam”  nh»m  môc  ®Ých phôc  vô  cho ho¹t   ®éng  s¶n xuÊt, kinh  doanh  mµ  cha ®îc phÐp cña doanh nghiÖp Bu chÝnh ViÖt Nam. 
  3. 3 4. Hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 7   NghÞ ®Þnh ®îc ¸p dông ®èi víi: 4.1.   Nh©n   viªn   cña   doanh   nghiÖp   bu   chÝnh   ViÖt   Nam,  doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô chuyÓn ph¸t th gi÷ th, bu  phÈm,  bu kiÖn  mµ  kh«ng  ph¸t hoÆc  ph¸t  chËm  ®Õn ngêi sö  dông dÞch vô; 4.2. C¸ nh©n cã giao kÕt hîp ®ång víi doanh nghiÖp ®Ó   thùc hiÖn  nhiÖm  vô  chuyÓn  ph¸t  th, bu phÈm,  bu kiÖn  mµ  kh«ng ph¸t hoÆc ph¸t chËm ®Õn ngêi sö dông dÞch vô. 5. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 7 NghÞ  ®Þnh ®îc híng dÉn nh sau: 5.1. Ngêi kh«ng cã  thÈm quyÒn mµ  cã  hµnh vi vi ph¹m  th× bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh cña kho¶n  2 §iÒu 7 NghÞ ®Þnh.  5.2. Ngêi cã  thÈm quyÒn  ®ang thi hµnh c«ng vô  mµ  cã  hµnh vi vi ph¹m th×  bÞ  xö  lý  kû  luËt do vi ph¹m chÕ   ®é  c«ng vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c¸n bé, c«ng chøc. 6. Hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu 7   NghÞ ®Þnh ®îc ¸p dông ®èi víi:  C¸ nh©n, tæ chøc cã  hµnh vi tr×  ho∙n, khíc tõ, trèn  tr¸nh  viÖc  thùc hiÖn quyÕt   ®Þnh cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn vÒ  viÖc trng dông ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ   ®Ó  vËn  chuyÓn, lu tho¸t c«ng v¨n, tµi liÖu, tói gãi th, bu phÈm,  bu   kiÖn   ®ang   trªn   ®êng   vËn   chuyÓn   trong   c¸c   trêng   hîp  khÈn cÊp nh: b∙o,  lò  lôt,  thiªn tai,  háa  ho¹n  hoÆc c¸c  th¶m häa kh¸c.   7. C¸c biÖn ph¸p  ®¶m b¶o an ninh th«ng tin quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 4 §iÒu 7 NghÞ ®Þnh ®îc híng dÉn nh sau: C¸c   biÖn   ph¸p   ®¶m   b¶o   an   ninh   th«ng   tin   mµ   doanh   nghiÖp Bu chÝnh ViÖt Nam cã  tr¸ch nhiÖm ¸p dông khi vËn  chuyÓn, khai th¸c tói, gãi cña m¹ng b u chÝnh chuyªn dïng  bao   gåm:  u   tiªn   khai   th¸c,   vËn   chuyÓn   tói,   gãi   th,   bu  phÈm, bu kiÖn; ¸p dông c¸c biÖn ph¸p  ®¶m b¶o an toµn bu  chÝnh vµ  bÝ  mËt th«ng tin trong tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸  tr×nh khai th¸c vµ vËn chuyÓn. 8. Hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 8   NghÞ ®Þnh ®îc ¸p dông ®èi víi: Nh©n viªn cña doanh nghiÖp bu chÝnh ViÖt Nam, doanh  nghiÖp kinh doanh dÞch vô chuyÓn ph¸t th bãc më tr¸i ph¸p  luËt hoÆc cã  hµnh vi tr¸o  ®æi néi dung th, bu phÈm, bu  kiÖn cña ngêi sö  dông dÞch vô  trong qu¸ tr×nh khai th¸c  vµ vËn chuyÓn tói, gãi th, bu phÈm, bu kiÖn. 9. Hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu 9   NghÞ ®Þnh ®îc ¸p dông trong c¸c trêng hîp:
  4. 4 9.1. Ngêi göi tù   ý   ®a thªm, tr¸o  ®æi vËt phÈm, hµng  hãa sau khi nh©n viªn cña doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô  ®∙ lµm xong thñ tôc kiÓm tra néi dung bu phÈm, bu kiÖn; 9.2.   Nh©n   viªn   cña   doanh   nghiÖp   cung   cÊp   dÞch   vô   th«ng   ®ång  víi ngêi göi  ®Ó   ®a thªm,  tr¸o   ®æi vËt phÈm,  hµng hãa trong bu phÈm, bu kiÖn. Trêng hîp nµy, viÖc xö  ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ®îc   thùc   hiÖn   ®èi   víi   c¶   nh©n  viªn cña doanh nghiÖp vµ ngêi göi. 10. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu  9 NghÞ ®Þnh ®îc ¸p dông trong c¸c trêng hîp:  10.1. C¸ nh©n, tæ chøc cã  hµnh vi ng¨n c¶n, c¶n trë,  g©y khã  kh¨n  ®èi víi ngêi sö  dông dÞch vô  khi hä  sö  dông   hîp ph¸p dÞch vô bu chÝnh, dÞch vô chuyÓn ph¸t th; 10.2. C¸ nh©n, tæ chøc cã  hµnh vi ng¨n c¶n, c¶n trë,  g©y   khã   kh¨n   ®èi   víi   doanh   nghiÖp   bu   chÝnh   ViÖt   Nam,  doanh  nghiÖp   kinh  doanh   dÞch   vô   chuyÓn   ph¸t   th   khi   c¸c  doanh   nghiÖp   nµy   cung   cÊp   dÞch   vô   bu   chÝnh,   dÞch   vô  chuyÓn ph¸t th cho ngêi sö dông dÞch vô ®óng quy ®Þnh cña  ph¸p luËt.  11. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm e kho¶n 3 §iÒu  9 NghÞ ®Þnh ®îc híng dÉn xö lý nh sau:  Khi ph¸t hiÖn tiÒn, ngo¹i hèi trong th, bu phÈm, bu  kiÖn göi tõ níc ngoµi vµo ViÖt Nam, ngêi cã thÈm quyÒn xö  ph¹t tiÕn hµnh lËp biªn b¶n vi ph¹m vµ  ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. Trong trêng hîp sau mét n¨m mµ  quyÕt ®Þnh xö ph¹t nµy kh«ng thÓ giao ®Õn ngêi bÞ xö ph¹t  do ngêi  ®ã  kh«ng  ®Õn nhËn vµ  kh«ng x¸c  ®Þnh  ®îc  ®Þa chØ  cña hä hoÆc v× lý do kh¸ch quan kh¸c th× ng êi ®∙ ra quyÕt  ®Þnh xö ph¹t ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ thi hµnh h×nh thøc xö  ph¹t   chÝnh,   trõ   h×nh   thøc   tÞch   thu   tang   vËt   vi   ph¹m  (tiÒn, ngo¹i hèi) theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 22 NghÞ  ®Þnh   sè   134/2003/N§­CP   ngµy   14   th¸ng   11   n¨m   2003   cña  ChÝnh phñ vµ lµm thñ tôc chuyÓn sè tiÒn, ngo¹i hèi ®ã vµo  tµi kho¶n t¹m gi÷  cña c¬  quan Tµi chÝnh më  t¹i Kho b¹c  Nhµ   níc   theo   tiÕt   e   ®iÓm   1.1   môc   III   cña   Th«ng   t  sè  72/2004/TT­BTC ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2004 cña Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn viÖc qu¶n lý  vµ  xö  lý  tang vËt, ph¬ng tiÖn tÞch  thu sung quü Nhµ níc do vi ph¹m hµnh chÝnh. 12. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 4 §iÒu  9 NghÞ ®Þnh ®îc híng dÉn nh sau:   12.1. C¸ nh©n, tæ chøc lµm mÊt th, bu phÈm, bu kiÖn  cña ngêi sö dông dÞch vô göi qua m¹ng bu chÝnh c«ng céng,  m¹ng chuyÓn  ph¸t th  mµ  kh«ng  xö  lý  gi¶i quyÕt  theo quy  ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   th×   ngoµi   viÖc   bÞ   xö   ph¹t   theo   quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm nµy, c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m cßn ph¶i båi 
  5. 5 thêng  thiÖt  h¹i (nÕu cã) cho ngêi sö  dông dÞch  vô  theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt;  12.2. C¸ nh©n, tæ chøc lµm mÊt th, bu phÈm, bu kiÖn  cña c¸c c¬ quan §¶ng, Nhµ níc, lùc lîng vò trang nh©n d©n  göi qua m¹ng bu chÝnh  chuyªn  dïng  th×  kh«ng  ¸p dông xö  ph¹t ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo  ®iÓm nµy mµ  chuyÓn cho  c¬ quan C«ng an ®Ó tiÕn hµnh ®iÒu tra, xö lý.   13. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm d kho¶n 3 vµ  kho¶n 7 §iÒu 9 NghÞ ®Þnh ®îc híng dÉn nh sau: 13.1. Hµnh vi göi hoÆc nhËn göi trong th, bu phÈm, bu  kiÖn   nh÷ng   vËt,   chÊt   g©y   ch¸y,   g©y   næ,   g©y   nguy   hiÓm,  vËt, chÊt lµm mÊt vÖ  sinh, g©y « nhiÔm m«i trêng chØ ¸p  dông ®èi víi th, bu phÈm, bu kiÖn ®îc nh©n viªn cña doanh  nghiÖp bu chÝnh ViÖt Nam, doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô  chuyÓn ph¸t th chÊp nhËn göi; 13.2. Trêng hîp th, bu phÈm, bu kiÖn göi tõ níc ngoµi  vµo ViÖt Nam cã  chøa nh÷ng  vËt phÈm, hµng  hãa  cÊm  nhËp  khÈu,  vËt  chÊt  g©y næ, g©y ch¸y, g©y nguy  hiÓm,  mÊt vÖ  sinh, g©y « nhiÔm m«i trêng th×  ngêi cã  thÈm quyÒn tiÕn  hµnh lËp biªn  b¶n  vi ph¹m  hµnh  chÝnh ngay  t¹i  n¬i  ph¸t  hiÖn vµ  tiÕn hµnh tÞch thu hoÆc  ®Ó  tiªu hñy tang vËt vi  ph¹m theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 61 Ph¸p lÖnh. 14. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu  10 NghÞ ®Þnh ®îc ¸p dông trong trêng hîp: Bu chÝnh ViÖt Nam, ®¹i lý dÞch vô bu chÝnh b¸n tem bu  chÝnh trong thêi h¹n ph¸t hµnh kh«ng ®óng gi¸ in trªn mÆt   tem, trõ tem bu chÝnh ®∙ cã dÊu huû; Kh«ng   ¸p   dông   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   b   kho¶n   1   §iÒu   10  NghÞ   ®Þnh  ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc b¸n c¸c lo¹i tem bu  chÝnh cho môc ®Ých su tËp.  15. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu  10 NghÞ ®Þnh ®îc ¸p dông ®èi víi: C¸   nh©n,   tæ   chøc   lu   hµnh   tem   bu   chÝnh   ®∙   cã   quyÕt  ®Þnh thu håi cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn, trõ trêng  hîp thu håi tem bu chÝnh hÕt thêi h¹n ph¸t hµnh.  16. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm c kho¶n 2 §iÒu  10 NghÞ ®Þnh ®îc ¸p dông ®èi víi: C¸ nh©n, tæ chøc su tËp c¸c lo¹i tem bu chÝnh  ®∙ bÞ  cÊm lu hµnh t¹i ViÖt Nam nh»m môc ®Ých tuyªn truyÒn chèng   l¹i Nhµ  níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam, b«i xÊu  chÕ   ®é, vi ph¹m  ®¹o  ®øc, thuÇn phong mü  tôc, kÝch  ®éng,  g©y h»n thï gi÷a c¸c d©n téc.  17.  C¸c sè   m¸y dÞch  vô  khÈn  cÊp,  trî  gióp  quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 12 NghÞ ®Þnh, gåm cã:
  6. 6 Sè  m¸y gäi C«ng an (113); gäi cøu háa (114); gäi cÊp  cøu y tÕ  (115); gäi gi¶i  ®¸p sè   ®iÖn tho¹i néi h¹t (116)  vµ  sè  m¸y cña c¸c c¬  quan kh¸c theo quy  ®Þnh cña Bé  Bu  chÝnh, ViÔn th«ng.  18. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm d kho¶n 3 §iÒu  12 NghÞ ®Þnh ®îc ¸p dông: Trong   trêng   hîp   c¸c   doanh   nghiÖp   viÔn   th«ng   ngõng,  t¹m   ngõng   cung   cÊp   dÞch   vô   viÔn   th«ng   ®Ó   thay   ®æi   cÊu  h×nh m¹ng, thiÕt bÞ, hÖ  thèng thiÕt bÞ,  ®¸nh l¹i sè   ®iÖn  tho¹i, n©ng dung lîng tæng ®µi mµ kh«ng th«ng b¸o cho ng ­ êi sö dông dÞch vô biÕt tríc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  Kh«ng xö ph¹t ®èi víi trêng hîp ngõng, t¹m ngõng cung  cÊp dÞch vô do lçi kü thuËt hoÆc lý do bÊt kh¶ kh¸ng. 19. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm c kho¶n 3 §iÒu  13 NghÞ ®Þnh ®îc hiÓu nh sau: Hµnh vi ph¸t t¸n virus, th r¸c (spam email), c¸c ch­ ¬ng tr×nh  nguy  hiÓm  ®èi víi m¹ng viÔn  th«ng  cã  nguy c¬  g©y t¾c nghÏn m¹ng hoÆc lµm m¹ng ngõng ho¹t ®éng. 20. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm d kho¶n 2 §iÒu  17 NghÞ ®Þnh ®îc hiÓu nh sau: Hµnh vi cña tæ chøc, c¸ nh©n khai th¸c, sö dông thiÕt   bÞ  ph¸t sãng v« tuyÕn  ®iÖn m¹o danh tªn  ®µi, h« hiÖu, sè  nhËn d¹ng cña ®µi v« tuyÕn ®iÖn kh¸c ®∙ ®îc cÊp giÊy phÐp  sö dông tÇn sè vµ thiÕt bÞ ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn. 21. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm g kho¶n 2 §iÒu  17 NghÞ ®Þnh ®îc ¸p dông: Xö   ph¹t vi  ph¹m hµnh  chÝnh  trªn  mét tÇn  sè   ®èi  víi  hµnh   vi   mçi   lÇn   ph¸t   sai   tÇn   sè   ®∙   ®îc   quy   ®Þnh   trong  GiÊy phÐp tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn. 22. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu  17 NghÞ ®Þnh ®îc ¸p dông ®èi víi: C¸   nh©n,   tæ   chøc   sö   dông   ngêi   kh«ng   cã   v¨n   b»ng,  chøng  chØ  chuyªn  m«n do c¬  quan cã  thÈm quyÒn  cÊp  hoÆc  c«ng nhËn  theo  quy  ®Þnh  ®Ó  sö  dông  nh÷ng thiÕt  bÞ  ph¸t  sãng v« tuyÕn  ®iÖn b¾t buéc ph¶i cã  v¨n b»ng, chøng chØ  chuyªn m«n nghiÖp vô.  23. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  ®  kho¶n 3 §iÒu  17 NghÞ ®Þnh ®îc híng dÉn nh sau:  ThiÕt bÞ  kh«ng b¶o  ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ  tiªu chuÈn kü  thuËt theo quy  ®Þnh cña c¬  quan Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn lµ  nh÷ng   thiÕt   bÞ   kh«ng   d¸n   tem   phï   hîp   tiªu   chuÈn   t ¬ng  thÝch   ®iÖn  tõ  (®èi  víi thiÕt bÞ  yªu cÇu ph¶i d¸n tem),  thiÕt bÞ  kh«ng b¶o  ®¶m tiªu chuÈn kü  thuËt theo quy  ®Þnh  cña Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng hoÆc c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc 
  7. 7 Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam hoÆc c¸c quy  ®Þnh cña  Quèc tÕ ®∙ ®îc ViÖt Nam c«ng nhËn. 24. Quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu 18 NghÞ ®Þnh ®îc  hiÓu nh sau: M¹ng   viÔn   th«ng   dïng   riªng,   m¹ng   viÔn   th«ng   chuyªn  dïng hoÆc kªnh tÇn sè  ph¸t sãng, ph¸t thanh truyÒn h×nh  hoÆc thu, ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn kh¸c cã quy m« trong c¶  níc lµ  c¸c m¹ng,  ®µi  ®îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn  cÊp GiÊy phÐp tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn ho¹t ®éng trªn ph¹m vi  toµn quèc.  25. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu  20 NghÞ ®Þnh ®îc ¸p dông ®èi víi: C¸ nh©n, tæ chøc nhËp khÈu thiÕt bÞ  viÔn th«ng hoÆc   s¶n xuÊt thiÕt  bÞ  viÔn  th«ng trong  níc  ®a vµo lu th«ng  trªn thÞ  trêng ViÖt Nam hoÆc  kÕt  nèi  vµo  c¸c  m¹ng  viÔn  th«ng nh÷ng thiÕt bÞ  viÔn th«ng kh«ng cã  GiÊy chøng nhËn  phï  hîp tiªu chuÈn thiÕt bÞ  viÔn th«ng vµ  chøng nhËn phï  hîp   tiªu   chuÈn   t¬ng   thÝch   ®iÖn   tõ   hoÆc   c¸c   GiÊy   chøng  nhËn nµy ®∙ hÕt thêi h¹n sö dông trªn ba m¬i ngµy.  §iÓm  a kho¶n  1 §iÒu  20 NghÞ   ®Þnh  kh«ng  ¸p dông  ®èi  víi c¸c hÖ thèng ph©n phèi, ®¹i lý, cöa hµng hoÆc ngêi sö  dông. III. THñ TôC Vµ THÈM QUYÒN Xö PH¹T  VI PH¹M HµNH CHÝNH 1. Thñ tôc ¸p dông h×nh thøc xö ph¹t chÝnh (Ph¹t c¶nh   c¸o hoÆc ph¹t tiÒn)  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu   32 NghÞ ®Þnh.  2. Trêng hîp mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m   hµnh chÝnh, nÕu h×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t ¸p dông  ®èi víi  tõng hµnh vi ®Òu thuéc thÈm quyÒn xö ph¹t cña mét cÊp th×  cÊp  ®ã  ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t. NÕu cã   Ýt nhÊt mét hµnh vi   vi   ph¹m   mµ   h×nh   thøc,   møc   xö   ph¹t   ¸p   dông   thuéc   thÈm  quyÒn cña cÊp trªn th×  ph¶i chuyÓn toµn bé  hå  s¬   ®Õn cÊp  cã  thÈm quyÒn  ®Ó  xö  ph¹t; nÕu cã  hµnh vi vi ph¹m thuéc  thÈm quyÒn cña c¬  quan kh¸c th×  lËp hå  s¬  riªng vÒ  hµnh  vi vi ph¹m nµy vµ  chuyÓn cho c¬  quan cã  thÈm quyÒn  ®ã   ®Ó   xö ph¹t.  3.   Trêng   hîp   nhiÒu   ngêi   liªn   kÕt   víi   nhau   ®Ó   cïng  thùc hiÖn mét hoÆc nhiÒu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh th×  chØ cÇn tiÕn hµnh lËp mét biªn b¶n chung vµ  ra mét quyÕt  ®Þnh   xö   ph¹t   chung;   trong   ®ã,   ghi   râ   h×nh   thøc   vµ   møc  ph¹t ®èi víi tõng ngêi. TÊt c¶ nh÷ng ngêi nµy ®Òu cã t×nh  tiÕt t¨ng nÆng lµ vi ph¹m cã tæ chøc.
  8. 8 4. Trêng hîp vi ph¹m hµnh chÝnh cha x¸c  ®Þnh  ®îc c¸  nh©n thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m  ®ã  th×  tiÕn hµnh xö  ph¹t  hµnh chÝnh  ®èi víi tæ chøc. Sau khi chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  xö  ph¹t, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t x¸c  ®Þnh c¸ nh©n cã  lçi g©y  ra vi ph¹m hµnh chÝnh ®Ó x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña  c¸ nh©n vi ph¹m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. Thñ  tôc tÞch thu vµ  xö  lý  tang vËt, ph¬ng tiÖn vi  ph¹m hµnh chÝnh  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 60  vµ §iÒu 61 Ph¸p lÖnh.  ViÖc qu¶n lý  vµ  xö  lý  tang vËt, ph¬ng tiÖn tÞch thu  sung quü Nhµ níc do vi ph¹m hµnh chÝnh ®îc thùc hiÖn theo  Th«ng t sè 72/2004/TT­BTC ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2004 cña Bé   Tµi chÝnh híng dÉn viÖc qu¶n lý  vµ  xö  lý  tang vËt, ph¬ng  tiÖn tÞch thu sung quü Nhµ níc do vi ph¹m hµnh chÝnh. 6. Ch¸nh Thanh tra cña c¬ quan Thanh tra chuyªn ngµnh   thuéc Bé  Bu chÝnh, ViÔn th«ng quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b, c, d  kho¶n 1 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 75/2003/N§­CP ngµy 26 th¸ng 6   n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña Thanh  tra Bu chÝnh, ViÔn th«ng vµ  C«ng nghÖ  th«ng tin cã  thÈm  quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   theo   kho¶n   2   §iÒu   28  NghÞ ®Þnh.
  9. 9 IV. Tæ CHøC THùC HIÖN Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  víng m¾c cÇn ph¶n  ¶nh kÞp thêi vÒ  Bé  Bu chÝnh, ViÔn th«ng  ®Ó  xem xÐt, bæ  sung, söa ®æi. 
Đồng bộ tài khoản