Thông tư 04/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:42

0
207
lượt xem
9
download

Thông tư 04/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn các biện pháp quản lý, sử dụng đất đai khi sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 1. T h«ng t   cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng sè 04/2005/TT­BTNMT  n g µ y   1 8   t h ¸ n g   7   n ¨ m   2 0 0 5   h í n g   d É n   c ¸ c   b i Ö n   p h ¸ p   q u ¶ n   l ý ,  sö dông ®Êt ®ai khi s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn  c¸c n«ng, l©m trêng quèc doanh C¨n cø LuËt ®Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  170/2004/N§­CP   ngµy 22 th¸ng 9   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn   n«ng trêng quèc doanh; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  181/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 10   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  200/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn   l©m trêng quèc doanh; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   91/2002/N§­CP   ngµy   11   th¸ng   11   n¨m   2002   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i tr ­ êng; Bé   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng   híng   dÉn   thùc   hiÖn   c¸c   biÖn ph¸p vÒ  qu¶n lý, sö  dông  ®Êt  ®ai khi s¾p xÕp,  ®æi   míi  vµ   ph¸t  triÓn  c¸c  n«ng   trêng,  l©m  trêng  quèc   doanh   nh sau: Môc I Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ¸p dông 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh Th«ng   t  nµy   híng   dÉn   c¸c   biÖn   ph¸p   vÒ   qu¶n   lý,   sö  dông ®Êt ®ai khi thùc hiÖn s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn  c¸c n«ng trêng quèc doanh, l©m trêng quèc doanh theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  170/2004/N§­CP ngµy 22 th¸ng 9 n¨m  2004 cña ChÝnh phñ vÒ s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn n«ng  trêng quèc doanh vµ  NghÞ   ®Þnh sè  200/2004/N§­CP ngµy 03  th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn l©m trêng quèc doanh. 2. §èi tîng ¸p dông §èi tîng ¸p dông cña Th«ng t nµy gåm: 2.1. Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp vµ c¸c Bé, c¬ quan ngang  Bé, c¬  quan thuéc  ChÝnh  phñ, Tæng  c«ng  ty nhµ  níc  ®ang  qu¶n lý  n«ng trêng, l©m trêng quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  2.2  vµ  ®iÓm 2.3 cña kho¶n nµy.
 2. 2 2.2. C¸c n«ng trêng quèc doanh, c¸c doanh nghiÖp n«ng  nghiÖp nhµ  níc  ®îc Nhµ  níc giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt  ®Ó  sö  dông vµo môc  ®Ých chÝnh lµ  s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (sau  ®©y  gäi chung lµ n«ng trêng). 2.3. C¸c l©m trêng quèc doanh, Ban qu¶n lý rõng phßng  hé, Ban qu¶n lý rõng ®Æc dông, c¸c c«ng ty l©m nghiÖp nhµ  níc ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt ®Ó sö dông vµo môc   ®Ých chÝnh  lµ  qu¶n  lý, b¶o vÖ  rõng  hoÆc s¶n xuÊt,  kinh  doanh l©m nghiÖp (sau ®©y gäi chung lµ l©m trêng). 2.4. C¸c tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n  ®ang sö  dông  ®Êt  ë,  ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp,  ®Êt phi n«ng nghiÖp cã  nguån gèc tõ   ®Êt cña n«ng trêng, l©m trêng do nhËn kho¸n  ®Êt, mua vên c©y, sö  dông chuång tr¹i cã   ®µn gia sóc  ®∙  mua,   liªn  doanh,   liªn  kÕt  s¶n  xuÊt,   thuª   ®Êt,  m în   ®Êt,  nhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt, lÊn chiÕm ®Êt ®ai. Môc II C ¸ c   b i Ö n   p h ¸ p   q u ¶ n   l ý   s ö   d ô n g   ® Ê t   ® a i   t r o n g   c ¸ c  n«ng l©m trêng quèc doanh 1. Rµ so¸t hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt 1.1. Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc   Trung ¬ng chñ  tr×  phèi hîp víi c¸c Bé, c¬  quan ngang Bé,  c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Tæng c«ng ty nhµ níc chØ ®¹o c¸c  n«ng trêng, l©m trêng trùc thuéc Bé, ngµnh, Tæng c«ng ty   vµ   ®Þa   ph¬ng   qu¶n   lý   thùc   hiÖn   viÖc   rµ   so¸t   l¹i   hiÖn  tr¹ng quü ®Êt ®ang qu¶n lý, sö dông 1.2.   C¸c   n«ng   trêng,   l©m   trêng   quèc   doanh   cã   tr¸ch  nhiÖm thùc hiÖn viÖc rµ  so¸t l¹i hiÖn tr¹ng quü   ®Êt  ®ang  qu¶n lý, sö  dông; b¸o c¸o Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan  thuéc ChÝnh phñ, Tæng c«ng ty nhµ  níc  ®ang qu¶n lý  n«ng  trêng,   l©m   trêng   ®ã   vµ   b¸o   c¸o   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng n¬i cã   ®Êt theo nh÷ng yªu  cÇu sau ®©y:  a)  ViÖc rµ   so¸t quü   ®Êt  ®ang  qu¶n  lý, sö   dông ph¶i  c¨n cø vµo quuÕt  ®Þnh  giao   ®Êt, cho thuª  ®Êt,  cÊp  giÊy  chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn vµ  kÕt qu¶ tæng kÕt c«ng t¸c qu¶n lý, sö  dông  ®Êt  ®ai cña n«ng trêng, l©m trêng theo QuyÕt  ®Þnh sè  708/Q§­ TTg ngµy 11 th¸ng 6 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. b. Néi dung rµ so¸t quü ®Êt ®ang qu¶n lý, sö dông cña  n«ng trêng, l©m trêng gåm cã: ­ Tæng diÖn tÝch ®Êt ®îc giao qu¶n lý, sö dông; trong  ®ã  bao gåm: diÖn tÝch  ®Êt do n«ng trêng, l©m trêng  ®ang  tæ chøc sö  dông; diÖn  tÝch   ®Êt  ®ang cho thuª,  cho  mîn; 
 3. 3 diÖn tÝch ®Êt ®∙ chuyÓn nhîng; diÖn tÝch ®Êt ®ang bÞ lÊn,  chiÕm;   diÖn   tÝch   ®Êt   ®ang  cã   tranh   chÊp;   diÖn  tÝch   ®Êt   cha sö dông; diÖn tÝch ®Êt ®∙ bè trÝ lµm ®Êt ë cho hé gia  ®×nh c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®ang lµm viÖc hoÆc ®∙ nghØ h­ u, nghØ viÖc theo chÕ ®é. ­   DiÖn   tÝch   ®Êt   cña   n«ng   trêng,   l©m   trêng   sö   dông  theo c¸c môc  ®Ých vµ  theo h×nh thøc sö  dông bao gåm:  ®Êt  do   n«ng   trêng,   l©m   trêng   trùc   tiÕp   sö   dông;   ®Êt   n«ng  nghiÖp  ®∙ giao kho¸n;  ®Êt n«ng nghiÖp cã  vên c©y  ®∙ b¸n;  ®Êt lµm chuång tr¹i ch¨n nu«i cã   ®µn gia sóc  ®∙ b¸n;  ®Êt  ®ang   liªn   doanh,   liªn   kÕt   víi   c¸c   thµnh   phÇn   kinh   tÕ   kh¸c;  ®Êt x©y dùng trêng häc, tr¹m y tÕ,  ®êng giao th«ng  vµ  c«ng tr×nh thñy lîi, hÖ  thèng  ®iÖn phôc vô  chung cho  n«ng trêng, l©m trêng vµ d©n c trªn ®Þa bµn; ­ DiÖn tÝch  ®Êt theo nguån gèc sö  dông gåm:  ®Êt  ®îc  Nhµ  níc giao kh«ng thu tiÒn sö  dông  ®Êt,  ®Êt  ®îc Nhµ  níc  giao cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt;  ®Êt  ®îc Nhµ  níc cho thuª  tr¶ tiÒn mét lÇn hoÆc  tr¶  tiÒn  nhiÒu lÇn hoÆc  tr¶  tiÓn  hµng n¨m; ®Êt nhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt, ®Êt tù  lÊn, chiÕm; ­ T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô  tµi chÝnh vÒ   ®Êt  ®ai  cña n«ng trêng, l©m trêng; ­ Thêi h¹n sö dông ®Êt ®îc giao, ®îc thuª; ­ Tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt n«ng tr êng, l©m trêng ®ang  sö  dông gåm: lo¹i c«ng tr×nh kiÕn tróc (nhµ  trô  së, nhµ  xëng, nhµ  kho, c«ng tr×nh kh¸c), diÖn tÝch x©y dùng c«ng   tr×nh (diÖn tÝch chiÕm  ®Êt cña c«ng tr×nh); lo¹i c©y l©u  n¨m hoÆc lo¹i c©y rõng vµ  diÖn tÝch  ®Êt cã  c©y l©u n¨m,  c©y rõng; c)  KÕt qu¶  rµ  so¸t  ®îc  tæng hîp  thµnh  b¸o c¸o  theo  c¸c mÉu sè  01/HT­§§, 02/HT­§§, 03/HT­§§ vµ  04/HT­§§ ban  hµnh kÌm theo Th«ng t  nµy vµ  ph¶i  ®îc thÓ  hiÖn râ  trªn  b¶n  ®å   ®Þa chÝnh, b¶n  ®å   ®Þa chÝnh c¬  së, b¶n  ®å  nÒn do  c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i trêng cung cÊp hoÆc b¶n ®å kh¸c  ®îc c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i trêng cho phÐp sö dông. Trêng   hîp   c¸c   n«ng   trêng,   l©m   trêng   trùc   thuéc   c¸c  Bé, c¬  quan ngang bé, c¬  quan thuéc ChÝnh phñ; Tæng c«ng  ty nhµ  níc qu¶n lý  th×  kÕt qu¶ rµ  so¸t lËp thµnh ba (03)   bé; mét (01) bé lu; mét (01) bé göi c¬ quan chñ qu¶n; mét  (01) bé  göi Uû  ban nh©n d©n tØnh,  thµnh  phè  trùc thuéc  Trung ¬ng n¬i cã ®Êt. Trêng hîp c¸c n«ng trêng, l©m trêng  trùc   thuéc   ®Þa   ph¬ng   qu¶n   lý   th×   kÕt   qu¶   rµ   so¸t   lËp  thµnh hai (02) bé; trong  ®ã  mét (01) bé  lu, mét (01) bé  göi cho Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng n¬i cã ®Êt;
 4. 4 1.3.   N«ng   trêng,   l©m   trêng   sö   dông   ®Êt   t¹i   nhiÒu  tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   th×   thùc   hiÖn   rµ  so¸t hiÖn tr¹ng quü   ®Êt  ®ang qu¶n lý  sö  dông vµ  lËp b¸o  c¸o   kÕt   qu¶   riªng  theo   tõng   tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng n¬i cã ®Êt. 1.4.   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc   ChÝnh  phñ, Tæng  c«ng  ty nhµ  níc, Uû  ban nh©n d©n tØnh,  thµnh  phè  trùc thuéc Trung ¬ng cã  tr¸ch nhiÖm tæng hîp kÕt qu¶   rµ  so¸t hiÖn tr¹ng  sö  dông   ®Êt cña c¸c n«ng trêng,  l©m  trêng  ®ang qu¶n lý  b¸o c¸o Ban chØ  ®¹o Trung  ¬ng vÒ  s¾p  xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn n«ng, l©m tr êng quèc doanh, Bé  N«ng nghiÖp vµ Ph¸p triÓn n«ng th«n, Bé Tµi nguyªn vµ M«i   trêng. 2. X©y dùng hoÆc  ®iÒu chØnh, xÐt duyÖt quy ho¹ch sö  dông ®Êt chi tiÕt cña c¸c n«ng trêng, l©m trêng. 2.1. C¸c n«ng trêng, l©m trêng sau khi cã  quyÕt  ®Þnh  s¾p   xÕp   l¹i   theo   ®Ò   ¸n   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   vµ   ph¸t   triÓn  n«ng trêng, l©m trêng ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt  (trõ  c¸c n«ng trêng, l©m trêng thuéc diÖn ph¶i gi¶i thÓ)  cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng hoÆc ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö dông   ®Êt chi tiÕt tr×nh Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc Trung ¬ng n¬i cã ®Êt xÐt duyÖt. §èi víi n«ng trêng, l©m trêng trùc thuéc c¸c Bé, C¬  quan ngang Bé, c¬  quan Thuéc ChÝnh phñ, Tæng c«ng ty nhµ  níc ph¶i cã v¨n b¶n chÊp thuËn ph¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông  ®Êt chi tiÕt cña c¸c c¬  quan chñ  qu¶n tríc khi tr×nh Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng xÐt  duyÖt. 2.2. C¨n cø x©y dùng (hoÆc  ®iÒu chØnh) quy ho¹ch sö  dông ®Êt chi tiÕt cña n«ng trêng, l©m trêng bao gåm: a) Ph¬ng híng nhiÖm vô  cña n«ng trêng, l©m trêng  ®∙  ®îc x¸c ®Þnh trong quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm  quyÒn vÒ  viÖc s¾p xÕp l¹i n«ng trêng, l©m trêng theo  ®Ò  ¸n s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn n«ng trêng, l©m trêng  ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt. b) Quy ho¹ch tæng thÓ, kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  ­  x∙ héi, quèc phßng, an ninh cña  ®Þa ph¬ng; quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch   ph¸t   triÓn   ngµnh   n«ng   nghiÖp,   l©m   nghiÖp;   quy   ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt cña  ®Þa ph¬ng  ®∙  ®îc c¬  quan  nhµ níc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt. c) HiÖn tr¹ng quü   ®Êt cña n«ng trêng, l©m trêng sau  khi ®∙ rµ so¸t. 2.3. Néi dung quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt cña c¸c  n«ng trêng, l©m trêng bao gåm:
 5. 5 a) §iÒu tra, nghiªn cøu, ph©n tÝch nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ   vÞ trÝ, ®¹i h×nh, khÝ hËu, thêi tiÕt, thñy v¨n, t×nh h×nh   thæ nhìng, th¶m thùc vËt, c¶nh quan m«i trêng, t×nh h×nh  kinh tÕ ­ x∙ héi, quèc phßng, an ninh ë ®Þa ph ¬ng cã liªn  quan ®Õn nhiÖm vô cña n«ng trêng, l©m trêng; b) §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, tiÒm n¨ng vÒ diÖn   tÝch   vµ   kh¶   n¨ng   thÝch   nghi   ®Êt   ®ai   ®èi   víi   môc   tiªu,  nhiÖm vô s¶n xuÊt cña n«ng trêng, l©m trêng; c) X¸c  ®Þnh vÞ  trÝ, diÖn tÝch quü   ®Êt cÇn gi÷  l¹i sö  dông theo tõng lo¹i ®Êt; trong ®ã diÖn tÝch ®ang cã tranh   chÊp, diÖn tÝch  ®ang giao kho¸n, diÖn tÝch  ®ang gãp vèn  liªn doanh, diÖn tÝch ®Êt bÞ lÊn, bÞ chiÕm, diÖn tÝch ®Êt   n«ng trêng, l©m trêng tù  lÊn, chiÕm (nÕu cã); diÖn tÝch  ®Êt bµn giao cho ®Þa ph¬ng qu¶n lý; d) X©y dùng c¸c ph¬ng ¸n ph©n bæ quü   ®Êt cho c¸c môc  ®Ých sö  dông cô  thÓ  phï  hîp víi ph¬ng híng nhiÖm vô  cña  n«ng trêng, l©m trêng; ®)   X¸c   ®Þnh   diÖn   tÝch   ®Êt   ph¶i   chuyÓn   môc   ®Ých   sö  dông; diÖn tÝch  ®Êt cha sö  dông cÇn sö  dông vµo c¸c môc  ®Ých;   diÖn   tÝch   ®Êt   ph¶i   thu   håi   do   bÞ   lÊn,   bÞ   chiÕm;  diÖn tÝch   ®Êt   ®ang  cã  tranh  chÊp sö  dông cÇn ph¶i  gi¶i  quyÕt; e) KÕ ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt hµng n¨m g)   X¸c   ®Þnh   c¸c   gi¶i   ph¸p   thùc   hiÖn   quy   ho¹ch,   kÕ  ho¹ch sö dông ®Êt; h) X¸c  ®Þnh thêi h¹n sö  dông  ®Êt; h×nh thøc sö  dông  ®Êt: giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt, giao ®Êt cã thu  tiÒn sö dông ®Êt, thuª ®Êt tr¶ tiÒn thuª hµng n¨m; i) §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ, x∙ héi, ®¸p øng yªu cÇu  vÒ m«i trêng cña ph¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt. 2.4.   Néi   dung   ®iÒu   chØnh   quy   ho¹ch   sö   dông   ®Êt   chi  tiÕt cña c¸c n«ng trêng, l©m trêng lµ  mét phÇn néi dung  quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt  ®∙ quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 2.3  kho¶n nµy. 2.5. Hå s¬ quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt, hå s¬ ®iÒu  chØnh quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt (díi  ®©y gäi chung  lµ  quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt)  cña n«ng trêng,  l©m  trêng  ®îc lËp thµnh mêi (10) bé  nép cho Uû  ban nh©n d©n  tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   th«ng   qua   Së   Tµi  nguyªn vµ M«i trêng; hå s¬ gåm cã:  a)   Tê   tr×nh   cña   n«ng   trêng,   l©m   trêng   tr×nh   Uû   ban  nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng xÐt duyÖt  quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt;
 6. 6 b) B¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, b¶n ®å quy ho¹ch sö  dông  ®Êt cña n«ng trêng, l©m trêng lËp theo quy  ®Þnh cña  Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng; c) B¸o c¸o thuyÕt minh tæng hîp quy ho¹ch sö dông ®Êt   chi tiÕt; d)  V¨n b¶n  cña c¬  quan  chñ   qu¶n vÒ   viÖc chÊp  thuËn  ph¬ng  ¸n quy ho¹ch  sö  dông   ®Êt  ®èi víi c¸c n«ng trêng,  l©m trêng trùc thuéc Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc  ChÝnh phñ, Tæng c«ng ty nhµ níc qu¶n lý. 2.6.   Tr×nh   tù   xÐt   duyÖt   quy   ho¹ch   sö   dông   ®Êt   chi  tiÕt cña c¸c n«ng trêng, l©m trêng thùc hiÖn nh tr×nh tù  xÐt   duyÖt   quy   ho¹ch   sö   dông   ®Êt   chi   tiÕt   cña   khu   c«ng  nghÖ  cao, khu kinh tÕ  quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 2, §iÒu 23 NghÞ  ®Þnh   sè   181/2004/N§­CP   ngµy   29   th¸ng   10   n¨m   2004   cña  ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai. 2.7.   Trong   thêi   h¹n   kh«ng   qu¸   ba   mêi   (30)   ngµy   lµm  viÖc   kÓ   tõ   ngµy   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung ¬ng ký quyÕt ®Þnh xÐt duyÖt quy ho¹ch sö dông   ®Êt chi tiÕt cña c¸c n«ng trêng, l©m trêng, Së Tµi nguyªn  vµ M«i trêng cã tr¸ch nhiÖm c«ng bè c«ng khai toµn bé tµi  liÖu quy ho¹ch sö  dông chi tiÕt t¹i trô  së  c¬  quan m×nh  vµ   t¹i   trô   së  Uû   ban   nh©n  d©n  c¸c  x∙,  thÞ  trÊn   n¬i   cã  n«ng   trêng,   l©m   trêng;   x¸c   ®Þnh   chØ   giíi,  mèc  giíi   quy  ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt ngoµi thùc  ®Þa;  ®o  ®¹c chØnh  lý  b¶n  ®å   ®Þa chÝnh hiÖn cã, trêng hîp kh«ng cã  b¶n  ®å  ®Þa chÝnh th×  lËp kÕ  ho¹ch  ®o  ®¹c lËp b¶n  ®å   ®Þa chÝnh  míi theo quy ®Þnh cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng. 3. Gi¶i quyÕt viÖc lÊn, chiÕm, tranh chÊp  ®Êt  ®ai n»m  trong quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt cña n«ng trêng, l©m  trêng ®∙ ®îc xÐt duyÖt Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng  chØ  ®¹o gi¶i quyÕt døt  ®iÓm nh÷ng trêng hîp lÊn, chiÕm,  tranh   chÊp   ®Êt   ®ai   ®∙   ®îc   x¸c   ®Þnh   thuéc   quy   ho¹ch   sö  dông  ®Êt chi tiÕt  cña  n«ng  trêng, l©m trêng  ®∙  ®îc xÐt  duyÖt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4. Thùc hiÖn giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt vµ  cÊp giÊy chøng  nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho n«ng trêng, l©m trêng 4.1.   N«ng   trêng,   l©m   trêng   sau   khi   ®îc   s¾p   xÕp   l¹i  theo  ®Ò  ¸n s¾p xÕp,  ®æi míi ph¸t triÓn  c¸c n«ng trêng,  l©m trêng   ®∙  ®îc Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  phª duyÖt   ®îc giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt  nh sau: a)   Trêng   hîp   n«ng   trêng,   l©m   trêng   sau   khi   ®îc   s¾p  xÕp l¹i mµ  thay  ®æi nhiÖm  vô  s¶n xuÊt  kinh  doanh,  thay  ®æi quy m« sö  dông  ®Êt, thay  ®æi môc  ®Ých sö  dông  ®Êt,  thay  ®æi thêi h¹n sö  dông  ®Êt so víi tr íc  ®©y th×  Uû  ban 
 7. 7 nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt  ®Þnh  thu håi  ®Êt cña n«ng trêng, l©m trêng tríc  ®©y  ®Ó  giao,  cho thuª ®èi víi n«ng trêng, l©m trêng ®∙ ®îc s¾p xÕp l¹i  theo quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt  ®∙  ®îc xÐt duyÖt vµ  chØ   ®¹o   Së   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng   thùc   hiÖn   c¸c   c«ng  viÖc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4.3 cña kho¶n nµy. b)   Trêng   hîp   n«ng   trêng,   l©m   trêng   sau   khi   ®îc   s¾p  xÕp l¹i nhng kh«ng thay  ®æi nhiÖm vô  s¶n xuÊt kinh doanh  vµ  kh«ng thay   ®æi  môc   ®Ých  sö  dông   ®Êt, kh«ng  thay   ®æi  thêi h¹n sö  dông  ®Êt so víi tríc  ®©y th×  Uû  ban nh©n d©n  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng cÊp giÊy chøng nhËn  quyÒn  sö  dông   ®Êt  cho  n«ng  trêng, l©m trêng  ®∙  ®îc s¾p  xÕp l¹i theo quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt  ®∙  ®îc xÐt  duyÖt. Tr×nh tù thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông   ®Êt thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 137 cña NghÞ ®Þnh sè  181/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ  thi hµnh LuËt §Êt ®ai. Trêng   hîp   ®∙   cÊp   giÊy   chøng   nhËn   quyÒn   sö   dông   ®Êt  cho n«ng trêng, l©m trêng tõ tríc khi ®îc s¾p xÕp l¹i th×  lµm   thñ   tôc   ®¨ng   ký   biÕn   ®éng   vÒ   sö   dông   ®Êt   theo   quy  ®Þnh t¹i §iÒu 143 cña NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§­CP ngµy 29  th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  thi hµnh LuËt §Êt  ®ai  ®Ó   chØnh   lý   tªn   gäi   cña   n«ng   trêng,   l©m   trêng,   quy   m«  diÖn tÝch  sö  dông   ®Êt  vµ  nh÷ng  thay  ®æi kh¸c trªn  giÊy  chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, hå s¬ ®Þa chÝnh (nÕu cã); c)   Trêng   hîp   n«ng   trêng,   l©m   trêng   thµnh   lËp   míi   ë  n¬i cÇn thiÕt theo  ®Ò  ¸n s¾p xÕp,  ®æi míi ph¸t triÓn c¸c  n«ng trêng, l©m trêng ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt  th×   ®îc Nhµ  níc giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt vµ  ph¶i lµm thñ  tôc   giao   ®Êt,   thuª   ®Êt   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   126   cña  NghÞ   sè   181/2004/N§­CP   ngµy   29   th¸ng   10   n¨m   2004   cña  ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai. 4.2.   H×nh   thøc   giao   ®Êt,   cho   thuª   ®Êt   ®èi   víi   n«ng  trêng, l©m trêng nh sau: a)  Nhµ  níc  giao  ®Êt  kh«ng  thu tiÒn  sö  dông   ®Êt  cho  c¸c n«ng trêng quèc doanh quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a, kho¶n 5,  §iÒu   6   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   170/2004/N§­CP   ngµy   22   th¸ng   9   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn  n«ng   trêng   quèc   doanh   vµ   c¸c   l©m   trêng   quèc   doanh   quy  ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a,   kho¶n   4,   §iÒu   7   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   200/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ  s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn  l©m trêng quèc doanh. b) Nhµ  níc cho thuª  ®Êt hoÆc giao  ®Êt cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt cho c¸c  ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b, kho¶n 5,  §iÒu   6   NghÞ   ®Þnh   sè   170/2004/N§­CP   ngµy   22   th¸ng   9   n¨m   2004 cña ChÝnh phñ vÒ s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn n«ng  trêng quèc doanh vµ   ®iÓm b kho¶n 4, §iÒu 7 cña NghÞ   ®Þnh 
 8. 8 sè 200/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ   vÒ s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn l©m trêng quèc doanh. 4.3. Trêng hîp Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc  Trung  ¬ng  quyÕt   ®Þnh   thu   håi   ®Êt   cña   n«ng  tr êng,  l©m trêng tríc ®©y ®Ó giao ®Êt, cho thuª ®Êt cho n«ng tr­ êng,   l©m   trêng   ®∙   ®îc   s¾p   xÕp   l¹i   th×   trong   thêi   h¹n  kh«ng qu¸ hai m¬i (20) ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy ký  quyÕt  ®Þnh giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt, Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng  cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y: a) Thu håi giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt  ®∙ cÊp  cho n«ng trêng, l©m trêng tríc khi s¾p xÕp l¹i (nÕu cã) b) ChØ ®¹o V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt göi sè  liÖu  ®Þa chÝnh  ®Õn c¬  quan thuÕ   ®Ó  x¸c  ®Þnh nghÜa vô  tµi  chÝnh ®èi víi n«ng trêng, l©m trêng vµ th«ng b¸o cho n«ng  trêng, l©m trêng nép c¸c kho¶n thu theo quy ®Þnh cña ph¸p   luËt; c) Ký hîp ®ång thuª ®Êt ®èi víi trêng hîp ®îc Nhµ níc  cho thuª ®Êt; d)   ChØ   ®¹o   Uû   ban   nh©n   d©n   x∙,   phêng,   thÞ   trÊn   vµ  Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng thùc hiÖn viÖc bµn giao ®Êt  trªn   thùc   ®Þa   cho   n«ng   trêng,   l©m   trêng;   ®ãng   cäc   mèc  ranh giíi sö dông ®Êt cña n«ng trêng, l©m trêng; lËp biªn  b¶n giao ®Êt t¹i thùc ®Þa; ®) Ký  cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt theo  ñy  quyÒn   hoÆc   tr×nh   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung ¬ng ký  cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt  vµ  trao cho n«ng trêng, l©m trêng  ®∙ hoµn thµnh nghÜa vô  tµi chÝnh theo quy ®Þnh; e) ChØ  ®¹o V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt chØnh  lý, cËp nhËt hå s¬ ®Þa chÝnh; 5. Xö  lý  quü   ®Êt n»m ngoµi quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi  tiÕt cña n«ng trêng, l©m trêng ®∙ ®îc xÐt duyÖt 5.1. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng quyÕt   ®Þnh  thu håi  ®èi víi diÖn tÝch  ®Êt kh«ng  n»m  trong quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt cña n«ng trêng, l©m  trêng   ®∙  ®îc xÐt duyÖt,  bao gåm diÖn tÝch   ®Êt  kh«ng  sö  dông, sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých; diÖn tÝch ®Êt x©y dùng   trêng häc, tr¹m y tÕ,  ®êng giao th«ng vµ  c«ng tr×nh thñy  lîi, hÖ  thèng  ®iÖn phôc vô  chung cho n«ng tr êng, l©m tr­ êng vµ  c¸c khu d©n c  trªn  ®Þa bµn; diÖn tÝch  ®∙ bè  trÝ  cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn n«ng trêng, l©m trêng ®ang lµm  viÖc hoÆc  ®∙ nghØ hu, nghØ viÖc theo chÕ   ®é   ®Ó  lµm nhµ   ë   (bao gåm c¶ vên, ao g¾n liÒn nhµ ë); diÖn tÝch ®Êt ®∙ cho   thuª,  ®∙ chuyÓn nhîng,  ®∙ cho mîn; diÖn tÝch  ®Êt  ®∙ b¸n  vên   c©y;   diÖn   tÝch   ®Êt   cña   n«ng   trêng,   l©m   trêng   ph¶i 
 9. 9 gi¶i thÓ  hoÆc do  ®iÒu chØnh thu hÑp nhiÖm vô  kh«ng tiÕp  tôc sö dông. C¸c n«ng trêng, l©m trêng cã diÖn tÝch ®Êt bÞ thu håi  ph¶i bµn giao toµn bé  hå  s¬  vÒ  quü   ®Êt bÞ  thu håi cho Uû   ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng n¬i cã  ®Êt. 5.2. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng tæ chøc chØ  ®¹o viÖc lËp quy ho¹ch sö  dông  ®Êt, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt  ®èi víi diÖn tÝch  ®Êt  ®∙ thu  håi vµ thùc hiÖn viÖc giao ®Êt, cho thuª ®Êt ®Ó ® a vµo sö  dông nh sau: a)  ViÖc giao   ®Êt,  cho thuª   ®Êt  ph¶i c¨n  cø vµo  quy  ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt  cña  ®Þa ph¬ng  ®∙  ®îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn xÐt  duyÖt vµ  phï  hîp víi quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®Êt  ®ai hiÖn  hµnh; b)  ¦u tiªn viÖc giao  ®Êt  ®Ó  sö  dông æn  ®Þnh l©u dµi  vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång   thñy s¶n cho c¸c hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n lµm c¸n bé, nh©n  viªn kh«ng  cßn lµm viÖc  ë  n«ng  trêng l©m trêng  do thùc  hiÖn viÖc s¾p xÕp,  ®æi míi n«ng tr êng, l©m trêng vµ   ®ång  bµo d©n téc thiÓu sè, hé  n«ng d©n  ®ang sinh sèng t¹i  ®Þa  ph¬ng hiÖn kh«ng cã  hoÆc thiÕu  ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp,  l©m nghiÖp, nu«i trång thñy s¶n; thêi h¹n giao ®Êt vµ h¹n   møc giao  ®Êt cho hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®Êt  ®ai; h¹n møc giao  ®Êt cho hé  gia  ®×nh,  c¸ nh©n  kh«ng  vît qu¸ b×nh  qu©n  diÖn tÝch  ®Êt  ®∙  giao cho c¸c hé n«ng d©n t¹i ®Þa ph¬ng; c) §èi víi diÖn tÝch  ®Êt mµ  n«ng tr êng, l©m trêng  ®∙  giao kho¸n cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n lµ c«ng nh©n n«ng tr­ êng, l©m trêng vµ  hé  n«ng d©n t¹i  ®Þa ph¬ng mµ   ®ang sö  dông   vµo   môc   ®Ých   s¶n   xuÊt   n«ng   nghiÖp   vµ   l©m   nghiÖp,  nu«i trång thñy s¶n nhng kh«ng cã  tranh chÊp vµ  phï  hîp  víi quy ho¹ch sö  dông  ®Êt cña  ®Þa ph¬ng (®îc Uû  ban nh©n  d©n   x∙,   phêng,   thÞ   trÊn   x¸c   nhËn)   th×   hé   gia   ®×nh,   c¸  nh©n  ®ã   ®îc Uû  ban nh©n d©n cÊp cã  thÈm quyÒn tiÕp tôc  giao ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt ®Ó sö dông. Thêi h¹n giao ®Êt,  cho thuª  ®Êt vµ  h¹n møc giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt thùc hiÖn  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Êt ®ai; d) §èi víi diÖn tÝch ®Êt n«ng trêng, l©m trêng ®∙ cho  tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n thuª mµ   ®ang sö  dông vµo  môc   ®Ých   s¶n   xuÊt   n«ng   nghiÖp,   l©m   nghiÖp,   nu«i   trång  thñy   s¶n   nhng   kh«ng   cã   tranh   chÊp   vµ   phï   hîp   víi   quy  ho¹ch sö dông ®Êt cña ®Þa ph¬ng th× tæ chøc, hé gia ®×nh,  c¸ nh©n ®ã ®îc Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn tiÕp tôc   cho thuª  ®Êt  ®Ó  sö  dông theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®Êt  ®ai. Thêi h¹n cho thuª ®Êt ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh cña 
 10. 10 ph¸p luËt  ®Êt  ®ai vµ   ®îc tÝnh tõ  ngµy thuª  ®Êt cña n«ng  trêng, l©m trêng. Khi hÕt thêi h¹n thuª ®Êt, ngêi sö dông  ®Êt  ®îc Nhµ  níc gia h¹n cho thuª  ®Êt hoÆc giao  ®Êt theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Êt ®ai; ®)   §èi   víi   diÖn   tÝch   ®Êt   n«ng   trêng,   l©m   trêng   ®∙  liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ  kh¸c th×  Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn thùc hiÖn viÖc giao ®Êt  cã  thu tiÒn hoÆc cho thuª  ®Êt cho thµnh phÇn kinh tÕ   ®∙  liªn doanh, liªn kÕt víi n«ng trêng, l©m trêng. Thêi h¹n  giao  ®Êt,  cho  thuª   ®Êt  ®îc x¸c  ®Þnh  theo  thêi gian ghi  trong hîp  ®ång  ®∙ ký  kÕt víi n«ng trêng, l©m trêng tríc  khi s¾p xÕp l¹i; e) §èi víi diÖn tÝch  ®Êt cã  vên c©y  ®∙ b¸n hoÆc  ®Êt  lµm chuång tr¹i ch¨n nu«i cã   ®µn gia sóc  ®∙ b¸n cho tæ  chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n mµ ®Êt ®ã ®ang ® îc sö dông nh­ ng kh«ng cã  tranh chÊp vµ  phï  hîp víi quy ho¹ch sö  dông  ®Êt cña  ®Þa ph¬ng th×  Uû  ban nh©n d©n cÊp cã  thÈm quyÒn  tiÕp tôc cho tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n  ®ã  thuª  ®Êt.  Thêi   h¹n   thuª   ®Êt   ®îc   x¸c   ®Þnh   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt   ®Êt   ®ai   vµ   ®îc   tÝnh   tõ   ngµy   mua   vên   c©y   hoÆc   mua  chuång tr¹i, mua  ®µn gia sóc. Khi hÕt thêi h¹n thuª  ®Êt,  ngêi sö  dông  ®Êt  ®îc Nhµ  níc gia h¹n cho thuª  ®Êt hoÆc  giao ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Êt ®ai. g) §èi víi diÖn tÝch  ®Êt  ®ang lµm trêng häc, tr¹m y  tÕ,   hÖ   thèng   ®iÖn   th×   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè  trùc thuéc Trung ¬ng giao ®Êt cho tæ chøc ®ang qu¶n lý sö  dông ®Êt; h)  DiÖn tÝch   ®Êt  cßn l¹i  sau khi  ®∙ giao,  cho thuª  ®èi víi c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i c¸c tiÕt b, c, d,  ®,  e, g ®iÓm nµy th× ®îc giao, cho thuª cho ®èi tîng kh¸c sö  dông theo quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt cña  ®Þa ph¬ng  ®∙ ®îc xÐt duyÖt. 5.3. Tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n  ®îc nhµ  níc giao  ®Êt, cho thuª ®Êt quy ®Þnh t¹i ®iÓm 5.2 kho¶n nµy ®îc cÊp  giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt sau khi  ®∙ hoµn thµnh  thñ tôc giao ®Êt, cho thuª ®Êt theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2,  §iÒu 123, §iÒu 125 cña NghÞ   ®Þnh sè  181/2004/N§­CP ngµy  29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  thi hµnh LuËt §Êt  ®ai. 5.4. §èi víi diÖn tÝch  ®Êt mµ  n«ng trêng, l©m trêng  tríc  ®©y  ®∙ bè  trÝ  cho hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n lµ  c¸n bé,  c«ng nh©n viªn n«ng trêng, l©m trêng  ®ang lµm viÖc hoÆc  ®∙ nghØ hu, nghØ viÖc theo chÕ   ®é   ®Ó  lµm nhµ   ë, lµm v ên,  ao g¾n liÒn víi nhµ   ë  trong khu d©n c,  ®îc Uû  ban nh©n  d©n x∙, phêng, thÞ  trÊn n¬i cã   ®Êt x¸c nhËn lµ   ®ang sö  dông æn  ®Þnh, kh«ng cã  tranh chÊp  ®Êt  ®ai vµ  phï  hîp víi 
 11. 11 quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt cña  ®Þa ph¬ng  ®∙  ®îc xÐt  duyÖt th× ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. ViÖc x¸c ®Þnh diÖn tÝch ®Êt ë trong tr êng hîp cã vên,  ao g¾n liÒn víi nhµ ë ®îc thùc theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5,  §iÒu 87 cña LuËt  ®Êt  ®ai; phÇn diÖn tÝch vên, ao cßn l¹i  kh«ng  ®îc x¸c  ®Þnh lµ   ®Êt  ë  sÏ   ®îc x¸c  ®Þnh môc  ®Ých sö  dông theo hiÖn tr¹ng ®ang sö dông ®Êt. Hé   gia  ®×nh,  c¸ nh©n   ®ang  sö  dông   ®Êt ph¶i  lµm  thñ  tôc xin cÊp giÊy chøng  nhËn quyÒn  sö  dông   ®Êt  theo  quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 135 vµ 136 cña NghÞ 181/2004/N§­CP ngµy   29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  thi hµnh LuËt §Êt  ®ai vµ  ph¶i thùc hiÖn  nghÜa  vô  tµi chÝnh theo  quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt ®Êt ®ai. Môc III Tæ chøc thùc hiÖn 1. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ,   Tæng c«ng ty nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn vµ  chØ  ®¹o  c¸c n«ng trêng, l©m trêng trùc thuéc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng cã  tr¸ch nhiÖm  thùc hiÖn vµ  phæ biÕn,  chØ   ®¹o  thùc  hiÖn Th«ng t nµy t¹i ®Þa ph¬ng. 3. Gi¸m ®èc Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng cã tr¸ch nhiÖm  gióp Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng  tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn Th«ng t nµy. 4. Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau mêi l¨m (15)  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.
 12. 12 danh môc c¸c mÉu biÓu Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 04/2005/TT­BTNMT ngµy  18/7/2005 cña  Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng híng dÉn c¸c biÖn ph¸p qu¶n  lý, sö dông ®Êt ®ai  khi s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn c¸c n«ng trêng, l©m  trêng quèc doanh Thø  Ký hiÖu  Tªn mÉu, biÓu tù mÉu,  biÓu 01 01/HT­§§ B¸o c¸o kÕt qu¶ rµ  so¸t hiÖn tr¹ng quü   ®Êt   cña n«ng trêng, l©m trêng 02 02/HT­§§ Danh s¸ch c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n   (nhËn kho¸n ®Êt hoÆc sö dông  ®Êt do mua v ­ ên   c©y,   ®µn   gia   sóc,   thuª   ®Êt,   mîn   ®Êt;  lÊn, chiÕm  ®Êt; tranh chÊp  ®Êt  ®ai; sö dông  ®Êt ë cña n«ng trêng, l©m trêng) 03 03/HT­§§ Thèng kª thöa  ®Êt vµ  tµi s¶n g¾n liÒn víi   ®Êt theo hiÖn tr¹ng sö dông cña n«ng trêng,  l©m trêng. 04 04/HT­§§ Thèng   kª   hiÖn   tr¹ng   sö   dông   ®Êt   cña   n«ng  trêng, l©m trêng. 05 05/QH­§§ B¸o  c¸o  thuyÕt   minh  tæng  hîp  qui  ho¹ch   sö  dông   ®Êt  chi  tiÕt  cña  n«ng   trêng,   l©m  tr­ êng. 06 06/QH­§§ DiÖn tÝch ph©n bæ cho c¸c môc  ®Ých sö  dông   ®Êt   theo   quy   ho¹ch,   kÕ   ho¹ch   sö   dông   ®Êt  cña n«ng trêng, l©m trêng. 07 07/QH­§§ DiÖn   tÝch   ®Êt   kh«ng   thay   ®æi   môc   ®Ých   sö  dông  trong   suèt  kú   quy  ho¹ch  cña  n«ng  tr­ êng, l©m trêng. 08 08/QH­§§ DiÖn tÝch  ®Êt ph¶i chuyÓn môc  ®Ých sö  dông  trong kú  quy ho¹ch cña n«ng trêng, l©m tr­ êng. 09 09/QH­§§ DiÖn   tÝch   ®Êt   cha   sö   dông   ph¶i   ®a   vµo   sö  dông trong kú quy ho¹ch cña n«ng trêng, l©m  trêng. 10 10/QH­§§ QuyÕt  ®Þnh cña Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh  phè  trùc thuéc Trung  ¬ng vÒ  viÖc xÐt duyÖt  quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt cña n«ng tr­ êng, l©m trêng.
 13. 13
 14. 14 MÉu sè 01/HT­§§ §¬n vÞ b¸o  Céng hßa x∙ héi x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam c¸o: §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ............. .....,   ngµy.....   ............. th¸ng.... n¨m 200... .. ............. ............. ..  Sè:......./BC ­ B¸o c¸o KÕt qu¶ rµ so¸t hiÖn tr¹ng quü ®Êt ®ang qu¶n lý, sö dông KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n tØnh (thµnh   phè)................................... I. HiÖn tr¹ng quü ®Êt ®ang qu¶n lý, sö dông 1. §Þa chØ sö  dông  ®Êt (ghi tªn  ®¬n vÞ  hµnh chÝnh n¬i cã   ®Êt)............................... ......................................................... ......................................................... ............. 2.   Tæng   diÖn   tÝch   ®Êt   ®ang   qu¶n   lý,   sö  dông:....................................... m2 3.   DiÖn   tÝch   ®Êt   do   n«ng,   l©m   trêng   ®ang   sö  dông:............................ m2 3.1.   DiÖn   tÝch   ®Êt   ®ang   sö   dông   ®óng   môc   ®Ých   ®îc  giao:................. m2 Môc ®Ých sö dông ®Êt Tæng  DiÖn  DiÖn  DiÖn  DiÖn  diÖn tÝch do  tÝch  tÝch cã  tÝch  tÝch ®¬n vÞ  ®ang  vên c©y,  liªn  trùc  giao  ®µn gia  doanh,  tiÕp SD kho¸n sóc ®∙  liªn  b¸n kÕt 3.1.1 §Êt n«ng nghiÖp a)   §Êt   s¶n   xuÊt  n«ng  nghiÖp ­ §Êt trång lóa ­   §Êt   cá   dïng   vµo  ch¨n nu«i ­   §Êt   trång  c©y  hµng 
 15. 15 n¨m kh¸c ­   §Êt   trång   c©y   l©u  n¨m b) §Êt l©m nghiÖp ­ §Êt rõng s¶n xuÊt  ­ §Êt rõng phßng hé ­ §Êt rõng ®Æc dông c)   §Êt   nu«i   trång  thuû s¶n d) §Êt lµm muèi ®)   §Êt   n«ng   nghiÖp  kh¸c. 3.1.2.   §Êt   phi   n«ng  nghiÖp a)   §Êt   trô   së   n«ng,  l©m trêng b)   §Êt   c¬   së   s¶n  xuÊt,   kinh   doanh,  dÞch vô c)   §Êt   x©y   dùng  c«ng  tr×nh h¹ tÇng ­ §Êt giao th«ng (GT) Trong   ®ã   ®Êt   GT  phôc  vô cho c¶ ®Þa ph¬ng  §Êt thuû lîi (TL) Trong   ®ã   ®Êt   TL  phôc  vô cho c¶ ®Þa ph¬ng  ­   §Êt   ®Ó   chuyÓn   dÉn  n¨ng   lîng,   truyÒn  th«ng (CDNL) Trong   ®ã   ®Êt   ®Ó  CDNL  phôc   vô   cho   c¶   ®Þa  ph¬ng  ­ §Êt x©y dùng   tr¹m  y tÕ ­   §Êt   x©y   dùng   c«ng  tr×nh v¨n ho¸ ­ §Êt lµm trêng häc ­   §Êt   lµm   n¬i   tËp  luyÖn   thÓ   dôc   ­   thÓ  thao ­ §Êt chî d)   §Êt   nghÜa   trang,  nghÜa ®Þa ®)   §Êt   s«ng,   ngßi,  kªnh,   r¹ch,   suèi   vµ  mÆt níc CD Tæng céng 3.2. DiÖn tÝch ®Êt n«ng, l©m trêng sö dông kh«ng ®óng môc 
 16. 16 ®Ých ®îc giao......... m2 (Trong   ®ã   gåm:   môc  ®Ých..................................................... .........................................)  3.3. Tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt hiÖn cã Nhµ hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng  C©y rõng hoÆc c©y l©u n¨m kh¸c Lo¹i nhµ, lo¹i  DiÖn tÝch x©y  Lo¹i c©y rõng, DiÖn tÝch cã  c«ng tr×nh x©y  dùng (m2) Lo¹i c©y l©u  c©y dùng kh¸c n¨m (m2) 4. DiÖn tÝch  ®Êt  ®∙ bè  trÝ  lµm nhµ   ë  cña hé  gia  ®×nh c¸n   bé,   c«ng   nh©n  viªn   ®ang   lµm  viÖc   hoÆc   ®∙  nghØ   h u,   nghØ  viÖc theo chÕ ®é:................................... m2 5.   DiÖn   tÝch   ®Êt   ®ang   cho   thuª,   cho   m­ în:........................................ m2 6.   DiÖn   tÝch   ®Êt   ®∙   chuyÓn   nh­ îng:...................................................  m2 7.   DiÖn   tÝch   ®Êt   bÞ   lÊn,   bÞ  chiÕm:................................................... ..... m2 8.   DiÖn   tÝch   ®Êt   ®ang   cã   tranh  chÊp:...................................................  m2 9.   DiÖn   tÝch   ®Êt   cha   sö  dông:.................................................... ........ m2 II.   Thêi   h¹n   sö   dông   ®Êt.............   n¨m,   sö   dông   ®Õn  ngµy........ th¸ng..... n¨m.... III. Nguån gèc sö dông ®Êt 1. DiÖn tÝch  ®Êt  ®îc Nhµ  níc giao kh«ng thu tiÒn sö  dông  ®Êt:.................... m2 2.   DiÖn   tÝch   ®Êt   ®îc   Nhµ   níc   giao   cã   thu   tiÒn   sö   dông  ®Êt:........................... m2 3. DiÖn tÝch ®Êt ®îc Nhµ níc cho thuª ®Êt ®∙ tr¶ tiÒn mét  lÇn:..................... m2 4.   DiÖn   tÝch   ®Êt   ®îc   Nhµ   níc   cho   thuª   ®Êt   ®∙   tr¶   tiÒn  nhiÒu lÇn:................... m2 5. DiÖn tÝch  ®Êt  ®îc Nhµ  níc cho thuª  ®Êt tr¶ tiÒn hµng  n¨m:....................... m2 6.   DiÖn   tÝch   ®Êt   nhËn   chuyÓn   nhîng  QSD§:....................................................  m2 7.   DiÖn   tÝch   ®Êt   tù   lÊn,   tù 
 17. 17 chiÕm:................................................... ..................... m2 8.   DiÖn   tÝch   ®Êt   thuª,   mîn   cña   tæ   chøc,   c¸   nh©n  kh¸c:..................................... m2 IV. NghÜa vô tµi chÝnh ®∙ vµ cha thùc hiÖn 1.   TiÒn   sö   dông   ®Êt   ®∙   nép:.........................   ®;  Sè tiÒn cßn nî:.................... ® 2.   TiÒn   thuª   ®Êt   ®∙   nép:...............................  ®; Sè tiÒn cßn nî:.................... ® 3.   ThuÕ   chuyÓn   quyÒn   ®∙   nép:.....................   ®;   Sè  tiÒn cßn nî:.................... ® 4. LÖ  phÝ  tríc b¹   ®∙ nép:............................  ®;  Sè tiÒn cßn nî:.................... ® Céng tæng sè  tiÒn  ®∙ nép:............................  ®;  Sè tiÒn cßn nî:.................... ® V. GiÊy tê vÒ quyÒn sö dông ®Êt hiÖn cã 1. QuyÕt  ®Þnh giao  ®Êt (cho thuª  ®Êt) sè:...... Q§/.....   ngµy..../...../..... cña 2. 3. Chóng t«i cam  ®oan néi dung b¸o c¸o trªn  ®©y lµ   ®óng  vµ  hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ  néi dung  ®∙ b¸o c¸o. KÌm theo b¸o c¸o nµy cã c¸c giÊy tê sau ®©y: ­ Danh s¸ch ®èi tîng nhËn kho¸n ®Êt, mua vên c©y hoÆc  ®µn gia sóc, ®èi tîng thuª, mîn ®Êt, ®èi tîng sö dông ®Êt  ë; ®èi tîng lÊn, chiÕm ®Êt; trêng hîp tranh chÊp ®Êt ®ai;  (mÉu sè 02/HT­§§) ­ Thèng kª thöa  ®Êt vµ  tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt theo  hiÖn tr¹ng (mÉu sè 03/HT­§§; ­ BiÓu Thèng kª hiÖn tr¹ng sö  dông  ®Êt cña n«ng, l©m  trêng (mÉu sè 04/HT­§§); ­ B¶n ®å......................... (ghi lo¹i b¶n ®å  ®∙  sö dông cho rµ so¸t); Gi¸m ®èc (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 18. 18
 19. 19 MÉu sè 02/HT­§§ §¬n vÞ b¸o  Danh s¸ch c¸o: C¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n  ............. ............. ........................................... ....* .. ............. ............. ..  STT Tªn tæ chøc,  §Þa chØ  Sæ thø  Sè thø  DiÖn  Môc  hé gia ®×nh,  thêng  tù tê  tù  tÝch sö  ®Ých sö  c¸ nh©n ®ang  tró b¶n ®å thöa  dông  dông  sö dông ®Êt ®Êt ®Êt (Ghi chó: * Danh s¸ch lËp riªng cho tõng lo¹i h×nh sö   dông   ®Êt   cña   n«ng,   l©m   trêng:   nhËn   kho¶n   ®Êt;   mua   vên  c©y,   sö   dông   ®Êt   chuång   tr¹i   do   mua   ®µn   gia   sóc;   thuª  ®Êt; mîn  ®Êt; lÊn chiÕm  ®Êt  ®ai; tranh chÊp  ®Êt  ®ai;  ®îc  n«ng, l©m trêng giao ®Êt lµm nhµ ë vµ vên c©y, ao c¸.
 20. 20 Ngµy.... th¸ng.... n¨m..... ....., ngµy.... th¸ng.....  n¨m..... Ngêi lËp Gi¸m ®èc (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) MÉu sè 03/HT­§§ §¬n vÞ b¸o  thèng kª c¸c thöa ®Êt vµ tµi s¶n  c¸o: g¾n liÒn víi ®Êt theo hiÖn tr¹ng  sö dông  ............. ............. .. ............. ............. ..  Sè thø  Sè thø  §Þa chØ  DiÖn  Môc ®Ých Tµi s¶n g¾n liÒn  tù tê  tù thöa thöa ®Êt tÝch  sö dông  víi ®Êt b¶n ®å ®Êt (m2) ®Êt Lo¹i  DiÖn tÝch  tµi  chiÕm ®Êt  s¶n (m2) 01 02 03 04 05 06 07

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản