Thông tư 04/2004/TT-BCA

Chia sẻ: lawqds2

Thông tư 04/2004/TT-BCA về việc một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy do Bộ Công an ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 04/2004/TT-BCA

B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
----- Đ c l p - T do - H nh phúc
-------

S : 04/2004/TT-BCA Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 2004THÔNG TƯ
V VI C HƯ NG D N THI HÀNH NGH Đ NH S 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04/4/2003 C A
CHÍNH PH QUY Đ NH CHI TI T THI HÀNH M T S ĐI U C A LU T PHÒNG CHÁY VÀ
CH A CHÁY
Ngày 04 tháng 4 năm 2003 Chính ph đã ban hành Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP "Quy đ nh chi
ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy". Đ th c hi n th ng nh t trong c
nư c, B Công an hư ng d n chi ti t thi hành m t s đi u c a Ngh đ nh nêu trên như sau:
I. H SƠ THEO DÕI, QU N LÝ HO T Đ NG PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
1. H sơ theo dõi, qu n lý ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy g m:
a. Quy đ nh, n i quy, quy trình, các văn b n ch đ o, hư ng d n v phòng cháy và ch a cháy;
b. Văn b n th m duy t, nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy (n u có); gi y ch ng nh n đ
đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy (n u có);
c. Phi u phân lo i cơ s v phòng cháy và ch a cháy;
d. Quy t đ nh thành l p đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s , đ i dân phòng;
đ. Phương án ch a cháy đã đư c phê duy t;
e. Biên b n ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy; các văn b n đ xu t, ki n ngh v
công tác phòng cháy và ch a cháy; biên b n vi ph m và quy t đ nh liên quan đ n x lý vi ph m
v phòng cháy và ch a cháy (n u có);
g. Các s theo dõi v công tác tuyên truy n, b i dư ng, hu n luy n nghi p v và ho t đ ng c a
đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s , đ i dân phòng; s theo dõi phương ti n phòng cháy và
ch a cháy;
h. Th ng kê, báo cáo v phòng cháy và ch a cháy; h sơ v cháy (n u có).
2. H sơ theo dõi, qu n lý ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy ph i b sung thư ng xuyên và
k p th i.
3. H sơ thco dõi, qu n lý ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy do ngư i đ ng đ u cơ quan, t
ch c, cơ s ch đ o l p và lưu gi .
II. TH NG KÊ, BÁO CÁO V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
1. Th ng kê v phòng cháy và ch a cháy g m:
a. Th ng kê v s l n ki m tra an toàn, tuyên truy n, b i dư ng, hu n luy n v phòng cháy và
ch a cháy, x lý vi ph m v phòng cháy và ch a cháy;
b. Th ng kê s lư ng cán b , đ i viên dân phòng, đ i viên phòng cháy và ch a cháy cơ s ;
c. Th ng kê phương ti n ch a cháy;
d. Th ng kê v h c t p, th c t p phương án ch a cháy; v v cháy, công tác ch a cháy và
nh ng v n đ khác có liên quan đ n ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy.
2. Báo cáo v phòng cháy và ch a cháy g m:
a. Báo cáo v v cháy, n ;
b. Báo cáo v ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy 6 tháng, m t năm;
c. Báo cáo cáo sơ k t, t ng k t phòng cháy và ch a cháy theo chuyên đ .
3. Th ng kê, báo cáo v tình hình phòng cháy và ch a cháy đ nh kỳ ph i g i đ n cơ quan, t
ch c c p trên tr c ti p. Trư ng h p có nh ng thay đ i l n liên quan đ n b o đ m an toàn phòng
cháy và ch a cháy cơ quan, t ch c thì cơ quan, t ch c đó thông báo k p th i cho đơn v
C nh sát phòng cháy và ch a cháy tr c ti p qu n lý đ a bàn đó.
III. N I QUY AN TOÀN, SƠ Đ CH D N, BI N C M, BI N BÁO, BI N CH D N V PHÒNG
CHÁY VÀ CH A CHÁY
1. N i quy an toàn v phòng cháy và ch a cháy g m các n i dung cơ b n sau: quy đ nh vi c
qu n lý, s d ng ngu n l a, ngu n nhi t, ch t d cháy và thi t b , d ng c có kh năng sinh l a,
sinh nhi t; quy đ nh nh ng hành vi b c m và nh ng vi c ph i làm đ ngăn ch n, phòng ng a
cháy, n ; quy đ nh vi c b o qu n, s d ng h th ng, thi t b , phương ti n phòng cháy và ch a
cháy; quy đ nh c th nh ng vi c ph i làm khi có cháy, n x y ra.
2. Sơ đ ch d n v phòng cháy và ch a cháy ph i th hi n đư c các h ng m c công trình, h
th ng đư ng n i b , l i thoát n n, hư ng thoát n n, v trí ngu n nư c ch a cháy và phương ti n
ch a cháy; tùy theo tính ch t, đ c đi m ho t đ ng c th , sơ đ ch d n v phòng cháy và ch a
cháy có th tách thành nh ng sơ đ ch d n riêng th hi n m t ho c m t s n i dung trên.
3. Bi n c m, bi n báo và bi n ch d n trong lĩnh v c phòng cháy và ch a cháy:
a. Bi n c m l a (bi n c m ng n l a tr n), bi n c m hút thu c, bi n c m c n tr l i đi l i, bi n
c m dùng nư c làm ch t d p cháy. Đ i v i nh ng nơi s n xu t, b o qu n, s d ng v t li u n ,
khí đ t hóa l ng, xăng d u và nh ng nơi tương t khác có tính ch t nguy hi m cháy, n cao c n
thi t c m hành vi mang diêm, b t l a, đi n tho i di đ ng và các thi t b , v t d ng, ch t có kh
năng phát sinh ra tia l a ho c l a thì có bi n ph ghi rõ nh ng v t c n c m;
b. Bi n báo khu v c ho c v t li u có nguy hi m cháy, n ;
c. Bi n ch d n v phòng cháy và ch a cháy là bi n ch hư ng thoát n n, c a thoát n n và ch v
trí đ đi n tho i, bình ch a cháy, tr nư c, b n l y nư c ch a cháy và phương ti n ch a cháy
khác.
4. Quy cách, m u bi n c m, bi n báo và bi n ch d n trong lĩnh v c phòng cháy và ch a cháy
th c hi n theo quy đ nh c a tiêu chu n TCVN 4897:1989. Phòng cháy - d u hi u an toàn v m u
mã, kích thư c. Trong trư ng h p c n thi t ph i quy đ nh rõ hi u l c c a các bi n c m, bi n báo
thì có bi n ph kèm theo.
5. N i quy, sơ đ ch d n v phòng cháy và ch a cháy c a nơi nào ph i đư c ph bi n cho m i
ngư i nơi đó bi t và ph i niêm y t nh ng nơi d th y đ m i ngư i khác có liên quan bi t và
ch p hành.
IV. TH M DUY T V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
1. Th m duy t v phòng cháy và ch a cháy đ i v i các d án, công trình xây d ng quy đ nh l i
Ph l c 3 Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP và phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v
b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy là vi c ki m tra, đ i chi u các gi i pháp và n i dung
thi t k v i nh ng quy đ nh trong các quy chu n, tiêu chu n và các văn b n quy ph m pháp lu t
hi n hành c a Nhà nư c ho c tiêu chu n qu c t , c a nư c ngoài đư c phép áp d ng t i Vi t
Nam nh m b o đ m th c hi n đ y đ các yêu c u an toàn v phòng cháy và ch a cháy.
Khi thi t k k thu t đáp ng đ y đ các yêu c u v phòng cháy và ch a cháy thì cơ quan C nh
sát phòng cháy và ch a cháy s c p "Gi y ch ng nh n th m duy t v phòng cháy và ch a cháy"
theo m u PC1 Ph l c 1 và đóng d u "Đã th m duy t v phòng cháy và ch a cháy" theo m u
PC2 Ph l c 1 Thông tư này vào t ng b n v đã ki m tra, đ i chi u.
2. Vi c th m duy t v phòng cháy và ch a cháy:
a. Đ i v i các d án quy ho ch xây d ng, d án đ u tư xây d ng công trình: cơ quan C nh sát
phòng cháy và ch a cháy th c hi n th m duy t v phòng cháy và ch a cháy và có văn b n tr
l i k t qu th m duy t;
b. Đ i v i thi t k công trình: n i dung th m duy t th c hi n theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 16
Ngh đ nh 35/2003/NĐ-CP;
c. Đ i v i các công trình quy đ nh t i các m c 14, 15, 19 Ph l c 3 Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP
không thu c di n ph i l p d án quy ho ch xây d ng và d án đ u tư thì ph i đư c cơ quan
C nh sát phòng cháy và ch a cháy ch p thu n v đ a đi m trư c khi ti n hành thi t k công
trình;
d. Đ i v i phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v đ m b o an toàn phòng cháy và
ch a cháy khi ch t o m i ho c hoán c i đư c th m duy t v các n i dung sau:
- Gi i pháp đ m b o an toàn v phòng cháy và ch a cháy đ i v i các ch t cháy d ki n b trí
trên phương ti n;
- Đi u ki n ngăn cháy, ch ng cháy lan:
- Gi i pháp b o đ m an toàn v phòng cháy và ch a cháy đ i v i h th ng đi n, h th ng nhiên
li u và đ ng cơ;
- Đi u ki n thoát n n, c u ngư i khi có cháy x y ra;
- H th ng báo cháy, h th ng ch a cháy và phương ti n ch a cháy khác.
- H th ng, thi t b phát hi n và x lý s c rò r các ch t khí, ch t l ng nguy hi m v cháy, n .
3. H sơ th m duy t v phòng cháy và ch a cháy g m 03 b ph i có xác nh n c a ch đ u tư,
n u h sơ th hi n b ng ti ng nư c ngoài thì ph i có h n d ch ra ti ng Vi t và cơ quan, t ch c,
cá nhân đ ngh th m duy t ph i ch u trách nhi m v tính chính xác c a b n d ch đó;
N i dung h sơ th m duy t v phòng cháy và ch a cháy đư c quy đ nh như sau:
a. Đ i v i vi c ch p thu n đ a đi m xây d ng công trình g m:
- Văn b n c a ch đ u tư đ ngh ch p thu n đ a đi m xây d ng, trong đó nêu rõ đ c đi m, quy
mô, tính ch t c a công trình d ki n xây d ng;
- Tài li u ho c b n v th hi n rõ đ a đi m, hư ng gió ch đ o, các thông tin v đ a hình c a khu
đ t, v khí h u, thu văn, kho ng cách t công trình d ki n xây d ng đ n các cơ s , công trình
xung quanh.
b. Đ i v i thi t k công trình th c hi n theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 16 Ngh đ nh 35/2003/NĐ-
CP.
c) Đ t v i phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v đ m b o an toàn phòng cháy và
ch a cháy g m:
- Văn b n đ ngh th m duy t c a ch đ u tư, trư ng h p ch đ u tư y quy n cho m t đơn v
khác th c hi n thì ph i có văn b n y quy n kèm theo;
- B n sao quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n cho phép ch t o m i ho c hoán c i phương
ti n (có xác nh n c a ch đ u tư);
- Các b n v và thuy t minh th hi n nh ng n i dung yêu c u v phòng cháy và ch a cháy quy
đ nh t i đi m d kho n 2 m c này;
- Tài li u v thông s k thu t c a các thi t b , phương ti n phòng cháy và ch a cháy đư c thi t
k l p đ t và trang b .
d. Các b n v và b n thuy t minh, sau khi đã th m duy t, đư c tr l i cho ch đ u tư 02 b , cơ
quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy tr c ti p th m duy t gi l i 01 b đ ki m tra thi công,
nghi m thu công trình v phòng cháy và ch a cháy và tr l i ch đ u tư lưu theo quy đ nh sau
khi công trình đư c nghi m thu và đưa vào ho t đ ng.
4. Th i gian th m duy t v phòng cháy và ch a cháy đư c tính k t khi nh n đ h sơ h p l
và đư c quy đ nh như sau:
a. Đ i v i vi c ch p thu n đ a đi m xây d ng công trình: không quá 10 ngày làm vi c, cơ quan
C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m xem xét và có văn b n tr l i ch đ u tư v
đ a đi m xây d ng đó.
b. Đ i v i các d án, thi t k công trình: th c hi n theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 16 Ngh đ nh
35/2003/NĐ-CP.
c. Đ i v i phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v đ m b o an toàn phòng cháy và
ch a cháy: không quá 20 ngày làm vi c.
5. Phân c p th m duy t v phòng cháy và ch a cháy:
a. C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy th m duy t v phòng cháy và ch a cháy đ i v i các
d án đ u tư và thi t k k thu t công trình quan tr ng qu c gia do Th tư ng Chính ph phê
duy t, quy t đ nh đ u tư; h sơ thi t k ch t o m i ho c hoán c i phương ti n giao thông cơ
gi i có yêu c u đ c bi t v đ m b o an toàn phòng cháy và ch a cháy; nh ng d án đ u tư và
thi t k k thu t do Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy Công an c p t nh đ ngh ho c
nh ng công trình khác do T ng c c C nh sát quy t đ nh theo yêu c u nghi p v . Trong trư ng
h p do T ng c c Cánh sát quy t đ nh thì T ng c c C nh sát ph i có văn b n thông báo cho ch
đ u tư bi t;
b. Phòng C nh sát phòng cháy ch a cháy Công an c p t nh th m duy t v phòng cháy và ch a
cháy các d án đ u tư và thi t k k thu t đ i v i nh ng trư ng h p không thu c th m quy n
c a C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy và nh ng trư ng h p do C c C nh sát phòng cháy
và ch a cháy u quy n. Trong trư ng h p u quy n. C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy
ph i có văn b n u quy n c a C c trư ng.
V. KI M TRA THI CÔNG V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
1. Ki m tra thi công v phòng cháy và ch a cháy g m ki m tra thi công các h ng m c v phòng
cháy và ch a cháy và l p đ t thi t b phòng cháy và ch a cháy theo thi t k đã đư c th m
duy t. Vi c ki m tra thi công v phòng cháy và ch a cháy đư c th c hi n ít nh t m t l n giai
đo n thi công, l p đ t các thi t b này và ki m tra đ t xu t khi có d u hi u thi công, l p đ t sai
thi t k đư c duy t.
2. C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy th c hi n ki m tra thi công v phòng cháy và ch a
cháy nh ng công trình, phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v b o đ m an toàn
phòng cháy và ch a cháy do mình th m duy t.
3. Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy th c hi n ki m tra vi c thi công v phòng cháy và
ch a cháy đ i v i nh ng công trình do mình th m duy t và nh ng công trình đư c C c C nh sát
phòng cháy và ch a cháy u quy n ho c yêu c u.
Trong trư ng h p xét th y c n thi t, C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy s cùng v i Phòng
C nh sát phòng cháy và ch a cháy ti n hành ki m tra thi công v phòng cháy và ch a cháy.
4. Khi ki m tra thi công v phòng cháy và ch a cháy, đ i di n c a ch đ u tư, ch phương ti n,
đ i di n đơn v thi công ph i có m t tham gia, đ ng th i ch đ u tư có th m i các thành ph n
khác có liên quan tr c ti p tham gia n u th y c n thi t. Ch đ u tư, ch phương ti n và nhà th u
ph i chu n b đ y đ h sơ, tài li u và đ m b o các đi u ki n c n thi t ph c v cho vi c ki m tra.
H sơ ph c v ki m tra thi công bao g m h sơ thi t k đư c duy t và các ch ng ch , tài li u c n
thi t liên quan đ n ch t lư ng thi công, l p đ t các thi t b phòng cháy và ch a cháy.
5. Ch đ u tư, ch phương ti n có trách nhi m thông báo ti n đ thi công công trình, l p đ t thi t
b phòng cháy và ch a cháy cho Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy đ a phương nơi có
công trình xây d ng.
6. Trư c khi ti n hành ki m tra thi công ít nh t 3 ngày làm vi c, cơ quan C nh sát phòng cháy và
ch a cháy ph i thông báo cho ch đ u tư, ch phương ti n v th i gian, n i dung, k ho ch
ki m tra.
7. K t qu ki m tra đư c ghi vào biên b n theo m u PC3 Ph l c 1 Thông tư này. Ch đ u tư,
ch phương ti n có trách nhi m th c hi n đ y đ và đúng th i h n nh ng ki n ngh c a cơ quan
ki m tra đã nêu trong biên b n.
VI. NGHI M THU V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
1. Nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy là m t ph n vi c trong nghi m thu t ng th công
trình, phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v b o đ m an toàn phòng cháy và
ch a cháy.
2. H sơ nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy do ch đ u tư, ch phương ti n chu n b g m:
a. Gi y ch ng nh n th m duy t v phòng cháy và ch a cháy và Biên b n ki m tra thi công v
phòng cháy và ch a cháy c a cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy.
b. Báo cáo c a ch đ u tư, ch phương ti n v tình hình k t qu thi công, ki m tra, ki m đ nh,
th nghi m và nghi m thu các h th ng, thi t b và k t c u phòng cháy và ch a cháy;
c. Văn b n, ch ng ch ki m đ nh thi t b , phương ti n phòng cháy ch a cháy đã l p đ t trong
công trình;
d. Biên b n th nghi m và nghi m thu t ng ph n và t ng th các h ng m c, h th ng phòng
cháy và ch a cháy;
đ. Các b n v hoàn công h th ng phòng cháy và ch a cháy và các h ng m c liên quan đ n
phòng cháy và ch a cháy;
e. Tài li u, quy trình hư ng d n v n hành, b o dư ng các thi t b , h th ng phòng cháy và ch a
cháy c a công trình, c a phương ti n;
g. Văn b n nghi m thu các h ng m c, h th ng, thi t b k thu t khác có liên quan đ n phòng
cháy và ch a cháy.
Các văn b n và h sơ nêu trên ph i có đ d u, ch ký c a ch đ u tư, ch phương ti n, nhà
th u, đơn v thi t k , n u th hi n b ng ti ng nư c ngoài thì ph i d ch ra ti ng Vi t; riêng các b n
v hoàn công c a h th ng phòng cháy và ch a cháy và c a các h ng m c có liên quan đ n
phòng cháy và ch a cháy ch d ch ra ti ng Vi t nh ng n i dung cơ b n theo yêu c u c a cơ quan
C nh sát phòng cháy và ch a cháy.
3. N i dung và trình t ki m tra nghi m thu:
a. Ki m tra n i dung và tính pháp lý c a h sơ nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy do ch
đ u tư, ch phương ti n chu n b ;
b. Ki m tra th c t các đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy c a công trình theo thi t k đã
th m duy t;
c) T ch c th nghi m ho t đ ng th c t các h th ng, thi t b phòng cháy ch a cháy c a công
trình khi xét th y c n thi t.
4. K t qu ki m tra và th nghi m đư c l p thành biên b n theo m u PC3 Ph l c 1 Thông tư
này. Trong th i h n 7 ngày làm vi c k t ngày các bên liên quan thông qua biên b n, cơ quan
C nh sát Phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m xem xét, n u đ t các yêu c u thì ra văn b n
nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy.
5. Phân c p ki m tra nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy:
a. C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy ki m tra nghi m thu và ra văn b n nghi m thu v
phòng cháy và ch a cháy đ i v i các công trình, phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c
bi t v b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy do C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy
th m duy t;
b. Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy ki m tra nghi m thu và ra văn b n nghi m thu v
phòng cháy và ch a cháy đ i v i các công trình do Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy
th m duy t và các công trình do C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy y quy n.
VII. CH NG NH N Đ ĐI U KI N V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
1. Cơ s quy đ nh t i Ph l c 2 Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP và phương ti n giao thông cơ gi i
có yêu c u đ c bi t v b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy trư c khi đưa vào ho t đ ng
mà có đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy quy đ nh t i Đi u 9 ho c kho n 1 Đi u 12 c a
Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP thì đư c xem xét c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng
cháy và ch a cháy" theo m u PC4 Ph l c 1 Thông tư này. Trong quá trình ho t đ ng n u có s
thay đ i v công năng, tính ch t s d ng thì ph i làm th t c c p l i như l n đ u; n u không duy
trì đ y đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy như t i th i đi m c p gi y thì b x lý theo quy
đ nh c a pháp lu t.
2. Th t c c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy":
a. H sơ đ ngh c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy" g m:
- Đơn đ ngh c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy" theo m u PC5
Ph l c 1 Thông tư này;
- B n sao "Gi y ch ng nh n th m duy t v phòng cháy và ch a cháy" và văn b n nghi m thu v
phòng cháy và ch a cháy đ i v i cơ s xây d ng m i ho c c i t o, phương ti n giao thông cơ
gi i có yêu c u đ c bi t v b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy khi đóng m i hay hoán
c i ho c b n sao biên b n ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy đ i v i cơ s và
phương ti n giao thông cơ gi i khác;
- B n th ng kê các phương ti n phòng cháy và ch a cháy, phương ti n thi t b c u ngư i đã
trang b theo m u PC6 Ph l c 1 Thông tư này;
- Quy t đ nh thành l p đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s kèm theo danh sách nh ng ngư i đã
qua hu n luy n v phòng cháy và ch a cháy;
- Phương án ch a cháy.
b. Trong th i h n 07 ngày làm vi c k t khi nh n đ h sơ h p l , cơ quan C nh sát phòng
cháy và ch a cháy có trách nhi m xem xét c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và
ch a cháy"; trư ng h p không đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy đ c p gi y ch ng
nh n thì cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy ph i thông báo rõ lý do cho cơ quan, t
ch c, cá nhân đ ngh bi t.
3. Th m quy n c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy":
a. C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy c p gi y "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng
cháy và ch a cháy" cho các đ i tư ng do C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy th m duy t và
nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy;
b. Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy
và ch a cháy" đ i v i các đ i tư ng còn l i quy đ nh t i ph l c 2 Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP
và các đ i tư ng do C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy y quy n.
VIII. C P PHÉP V N CHUY N CH T, HÀNG NGUY HI M V CHÁY, N
1. Phương ti n giao thông cơ gi i khi v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n quy đ nh t i
Ph l c 2 Thông tư này ph i b o đ m các đi u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy theo
quy đ nh và ph i có gi y phép v n chuy n do cơ quan C nh sát Phòng cháy và ch a cháy c p.
"Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n " đư c ban hành th ng nh t trong toàn
qu c theo m u PC7 Ph l c 1 Thông tư này và ph i có bi u trưng ch t, hàng nguy hi m v cháy,
n theo m u PC7a Ph l c 1 Thông tư này dán trên kính ch n gió phía trư c c a phương ti n.
Riêng vi c c p gi y phép v n chuy n v t li u n công nghi p và ch t n thì th c hi n theo quy
đ nh t i Ngh đ nh s 47/CP ngày 12 tháng 8 năm1996 c a Chính ph và các văn b n hư ng
d n.
2. Th t c c p "Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n ":
a. H sơ c a ch phương ti n đ ngh c p "Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy,
n " g m:
- Đơn đ ngh c p "Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n " theo m u PC8 Ph
l c 1 Thông tư này;
- B n sao "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n " đ i v i
phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b do cơ quan đăng ki m c p; biên b n ki m tra đi u ki n
v phòng cháy và ch a cháy đ i v i phương ti n cơ gi i đư ng thu , đư ng s t;
- B n sao h p đ ng cung ng ho c h p đ ng v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n ;
- B n sao các gi y t c n thi t đ m b o phương ti n đư c phép lưu hành theo quy đ nh c a
pháp lu t (khi n p h sơ ph i có b n chính đ đ i chi u);
b. Trong th i h n không quá 3 ngày làm vi c k t khi nh n đ h sơ h p l theo quy đ nh t i
đi m a kho n này, cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m xem xét c p gi y
phép v n chuy n; trư ng h p không đ đi u ki n đ c p gi y phép thì cơ quan C nh sát phòng
cháy và ch a cháy ph i thông báo rõ lý do cho ch phương ti n bi t.
c. Th i h n "Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n " quy đ nh như sau:
- Có giá tr m t l n đ i v i phương ti n có h p đ ng v n chuy n t ng chuy n;
- Có giá tr 6 tháng đ i v i phương ti n chuyên dùng v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy,
n ;
3. Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy thu c Công an c p t nh nơi ch phương ti n có h
kh u thư ng trú ho c có tr s có trách nhi m xem xét c p gi y phép v n chuy n cho các
phương ti n.
IX. TH T C KI M TRA AN TOÀN V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
1. Ki m tra đ nh kỳ:
a. Ngư i có trách nhi m ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy, khi ti n hành ki m tra
đ nh kỳ ph i thông báo trư c 3 ngày làm vi c cho đ i tư ng đư c ki m tra v th i gian, n i dung
và thành ph n đoàn ki m tra. Tuỳ theo tình hình và yêu c u mà vi c ki m tra có th ti n hành
theo t ng n i dung ho c ki m tra toàn di n;
b. Đ i tư ng đư c ki m tra khi nh n đư c thông báo ki m tra ph i chu n b đ y đ các n i dung
theo yêu c u, b trí ngư i có trách nhi m và th m quy n đ làm vi c v i đoàn ki m tra;
c. Ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c c p trên khi t ch c ki m tra ho c tr c ti p ki m tra v
phòng cháy và ch a cháy đ i v i cơ s , đ a bàn do c p dư i qu n lý thì ph i thông báo cho c p
qu n lý cơ s , đ a bàn đó bi t, n u th y c n thi t thì yêu c u c p qu n lý cơ s , đ a bàn tham gia
đoàn ki m tra cung c p tài li u và tình hình liên quan đ n công tác phòng cháy và ch a cháy c a
cơ s , đ a bàn đư c ki m tra. K t qu ki m tra đư c thông báo cho c p qu n lý cơ s , đ a bàn
bi t.
2. Ki m tra đ t xu t:
a. Ngư i có trách nhi m ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy, khi ki m tra đ t xu t ph i
thông báo rõ lý do cho đ i tư ng đư c ki m tra bi t. Riêng ngư i có trách nhi m ki m tra theo
quy đ nh t i đi m c kho n 3 Đi u 19 Ngh đ nh 35/2003/NĐ-CP ph i có gi y gi i thi u c a cơ
quan;
b. Đ i tư ng đư c ki m tra khi nh n đư c thông báo ph i ch p hành theo yêu c u, chu n b đ y
đ các n i dung và b trí ngư i có trách nhi m và th m quy n đ làm vi c v i ngư i có trách
nhi m ki m tra.
3. Vi c ki m tra đ nh kỳ, ki m tra đ t xu t an toàn v phòng cháy và ch a cháy đ u ph i l p biên
b n ki m tra theo m u PC3 Ph l c 1 Thông tư này.
X. T M ĐÌNH CH , GIA H N T M ĐÌNH CH HO T Đ NG VÀ PH C H I HO T Đ NG Đ I
V I CƠ S , PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I, H GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN KHÔNG
Đ M B O AN TOÀN V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
1. Vi c t m đình ch ho t đ ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u 20 Ngh đ nh 35/2003/NĐ-CP đư c ti n
hành theo trình t như sau:
a. L p biên b n vi ph m theo m u PC9 Ph l c 1 Thông tư này; biên b n vi ph m qui đ nh an
toàn v phòng cháy và ch a cháy ph i có ch ký c a ngư i l p biên b n và c a ngư i vi ph m
ho c ngư i đ i di n cơ quan, t ch c vi ph m (n u ngư i vi ph m ho c ngư i đ i di n cơ quan,
t ch c vi ph m không ký thì ph i ghi rõ lý do vào biên b n) và ch ký c a ngư i làm ch ng (n u
có). Biên b n l p xong ph i trao ho c g i cho cá nhân ho c cơ quan, t ch c vi ph m, cơ quan,
t ch c có liên quan và ngư i l p biên b n lưu gi m t b n;
b. Căn c biên b n vi ph m, ngư i có th m quy n ra quy t đ nh t m đình ch ho t đ ng theo
m u PC10 Ph l c 1 Thông tư này; trư ng h p xét th y nguy cơ cháy, n m c cao c n ph i
ngăn ch n k p th i ngay thì ngư i có th m quy n có th ra quy t đ nh t m đình ch b ng l i và
trong th i h n không quá 3 ngày làm vi c ph i th hi n quy t đ nh đó b ng văn b n tr trư ng
h p nguy cơ cháy, n đó đã đư c kh c ph c ngay;
c. Quy t đ nh t m đình ch ho t đ ng đư c g i cho đ i tư ng b t m đình ch ho t đ ng, cơ quan,
t ch c c p trên tr c ti p c a ngư i ra quy t đ nh, cơ quan, t ch c c p trên tr c ti p qu n lý đ i
tư ng b t m đình ch (n u có) và lưu h sơ.
2. Gia h n t m đình ch ho t đ ng:
a. Trư c khi h t th i h n t m đình ch mà nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n ho c các vi ph m
nghiêm tr ng và đ c bi t nghiêm tr ng v phòng cháy và ch a cháy v n chưa kh c ph c đư c vì
lý do khách quan và c n có thêm th i gian đ kh c ph c thì cơ quan, t ch c, cá nhân b t m
đình ch ho t đ ng ph i có đơn đ ngh gia h n t m đình ch ho t đ ng theo m u PC11 Ph l c 1
Thông tư này g i cơ quan đã ra quy t đ nh t m đình ch đ xem xét quy t đ nh vi c gia h n;
b. Trong th i h n không quá 7 ngày làm vi c k t khi nh n đư c đ ngh gia h n, ngư i có
th m quy n có trách nhi m xem xét, gi i quy t vi c gia h n t m đình ch ho t đ ng. Quy t đ nh
gia h n t m đình ho t đ ng đư c th hi n b ng văn b n theo m u PC12 Ph l c 1 Thông tư này
và đư c g i cho các đ i tư ng như quy đ nh t i đi m c kho n 1 m c này.
3. Ph c h i ho t đ ng:
a. Cơ quan, t ch c, ch h gia đình, ch phương ti n giao thông cơ gi i, ch r ng và cá nhân
b t m đình ch ho t đ ng khi đã lo i tr đư c nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n ho c đã kh c
ph c đư c vi ph m v phòng cháy và ch a cháy thì có đơn đ ngh cho ph c h i ho t đ ng tr
l i theo m u PC13 ph l c 1 Thông tư này g i t i cơ quan đã ra quy t đ nh t m đình ch đ xem
xét cho ph c h i ho t đ ng tr l i.
Đ i v i các đ i tư ng b t m đình ch ho t đ ng trong trư ng h p có nguy cơ tr c ti p phát sinh
cháy, n do b tác đ ng, nh hư ng b i các y u t khách quan, khi xét th y nguy cơ đó không
còn n a thì làm văn b n thông báo cho ngư i đã ra quy t đ nh t m đình ch ho t đ ng bi t đ
ti n hành ki m tra, xem xét quy t đ nh vi c ph c h i ho t đ ng. Đ i v i trư ng h p b t m đình
ch ho t đ ng b ng l i mà ngay sau đó nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n đã đư c kh c ph c
và đư c ngư i ra quy t đ nh t m đình ch xác nh n thì cơ quan, t ch c, cá nhân b t m đình ch
không nh t thi t ph i làm đơn ho c công văn đ ngh cho ph c h i ho t đ ng;
b. Trong th i h n không quá 7 ngày làm vi c k t khi nh n đư c đơn ho c văn b n thông báo
đ ngh cho ph c h i ho t đ ng thì ngư i đã ra quy t đ nh t m đình ch ho t đ ng ph i t ch c
ki m tra, xem xét k t qu kh c ph c và các đi u ki n b o đ m an toàn v phòng cháy và ch a
cháy và l p biên b n ki m tra theo m u PC3 Ph l c 1 Thông tư này. N u nguy cơ tr c ti p phát
sinh cháy, n đã đư c lo i tr ho c các vi ph m v phòng cháy và ch a cháy đã đư c kh c
ph c thì ra quy t đ nh ph c h i ho t đ ng b ng văn b n theo m u PC14 Ph l c 1 Thông tư này.
Riêng trư ng h p quy t đ nh t m đình ch b ng l i mà nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n đư c
kh c ph c ho c lo i tr ngay sau đó thì vi c quy t đ nh ph c h i ho t đ ng đư c th c hi n b ng
l i;
c. Quy t đ nh ph c h i ho t đ ng ph i đư c g i cho các đ i tư ng qui đ nh t i đi m c kho n 1
m c này.
XI. TH T C ĐÌNH CH HO T Đ NG Đ I V I CƠ S , PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ
GI I, H GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN KHÔNG Đ M B O AN TOÀN V PHÒNG CHÁY VÀ CH A
CHÁY
Các trư ng h p b t m đình ch theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 20 Ngh đ nh 35/2003/NĐ-CP đã
h t th i h n t m đình ch ho t đ ng (bao g m c th i gian gia h n n u có) mà cơ quan, t ch c,
ch h gia đình, ch phương ti n giao thông cơ gi i, ch r ng và cá nhân b t m đình ch ho t
đ ng không kh c ph c ho c không th kh c ph c đư c nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n
ho c vi ph m v phòng cháy và ch a cháy và có nguy cơ cháy, n gây h u qu nghiêm tr ng thì
ngư i có th m quy n có trách nhi m t ch c ki m tra, xem xét đ quy t đ nh vi c đình ch ho t
đ ng theo trình t như sau:
1. Ki m tra và l p biên b n theo m u PC3 Ph l c 1 Thông tư này; biên b n ki m tra ph i có ch
ký c a ngư i l p biên b n và c a ngư i vi ph m ho c ngư i đ i di n cơ quan, t ch c vi ph m
(n u ngư i vi ph m ho c ngư i đ i di n cơ quan, t ch c vi ph m không ký thì ph i ghi rõ lý do
vào biên b n) và ngư i làm ch ng (n u có). Biên b n l p xong ph i trao ho c g i cho cá nhân,
cơ quan, t ch c có liên quan;
2. Căn c biên b n ki m tra, xét th y ph i đình ch ho t đ ng thì ngư i có th m quy n ra quy t
đ nh đình ch ho t đ ng theo m u PC15 Ph l c 1 Thông tư này; Quy t đ nh đình ch ho t đ ng
đư c g i cho đ i tư ng b đình ch ho t đ ng, cơ quan, t ch c c p trên tr c ti p c a ngư i ra
quy t đ nh, cơ quan, t ch c c p trên tr c ti p qu n lý đ i tư ng b đình ch (n u có) và lưu h
sơ.
XII. THÀNH L P Đ I C NH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
Khi có yêu c u thành l p Đ i C nh sát phòng cháy và ch a cháy, Giám đ c Công an t nh, thành
ph tr c thu c Trung ương l p đ án trình Ch t ch U ban nhân dân cùng c p phê duy t, sau đó
báo cáo B trư ng B Công an xem xét quy t đ nh.
XIII. Đ A ĐI M XÂY D NG DOANH TR I ĐƠN V C NH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
Vi c b trí Đ i C nh sát phòng cháy và ch a cháy các đô th ho c khu v c c n b o v th c
hiên theo quy đ nh t i các Đi u 5.16 và Đi u 7.16 Quy chu n Xây d ng Vi t Nam, t p I.
XIV. PHƯƠNG ÁN CH A CHÁY
1. Phương án ch a cháy đư c xây d ng theo m u PC16 Ph l c 1 Thông tư này;
2. Th i h n phê duy t phương án ch a cháy đư c quy đ nh như sau:
a. Đ i v i phương án ch a cháy thu c th m quy n phê duy t c a Ch t ch U ban nhân dân c p
xã, ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c, Trư ng phòng Cánh sát phòng cháy và ch a cháy, Giám
đ c, Công an c p t nh: th i h n phê duy t không quá 10 ngày làm vi c;
b. Đ i v i phương án ch a cháy thu c th m quy n phê duy t c a B trư ng B Công an, Ch
t ch U ban nhân dân c p t nh, T ng C c trư ng T ng C c C nh sát, C c trư ng C c C nh sát
phòng cháy và ch a cháy: th i h n phê duy t không quá 15 ngày làm vi c.
3. Th c t p phương án ch a cháy:
a. Phương án ch a cháy ph i đư c t ch c th c t p đ nh kỳ ít nh t m i năm m t l n; m i l n
th c t p phương án ch a cháy có th x lý theo m t ho c nhi u tình hu ng khác nhau, nhưng
ph i b o đ m cho t t c các tình hu ng trong phương án đ u l n lư t đư c th c t p. Khi t ch c
th c t p thì ngư i phê duy t phương án ch a cháy có th m quy n đư c huy đ ng l c lư ng,
phương ti n tham gia th c t p phương án ch a cháy và quy t đ nh quy mô c a cu c th c t p;
b. Phương án ch a cháy đư c t ch c th c t p đ t xu t khi có yêu c u b o đ m an toàn v
phòng cháy và ch a cháy đ i v i các s ki n đ c bi t v chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i c a
đ a phương ho c qu c gia ho c theo yêu c u c a ngư i đ ng đ u cơ quan C nh sát phòng cháy
và ch a cháy
XV. TH T C HUY Đ NG L C LƯ NG, PHƯƠNG TI N VÀ TÀI S N Đ CH A CHÁY
Vi c huy đ ng l c lư ng, phương ti n và tài s n đ ch a cháy ph i theo đúng th m quy n quy
đ nh t i Đi u 25 Ngh đ nh 35/2003/NĐ-CP và đư c th c hi n như sau:
1. Vi c huy đ ng l c lư ng, phương ti n và tài s n đ ch a cháy đư c th c hi n b ng L nh
theo m u PC17 Ph l c 1 Thông tư này; trong trư ng h p kh n c p đ ch a cháy thì có th
đư c huy đ ng b ng l i nhưng ch m nh t sau 3 ngày làm vi c ph i th hi n l nh đó b ng văn
b n;
2. Khi huy đ ng b ng l i, ngư i huy đ ng ph i xưng rõ h tên, ch c v , đ ng th i ph i nói rõ yêu
c u v ngư i, phương ti n và tài s n c n huy đ ng, th i gian và đ a đi m t p k t.
XVI. T CH C, QU N LÝ, DUY TRÌ HO T Đ NG C A L C LU NG DÂN PHÒNG, PHÒNG
CHÁY VÀ CH A CHÁY CƠ S VÀ CHUYÊN NGÀNH
1. T ch c, biên ch c a đ i dân phòng:
a. Đ i dân phòng đư c biên ch t 10 đ n 30 ngư i ho c nhi u hơn khi th y c n thi t, trong đó
có 1 đ i trư ng và các đ i phó giúp vi c. Đ i dân phòng có th đư c chia thành nhi u t theo
c m dân cư, khu v c; biên ch c a t dân phòng t 5 đ n 10 ngư i ho c nhi u hơn khi th y c n
thi t, trong đó có 1 t trư ng và các t phó giúp vi c;
b. Cán b , đ i viên đ i dân phòng là nh ng ngư i thư ng xuyên có m t t i nơi cư trú;
c. Ch t ch U ban nhân dân c p xã ra quy t đ nh b nhi m đ i trư ng, đ i phó đ i dân phòng, t
trư ng, t phó t dân phòng.
d. Công an c p xã có trách nhi m tr c ti p ch đ o ho t đ ng c a các đ i dân phòng.
2. T ch c, biên ch c a đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s ;
a. Biên ch c a đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s đư c quy đ nh như sau:
- Cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i có dư i 10 ngư i thư ng xuyên làm vi c thì t t c
nh ng ngư i làm vi c t i cơ s đó là thành viên đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s và do
nh ng ngư i lãnh đ o cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i đó làm đ i trư ng, đ i phó;
- Cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i có t 10 ngư i đ n 50 ngư i thư ng xuyên làm vi c thì
biên ch c a đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s t i thi u là 10 ngư i, trong đó có 1 đ i trư ng
và các đ i phó giúp vi c;
- Cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i có trên 50 ngư i đ n 100 ngư i thư ng xuyên làm vi c
thì biên ch c a đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s t i thi u là 15 ngư i, trong đó có 1 đ i
trư ng và các đ i phó giúp vi c;
- Cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i có trên 100 ngư i thư ng xuyên làm vi c thì biên ch
c a đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s t i thi u là 25 ngư i, trong đó có 1 đ i trư ng và các đ i
phó giúp vi c;
- Phương ti n giao thông cơ gi i, cơ s có nhi u phân xư ng, b ph n làm vi c đ c l p ho c
làm vi c theo ca thì m i b ph n, phân xư ng, m i ca làm vi c có 1 t phòng cháy và ch a cháy
cơ s ; biên ch c a t phòng cháy và ch a cháy cơ s t i thi u t 5 đ n 7 ngư i, trong đó có 1
t trư ng và các t phó giúp vi c.
b. Cán b , đ i viên đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s là nh ng ngư i thư ng xuyên làm vi c
t i cơ s ho c trên phương ti n giao thông cơ gi i đó.
c. Ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c tr c ti p qu n lý cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i ra
quy t đ nh b nhi m đ i trư ng, đ i phó đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s , t trư ng, t phó t
phòng cháy và ch a cháy cơ s .
3. T ch c, biên ch đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s ho t đ ng theo ch đ chuyên trách:
a. Biên ch c a đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s ho t đ ng theo ch đ chuyên trách ph i
b o đ m đ quân s b trí phù h p v i phương ti n ch a cháy đã trang b , làm vi c theo ca b o
đ m thư ng tr c 24/24 gi trong ngày. Ban Lãnh đ o đ i g m có 1 đ i trư ng và các đ i phó
giúp vi c;
b. Ngư i đ ng đ u Ban qu n lý đ c khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh
cao ra quy t đ nh thành l p, quy t đ nh b nhi m đ i trư ng, đ i phó đ i phòng cháy và ch a
cháy cơ s ho t đ ng theo ch đ chuyên trách.
4. T ch c, biên ch đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s chuyên ngành có quy đ nh riêng.
5. Ngư i ra quy t đ nh thành l p đ i dân phòng, đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên
ngành có trách nhi m duy trì ho t đ ng, đ nh kỳ hàng năm t ch c phân lo i và có k ho ch
hu n luy n, b i dư ng nâng cao ch t lư ng ho t đ ng c a đ i dân phòng, đ i phòng cháy và
ch a cháy cơ s và chuyên ngành.
Giao T ng C c C nh sát hư ng d n c th v phân lo i đ i dân phòng và đ i phòng cháy và
ch a cháy cơ s và chuyên ngành.
XVII. HU N LUY N, B I DƯ NG NGHI P V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
1. Đ i tư ng hu n luy n, b i dư ng nghi p v phòng cháy và ch a cháy g m:
a. Ngư i có ch c danh ch huy ch a cháy quy đ nh t i kho n 2 Đi u 37 Lu t Phòng cháy và
ch a cháy;
b. Cán b , đ i viên đ i dân phòng, đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành;
c. Ngư i làm vi c trong môi trư ng có nguy hi m v cháy, n ho c thư ng xuyên ti p xúc v i
các ch t nguy hi m v cháy, n .
d. Ngư i ch huy tàu thu , tàu h a, tàu bay, ngư i đi u khi n phương ti n giao thông cơ gi i có
ph c p trách nhi m, ngư i đi u khi n phương ti n, ngư i làm vi c và ph c v trên phương ti n
giao thông cơ gi i có t 30 ch ng i tr lên và trên phương ti n giao thông cơ gi i chuyên dùng
đ v n chuy n các ch t, hàng nguy hi m v cháy, n ;
đ. Ngư i làm vi c trong các cơ s s n xu t, kinh doanh phương ti n phòng cháy và ch a cháy;
e. Các đ i tư ng khác có yêu c u đư c hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy.
2. Ch t ch U ban nhân dân các c p, ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c và cơ s có trách nhi m
t ch c các l p hu n luy n, b i dư ng nghi p v phòng cháy và ch a cháy cho các đ i tư ng
quy đ nh t i kho n 1 m c này. Ngư i đ ng đ u cơ s đào t o ngư i đi u khi n phương ti n giao
thông cơ gi i t 4 ch ng i tr lên có trách nhi m đưa n i dung ki n th c phòng cháy và ch a
cháy vào trong chương trình đào t o.
3. Th i gian hu n luy n, b i dư ng nghi p v phòng cháy và ch a cháy:
a. Th i gian hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy l n đ u đư c quy đ nh như sau:
- T 32 đ n 48 gi đ i v i đ i tư ng quy đ nh t i đi m a, b, c và d kho n 1 m c này;
- T 16 đ n 32 gi đ i v i đ i tư ng quy đ nh t i các đi m đ, e kho n 1 m c này;
b. Th i gian b i dư ng b sung hàng năm v nghi p v phòng cháy và ch a cháy cho các đ i
tư ng quy đ nh t i kho n 1 m c này t i thi u là 16 gi .
4. C p "Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy":
a. Các đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1 m c này, sau khi hoàn thành chương trình hu n luy n
nghi p v phòng cháy và ch a cháy và có k t qu ki m tra đ t yêu c u tr lên thì đư c c p
"Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy" theo m u PC18 Ph l c 1
Thông tư này;
b. Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy do C c trư ng C c C nh
sát phòng cháy và ch a cháy ho c trư ng phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy Công an
c p t nh c p. Phôi "Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy" do C c
C nh sát phòng cháy và ch a cháy t ch c in và phát hành.
5. Giao C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy biên so n tài li u, giáo trình hu n luy n, b i
dư ng nghi p v phòng cháy và ch a cháy phù h p cho t ng đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1
m c này.
XVIII. ĐI U Đ NG L C LƯ NG DÂN PHÒNG, L C LƯ NG PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
CƠ S VÀ CHUYÊN NGÀNH THAM GIA HO T Đ NG PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
1. Đ i dân phòng, đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành đư c đi u đ ng tham
gia tuyên truy n, c đ ng, mít tinh, di u hành, h i thao v phòng cháy và ch a cháy, th c t p
phương án ch a cháy, b o v liên quan đ n cháy, n ; tham gia kh c ph c nguy cơ phát sinh
cháy, n ; kh c ph c h u qu v cháy và nh ng ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy khác theo
yêu c u c a ngư i có th m quy n.
2. Vi c đi u đ ng l c lư ng dân phòng, l c lư ng phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên
ngành tham gia ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy ph i có quy t đ nh b ng văn b n theo m u
PC19 Ph l c 1 Thông tư này; trong trư ng h p kh n c p thì đư c đi u đ ng b ng l i, nhưng
ch m nh t sau 3 ngày làm vi c ph i có quy t đ nh b ng văn b n. Khi đi u đ ng b ng l i, ngư i
đi u đ ng ph i xưng rõ h tên, ch c v ; đơn v công tác, đ a ch , s đi n tho i liên l c và nêu rõ
yêu c u v s lư ng ngư i, phương ti n c n đi u đ ng, th i gian, đ a đi m có m t và n i dung
ho t đ ng.
3. Quy t đ nh đi u đ ng đư c g i cho đ i tư ng có nghĩa v ch p hành và lưu h sơ.
XIX. ĐI U KI N S N XU T, KINH DOANH PHƯƠNG TI N VÀ THI T K V PHÒNG CHÁY
VÀ CH A CHÁY
1. T ch c, cá nhân ho t đ ng s n xu t, kinh doanh phương ti n phòng cháy và ch a cháy ph i
có đ đi u ki n v cơ s v t ch t và chuyên môn k thu t sau đây:
a. Có nhà xư ng, thi t b công ngh đáp ng đư c yêu c u s n xu t, ki m tra ch t lư ng s n
ph m đ i v i cơ s s n xu t;
b. Trong m i lĩnh v c s n xu t ph i có cán b , công nhân có trình đ chuyên môn k thu t phù
h p;
c. Cán b , công nhân viên tr c ti p s n xu t, kinh doanh ph i có gi y ch ng nh n hu n luy n
nghi p v phòng cháy và ch a cháy.
2. Cơ quan, t ch c, cá nhân hành ngh thi t k v phòng cháy và ch a cháy ph i có đ năng
l c thi t k sau đây:
a. Ch nhi m thi t k , Giám đ c ho c Phó Giám đ c ph i có đ năng l c thi t k xây d ng theo
quy đ nh ho c có trình đ đ i h c phòng cháy ch a cháy tr lên;
b. Các thành viên tr c ti p thi t k ph i có trình đ đ i h c chuyên ngành tr lên phù h p v i
nhi m v thi t k đ m nhi m
XX. KI M Đ NH PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
1. N i dung ki m đ nh:
a. Ki m đ nh ch ng lo i, m u mã phương ti n phòng cháy và ch a cháy;
b. Ki m đ nh các thông s k thu t liên quan đ n ch t lư ng phương ti n phòng cháy và ch a
cháy.
2. Phương th c ki m đ nh:
a. Ki m tra ngu n g c xu t x , th i gian s n xu t, s seri và các thông s k thu t c a phương
ti n phòng cháy và ch a cháy;
b. Ki m tra ch ng lo i, m u mã;
c. Ki m tra, th nghi m, th c nghi m theo phương pháp l y m u xác su t; đ i v i m i lô hàng
cùng ch ng lo i, m u mã ti n hành ki m đ nh m u không quá 5% s lư ng phương ti n c n
ki m đ nh, nhung không ít hơn 10 m u; trư ng h p s lư ng phương ti n c n ki m đ nh dư i 10
thì ki m đ nh toàn b ; .
d. Đánh giá k t qu và l p biên b n ki m đ nh theo m u PC2O Ph l c 1 Thông tư này;
đ. C p "Gi y ch ng nh n ki m đ nh" theo m u PC21 Ph l c 1 ho c dán tem, đóng d u ki m
đ nh theo m u PC22 Ph l c 1 Thông tư này.
3. Th t c ki m đ nh phương ti n phòng cháy và ch a cháy:
a. H sơ đ ngh ki m đ nh g m:
- Đơn đ ngh ki m đ nh c a ch phương ti n phòng cháy và ch a cháy theo m u PC 23 Ph l c
1 Thông tư này;
- Các tài li u k thu t c a phương ti n phòng cháy và ch a cháy;
- Ch ng nh n ch t lư ng phương ti n phòng cháy và ch a cháy c a cơ quan có th m quy n
(n u có);
- Ch ng nh n xu t xư ng c a phương ti n phòng cháy và ch a cháy. H sơ đ ngh ki m đ nh
n u b ng ti ng nư c ngoài thì ph i có b n d ch ra ti ng Vi t và cơ quan, t ch c, cá nhân đ
ngh ki m đ nh ph i ch u trách nhi m v tính chính xác c a b n d ch đó.
b. Ch phương ti n chu n b 02 b h sơ và cung c p m u phương ti n c n ki m đ nh theo yêu
c u c a cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy.
XXI. T CH C TH C HI N
1. T ng C c C nh sát có trách nhi m ch đ o, hư ng d n, ki m tra, đôn đ c vi c thi hành Ngh
đ nh s 35/2003/NĐ-CP và Thông tư này.
T ng C c trư ng các T ng c c, V trư ng, C c trư ng các V , C c tr c thu c B trư ng, Giám
đ c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v c a mình có
nhi m v ph i h p v i T ng C c C nh sát t ch c th c hi n Thông tư này.
2. Đ ngh Th trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , U ban nhân
dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi, ch c năng, quy n h n c a mình
ph i h p v i B Công an trong vi c qu n lý, ki m tra ho t đ ng c a các cơ quan, t ch c, h gia
đình và cá nhân do B , ngành, đ a phương mình qu n lý.
3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo.
Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, đ ngh ph n ánh v B Công An (qua T ng C c
C nh sát) đ nghiên c u hư ng d n, ch đ o k p th i.


Lê Th Ti m
(Đã ký)


PH L C S 2
DANH M C CH T, HÀNG NGUY HI M V CHÁY, N KHI V N CHUY N PH I CÓ GI Y
PHÉP
(ban hành kèm theo Thông tư s 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 c a B Công an)
S S UN (mã Lo i, S hi u
th Tên hàng s Liên nhóm nguy
t H p qu c) hàng hi m
1 Acetylene 1001 3 239
2 1,2-Butadien, h n ch 1010 3 239
3 1,3-Butadien, h n ch 1010 3 239
4 H n h p c a 1,3-Butadien và hydrocarbon, h n 1010 3 239
ch
5 Butane 1011 3 23
6 1-Butylene 1012 3 23
7 Butylenes h n h p 1012 3 23
8 Trans-2-Butylene 1012 3 23
9 Dichlorodifluoromethane (R21) 1029 3 23
10 1,1-Difluorethane (R152a) 1030 3 23
11 Dimethylamine, anhydrous 1032 3 23
12 Dimethl ether 1033 3 23
13 Ch t Etan 1035 3 23
14 Ch t Etylamin 1036 3 23
15 Clorua etylic 1037 3 23
16 Ethylene, ch t l ng đông l nh 1038 3 223
17 Etylic metyla ête 1039 3 23
18 H p ch t etylen oxit và cacbon dioxyt có etylen 1041 3 239
oxit t 9 đ n 87%
19 Hydro th nén 1049 3 23
20 Butila đ ng áp 1055 3 23
21 H p ch t P1, P2: xem h p ch t methylacetylene 1060 3 239
và propadiene, cân b ng
22 H p ch t Methylacetylene và Propandien, cân 1060 3 239
b ng
23 Methylamine, th khan 1061 3 23
24 Methyl chloride 1063 3 23
25 D u khí hóa l ng 1075 3 23
26 Propylene 1077 3 23
27 Trimethylamine, th khan 1083 3 23
28 Vinyl bromide, h n ch 1085 3 239
29 Vinyl chloride, h n ch và n đ nh 1086 3 239
30 Vinyl methyl ether, h n ch 1087 3 239
31 Acetal 1088 3 33
32 Acetaldehyde 1089 3 33
33 Acetone 1090 3 33
34 Acetone d u 1091 3 33
35 Acrylonitrile, h n ch 1093 3+6.1 336
36 Ally bromide 1099 3+6.1 336
37 Ally chloride 1100 3+6 336
38 Amyl axetats 1104 3 30
39 Pentanos 1105 3 30
40 Pentanots 1105 3 33
41 Amylamine (n-amylamine, tert-anylamine) 1106 3+8 339
42 Amylamine (sec-amylamine) 1106 3+8 38
43 Amyl chloride 1107 3 33
44 1-Pentene (n-Amyiene) 1108 3 33
45 Amyl formates 1109 3 30
46 n-Amyl methyl ketone 1110 3 30
47 Amyl mercaptan 1111 3 33
48 Amyl nitrate 1112 3 30
49 Amyl nitrite 1113 3 33
50 Benzene 1114 3 33
51 Butanols 1120 3 33
52 Butyl axetats 1123 3 33
53 n-Butylamine 1125 3+8 338
54 1-Bromobutane 1126 3 33
55 n-Butyl bromide 1126 3 33
56 Chloro butanes 1127 3 33
57 n-Butyl formate 1128 3 33
58 Butyraldehyde 1129 3 33
59 D u Long não 1130 3 30
60 Carbon disulphide 1131 3+6.1 336
61 Carbon sulphide 1131 3+6.1 336
62 Các ch t dính 1133 3 33
63 Chlorobenzen 1134 3 30
64 Dung d ch ph 1139 3 33
65 Crotonylene (2-Butyne) 1144 3 339
66 Cyclohexane 1145 3 33
67 Cyclopentane 1146 3 33
68 Decahydronaphthalene 1147 3 30
69 Rư u c n diacetone, làm tinh b ng hóa h c 1148 3 30
70 Rư u c n diacetone, làm tinh b ng k thu t 1148 3 33
71 Dibutyl ether 1149 3 30
72 1,2-Dichloroethylene 1150 3 33
73 Dichloropentanes 1152 3 30
74 Etylene glycol diethyl ether 1153 3 30
75 Diethylamine 1154 3.8 338
76 Diethyl ether (ethyl ether) 1155 3 33
77 Diethyl ketone 1156 3 33
78 Diisobutyl ketone 1157 3 33
79 Diisopropylamine 1158 3+8 338
80 Diiisopropyl ether 1159 3 33
81 Dung d ch dimethylamine 1160 3+8 338
82 Dimethyl carbonate 1161 3 33
83 Dimethydichlorosilane 1162 4+8 X338
84 Dimethyl sulphide 1164 3 33
85 Dioxane 1165 3 33
86 Dioxolane 1166 3 33
87 Divinyl ether h n ch 1167 3 33
88 Các chi t xu t h p ch t thơm d ng l ng Ethanol 1169 3 30
(Ethyl Rư u c n) ho c ethwol (Rư u c n Ethyl)
g m hơn 70% kh i lư ng c n
89 Phương pháp Ethanol (Dung d ch Rư u c n 1170 3 30
Ethyl) ch a trên 24% và dư i 70% lư ng c n
90 Ethylene glycol monoethyl ether 1171 3 30
91 Ethylene glycol monoethyl ether axetat 1172 3 30
92 Ethyl axetat 1173 3 33
93 Ethyl benzene 1175 3 33
94 Ethyl bocate 1176 3 33
95 Ethylbutyl axetat 1177 3 30
96 2-Ethylbutyraldehyde 1178 3 33
97 Ethyl butylether 1179 3 33
98 Ethyl butyrate 1180 3 30
99 Ethyldichlorosilace 1183 4.3+3+8 X338
100 1,2 Dichloroethane (Ethylene dichlorocide) 1184 3+6.1 336
101 Ethylene glycol monomethyl ether 1188 3 30
102 Ethylene glycol monomethyl ether axetat 1189 3 30
103 Ethyl formate 1190 3 33
104 Ocryl aldehydes (ethyl hexanldehydes) 1191 3 30
105 Ethyl lactate 1192 3 30
106 Ethyl methyl ketone (methyl ethyl ketone) 1193 3 33
107 Gi i pháp Ethyl nitrite 1194 3+6.1 336
108 Ethyl propionate 1195 3 33
109 Ethyltrichlorosilane 1196 3+8 X338
110 Ch t l ng d h p th 1197 3 30
111 Ch t l ng d h p th 1197 3 33
112 Formaldehyde dung d ch, d cháy 1198 3+8 38
113 D u rư u t p 1201 3 30
114 D u rư u t p 1201 3 33
115 D u Diesel 1202 3 30
116 Khí d u 1202 3 30
117 D u nóng (nh ) 1202 3 30
118 D u bôi trơn máy 1203 3 33
119 Heptanes 1206 3 33
120 Hexaldehyde 1207 3 30
121 Hexane 1208 3 33
122 Isobutanol 1212 3 30
123 Isobutyl axetat 1213 3 30
124 Isobutylamine 1214 3+8 338
125 Isooctenes 1216 3 33
126 Isoprene, h n ch 1218 3 339
127 Isopropanol (isopropyl Rư u c n) 1219 3 33
128 Isopropyl axetat 1220 3 33
129 Isopropylamine 1221 3+8 338
130 D ul a 1223 3 30
131 Xe ton 1224 3 30
132 Xe ton 1224 3 33
133 H p ch t mercaptans ho c mercaptan, l ng, d 1228 3+6.1 336
cháy, đ c h i
134 H p ch t mercaptans ho c mercaptan, l ng, d 1228 3+6.1 36
cháy, đ c h i
135 Mosityl oxide 1229 3 30
136 Methanol 1230 3+6.1 336
137 Methyl axetat 1231 3 33
138 Methylamy axetat 1233 3 30
139 Methylal 1234 3 33
140 Dung d ch methylamine 1235 3+8 338
141 Methylbutyrate 1237 3 33
142 Methyldichlomsilane 1242 4.3+3+8 X338
143 Methyl Formate 1243 3 33
144 Methyl isobutyl ketone 1245 3 33
145 Methyl isobutyl ketone, h n ch 1246 3 339
146 Methyl methacrylate monomer, h n ch 1247 3 339
147 Methyl propionate 1248 3 33
148 Methyl propyl ketone 1249 3 33
149 Mothyitrichlorosilme 1250 3+8 X338
150 Octanes 1262 3 33
151 Paraldehyde 1264 3 30
152 Pentanes, l ng 1265 3 33
153 Các ch t s n ph m có mùi thơm 1266 3 30
154 Các ch t s n ph m có mùi thơm 1266 3 33
155 D u thô Petrol 1267 3 33
156 S n ph m d u m 1268 3 33
157 S n ph m d u m 1268 3 30
158 D u g thông 1272 3 30
159 n-Propnol 1274 3 30
160 n-Propnol 1274 3 33
161 Propionaldehyde 1275 3 33
162 n-Propyl axetat 1276 3 33
163 Propylamine 1277 3+8 338
164 1-Chloropropane (Pryopyl chloride) 1278 3 33
165 1,2-Dichloropropane 1279 3 33
166 Propylene oxide 1280 3 33
167 Propyl đ nh hình 1281 3 33
168 Pryridine 1282 3 33
169 D u rosin 1286 3 30
170 D u rosin 1286 3 33
171 D u đá phi n sét 1288 3 30
172 D u đá phi n sét 1288 3 33
173 Ch t th i Nát ri methylate 1289 3+8 338
174 Ch t th i Nát ri methylate 1289 3+8 38
175 Tetraethyl silicate 1292 3 30
176 C n thu c, d ng thu c y t 1293 3 30
177 C n thu c, d ng thu c y t 1293 3 33
178 Toluene 1294 3 33
179 Trichlorosilane 1295 4.3+3+8 X338
180 Triethylamine 1296 3+8 338
181 Trimethylamine, dung d ch 1297 3+8 338
182 Trimethylamine, dung d ch 1297 3+8 38
183 Trimethylchlorosilane 1298 3+8 X338
184 Vinyl axetat, h n ch 1301 3 339
185 Vinyl ethyl ether, h n ch 1302 3 339
186 Vinylidene chloride, h n ch 1303 3 339
187 Vinyl isobutyl ether, h n ch 1304 3 339
188 Vinyltrichlomsilane, h n ch 1305 3+8 X338
189 Wood preservatvies, d ng l ng 1306 3 30
190 Wood presevatvies, d ng l ng 1306 3 33
191 Xylenes 1307 3 30
192 Xylenes 1307 3 33
193 Ziconium trong ch t l ng d cháy 1308 3 33
194 Ziconium trong ch t l ng d cháy 1308 3 30
195 Bomeol 1312 4.1 40
196 Calcium resminate 1313 4.1 40
197 Calcium resinate, đư c h p nh t 1314 4.1 40
198 Cabalt resinate, d ng k t t a 1318 4.1 40
199 Ferrocerium 1323 4.1 40
200 Ch t r n d cháy, ch t h u cơ 1325 4.1 40
201 Hafnium b t, làm ư t 1326 4.1 40
202 Hexa, methylenetetramine 1328 4.1 40
203 Maganese resinate 1330 4.1 40
204 Metaldehyde 1332 4.1 40
205 Naphthalene thô ho c tinh khi t 1334 4.1 40
206 Phosphorus không tinh khi t 1338 4.1 40
207 Phosphorus heptasulphide 1339 4.1 40
208 Phosphorus pentasulphide 1340 4.3 423
209 Phosphorus sesquisulphide 1341 4.1 40
210 Phosphorus trisulphide 1343 4.1 40
211 Silicon d ng b t, không tinh khi t 1346 4.1 40
212 Sulphur 1350 4.1 40
213 Titanium d ng b t, làm ư t 1352 4.1 40
214 Ziconium d ng b t ho c làm ư t 1358 4.1 40
215 Copra 1363 4.2 40
216 Diethyl K m 1366 4.2+4.3 X333
217 p-Nitrosodimethylaniline 1369 4.2 40
218 Dimethyl K m 1370 4.2+4.3 X333
219 Ch t xúc tác kim lo i, ư t 1378 4.2 40
220 Pentaborane 1380 4.2+6.1 333
221 Phosphorus m u tr ng ho c m u vàng, khô 1381 4.2+6.1 46
222 Postassium sulphide, anhydrous 1382 4.2 40
223 Postassium sulphide, anhydrous, v i ít hơn 30% 1382 4.2 40
nư c c a crystallisation
224 Nát ri dithionite 1384 4.2 40
(Nát ri hydrosulphite)
225 Nát ri sulphite, anhydrous 1385 4.2 40
226 Nát ri sulphite, v i ít hơn 30% nư c c a 1385 4.2 40
crystallisation
227 Amalgam kim lo i ki m 1389 4.3 X423
228 Amides kim lo i ki m 1390
229 Kim lo i ki m phân tán 1391 4.3+3 X423
230 Ch t phân tán kim lo i trong lòng đ t alkaline 1391 4.3+3 X423
231 H n h p kim lo i trong lòng đ t alkaline 1392 4.3 X423
232 Ferrosilicon nhôm d ng b t 1395 4.3+6.1 462
233 Caesium 1407 4.3 X423
234 Ferrsilicon 1408 4.3+6.1 462
235 Lithium 1415 4.3 X423
236 H p ch t kim lo i potasium 1420 4.3 X423
237 H p ch t kim lo i alkali, d ng l ng 1421 4.3 X423
238 H p ch t potassium Nát ri 1422 4.3 X423
239 Rubidium 1423 4.3 X423
240 Nát ri 1428 4.3 X423
241 Methylate nát ri 1431 4.2+8 49
242 Zicronium hydrite 1437 4.1 40
243 Acetonitrile (methyl cyanide) 1468 3 33
244 Allyl iodide 1723 3+9 338
245 Amyltrichlorosilane 1728 9 X80
246 Propionyl chloride 1815 3+8 338
247 Silicon tetrafiluoride, d ng nén 1859 6.1+8 268
248 Vinyl filuoride, h n ch 1860 3 239
249 Ethyl crotonate 1862 3 33
250 Nhiên li u dùng trong hàng không và đ ng cơ 1863 3 30
tuabin
251 Nhiên li u dùng trong hàng không và đ ng cơ 1863 3 30
tuabin
252 Decaborane 1868 4.1+6.1 46
253 Magnesium 1869 4.1 40
254 H p ch t Magnesium 1869 4.1 40
255 Titanium hydride 1871 4.1 40
256 Methyl chloride và methylene chloride h n h p 1912 3 23
257 Butyl propinates 1914 3 30
258 Cyclohexanone 1915 3 30
259 Ethyl arylate, h n ch 1917 3 339
260 Isoprobenzene (Cumene) 1918 3 30
261 Methyl acrylate, h n ch 1919 1 339
262 Nonanes 1920 3 30
263 Propyleneimine, h n ch 1921 3+6.1 336
264 Pyprrolidine 1922 3+8 331
265 Calcium dithionite 1923 4.2 40
266 Methyl magnesium bromide trong ethyl ether 1928 4.3+3 X323
267 Potasium dithionite 1929 4.2 40
268 K m dithionite 1931 9 90
269 Ph li u zirconium 1932 4.2 40
270 Dibromodifluoromethane 1941 9 90
271 Khí d ng nén, đ c, d cháy 1954 3 23
272 Deuterium, d ng nén 1957 3 23
273 1,1-Difluorothylene (R1132a) 1959 3 239
274 Ethane, làm l nh d ng l ng 1961 3 223
275 Ethyime, d ng nén 1962 3 23
276 H n h p khí hydrocabon, nén 1964 3 23
277 Butane (tên thương m i): xem h n h p A, AO1, 1965 3 23
AO2, AO
278 H n h p khí hidrocacbon, hóa l ng 1965 3 23
279 Miture A, AO1, AO2, AO, AI 1965 3 23
BI, B2, B, C: xem h n h p khí hidrocarbon hóa
l ng
280 Propane (tên thương m i): xem h n h p C 1965 3 23
281 Hydrocarbon, làm l nh d ng l ng 1966 3 223
282 IsoButane 1969 3 23
283 Methane, d ng nén 1971 3 23
284 Khí t nhiên d ng nén 1971 3 23
285 Methane, làm l nh d ng l ng 1972 3 223
286 Natund gas, làm l nh d ng l ng 1972 3 223
287 Rư u c n, d cháy, ch t đ c 1986 3+6.1 36
288 Rư u c n, d cháy, ch t đ c 1986 3+6.1 336
289 Rư u c n, d cháy 1987 3 33
290 Rư u c n, d cháy 1987 3 30
291 Aldehyde, d cháy, ch t đ c 1988 3+6.1 336
292 Aldehyde, d cháy, ch t đ c 1988 3+6.1 36
293 Aldehyde, d cháy 1989 3 33
294 Aldehyde, d cháy 1989 3 30
295 Benzldehyde 1990 9 90
296 Chloroprene, h n ch 1991 3+6.1 336
297 Ch t l ng d cháy, ch t đ c 1992 3+6.1 336
298 Ch t l ng d cháy, ch t đ c 1992 3+6.1 36
299 Ch t l ng d cháy 1993 3 33
300 Ch t l ng d cháy 1993 3 30
301 Cobalt naphthenates, d ng b t 2001 4.1 40
302 Alkyl kim lo i, có th k t h p v i nư c ho c aryls 2003 4.2+4.3 X333
kim lo i, có th k t h p v i nư c
303 Magnesium diamide 2004 4.2 40
304 Magnesium diphenyl 2005 4.2+4.3 X333
305 Zirconium d ng b t, khô 2008 4.2 40
306 H n h p Hydrogen và methane, d ng nén 2034 3 23
307 1,1.1-Trifluoroethane (R 143a) 2035 3 23
308 2,2-Dimethylpropane 2044 3 23
309 Isobutyraldehyde 2045 3 33
310 Cymnes (o-, m-, p-) (Methyl isopropyl benzenes) 2046 3 30
311 Dichloropropenes 2047 3 30
312 Dichloropropenes 2047 3 33
313 Dicyclopentadine 2048 3 30
314 Diethylbenzenes (o-, m, p-) 2049 3 30
315 Diisobutylene, isomeric h p ch t 2050 3 33
316 Dipentene 2052 3 30
317 Methyl isobutyl carbinol 2053 3 30
318 Morpholine 2054 3 30
319 Styrene monomer, h n ch (Vinilbenzene) 2055 3 39
320 Tetrahydrofuran 2056 3 33
321 Tripropylene 2057 3 30
322 Tripropylene 2057 3 33
323 Valeraldehyde 2058 3 33
324 Nitrocellulose dung d ch, d cháy 2059 3 30
325 Nitrocellulose dung d ch, d cháy 2059 3 33
326 Propadiene, h n ch 2200 3 239
327 Silane, d ng nén 2203 3 23
328 Maneb 2210 4.2+4.3 40
329 Ch t đi u ch Maneb 2210 4.2+4.3 40
330 H t Polymeric đư c làm n 2211 90
331 Parafomaldehyde 2213 4.1 40
332 Allyl glycidyl ether 2219 3 30
333 Anisole (phmyl methyl ether) 2222 3 30
334 n-Butyl methacrylate, h n ch 2227 3 39
335 Chlorobenzotifluorides (o-, m-, p-) 2234 3 30
336 Chlorotoluenes (o-, m, p-) 2238 3 30
337 Cycloheptane 2241 3 33
338 Cycloheptane 2242 3 33
339 Cyclohexyl axetat 2243 3 30
340 Cyclopentanol 2244 3 30
341 Cyclopentanone 2245 3 30
342 Cyclopentene 2246 3 33
343 n-Deccane 2247 3 30
344 2,5-Norbomadiene 2251 3 339
(Dicycloheptadiene)
345 1,2-Dimethoxyethne 2252 3 33
346 Cyclohexene 2256 3 33
347 Potassium 2257 4.3 X423
348 Tripropylamine 2260 3+9 39
349 Dimethylcyclohexanes 2263 3 33
350 N,N-Dimethylfomamide 2265 3 30
351 Dimethy-N-Propylamine 2266 3+8 338
352 3,3-iminodipropylamine 2269 8 50
353 Ethylamin dung d ch 2270 3+8 338
354 Ethyl amil Xe ton 2271 3 30
355 N-Ethyl-N-benzeyianiline 2274 6.1 60
356 2-Ethylbutanol 2275 3 30
357 2-Ethylhexylamine 2276 3+8 38
358 Ethyl methacrylate 2277 3 339
359 n-Heptene 2278 3 33
360 Hexanols 2282 3 30
361 Isobutyl methacrylate, h n ch 2283 3 39
362 Isobutyronitrile 2284 3+6.1 336
363 Pentamethylheptane (isododecane) 2286 3 30
364 Isoheptene 2287 3 33
365 Isobexene 2288 3 33
366 4.Methoxy-4-methylpentan-2-one 2293 3 30
367 Mothylcyclohome 2296 3 33
368 Mothylcyclohexanones 2297 3 30
369 Methylcyclopentane 2298 3 33
370 2-Methylheran 2301 3 33
371 5-Methylhexan-2-one 2302 3 30
372 Isopropenylbenzene 2303 3 30
373 Naphthalene, d ng ch y 2304 4.1 44
374 Niitrobenzotriflurides 2306 6.1 60
375 Các ch t metallic có th k t h p v i nư c 2308 4.3 423
376 Octadiene 2309 3 33
377 Pentan-2,4-dione 2310 3+6.1 36
378 Isopetenes 2311 3 33
379 Picolines 2313 3 30
380 Polychlorinated biphenyls 2315 9 90
381 Natri hydrosulphide hydrated 2318 4.2 40
382 Terpene hydrocarbons 2319 3 30
383 Triethyl phosphite 2323 3 30
384 Triisobutylene (isbutylene trimer) 2324 3 30
385 1,3,5-trimethyliylbenzene 2325 3 30
386 Trimethyl phosphite 2329 3 30
387 Undecane 2330 3 30
388 Acetaldehyde oxime 2332 3 30
389 Allyl axetat 2333 3+6.1 336
390 Allyl ethyl ether 2335 3+6.1 336
391 Allyl fomate 2336 3+6.1 336
392 2-Broniobutane 2339 3 33
393 Beenzotrifluoride 2339 3 33
394 2-Bromethyl ethel ether 2340 3 33
395 1-Bromo-3-methylbutane 2341 3 30
396 Bromomethylpropanes 2342 3 33
397 2-Bromopentane 2343 3 33
398 Bromopropanes 2344 3 33
399 Bromopropanes 2344 3 30
400 3-Bromopropyne 2345 3 33
401 Butanedione (diacetyl) 2346 3 33
402 Butyl mercaptan 2347 3 33
403 Butyl acrylates, h n ch 2348 3 39
404 Butyl methyl ether 2350 3 33
405 Butyl nitrites 2351 3 33
406 Butyl nitrites 2351 3 30
407 Butyl vinyl ether, h n ch 2352 339
408 Butyryl chloride 2353 3+8 338
409 Chloromethyl ethyl ether 2354 3+6.1 336
410 2-chloopropane 2356 3 33
411 Cyclooctatetraene 2358 3 33
412 Diallylamine 2359 3+8+6.1 338
413 Diallyl ether 2360 3+6.1 336
414 Diisobutylamine 2361 3+8 38
415 1,1-Dichloroethane (Ethylidene chloride) 2362 3 33
416 Ethyl mercaptan 2363 3 33
417 n-Propylbenzen 2364 3 30
418 Diethyl carbonate (Ethyl carbonate) 2366 3 30
419 Alpha-Methylvaleraldehyde 2367 3 33
420 Alpha-Pinene 2368 3 30
421 1-Hexene 2370 3 33
422 1,2.Di-(dimethylamino) ethane 2372 1 33
423 Diethoxymethane 2373 3 33
424 3,3-Diethoxypropene 2374 3 33
425 Diethyl sulphide 2375 3 33
426 2,3-Dihydropyran 2376 3 33
427 1,1-Dimethoxyethane 2377 3 33
428 2-Dimethylaminoacetonitrile 2378 3+6.1 336
429 1,3-Dimethylbutylamine 2379 3+8 338
430 Dimethyidiethoxysilane 2380 3 33
431 Dimethyl disulphide 2381 3 33
432 Dipropylamine 2383 3+8 338
433 Ethyl isobutyrate 2385 3 33
434 Fluorobenzene 2387 3 33
435 Fluorotoluenes 2388 3 33
436 Furan 2389 3 33
437 2-lodobutane 2390 3 33
438 Iodomethylpropanes 2391 3 33
439 Iodopropanes 2392 3 30
440 Isobutyl formate 2393 3 33
441 Di-n-propyl ether 2394 3 33
442 Isobutyl propionate 2394 3 33
443 Isobutyryl chloride 2395 3+8 338
444 I-Ethylpiperidine 2396 3+8 338
445 Methacrylaldehyde, h n ch 2396 3+6.1 336
446 3-Methybutan-2-one 2397 3 33
447 Methyl tert-butyl ether 2398 3 33
448 I-Methylpiperidine 2399 3+8 338
449 Methyl isovalerate 2400 3 33
450 Propannethiols (propyl mercaptans) 2402 3 33
451 Isopropenyl axetat 2403 3 33
452 Propionitrile 2404 3+6.1 336
453 Isopropyl butyrate 2405 3 30
454 Isopropyl isobutyrate 2406 3 33
455 Isopropyl propionate 2409 3 33
456 1,2,3,6-Tetrahydropyridine 2410 3 33
457 Butyronitrile 2411 3+6.1 336
458 Tetrahydrothiophene (thiolanne) 2412 3 33
459 Tetrapropyl orthotitanate 2413 3 30
460 Thiophene 2414 3 33
461 Trimethyl borate 2416 3 33
462 Bromotrifluoroethylene 2419 3 23
463 Thioacetic acid 2436 3 33
464 Stannic chloride pentahydrate 2440 9 50
465 Lithium alkyls 2445 4.2+4.3 X333
466 Phosphorus, m u tr ng ho c m u vàng d ng 2447 4.1 44
ch y
467 Sunphur, d ng ch y 2448 4.1 44
468 Nitrogen trifluoride, d ng nén 2451 2+05 25
469 Ethylacetylene, h n ch 2452 3 239
470 Ethyl fluoride (R161) 2453 3 23
471 Methyl fluoride (R41) 2454 3 23
472 2-Chloropropene 2456 3 23
473 2,3-Dinethylbutane 2457 3 23
474 Hexadiene 2458 3 23
475 2-Methyl-1-butene 2459 3 23
476 2-Methyl-1-butene 2460 3 23
477 Methylpentadiene 2461 3 23
478 Isocyanatesofisocyanate dung d ch, d cháy, ch t 2478 3+6.1 336
đ c
479 Isocyanatesofisocyanate dung d ch, d cháy, ch t 2478 3+6.1 36
đ c
480 Isopropyl isocyanate 2483 3+6.1 336
481 Hexmethyleneimine 2493 3+8 338
482 1,2,3,6-Tatrahydrobenzaldehyde 2498 3 30
483 Bromobenzenet 2514 3 30
484 I-Chloro-1, 1-difluorethane (R 142b) 2517 3 23
485 Cyclooctadines 2520 3 30
486 Ethyl orthoformate 2524 3 30
487 Furfurylamine 2526 3+8 38
488 Isobutyl acrylate, h n ch 2527 3 39
489 Isobutyl isobutyrate 2528 3 30
490 Isobutyric acid 2529 3+8 38
491 Isobutyric anhydride 2530 3+8 38
492 4-Methylmorpholine 2535 3+8 338
493 Methyltetrahydrofuran 2536 3 33
494 Nitronaphthalete 2538 4.1 40
495 Terpinolene 2541 3 30
496 Hafnium d ng b t, khô 2545 4.2 40
497 Titanium d ng b t, khô 2546 4.2 40
498 Methylallyl chloride 2554 3 33
499 2-Methylpentan-2-ol 2560 3 30
500 3-Methyl-1-butene 2561 3 33
(Isopropylethylene)
501 Asbestos m u tr ng (Actinolite, Anthophyllite, 2590 9 90
Chrysotile ho c Tremolite)
502 Cyclobutane 2601 3 23
503 Cycloheptatriene 2603 3+6.1 336
504 Methoxymethyl isocyanate 2605 3+6.1 336
505 Acrolein, dimer, đư c làm n đ nh 2607 3 39
506 Nitropropanes 2608 3 30
507 Triallylamine 2610 3+8 38
508 Methyl propyl ether 2612 3 33
509 Rư u c n Methalyl 2614 3 30
510 Ethyl propil ether 2615 3 33
511 Triisopropyl borate 2616 3 30
512 Triisopropyl borate 2616 3 33
513 Methylcycloxanols 2617 3 30
514 Viniltoluene, h n ch (o-, m-, p-) 2618 3 39
515 Amyl butyrates 2620 3 30
516 Acetyl methyl carbinol 2621 3 30
517 Glycidaldehyde 2622 3+6.1 336
518 Magnesium cilicide 2624 4.3 423
519 Diethylaminopropylamine 2684 3+8 38
520 Dicyclohexylamonium nitrite 2687 4.1 40
521 Dimithyldioxanes 2707 3 30
522 Dimithyldioxanes 2707 3 33
523 Butylbenzenes 2709 3 30
524 Resinate k m 2714 4.1 40
525 Resinate nhôm 2715 4.1 40
526 Camphor, synthetic 2717 4.1 40
527 Aminesorpolyamines, d cháy, ăn mòn 2733 3+8 338
528 Aminesorpolyamines, d cháy, ăn mòn 2733 3+8 38
529 Tetramethylsilane 2749 3 33
530 1,2-Epoxy-3-ethoxypropane 2752 3 30
531 Lithium hydride, ch t r n đư c h p nh t 2805 4.3 423
532 Ch t r n có th k t h p v i nư c 2813 4.3 423
533 Lithium ferrosilicon 2830 4.3 423
534 Hydride Natri nhôm 2835 4.3 423
535 Vinil butyrate, h n ch 2838 3 339
536 Butyraidoxime 2840 3 30
537 Di-n-amylamine 2841 3+6.1 36
538 Nitroethane 2842 3 30
539 Calcium manganenes silicon 2844 4.3 423
540 Pyrophoric d ng l ng, ch t h u cơ 2845 4.2 333
541 Propylene tetramer 2850 3 30
542 Borohydride nhôm 2870 4.2+4.3 X333
543 Titanium x p, d ng b t ho c h t nh 2878 4.1 40
544 Metal catalyst khô 2881 4.2 40
545 Ch t l ng ăn mòn d cháy 2924 3+8 338
546 Ch t l ng ăn mòn d cháy 2924 3+9 38
547 Ch t r n ăn mòn, d cháy, ch t h u cơ 2925 4.1+8 48
548 Ch t r n ăn mòn, d cháy, ch t h u cơ 2926 4.1+6.1 46
549 Methyl 2-chloropionate 2933 3 30
550 Isopropil 2-chloropropionate 2934 3 30
551 Ethyl 2-chloropropionate 2935 3 30
552 9-Phosphabicyclononanes 2940 4.2 40
(cyclooctadine phosphines)
553 Tetrahydrofurfurylamine 2943 3 30
554 N-Methylbutylamine 2945 3+8 338
555 Isopropyl chloroaxetat 2947 3 30
556 Magnesium h t nh , d ng màng 2950 4.3 423
557 Boron trifluoride dimethyl etherate 2965 4.3+3+8 382
558 Maneb ch t đi u ch , đư c làm n đ nh 2968 4.3 423
559 Maneb n đ nh 2968 4.3 423
560 Ethylene oxide và propylene h n h p 2983 3+6.1 336
561 Clorosilane, d cháy, ăn mòn 2985 3+8 339
562 Clorosilane, ăn mòn, d cháy 2986 9+3 X83
563 Clorosilane, có th k t h p v i nư c, d cháy, ăn 2988 4.3+3+8 X339
mòn
564 Chì, phosphite, dibasic 2989 4.1 40
565 H p ch t alkyl và kim lo i, k t h p đư c v i 3049 4.2+4.3 X333
nư c, ho c h p ch t aryl và kim lo i, k t h p
đư c v i nư c
566 H p ch t alkyl và kim lo i, k t h p đư c v i 3050 4.2+4.3 X333
nư c, ho c h p ch t aryl và kim lo i, k t h p
đư c v i nư c
567 Nhôm alkyls 3051 4.2+4.3 X333
568 Nhôm alkyl h p ch t 3052 4.2+4.3 X333
569 Magnesium alkyls 3053 4.2+4.3 X333
570 Cyclohexyl mercaptan 3054 3 30
571 Nhôm alkyl hydrides 3076 4.2+4.3 X333
572 Các ch t r n gây nguy hi m đ n môi trư ng 3077 9 90
573 Cerium 3078 4.3 423
574 Metharylonitrile, h n ch 3079 3+6.1 336
575 Ch t r n có th t cháy, ch t h u cơ 3088 4.2 40
576 Kim lo i d ng b t, d cháy 3089 4.1 40
577 1-Methoxy-2-propanol 3092 3 30
578 Ch t ăn mòn ch t r n, t cháy 3095 9+4.2 884
579 Ch t ăn mòn ch t r n, d cháy, ch t h u cơ 3126 4.2+9 48
580 Ch t ăn mòn ch t r n, d cháy, ch t h u cơ 3128 4.2+6.1 46
581 Ch t ăn mòn d ng l ng, có th k t h p v i nư c 3129 4.3+8 382
582 Ch t ăn mòn d ng l ng, có th k t h p v i nư c 3129 4.3+8 X382
583 Ch t đ c d ng l ng, có th k t h p v i nư c 3130 4.3+6.1 X362
584 Ch t l ng ăn mòn, có th k t h p v i nư c đ c 3130 4.3+6.1 362
585 Ch t r n ăn mòn có th k t h p v i nư c ăn mòn 3131 4.3+8 482
586 Ch t đ c r n, có th k t h p v i nư c 3134 4.3+6.1 462
587 Ethylene, acetylene và propylene h n h p, làm 3138 3 223
l nh d ng l ng
588 Ch t l ng có th k t h p v i nư c 3148 4.3 X323
589 Ch t l ng có th k t h p v i nư c 3148 4.3 323
590 Perfluoromrthylvinyl ether 3153 3 23
591 Perfuoethylvinyl ether 3154 3 23
592 Khí làm l ng, d cháy 3161 3 23
593 Titanium disulphide 3174 4.2 40
594 Ch t r n ch a ch t l ng d cháy 3175 4.1 40
595 Ch t r n d cháy, n u ch y 3176 4.1 44
596 Ch t r n d cháy, ch t vô cơ 3178 4.1 40
597 Ch t r n d cháy, đ c, ch t vô cơ 3179 4.1+6.1 46
598 Ch t r n d cháy, ăn mòn, ch t vô cơ 3180 4.1+8 48
599 Mu i kim lo i c a h p ch t h u cơ d cháy 3181 4.1 40
600 Metal hydrides, d cháy 3182 4.1 40
601 Ch t l ng t cháy, ch t h u cơ 3183 4.2 30
602 Ch t l ng t cháy, đ c, ch t h u cơ 3184 4.2+6.1 36
603 Ch t l ng t cháy, ăn mòn, ch t h u cơ 3185 4.2+8 38
604 Ch t l ng t cháy, ch t vô cơ 3186 4.2 30
605 Ch t l ng t cháy, đ c, ch t vô cơ 3187 4.2+6.1 36
606 Ch t l ng t cháy, ăn mòn ch t vô cơ 3188 4.2+8 38
607 Kim lo i d ng b t, t cháy 3189 4.2 40
608 Ch t r n t cháy, ch t vô cơ 3190 4.2 40
609 Ch t r n t cháy, ch t đ c, ch t vô cơ 3191 4.2+6.1 46
610 Ch t r n t cháy, ăn mòn, ch t vô cơ 3192 4.2+8 48
611 Pyrophoric d ng l ng, ch t vô cơ 3194 4.2 333
612 Pyrophoric orgnometallic h p ch t, có th k t h p 3203 4.2+4.3 X333
v i nư c
613 C n có ch a kim lo i ki m trong lòng đ t 3205 4.2 40
614 C n kim lo i ki m 3206 4.2+8 48
615 H p ch t organometalic ho c dung d ch ho c 3207 4.3+3 X323
ch t phân tán, k t h p đư c v i nư c, d cháy
616 H p ch t organometalic ho c dung d ch ho c 3207 4.3+3 323
ch t phân tán, k t h p đư c v i nư c, d cháy
617 Các ch t kim lo i có th k t h p v i nư c t 3209 4.3+4.2 423
cháy
618 Thu c d ng l ng, d cháy, ch t đ c 3248 3+6.1 336
619 Thu c d ng l ng, d cháy, ch t đ c 3248 3+6.1 36
620 Difluoromethane 3252 3 23
621 Ch t l ng nhi t đ cao d cháy 3256 3 30
622 Ch t l ng nhi t đ cao d cháy 3257 9 99
623 Ch t r n nhi t đ cao d cháy 3258 9 99
624 Ethers 3271 3 30
625 Ethers 3271 3 33
626 Ethers 3272 3 33
627 Ethers 3272 3 33
628 Nitrles d cháy, ch t đ c 3273 3+6.1 336
629 Alcholates dung d ch 3274 3+9 338
630 Ch t l ng d cháy, đ c, ăn mòn 3286 3+6.1+8 368
631 Hydrocarbons, d ng l ng 3295 3 33
632 Hydrocarbons, d ng l ng 3295 3 30
633 Mercaptans, d ng l ng, d cháy ho c 3336 3 33
mercapptan h n h p d ng l ng, d cháy
634 Mercaptans, d ng l ng, d cháy ho c 3336 3 30
mercapptan h n h p d ng l ng, d cháy
635 Thiourea dioxide 3341 4.2 40
636 Xanthates 3342 4.2 40


PH L C 1
QUY CÁCH CÁC BI U M U
(Ban hành kèm theo Thông tư s 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 c a B Công an)


B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u PC1
----- Đ c l p – T do – H nh phúc
BH theo Thông tư s :
-------
S :……/TD-PCCC (…) 04/2004/TT-BCA ngày
31-3-2004


GI Y CH NG NH N
TH M DUY T V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
Căn c Lu t Phòng cháy và ch a cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn c Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành
m ts đi u c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy;
Căn c Thông tư s 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 c a B Công an;
Xét h sơ và văn b n đ ngh th m duy t v PCCC s ………ngày……/…../….. c a:………………
Ngư i đ i di n là ông/bà:………………………………..Ch c danh: .......................................................
(1) ............................................................................................................................................................
CH NG NH N:
(2) ............................................................................................................................................................
Đ a đi m: .................................................................................................................................................
Ch đ u tư/ch phương ti n:..................................................................................................................
Đơn v l p d án/thi t k :........................................................................................................................
Đã đư c th m duy t v phòng cháy ch a cháy các n i dung sau: .......................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………. theo các tài li u, b n v ghi trang 2.
Các yêu c u kèm theo: (3) .....................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................


………,ngày……tháng .........năm 20......
(4)…………………………………………..
(Ký tên, đóng d u)


Nơi nh n:
………………..
………………..
………………..
____________
(1) Tên cơ quan C nh sát PCCC c p gi y.
(2) Tên d án, công trình, h ng m c công trình ho c phương ti n giao thông cơ gi i.
(3) Trách nhi m c a ch đ u tư, ch phương ti n ph i th c hi n ti p.
(4) Ch c danh ngư i ký gi y.
DANH M C
TÀI LI U, B N V ĐÃ ĐƯ C TH M DUY T V PHÒNG CHÁY CH A CHÁY
S TT TÊN TÀI LI U, B N V KÝ HI U GHI CHÚ
M u PC2
BH theo Thông tư s 04/2004/TT-BCA
ngày 31-3-2004


M U D U TH M DUY T
V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
M u A: Dành cho C c C nh sát Phòng cháy và ch a cháy
Quy cách m u A:
- Ch t li u: Kim lo i, g …;
- Kích thư c: Chi u dài: 70mm; Chi u r ng: 40mm;
- Khung vi n: Kép 2 nét đ u nhau; đ đ m nét 2pt;
- Ki u ch : B Công an: Ki u ch VnTime, Co ch 10, In hoa, In đ m;
C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy: Ki u ch VnTime, Co ch 8, In hoa,
In đ m;
Đã th m duy t: Ki u ch VnTime, Co ch 13, In hoa, In đ m;
V phòng cháy và ch a cháy: Ki u ch VnTime, Co ch 10, In hoa, In đ m;
S : Ki u ch VnTime, Co ch 10, In thư ng;
D u ch m: Đ co 9, Ki u VnTime.
M u B: Dành cho Phòng C nh sát Phòng cháy và ch a cháy Công an t nh, thành ph tr c
thu c Trung ương
Quy cách m u B:
- Ch t li u: Kim lo i, g …;
- Kích thư c: Chi u dài: 70mm; Chi u r ng: 40mm;
- Khung vi n: Kép 2 nét đ u nhau; đ đ m nét 2pt;
- Ki u ch : Công an: Ki u ch VnTime, Co ch 9, In hoa, In đ m;
Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy: Ki u ch VnTime, Co ch 7,5, In
hoa, In đ m;
Đã th m duy t: Ki u ch VnTime, Co ch 13, In hoa, In đ m;
V Phòng cháy và ch a cháy: Ki u ch VnTime, Co ch 10, In hoa, In đ m;
S : Ki u ch VnTime, Co ch 10, In thư ng;
D u ch m: Đ co 9, Ki u VnTime.


C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u PC3
Đ c l p – T do – H nh phúc
BH theo Thông tư s : 04/2004/TT-BCA
-------
ngày 31-3-2004


BIÊN B N KI M TRA
(1) .............................................................................................................................................
H i………gi …..ngày……..tháng……..năm………., t i ..........................................................
.................................................................................................................................................
Đ a ch : .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Chúng tôi g m:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Đã ti n hành ki m tra ...............................................................................................................
.................................................................................................................................................
đ i v i.......................................................................................................................................
Tình hình và k t qu ki m tra như sau:
(2) .............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
_________________
(1) Ghi n i dung ki m tra v v n đ gì.
(2) (Ghi ph n trình bày c a cơ s , ph n ki m tra h sơ, ph n ki m tra th c t , n i dung ki m tra
c a t ng v n đ , xét đánh giá và ki n ngh k t lu n).
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Biên b n l p xong h i…….gi ……..phút, ngày……..tháng……..năm……….., g m…….trang
đư c l p thành…….b n, m i bên liên quan gi 01 b n, đã đư c đ c l i cho m i ngư i nghe,
công nh n đúng và nh t trí ký tên dư i đây.


Đ I DI N Đ I DI N Đ I DI N
CƠ S ĐƠN V LIÊN QUAN ĐOÀN KI M TRA
(Ký tên, đóng d u) (Ký tên, đóng d u) (Ký tên, đóng d u)
B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u PC4
----- Đ c l p – T do – H nh phúc
BH theo Thông tư s :
-------
S :……/ĐK-PCCC (…) 04/2004/TT-BCA ngày
31-3-2004


GI Y CH NG NH N
Đ ĐI U KI N V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
Căn c Lu t Phòng cháy và ch a cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn c Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi
hành m t s đi u c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy;
Căn c Thông tư s 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 c a B Công an;
Xét h sơ đ ngh c p “Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v PCCC” c a ông/bà: .....................................
…………………………………………………. Ch c v : ...........................................................................
đ i di n cho: ............................................................................................................................................
và biên b n ki m tra các đi u ki n v phòng cháy ch a cháy c a ........................................................
l p ngày……..tháng…….năm……..
(1) ............................................................................................................................................................
CH NG NH N:
(2) ............................................................................................................................................................
Thu c ......................................................................................................................................................
Đ a ch : ....................................................................................................................................................
T i th i đi m c p Gi y ch ng nh n này có đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy theo quy đ nh c a
pháp lu t đ : ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................


Đ ng th i ông/bà:………………………………………………có trách nhi m duy trì liên t c đi u ki n v
PCCC đã ch ng nh n c a………………………………………. trong su t quá trình ho t đ ng.


………ngày……tháng……năm………
(3)……………………………………….
(Ký tên, đóng d u)


_________________
(1) Tên cơ quan C nh sát PCCC c p gi y.
(2) Tên cơ s ho c phương ti n giao thông cơ gi i.
(3) Ch c danh ngư i ký gi y.
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u PC5
Đ c l p – T do – H nh phúc
BH theo Thông tư s : 04/2004/TT-
--------
BCA ngày 31-3-2004


ĐƠN Đ NGH C P GI Y CH NG NH N
Đ ĐI U KI N V PHÒNG CHÁY CH A CHÁY
Kính g i: ………………………………………………………
Tôi là:………………………………………Ch c v :.........................................................................
CMND/h chi u s :………………………do……………………………. c p ngày……./……/ .........
là đ i di n cho: ...............................................................................................................................
Đ a ch : ...........................................................................................................................................
Đi n tho i:…………………………………Fax: ................................................................................
Quy t đ nh thành l p doanh nghi p s …………………………….ngày……tháng……năm ...........
Đăng ký kinh doanh s ……………….....ngày……tháng……năm……..t i ....................................
S tài kho n:………………………………t i ngân hàng:................................................................
Đ ngh Quý cơ quan xem xét c p “Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy ch a cháy”
Cho:.................................................................................................................................................
Đ a ch : ............................................................................................................................................
Đ :...................................................................................................................................................
Tôi cam k t th c hi n, b o đ m và duy trì liên t c các đi u ki n an toàn phòng cháy và ch a
cháy theo quy đ nh như đã đư c cơ quan C nh sát phòng cháy ch a cháy xác nh n; đ ng th i
có trách nhi m thông báo k p th i cho Quý cơ quan bi t v nh ng thay đ i có liên quan đ n đi u
ki n v phòng cháy và ch a cháy đã đư c xác nh n.


..........,ngày…….tháng……..năm……
…………………………………………
(Ký tên, đóng d u)


M u PC6
BH theo Thông tư s 04/2004/TT-BCA
ngày 31-3-2004


B NG TH NG KÊ
PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
S
CH NG LO I S
TH TÊN PHƯƠNG TI N NƠI B TRÍ, L P Đ T
VÀ KÝ HI U LƯ NG
T
…………., ngày…… tháng…… năm……
……………………………………………….
(Ký tên, đóng d u)
B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u PC7
----- Đ c l p – T do – H nh phúc
BH theo Thông tư s :
-------
S :…/VC-PCCC (…..) 04/2004/TT-BCA
ngày 31-3-2004


GI Y PHÉP
V N CHUY N CH T, HÀNG NGUY HI M V CHÁY, N
(Có giá tr đ n h t ngày…… tháng…… năm……)
Căn c Lu t Phòng cháy và ch a cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn c Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành
m t s đi u c a Lu t phòng cháy và ch a cháy;
Căn c Thông tư s 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 c a B Công an;
Theo đ ngh c a:………………………………………………………………..
(1)………………………………………CHO PHÉP:
Phương ti n:……………………………….S BKS: .................................................................................
Ch phương ti n: ....................................................................................................................................
Đ i di n là ông/bà:…………………………Ch c danh: ...........................................................................
CMND/h chi u s :………………………do:…………… c p ngày:.........................................................
Đư c phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n ghi t i trang 2, đ ng th i ch phương ti n,
ngư i ch huy ho c ngư i đi u khi n phương ti n ph i có trách nhi m duy trì các đi u ki n v PCCC c a
phương ti n và ch p hành đ y đ các quy đ nh v PCCC trong su t quá trình v n chuy n.


…….,ngày…….tháng………năm…...
(2)………………………………………
(Ký tên, đóng d u)


Chú ý:
- Ngư i đi u khi n, ngư i ch huy, ngư i làm vi c trên phương ti n ph i có gi y ch ng nh n hu n luy n
nghi p v phòng cháy ch a cháy và ph i xu t trình khi có th m quy n yêu c u.
- Gi y phép này ph i xu t trình v i cơ quan có th m quy n ki m tra, ki m soát.
- Sau khi hoàn thành vi c v n chuy n ph i n p l i gi y phép cho cơ quan c p.
- Không đ phương ti n ch ch t hàng nguy hi m v cháy, n nơi t p trung đông ngư i.
- Khi c n ngh l i đêm trên đư ng ph i báo cho cơ quan công an s t i bi t.
_____________________________
(1) Tên cơ quan C nh sát PCCC c p gi y.
(2) Ch c danh ngư i c p gi y.
DANH M C
CH T, HÀNG NGUY HI M V CHÁY N ĐƯ C PHÉP V N CHUY N
S TT TÊN CH T, HÀNG KÝ HI U LO I GHI GHÚ
M u PC7A
BH theo Thông tư s 04/2004/TT-BCA
ngày 31-3-2004


M U BI U TRƯNG CH T, HÀNG NGUY HI M V CHÁY, N
M t trư c
M t sau
NH NG ĐI U C N CHÚ Ý
1. Khi v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n trên phương ti n ph i dán bi u trưng “Ch t,
hàng nguy hi m v cháy, n ” trên kính ch n gió phía trư c c a phương ti n. H t th i h n cho
phép v n chuy n ph i n p bi u trưng này cho cơ quan c p.
2. Ch đư c ch lo i ch t, hàng nguy hi m v cháy, n ghi trong gi y phép.
3. Ngoài ch phương ti n, ngư i đi u khi n, ngư i áp t i hàng, không đư c ch ngư i và hàng
hóa khác.
4. Ph i ch p hành nghiêm ch nh lu t giao thông.
5. Ph i duy trì đ y đ các đi u ki n v an toàn và phòng cháy ch a cháy c a phương ti n trong
su t th i gian đư c phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n .
6. Có giá tr đ n ngày…… tháng…… năm……
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u PC8
Đ c l p – T do – H nh phúc BH theo Thông tư s 04/2004/TT-BCA
------- ngày 31-3-2004


ĐƠN Đ NGH C P GI Y PHÉP V N CHUY N CH T,
HÀNG NGUY HI M V CHÁY, N
Kính g i: ………………………………………………………….
Tên ch phương ti n:..................................................................................................................
Đ a ch : ........................................................................................................................................
Đi n tho i:…………………………………………… Fax: .............................................................
Quy t đ nh thành l p doanh nghi p s …………………… ngày…… tháng…… năm.................
Đăng ký kinh doanh s …………………………………….. ngày…… tháng…… năm .................
t i.................................................................................................................................................
S tài kho n:……………………………. t i ngân hàng: ..............................................................
H tên ngư i đ i di n pháp lu t:………………………………….. Ch c danh: ...........................
CMND/h chi u s :……………………………… do:…………………… c p ngày……/……/ ......
H kh u thư ng trú:....................................................................................................................


Đ ngh Quý cơ quan xem xét và c p “Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy,
n ” cho phương ti n: …………………………………………………….. BKS: .............................
đư c v n chuy n s lư ng ch t, hàng nguy hi m v cháy n (ghi t i trang 2).
Tôi cam k t phương ti n v n chuy n này đ m b o an toàn đ tham gia giao thông và th c hi n
đ y đ các quy đ nh c a pháp lu t v v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n .


…………., ngày…… tháng…… năm……
NGƯ I LÀM ĐƠN
(Ký tên, đóng d u)


DANH M C
CH T, HÀNG NGUY HI M V CHÁY N XIN PHÉP V N CHUY N
S
TH TÊN CH T, HÀNG KÝ HI U LO I GHI CHÚ
T
…………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u PC9
(1)
………… Đ c l p – T do – H nh phúc BH theo Thông tư s
S :…… ------- 04/2004/TT-BCA ngày
31-3-2004


BIÊN B N VI PH M
QUY Đ NH V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
Hôm nay h i ……..gi ……….phút, ngày…… tháng…… năm……… t i:..................................
....................................................................................................................................................
Chúng tôi g m:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
L p biên b n vi ph m quy đ nh v phòng cháy ch a cháy đ i v i.............................................
....................................................................................................................................................
Đ a ch ho c đơn v công tác:......................................................................................................
CMND/h chi u s :…………………… do………………………… C p ngày …../……/ ..............
N i dung vi ph m:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Yêu c u: ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Biên b n l p xong h i ……gi …… cùng ngày, đư c l p thành …… b n, m i bên liên quan gi
01 b n, đã đư c đ c l i cho m i ngư i nghe, công nh n đúng và nh t trí ký tên dư i đây.


BÊN VI PH M NGƯ I LÀM CH NG NGƯ I L P BIÊN B N
(Ghi rõ h tên) (N u có) (Ghi rõ h tên)


____________
(1)
Tên cơ quan ch qu n c p trên và cơ quan c a ngư i l p biên b n.


…………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u PC10
(1)
………… Đ c l p – T do – H nh phúc BH theo Thông tư s
S :…… ------- 04/2004/TT-BCA ngày
31-3-2004
……….., ngày…… tháng…… năm………


QUY T Đ NH
T M ĐÌNH CH HO T Đ NG
(2)
……………………………………………………………………..
- Căn c Lu t Phòng cháy và ch a cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
- Căn c Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi
ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy;
- Căn c Thông tư s 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 c a B Công an;
- Căn c biên b n vi ph m quy đ nh v phòng cháy ch a cháy l p ngày …… tháng …… năm
……….;
- Xét................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
QUY T Đ NH:
Đi u 1. T m đình ho t đ ng: .........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
trong th i gian ……… ngày, k t ……gi …….ngày …….tháng ……...năm ..............................
đ n ……gi …….ngày …….tháng ……...năm…………
Đi u 2. Ông/bà:…………………………………………. là...............................................................
có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này và th c hi n các yêu c u v b o đ m an toàn phòng
cháy và ch a cháy./.

(2)
Nơi nh n: ……………………………………
- Như Đi u 2
- …………………… (Ký tên, đóng d u)
- ……………………
- Lưu ………………


____________________
(1)
Tên cơ quan ch qu n c p trên và cơ quan c a ngư i ra quy t đ nh.
(2)
Ch c danh ngư i ký quy t đ nh.


C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u PC11
Đ c l p – T do – H nh phúc BH theo Thông tư s 04/2004/TT-BCA
------- ngày 31-3-2004


ĐƠN Đ NGH
GIA H N T M ĐÌNH CH HO T Đ NG
Kính g i: …………………………………………………………………….
Đơn v /cá nhân: ...........................................................................................................................
Đ a ch : ........................................................................................................................................
Đi n tho i:…………………………………………… Fax: .............................................................
H tên ngư i đ i di n pháp lu t: ................................................................................................
Ch c danh: .................................................................................................................................
CMND/h chi u s : ……………………… do:…………………… c p ngày……/……/ ................
H kh u thư ng trú:....................................................................................................................
Sau khi thi hành Quy t đ nh t m đình ch s ………………………, ngày ……… tháng ……… năm
……….. c a……………………….
Hi n t i: .......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Đ ngh Quý cơ quan xem xét gia h n t m đình ch ho t đ ng đ i v i......................................
....................................................................................................................................................
………………………………….. t ……….. gi ……….. ngày……… tháng………. năm .............
đ n t ……….. gi ……….. ngày……… tháng………. năm…………..
Tôi xin cam đoan nh ng đi u nêu trên là đúng s th t, n u sai tôi hoàn toàn ch u trách nhi m
trư c pháp lu t/.


…………., ngày…… tháng…… năm……
………………………………………
(Ký tên, đóng d u)


…………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u PC12
(1)
………… Đ c l p – T do – H nh phúc BH theo Thông tư s
S :…… ------- 04/2004/TT-BCA ngày
31-3-2004
……….., ngày…… tháng…… năm………
QUY T Đ NH
GIA H N T M ĐÌNH CH HO T Đ NG
(2)
……………………………………………………………………..
- Căn c Lu t Phòng cháy và ch a cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
- Căn c Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi
ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy;
- Căn c Thông tư s 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 c a B Công an;
- Căn c Quy t đ nh t m đình ch ho t đ ng s ................................................................
ngày……. tháng…… năm…… c a ....................................................................................
- Căn c biên b n ki m tra c a…………………………………………. l p ngày……/……/ ;
- Xét th y nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n /vi ph m nghiêm tr ng quy đ nh v phòng cháy
ch a cháy c a……………………………… t i ...................................................................
hi n v n chưa kh c ph c đư c.
- Xét đơn đ ngh gia h n t m đình ch c a ................................................................................
QUY T Đ NH:
Đi u 1. Gia h n t m đình ch ho t đ ng: ....................................................................................
....................................................................................................................................................
……………………………………………… k t ……gi …….ngày …….tháng ……...năm
đ n ……gi …….ngày …….tháng ……...năm…………
Đi u 2. Ông/bà:…………………………………………. là............................................................
có trách nhi m thi hành ngay Quy t đ nh này./.

(2)
Nơi nh n: ……………………………………
- Như Đi u 2 (Ký tên, đóng d u)
- ……………………
- ……………………
- Lưu ………………


____________________
(1)
Tên cơ quan ch qu n c p trên và cơ quan c a ngư i ra quy t đ nh.
(2)
Ch c danh ngư i ký quy t đ nh.


C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u PC13
Đ c l p – T do – H nh phúc BH theo Thông tư s 04/2004/TT-BCA
------- ngày 31-3-2004


ĐƠN Đ NGH
CHO PH C H I HO T Đ NG
Kính g i: …………………………………………………………………….
Đơn v /cá nhân ............................................................................................................................
Đ a ch : ........................................................................................................................................
Đi n tho i:…………………………………………… Fax: .............................................................
H tên ngư i đ i di n pháp lu t: ................................................................................................
Ch c danh: .................................................................................................................................
CMND/h chi u s : ………………………… do:………………………… c p ngày……/……/ .....
H kh u thư ng trú:....................................................................................................................
Sau khi thi hành Quy t đ nh t m đình ch s ………………………, ngày ……… tháng ……… năm
……….. c a………………………
Hi n t i: .......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Đ ngh Quý cơ quan xem xét cho ph c h i ho t đ ng đ i v i..................................................
....................................................................................................................................................
k t ……….. gi ……….. ngày……… tháng………. :năm …………..
Tôi xin cam đoan nh ng đi u nêu trên là hoàn toàn đúng s th t, n u sai hoàn toàn ch u trách
nhi m trư c pháp lu t/.


…………., ngày…… tháng…… năm……
………………………………………
(Ký tên, đóng d u)


…………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u PC14
(1)
………… Đ c l p – T do – H nh phúc BH theo Thông tư s
S :…… ------- 04/2004/TT-BCA ngày
31-3-2004
……….., ngày…… tháng…… năm………


QUY T Đ NH
PH C H I HO T Đ NG
(2)
……………………………………………………………………..
- Căn c Lu t Phòng cháy và ch a cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
- Căn c Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi
ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy;
- Căn c Thông tư s 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 c a B Công an;
- Căn c Quy t đ nh t m đình ch ho t đ ng s ………………………………, ngày……./……/ .....
c a......................................................................................................................................
- Căn c biên b n ki m tra c a......................................................................................................
l p ngày……/……/……………….;
- Xét th y nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n /vi ph m nghiêm tr ng quy đ nh v phòng cháy
ch a cháy c a……………………………… hi n đã đư c kh c ph c.
- Xét đơn đ ngh ph c h i ho t đ ng c a..................................................................................
QUY T Đ NH:
Đi u 1. Ph c h i ho t đ ng: .......................................................................................................
thu c ...........................................................................................................................................
k t ……gi …….ngày …….tháng ……...năm …………
Đi u 2. Ông/bà:…………………………………………. Ch c danh:............................................
ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./.

(2)
Nơi nh n: ……………………………………
- Như Đi u 2 (Ký tên, đóng d u)
- ……………………
- ……………………
- Lưu ………………


____________________
(1)
Tên cơ quan ch qu n c p trên và cơ quan c a ngư i ra quy t đ nh.
(2)
Ch c danh ngư i ký quy t đ nh.


…………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u PC15
(1)
………… Đ c l p – T do – H nh phúc BH theo Thông tư s
S :…… ------- 04/2004/TT-BCA ngày
31-3-2004
……….., ngày…… tháng…… năm………


QUY T Đ NH
ĐÌNH CH HO T Đ NG
(2)
……………………………………………………………………..
- Căn c Lu t Phòng cháy và ch a cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
- Căn c Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi
ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy;
- Căn c Thông tư s 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 c a B Công an;
- Căn c Quy t đ nh t m đình ch ho t đ ng s ……………………………, ngày……./……/ .........
c a......................................................................................................................................
- Căn c biên b n ki m tra c a.......................................................................................... l p
ngày…… tháng…… năm……… th y nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n /vi ph m nghiêm tr ng
quy đ nh v phòng cháy ch a cháy c a ............................................................................
t i ……………………………… hi n v n chưa đư c kh c ph c.
- Xét………………………………………………………………………….. sau khi đã h t th i h n t m
đình ch ho t đ ng nhưng không kh c ph c/không th kh c ph c đư c và có nguy cơ gây h u
qu nghiêm tr ng.
QUY T Đ NH:
Đi u 1. Đình ch ho t đ ng: ...........................................................................................................
k t ……gi …….ngày …….tháng ……...năm …………
Đi u 2. Ông/bà:…………………………………………. là...............................................................
có trách nhi m thi hành ngay Quy t đ nh này./.


(2)
Nơi nh n: ……………………………………
- Như Đi u 2 (Ký tên, đóng d u)
- ……………………
- ……………………
- Lưu ………………


____________________
(1)
Tên cơ quan ch qu n c p trên và cơ quan c a ngư i ra quy t đ nh.
(2)
Ch c danh ngư i ký quy t đ nh.


M u PC16
BH theo Thông tư s 04/2004/TT-BCA
ngày 31-3-2004
..............................................................................................
..............................................................................................


(1) Lo i: (2)

PHƯƠNG ÁN CH A CHÁY
(3) ................................................................................................................................................
Đ a ch : ........................................................................................................................................
Đi n tho i: ...................................................................................................................................
Cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p: ...........................................................................................


(1) Lo i: (2)

PHƯƠNG ÁN CH A CHÁY
(3) ................................................................................................................................................
Đ a ch : ........................................................................................................................................
Đi n tho i: ...................................................................................................................................
Cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p: ............................................................................................


……, ngày…/…/…… ……, ngày…/…/…… ……, ngày…/…/……
PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN Ý KI N C A CƠ QUAN, T CƠ QUAN, T CH C, CÁ
(4)………………………… CH C C P TRÊN TR C NHÂN XÂY D NG PHƯƠNG
(Ký tên, đóng d u) TI P QU N LÝ ÁN
(5)………………………… (6)…………………………
(Ký tên, đóng d u) (Ghi rõ h tên)


A. Đ C ĐI M CÓ LIÊN QUAN Đ N CÔNG TÁC CH A CHÁY
(7)
I. V trí đ a lý:
....................................................................................................................................................
(8)
II. Giao thông bên trong và bên ngoài:
....................................................................................................................................................
(9)
III. Ngu n nư c:
3
TH Tr lư ng (m ) ho c V trí, kho ng cách NH NG ĐI M
NGU N NƯ C
T lưu lư ng (l/s) ngu n nư c (m) C N LƯU Ý
1 2 3 4 5
* Bên trong:


* Bên ngoài:


(10)
IV. Tính ch t, đ c đi m nguy hi m v cháy, n , đ c:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(11)
V. L c lư ng, phương ti n ch a cháy t i ch :
1. L c lư ng:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Phương ti n ch a cháy:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
B. PHƯƠNG ÁN X LÝ TÌNH HU NG CHÁY L N PH C T P NH T
(12)
I. Gi đ nh tình hu ng cháy:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(13)
II. Tính toán l c lư ng, phương ti n ch a cháy:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(14)
III. K ho ch huy đ ng l c lư ng, phương ti n ch a cháy:
TH S ngư i huy S lư ng, ch ng lo i
Đơn v huy đ ng Đi n tho i Ghi chú
T đ ng phương ti n huy đ ng
IV. K ho ch tri n khai ch a cháy:
(15)
1. Nhi m v c th c a l c lư ng t i ch :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(16)
2. Nhi m v c th c a l c lư ng C nh sát Phòng cháy và ch a cháy:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(17)
3. Nhi m v c th c a các l c lư ng khác:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(18)
V. Sơ đ b trí l c lư ng, phương ti n đ ch a cháy tình hu ng cháy l n ph c t p nh t
(19)
C. PHƯƠNG ÁN X LÝ M T S TÌNH HU NG CHÁY C TH
K ho ch huy Nhi m v c a các l c lư ng
Gi đ nh tình hu ng
đ ng l c
TH và k t qu tính toán L c lư ng C nh
lư ng, L c lư ng Các l c
T l c lư ng, phương sát phòng cháy
phương ti n t i ch lư ng khác
ti n ch a cháy ch a cháy
ch a cháy(20)
D. B SUNG, CH NH LÝ PHƯƠNG ÁN CH A CHÁY
S Ch ký c a ngư i
Ngày, tháng,
TH N I DUNG B SUNG, CH NH LÝ có trách nhi m xây
năm
T d ng phương án


(21)
Đ. THEO DÕI TÌNH HÌNH H C, TH C T P PHƯƠNG ÁN CH A CHÁY
Ngày, tháng, N i dung, hình th c Tình hu ng L c lư ng, phương Nh n xét, đánh
năm h c, th c t p cháy ti n tham gia giá k t qu


(22)
E. CÁC SƠ Đ TÌNH HU NG CHÁY ĐÃ L P VÀ TH C T P


HƯ NG D N GHI PHƯƠNG ÁN CH A CHÁY
(1) – Đ m t: Đóng d u “M t”, “Tuy t m t”, “T i m t” theo quy đ nh.
(2) – Lo i: Ghi “A”, “B”, “C”.
(3) – Ghi tên c a cơ s , thôn, p, b n, t dân ph , khu r ng, phương ti n giao thông cơ gi i đ c
bi t theo văn b n giao d ch hành chính.
(4) – Ch c danh ngư i phê duy t phương án ch a cháy.
(5) – Ch c danh ngư i đ i di n lãnh đ o cơ quan, t ch c c p trên tr c ti p qu n lý nơi xây
d ng phương án ch a cháy.
(6) – Ch c danh ngư i có trách nhi m xây d ng phương án ch a cháy theo quy đ nh.
(7) – V trí đ a lý: Ghi rõ các công trình, đư ng ph , sông, h … ti p giáp.
(8) – Giao thông bên trong và bên ngoài: Ghi rõ các tuy n đư ng, nh ng tác đ ng nh hư ng
đ n vi c lưu thông, kho ng cách đ n đ i C nh sát Phòng cháy và ch a cháy qu n lý đ a bàn s
t i; đ c đi m giao thông n i b .
(9) – Ngu n nư c: Th ng kê t t c các ngu n nư c có th ph c v ch a cháy như: b , h , ao,
sông, ngòi, kênh, r ch, tr , b n l y nư c, h l y nư c…, ghi rõ kh năng l y nư c vào mùa
mưa, mùa khô, phương án l y nư c hi u qu ; ch d n v trí, kho ng cách t i các ngu n nư c
bên ngoài.
(10) – Tính ch t, đ c đi m nguy hi m v cháy, n , đ c: Ghi rõ đ c đi m ki n trúc, xây d ng
và b trí các h ng m c công trình (s đơn nguyên, s t ng, b c ch u l a, di n tích m t b ng, lo i
v t li u c a các c u ki n xây d ng ch y u như tư ng, c t, tr n, sàn, mái…; phân tích tính ch t
ho t đ ng, công năng s d ng c a các h ng m c công trình liên quan đ n nguy hi m cháy n
đ c, đ c đi m dây chuy n s n xu t, h ng s n xu t, s ngư i thư ng xuyên có m t…; nêu đ c
đi m nguy hi m cháy n c a các ch t cháy ch y u: Lo i ch t cháy, v trí b trí, s p x p, s
lư ng, kh i lư ng, v n t c cháy, đ c đi m cháy, kh năng cháy lan ra khu v c xung quanh.
(11) – L c lư ng, phương ti n ch a cháy t i ch : Ghi rõ s đ i viên phòng cháy ch a cháy
trong và ngoài gi làm vi c, ngư i ph trách; ch ng lo i, s lư ng, v trí b trí phương ti n ch a
cháy (ch th ng kê phương ti n ch a cháy đ m b o ch t lư ng theo quy đ nh); L c lư ng,
phương ti n t i ch có th huy đ ng b sung.
(12) – Gi đ nh tình hu ng cháy: Gi đ nh tình hu ng cháy d d n đ n cháy lan, cháy l n gây
thi t h i nghiêm tr ng v ngư i và tài s n, gây khó khăn, ph c t p cho vi c ch a cháy, c u
ngư i mà c n ph i huy đ ng nhi u l c lư ng và phương ti n m i có th x lý đư c. Ghi rõ th i
đi m x y cháy, đi m xu t phát cháy, nguyên nhân x y cháy, ch t cháy, th i gian cháy t do; d
ki n kh năng lan truy n c a đám cháy và nh ng nh hư ng tác đ ng t i vi c ch a cháy như:
Nhi t đ , khói, khí đ c, s p đ công trình…; d ki n v trí và s lư ng ngư i b n n.
(13) – Tính toán l c lư ng, phương ti n ch a cháy: Tính di n tích cháy, di n tích ch a cháy,
lư ng nư c ch a cháy c n thi t, l c lư ng, phương ti n đ làm mát, ch a cháy, c u ngư i…
(14) – K ho ch huy đ ng l c lư ng, phương ti n ch a cháy: Căn c vào k t qu tính toán
(13) đ ghi vào b ng huy đ ng l c lư ng phương ti n.
(15) – Nhi m v c th c a l c lư ng t i ch : Ghi rõ nhi m v c a t ng ngư i, t ng b ph n
trong vi c báo cháy, c t đi n, tri n khai ch a cháy, c u ngư i, c u tài s n, đón ti p các l c
lư ng đư c huy đ ng đ n, đ m b o h u c n cho các l c lư ng tham gia ch a cháy trong trư ng
h p đám cháy kéo dài, b o v hi n trư ng và kh c ph c h u qu v cháy.
(16) – Nhi m v c th c a l c lư ng C nh sát Phòng cháy và ch a cháy: Ghi rõ nhi m v
c a các ti u đ i, đơn v trong vi c nh n tin, đi u đ ng l c lư ng phương ti n đ n đám cháy, trinh
sát đám cháy, ch huy ch a cháy, tham mưu tác chi n, b trí l c lư ng phương ti n đ ch a
cháy, c u ngư i…
(17) – Nhi m v c th c a các l c lư ng khác: Ghi rõ nhi m v c a các l c lư ng khác như:
Công an, quân đ i, y t , c p nư c…
(18) – Sơ đ b trí l c lư ng phương ti n đ ch a cháy tình hu ng cháy l n ph c t p
nh t: V m t b ng t ng th (riêng v i nhà cao t ng ph i có thêm m t c t đ ng); các công trình,
đư ng ph , sông, h … giáp ranh; hư ng gió ch đ o; giao thông ngu n nư c bên trong và ch
d n ngu n nư c bên ngoài; kích thư c công trình, kho ng cách gi a các h ng m c công trình; v
trí đám cháy; b trí l c lư ng, phương ti n đ ch a cháy; hư ng t n công chính; v trí ban ch
huy… Các ký hi u, hình v trên sơ đ th ng nh t theo quy đ nh.
(19) – Phương án x lý m t s tình hu ng cháy c th : Gi đ nh tình hu ng cháy đ i v i t ng
h ng m c công trình, có tính ch t nguy hi m v cháy n đ c và vi c t ch c ch a cháy khác
nhau; cách ghi n i dung t ng tình hu ng cháy c th tương t như cách ghi c a tình hu ng cháy
l n ph c t p nh t.
(20) – B sung, ch nh lý phương án ch a cháy: Ghi rõ trư ng h p thay đ i có liên quan đ n
vi c t ch c ch a cháy nhưng chưa đ n m c làm thay đ i cơ b n n i dung phương án ch a
cháy. Trư ng h p có thay đ i l n cơ b n làm nh hư ng đ n n i dung phương án thì ph i ti n
hành xây d ng l i.
(21) – Các sơ đ tình hu ng cháy đã l p và th c t p: Các tình hu ng cháy đã th c t p đ u
ph i v sơ đ b trí l c lư ng và phương ti n và k p vào phương án ch a cháy này.
M u PC17
BH theo Thông tư s 04/2004/TT-
S : …………………./LHĐ.
BCA ngày 31-3-2004
Đã nh n đư c “L NH HUY Đ NG L C LƯ NG, PHƯƠNG TI N, TÀI S N Đ CH A CHÁY “ (s …./LHĐ, ngày …/…/…)
……………, ngày ……./……/………
…………………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
L NH HUY Đ NG
(Ký tên)
……………………
Đ c l p – T do – H nh phúc
S : …………/LHĐ
L C LƯ NG, PHƯƠNG TI N, TÀI S N Đ CH A CHÁY -------
H tên:………………………… Ch c v :……………………………… Đi n tho i:
t i: ................................................................................................. ………………., ngày…… tháng…… năm……
H tên ngư i huy đ ng: ........................................................
L NH HUY Đ NG L C LƯ NG,
Ch c v : ....................................................................................... PHƯƠNG TI N, TÀI S N Đ CH A CHÁY
Cơ quan, đơn v : ........................................................................... t i:...............................................................................................................................................
Ngư i đư c huy đ ng: ................................................................. - Căn c Lu t Phòng cháy và ch a cháy ngày 29/6/2001;
(Ghi rõ tên)
Ch c v : ....................................................................................... - Căn c Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph ;
Đ i di n cho cơ quan/t ch c/h gia đình: .................................... - Căn c Thông tư s 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 c a B Công an;
h i …… gi …… phút, ngày…… tháng…… năm……
...................................................................................................... - Xét theo yêu c u ch a cháy,
B N KÝ NH N
N i dung huy đ ng: ............................................................... Tôi:…………………………………………… Ch c v :...................................................................
+ L c lư ng: ....................................................... ngư i. Cơ quan, đơn v : ........................................................................................................................
+ Phương ti n: ................................................................ Yêu c u Ông/bà: ........................................................................................................................
........................................................................................ Đ i di n cho cơ quan/t ch c/h gia đình: .................................................................................
........................................................................................ Đi u đ ng ngay l c lư ng, phương ti n, tài s n thu c ph m vi qu n lý c a mình g m:
+ Tài s n: ........................................................................ + L c lư ng: ....................................................................................................... ngư i.
........................................................................................ + Phương ti n:
........................................................................................ ....................................................................................................................................................
........................................................................................ ....................................................................................................................................................
........................................................................................ + Tài s n:
Có m t t i: ............................................................................. ....................................................................................................................................................
...................................................................................................... ....................................................................................................................................................
trư c …… gi ……. phút, ngày……/……/…… đ ch a cháy. Có m t t i: ..........................................................................................................................
Phát l nh h i……. gi …………phút. trư c…. gi …… phút, ngày…… tháng….. năm..................................................... đ ch a cháy.
NGƯ I CHUY N L NH NGƯ I RA L NH Ghi chú: NGƯ I RA L NH HUY Đ NG
(Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) Gi phát l nh:……………. (Ký và ghi rõ h và tên)
Gi nh n l nh……………
M u PC18
BH theo Thông tư s 04/2004/TT-BCA
ngày 31-3-2004
M U GI Y CH NG NH N HU N LUY N
NGHI P V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
M u 18A: Dành cho C c C nh sát Phòng cháy và ch a cháy
M t trư c
M t sau
M u 18B: Dành cho Phòng C nh sát Phòng cháy và ch a cháy Công an t nh, thành ph tr c
thu c Trung ương
M t trư c:


C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p – T do – H nh phúc
--------------
GI Y CH NG NH N
HU N LUY N NGHI P V
PHÒNG CHÁY CH A CHÁY


S ………………………………….


M t sau
B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
................ Đ c l p – T do – H nh phúc
------- --------------

PHÒNG C NH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
CH NG NH N:

Ông/bà:……………………… Năm sinh:………………...
Nơi làm vi c/thư ng trú:………………………………….
Đã đư c hu n luy n nghi p v PCCC…………... ngày,
t ……/……/…… đ n……/……/……
……, ngày…… tháng…… năm……
Trư ng phòng C nh sát PCCC
(Ký tên, đóng d u)
Có giá tr s d ng trên c nư c* Kích thư c như M u 18A


(1)
………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u PC19
…………… Đ c l p – T do – H nh phúc BH theo Thông tư s
S :…… ------- 04/2004/TT-BCA ngày
31-3-2004
……….., ngày…… tháng…… năm………


QUY T Đ NH
ĐI U Đ NG L C LƯ NG PHƯƠNG TI N THAM GIA
HO T Đ NG PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
(2)
……………………………………………………………………..
- Căn c Lu t Phòng cháy và ch a cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
- Căn c Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi
ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy;
- Căn c Thông tư s 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 c a B Công an;
- Theo đ ngh c a ......................................................................................................................
QUY T Đ NH:
Đi u 1. Đi u đ ng l c lư ng và phương ti n c a ......................................................................
................................................................................................................................. g m:
- V ngư i: ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
- V phương ti n: ........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Th i gian đi u đ ng: ……ngày, k t ………. gi …….. ngày ……. tháng ……... năm ……… đ n
………. gi …….. ngày ……. tháng ……... năm……..
Đúng ………. gi …….. ngày ……. tháng ……... năm…… có m t t i: .......................................
…………………………………………………… đ .......................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Đi u 2. Ông/bà:...........................................................................................................................
ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./.

(2)
Nơi nh n: ……………………………………
- …………………… (Ký tên, đóng d u)
- ……………………
- ……………………
- ……………………
____________________
(1)
Tên cơ quan ch qu n c p trên và cơ quan c a ngư i ra quy t đ nh.
(2)
Ch c danh ngư i ký quy t đ nh.


C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u PC20
Đ c l p – T do – H nh phúc BH theo Thông tư s 04/2004/TT-BCA
------- ngày 31-3-2004


BIÊN B N KI M Đ NH
PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
H i…… gi …… phút, ngày…… tháng…… năm…… t i:..........................................................
....................................................................................................................................................
Chúng tôi g m:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Đã ti n hành ki m đ nh ch t lư ng, ch ng lo i, m u mã, s phương ti n phòng cháy và ch a
cháy ghi trang 2 và 3 c a.........................................................................................................
I. PHƯƠNG PHÁP KI M Đ NH:
1. M u th nghi m:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Ki m đ nh các thông s k thu t c a phương ti n phòng cháy ch a cháy:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
II. THI T B KI M Đ NH:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
III. K T QU KI M Đ NH
S
th Tên phương ti n Ký mã hi u Đơn v tính S lư ng Nơi s n xu t
t
Năm s n K t qu ki m đ nh các Yêu c u v thông s k thu t theo Nh n xét, đánh
xu t thông s k thu t tiêu chu n, Catalog giá
V. K T LU N
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Biên b n đư c l p thành …….. b n.


NGƯ I KI M Đ NH Đ I DI N CƠ QUAN KI M Đ NH
(Ghi rõ h tên) (Ký tên, đóng d u)
B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u PC21
C C C NH SÁT PCCC Đ c l p – T do – H nh phúc BH theo Thông tư s
------- 04/2004/TT-BCA ngày
S :……/KĐ-PCCC (…)
31-3-2004


GI Y CH NG NH N
KI M Đ NH PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY


- Căn c Lu t Phòng cháy và ch a cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
- Căn c Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi
hành m t s đi u c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy;
- Căn c Thông tư s 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 c a B Công an;
- Căn c k t qu ki m đ nh phương ti n phòng cháy và ch a cháy t i biên b n ki m đ nh ngày……
tháng…… năm…… c a ..........................................................................................................................
- Xét đ ngh c a ………………………………………… v vi c ki m đ nh phương ti n PCCC t i văn b n
s :…………………………… ngày…… tháng…… năm………,


C C C NH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
CH NG NH N:
Phương ti n/lô phương ti n:…………………………………………………………………… ghi t i trang 2
c a ..........................................................................................................................................................
T i th i đi m ki m đ nh, s phương ti n này b o đ m các thông s k thu t và đư c phép s d ng
trong công tác phòng cháy và ch a cháy.


Hà N i, ngày…… tháng…… năm……
C C TRƯ NG C C C NH SÁT PCCC
(Ký tên đóng d u)
B NG TH NG KÊ
PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY ĐÃ KI M Đ NH
S Ký Đơn S Nơi s n Năm s n S hi u
Tên phương ti n
th t hi u v lư ng xu t xu t ki m đ nh
M u PC22
BH theo Thông tư s 04/2004/TT-BCA
ngày 31-3-2004


M U D U, TEM TH M Đ NH CH T LƯ NG
PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
M u A:
Quy cách m u A:
- Ch t li u: Kim lo i, g , gi y…;
- Kích thư c: Chi u dài: 70mm; Chi u r ng: 40mm;
V ch chia cách mép trên 15mm; 1 nét, đ đ m nét 2pt;
- Khung vi n: Kép 2 nét đ u nhau; đ đ m nét 2pt;
- Ki u ch : B Công an: Ki u ch VnTime, Co ch 10, In hoa, In đ m;
C c C nh sát Phòng cháy và ch a cháy: Ki u ch VnTime, Co ch 7,5, In
hoa, In đ m;
Đã ki m đ nh: Ki u ch VnTime, Co ch 14, In hoa, In đ m;
S , Ngày tháng năm: Ki u ch VnTime, Co ch 13, In thư ng;
D u ch m: Đ co 9;
M u B:
Quy cách m u B:
- Ch t li u: Kim lo i, g , gi y…;
- Kích thư c: Chi u dài: 35mm; Chi u r ng: 40mm;
V ch chia cách mép trên 8mm; 1 nét, đ đ m 2pt;
- Khung vi n: Kép 2 nét đ u nhau; đ đ m nét 2pt;
- Ki u ch : B Công an: Ki u ch VnTime, Co ch 5, In hoa, In đ m;
C c C nh sát Phòng cháy và ch a cháy: Ki u ch VnTime, Co ch 4, In hoa,
In đ m;
Đã ki m đ nh: Ki u ch VnTime, Co ch 6,5, In hoa, In đ m;
S , Ngày tháng năm: Ki u ch VnTime, Co ch 7, In thư ng;
D u ch m: Đ co 7;
M u C:
Quy cách m u C:
- Ch t li u: Kim lo i, g , gi y…;
- Kích thư c: Chi u dài: 35mm; Chi u r ng: 10mm;
- Khung vi n: Kép 2 nét đ u nhau; đ đ m nét 2pt;
- Ki u ch : KĐ*PCCC: Ki u ch VnTime, Co ch 16, In hoa, In đ m;
M u D:
Quy cách m u D:
- Ch t li u: Kim lo i, g , gi y…;
- Kích thư c: Đư ng kính vòng tròn trong 10mm;
Đư ng kính vòng tròn ngoài 15mm;
- Khung vi n: Đư ng vi n ngoài 1 nét đ đ m 1pt;
Đư ng tròn trong 1 nét đ đ m 0.7pt;
- Ch KĐ: Ki u ch VnTime, Co ch 15, In hoa, In đ m;
- Ki u ch : C c C nh sát Phòng cháy và ch a cháy: Ki u ch VnHelvetlnsH, Co ch 7.


C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u PC23
Đ c l p – T do – H nh phúc BH theo Thông tư s 04/2004/TT-BCA
------- ngày 31-3-2004


ĐƠN Đ NGH
KI M Đ NH PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
Kính g i: …………………………………………………………………….
Đơn v /cá nhân: ..............................................................................................................................
Đ a ch : ...........................................................................................................................................
Đi n tho i:…………………………………………… Fax: ................................................................
Quy t đ nh thành l p doanh nghi p s ……………………………… ngày…… tháng…… năm .....
Đăng ký kinh doanh s ……………. ngày…… tháng…… năm…… t i ..........................................
S tài kho n:………………………………………. t i ngân hàng: ...................................................
H tên ngư i đ i di n pháp lu t:……………………………….Ch c danh: ....................................
CMND/h chi u s :……………………………… do:……………………… c p ngày……/……/......
H kh u thư ng trú:.......................................................................................................................
Đ ngh Quý cơ quan ki m đ nh và c p “Gi y ch ng nh n ki m đ nh phương ti n phòng
cháy ch a cháy” cho phương ti n/lô phương ti n: .....................................................................
ghi t i trang 2.


…………., ngày…… tháng…… năm……
NGƯ I LÀM ĐƠN
(Ký tên, đóng d u)


B NG TH NG KÊ
PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY Đ NGH KI M Đ NH
S th Ký Đơn S Nơi s n Năm s n
Tên phương ti n Ghi chú
t hi u v lư ng xu t xu t
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản