Thông tư 04/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: diemuyen

Thông tư 04/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Nội dung Text: Thông tư 04/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

T h«ng t
cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi
sè 04/2005/TT-BL§TBXH ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005
híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm trong c¸c
c«ng tynhµ níc theo NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP
ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ


Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004
cña ChÝnh phñ quy ®Þnh hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ chÕ ®é phô
cÊp l¬ng trong c¸c c«ng ty nhµ níc, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng
dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm nh sau:


I. Ph¹m vi ¸p dông


Phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm ¸p dông ®èi víi nh÷ng ngêi lµm nh÷ng
nghÒ, c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn ®éc h¹i, nguy hiÓm hoÆc ®Æc biÖt ®éc h¹i,
nguy hiÓm trong c¸c c«ng ty ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc mµ
yÕu tè ®éc h¹i, nguy hiÓm cha x¸c ®Þnh hoÆc x¸c ®Þnh cha ®ñ trong møc l-
¬ng, bao gåm:
1. C«ng ty nhµ níc:
- Tæng c«ng ty nhµ níc:
+ Tæng c«ng ty nhµ níc ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc
n¨m 1995 vµ Tæng c«ng ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp ®îc
thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 2003;
+ Tæng c«ng ty do c¸c c«ng ty tù ®Çu t vµ thµnh lËp (Tæng c«ng ty
theo m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con);
+ Tæng c«ng ty ®Çu t vµ kinh doanh vèn nhµ níc.
- C«ng ty nhµ níc ®éc lËp.
2. C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng ty do Nhµ n íc
quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp.
C¸c Tæng c«ng ty, c«ng ty nªu trªn ®îc gäi t¾t lµ c«ng ty.


II. Møc vµ ®èi tîng ¸p dông phô cÊp
®éc h¹i, nguy hiÓm


Phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm gåm 4 møc: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 so víi møc l -
¬ng tèi thiÓu chung, ®îc quy ®Þnh nh sau:
2


HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn tõ ngµy
Møc
01/10/2004
1 0,1 29.000 ®ång
2 0,2 58.000 ®ång
3 0,3 87.000 ®ång
4 0,4 116.000 ®ång

1. Møc 1, hÖ sè 0,1, ¸p dông ®èi víi:
- C«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh lµm nghÒ, c«ng
viÖc nhãm I chuyÓn sang lµm nghÒ, c«ng viÖc nhãm II cña cïng thang l¬ng;
- Nh÷ng ngêi ®ang hëng l¬ng chøc vô hoÆc l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp
vô, thõa hµnh phôc vô cã thêi gian lµm viÖc t¹i n¬i c«ng nh©n, nh©n viªn lµm
nghÒ, c«ng viÖc thuéc nhãm II cña c¸c thang l¬ng;
- Nh÷ng ngêi ®ang hëng l¬ng chøc vô hoÆc l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp
vô, thõa hµnh phôc vô cã thêi gian lµm viÖc t¹i n¬i c«ng nh©n, nh©n viªn lµm
nghÒ, c«ng viÖc theo c¸c b¶ng l¬ng cã c¸c yÕu tè ®éc h¹i, nguy hiÓm sau:
+ TiÕp xóc trùc tiÕp víi chÊt ®éc, khÝ ®éc, bôi ®éc cã nång ®é cao,
lµm viÖc ë m«i trêng dÔ bÞ l©y nhiÔm, m¾c c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm;
+ Lµm viÖc trong m«i trêng chÞu ¸p suÊt cao hoÆc thiÕu dìng khÝ, n¬i
qu¸ nãng hoÆc qu¸ l¹nh ph¸t sinh tõ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, trong ®iÒu kiÖn
thêi tiÕt nguy hiÓm;
+ Nh÷ng c«ng viÖc ph¸t sinh tiÕng ån lín hoÆc lµm viÖc ë n¬i cã ®é
rung liªn tôc víi tÇn sè cao vît qu¸ tiªu chuÈn an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh lao
®éng cho phÐp;
+ Lµm viÖc ë m«i trêng cã phãng x¹, tia bøc x¹ hoÆc ®iÖn tõ tr êng vît
qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp.
2. Møc 2, hÖ sè 0,2, ¸p dông ®èi víi:
- C«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh lµm nghÒ, c«ng
viÖc thuéc nhãm I hoÆc nhãm II chuyÓn sang lµm nghÒ, c«ng viÖc thuéc
nhãm III cña cïng thang l¬ng;
- Nh÷ng ngêi ®ang hëng l¬ng chøc vô hoÆc l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp
vô, thõa hµnh phôc vô cã thêi gian lµm viÖc t¹i n¬i c«ng nh©n, nh©n viªn lµm
nghÒ, c«ng viÖc thuéc nhãm III cña c¸c thang l¬ng.
3. Møc 3, hÖ sè 0,3, ¸p dông ®èi víi:
- C«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh lµm c¸c nghÒ,
c«ng viÖc thuéc nhãm I hoÆc nhãm II chuyÓn sang lµm nghÒ, c«ng viÖc
thuéc nhãm III cña cïng thang l¬ng nhng ph¶i ®îc xÕp lo¹i V theo danh môc
nghÒ ®Æc biÖt ®éc h¹i, nguy hiÓm do Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi
quy ®Þnh;
- Nh÷ng ngêi ®ang hëng l¬ng chøc vô hoÆc l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp
vô, thõa hµnh phôc vô cã thêi gian lµm viÖc t¹i n¬i c«ng nh©n, nh©n viªn lµm
c«ng viÖc thuéc nhãm nghÒ khai th¸c má hÇm lß;
3


4. Møc 4, hÖ sè 0,4, ¸p dông ®èi víi c«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n
xuÊt, kinh doanh lµm c¸c nghÒ, c«ng viÖc thuéc nhãm I hoÆc nhãm II
chuyÓn sang lµm nghÒ, c«ng viÖc thuéc nhãm III cña cïng thang l¬ng nhng
ph¶i ®îc xÕp lo¹i VI theo danh môc nghÒ ®Æc biÖt ®éc h¹i, nguy hiÓm do Bé
Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh.

III. C¸ch tÝnh tr¶ phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm


1. Phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm ®îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ h¹ch
to¸n vµo gi¸ thµnh hoÆc chi phÝ kinh doanh vµ ®îc chi tr¶ cïng kú tr¶ l¬ng
h»ng th¸ng theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc t¹i n¬i cã ®iÒu kiÖn lao ®éng ®éc
h¹i, nguy hiÓm hoÆc ®Æc biÖt ®éc h¹i, nguy hiÓm. Lµm viÖc díi 4 giê trong
ngµy th× ®îc tÝnh b»ng 1/2 ngµy lµm viÖc, nÕu lµm viÖc tõ 4 giê trë lªn th×
®îc tÝnh c¶ ngµy.
2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng
b¸o vµ thay thÕ Th«ng t sè 23/L§TBXH-TT ngµy 07 th¸ng 7 n¨m 1993 cña Bé
Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp ®éc
h¹i, nguy hiÓm. C¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng
10 n¨m 2004.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé qu¶n lý
ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c c«ng
ty nhµ níc ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi xem xÐt, gi¶i
quyÕt.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản