Thông tư 04/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
306
lượt xem
45
download

Thông tư 04/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. T h«ng t cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi sè 04/2005/TT-BL§TBXH ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm trong c¸c c«ng tynhµ níc theo NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ chÕ ®é phô cÊp l¬ng trong c¸c c«ng ty nhµ níc, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm nh sau: I. Ph¹m vi ¸p dông Phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm ¸p dông ®èi víi nh÷ng ngêi lµm nh÷ng nghÒ, c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn ®éc h¹i, nguy hiÓm hoÆc ®Æc biÖt ®éc h¹i, nguy hiÓm trong c¸c c«ng ty ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc mµ yÕu tè ®éc h¹i, nguy hiÓm cha x¸c ®Þnh hoÆc x¸c ®Þnh cha ®ñ trong møc l- ¬ng, bao gåm: 1. C«ng ty nhµ níc: - Tæng c«ng ty nhµ níc: + Tæng c«ng ty nhµ níc ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 1995 vµ Tæng c«ng ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 2003; + Tæng c«ng ty do c¸c c«ng ty tù ®Çu t vµ thµnh lËp (Tæng c«ng ty theo m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con); + Tæng c«ng ty ®Çu t vµ kinh doanh vèn nhµ níc. - C«ng ty nhµ níc ®éc lËp. 2. C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng ty do Nhµ n íc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp. C¸c Tæng c«ng ty, c«ng ty nªu trªn ®îc gäi t¾t lµ c«ng ty. II. Møc vµ ®èi tîng ¸p dông phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm Phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm gåm 4 møc: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 so víi møc l - ¬ng tèi thiÓu chung, ®îc quy ®Þnh nh sau:
  2. 2 HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn tõ ngµy Møc 01/10/2004 1 0,1 29.000 ®ång 2 0,2 58.000 ®ång 3 0,3 87.000 ®ång 4 0,4 116.000 ®ång 1. Møc 1, hÖ sè 0,1, ¸p dông ®èi víi: - C«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh lµm nghÒ, c«ng viÖc nhãm I chuyÓn sang lµm nghÒ, c«ng viÖc nhãm II cña cïng thang l¬ng; - Nh÷ng ngêi ®ang hëng l¬ng chøc vô hoÆc l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh phôc vô cã thêi gian lµm viÖc t¹i n¬i c«ng nh©n, nh©n viªn lµm nghÒ, c«ng viÖc thuéc nhãm II cña c¸c thang l¬ng; - Nh÷ng ngêi ®ang hëng l¬ng chøc vô hoÆc l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh phôc vô cã thêi gian lµm viÖc t¹i n¬i c«ng nh©n, nh©n viªn lµm nghÒ, c«ng viÖc theo c¸c b¶ng l¬ng cã c¸c yÕu tè ®éc h¹i, nguy hiÓm sau: + TiÕp xóc trùc tiÕp víi chÊt ®éc, khÝ ®éc, bôi ®éc cã nång ®é cao, lµm viÖc ë m«i trêng dÔ bÞ l©y nhiÔm, m¾c c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm; + Lµm viÖc trong m«i trêng chÞu ¸p suÊt cao hoÆc thiÕu dìng khÝ, n¬i qu¸ nãng hoÆc qu¸ l¹nh ph¸t sinh tõ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt nguy hiÓm; + Nh÷ng c«ng viÖc ph¸t sinh tiÕng ån lín hoÆc lµm viÖc ë n¬i cã ®é rung liªn tôc víi tÇn sè cao vît qu¸ tiªu chuÈn an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh lao ®éng cho phÐp; + Lµm viÖc ë m«i trêng cã phãng x¹, tia bøc x¹ hoÆc ®iÖn tõ tr êng vît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp. 2. Møc 2, hÖ sè 0,2, ¸p dông ®èi víi: - C«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh lµm nghÒ, c«ng viÖc thuéc nhãm I hoÆc nhãm II chuyÓn sang lµm nghÒ, c«ng viÖc thuéc nhãm III cña cïng thang l¬ng; - Nh÷ng ngêi ®ang hëng l¬ng chøc vô hoÆc l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh phôc vô cã thêi gian lµm viÖc t¹i n¬i c«ng nh©n, nh©n viªn lµm nghÒ, c«ng viÖc thuéc nhãm III cña c¸c thang l¬ng. 3. Møc 3, hÖ sè 0,3, ¸p dông ®èi víi: - C«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh lµm c¸c nghÒ, c«ng viÖc thuéc nhãm I hoÆc nhãm II chuyÓn sang lµm nghÒ, c«ng viÖc thuéc nhãm III cña cïng thang l¬ng nhng ph¶i ®îc xÕp lo¹i V theo danh môc nghÒ ®Æc biÖt ®éc h¹i, nguy hiÓm do Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh; - Nh÷ng ngêi ®ang hëng l¬ng chøc vô hoÆc l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh phôc vô cã thêi gian lµm viÖc t¹i n¬i c«ng nh©n, nh©n viªn lµm c«ng viÖc thuéc nhãm nghÒ khai th¸c má hÇm lß;
  3. 3 4. Møc 4, hÖ sè 0,4, ¸p dông ®èi víi c«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh lµm c¸c nghÒ, c«ng viÖc thuéc nhãm I hoÆc nhãm II chuyÓn sang lµm nghÒ, c«ng viÖc thuéc nhãm III cña cïng thang l¬ng nhng ph¶i ®îc xÕp lo¹i VI theo danh môc nghÒ ®Æc biÖt ®éc h¹i, nguy hiÓm do Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh. III. C¸ch tÝnh tr¶ phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm 1. Phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm ®îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh hoÆc chi phÝ kinh doanh vµ ®îc chi tr¶ cïng kú tr¶ l¬ng h»ng th¸ng theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc t¹i n¬i cã ®iÒu kiÖn lao ®éng ®éc h¹i, nguy hiÓm hoÆc ®Æc biÖt ®éc h¹i, nguy hiÓm. Lµm viÖc díi 4 giê trong ngµy th× ®îc tÝnh b»ng 1/2 ngµy lµm viÖc, nÕu lµm viÖc tõ 4 giê trë lªn th× ®îc tÝnh c¶ ngµy. 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ Th«ng t sè 23/L§TBXH-TT ngµy 07 th¸ng 7 n¨m 1993 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm. C¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé qu¶n lý ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c c«ng ty nhµ níc ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi xem xÐt, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản