Thông tư 04/2004/TT-BCA

Chia sẻ: lawqds2

Thông tư 04/2004/TT-BCA về việc một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy do Bộ Công an ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 04/2004/TT-BCA

 

 1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 04/2004/TT-BCA Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 2004 THÔNG TƯ V VI C HƯ NG D N THI HÀNH NGH Đ NH S 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04/4/2003 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CHI TI T THI HÀNH M T S ĐI U C A LU T PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY Ngày 04 tháng 4 năm 2003 Chính ph đã ban hành Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP "Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy". Đ th c hi n th ng nh t trong c nư c, B Công an hư ng d n chi ti t thi hành m t s đi u c a Ngh đ nh nêu trên như sau: I. H SƠ THEO DÕI, QU N LÝ HO T Đ NG PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. H sơ theo dõi, qu n lý ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy g m: a. Quy đ nh, n i quy, quy trình, các văn b n ch đ o, hư ng d n v phòng cháy và ch a cháy; b. Văn b n th m duy t, nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy (n u có); gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy (n u có); c. Phi u phân lo i cơ s v phòng cháy và ch a cháy; d. Quy t đ nh thành l p đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s , đ i dân phòng; đ. Phương án ch a cháy đã đư c phê duy t; e. Biên b n ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy; các văn b n đ xu t, ki n ngh v công tác phòng cháy và ch a cháy; biên b n vi ph m và quy t đ nh liên quan đ n x lý vi ph m v phòng cháy và ch a cháy (n u có); g. Các s theo dõi v công tác tuyên truy n, b i dư ng, hu n luy n nghi p v và ho t đ ng c a đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s , đ i dân phòng; s theo dõi phương ti n phòng cháy và ch a cháy; h. Th ng kê, báo cáo v phòng cháy và ch a cháy; h sơ v cháy (n u có). 2. H sơ theo dõi, qu n lý ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy ph i b sung thư ng xuyên và k p th i. 3. H sơ thco dõi, qu n lý ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy do ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c, cơ s ch đ o l p và lưu gi . II. TH NG KÊ, BÁO CÁO V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. Th ng kê v phòng cháy và ch a cháy g m: a. Th ng kê v s l n ki m tra an toàn, tuyên truy n, b i dư ng, hu n luy n v phòng cháy và ch a cháy, x lý vi ph m v phòng cháy và ch a cháy; b. Th ng kê s lư ng cán b , đ i viên dân phòng, đ i viên phòng cháy và ch a cháy cơ s ; c. Th ng kê phương ti n ch a cháy; d. Th ng kê v h c t p, th c t p phương án ch a cháy; v v cháy, công tác ch a cháy và nh ng v n đ khác có liên quan đ n ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy. 2. Báo cáo v phòng cháy và ch a cháy g m: a. Báo cáo v v cháy, n ; b. Báo cáo v ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy 6 tháng, m t năm; c. Báo cáo cáo sơ k t, t ng k t phòng cháy và ch a cháy theo chuyên đ .
 2. 3. Th ng kê, báo cáo v tình hình phòng cháy và ch a cháy đ nh kỳ ph i g i đ n cơ quan, t ch c c p trên tr c ti p. Trư ng h p có nh ng thay đ i l n liên quan đ n b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy cơ quan, t ch c thì cơ quan, t ch c đó thông báo k p th i cho đơn v C nh sát phòng cháy và ch a cháy tr c ti p qu n lý đ a bàn đó. III. N I QUY AN TOÀN, SƠ Đ CH D N, BI N C M, BI N BÁO, BI N CH D N V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. N i quy an toàn v phòng cháy và ch a cháy g m các n i dung cơ b n sau: quy đ nh vi c qu n lý, s d ng ngu n l a, ngu n nhi t, ch t d cháy và thi t b , d ng c có kh năng sinh l a, sinh nhi t; quy đ nh nh ng hành vi b c m và nh ng vi c ph i làm đ ngăn ch n, phòng ng a cháy, n ; quy đ nh vi c b o qu n, s d ng h th ng, thi t b , phương ti n phòng cháy và ch a cháy; quy đ nh c th nh ng vi c ph i làm khi có cháy, n x y ra. 2. Sơ đ ch d n v phòng cháy và ch a cháy ph i th hi n đư c các h ng m c công trình, h th ng đư ng n i b , l i thoát n n, hư ng thoát n n, v trí ngu n nư c ch a cháy và phương ti n ch a cháy; tùy theo tính ch t, đ c đi m ho t đ ng c th , sơ đ ch d n v phòng cháy và ch a cháy có th tách thành nh ng sơ đ ch d n riêng th hi n m t ho c m t s n i dung trên. 3. Bi n c m, bi n báo và bi n ch d n trong lĩnh v c phòng cháy và ch a cháy: a. Bi n c m l a (bi n c m ng n l a tr n), bi n c m hút thu c, bi n c m c n tr l i đi l i, bi n c m dùng nư c làm ch t d p cháy. Đ i v i nh ng nơi s n xu t, b o qu n, s d ng v t li u n , khí đ t hóa l ng, xăng d u và nh ng nơi tương t khác có tính ch t nguy hi m cháy, n cao c n thi t c m hành vi mang diêm, b t l a, đi n tho i di đ ng và các thi t b , v t d ng, ch t có kh năng phát sinh ra tia l a ho c l a thì có bi n ph ghi rõ nh ng v t c n c m; b. Bi n báo khu v c ho c v t li u có nguy hi m cháy, n ; c. Bi n ch d n v phòng cháy và ch a cháy là bi n ch hư ng thoát n n, c a thoát n n và ch v trí đ đi n tho i, bình ch a cháy, tr nư c, b n l y nư c ch a cháy và phương ti n ch a cháy khác. 4. Quy cách, m u bi n c m, bi n báo và bi n ch d n trong lĩnh v c phòng cháy và ch a cháy th c hi n theo quy đ nh c a tiêu chu n TCVN 4897:1989. Phòng cháy - d u hi u an toàn v m u mã, kích thư c. Trong trư ng h p c n thi t ph i quy đ nh rõ hi u l c c a các bi n c m, bi n báo thì có bi n ph kèm theo. 5. N i quy, sơ đ ch d n v phòng cháy và ch a cháy c a nơi nào ph i đư c ph bi n cho m i ngư i nơi đó bi t và ph i niêm y t nh ng nơi d th y đ m i ngư i khác có liên quan bi t và ch p hành. IV. TH M DUY T V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. Th m duy t v phòng cháy và ch a cháy đ i v i các d án, công trình xây d ng quy đ nh l i Ph l c 3 Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP và phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy là vi c ki m tra, đ i chi u các gi i pháp và n i dung thi t k v i nh ng quy đ nh trong các quy chu n, tiêu chu n và các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành c a Nhà nư c ho c tiêu chu n qu c t , c a nư c ngoài đư c phép áp d ng t i Vi t Nam nh m b o đ m th c hi n đ y đ các yêu c u an toàn v phòng cháy và ch a cháy. Khi thi t k k thu t đáp ng đ y đ các yêu c u v phòng cháy và ch a cháy thì cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy s c p "Gi y ch ng nh n th m duy t v phòng cháy và ch a cháy" theo m u PC1 Ph l c 1 và đóng d u "Đã th m duy t v phòng cháy và ch a cháy" theo m u PC2 Ph l c 1 Thông tư này vào t ng b n v đã ki m tra, đ i chi u. 2. Vi c th m duy t v phòng cháy và ch a cháy: a. Đ i v i các d án quy ho ch xây d ng, d án đ u tư xây d ng công trình: cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy th c hi n th m duy t v phòng cháy và ch a cháy và có văn b n tr l i k t qu th m duy t; b. Đ i v i thi t k công trình: n i dung th m duy t th c hi n theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 16 Ngh đ nh 35/2003/NĐ-CP; c. Đ i v i các công trình quy đ nh t i các m c 14, 15, 19 Ph l c 3 Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP không thu c di n ph i l p d án quy ho ch xây d ng và d án đ u tư thì ph i đư c cơ quan
 3. C nh sát phòng cháy và ch a cháy ch p thu n v đ a đi m trư c khi ti n hành thi t k công trình; d. Đ i v i phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v đ m b o an toàn phòng cháy và ch a cháy khi ch t o m i ho c hoán c i đư c th m duy t v các n i dung sau: - Gi i pháp đ m b o an toàn v phòng cháy và ch a cháy đ i v i các ch t cháy d ki n b trí trên phương ti n; - Đi u ki n ngăn cháy, ch ng cháy lan: - Gi i pháp b o đ m an toàn v phòng cháy và ch a cháy đ i v i h th ng đi n, h th ng nhiên li u và đ ng cơ; - Đi u ki n thoát n n, c u ngư i khi có cháy x y ra; - H th ng báo cháy, h th ng ch a cháy và phương ti n ch a cháy khác. - H th ng, thi t b phát hi n và x lý s c rò r các ch t khí, ch t l ng nguy hi m v cháy, n . 3. H sơ th m duy t v phòng cháy và ch a cháy g m 03 b ph i có xác nh n c a ch đ u tư, n u h sơ th hi n b ng ti ng nư c ngoài thì ph i có h n d ch ra ti ng Vi t và cơ quan, t ch c, cá nhân đ ngh th m duy t ph i ch u trách nhi m v tính chính xác c a b n d ch đó; N i dung h sơ th m duy t v phòng cháy và ch a cháy đư c quy đ nh như sau: a. Đ i v i vi c ch p thu n đ a đi m xây d ng công trình g m: - Văn b n c a ch đ u tư đ ngh ch p thu n đ a đi m xây d ng, trong đó nêu rõ đ c đi m, quy mô, tính ch t c a công trình d ki n xây d ng; - Tài li u ho c b n v th hi n rõ đ a đi m, hư ng gió ch đ o, các thông tin v đ a hình c a khu đ t, v khí h u, thu văn, kho ng cách t công trình d ki n xây d ng đ n các cơ s , công trình xung quanh. b. Đ i v i thi t k công trình th c hi n theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 16 Ngh đ nh 35/2003/NĐ- CP. c) Đ t v i phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v đ m b o an toàn phòng cháy và ch a cháy g m: - Văn b n đ ngh th m duy t c a ch đ u tư, trư ng h p ch đ u tư y quy n cho m t đơn v khác th c hi n thì ph i có văn b n y quy n kèm theo; - B n sao quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n cho phép ch t o m i ho c hoán c i phương ti n (có xác nh n c a ch đ u tư); - Các b n v và thuy t minh th hi n nh ng n i dung yêu c u v phòng cháy và ch a cháy quy đ nh t i đi m d kho n 2 m c này; - Tài li u v thông s k thu t c a các thi t b , phương ti n phòng cháy và ch a cháy đư c thi t k l p đ t và trang b . d. Các b n v và b n thuy t minh, sau khi đã th m duy t, đư c tr l i cho ch đ u tư 02 b , cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy tr c ti p th m duy t gi l i 01 b đ ki m tra thi công, nghi m thu công trình v phòng cháy và ch a cháy và tr l i ch đ u tư lưu theo quy đ nh sau khi công trình đư c nghi m thu và đưa vào ho t đ ng. 4. Th i gian th m duy t v phòng cháy và ch a cháy đư c tính k t khi nh n đ h sơ h p l và đư c quy đ nh như sau: a. Đ i v i vi c ch p thu n đ a đi m xây d ng công trình: không quá 10 ngày làm vi c, cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m xem xét và có văn b n tr l i ch đ u tư v đ a đi m xây d ng đó. b. Đ i v i các d án, thi t k công trình: th c hi n theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 16 Ngh đ nh 35/2003/NĐ-CP. c. Đ i v i phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v đ m b o an toàn phòng cháy và ch a cháy: không quá 20 ngày làm vi c. 5. Phân c p th m duy t v phòng cháy và ch a cháy:
 4. a. C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy th m duy t v phòng cháy và ch a cháy đ i v i các d án đ u tư và thi t k k thu t công trình quan tr ng qu c gia do Th tư ng Chính ph phê duy t, quy t đ nh đ u tư; h sơ thi t k ch t o m i ho c hoán c i phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v đ m b o an toàn phòng cháy và ch a cháy; nh ng d án đ u tư và thi t k k thu t do Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy Công an c p t nh đ ngh ho c nh ng công trình khác do T ng c c C nh sát quy t đ nh theo yêu c u nghi p v . Trong trư ng h p do T ng c c Cánh sát quy t đ nh thì T ng c c C nh sát ph i có văn b n thông báo cho ch đ u tư bi t; b. Phòng C nh sát phòng cháy ch a cháy Công an c p t nh th m duy t v phòng cháy và ch a cháy các d án đ u tư và thi t k k thu t đ i v i nh ng trư ng h p không thu c th m quy n c a C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy và nh ng trư ng h p do C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy u quy n. Trong trư ng h p u quy n. C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy ph i có văn b n u quy n c a C c trư ng. V. KI M TRA THI CÔNG V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. Ki m tra thi công v phòng cháy và ch a cháy g m ki m tra thi công các h ng m c v phòng cháy và ch a cháy và l p đ t thi t b phòng cháy và ch a cháy theo thi t k đã đư c th m duy t. Vi c ki m tra thi công v phòng cháy và ch a cháy đư c th c hi n ít nh t m t l n giai đo n thi công, l p đ t các thi t b này và ki m tra đ t xu t khi có d u hi u thi công, l p đ t sai thi t k đư c duy t. 2. C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy th c hi n ki m tra thi công v phòng cháy và ch a cháy nh ng công trình, phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy do mình th m duy t. 3. Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy th c hi n ki m tra vi c thi công v phòng cháy và ch a cháy đ i v i nh ng công trình do mình th m duy t và nh ng công trình đư c C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy u quy n ho c yêu c u. Trong trư ng h p xét th y c n thi t, C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy s cùng v i Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy ti n hành ki m tra thi công v phòng cháy và ch a cháy. 4. Khi ki m tra thi công v phòng cháy và ch a cháy, đ i di n c a ch đ u tư, ch phương ti n, đ i di n đơn v thi công ph i có m t tham gia, đ ng th i ch đ u tư có th m i các thành ph n khác có liên quan tr c ti p tham gia n u th y c n thi t. Ch đ u tư, ch phương ti n và nhà th u ph i chu n b đ y đ h sơ, tài li u và đ m b o các đi u ki n c n thi t ph c v cho vi c ki m tra. H sơ ph c v ki m tra thi công bao g m h sơ thi t k đư c duy t và các ch ng ch , tài li u c n thi t liên quan đ n ch t lư ng thi công, l p đ t các thi t b phòng cháy và ch a cháy. 5. Ch đ u tư, ch phương ti n có trách nhi m thông báo ti n đ thi công công trình, l p đ t thi t b phòng cháy và ch a cháy cho Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy đ a phương nơi có công trình xây d ng. 6. Trư c khi ti n hành ki m tra thi công ít nh t 3 ngày làm vi c, cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy ph i thông báo cho ch đ u tư, ch phương ti n v th i gian, n i dung, k ho ch ki m tra. 7. K t qu ki m tra đư c ghi vào biên b n theo m u PC3 Ph l c 1 Thông tư này. Ch đ u tư, ch phương ti n có trách nhi m th c hi n đ y đ và đúng th i h n nh ng ki n ngh c a cơ quan ki m tra đã nêu trong biên b n. VI. NGHI M THU V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. Nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy là m t ph n vi c trong nghi m thu t ng th công trình, phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy. 2. H sơ nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy do ch đ u tư, ch phương ti n chu n b g m: a. Gi y ch ng nh n th m duy t v phòng cháy và ch a cháy và Biên b n ki m tra thi công v phòng cháy và ch a cháy c a cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy. b. Báo cáo c a ch đ u tư, ch phương ti n v tình hình k t qu thi công, ki m tra, ki m đ nh, th nghi m và nghi m thu các h th ng, thi t b và k t c u phòng cháy và ch a cháy;
 5. c. Văn b n, ch ng ch ki m đ nh thi t b , phương ti n phòng cháy ch a cháy đã l p đ t trong công trình; d. Biên b n th nghi m và nghi m thu t ng ph n và t ng th các h ng m c, h th ng phòng cháy và ch a cháy; đ. Các b n v hoàn công h th ng phòng cháy và ch a cháy và các h ng m c liên quan đ n phòng cháy và ch a cháy; e. Tài li u, quy trình hư ng d n v n hành, b o dư ng các thi t b , h th ng phòng cháy và ch a cháy c a công trình, c a phương ti n; g. Văn b n nghi m thu các h ng m c, h th ng, thi t b k thu t khác có liên quan đ n phòng cháy và ch a cháy. Các văn b n và h sơ nêu trên ph i có đ d u, ch ký c a ch đ u tư, ch phương ti n, nhà th u, đơn v thi t k , n u th hi n b ng ti ng nư c ngoài thì ph i d ch ra ti ng Vi t; riêng các b n v hoàn công c a h th ng phòng cháy và ch a cháy và c a các h ng m c có liên quan đ n phòng cháy và ch a cháy ch d ch ra ti ng Vi t nh ng n i dung cơ b n theo yêu c u c a cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy. 3. N i dung và trình t ki m tra nghi m thu: a. Ki m tra n i dung và tính pháp lý c a h sơ nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy do ch đ u tư, ch phương ti n chu n b ; b. Ki m tra th c t các đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy c a công trình theo thi t k đã th m duy t; c) T ch c th nghi m ho t đ ng th c t các h th ng, thi t b phòng cháy ch a cháy c a công trình khi xét th y c n thi t. 4. K t qu ki m tra và th nghi m đư c l p thành biên b n theo m u PC3 Ph l c 1 Thông tư này. Trong th i h n 7 ngày làm vi c k t ngày các bên liên quan thông qua biên b n, cơ quan C nh sát Phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m xem xét, n u đ t các yêu c u thì ra văn b n nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy. 5. Phân c p ki m tra nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy: a. C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy ki m tra nghi m thu và ra văn b n nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy đ i v i các công trình, phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy do C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy th m duy t; b. Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy ki m tra nghi m thu và ra văn b n nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy đ i v i các công trình do Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy th m duy t và các công trình do C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy y quy n. VII. CH NG NH N Đ ĐI U KI N V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. Cơ s quy đ nh t i Ph l c 2 Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP và phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy trư c khi đưa vào ho t đ ng mà có đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy quy đ nh t i Đi u 9 ho c kho n 1 Đi u 12 c a Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP thì đư c xem xét c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy" theo m u PC4 Ph l c 1 Thông tư này. Trong quá trình ho t đ ng n u có s thay đ i v công năng, tính ch t s d ng thì ph i làm th t c c p l i như l n đ u; n u không duy trì đ y đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy như t i th i đi m c p gi y thì b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Th t c c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy": a. H sơ đ ngh c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy" g m: - Đơn đ ngh c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy" theo m u PC5 Ph l c 1 Thông tư này; - B n sao "Gi y ch ng nh n th m duy t v phòng cháy và ch a cháy" và văn b n nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy đ i v i cơ s xây d ng m i ho c c i t o, phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy khi đóng m i hay hoán
 6. c i ho c b n sao biên b n ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy đ i v i cơ s và phương ti n giao thông cơ gi i khác; - B n th ng kê các phương ti n phòng cháy và ch a cháy, phương ti n thi t b c u ngư i đã trang b theo m u PC6 Ph l c 1 Thông tư này; - Quy t đ nh thành l p đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s kèm theo danh sách nh ng ngư i đã qua hu n luy n v phòng cháy và ch a cháy; - Phương án ch a cháy. b. Trong th i h n 07 ngày làm vi c k t khi nh n đ h sơ h p l , cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m xem xét c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy"; trư ng h p không đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy đ c p gi y ch ng nh n thì cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy ph i thông báo rõ lý do cho cơ quan, t ch c, cá nhân đ ngh bi t. 3. Th m quy n c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy": a. C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy c p gi y "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy" cho các đ i tư ng do C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy th m duy t và nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy; b. Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy" đ i v i các đ i tư ng còn l i quy đ nh t i ph l c 2 Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP và các đ i tư ng do C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy y quy n. VIII. C P PHÉP V N CHUY N CH T, HÀNG NGUY HI M V CHÁY, N 1. Phương ti n giao thông cơ gi i khi v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n quy đ nh t i Ph l c 2 Thông tư này ph i b o đ m các đi u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy theo quy đ nh và ph i có gi y phép v n chuy n do cơ quan C nh sát Phòng cháy và ch a cháy c p. "Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n " đư c ban hành th ng nh t trong toàn qu c theo m u PC7 Ph l c 1 Thông tư này và ph i có bi u trưng ch t, hàng nguy hi m v cháy, n theo m u PC7a Ph l c 1 Thông tư này dán trên kính ch n gió phía trư c c a phương ti n. Riêng vi c c p gi y phép v n chuy n v t li u n công nghi p và ch t n thì th c hi n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 47/CP ngày 12 tháng 8 năm1996 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n. 2. Th t c c p "Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n ": a. H sơ c a ch phương ti n đ ngh c p "Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n " g m: - Đơn đ ngh c p "Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n " theo m u PC8 Ph l c 1 Thông tư này; - B n sao "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n " đ i v i phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b do cơ quan đăng ki m c p; biên b n ki m tra đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy đ i v i phương ti n cơ gi i đư ng thu , đư ng s t; - B n sao h p đ ng cung ng ho c h p đ ng v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n ; - B n sao các gi y t c n thi t đ m b o phương ti n đư c phép lưu hành theo quy đ nh c a pháp lu t (khi n p h sơ ph i có b n chính đ đ i chi u); b. Trong th i h n không quá 3 ngày làm vi c k t khi nh n đ h sơ h p l theo quy đ nh t i đi m a kho n này, cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m xem xét c p gi y phép v n chuy n; trư ng h p không đ đi u ki n đ c p gi y phép thì cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy ph i thông báo rõ lý do cho ch phương ti n bi t. c. Th i h n "Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n " quy đ nh như sau: - Có giá tr m t l n đ i v i phương ti n có h p đ ng v n chuy n t ng chuy n; - Có giá tr 6 tháng đ i v i phương ti n chuyên dùng v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n ;
 7. 3. Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy thu c Công an c p t nh nơi ch phương ti n có h kh u thư ng trú ho c có tr s có trách nhi m xem xét c p gi y phép v n chuy n cho các phương ti n. IX. TH T C KI M TRA AN TOÀN V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. Ki m tra đ nh kỳ: a. Ngư i có trách nhi m ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy, khi ti n hành ki m tra đ nh kỳ ph i thông báo trư c 3 ngày làm vi c cho đ i tư ng đư c ki m tra v th i gian, n i dung và thành ph n đoàn ki m tra. Tuỳ theo tình hình và yêu c u mà vi c ki m tra có th ti n hành theo t ng n i dung ho c ki m tra toàn di n; b. Đ i tư ng đư c ki m tra khi nh n đư c thông báo ki m tra ph i chu n b đ y đ các n i dung theo yêu c u, b trí ngư i có trách nhi m và th m quy n đ làm vi c v i đoàn ki m tra; c. Ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c c p trên khi t ch c ki m tra ho c tr c ti p ki m tra v phòng cháy và ch a cháy đ i v i cơ s , đ a bàn do c p dư i qu n lý thì ph i thông báo cho c p qu n lý cơ s , đ a bàn đó bi t, n u th y c n thi t thì yêu c u c p qu n lý cơ s , đ a bàn tham gia đoàn ki m tra cung c p tài li u và tình hình liên quan đ n công tác phòng cháy và ch a cháy c a cơ s , đ a bàn đư c ki m tra. K t qu ki m tra đư c thông báo cho c p qu n lý cơ s , đ a bàn bi t. 2. Ki m tra đ t xu t: a. Ngư i có trách nhi m ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy, khi ki m tra đ t xu t ph i thông báo rõ lý do cho đ i tư ng đư c ki m tra bi t. Riêng ngư i có trách nhi m ki m tra theo quy đ nh t i đi m c kho n 3 Đi u 19 Ngh đ nh 35/2003/NĐ-CP ph i có gi y gi i thi u c a cơ quan; b. Đ i tư ng đư c ki m tra khi nh n đư c thông báo ph i ch p hành theo yêu c u, chu n b đ y đ các n i dung và b trí ngư i có trách nhi m và th m quy n đ làm vi c v i ngư i có trách nhi m ki m tra. 3. Vi c ki m tra đ nh kỳ, ki m tra đ t xu t an toàn v phòng cháy và ch a cháy đ u ph i l p biên b n ki m tra theo m u PC3 Ph l c 1 Thông tư này. X. T M ĐÌNH CH , GIA H N T M ĐÌNH CH HO T Đ NG VÀ PH C H I HO T Đ NG Đ I V I CƠ S , PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I, H GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN KHÔNG Đ M B O AN TOÀN V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. Vi c t m đình ch ho t đ ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u 20 Ngh đ nh 35/2003/NĐ-CP đư c ti n hành theo trình t như sau: a. L p biên b n vi ph m theo m u PC9 Ph l c 1 Thông tư này; biên b n vi ph m qui đ nh an toàn v phòng cháy và ch a cháy ph i có ch ký c a ngư i l p biên b n và c a ngư i vi ph m ho c ngư i đ i di n cơ quan, t ch c vi ph m (n u ngư i vi ph m ho c ngư i đ i di n cơ quan, t ch c vi ph m không ký thì ph i ghi rõ lý do vào biên b n) và ch ký c a ngư i làm ch ng (n u có). Biên b n l p xong ph i trao ho c g i cho cá nhân ho c cơ quan, t ch c vi ph m, cơ quan, t ch c có liên quan và ngư i l p biên b n lưu gi m t b n; b. Căn c biên b n vi ph m, ngư i có th m quy n ra quy t đ nh t m đình ch ho t đ ng theo m u PC10 Ph l c 1 Thông tư này; trư ng h p xét th y nguy cơ cháy, n m c cao c n ph i ngăn ch n k p th i ngay thì ngư i có th m quy n có th ra quy t đ nh t m đình ch b ng l i và trong th i h n không quá 3 ngày làm vi c ph i th hi n quy t đ nh đó b ng văn b n tr trư ng h p nguy cơ cháy, n đó đã đư c kh c ph c ngay; c. Quy t đ nh t m đình ch ho t đ ng đư c g i cho đ i tư ng b t m đình ch ho t đ ng, cơ quan, t ch c c p trên tr c ti p c a ngư i ra quy t đ nh, cơ quan, t ch c c p trên tr c ti p qu n lý đ i tư ng b t m đình ch (n u có) và lưu h sơ. 2. Gia h n t m đình ch ho t đ ng: a. Trư c khi h t th i h n t m đình ch mà nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n ho c các vi ph m nghiêm tr ng và đ c bi t nghiêm tr ng v phòng cháy và ch a cháy v n chưa kh c ph c đư c vì lý do khách quan và c n có thêm th i gian đ kh c ph c thì cơ quan, t ch c, cá nhân b t m đình ch ho t đ ng ph i có đơn đ ngh gia h n t m đình ch ho t đ ng theo m u PC11 Ph l c 1 Thông tư này g i cơ quan đã ra quy t đ nh t m đình ch đ xem xét quy t đ nh vi c gia h n;
 8. b. Trong th i h n không quá 7 ngày làm vi c k t khi nh n đư c đ ngh gia h n, ngư i có th m quy n có trách nhi m xem xét, gi i quy t vi c gia h n t m đình ch ho t đ ng. Quy t đ nh gia h n t m đình ho t đ ng đư c th hi n b ng văn b n theo m u PC12 Ph l c 1 Thông tư này và đư c g i cho các đ i tư ng như quy đ nh t i đi m c kho n 1 m c này. 3. Ph c h i ho t đ ng: a. Cơ quan, t ch c, ch h gia đình, ch phương ti n giao thông cơ gi i, ch r ng và cá nhân b t m đình ch ho t đ ng khi đã lo i tr đư c nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n ho c đã kh c ph c đư c vi ph m v phòng cháy và ch a cháy thì có đơn đ ngh cho ph c h i ho t đ ng tr l i theo m u PC13 ph l c 1 Thông tư này g i t i cơ quan đã ra quy t đ nh t m đình ch đ xem xét cho ph c h i ho t đ ng tr l i. Đ i v i các đ i tư ng b t m đình ch ho t đ ng trong trư ng h p có nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n do b tác đ ng, nh hư ng b i các y u t khách quan, khi xét th y nguy cơ đó không còn n a thì làm văn b n thông báo cho ngư i đã ra quy t đ nh t m đình ch ho t đ ng bi t đ ti n hành ki m tra, xem xét quy t đ nh vi c ph c h i ho t đ ng. Đ i v i trư ng h p b t m đình ch ho t đ ng b ng l i mà ngay sau đó nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n đã đư c kh c ph c và đư c ngư i ra quy t đ nh t m đình ch xác nh n thì cơ quan, t ch c, cá nhân b t m đình ch không nh t thi t ph i làm đơn ho c công văn đ ngh cho ph c h i ho t đ ng; b. Trong th i h n không quá 7 ngày làm vi c k t khi nh n đư c đơn ho c văn b n thông báo đ ngh cho ph c h i ho t đ ng thì ngư i đã ra quy t đ nh t m đình ch ho t đ ng ph i t ch c ki m tra, xem xét k t qu kh c ph c và các đi u ki n b o đ m an toàn v phòng cháy và ch a cháy và l p biên b n ki m tra theo m u PC3 Ph l c 1 Thông tư này. N u nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n đã đư c lo i tr ho c các vi ph m v phòng cháy và ch a cháy đã đư c kh c ph c thì ra quy t đ nh ph c h i ho t đ ng b ng văn b n theo m u PC14 Ph l c 1 Thông tư này. Riêng trư ng h p quy t đ nh t m đình ch b ng l i mà nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n đư c kh c ph c ho c lo i tr ngay sau đó thì vi c quy t đ nh ph c h i ho t đ ng đư c th c hi n b ng l i; c. Quy t đ nh ph c h i ho t đ ng ph i đư c g i cho các đ i tư ng qui đ nh t i đi m c kho n 1 m c này. XI. TH T C ĐÌNH CH HO T Đ NG Đ I V I CƠ S , PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I, H GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN KHÔNG Đ M B O AN TOÀN V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY Các trư ng h p b t m đình ch theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 20 Ngh đ nh 35/2003/NĐ-CP đã h t th i h n t m đình ch ho t đ ng (bao g m c th i gian gia h n n u có) mà cơ quan, t ch c, ch h gia đình, ch phương ti n giao thông cơ gi i, ch r ng và cá nhân b t m đình ch ho t đ ng không kh c ph c ho c không th kh c ph c đư c nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n ho c vi ph m v phòng cháy và ch a cháy và có nguy cơ cháy, n gây h u qu nghiêm tr ng thì ngư i có th m quy n có trách nhi m t ch c ki m tra, xem xét đ quy t đ nh vi c đình ch ho t đ ng theo trình t như sau: 1. Ki m tra và l p biên b n theo m u PC3 Ph l c 1 Thông tư này; biên b n ki m tra ph i có ch ký c a ngư i l p biên b n và c a ngư i vi ph m ho c ngư i đ i di n cơ quan, t ch c vi ph m (n u ngư i vi ph m ho c ngư i đ i di n cơ quan, t ch c vi ph m không ký thì ph i ghi rõ lý do vào biên b n) và ngư i làm ch ng (n u có). Biên b n l p xong ph i trao ho c g i cho cá nhân, cơ quan, t ch c có liên quan; 2. Căn c biên b n ki m tra, xét th y ph i đình ch ho t đ ng thì ngư i có th m quy n ra quy t đ nh đình ch ho t đ ng theo m u PC15 Ph l c 1 Thông tư này; Quy t đ nh đình ch ho t đ ng đư c g i cho đ i tư ng b đình ch ho t đ ng, cơ quan, t ch c c p trên tr c ti p c a ngư i ra quy t đ nh, cơ quan, t ch c c p trên tr c ti p qu n lý đ i tư ng b đình ch (n u có) và lưu h sơ. XII. THÀNH L P Đ I C NH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY Khi có yêu c u thành l p Đ i C nh sát phòng cháy và ch a cháy, Giám đ c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p đ án trình Ch t ch U ban nhân dân cùng c p phê duy t, sau đó báo cáo B trư ng B Công an xem xét quy t đ nh. XIII. Đ A ĐI M XÂY D NG DOANH TR I ĐƠN V C NH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
 9. Vi c b trí Đ i C nh sát phòng cháy và ch a cháy các đô th ho c khu v c c n b o v th c hiên theo quy đ nh t i các Đi u 5.16 và Đi u 7.16 Quy chu n Xây d ng Vi t Nam, t p I. XIV. PHƯƠNG ÁN CH A CHÁY 1. Phương án ch a cháy đư c xây d ng theo m u PC16 Ph l c 1 Thông tư này; 2. Th i h n phê duy t phương án ch a cháy đư c quy đ nh như sau: a. Đ i v i phương án ch a cháy thu c th m quy n phê duy t c a Ch t ch U ban nhân dân c p xã, ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c, Trư ng phòng Cánh sát phòng cháy và ch a cháy, Giám đ c, Công an c p t nh: th i h n phê duy t không quá 10 ngày làm vi c; b. Đ i v i phương án ch a cháy thu c th m quy n phê duy t c a B trư ng B Công an, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh, T ng C c trư ng T ng C c C nh sát, C c trư ng C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy: th i h n phê duy t không quá 15 ngày làm vi c. 3. Th c t p phương án ch a cháy: a. Phương án ch a cháy ph i đư c t ch c th c t p đ nh kỳ ít nh t m i năm m t l n; m i l n th c t p phương án ch a cháy có th x lý theo m t ho c nhi u tình hu ng khác nhau, nhưng ph i b o đ m cho t t c các tình hu ng trong phương án đ u l n lư t đư c th c t p. Khi t ch c th c t p thì ngư i phê duy t phương án ch a cháy có th m quy n đư c huy đ ng l c lư ng, phương ti n tham gia th c t p phương án ch a cháy và quy t đ nh quy mô c a cu c th c t p; b. Phương án ch a cháy đư c t ch c th c t p đ t xu t khi có yêu c u b o đ m an toàn v phòng cháy và ch a cháy đ i v i các s ki n đ c bi t v chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i c a đ a phương ho c qu c gia ho c theo yêu c u c a ngư i đ ng đ u cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy XV. TH T C HUY Đ NG L C LƯ NG, PHƯƠNG TI N VÀ TÀI S N Đ CH A CHÁY Vi c huy đ ng l c lư ng, phương ti n và tài s n đ ch a cháy ph i theo đúng th m quy n quy đ nh t i Đi u 25 Ngh đ nh 35/2003/NĐ-CP và đư c th c hi n như sau: 1. Vi c huy đ ng l c lư ng, phương ti n và tài s n đ ch a cháy đư c th c hi n b ng L nh theo m u PC17 Ph l c 1 Thông tư này; trong trư ng h p kh n c p đ ch a cháy thì có th đư c huy đ ng b ng l i nhưng ch m nh t sau 3 ngày làm vi c ph i th hi n l nh đó b ng văn b n; 2. Khi huy đ ng b ng l i, ngư i huy đ ng ph i xưng rõ h tên, ch c v , đ ng th i ph i nói rõ yêu c u v ngư i, phương ti n và tài s n c n huy đ ng, th i gian và đ a đi m t p k t. XVI. T CH C, QU N LÝ, DUY TRÌ HO T Đ NG C A L C LU NG DÂN PHÒNG, PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY CƠ S VÀ CHUYÊN NGÀNH 1. T ch c, biên ch c a đ i dân phòng: a. Đ i dân phòng đư c biên ch t 10 đ n 30 ngư i ho c nhi u hơn khi th y c n thi t, trong đó có 1 đ i trư ng và các đ i phó giúp vi c. Đ i dân phòng có th đư c chia thành nhi u t theo c m dân cư, khu v c; biên ch c a t dân phòng t 5 đ n 10 ngư i ho c nhi u hơn khi th y c n thi t, trong đó có 1 t trư ng và các t phó giúp vi c; b. Cán b , đ i viên đ i dân phòng là nh ng ngư i thư ng xuyên có m t t i nơi cư trú; c. Ch t ch U ban nhân dân c p xã ra quy t đ nh b nhi m đ i trư ng, đ i phó đ i dân phòng, t trư ng, t phó t dân phòng. d. Công an c p xã có trách nhi m tr c ti p ch đ o ho t đ ng c a các đ i dân phòng. 2. T ch c, biên ch c a đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s ; a. Biên ch c a đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s đư c quy đ nh như sau: - Cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i có dư i 10 ngư i thư ng xuyên làm vi c thì t t c nh ng ngư i làm vi c t i cơ s đó là thành viên đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s và do nh ng ngư i lãnh đ o cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i đó làm đ i trư ng, đ i phó; - Cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i có t 10 ngư i đ n 50 ngư i thư ng xuyên làm vi c thì biên ch c a đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s t i thi u là 10 ngư i, trong đó có 1 đ i trư ng và các đ i phó giúp vi c;
 10. - Cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i có trên 50 ngư i đ n 100 ngư i thư ng xuyên làm vi c thì biên ch c a đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s t i thi u là 15 ngư i, trong đó có 1 đ i trư ng và các đ i phó giúp vi c; - Cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i có trên 100 ngư i thư ng xuyên làm vi c thì biên ch c a đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s t i thi u là 25 ngư i, trong đó có 1 đ i trư ng và các đ i phó giúp vi c; - Phương ti n giao thông cơ gi i, cơ s có nhi u phân xư ng, b ph n làm vi c đ c l p ho c làm vi c theo ca thì m i b ph n, phân xư ng, m i ca làm vi c có 1 t phòng cháy và ch a cháy cơ s ; biên ch c a t phòng cháy và ch a cháy cơ s t i thi u t 5 đ n 7 ngư i, trong đó có 1 t trư ng và các t phó giúp vi c. b. Cán b , đ i viên đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s là nh ng ngư i thư ng xuyên làm vi c t i cơ s ho c trên phương ti n giao thông cơ gi i đó. c. Ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c tr c ti p qu n lý cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i ra quy t đ nh b nhi m đ i trư ng, đ i phó đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s , t trư ng, t phó t phòng cháy và ch a cháy cơ s . 3. T ch c, biên ch đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s ho t đ ng theo ch đ chuyên trách: a. Biên ch c a đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s ho t đ ng theo ch đ chuyên trách ph i b o đ m đ quân s b trí phù h p v i phương ti n ch a cháy đã trang b , làm vi c theo ca b o đ m thư ng tr c 24/24 gi trong ngày. Ban Lãnh đ o đ i g m có 1 đ i trư ng và các đ i phó giúp vi c; b. Ngư i đ ng đ u Ban qu n lý đ c khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ra quy t đ nh thành l p, quy t đ nh b nhi m đ i trư ng, đ i phó đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s ho t đ ng theo ch đ chuyên trách. 4. T ch c, biên ch đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s chuyên ngành có quy đ nh riêng. 5. Ngư i ra quy t đ nh thành l p đ i dân phòng, đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành có trách nhi m duy trì ho t đ ng, đ nh kỳ hàng năm t ch c phân lo i và có k ho ch hu n luy n, b i dư ng nâng cao ch t lư ng ho t đ ng c a đ i dân phòng, đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành. Giao T ng C c C nh sát hư ng d n c th v phân lo i đ i dân phòng và đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành. XVII. HU N LUY N, B I DƯ NG NGHI P V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. Đ i tư ng hu n luy n, b i dư ng nghi p v phòng cháy và ch a cháy g m: a. Ngư i có ch c danh ch huy ch a cháy quy đ nh t i kho n 2 Đi u 37 Lu t Phòng cháy và ch a cháy; b. Cán b , đ i viên đ i dân phòng, đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành; c. Ngư i làm vi c trong môi trư ng có nguy hi m v cháy, n ho c thư ng xuyên ti p xúc v i các ch t nguy hi m v cháy, n . d. Ngư i ch huy tàu thu , tàu h a, tàu bay, ngư i đi u khi n phương ti n giao thông cơ gi i có ph c p trách nhi m, ngư i đi u khi n phương ti n, ngư i làm vi c và ph c v trên phương ti n giao thông cơ gi i có t 30 ch ng i tr lên và trên phương ti n giao thông cơ gi i chuyên dùng đ v n chuy n các ch t, hàng nguy hi m v cháy, n ; đ. Ngư i làm vi c trong các cơ s s n xu t, kinh doanh phương ti n phòng cháy và ch a cháy; e. Các đ i tư ng khác có yêu c u đư c hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy. 2. Ch t ch U ban nhân dân các c p, ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c và cơ s có trách nhi m t ch c các l p hu n luy n, b i dư ng nghi p v phòng cháy và ch a cháy cho các đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1 m c này. Ngư i đ ng đ u cơ s đào t o ngư i đi u khi n phương ti n giao thông cơ gi i t 4 ch ng i tr lên có trách nhi m đưa n i dung ki n th c phòng cháy và ch a cháy vào trong chương trình đào t o. 3. Th i gian hu n luy n, b i dư ng nghi p v phòng cháy và ch a cháy:
 11. a. Th i gian hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy l n đ u đư c quy đ nh như sau: - T 32 đ n 48 gi đ i v i đ i tư ng quy đ nh t i đi m a, b, c và d kho n 1 m c này; - T 16 đ n 32 gi đ i v i đ i tư ng quy đ nh t i các đi m đ, e kho n 1 m c này; b. Th i gian b i dư ng b sung hàng năm v nghi p v phòng cháy và ch a cháy cho các đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1 m c này t i thi u là 16 gi . 4. C p "Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy": a. Các đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1 m c này, sau khi hoàn thành chương trình hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy và có k t qu ki m tra đ t yêu c u tr lên thì đư c c p "Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy" theo m u PC18 Ph l c 1 Thông tư này; b. Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy do C c trư ng C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy ho c trư ng phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy Công an c p t nh c p. Phôi "Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy" do C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy t ch c in và phát hành. 5. Giao C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy biên so n tài li u, giáo trình hu n luy n, b i dư ng nghi p v phòng cháy và ch a cháy phù h p cho t ng đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1 m c này. XVIII. ĐI U Đ NG L C LƯ NG DÂN PHÒNG, L C LƯ NG PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY CƠ S VÀ CHUYÊN NGÀNH THAM GIA HO T Đ NG PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. Đ i dân phòng, đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành đư c đi u đ ng tham gia tuyên truy n, c đ ng, mít tinh, di u hành, h i thao v phòng cháy và ch a cháy, th c t p phương án ch a cháy, b o v liên quan đ n cháy, n ; tham gia kh c ph c nguy cơ phát sinh cháy, n ; kh c ph c h u qu v cháy và nh ng ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy khác theo yêu c u c a ngư i có th m quy n. 2. Vi c đi u đ ng l c lư ng dân phòng, l c lư ng phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành tham gia ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy ph i có quy t đ nh b ng văn b n theo m u PC19 Ph l c 1 Thông tư này; trong trư ng h p kh n c p thì đư c đi u đ ng b ng l i, nhưng ch m nh t sau 3 ngày làm vi c ph i có quy t đ nh b ng văn b n. Khi đi u đ ng b ng l i, ngư i đi u đ ng ph i xưng rõ h tên, ch c v ; đơn v công tác, đ a ch , s đi n tho i liên l c và nêu rõ yêu c u v s lư ng ngư i, phương ti n c n đi u đ ng, th i gian, đ a đi m có m t và n i dung ho t đ ng. 3. Quy t đ nh đi u đ ng đư c g i cho đ i tư ng có nghĩa v ch p hành và lưu h sơ. XIX. ĐI U KI N S N XU T, KINH DOANH PHƯƠNG TI N VÀ THI T K V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. T ch c, cá nhân ho t đ ng s n xu t, kinh doanh phương ti n phòng cháy và ch a cháy ph i có đ đi u ki n v cơ s v t ch t và chuyên môn k thu t sau đây: a. Có nhà xư ng, thi t b công ngh đáp ng đư c yêu c u s n xu t, ki m tra ch t lư ng s n ph m đ i v i cơ s s n xu t; b. Trong m i lĩnh v c s n xu t ph i có cán b , công nhân có trình đ chuyên môn k thu t phù h p; c. Cán b , công nhân viên tr c ti p s n xu t, kinh doanh ph i có gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân hành ngh thi t k v phòng cháy và ch a cháy ph i có đ năng l c thi t k sau đây: a. Ch nhi m thi t k , Giám đ c ho c Phó Giám đ c ph i có đ năng l c thi t k xây d ng theo quy đ nh ho c có trình đ đ i h c phòng cháy ch a cháy tr lên; b. Các thành viên tr c ti p thi t k ph i có trình đ đ i h c chuyên ngành tr lên phù h p v i nhi m v thi t k đ m nhi m XX. KI M Đ NH PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
 12. 1. N i dung ki m đ nh: a. Ki m đ nh ch ng lo i, m u mã phương ti n phòng cháy và ch a cháy; b. Ki m đ nh các thông s k thu t liên quan đ n ch t lư ng phương ti n phòng cháy và ch a cháy. 2. Phương th c ki m đ nh: a. Ki m tra ngu n g c xu t x , th i gian s n xu t, s seri và các thông s k thu t c a phương ti n phòng cháy và ch a cháy; b. Ki m tra ch ng lo i, m u mã; c. Ki m tra, th nghi m, th c nghi m theo phương pháp l y m u xác su t; đ i v i m i lô hàng cùng ch ng lo i, m u mã ti n hành ki m đ nh m u không quá 5% s lư ng phương ti n c n ki m đ nh, nhung không ít hơn 10 m u; trư ng h p s lư ng phương ti n c n ki m đ nh dư i 10 thì ki m đ nh toàn b ; . d. Đánh giá k t qu và l p biên b n ki m đ nh theo m u PC2O Ph l c 1 Thông tư này; đ. C p "Gi y ch ng nh n ki m đ nh" theo m u PC21 Ph l c 1 ho c dán tem, đóng d u ki m đ nh theo m u PC22 Ph l c 1 Thông tư này. 3. Th t c ki m đ nh phương ti n phòng cháy và ch a cháy: a. H sơ đ ngh ki m đ nh g m: - Đơn đ ngh ki m đ nh c a ch phương ti n phòng cháy và ch a cháy theo m u PC 23 Ph l c 1 Thông tư này; - Các tài li u k thu t c a phương ti n phòng cháy và ch a cháy; - Ch ng nh n ch t lư ng phương ti n phòng cháy và ch a cháy c a cơ quan có th m quy n (n u có); - Ch ng nh n xu t xư ng c a phương ti n phòng cháy và ch a cháy. H sơ đ ngh ki m đ nh n u b ng ti ng nư c ngoài thì ph i có b n d ch ra ti ng Vi t và cơ quan, t ch c, cá nhân đ ngh ki m đ nh ph i ch u trách nhi m v tính chính xác c a b n d ch đó. b. Ch phương ti n chu n b 02 b h sơ và cung c p m u phương ti n c n ki m đ nh theo yêu c u c a cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy. XXI. T CH C TH C HI N 1. T ng C c C nh sát có trách nhi m ch đ o, hư ng d n, ki m tra, đôn đ c vi c thi hành Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP và Thông tư này. T ng C c trư ng các T ng c c, V trư ng, C c trư ng các V , C c tr c thu c B trư ng, Giám đ c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v c a mình có nhi m v ph i h p v i T ng C c C nh sát t ch c th c hi n Thông tư này. 2. Đ ngh Th trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi, ch c năng, quy n h n c a mình ph i h p v i B Công an trong vi c qu n lý, ki m tra ho t đ ng c a các cơ quan, t ch c, h gia đình và cá nhân do B , ngành, đ a phương mình qu n lý. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, đ ngh ph n ánh v B Công An (qua T ng C c C nh sát) đ nghiên c u hư ng d n, ch đ o k p th i. Lê Th Ti m (Đã ký) PH L C S 2
 13. DANH M C CH T, HÀNG NGUY HI M V CHÁY, N KHI V N CHUY N PH I CÓ GI Y PHÉP (ban hành kèm theo Thông tư s 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 c a B Công an) S S UN (mã Lo i, S hi u th Tên hàng s Liên nhóm nguy t H p qu c) hàng hi m 1 Acetylene 1001 3 239 2 1,2-Butadien, h n ch 1010 3 239 3 1,3-Butadien, h n ch 1010 3 239 4 H n h p c a 1,3-Butadien và hydrocarbon, h n 1010 3 239 ch 5 Butane 1011 3 23 6 1-Butylene 1012 3 23 7 Butylenes h n h p 1012 3 23 8 Trans-2-Butylene 1012 3 23 9 Dichlorodifluoromethane (R21) 1029 3 23 10 1,1-Difluorethane (R152a) 1030 3 23 11 Dimethylamine, anhydrous 1032 3 23 12 Dimethl ether 1033 3 23 13 Ch t Etan 1035 3 23 14 Ch t Etylamin 1036 3 23 15 Clorua etylic 1037 3 23 16 Ethylene, ch t l ng đông l nh 1038 3 223 17 Etylic metyla ête 1039 3 23 18 H p ch t etylen oxit và cacbon dioxyt có etylen 1041 3 239 oxit t 9 đ n 87% 19 Hydro th nén 1049 3 23 20 Butila đ ng áp 1055 3 23 21 H p ch t P1, P2: xem h p ch t methylacetylene 1060 3 239 và propadiene, cân b ng 22 H p ch t Methylacetylene và Propandien, cân 1060 3 239 b ng 23 Methylamine, th khan 1061 3 23 24 Methyl chloride 1063 3 23 25 D u khí hóa l ng 1075 3 23 26 Propylene 1077 3 23 27 Trimethylamine, th khan 1083 3 23 28 Vinyl bromide, h n ch 1085 3 239 29 Vinyl chloride, h n ch và n đ nh 1086 3 239 30 Vinyl methyl ether, h n ch 1087 3 239 31 Acetal 1088 3 33
 14. 32 Acetaldehyde 1089 3 33 33 Acetone 1090 3 33 34 Acetone d u 1091 3 33 35 Acrylonitrile, h n ch 1093 3+6.1 336 36 Ally bromide 1099 3+6.1 336 37 Ally chloride 1100 3+6 336 38 Amyl axetats 1104 3 30 39 Pentanos 1105 3 30 40 Pentanots 1105 3 33 41 Amylamine (n-amylamine, tert-anylamine) 1106 3+8 339 42 Amylamine (sec-amylamine) 1106 3+8 38 43 Amyl chloride 1107 3 33 44 1-Pentene (n-Amyiene) 1108 3 33 45 Amyl formates 1109 3 30 46 n-Amyl methyl ketone 1110 3 30 47 Amyl mercaptan 1111 3 33 48 Amyl nitrate 1112 3 30 49 Amyl nitrite 1113 3 33 50 Benzene 1114 3 33 51 Butanols 1120 3 33 52 Butyl axetats 1123 3 33 53 n-Butylamine 1125 3+8 338 54 1-Bromobutane 1126 3 33 55 n-Butyl bromide 1126 3 33 56 Chloro butanes 1127 3 33 57 n-Butyl formate 1128 3 33 58 Butyraldehyde 1129 3 33 59 D u Long não 1130 3 30 60 Carbon disulphide 1131 3+6.1 336 61 Carbon sulphide 1131 3+6.1 336 62 Các ch t dính 1133 3 33 63 Chlorobenzen 1134 3 30 64 Dung d ch ph 1139 3 33 65 Crotonylene (2-Butyne) 1144 3 339 66 Cyclohexane 1145 3 33 67 Cyclopentane 1146 3 33 68 Decahydronaphthalene 1147 3 30 69 Rư u c n diacetone, làm tinh b ng hóa h c 1148 3 30
 15. 70 Rư u c n diacetone, làm tinh b ng k thu t 1148 3 33 71 Dibutyl ether 1149 3 30 72 1,2-Dichloroethylene 1150 3 33 73 Dichloropentanes 1152 3 30 74 Etylene glycol diethyl ether 1153 3 30 75 Diethylamine 1154 3.8 338 76 Diethyl ether (ethyl ether) 1155 3 33 77 Diethyl ketone 1156 3 33 78 Diisobutyl ketone 1157 3 33 79 Diisopropylamine 1158 3+8 338 80 Diiisopropyl ether 1159 3 33 81 Dung d ch dimethylamine 1160 3+8 338 82 Dimethyl carbonate 1161 3 33 83 Dimethydichlorosilane 1162 4+8 X338 84 Dimethyl sulphide 1164 3 33 85 Dioxane 1165 3 33 86 Dioxolane 1166 3 33 87 Divinyl ether h n ch 1167 3 33 88 Các chi t xu t h p ch t thơm d ng l ng Ethanol 1169 3 30 (Ethyl Rư u c n) ho c ethwol (Rư u c n Ethyl) g m hơn 70% kh i lư ng c n 89 Phương pháp Ethanol (Dung d ch Rư u c n 1170 3 30 Ethyl) ch a trên 24% và dư i 70% lư ng c n 90 Ethylene glycol monoethyl ether 1171 3 30 91 Ethylene glycol monoethyl ether axetat 1172 3 30 92 Ethyl axetat 1173 3 33 93 Ethyl benzene 1175 3 33 94 Ethyl bocate 1176 3 33 95 Ethylbutyl axetat 1177 3 30 96 2-Ethylbutyraldehyde 1178 3 33 97 Ethyl butylether 1179 3 33 98 Ethyl butyrate 1180 3 30 99 Ethyldichlorosilace 1183 4.3+3+8 X338 100 1,2 Dichloroethane (Ethylene dichlorocide) 1184 3+6.1 336 101 Ethylene glycol monomethyl ether 1188 3 30 102 Ethylene glycol monomethyl ether axetat 1189 3 30 103 Ethyl formate 1190 3 33 104 Ocryl aldehydes (ethyl hexanldehydes) 1191 3 30 105 Ethyl lactate 1192 3 30
 16. 106 Ethyl methyl ketone (methyl ethyl ketone) 1193 3 33 107 Gi i pháp Ethyl nitrite 1194 3+6.1 336 108 Ethyl propionate 1195 3 33 109 Ethyltrichlorosilane 1196 3+8 X338 110 Ch t l ng d h p th 1197 3 30 111 Ch t l ng d h p th 1197 3 33 112 Formaldehyde dung d ch, d cháy 1198 3+8 38 113 D u rư u t p 1201 3 30 114 D u rư u t p 1201 3 33 115 D u Diesel 1202 3 30 116 Khí d u 1202 3 30 117 D u nóng (nh ) 1202 3 30 118 D u bôi trơn máy 1203 3 33 119 Heptanes 1206 3 33 120 Hexaldehyde 1207 3 30 121 Hexane 1208 3 33 122 Isobutanol 1212 3 30 123 Isobutyl axetat 1213 3 30 124 Isobutylamine 1214 3+8 338 125 Isooctenes 1216 3 33 126 Isoprene, h n ch 1218 3 339 127 Isopropanol (isopropyl Rư u c n) 1219 3 33 128 Isopropyl axetat 1220 3 33 129 Isopropylamine 1221 3+8 338 130 D ul a 1223 3 30 131 Xe ton 1224 3 30 132 Xe ton 1224 3 33 133 H p ch t mercaptans ho c mercaptan, l ng, d 1228 3+6.1 336 cháy, đ c h i 134 H p ch t mercaptans ho c mercaptan, l ng, d 1228 3+6.1 36 cháy, đ c h i 135 Mosityl oxide 1229 3 30 136 Methanol 1230 3+6.1 336 137 Methyl axetat 1231 3 33 138 Methylamy axetat 1233 3 30 139 Methylal 1234 3 33 140 Dung d ch methylamine 1235 3+8 338 141 Methylbutyrate 1237 3 33 142 Methyldichlomsilane 1242 4.3+3+8 X338
 17. 143 Methyl Formate 1243 3 33 144 Methyl isobutyl ketone 1245 3 33 145 Methyl isobutyl ketone, h n ch 1246 3 339 146 Methyl methacrylate monomer, h n ch 1247 3 339 147 Methyl propionate 1248 3 33 148 Methyl propyl ketone 1249 3 33 149 Mothyitrichlorosilme 1250 3+8 X338 150 Octanes 1262 3 33 151 Paraldehyde 1264 3 30 152 Pentanes, l ng 1265 3 33 153 Các ch t s n ph m có mùi thơm 1266 3 30 154 Các ch t s n ph m có mùi thơm 1266 3 33 155 D u thô Petrol 1267 3 33 156 S n ph m d u m 1268 3 33 157 S n ph m d u m 1268 3 30 158 D u g thông 1272 3 30 159 n-Propnol 1274 3 30 160 n-Propnol 1274 3 33 161 Propionaldehyde 1275 3 33 162 n-Propyl axetat 1276 3 33 163 Propylamine 1277 3+8 338 164 1-Chloropropane (Pryopyl chloride) 1278 3 33 165 1,2-Dichloropropane 1279 3 33 166 Propylene oxide 1280 3 33 167 Propyl đ nh hình 1281 3 33 168 Pryridine 1282 3 33 169 D u rosin 1286 3 30 170 D u rosin 1286 3 33 171 D u đá phi n sét 1288 3 30 172 D u đá phi n sét 1288 3 33 173 Ch t th i Nát ri methylate 1289 3+8 338 174 Ch t th i Nát ri methylate 1289 3+8 38 175 Tetraethyl silicate 1292 3 30 176 C n thu c, d ng thu c y t 1293 3 30 177 C n thu c, d ng thu c y t 1293 3 33 178 Toluene 1294 3 33 179 Trichlorosilane 1295 4.3+3+8 X338 180 Triethylamine 1296 3+8 338
 18. 181 Trimethylamine, dung d ch 1297 3+8 338 182 Trimethylamine, dung d ch 1297 3+8 38 183 Trimethylchlorosilane 1298 3+8 X338 184 Vinyl axetat, h n ch 1301 3 339 185 Vinyl ethyl ether, h n ch 1302 3 339 186 Vinylidene chloride, h n ch 1303 3 339 187 Vinyl isobutyl ether, h n ch 1304 3 339 188 Vinyltrichlomsilane, h n ch 1305 3+8 X338 189 Wood preservatvies, d ng l ng 1306 3 30 190 Wood presevatvies, d ng l ng 1306 3 33 191 Xylenes 1307 3 30 192 Xylenes 1307 3 33 193 Ziconium trong ch t l ng d cháy 1308 3 33 194 Ziconium trong ch t l ng d cháy 1308 3 30 195 Bomeol 1312 4.1 40 196 Calcium resminate 1313 4.1 40 197 Calcium resinate, đư c h p nh t 1314 4.1 40 198 Cabalt resinate, d ng k t t a 1318 4.1 40 199 Ferrocerium 1323 4.1 40 200 Ch t r n d cháy, ch t h u cơ 1325 4.1 40 201 Hafnium b t, làm ư t 1326 4.1 40 202 Hexa, methylenetetramine 1328 4.1 40 203 Maganese resinate 1330 4.1 40 204 Metaldehyde 1332 4.1 40 205 Naphthalene thô ho c tinh khi t 1334 4.1 40 206 Phosphorus không tinh khi t 1338 4.1 40 207 Phosphorus heptasulphide 1339 4.1 40 208 Phosphorus pentasulphide 1340 4.3 423 209 Phosphorus sesquisulphide 1341 4.1 40 210 Phosphorus trisulphide 1343 4.1 40 211 Silicon d ng b t, không tinh khi t 1346 4.1 40 212 Sulphur 1350 4.1 40 213 Titanium d ng b t, làm ư t 1352 4.1 40 214 Ziconium d ng b t ho c làm ư t 1358 4.1 40 215 Copra 1363 4.2 40 216 Diethyl K m 1366 4.2+4.3 X333 217 p-Nitrosodimethylaniline 1369 4.2 40 218 Dimethyl K m 1370 4.2+4.3 X333
 19. 219 Ch t xúc tác kim lo i, ư t 1378 4.2 40 220 Pentaborane 1380 4.2+6.1 333 221 Phosphorus m u tr ng ho c m u vàng, khô 1381 4.2+6.1 46 222 Postassium sulphide, anhydrous 1382 4.2 40 223 Postassium sulphide, anhydrous, v i ít hơn 30% 1382 4.2 40 nư c c a crystallisation 224 Nát ri dithionite 1384 4.2 40 (Nát ri hydrosulphite) 225 Nát ri sulphite, anhydrous 1385 4.2 40 226 Nát ri sulphite, v i ít hơn 30% nư c c a 1385 4.2 40 crystallisation 227 Amalgam kim lo i ki m 1389 4.3 X423 228 Amides kim lo i ki m 1390 229 Kim lo i ki m phân tán 1391 4.3+3 X423 230 Ch t phân tán kim lo i trong lòng đ t alkaline 1391 4.3+3 X423 231 H n h p kim lo i trong lòng đ t alkaline 1392 4.3 X423 232 Ferrosilicon nhôm d ng b t 1395 4.3+6.1 462 233 Caesium 1407 4.3 X423 234 Ferrsilicon 1408 4.3+6.1 462 235 Lithium 1415 4.3 X423 236 H p ch t kim lo i potasium 1420 4.3 X423 237 H p ch t kim lo i alkali, d ng l ng 1421 4.3 X423 238 H p ch t potassium Nát ri 1422 4.3 X423 239 Rubidium 1423 4.3 X423 240 Nát ri 1428 4.3 X423 241 Methylate nát ri 1431 4.2+8 49 242 Zicronium hydrite 1437 4.1 40 243 Acetonitrile (methyl cyanide) 1468 3 33 244 Allyl iodide 1723 3+9 338 245 Amyltrichlorosilane 1728 9 X80 246 Propionyl chloride 1815 3+8 338 247 Silicon tetrafiluoride, d ng nén 1859 6.1+8 268 248 Vinyl filuoride, h n ch 1860 3 239 249 Ethyl crotonate 1862 3 33 250 Nhiên li u dùng trong hàng không và đ ng cơ 1863 3 30 tuabin 251 Nhiên li u dùng trong hàng không và đ ng cơ 1863 3 30 tuabin 252 Decaborane 1868 4.1+6.1 46 253 Magnesium 1869 4.1 40
 20. 254 H p ch t Magnesium 1869 4.1 40 255 Titanium hydride 1871 4.1 40 256 Methyl chloride và methylene chloride h n h p 1912 3 23 257 Butyl propinates 1914 3 30 258 Cyclohexanone 1915 3 30 259 Ethyl arylate, h n ch 1917 3 339 260 Isoprobenzene (Cumene) 1918 3 30 261 Methyl acrylate, h n ch 1919 1 339 262 Nonanes 1920 3 30 263 Propyleneimine, h n ch 1921 3+6.1 336 264 Pyprrolidine 1922 3+8 331 265 Calcium dithionite 1923 4.2 40 266 Methyl magnesium bromide trong ethyl ether 1928 4.3+3 X323 267 Potasium dithionite 1929 4.2 40 268 K m dithionite 1931 9 90 269 Ph li u zirconium 1932 4.2 40 270 Dibromodifluoromethane 1941 9 90 271 Khí d ng nén, đ c, d cháy 1954 3 23 272 Deuterium, d ng nén 1957 3 23 273 1,1-Difluorothylene (R1132a) 1959 3 239 274 Ethane, làm l nh d ng l ng 1961 3 223 275 Ethyime, d ng nén 1962 3 23 276 H n h p khí hydrocabon, nén 1964 3 23 277 Butane (tên thương m i): xem h n h p A, AO1, 1965 3 23 AO2, AO 278 H n h p khí hidrocacbon, hóa l ng 1965 3 23 279 Miture A, AO1, AO2, AO, AI 1965 3 23 BI, B2, B, C: xem h n h p khí hidrocarbon hóa l ng 280 Propane (tên thương m i): xem h n h p C 1965 3 23 281 Hydrocarbon, làm l nh d ng l ng 1966 3 223 282 IsoButane 1969 3 23 283 Methane, d ng nén 1971 3 23 284 Khí t nhiên d ng nén 1971 3 23 285 Methane, làm l nh d ng l ng 1972 3 223 286 Natund gas, làm l nh d ng l ng 1972 3 223 287 Rư u c n, d cháy, ch t đ c 1986 3+6.1 36 288 Rư u c n, d cháy, ch t đ c 1986 3+6.1 336 289 Rư u c n, d cháy 1987 3 33
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản