Thông tư 04/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng dẫn thực hiện Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 7/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
101
lượt xem
3
download

Thông tư 04/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng dẫn thực hiện Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 7/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 7/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng dẫn thực hiện Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 7/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

  1. Th«ng t Cña bé X©y dùng sè 04/2004/TT­BXD ngµy 07 th¸ng 7 n¨m 2004 Híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 78/2004/Q§­TTg ngµy 7/5/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh, bæ sung mét sè c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é x©y dùng côm tuyÕn d©n c vµ nhµ ë t¹i c¸c tØnh thêng xuyªn ngËp lò §BSCL C¨n cø QuyÕt ®Þnh 173/2001/Q§­TTg ngµy 06/11/2001 cña Thñ   tíng  ChÝnh  phñ   vÒ   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   x∙  héi   vïng  §ång   b»ng   s«ng Cöu Long giai ®o¹n 2001 ­ 2005; C¨n cø QuyÕt ®Þnh 1548/Q§­TTg ngµy 05/12/2001 vÒ viÖc ®Çu   t t«n nÒn vît lò ®Ó x©y dùng c¸c côm tuyÕn d©n c  vïng ngËp lò   §BSCL n¨m 2002; C¨n cø QuyÕt ®Þnh 78/2004/Q§­TTg ngµy 7/5/2004 cña Thñ t ­ íng ChÝnh phñ  vÒ viÖc ®iÒu chØnh, bæ sung mét sè c¬ chÕ  chÝnh   s¸ch  ®Ó   ®Èy nhanh tiÕn  ®é  x©y dùng côm tuyÕn d©n c  vµ  nhµ   ë   t¹i c¸c tØnh thêng xuyªn ngËp lò §BSCL; Bé   X©y  dùng   híng   dÉn  mét   sè   néi   dung  cô   thÓ   thùc   hiÖn   QuyÕt ®Þnh 78/2004/Q§­TTg ngµy 7/5/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ   ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é x©y dùng côm tuyÕn d©n c vµ nhµ ë t¹i c¸c   tØnh thêng xuyªn ngËp lò §BSCL nh sau: I/ VÒ  c«ng t¸c x©y dùng c¬  së  h¹  tÇng kü  thuËt thiÕt yÕu  trong côm, tuyÕn d©n c: 1/ C¸c c¬  së  h¹  tÇng kü  thuËt thiÕt yÕu trong côm, tuyÕn   d©n c bao gåm: giao th«ng néi bé, cÊp ®iÖn, cÊp níc sinh ho¹t,  tho¸t níc vµ  c¸c c«ng tr×nh  ®¶m b¶o vÖ  sinh m«i trêng trong  côm tuyÕn d©n c. 2/  VÒ  quy ho¹ch  bè   trÝ  mÆt  b»ng x©y  dùng  c¸c c¬  së   h¹   tÇng kü thuËt: C«ng   t¸c   quy   ho¹ch   bè   trÝ   mÆt   b»ng   x©y   dùng   c¸c   c«ng   tr×nh h¹  tÇng kü  thuËt trªn côm, tuyÕn d©n c ph¶i b¶o  ®¶m hîp  lý  vÒ  tû  lÖ  diÖn tÝch x©y dùng c¸c c¬  së  h¹  tÇng kü  thuËt,  diÖn tÝch x©y dùng h¹  tÇng x∙ héi vµ  diÖn tÝch  ®Êt dµnh cho   x©y dùng nhµ ë. 3/ VÒ  nguån vèn  ®Ó   ®Çu t  x©y dùng c¸c c¬  së  h¹  tÇng kü  thuËt   thiÕt   yÕu   trong   côm,   tuyÕn   d©n   c:   thùc   hiÖn   theo   quy 
  2. ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu 2 QuyÕt  ®Þnh 78/2004/Q§­TTg ngµy   7/5/2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ  theo híng dÉn cña Bé  Tµi  chÝnh. Riªng hÖ  thèng cÊp  ®iÖn  ®îc thùc hiÖn theo ch¬ng tr×nh  cña ngµnh ®iÖn. u tiªn nguån vèn thuéc c¸c ch¬ng tr×nh lång ghÐp  ®Ó   ®Çu  t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇng x∙ héi ®Æc   biÖt   lµ   c¸c   ch¬ng   tr×nh   níc   s¹ch   vµ   vÖ   sinh   m«i   trêng   n«ng  th«n, giao th«ng n«ng th«n. KÕt hîp  ®Çu t  x©y dùng c¸c c¬  së  h¹  tÇng x∙ héi trong côm, tuyÕn d©n c  nh  trêng häc, nhµ  trÎ,  tr¹m y tÕ… ®Ó ®ång bé c¸c c¬ së h¹ tÇng ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn sèng   cña nh©n d©n. 4/   VÒ   quy   m«   x©y   dùng   c¸c   c«ng   tr×nh   h¹   tÇng   kü   thuËt   thiÕt yÕu: C¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng thiÕt yÕu trong c¸c côm, tuyÕn d©n  c ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu tèi thiÓu sau: a) §êng giao th«ng néi bé  trong côm, tuyÕn b¶o  ®¶m yªu  cÇu kÕt nèi víi ®êng liªn x∙, liªn vïng cã chiÒu réng mÆt ®êng  kh«ng   lín   h¬n   7m;   ®êng   trôc   chÝnh   trong   c¸c   côm,   tuyÕn   cã  chiÒu réng mÆt  ®êng kh«ng lín h¬n 5,5m; c¸c  ®êng néi bé  kh¸c  trong côm, tuyÕn cã chiÒu réng mÆt ®êng kh«ng lín h¬n 3,5m. Hai bªn ®êng cã vØa hÌ ®Ó phôc vô cho ®i bé vµ bè trÝ c¸c   c«ng tr×nh kü thuËt nh ®iÖn, níc vµ trång c©y xanh. NÒn ®êng  ®Çm chÆt, t¹o ®é  dèc hîp lý   ®Ó   ®¶m b¶o cho viÖc  tho¸t níc. MÆt ®êng b»ng ®Êt pha c¸t ®Çm chÆt hoÆc lãt tÊm ®an  víi chiÒu réng 2m. b) HÖ  thèng tho¸t níc th¶i tõ  c¸c hé  gia ®×nh cã  thÓ  x©y  dùng b»ng  èng bª t«ng  ®óc s½n hoÆc x©y g¹ch b¶o  ®¶m yªu cÇu   tho¸t níc th¶i cña c¸c hé d©n c trªn côm, tuyÕn. c) HÖ  thèng cÊp níc sinh ho¹t trong côm, tuyÕn d©n c cÇn  c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ   ®Ó  x¸c ®Þnh nguån níc, c«ng nghÖ  xö  lý  vµ  m¹ng líi cung cÊp níc. §êng  èng cÊp níc sö  dông c¸c  lo¹i  èng  ®¶m b¶o tiªu chuÈn vÖ  sinh, cã  gi¸ thµnh phï  hîp víi  kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ®Þa ph¬ng. d) C¸c côm, tuyÕn d©n c  cÇn bè  trÝ  n¬i gom r¸c víi c¸c  h×nh thøc xö lý  phï  hîp ®¶m b¶o vÖ  sinh m«i trêng. C¸c hé  gia  ®×nh nhÊt thiÕt ph¶i cã nhµ vÖ sinh tù ho¹i. §èi víi c¸c  ®Þa ph¬ng cã  kh¶ n¨ng huy  ®éng, bè  trÝ   ®îc  nguån vèn cã thÓ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt kiªn  cè, cã  chÊt lîng cao nhng ph¶i  ®¶m b¶o tiÕn  ®é   ®Ó  bè  trÝ  c¸c  hé  d©n vµo  ë   ®óng thêi h¹n theo quy  ®Þnh cña Thñ  tíng ChÝnh  phñ trong QuyÕt ®Þnh sè 78/2004/Q§­TTg.
  3. ®) C¸c  ®Þa ph¬ng cÇn cã  quy  ®Þnh vÒ   ®Þa  ®iÓm x©y cÊt må  m¶  ®¶m b¶o vÖ  sinh m«i trêng vµ  kh«ng ¶nh hëng  ®Õn c¸c côm,  tuyÕn d©n c. TuyÖt ®èi kh«ng  ®îc  ®Ó  x¶y ra t×nh tr¹ng x©y cÊt  må m¶ trong ph¹m vi côm, tuyÕn d©n c. II/ §èi víi viÖc ®¾p bê bao khu d©n c cã s½n: §Ó  cã c¬ së  x¸c  ®Þnh tû lÖ ph©n bæ vèn theo quy  ®Þnh t¹i   §iÒu 3 QuyÕt  ®Þnh 78/2004/Q§­TTg ngµy 07/5/2004 cña Thñ  tíng  ChÝnh phñ, viÖc ®¾p bê bao ph¶i b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c sau: 1/ C¸c dù  ¸n  ®¾p bê  bao khu d©n c  cã  s½n ph¶i n»m trong  Ch¬ng tr×nh x©y dùng côm, tuyÕn d©n c  vµ  nhµ   ë, phï  hîp víi  quy ho¹ch thuû  lîi vµ  kiÓm so¸t lò  cña  ®Þa ph¬ng còng nh trªn  toµn vïng vµ  ph¶i  ®îc Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n  tho¶ thuËn. 2/ Quy c¸ch  ®¾p bê  bao khu d©n c cã  s½n  ®îc x¸c  ®Þnh  ®Ó  ¸p dông cho viÖc ph©n bæ vèn  ®îc quy  ®Þnh nh  sau: chiÒu réng  mÆt bê  bao kh«ng lín h¬n 2,5 m, chiÒu réng  ®¸y bê  bao kh«ng   lín h¬n 4,5 m, chiÒu cao bê bao kh«ng lín h¬n 2m. §èi víi c¸c ®Þa ph¬ng cã kh¶ n¨ng huy ®éng ®îc nguån kinh  phÝ  kh¸c th× cã  thÓ   ®¾p bê  bao víi quy c¸ch lín h¬n nhng ph¶i  ®¶m b¶o yªu cÇu tiÕn  ®é  hoµn thµnh nh  quy  ®Þnh cña Thñ  tíng  ChÝnh phñ trong QuyÕt ®Þnh sè 78/2004/Q§­TTg. 3/ ViÖc ph©n bæ nguån vèn  ®¾p bê  bao gi÷a nguån tõ  ng©n   s¸ch cÊp  vµ  thu tõ  c¸c  ®èi tîng  ®îc hëng lîi tõ  viÖc  ®¾p bê  bao hoÆc sö  dông nguån kinh phÝ  huy ®éng kh¸c do Bé  Tµi chÝnh  quy ®Þnh cô thÓ. III/ VÒ hÖ sè ®Çm nÐn khi t«n nÒn c¸c côm, tuyÕn d©n c: XuÊt ph¸t tõ   ®iÒu kiÖn thùc tÕ  cña côm tuyÕn d©n c   vïng  thêng xuyªn ngËp lò khu vùc §ång b»ng s«ng Cöu Long vµ yªu cÇu  x©y dùng c¸c c«ng tr×nh trªn c¸c côm tuyÕn, c¬ quan chuyªn m«n   cña c¸c tØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã ®Çu t x©y dùng  c¸c côm tuyÕn d©n c yªu cÇu c¸c tæ chøc T vÊn x¸c  ®Þnh hÖ  sè  ®Çm nÐn cô  thÓ  cho tõng côm, tuyÕn trong hå  s¬  thiÕt kÕ  nhng  kh«ng ®îc thÊp h¬n 0,85 (K ∃ 0,85). IV/ VÒ qu¶n lý sö dông côm tuyÕn d©n c sau ®Çu t: Côm, tuyÕn d©n c lµ  nh÷ng ®iÓm d©n c n«ng th«n  ®îc  ®Çu t  hÖ  thèng h¹  tÇng kü  thuËt vµ  h¹  tÇng x∙ héi b¶o  ®¶m yªu cÇu   sinh sèng an toµn æn  ®Þnh cña c¸c hé  d©n c , v×  vËy UBND cÊp  tØnh cÇn ban hµnh quy ®Þnh qu¶n lý côm tuyÕn lµm c¬ së ®Ó UBND  cÊp x∙, Êp tæ chøc qu¶n lý  nh»m gãp phÇn b¶o  ®¶m an toµn, b¶o  vÖ m«i sinh, m«i trêng, thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ nÕp sèng v¨n  ho¸, v¨n minh cña céng  ®ång d©n c. Huy  ®éng phong trµo quÇn 
  4. chóng trång c©y ch¾n sãng b¶o vÖ  côm, tuyÕn d©n c  vµ  bê  bao  ®ång thêi c¶i thiÖn m«i trêng c¸c côm tuyÕn d©n c. Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy ®¨ng C«ng  b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã  víng m¾c,  ®Ò  nghÞ  c¸c  ®Þa ph¬ng ph¶n ¶nh vÒ  Bé  X©y dùng  ®Ó  híng dÉn thùc hiÖn hoÆc  söa ®æi bæ sung./.
Đồng bộ tài khoản