Thông tư 04/2004/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:56

0
88
lượt xem
9
download

Thông tư 04/2004/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2004/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển khu vực kinh tế tập thể 5 năm 2006 - 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2004/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. T h«ng t cña Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t sè 04/2004/TT­BKH  ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ viÖc híng dÉn x©y dùng  kÕ ho¹ch ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ tËp thÓ  5 n¨m 2006 – 2010 Thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh sè  177/2004/N§­CP ngµy 12 th¸ng   10 n¨m 2004 quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña   LuËt Hîp t¸c x∙ n¨m 2003, ChØ thÞ  sè  22/2003/CT­TTg ngµy   03 th¸ng 10 n¨m 2003 vÒ  tiÕp tôc thóc  ®Èy viÖc thùc hiÖn   NghÞ quyÕt Trung ¬ng 5 (khãa IX) vÒ kinh tÕ tËp thÓ; C¨n cø chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn  h¹n vµ  c¬  cÊu tæ   chøc cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  ®îc quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh   61/2003/N§­CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ; Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn mét sè néi dung chñ yÕu   vÒ  x©y dùng kÕ  ho¹ch vµ  ph¸t triÓn kinh tÕ  tËp thÓ  5 n¨m   2006 ­ 2010 nh sau: I. Ph¹m vi, ®èi tîng vµ c¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ¸p dông a. Khu vùc kinh tÕ tËp thÓ bao gåm c¸c lo¹i h×nh: (1) Hîp t¸c x∙ (HTX), bao gåm liªn hiÖp HTX, quü  tÝn  dông nh©n d©n vµ kinh tÕ cña x∙ viªn hîp t¸c x∙; (2)   Tæ   hîp   t¸c   x∙   ®∙   ®îc   UBND   x∙,   phêng,   thÞ   trÊn  chøng thùc. b.Th«ng t nµy híng dÉn c¸c Bé, ngµnh, UBND tØnh thµnh  phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   x©y   dùng   kÕ   ho¹ch   ph¸t   triÓn  kinh tÕ tËp thÓ 5 n¨m 2006 ­ 2010. 2. C¨n cø x©y dùng kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn khu vùc kinh  tÕ tËp thÓ 5 n¨m 2006 ­ 2010 a. NghÞ  quyÕt §¹i héi IX NghÞ  quyÕt sè  13, Héi nghÞ  Ban chÊp hµnh Trung ¬ng 5, Khãa IX vÒ kinh tÕ tËp thÓ; b. LuËt HTX n¨m 2003 vµ NghÞ ®Þnh 177/2004/N§­CP ngµy  12 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt híng  dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt HTX n¨m 2003; c.   ChØ   thÞ   sè   22/2003/CT­TTg   ngµy   03   th¸ng   10   n¨m   2003 vÒ tiÕp tôc thóc ®Èy viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung   ¬ng 5 (khãa IX) vÒ kinh tÕ tËp thÓ.
 2. I I .   M é t   s è   y ª u   c Ç u   ® è i   v í i   v i Ö c   x © y   d ù n g   k Õ   h o ¹ c h  p h ¸ t   t r i Ó n   k h u   v ù c   k i n h   t Õ   t Ë p   t h Ó   5   n ¨ m   2 0 0 6   ­  2010 1. KÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  tËp thÓ  5 n¨m 2006 ­  2010 ph¶i  ®Æt trong kÕ  ho¹ch tæng thÓ  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi chung cña c¶ níc, cña  ®Þa ph¬ng, cña ngµnh vµ  trong  mèi  quan  hÖ  víi  c¸c  thµnh  phÇn kinh  tÕ  kh¸c;  cÇn  b¸m   s¸t   vµ   cô   thÓ   hãa   c¸c   môc   tiªu   ®îc   x¸c   ®Þnh   trong  chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi 2001 ­ 2010 chung  cña c¶ níc, kÕ  ho¹ch 5 n¨m ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi  2006 ­ 2010, quy ho¹ch tæng thÓ  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙  héi,   quy   ho¹ch   ph¸t   triÓn   ngµnh   vµ   c¸c   chiÕn   lîc   ph¸t  triÓn  c¸c  ngµnh,   ®Þa   ph¬ng   ®∙   ®îc   phª   duyÖt,  chiÕn   lîc  toµn diÖn  vÒ  t¨ng  trëng  vµ  xãa  ®ãi gi¶m  nghÌo,  c¸c môc  tiªu ph¸t triÓn thiªn niªn kû cña ViÖt Nam. 2. KÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  tËp thÓ  5 n¨m 2006 ­  2010 ph¶i phï  hîp víi yªu cÇu  ®æi míi vµ  yªu cÇu cña môc   tiªu   c«ng   nghiÖp   hãa,   hiÖn   ®¹i   hãa   ®Êt   níc   trong   tiÕn  tr×nh héi nhËp kinh tÕ  quèc tÕ. Tõ  n¨m 2006 níc ta héi  nhËp  ®Çy  ®ñ  vµo khu vùc mËu dÞch tù  do ASEAN vµ  cã  thÓ  trë   thµnh   thµnh   viªn   cña   Tæ   chøc   th¬ng   m¹i   thÕ   giíi  (WTO), cã ®îc c¬ héi míi cho sù ph¸t triÓn ®ång thêi ®øng  tríc nhiÒu th¸ch thøc to lín  ®ßi hái ph¶i huy  ®éng vµ  sö  dông hiÖu qu¶ cao mäi nguån lùc cho ph¸t triÓn. KÕ  ho¹ch  ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ tËp thÓ 5 n¨m 2006 ­ 2010 ph¶i   gãp phÇn n©ng cao søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ  vµ  n©ng  cao chÊt lîng ph¸t triÓn ®Êt níc. 3. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ  ho¹ch cÇn tæ chøc lÊy  ý kiÕn réng r∙i cña c¸c tÇng líp céng ®ång d©n c , c¸c nhµ  khoa häc, c¸c c¬ quan qu¶n lý liªn quan mËt thiÕt víi khu  vùc kinh tÕ  tËp thÓ, c¸c hîp t¸c x∙, x∙ viªn hîp t¸c x∙,   ®¶m b¶o kÕ ho¹ch ®îc x©y dùng mang tÝnh thùc tiÔn cao. 4. Khi x©y dùng KÕ  ho¹ch ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ  tËp thÓ  5 n¨m 2006 ­ 2010, mét mÆt cÇn quan t©m c¸c chØ  tiªu sè  lîng,  mÆt kh¸c ph¶i  ®Æc biÖt  chó  träng  c¸c chØ  tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ nh doanh lîi, n¨ng suÊt lao  ®éng,   v.v...;   chÊt   lîng   t¨ng   trëng,   ph¸t   triÓn,   nhÊt   lµ   chØ  tiªu x∙ héi cña khu vùc nh  hiÖu qu¶ dÞch vô  cña HTX  ®èi  víi x∙ viªn vµ  kinh tÕ  hé  x∙ viªn HTX, møc  ®é  c¹nh tranh   s¶n phÈm cña c¸c HTX, t¹o viÖc lµm míi, thu nhËp vµ  møc  sèng, tû  lÖ   ®ãi nghÌo cña x∙ viªn vµ  ngêi lao  ®éng trong  HTX,   dÞch   vô   cña   HTX   phôc   vô   ®êi   sèng   x∙   viªn   vµ   céng  ®ång   d©n   c  nh  gi¸o   dôc   ®µo   t¹o,   y   tÕ   vµ   ch¨m   sãc   søc  khoÎ. 5. Trong x©y dùng KÕ  ho¹ch 5 n¨m cÇn chó   ý  ¸p dông  c¸c tiªu chuÈn  vµ  ph¬ng  ph¸p  tÝnh to¸n cña quèc  tÕ   ®èi 
 3. víi c¸c chØ tiªu nh  gi¸ trÞ  s¶n xuÊt, gi¸ trÞ  gia t¨ng,  l∙i, lç, nî xÊu (®Æc biÖt ®èi víi Quü tÝn dông nh©n d©n),  chuÈn   ®ãi   nghÌo   ,   v.v....;   ¸p   dông   chØ   tiªu,   sè   liÖu   chuÈn mang tÝnh thèng nhÊt trong toµn quèc. III. Néi dung kÕ ho¹ch ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ  tËp thÓ 5 n¨m 2006 ­ 2010 1. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng khu vùc kinh tÕ tËp thÓ a. Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ §¸nh   gi¸   thùc   tr¹ng   ph¸t   triÓn   khu   vùc   kinh   tÕ   tËp  thÓ ph¶i trªn c¬ së nguyªn t¾c sau ®©y: (1) Kh¸ch quan, trung thùc, kh«ng nÐ  tr¸nh yÕu kÐm,  khuyÕt ®iÓm, ®ång thêi nªu râ thµnh tùu; (2) Toµn diÖn trªn tÊt c¶ c¸c mÆt, tÊt c¶ c¸c ngµnh  cña khu vùc kinh tÕ  tËp thÓ; tõ  chñ  tr¬ng, c¬  chÕ, chÝnh  s¸ch  ®Õn tæ chøc thùc hiÖn trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc;  ®Æt  khu vùc kinh tÕ tËp thÓ trong tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi chung cña c¶ níc, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng; (3)   TiÕp   thu   kinh   nghiÖm   quèc   tÕ   trong   ph¸t   triÓn   kinh tÕ  tËp thÓ, nhÊt lµ  vai trß cña khu vùc kinh tÕ  tËp   thÓ, hîp t¸c x∙ trong thÕ kû 21; (4) Nªu bËt triÓn väng ph¸t triÓn cña khu vùc kinh tÕ   tËp thÓ, nhÊt lµ  vai trß cña khu vùc kinh tÕ  tËp thÓ   ®Ó  ph¸t huy. b. §èi tîng  ®¸nh gi¸ trong kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh  tÕ   tËp   thÓ   5  n¨m   2006  ­   2010   ®îc   quy   ®Þnh   t¹i   tiÕt   a,  ®iÓm 1, môc I cña Th«ng t nµy. c. Mèc thêi gian ®¸nh gi¸ §¸nh   gi¸   thùc   tr¹ng   chuyÓn   ®æi,   ph¸t   triÓn   cña   khu  vùc kinh tÕ tËp thÓ giai ®o¹n tõ 2001 ®Õn hÕt 2005. d. C¸c néi dung ®¸nh gi¸: (1) §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu, chñ  tr¬ng,  chÝnh s¸ch  ®∙  ®îc §¶ng, Quèc héi vµ  ChÝnh phñ  th«ng qua,   c«ng t¸c chØ  ®¹o thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn khu  vùc kinh tÕ  tËp thÓ, chØ  ®¹o  ®iÒu hµnh cña c¸c Bé  ngµnh  vµ  chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng; c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh,  hoµn thiÖn vµ n©ng cao n¨ng lùc bé m¸y qu¶n lý nhµ n íc vÒ  kinh tÕ tËp thÓ. (2)   §¸nh   gi¸   thùc   tr¹ng   khai   th¸c   vµ   sö   dông   c¸c   nguån lùc cña khu vùc kinh tÕ  tËp thÓ  trªn c¸c mÆt: khai  th¸c nguån  ®Êt  ®ai vµ  thùc tr¹ng sö  dông  ®Êt  ®ai cña khu 
 4. vùc kinh tÕ  tËp thÓ; nguån lao  ®éng; tiÒm n¨ng khoa häc,  c«ng nghÖ; c¸c nguån lùc tµi chÝnh: hç  trî  cña ng©n s¸ch  Nhµ  níc, néi lùc cña HTX, cña x∙ viªn vµ  cña céng  ®ång  v.v... (3)  §¸nh  gi¸ sù  tham  gia  cña ngêi  d©n vµ  céng   ®ßng  trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ  tËp thÓ;  ®¸nh gi¸ c¸c  chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p ®∙ triÓn khai trong viÖc t¹o ®iÒu   kiÖn cho ngêi d©n tù nguyÖn tham gia HTX. (4)  §¸nh  gi¸ sù  ph¸t  triÓn  cña  khu vùc  kinh tÕ   tËp  thÓ  cÇn ph©n tÝch, so s¸nh víi c¸c chØ tiªu chung vÒ  c¬  cÊu kinh tÕ  vµ  thµnh phÇn kinh tÕ, ph¸t triÓn kinh tÕ  ­  x∙   héi   cña   c¶   níc,   cña   ngµnh   vµ   ®Þa   ph¬ng   trong   tiÕn  tr×nh ®æi míi quan hÖ s¶n xu¸t vµ ph¸t triÓn lùc lîng s¶n  xuÊt phôc vô  c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn  ®¹i ho¸  ®Êt  níc, gi¶i phãng mäi nguån lùc cho ph¸t triÓn ®Êt níc. (5) Lµm râ  nh÷ng kÕt qu¶ vµ  thµnh tùu, nh÷ng tån t¹i  vµ   yÕu   kÐm   trong   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   tËp   thÓ,   chØ   râ  nguyªn nh©n vµ tr¸ch nhiÖm cña tõng ngµnh, tõng cÊp; tæng   kÕt c¸c bµi häc kinh nghiÖm, nh÷ng nh©n tè  míi, m« h×nh  míi vÒ  HTX vµ  tæ hîp t¸c trong qu¸ tr×nh  ®æi míi vµ  ph¸t   triÓn khu vùc kinh tÕ  tËp thÓ   ®Ó  phæ biÕn vµ  nh©n réng,  còng nh  gãp phÇn  tiÕp  tôc hoµn thiÖn  m«i  trêng  thÓ  chÕ  cho khu vùc kinh tÕ tËp thÓ. (6)   Trong   ®¸nh   gi¸,   nhËn   ®Þnh   cÇn   cã   sè   liÖu   chøng  minh. 2. Dù  b¸o t×nh h×nh trong níc vµ  quèc tÕ; ph©n tÝch  nh÷ng yÕu tè  t¸c  ®éng  ®Õn ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ  tËp  thÓ trong 5 n¨m tíi cña ngµnh ®Þa ph¬ng. Trong x©y dùng kÕ ho¹ch, cÇn tham kh¶o dù b¸o vÒ: (1)   xu híng ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ  níc ta vµ  thÕ  giíi; (2) sù  chuyÓn dÞch c¬  cÊu c¸c thµnh phÇn kinh tÕ;  (3) nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n t¸c ®éng ®Õn khu vùc kinh  tÕ  tËp thÓ; (4) kinh nghiÖm  ph¸t triÓn  HTX cña c¸c níc  trªn thÕ giíi. 3. X¸c  ®Þnh c¸c môc tiªu, nhiÖm vô  cña kÕ  ho¹ch ph¸t  triÓn khu vùc kinh tÕ tËp thÓ 5 n¨m 2006 ­ 2010 a. Môc tiªu tæng qu¸t (1) Môc tiªu tæng qu¸t ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ tËp   thÓ   ®∙   ®îc   NghÞ   quyÕt   §¹i   héi   §¶ng   kho¸   IX   x¸c   ®Þnh:  "Kinh tÕ  tËp thÓ  ph¸t triÓn víi nhiÒu h×nh thøc hîp t¸c  ®a d¹ng, trong ®ã HTX lµ nßng cèt", "kinh tÕ nhµ níc cïng  víi   kinh   tÕ   tËp   thÓ   ngµy   cµng   trë   thµnh   nÒn   t¶ng   v÷ng  ch¾c cña nÒn kinh  tÕ  quèc  d©n".  NghÞ  quyÕt  Trung  ¬ng 5  kho¸ IX  ®∙ chØ râ  "Môc tiªu tõ  nay  ®Õn n¨m 2010 lµ:  ®a  kinh tÕ  tËp thÓ  tho¸t khái nh÷ng yÕu kÐm hiÖn nay, phÊn 
 5. ®Êu  ®¹t tèc  ®é  t¨ng trëng cao h¬n, tiÕn tíi cã  tû  träng  ngµy cµng lín h¬n trong GDP cña nÒn kinh tÕ". (2) C¨n cø môc tiªu tæng qu¸t nªu t¹i  ®iÓm (1), tiÕt  a, kho¶n 3, môc II cña Th«ng t nµy, Bé, ngµnh, UBND tØnh,  thµnh  phè  thuéc  Trung  ¬ng x¸c  ®Þnh môc tiªu  cô  thÓ  cña  ngµnh,   ®Þa ph¬ng  vÒ  ph¸t  triÓn  kinh tÕ  tËp thÓ,  ®a khu  vùc   kinh   tÕ   tËp   thÓ,   nhÊt   lµ   HTX   ngµy   cµng   v÷ng   m¹nh,  ho¹t  ®éng   ®óng  theo c¸c nguyªn  t¾c LuËt Hîp t¸c x∙ quy  ®Þnh, thu hót ngµy cµng nhiÒu x∙ viªn tham gia HTX, lµm  tèt c¶ vai trß kinh tÕ vµ vai trß x∙ héi trong ph¸t triÓn   ®Êt níc. b. §Þnh híng chung ph¸t triÓn kinh tÕ tËp thÓ KÕ  ho¹ch 5 n¨m  ®Ò  ra  ®îc  ®Þnh híng chung ph¸t triÓn  khu vùc kinh tÕ tËp thÓ, vÒ c¸c mÆt: (1)   ChuyÓn   ®æi,   khuyÕn   khÝch,   thµnh   lËp   míi   HTX;  khuyÕn   khÝch   tæ   hîp   t¸c   ph¸t   triÓn   tiÕn   tíi   thµnh   lËp  HTX; (2) N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c HTX; n©ng cao   ®ãng gãp cña khu vùc kinh tÕ  tËp thÓ  vµo t¨ng trëng kinh  tÕ, xo¸  ®ãi gi¶m nghÌo mét c¸ch bÒn v÷ng, t¹o thªm viÖc  lµm míi vµ b¶o vÖ m«i trêng. (3)   N©ng   cao   vai   trß   cña   khu   vùc   kinh   tÕ   tËp   thÓ  trong   phôc   vô   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   vµ   ®êi   sèng   cña   x∙  viªn, ®êi sèng céng ®ång nh y tÕ, gi¸o dôc, thÓ thao, v¨n  ho¸   v.v....   kinh   tÕ   cña   x∙   viªn   lµ   bé   phËn   h÷u   c¬   cña  HTX, tæ hîp t¸c; (4) Ph¸t triÓn liªn kÕt, liªn doanh gi÷a HTX víi nhau   vµ   gi÷a   HTX   víi   c¸c   doanh   nghiÖp   thuéc   mäi   thµnh   phÇn  kinh tÕ, víi nhµ   ®Çu t níc ngoµi, tiÕn tíi thµnh lËp c¸c  tËp  ®oµn hoÆc hiÖp héi HTX cã  tiÒm lùc m¹nh vµ  n¨ng lùc  c¹nh tranh cao; (5)   KhuyÕn   khÝch   HTX   thµnh   lËp   hoÆc   tham   gia   thµnh   lËp hiÖp héi ngµnh nghÒ; (6) KhuyÕn khÝch HTX øng dông tiÕn bé  khoa häc ­ kü  thuËt, c«ng nghÖ b¶o vÖ m«i trêng; (7) KhuyÕn khÝch HTX  ®Çu t  cho gi¸o dôc,  ®µo t¹o x∙  viªn, con em x∙ viªn. c. C¸c nhiÖm vô, môc tiªu cô  thÓ  ph¸t triÓn khu vùc  kinh tÕ tËp thÓ cña tõng ngµnh, ®Þa ph¬ng; Trªn   c¬   së   môc   tiªu   tæng   qu¸t   vµ   ®Þnh   híng   ph¸t  triÓn, c¸c Bé, ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng cÇn cô  thÓ  ho¸ c¸c môc  tiªu ph¸t triÓn vµ  nhiÖm vô  cô  thÓ  trong kÕ  ho¹ch 5 n¨m  tíi cña ngµnh, ®Þa ph¬ng, tËp trung chñ yÕu vµo nh÷ng vÊn  ®Ò sau:
 6. (1)   Dù   b¸o   xu   híng   ph¸t   triÓn   khu   vùc   kinh   tÕ   tËp  thÓ: + X¸c   ®Þnh  nhu cÇu  hîp t¸c,  liªn  kÕt s¶n  xuÊt kinh  doanh cña c¸c t¸c nh©n (hé, doanh nghiÖp,...); +   Sè   lîng   HTX,   liªn   hiÖp   HTX,   x∙   viªn   vµ   ngêi   lao  ®éng trong HTX: sè  lîng tæ hîp t¸c vµ  thµnh viªn tæ hîp  t¸c. + C¸c chØ tiªu ph¸t triÓn: Gi¸ trÞ  s¶n xuÊt, gi¸ trÞ  gia t¨ng (cã  thÓ  x©y dùng  c¸c  ph¬ng  ¸n kh¸c  nhau:  cao,  võa, ph¶i  vµ  thÊp  phï  hîp  víi  nguån  lùc huy  ®éng,  t×nh  h×nh thùc tÕ, nhÊt lµ  c¸c khã  kh¨n bÊt thêng cã  thÓ  x¶y  ra),   sè   x∙   viªn   tham   gia   HTX,   lao   ®éng   lµm   viÖc   trong  HTX, gi¸ trÞ  dÞch vô  HTX cung cÊp cho x∙ viªn, tû  suÊt  lîi   nhuËn   trªn   vèn,   n¨ng   suÊt   lao   ®éng,   thu   nhËp   b×nh  qu©n lao ®éng trong HTX, v.v..... + So s¸nh víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c vµ chØ tiªu  chung cña ngµnh, ®Þa ph¬ng; + Chó   ý  ph¸t triÓn mét sè  m« h×nh HTX nh : hîp t¸c x∙  s¶n xuÊt kinh doanh chung, cung cÊp dÞch vô  phôc vô  s¶n  xuÊt ­ kinh doanh  ®èi víi kinh tÕ  x∙ viªn; võa cung cÊp  dÞch vô  cho s¶n xuÊt ­ kinh doanh cña x∙ viªn võa cung  cÊp cho thÞ  trêng; cung cÊp dÞch vô  x∙ héi,  ®êi sèng cho  x∙ viªn vµ céng ®ång; (2) Dù  b¸o vµi trß cña khu vùc kinh tÕ  tËp thÓ  trong  qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬  cÊu c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, tõ  ®ã  x¸c  ®Þnh râ  tiÒm n¨ng cña khu vùc kinh tÕ  tËp thÓ   ®Ó  tËp trung ph¸t huy, gãp phÇn  ®æi míi quan hÖ  s¶n xuÊt vµ  ph¸t   triÓn   lùc   lîng   s¶n   xuÊt   phôc   vô   c«ng   nghiÖp   ho¸,  hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc cña c¸c ngµnh, ®Þa ph¬ng. (3)  X¸c  ®Þnh   ®Þnh  híng  kinh  tÕ  cña khu  vùc kinh  tÕ  tËp   thÓ:   t¨ng  n¨ng   suÊt,   gi¶m  gi¸  thµnh,   t¨ng  søc  c¹nh   tranh   cña   s¶n   phÈm,   t¨ng   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   vµ   n©ng   cao  hiÖu qu¶ dÞch vô  cña hîp t¸c x∙ phôc vô  kinh tÕ  x∙ viªn,   hîp lý  ho¸ s¶n xuÊt, kinh doanh, ph¸t huy tèi  ®a c¸c lîi  Ých vµ lîi thÕ cña kinh tÕ tËp thÓ v.v... (4) X¸c ®Þnh ®Þnh híng x∙ héi cña khu vùc kinh tÕ tËp  thÓ: C¶i thiÖn   ®êi sèng x∙ viªn vµ  céng  ®ång;  t¬ng  hç,  gióp  ®ì  lÉn nhau gi÷a c¸c x∙ viªn trong cuéc sèng; ph¸t  triÓn c¸c ho¹t  ®éng x∙ héi mang tÝnh céng  ®ång nh  y tÕ,  gi¸o   dôc,   thÓ   thao,   v¨n   ho¸,   ®iÖn   v.v...   xo¸   ®ãi   gi¶m  nghÌo mét c¸ch bÒn v÷ng, n©ng cao ®êi sèng tinh thÇn, v¨n   ho¸ v.v... C¸c   Bé,   ngµnh,   UBND   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   trung  ¬ng   ¸p   dông   mét   c¸ch   phï   hîp   c¸c   chØ   tiªu   ph¸t  triÓn kinh tÕ tËp thÓ trong kú kÕ ho¹ch 5 n¨m bao gåm c¸c   chØ tiªu  ®Þnh híng kÕ  ho¹ch, c¸c chØ tiªu tham kh¶o phôc  
 7. vô  x©y dùng kÕ  ho¹ch, c¸c chØ tiªu c¬  b¶n vÒ  HTX  ® îc thÓ  hiÖn t¹i phô  lôc 1, 2 vµ  3 kÌm theo Th«ng t  nµy. C¸c Bé,  ngµnh híng dÉn chi tiÕt ¸p dông vµ  nghiÖp vô  tÝnh to¸n,  hoÆc bæ sung c¸c chØ tiªu cho ngµnh m×nh, nÕu cÇn. d.   X©y   dùng   Ch¬ng   tr×nh   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   tËp   thÓ  ®Õn n¨m 2010 cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng (1) C¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng x¸c ®Þnh nhiÖm vô  u tiªn  khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ  tËp thÓ  trong 5 n¨m tíi  lµm c¬  së  cho viÖc x©y dùng Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh  tÕ  tËp thÓ  2006 ­ 2010 cña Bé, ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng nh»m  gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi, kinh tÕ tËp thÓ 5 n¨m cña ngµnh, ®Þa ph¬ng. ViÖc x¸c  ®Þnh c¸c nhiÖm vô  u tiªn cÇn dùa trªn c¬  së  kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi 5 n¨m 2006 ­ 2010  cña Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng vµ  c¨n cø vµo yªu cÇu, môc tiªu  ph¸t triÓn  kinh tÕ  tËp thÓ  cã   ý  nghÜa  xuyªn  suèt trong  tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña khu vùc kinh tÕ tËp thÓ   trong 5 n¨m tíi. (2) X¸c  ®Þnh danh môc dù  ¸n  u tiªn  ®Çu t  ph¸t triÓn  b»ng mäi nguån vèn, trong  ®ã  lµm râ  môc tiªu, tiÕn  ®é  vµ  kÕt qu¶, ph¬ng ¸n huy ®éng vµ bè trÝ c¸c nguån vèn (nguån  cña Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng, nguån vèn vay, nguån hç  trî  tõ  ng©n s¸ch Nhµ  níc, nguån hç  trî  quèc tÕ, nguån kh¸c); dù   kiÕn   t¸c   ®éng   cña   c¸c   dù   ¸n  u   tiªn   tíi   ph¸t   triÓn   cña  ngµnh, ®Þa ph¬ng nãi chung vµ cña khu vùc kinh tÕ tËp thÓ  nãi riªng. (3) X©y dùng c¸c biÖn ph¸p cô  thÓ, nhÊt lµ  biÖn ph¸p  chØ  ®¹o  ®iÒu hµnh cña c¸c c¬  quan, tæ chøc cã  liªn quan,  c¬ chÕ, chÝnh s¸ch b¶o ®¶m cho viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c  dù  ¸n. CÇn chó  träng c¸c biÖn  ph¸p  quan träng  sau   ®©y:  tuyªn truyÒn, phæ biÕn thùc thi LuËt HTX;  ®µo t¹o båi d ­ ìng c¸n bé  vµ  x∙ viªn HTX; x©y dùng m« h×nh HTX; hç  trî  HTX x©y dùng c¬  së  h¹  tÇng phôc vô  s¶n xuÊt vµ   ®êi sèng  cña x∙ viªn vµ céng ®ång; hç trî HTX xóc tiÕn th¬ng m¹i. Trªn c¬ së c¸c Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ tËp thÓ  2006 ­ 2010 cña c¸c Bé, ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng, Bé  KÕ  ho¹ch  vµ  §Çu t  tæng hîp t×nh h×nh tr×nh ChÝnh phñ  Ch¬ng tr×nh  môc tiªu quèc gia ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ  tËp thÓ  5  n¨m 2006 ­ 2010. d. KÕ  ho¹ch ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ  tËp thÓ  (bao  gåm ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ tËp thÓ) 5 n¨m  2006 ­ 2010 cña Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng cÇn  ®îc cô  thÓ  ho¸  thµnh  kÕ  ho¹ch  ph¸t triÓn  khu  vùc  kinh  tÕ  tËp  thÓ  hµng  n¨m phï  hîp tiÕn  ®é  chung  x©y  dùng  kÕ  ho¹ch  ph¸t triÓn  kinh tÕ ­ x∙ héi n¨m vµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. 4. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn
 8. C¸c   bé,   ngµnh,   UBND   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng  tuú   ®iÒu  kiÖn cô  thÓ  cña ngµnh,   ®Þa  ph¬ng  ®Ò  xuÊt c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ  tËp thÓ,  tËp trung vµo mét sè nhãm gi¶i ph¸p chñ yÕu sau ®©y: a. Huy  ®éng c¸c nguån lùc ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ  tËp thÓ  (1) Rµ so¸t toµn bé nguån lùc vµ dù b¸o kh¶ n¨ng khai  th¸c; huy ®éng ®Ó ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ tËp thÓ, bao  gåm: ®Êt ®ai, tµi nguyªn, lîi thÕ so s¸ch, vèn tù cã, vèn  huy  ®éng x∙ viªn, vèn vay quü  tÝn dông nh©n d©n vµ  ng©n  hµng th¬ng m¹i, vèn tõ  c¸c Ch¬ng tr×nh quèc gia, vèn hç  trî ng©n s¸ch Nhµ níc vµ c¸c nguån vèn kh¸c. (2) §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ huy ®éng vµ n©ng cao  hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc cho ph¸t triÓn kinh tÕ tËp  thÓ, HTX. b.   X©y   dùng   vµ   triÓn   khai   thùc   hiÖn   c¬   chÕ,   chÝnh   s¸ch ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ tËp thÓ. Trªn   c¬   së   khung   c¬   chÕ   chÝnh   s¸ch   chung   cña   ChÝnh  phñ, c¸c Bé, ngµnh, UBND c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc   Trung ¬ng nghiªn cøu cô  thÓ  ho¸ mét c¸ch phï  hîp ¸p dông  cho ngµnh, ®Þa ph¬ng m×nh, lu ý cô thÓ ho¸ c¸c chÝnh s¸ch  ®∙  ®îc  ®Ò  cËp trong NghÞ  quyÕt sè  13, Héi nghÞ  Ban chÊp  hµnh Trung ¬ng V, Kho¸ IX vÒ: ChÝnh s¸ch  ®µo t¹o vµ  ph¸t  triÓn nguån nh©n lùc; ChÝnh s¸ch  ®Êt  ®ai; ChÝnh s¸ch tµi  chÝnh ­ tÝn dông; ChÝnh s¸ch hç  trî  vÒ  khoa häc ­ c«ng  nghÖ;  ChÝnh  s¸ch hç  trî  tiÕp thÞ  vµ  më  réng thÞ  trêng;  ChÝnh s¸ch ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng. c.  Hoµn thiÖn  c«ng  t¸c  tæ chøc  qu¶n lý   nhµ  níc  ®èi  víi kinh tÕ tËp thÓ (1)   C¸c   Bé,   ngµnh   vµ   UBND   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc  Trung  ¬ng  ®¸nh gi¸ t×nh  h×nh  c«ng t¸c tæ chøc bé  m¸y qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi khu vùc kinh tÕ tËp thÓ, ®¸nh   gi¸   kÕt   qu¶   triÓn   khai   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô   theo   NghÞ   quyÕt cña §¶ng, quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ChØ thÞ cña Thñ  tíng   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   94/2002/Q§­TTg   ngµy   17   th¸ng   7   n¨m  2002 vµ ChØ thÞ 22/2003/CT­TTg ngµy 03 th¸ng 10 n¨m 2003,  kiÕn nghÞ  ChÝnh phñ  c¸c biÖn ph¸p kiÖn toµn bé  m¸y qu¶n  lý nhµ níc ®èi víi kinh tÕ tËp thÓ; (2)   C¸c   bé,   ngµnh,   UBND   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc Trung ¬ng khÈn tr¬ng chØ  ®¹o thµnh lËp bé  m¸y qu¶n   lý  chuyªn tr¸ch thÝch hîp thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  qu¶n lý  nhµ  níc  ®èi víi khu vùc kinh tÕ  tËp thÓ  t¹i c¸c cÊp theo   ChØ thÞ  22/2003/CT­TTg ngµy 03 th¸ng 10 n¨m 2003 cña Thñ  tíng   ChÝnh   phñ,   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy  05/11/2002 quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé, NghÞ ®Þnh 171/2004/
 9. N§­CP vµ  NghÞ   ®Þnh sè  172/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 9 n¨m  2004 cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh tæ chøc c¸c c¬  quan chuyªn  m«n thuéc UBND cÊp tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng  vµ   UBND   huyÖn,   quËn,   thÞ   x∙,   thµnh   phè   thuéc   tØnh;   x©y   dùng quy chÕ  vÒ  mèi quan hÖ  c«ng t¸c gi÷a c¸c cÊp, gi÷a  c¬   quan,   bé   phËn   liªn   quan   vÒ   qu¶n   lý   nhµ   níc   ®èi   víi  kinh tÕ tËp thÓ; quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸n bé,  c¬  quan  ®îc ph©n c«ng thùc hiÖn nhiÖm vô  vÒ  qu¶n lý  nhµ  níc ®èi víi kinh tÕ tËp thÓ. (3)  Nghiªn  cøu  nhu cÇu  vµ   ®Ò  xuÊt  c¸c gi¶i  ph¸p  vÒ  ®µo t¹o, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho kiÖn toµn bé  m¸y  qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ tËp thÓ, HTX. IV. Tæ chøc thùc hiÖn 1. C¸c c«ng viÖc cÇn thiÕt phôc vô  x©y dùng KÕ  ho¹ch  ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ tËp thÓ 5 n¨m 2006 ­ 2010 §Ó  x©y dùng kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  tËp thÓ, c¸c  Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng: a. KhÈn tr¬ng kiÖn toµn c«ng t¸c tæ chøc, bé  m¸y c¸n  bé theo dâi khu vùc kinh tÕ tËp thÓ ® îc nªu t¹i tiÕt (2),  kho¶n c, §iÓm 4, Môc III cña Th«ng t nµy; b. Tæ chøc hÖ  thèng thu thËp vµ  xö  lý  sè  liÖu vÒ  khu   vùc kinh tÕ  tËp thÓ  phôc vô  cho viÖc x©y dùng kÕ  ho¹ch;  tæ chøc ®iÒu tra t×nh h×nh c¬ b¶n cña c¸c HTX; hoµn thiÖn  chÕ   ®é  th«ng tin b¸o c¸o gi÷a c¸c cÊp qu¶n lý  nhµ  n íc vÒ  kinh tÕ tËp thÓ, HTX; c.   Tæ   chøc   nghiªn   cøu,   x©y   dùng   kÕ   ho¹ch   vµ   ch¬ng  tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ  tËp thÓ  5 n¨m 2006 ­ 2010 cña  Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng. 2. TiÕn ®é x©y dùng kÕ ho¹ch C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn  khu vùc kinh tÕ  tËp thÓ  5 n¨m 2006 ­ 2010 theo tiÕn  ®é  sau: a. §Õn hÕt th¸ng 03 n¨m 2005: C¸c Bé, ngµnh, UBND c¸c   tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng hoµn thµnh kÕ  ho¹ch  ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ  tËp thÓ  5 n¨m 2006 ­2010 cña  Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng vµ göi vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t; b. Tõ  th¸ng 04 n¨m 2005  ®Õn th¸ng 06 n¨m 2005: Bé  KÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t  phèi hîp víi c¸c c¬  quan liªn quan tæng  hîp kÕ  ho¹ch 5 n¨m cña c¸c Bé, ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng, x©y  dùng kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ  tËp thÓ  5 n¨m  2006 ­ 2010 cña c¶ níc; tæ chøc héi th¶o lÊy  ý  kiÕn hoµn  
 10. chØnh   dù   th¶o   vµ   thèng   nhÊt   víi   Bé,   ngµnh,   UBND   tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vÒ kÕ ho¹ch 5 n¨m; c. Th¸ng 7 n¨m 2005, Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t tr×nh ChÝnh  phñ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ tËp thÓ 5 n¨m 2006 ­ 2010   (bao gåm ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia ph¸t triÓn kinh tÕ   tËp   thÓ)   cña   c¶   níc;   c¸c   Bé,   ngµnh   tr×nh   ChÝnh   phñ   kÕ  ho¹ch   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   tËp   thÓ   vÒ   ngµnh;   UBND   tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tr×nh H§ND tØnh, thµnh phè  kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ tËp thÓ cña tØnh, thµnh phè. 3. ChÕ ®é b¸o c¸o Hµng n¨m, c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng cã  b¸o c¸o vÒ  Bé  KÕ ho¹ch vµ ®Çu t t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn  khu vùc kinh tÕ tËp thÓ. C¸c   Bé:   N«ng   nghiÖp   vµ   ph¸t   triÓn   n«ng   th«n,   Th¬ng  m¹i, C«ng nghiÖp, Giao th«ng vËn t¶i, X©y dùng, Thuû s¶n,   Gi¸o dôc vµ   ®µo t¹o, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam x©y dùng  kÕ   ho¹ch   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   tËp   thÓ   2006   ­   2010   thuéc  lÜnh vùc Bé, ngµnh phô  tr¸ch göi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  vµ  tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ. UBND   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   x©y  dùng kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  tËp thÓ  2006 ­ 2010 cña  ®Þa ph¬ng göi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  vµ  tr×nh H§ND tØnh,  thµnh phè. Bé kÕ ho¹ch vµ §Çu t chØ tr× phèi hîp víi c¸c c¬ quan  cã  liªn quan x©y dùng b¸o c¸o tæng hîp vÒ  kÕ  ho¹ch ph¸t  triÓn kinh tÕ  tËp thÓ  5 n¨m 2006 ­ 2010 cña c¶ n íc tr×nh  Thñ tíng ChÝnh phñ. Bé   trëng,  Thñ   trëng  c¸c c¬   quan ngang    Bé,  c¬  quan  thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh   phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chØ  ®¹o thùc hiÖn c¸c néi dung  híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  khã  kh¨n víng m¾c  ®Ò  nghÞ  kÞp thêi ph¶n ¸nh vÒ  Bé  kÕ  ho¹ch vµ  §Çu t   ®Ó  xem  xÐt, gi¶i quyÕt.
 11. Phô lôc 1: C¸c chØ tiªu ®Þnh híng kÕ ho¹ch BiÓu 1. Sè  lîng, quy m«  ®¬n vÞ  thuéc khu vùc kinh tÕ  tËp thÓ BiÓu  2. Gi¸  trÞ  s¶n  xuÊt,  gia t¨ng  khu  vùc kinh  tÕ  tËp thÓ BiÓu 3. Mét sè  chØ tiªu hiÖu qu¶ cña khu vùc kinh tÕ  tËp thÓ. BiÓu 4. Hç trî khu vùc kinh tÕ tËp thÓ
 12. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA BiÓu 1: Sè lîng, quy m« ®¬n vÞ thuéc khu vùc kinh tÕ tËp thÓ TT ChØ tiªu §¬n vÞ  Thùc hiÖn ¦íc  KH Tèc ®é  tÝnh 2005 PTBQ (%) 2000 2001 2006 2007 2008 2009 2010 01­ 06­ 05 10 I. Sè lîng 1. Tæng sè 1.1 ­ HTX (theo LuËt 2003) §¬n vÞ 1.2 ­ Liªn hiÖp HTX §¬n vÞ 1.3 ­ Tæ hîp t¸c Tæ II. X∙ viªn, lao ®éng Tæng sè 1.1 ­ HTX (theo LuËt 2003) 1.1 X∙ viªn Ngêi .1 1.1 Lao ®éng Ngêi .2 Trong ®ã x∙ viªn Ngêi 1.2 ­   Liªn   hiÖp   HTX   (theo   LuËt  2003) 1.2 X∙ viªn Ngêi .1 1.2 Lao ®éng Ngêi .2
 13. 13 Trong ®ã x∙ viªn Ngêi 1.3 ­ Tæ hîp t¸c: Sè thµnh viªn Ngêi
 14. 14 BiÓu 2: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt, gia t¨ng khu vùc kinh tÕ tËp thÓ (TÝnh theo gi¸ cè ®Þnh vµ gi¸ hiÖn hµnh)  §VT: Tû ®ång TT ChØ tiªu Thùc hiÖn ¦íc  KH Tèc   ®é   PTBQ  2005 (%) 2000 2001 2006 2007 2008 2009 2010 01­05 06­10 I. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt Tæng sè 1 Ph©n theo lo¹i h×nh 1.1 ­ HTX (theo LuËt 2003) 1.2 ­ Liªn hiÖp HTX 1.3 ­ Kinh tÕ cña x∙ viªn 1.4 ­ Tæ hîp t¸c 2 Ph©n theo ngµnh 2.1 ­ Khu vùc 1 2.1 + N«ng nghiÖp .1 2.1 + L©m nghiÖp .2 2.1 + Thñy s¶n .3 2.1 + Diªm nghiÖp .4 2.2 Khu vùc 2 2.2 + §iÖn .1
 15. 15 2.2 + TiÓu thñ c«ng nghiÖp .2 2.2 + Kh¸c .3 2.3 Khu vùc 3 2.3 + Th¬ng m¹i .1 Tr.®ã: DÞch vô cung øng ®Çu  vµo, ®Çu ra cho x∙ viªn 2.3 + VËn t¶i .2 2.3 +   Tµi   chÝnh   (Quü   tÝn   dông  .3 nh©n d©n) 2.3 + Kh¸c .4 II. gi¸ trÞ gia t¨ng (GDP) Tæng sè 1 Ph©n theo lo¹i h×nh 1.1 ­ HTX (theo LuËt 2003) 1.2 ­ Liªn hiÖp HTX 1.3 ­ Kinh tÕ cña x∙ viªn 1.4 ­ Tæ hîp t¸c 2 Ph©n theo ngµnh 2.1 ­ Khu vùc 1 2.1 + N«ng nghiÖp .1 2.1 + L©m nghiÖp .2 2.1 + Thñy s¶n
 16. 16 .3 2.1 + Diªm nghiÖp .4 2.2 Khu vùc 2 2.2 + §iÖn .1 2.2 + TiÓu thñ c«ng nghiÖp .2 2.2 + Kh¸c .3 2.3 Khu vùc 3 2.3 + Th¬ng m¹i .1 Tr.®ã: DÞch vô cung øng ®Çu  vµo, ®Çu ra cho x∙ viªn 2.3 + VËn t¶i .2 2.3 +   Tµi   chÝnh   (Quü   tÝn   dông  .3 nh©n d©n) 2.3 + Kh¸c .4
 17. 17 BiÓu 3: Mét sè chØ tiªu hiÖu qu¶ cña khu vùc KTTT TT ChØ tiªu §¬n vÞ  Thùc  ¦íc  KH Tèc ®é  tÝnh hiÖn 200 PTBQ (%) 2000 200 5 2006 2007 2008 2009 2010 01­ 06­ 1 05 10 1 Lîi nhuËn b×nh qu©n 1 HTX Tr.® 2 Tû   suÊt   lîi   nhuËn   HTX   (lîi  % nhuËn/vèn) 3 N¨ng   suÊt   lao   ®éng   HTX   (Gi¸   trÞ  SX/L§/n¨m) N¨ng   suÊt   lao   ®éng   Tæ   hîp   t¸c   (Gi¸  trÞ SX/L§/n¨m) 4 Tæng   gi¸   trÞ   dÞch   vô   HTX   cung   øng Tr.®/n cho x∙ viªn ¨m Tæng gi¸ trÞ dÞch vô Tæ hîp t¸c cung Tr.®/n øng cho thµnh viªn ¨m 5 Gi¸   trÞ   dÞch   vô   HTX   cung   øng   b×nh Tr.®/n qu©n cho 1 x∙ viªn ¨m Gi¸ trÞ  dÞch vô  Tæ hîp t¸c cung øng Tr.®/n b×nh qu©n cho 1 thµnh viªn ¨m 6 Gi¸ trÞ xuÊt khÈu trùc tiÕp cña HTX Tû/n¨m 7 Thu nhËp b×nh qu©n cña 1 x∙ viªn HTX Tr.®/n ¨m Thu nhËp b×nh qu©n cña 1 thµnh viªn Tr.®/n Tæ hîp t¸c ¨m 8 Thu   nhËp   b×nh   qu©n   cña   1   lao   ®éng Tr.®/n
 18. 18 HTX ¨m 9 Tû lÖ c¸n bé qu¶n lý HTX ®îc ®µo t¹o  % tõ Trung cÊp trë lªn Tû lÖ lao ®éng HTX ®îc ®µo t¹o nghÒ %
 19. 19 BiÓu 4: Hç trî khu vùc kinh tÕ tËp thÓ §VT: Tû ®ång TT ChØ tiªu Thùc hiÖn ¦íc  KH Tèc   ®é   PTBQ  2005 (%) 2000 2001 2006 2007 2008 2009 2010 01­05 06­10 A. §Çu t Tæng sè Ph©n theo lo¹i h×nh 1.1 ­ HTX (theo LuËt 2003) 1.1 + B»ng nguån vèn tù cã .1 1.1 + B»ng nguån vèn vay: .2 ­   Vay   tÝn   dông  u   ®∙i   cña   nhµ  níc ­ Vay th¬ng m¹i ­ Vay tõ x∙ viªn ­ Vay kh¸c 1.2 ­   Liªn   hiÖp   HTX   (theo   LuËt  2003) 1.2 + B»ng nguån vèn tù cã .1 1.2 + B»ng nguån vèn vay: .2 ­   Vay   tÝn   dông  u   ®∙i   cña   nhµ 
 20. 20 níc ­ Vay th¬ng m¹i ­ Vay tõ x∙ viªn ­ Vay kh¸c 1.3 ­ Kinh tÕ cña x∙ viªn 1.3 + B»ng nguån vèn tù cã .1 1.3 + B»ng nguån vèn vay: .2 ­   Vay   tÝn   dông  u   ®∙i   cña   nhµ  níc ­ Vay th¬ng m¹i ­ Vay tõ x∙ viªn ­ Vay kh¸c 1.4 Tæ hîp t¸c 1.4 + B»ng nguån vèn tù cã .1 1.4 + B»ng nguån vèn vay: .2 ­   Vay   tÝn   dông  u   ®∙i   cña   nhµ  níc ­ Vay th¬ng m¹i ­ Vay tõ x∙ viªn ­ Vay kh¸c B. Hç trî cña nhµ níc cho khu vùc kinh tÕ tËp thÓ I Khèi   c¬   quan   Liªn   minh   HTX  ViÖt Nam 1.1 + §Çu t XDCB .1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản