Thông tư 04/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ: dongson

Thông tư 04/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn các biện pháp quản lý, sử dụng đất đai khi sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 04/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

T h«ng t  
cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng sè 04/2005/TT­BTNMT 
n g µ y   1 8   t h ¸ n g   7   n ¨ m   2 0 0 5   h í n g   d É n   c ¸ c   b i Ö n   p h ¸ p   q u ¶ n   l ý , 
sö dông ®Êt ®ai khi s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn 
c¸c n«ng, l©m trêng quèc doanh


C¨n cø LuËt ®Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003
C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  170/2004/N§­CP   ngµy 22 th¸ng 9  
n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn  
n«ng trêng quèc doanh;
C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  181/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 10  
n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai;
C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  200/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12  
n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn  
l©m trêng quèc doanh;
C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   91/2002/N§­CP   ngµy   11   th¸ng   11  
n¨m   2002   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,  
quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i tr ­
êng;
Bé   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng   híng   dÉn   thùc   hiÖn   c¸c  
biÖn ph¸p vÒ  qu¶n lý, sö  dông  ®Êt  ®ai khi s¾p xÕp,  ®æi  
míi  vµ   ph¸t  triÓn  c¸c  n«ng   trêng,  l©m  trêng  quèc   doanh  
nh sau:


Môc I
Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ¸p dông


1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
Th«ng   t  nµy   híng   dÉn   c¸c   biÖn   ph¸p   vÒ   qu¶n   lý,   sö 
dông ®Êt ®ai khi thùc hiÖn s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn 
c¸c n«ng trêng quèc doanh, l©m trêng quèc doanh theo quy 
®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  170/2004/N§­CP ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 
2004 cña ChÝnh phñ vÒ s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn n«ng 
trêng quèc doanh vµ  NghÞ   ®Þnh sè  200/2004/N§­CP ngµy 03 
th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  s¾p xÕp,  ®æi míi vµ 
ph¸t triÓn l©m trêng quèc doanh.
2. §èi tîng ¸p dông
§èi tîng ¸p dông cña Th«ng t nµy gåm:
2.1. Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp vµ c¸c Bé, c¬ quan ngang 
Bé, c¬  quan thuéc  ChÝnh  phñ, Tæng  c«ng  ty nhµ  níc  ®ang 
qu¶n lý  n«ng trêng, l©m trêng quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  2.2  vµ 
®iÓm 2.3 cña kho¶n nµy.
2

2.2. C¸c n«ng trêng quèc doanh, c¸c doanh nghiÖp n«ng 
nghiÖp nhµ  níc  ®îc Nhµ  níc giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt  ®Ó  sö 
dông vµo môc  ®Ých chÝnh lµ  s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (sau  ®©y 
gäi chung lµ n«ng trêng).
2.3. C¸c l©m trêng quèc doanh, Ban qu¶n lý rõng phßng 
hé, Ban qu¶n lý rõng ®Æc dông, c¸c c«ng ty l©m nghiÖp nhµ 
níc ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt ®Ó sö dông vµo môc  
®Ých chÝnh  lµ  qu¶n  lý, b¶o vÖ  rõng  hoÆc s¶n xuÊt,  kinh 
doanh l©m nghiÖp (sau ®©y gäi chung lµ l©m trêng).
2.4. C¸c tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n  ®ang sö  dông 
®Êt  ë,  ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp,  ®Êt phi n«ng nghiÖp cã 
nguån gèc tõ   ®Êt cña n«ng trêng, l©m trêng do nhËn kho¸n 
®Êt, mua vên c©y, sö  dông chuång tr¹i cã   ®µn gia sóc  ®∙ 
mua,   liªn  doanh,   liªn  kÕt  s¶n  xuÊt,   thuª   ®Êt,  m în   ®Êt, 
nhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt, lÊn chiÕm ®Êt ®ai.


Môc II
C ¸ c   b i Ö n   p h ¸ p   q u ¶ n   l ý   s ö   d ô n g   ® Ê t   ® a i   t r o n g   c ¸ c 
n«ng l©m trêng quèc doanh


1. Rµ so¸t hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt
1.1. Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  
Trung ¬ng chñ  tr×  phèi hîp víi c¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, 
c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Tæng c«ng ty nhµ níc chØ ®¹o c¸c 
n«ng trêng, l©m trêng trùc thuéc Bé, ngµnh, Tæng c«ng ty  
vµ   ®Þa   ph¬ng   qu¶n   lý   thùc   hiÖn   viÖc   rµ   so¸t   l¹i   hiÖn 
tr¹ng quü ®Êt ®ang qu¶n lý, sö dông
1.2.   C¸c   n«ng   trêng,   l©m   trêng   quèc   doanh   cã   tr¸ch 
nhiÖm thùc hiÖn viÖc rµ  so¸t l¹i hiÖn tr¹ng quü   ®Êt  ®ang 
qu¶n lý, sö  dông; b¸o c¸o Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan 
thuéc ChÝnh phñ, Tæng c«ng ty nhµ  níc  ®ang qu¶n lý  n«ng 
trêng,   l©m   trêng   ®ã   vµ   b¸o   c¸o   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh, 
thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng n¬i cã   ®Êt theo nh÷ng yªu 
cÇu sau ®©y: 
a)  ViÖc rµ   so¸t quü   ®Êt  ®ang  qu¶n  lý, sö   dông ph¶i 
c¨n cø vµo quuÕt  ®Þnh  giao   ®Êt, cho thuª  ®Êt,  cÊp  giÊy 
chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm 
quyÒn vµ  kÕt qu¶ tæng kÕt c«ng t¸c qu¶n lý, sö  dông  ®Êt 
®ai cña n«ng trêng, l©m trêng theo QuyÕt  ®Þnh sè  708/Q§­
TTg ngµy 11 th¸ng 6 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ.
b. Néi dung rµ so¸t quü ®Êt ®ang qu¶n lý, sö dông cña 
n«ng trêng, l©m trêng gåm cã:
­ Tæng diÖn tÝch ®Êt ®îc giao qu¶n lý, sö dông; trong 
®ã  bao gåm: diÖn tÝch  ®Êt do n«ng trêng, l©m trêng  ®ang 
tæ chøc sö  dông; diÖn  tÝch   ®Êt  ®ang cho thuª,  cho  mîn; 
3

diÖn tÝch ®Êt ®∙ chuyÓn nhîng; diÖn tÝch ®Êt ®ang bÞ lÊn, 
chiÕm;   diÖn   tÝch   ®Êt   ®ang  cã   tranh   chÊp;   diÖn  tÝch   ®Êt  
cha sö dông; diÖn tÝch ®Êt ®∙ bè trÝ lµm ®Êt ë cho hé gia 
®×nh c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®ang lµm viÖc hoÆc ®∙ nghØ h­
u, nghØ viÖc theo chÕ ®é.
­   DiÖn   tÝch   ®Êt   cña   n«ng   trêng,   l©m   trêng   sö   dông 
theo c¸c môc  ®Ých vµ  theo h×nh thøc sö  dông bao gåm:  ®Êt 
do   n«ng   trêng,   l©m   trêng   trùc   tiÕp   sö   dông;   ®Êt   n«ng 
nghiÖp  ®∙ giao kho¸n;  ®Êt n«ng nghiÖp cã  vên c©y  ®∙ b¸n; 
®Êt lµm chuång tr¹i ch¨n nu«i cã   ®µn gia sóc  ®∙ b¸n;  ®Êt 
®ang   liªn   doanh,   liªn   kÕt   víi   c¸c   thµnh   phÇn   kinh   tÕ  
kh¸c;  ®Êt x©y dùng trêng häc, tr¹m y tÕ,  ®êng giao th«ng 
vµ  c«ng tr×nh thñy lîi, hÖ  thèng  ®iÖn phôc vô  chung cho 
n«ng trêng, l©m trêng vµ d©n c trªn ®Þa bµn;
­ DiÖn tÝch  ®Êt theo nguån gèc sö  dông gåm:  ®Êt  ®îc 
Nhµ  níc giao kh«ng thu tiÒn sö  dông  ®Êt,  ®Êt  ®îc Nhµ  níc 
giao cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt;  ®Êt  ®îc Nhµ  níc cho thuª 
tr¶ tiÒn mét lÇn hoÆc  tr¶  tiÒn  nhiÒu lÇn hoÆc  tr¶  tiÓn 
hµng n¨m; ®Êt nhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt, ®Êt tù 
lÊn, chiÕm;
­ T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô  tµi chÝnh vÒ   ®Êt  ®ai 
cña n«ng trêng, l©m trêng;
­ Thêi h¹n sö dông ®Êt ®îc giao, ®îc thuª;
­ Tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt n«ng tr êng, l©m trêng ®ang 
sö  dông gåm: lo¹i c«ng tr×nh kiÕn tróc (nhµ  trô  së, nhµ 
xëng, nhµ  kho, c«ng tr×nh kh¸c), diÖn tÝch x©y dùng c«ng  
tr×nh (diÖn tÝch chiÕm  ®Êt cña c«ng tr×nh); lo¹i c©y l©u 
n¨m hoÆc lo¹i c©y rõng vµ  diÖn tÝch  ®Êt cã  c©y l©u n¨m, 
c©y rõng;
c)  KÕt qu¶  rµ  so¸t  ®îc  tæng hîp  thµnh  b¸o c¸o  theo 
c¸c mÉu sè  01/HT­§§, 02/HT­§§, 03/HT­§§ vµ  04/HT­§§ ban 
hµnh kÌm theo Th«ng t  nµy vµ  ph¶i  ®îc thÓ  hiÖn râ  trªn 
b¶n  ®å   ®Þa chÝnh, b¶n  ®å   ®Þa chÝnh c¬  së, b¶n  ®å  nÒn do 
c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i trêng cung cÊp hoÆc b¶n ®å kh¸c 
®îc c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i trêng cho phÐp sö dông.
Trêng   hîp   c¸c   n«ng   trêng,   l©m   trêng   trùc   thuéc   c¸c 
Bé, c¬  quan ngang bé, c¬  quan thuéc ChÝnh phñ; Tæng c«ng 
ty nhµ  níc qu¶n lý  th×  kÕt qu¶ rµ  so¸t lËp thµnh ba (03)  
bé; mét (01) bé lu; mét (01) bé göi c¬ quan chñ qu¶n; mét 
(01) bé  göi Uû  ban nh©n d©n tØnh,  thµnh  phè  trùc thuéc 
Trung ¬ng n¬i cã ®Êt. Trêng hîp c¸c n«ng trêng, l©m trêng 
trùc   thuéc   ®Þa   ph¬ng   qu¶n   lý   th×   kÕt   qu¶   rµ   so¸t   lËp 
thµnh hai (02) bé; trong  ®ã  mét (01) bé  lu, mét (01) bé 
göi cho Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung 
¬ng n¬i cã ®Êt;
4

1.3.   N«ng   trêng,   l©m   trêng   sö   dông   ®Êt   t¹i   nhiÒu 
tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   th×   thùc   hiÖn   rµ 
so¸t hiÖn tr¹ng quü   ®Êt  ®ang qu¶n lý  sö  dông vµ  lËp b¸o 
c¸o   kÕt   qu¶   riªng  theo   tõng   tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc  
Trung ¬ng n¬i cã ®Êt.
1.4.   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc   ChÝnh 
phñ, Tæng  c«ng  ty nhµ  níc, Uû  ban nh©n d©n tØnh,  thµnh 
phè  trùc thuéc Trung ¬ng cã  tr¸ch nhiÖm tæng hîp kÕt qu¶  
rµ  so¸t hiÖn tr¹ng  sö  dông   ®Êt cña c¸c n«ng trêng,  l©m 
trêng  ®ang qu¶n lý  b¸o c¸o Ban chØ  ®¹o Trung  ¬ng vÒ  s¾p 
xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn n«ng, l©m tr êng quèc doanh, Bé 
N«ng nghiÖp vµ Ph¸p triÓn n«ng th«n, Bé Tµi nguyªn vµ M«i  
trêng.
2. X©y dùng hoÆc  ®iÒu chØnh, xÐt duyÖt quy ho¹ch sö 
dông ®Êt chi tiÕt cña c¸c n«ng trêng, l©m trêng.
2.1. C¸c n«ng trêng, l©m trêng sau khi cã  quyÕt  ®Þnh 
s¾p   xÕp   l¹i   theo   ®Ò   ¸n   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   vµ   ph¸t   triÓn 
n«ng trêng, l©m trêng ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt 
(trõ  c¸c n«ng trêng, l©m trêng thuéc diÖn ph¶i gi¶i thÓ) 
cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng hoÆc ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö dông  
®Êt chi tiÕt tr×nh Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc 
thuéc Trung ¬ng n¬i cã ®Êt xÐt duyÖt.
§èi víi n«ng trêng, l©m trêng trùc thuéc c¸c Bé, C¬ 
quan ngang Bé, c¬  quan Thuéc ChÝnh phñ, Tæng c«ng ty nhµ 
níc ph¶i cã v¨n b¶n chÊp thuËn ph¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông 
®Êt chi tiÕt cña c¸c c¬  quan chñ  qu¶n tríc khi tr×nh Uû 
ban nh©n d©n cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng xÐt 
duyÖt.
2.2. C¨n cø x©y dùng (hoÆc  ®iÒu chØnh) quy ho¹ch sö 
dông ®Êt chi tiÕt cña n«ng trêng, l©m trêng bao gåm:
a) Ph¬ng híng nhiÖm vô  cña n«ng trêng, l©m trêng  ®∙ 
®îc x¸c ®Þnh trong quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm 
quyÒn vÒ  viÖc s¾p xÕp l¹i n«ng trêng, l©m trêng theo  ®Ò 
¸n s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn n«ng trêng, l©m trêng 
®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt.
b) Quy ho¹ch tæng thÓ, kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ 
x∙ héi, quèc phßng, an ninh cña  ®Þa ph¬ng; quy ho¹ch, kÕ 
ho¹ch   ph¸t   triÓn   ngµnh   n«ng   nghiÖp,   l©m   nghiÖp;   quy  
ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt cña  ®Þa ph¬ng  ®∙  ®îc c¬  quan 
nhµ níc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt.
c) HiÖn tr¹ng quü   ®Êt cña n«ng trêng, l©m trêng sau 
khi ®∙ rµ so¸t.
2.3. Néi dung quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt cña c¸c 
n«ng trêng, l©m trêng bao gåm:
5

a) §iÒu tra, nghiªn cøu, ph©n tÝch nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ  
vÞ trÝ, ®¹i h×nh, khÝ hËu, thêi tiÕt, thñy v¨n, t×nh h×nh  
thæ nhìng, th¶m thùc vËt, c¶nh quan m«i trêng, t×nh h×nh 
kinh tÕ ­ x∙ héi, quèc phßng, an ninh ë ®Þa ph ¬ng cã liªn 
quan ®Õn nhiÖm vô cña n«ng trêng, l©m trêng;
b) §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, tiÒm n¨ng vÒ diÖn  
tÝch   vµ   kh¶   n¨ng   thÝch   nghi   ®Êt   ®ai   ®èi   víi   môc   tiªu, 
nhiÖm vô s¶n xuÊt cña n«ng trêng, l©m trêng;
c) X¸c  ®Þnh vÞ  trÝ, diÖn tÝch quü   ®Êt cÇn gi÷  l¹i sö 
dông theo tõng lo¹i ®Êt; trong ®ã diÖn tÝch ®ang cã tranh  
chÊp, diÖn tÝch  ®ang giao kho¸n, diÖn tÝch  ®ang gãp vèn 
liªn doanh, diÖn tÝch ®Êt bÞ lÊn, bÞ chiÕm, diÖn tÝch ®Êt  
n«ng trêng, l©m trêng tù  lÊn, chiÕm (nÕu cã); diÖn tÝch 
®Êt bµn giao cho ®Þa ph¬ng qu¶n lý;
d) X©y dùng c¸c ph¬ng ¸n ph©n bæ quü   ®Êt cho c¸c môc 
®Ých sö  dông cô  thÓ  phï  hîp víi ph¬ng híng nhiÖm vô  cña 
n«ng trêng, l©m trêng;
®)   X¸c   ®Þnh   diÖn   tÝch   ®Êt   ph¶i   chuyÓn   môc   ®Ých   sö 
dông; diÖn tÝch  ®Êt cha sö  dông cÇn sö  dông vµo c¸c môc 
®Ých;   diÖn   tÝch   ®Êt   ph¶i   thu   håi   do   bÞ   lÊn,   bÞ   chiÕm; 
diÖn tÝch   ®Êt   ®ang  cã  tranh  chÊp sö  dông cÇn ph¶i  gi¶i 
quyÕt;
e) KÕ ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt hµng n¨m
g)   X¸c   ®Þnh   c¸c   gi¶i   ph¸p   thùc   hiÖn   quy   ho¹ch,   kÕ 
ho¹ch sö dông ®Êt;
h) X¸c  ®Þnh thêi h¹n sö  dông  ®Êt; h×nh thøc sö  dông 
®Êt: giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt, giao ®Êt cã thu 
tiÒn sö dông ®Êt, thuª ®Êt tr¶ tiÒn thuª hµng n¨m;
i) §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ, x∙ héi, ®¸p øng yªu cÇu 
vÒ m«i trêng cña ph¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt.
2.4.   Néi   dung   ®iÒu   chØnh   quy   ho¹ch   sö   dông   ®Êt   chi 
tiÕt cña c¸c n«ng trêng, l©m trêng lµ  mét phÇn néi dung 
quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt  ®∙ quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 2.3 
kho¶n nµy.
2.5. Hå s¬ quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt, hå s¬ ®iÒu 
chØnh quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt (díi  ®©y gäi chung 
lµ  quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt)  cña n«ng trêng,  l©m 
trêng  ®îc lËp thµnh mêi (10) bé  nép cho Uû  ban nh©n d©n 
tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   th«ng   qua   Së   Tµi 
nguyªn vµ M«i trêng; hå s¬ gåm cã: 
a)   Tê   tr×nh   cña   n«ng   trêng,   l©m   trêng   tr×nh   Uû   ban 
nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng xÐt duyÖt 
quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt;
6

b) B¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, b¶n ®å quy ho¹ch sö 
dông  ®Êt cña n«ng trêng, l©m trêng lËp theo quy  ®Þnh cña 
Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng;
c) B¸o c¸o thuyÕt minh tæng hîp quy ho¹ch sö dông ®Êt  
chi tiÕt;
d)  V¨n b¶n  cña c¬  quan  chñ   qu¶n vÒ   viÖc chÊp  thuËn 
ph¬ng  ¸n quy ho¹ch  sö  dông   ®Êt  ®èi víi c¸c n«ng trêng, 
l©m trêng trùc thuéc Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc 
ChÝnh phñ, Tæng c«ng ty nhµ níc qu¶n lý.
2.6.   Tr×nh   tù   xÐt   duyÖt   quy   ho¹ch   sö   dông   ®Êt   chi 
tiÕt cña c¸c n«ng trêng, l©m trêng thùc hiÖn nh tr×nh tù 
xÐt   duyÖt   quy   ho¹ch   sö   dông   ®Êt   chi   tiÕt   cña   khu   c«ng 
nghÖ  cao, khu kinh tÕ  quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 2, §iÒu 23 NghÞ 
®Þnh   sè   181/2004/N§­CP   ngµy   29   th¸ng   10   n¨m   2004   cña 
ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai.
2.7.   Trong   thêi   h¹n   kh«ng   qu¸   ba   mêi   (30)   ngµy   lµm 
viÖc   kÓ   tõ   ngµy   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc 
thuéc Trung ¬ng ký quyÕt ®Þnh xÐt duyÖt quy ho¹ch sö dông  
®Êt chi tiÕt cña c¸c n«ng trêng, l©m trêng, Së Tµi nguyªn 
vµ M«i trêng cã tr¸ch nhiÖm c«ng bè c«ng khai toµn bé tµi 
liÖu quy ho¹ch sö  dông chi tiÕt t¹i trô  së  c¬  quan m×nh 
vµ   t¹i   trô   së  Uû   ban   nh©n  d©n  c¸c  x∙,  thÞ  trÊn   n¬i   cã 
n«ng   trêng,   l©m   trêng;   x¸c   ®Þnh   chØ   giíi,  mèc  giíi   quy 
ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt ngoµi thùc  ®Þa;  ®o  ®¹c chØnh 
lý  b¶n  ®å   ®Þa chÝnh hiÖn cã, trêng hîp kh«ng cã  b¶n  ®å 
®Þa chÝnh th×  lËp kÕ  ho¹ch  ®o  ®¹c lËp b¶n  ®å   ®Þa chÝnh 
míi theo quy ®Þnh cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng.
3. Gi¶i quyÕt viÖc lÊn, chiÕm, tranh chÊp  ®Êt  ®ai n»m 
trong quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt cña n«ng trêng, l©m 
trêng ®∙ ®îc xÐt duyÖt
Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng 
chØ  ®¹o gi¶i quyÕt døt  ®iÓm nh÷ng trêng hîp lÊn, chiÕm, 
tranh   chÊp   ®Êt   ®ai   ®∙   ®îc   x¸c   ®Þnh   thuéc   quy   ho¹ch   sö 
dông  ®Êt chi tiÕt  cña  n«ng  trêng, l©m trêng  ®∙  ®îc xÐt 
duyÖt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
4. Thùc hiÖn giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt vµ  cÊp giÊy chøng 
nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho n«ng trêng, l©m trêng
4.1.   N«ng   trêng,   l©m   trêng   sau   khi   ®îc   s¾p   xÕp   l¹i 
theo  ®Ò  ¸n s¾p xÕp,  ®æi míi ph¸t triÓn  c¸c n«ng trêng, 
l©m trêng   ®∙  ®îc Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  phª duyÖt   ®îc giao 
®Êt, cho thuª  ®Êt, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt 
nh sau:
a)   Trêng   hîp   n«ng   trêng,   l©m   trêng   sau   khi   ®îc   s¾p 
xÕp l¹i mµ  thay  ®æi nhiÖm  vô  s¶n xuÊt  kinh  doanh,  thay 
®æi quy m« sö  dông  ®Êt, thay  ®æi môc  ®Ých sö  dông  ®Êt, 
thay  ®æi thêi h¹n sö  dông  ®Êt so víi tr íc  ®©y th×  Uû  ban 
7

nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt  ®Þnh 
thu håi  ®Êt cña n«ng trêng, l©m trêng tríc  ®©y  ®Ó  giao, 
cho thuª ®èi víi n«ng trêng, l©m trêng ®∙ ®îc s¾p xÕp l¹i 
theo quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt  ®∙  ®îc xÐt duyÖt vµ 
chØ   ®¹o   Së   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng   thùc   hiÖn   c¸c   c«ng 
viÖc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4.3 cña kho¶n nµy.
b)   Trêng   hîp   n«ng   trêng,   l©m   trêng   sau   khi   ®îc   s¾p 
xÕp l¹i nhng kh«ng thay  ®æi nhiÖm vô  s¶n xuÊt kinh doanh 
vµ  kh«ng thay   ®æi  môc   ®Ých  sö  dông   ®Êt, kh«ng  thay   ®æi 
thêi h¹n sö  dông  ®Êt so víi tríc  ®©y th×  Uû  ban nh©n d©n 
tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng cÊp giÊy chøng nhËn 
quyÒn  sö  dông   ®Êt  cho  n«ng  trêng, l©m trêng  ®∙  ®îc s¾p 
xÕp l¹i theo quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt  ®∙  ®îc xÐt 
duyÖt. Tr×nh tù thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông  
®Êt thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 137 cña NghÞ ®Þnh sè 
181/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ 
thi hµnh LuËt §Êt ®ai.
Trêng   hîp   ®∙   cÊp   giÊy   chøng   nhËn   quyÒn   sö   dông   ®Êt 
cho n«ng trêng, l©m trêng tõ tríc khi ®îc s¾p xÕp l¹i th× 
lµm   thñ   tôc   ®¨ng   ký   biÕn   ®éng   vÒ   sö   dông   ®Êt   theo   quy 
®Þnh t¹i §iÒu 143 cña NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§­CP ngµy 29 
th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  thi hµnh LuËt §Êt  ®ai 
®Ó   chØnh   lý   tªn   gäi   cña   n«ng   trêng,   l©m   trêng,   quy   m« 
diÖn tÝch  sö  dông   ®Êt  vµ  nh÷ng  thay  ®æi kh¸c trªn  giÊy 
chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, hå s¬ ®Þa chÝnh (nÕu cã);
c)   Trêng   hîp   n«ng   trêng,   l©m   trêng   thµnh   lËp   míi   ë 
n¬i cÇn thiÕt theo  ®Ò  ¸n s¾p xÕp,  ®æi míi ph¸t triÓn c¸c 
n«ng trêng, l©m trêng ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt 
th×   ®îc Nhµ  níc giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt vµ  ph¶i lµm thñ 
tôc   giao   ®Êt,   thuª   ®Êt   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   126   cña 
NghÞ   sè   181/2004/N§­CP   ngµy   29   th¸ng   10   n¨m   2004   cña 
ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai.
4.2.   H×nh   thøc   giao   ®Êt,   cho   thuª   ®Êt   ®èi   víi   n«ng 
trêng, l©m trêng nh sau:
a)  Nhµ  níc  giao  ®Êt  kh«ng  thu tiÒn  sö  dông   ®Êt  cho 
c¸c n«ng trêng quèc doanh quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a, kho¶n 5, 
§iÒu   6   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   170/2004/N§­CP   ngµy   22   th¸ng   9  
n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn 
n«ng   trêng   quèc   doanh   vµ   c¸c   l©m   trêng   quèc   doanh   quy 
®Þnh   t¹i   ®iÓm   a,   kho¶n   4,   §iÒu   7   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  
200/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ 
s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn  l©m trêng quèc doanh.
b) Nhµ  níc cho thuª  ®Êt hoÆc giao  ®Êt cã  thu tiÒn sö 
dông  ®Êt cho c¸c  ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b, kho¶n 5, 
§iÒu   6   NghÞ   ®Þnh   sè   170/2004/N§­CP   ngµy   22   th¸ng   9   n¨m  
2004 cña ChÝnh phñ vÒ s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn n«ng 
trêng quèc doanh vµ   ®iÓm b kho¶n 4, §iÒu 7 cña NghÞ   ®Þnh 
8

sè 200/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  
vÒ s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn l©m trêng quèc doanh.
4.3. Trêng hîp Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc 
thuéc  Trung  ¬ng  quyÕt   ®Þnh   thu   håi   ®Êt   cña   n«ng  tr êng, 
l©m trêng tríc ®©y ®Ó giao ®Êt, cho thuª ®Êt cho n«ng tr­
êng,   l©m   trêng   ®∙   ®îc   s¾p   xÕp   l¹i   th×   trong   thêi   h¹n 
kh«ng qu¸ hai m¬i (20) ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy ký  quyÕt 
®Þnh giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt, Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng 
cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y:
a) Thu håi giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt  ®∙ cÊp 
cho n«ng trêng, l©m trêng tríc khi s¾p xÕp l¹i (nÕu cã)
b) ChØ ®¹o V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt göi sè 
liÖu  ®Þa chÝnh  ®Õn c¬  quan thuÕ   ®Ó  x¸c  ®Þnh nghÜa vô  tµi 
chÝnh ®èi víi n«ng trêng, l©m trêng vµ th«ng b¸o cho n«ng 
trêng, l©m trêng nép c¸c kho¶n thu theo quy ®Þnh cña ph¸p  
luËt;
c) Ký hîp ®ång thuª ®Êt ®èi víi trêng hîp ®îc Nhµ níc 
cho thuª ®Êt;
d)   ChØ   ®¹o   Uû   ban   nh©n   d©n   x∙,   phêng,   thÞ   trÊn   vµ 
Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng thùc hiÖn viÖc bµn giao ®Êt 
trªn   thùc   ®Þa   cho   n«ng   trêng,   l©m   trêng;   ®ãng   cäc   mèc 
ranh giíi sö dông ®Êt cña n«ng trêng, l©m trêng; lËp biªn 
b¶n giao ®Êt t¹i thùc ®Þa;
®) Ký  cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt theo  ñy 
quyÒn   hoÆc   tr×nh   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc 
thuéc Trung ¬ng ký  cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt 
vµ  trao cho n«ng trêng, l©m trêng  ®∙ hoµn thµnh nghÜa vô 
tµi chÝnh theo quy ®Þnh;
e) ChØ  ®¹o V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt chØnh 
lý, cËp nhËt hå s¬ ®Þa chÝnh;
5. Xö  lý  quü   ®Êt n»m ngoµi quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi 
tiÕt cña n«ng trêng, l©m trêng ®∙ ®îc xÐt duyÖt
5.1. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  
¬ng quyÕt   ®Þnh  thu håi  ®èi víi diÖn tÝch  ®Êt kh«ng  n»m 
trong quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt cña n«ng trêng, l©m 
trêng   ®∙  ®îc xÐt duyÖt,  bao gåm diÖn tÝch   ®Êt  kh«ng  sö 
dông, sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých; diÖn tÝch ®Êt x©y dùng  
trêng häc, tr¹m y tÕ,  ®êng giao th«ng vµ  c«ng tr×nh thñy 
lîi, hÖ  thèng  ®iÖn phôc vô  chung cho n«ng tr êng, l©m tr­
êng vµ  c¸c khu d©n c  trªn  ®Þa bµn; diÖn tÝch  ®∙ bè  trÝ 
cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn n«ng trêng, l©m trêng ®ang lµm 
viÖc hoÆc  ®∙ nghØ hu, nghØ viÖc theo chÕ   ®é   ®Ó  lµm nhµ   ë  
(bao gåm c¶ vên, ao g¾n liÒn nhµ ë); diÖn tÝch ®Êt ®∙ cho  
thuª,  ®∙ chuyÓn nhîng,  ®∙ cho mîn; diÖn tÝch  ®Êt  ®∙ b¸n 
vên   c©y;   diÖn   tÝch   ®Êt   cña   n«ng   trêng,   l©m   trêng   ph¶i 
9

gi¶i thÓ  hoÆc do  ®iÒu chØnh thu hÑp nhiÖm vô  kh«ng tiÕp 
tôc sö dông.
C¸c n«ng trêng, l©m trêng cã diÖn tÝch ®Êt bÞ thu håi 
ph¶i bµn giao toµn bé  hå  s¬  vÒ  quü   ®Êt bÞ  thu håi cho Uû  
ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng n¬i cã 
®Êt.
5.2. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  
¬ng tæ chøc chØ  ®¹o viÖc lËp quy ho¹ch sö  dông  ®Êt, kÕ 
ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt  ®èi víi diÖn tÝch  ®Êt  ®∙ thu 
håi vµ thùc hiÖn viÖc giao ®Êt, cho thuª ®Êt ®Ó ® a vµo sö 
dông nh sau:
a)  ViÖc giao   ®Êt,  cho thuª   ®Êt  ph¶i c¨n  cø vµo  quy 
ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt 
cña  ®Þa ph¬ng  ®∙  ®îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn xÐt 
duyÖt vµ  phï  hîp víi quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®Êt  ®ai hiÖn 
hµnh;
b)  ¦u tiªn viÖc giao  ®Êt  ®Ó  sö  dông æn  ®Þnh l©u dµi 
vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång  
thñy s¶n cho c¸c hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n lµm c¸n bé, nh©n 
viªn kh«ng  cßn lµm viÖc  ë  n«ng  trêng l©m trêng  do thùc 
hiÖn viÖc s¾p xÕp,  ®æi míi n«ng tr êng, l©m trêng vµ   ®ång 
bµo d©n téc thiÓu sè, hé  n«ng d©n  ®ang sinh sèng t¹i  ®Þa 
ph¬ng hiÖn kh«ng cã  hoÆc thiÕu  ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, 
l©m nghiÖp, nu«i trång thñy s¶n; thêi h¹n giao ®Êt vµ h¹n  
møc giao  ®Êt cho hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n thùc hiÖn theo quy 
®Þnh cña ph¸p luËt  ®Êt  ®ai; h¹n møc giao  ®Êt cho hé  gia 
®×nh,  c¸ nh©n  kh«ng  vît qu¸ b×nh  qu©n  diÖn tÝch  ®Êt  ®∙ 
giao cho c¸c hé n«ng d©n t¹i ®Þa ph¬ng;
c) §èi víi diÖn tÝch  ®Êt mµ  n«ng tr êng, l©m trêng  ®∙ 
giao kho¸n cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n lµ c«ng nh©n n«ng tr­
êng, l©m trêng vµ  hé  n«ng d©n t¹i  ®Þa ph¬ng mµ   ®ang sö 
dông   vµo   môc   ®Ých   s¶n   xuÊt   n«ng   nghiÖp   vµ   l©m   nghiÖp, 
nu«i trång thñy s¶n nhng kh«ng cã  tranh chÊp vµ  phï  hîp 
víi quy ho¹ch sö  dông  ®Êt cña  ®Þa ph¬ng (®îc Uû  ban nh©n 
d©n   x∙,   phêng,   thÞ   trÊn   x¸c   nhËn)   th×   hé   gia   ®×nh,   c¸ 
nh©n  ®ã   ®îc Uû  ban nh©n d©n cÊp cã  thÈm quyÒn tiÕp tôc 
giao ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt ®Ó sö dông. Thêi h¹n giao ®Êt, 
cho thuª  ®Êt vµ  h¹n møc giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt thùc hiÖn 
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Êt ®ai;
d) §èi víi diÖn tÝch ®Êt n«ng trêng, l©m trêng ®∙ cho 
tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n thuª mµ   ®ang sö  dông vµo 
môc   ®Ých   s¶n   xuÊt   n«ng   nghiÖp,   l©m   nghiÖp,   nu«i   trång 
thñy   s¶n   nhng   kh«ng   cã   tranh   chÊp   vµ   phï   hîp   víi   quy 
ho¹ch sö dông ®Êt cña ®Þa ph¬ng th× tæ chøc, hé gia ®×nh, 
c¸ nh©n ®ã ®îc Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn tiÕp tôc  
cho thuª  ®Êt  ®Ó  sö  dông theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®Êt 
®ai. Thêi h¹n cho thuª ®Êt ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh cña 
10

ph¸p luËt  ®Êt  ®ai vµ   ®îc tÝnh tõ  ngµy thuª  ®Êt cña n«ng 
trêng, l©m trêng. Khi hÕt thêi h¹n thuª ®Êt, ngêi sö dông 
®Êt  ®îc Nhµ  níc gia h¹n cho thuª  ®Êt hoÆc giao  ®Êt theo 
quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Êt ®ai;
®)   §èi   víi   diÖn   tÝch   ®Êt   n«ng   trêng,   l©m   trêng   ®∙ 
liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ  kh¸c th× 
Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn thùc hiÖn viÖc giao ®Êt 
cã  thu tiÒn hoÆc cho thuª  ®Êt cho thµnh phÇn kinh tÕ   ®∙ 
liªn doanh, liªn kÕt víi n«ng trêng, l©m trêng. Thêi h¹n 
giao  ®Êt,  cho  thuª   ®Êt  ®îc x¸c  ®Þnh  theo  thêi gian ghi 
trong hîp  ®ång  ®∙ ký  kÕt víi n«ng trêng, l©m trêng tríc 
khi s¾p xÕp l¹i;
e) §èi víi diÖn tÝch  ®Êt cã  vên c©y  ®∙ b¸n hoÆc  ®Êt 
lµm chuång tr¹i ch¨n nu«i cã   ®µn gia sóc  ®∙ b¸n cho tæ 
chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n mµ ®Êt ®ã ®ang ® îc sö dông nh­
ng kh«ng cã  tranh chÊp vµ  phï  hîp víi quy ho¹ch sö  dông 
®Êt cña  ®Þa ph¬ng th×  Uû  ban nh©n d©n cÊp cã  thÈm quyÒn 
tiÕp tôc cho tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n  ®ã  thuª  ®Êt. 
Thêi   h¹n   thuª   ®Êt   ®îc   x¸c   ®Þnh   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p 
luËt   ®Êt   ®ai   vµ   ®îc   tÝnh   tõ   ngµy   mua   vên   c©y   hoÆc   mua 
chuång tr¹i, mua  ®µn gia sóc. Khi hÕt thêi h¹n thuª  ®Êt, 
ngêi sö  dông  ®Êt  ®îc Nhµ  níc gia h¹n cho thuª  ®Êt hoÆc 
giao ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Êt ®ai.
g) §èi víi diÖn tÝch  ®Êt  ®ang lµm trêng häc, tr¹m y 
tÕ,   hÖ   thèng   ®iÖn   th×   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè 
trùc thuéc Trung ¬ng giao ®Êt cho tæ chøc ®ang qu¶n lý sö 
dông ®Êt;
h)  DiÖn tÝch   ®Êt  cßn l¹i  sau khi  ®∙ giao,  cho thuª 
®èi víi c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i c¸c tiÕt b, c, d,  ®, 
e, g ®iÓm nµy th× ®îc giao, cho thuª cho ®èi tîng kh¸c sö 
dông theo quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt cña  ®Þa ph¬ng 
®∙ ®îc xÐt duyÖt.
5.3. Tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n  ®îc nhµ  níc giao 
®Êt, cho thuª ®Êt quy ®Þnh t¹i ®iÓm 5.2 kho¶n nµy ®îc cÊp 
giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt sau khi  ®∙ hoµn thµnh 
thñ tôc giao ®Êt, cho thuª ®Êt theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2, 
§iÒu 123, §iÒu 125 cña NghÞ   ®Þnh sè  181/2004/N§­CP ngµy 
29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  thi hµnh LuËt §Êt 
®ai.
5.4. §èi víi diÖn tÝch  ®Êt mµ  n«ng trêng, l©m trêng 
tríc  ®©y  ®∙ bè  trÝ  cho hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n lµ  c¸n bé, 
c«ng nh©n viªn n«ng trêng, l©m trêng  ®ang lµm viÖc hoÆc 
®∙ nghØ hu, nghØ viÖc theo chÕ   ®é   ®Ó  lµm nhµ   ë, lµm v ên, 
ao g¾n liÒn víi nhµ   ë  trong khu d©n c,  ®îc Uû  ban nh©n 
d©n x∙, phêng, thÞ  trÊn n¬i cã   ®Êt x¸c nhËn lµ   ®ang sö 
dông æn  ®Þnh, kh«ng cã  tranh chÊp  ®Êt  ®ai vµ  phï  hîp víi 
11

quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt cña  ®Þa ph¬ng  ®∙  ®îc xÐt 
duyÖt th× ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.
ViÖc x¸c ®Þnh diÖn tÝch ®Êt ë trong tr êng hîp cã vên, 
ao g¾n liÒn víi nhµ ë ®îc thùc theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5, 
§iÒu 87 cña LuËt  ®Êt  ®ai; phÇn diÖn tÝch vên, ao cßn l¹i 
kh«ng  ®îc x¸c  ®Þnh lµ   ®Êt  ë  sÏ   ®îc x¸c  ®Þnh môc  ®Ých sö 
dông theo hiÖn tr¹ng ®ang sö dông ®Êt.
Hé   gia  ®×nh,  c¸ nh©n   ®ang  sö  dông   ®Êt ph¶i  lµm  thñ 
tôc xin cÊp giÊy chøng  nhËn quyÒn  sö  dông   ®Êt  theo  quy 
®Þnh t¹i c¸c §iÒu 135 vµ 136 cña NghÞ 181/2004/N§­CP ngµy  
29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  thi hµnh LuËt §Êt 
®ai vµ  ph¶i thùc hiÖn  nghÜa  vô  tµi chÝnh theo  quy   ®Þnh 
cña ph¸p luËt ®Êt ®ai.


Môc III
Tæ chøc thùc hiÖn


1. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ,  
Tæng c«ng ty nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn vµ  chØ  ®¹o 
c¸c n«ng trêng, l©m trêng trùc thuéc thùc hiÖn theo quy 
®Þnh t¹i Th«ng t nµy.
2. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­
¬ng cã  tr¸ch nhiÖm  thùc hiÖn vµ  phæ biÕn,  chØ   ®¹o  thùc 
hiÖn Th«ng t nµy t¹i ®Þa ph¬ng.
3. Gi¸m ®èc Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng cã tr¸ch nhiÖm 
gióp Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng 
tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn Th«ng t nµy.
4. Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau mêi l¨m (15) 
ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.
12


danh môc c¸c mÉu biÓu
Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 04/2005/TT­BTNMT ngµy 
18/7/2005 cña 
Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng híng dÉn c¸c biÖn ph¸p qu¶n 
lý, sö dông ®Êt ®ai 
khi s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn c¸c n«ng trêng, l©m 
trêng quèc doanh


Thø  Ký hiÖu  Tªn mÉu, biÓu
tù mÉu, 
biÓu
01 01/HT­§§ B¸o c¸o kÕt qu¶ rµ  so¸t hiÖn tr¹ng quü   ®Êt  
cña n«ng trêng, l©m trêng
02 02/HT­§§ Danh s¸ch c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n  
(nhËn kho¸n ®Êt hoÆc sö dông  ®Êt do mua v ­
ên   c©y,   ®µn   gia   sóc,   thuª   ®Êt,   mîn   ®Êt; 
lÊn, chiÕm  ®Êt; tranh chÊp  ®Êt  ®ai; sö dông 
®Êt ë cña n«ng trêng, l©m trêng)
03 03/HT­§§ Thèng kª thöa  ®Êt vµ  tµi s¶n g¾n liÒn víi  
®Êt theo hiÖn tr¹ng sö dông cña n«ng trêng, 
l©m trêng.
04 04/HT­§§ Thèng   kª   hiÖn   tr¹ng   sö   dông   ®Êt   cña   n«ng 
trêng, l©m trêng.
05 05/QH­§§ B¸o  c¸o  thuyÕt   minh  tæng  hîp  qui  ho¹ch   sö 
dông   ®Êt  chi  tiÕt  cña  n«ng   trêng,   l©m  tr­
êng.
06 06/QH­§§ DiÖn tÝch ph©n bæ cho c¸c môc  ®Ých sö  dông  
®Êt   theo   quy   ho¹ch,   kÕ   ho¹ch   sö   dông   ®Êt 
cña n«ng trêng, l©m trêng.
07 07/QH­§§ DiÖn   tÝch   ®Êt   kh«ng   thay   ®æi   môc   ®Ých   sö 
dông  trong   suèt  kú   quy  ho¹ch  cña  n«ng  tr­
êng, l©m trêng.
08 08/QH­§§ DiÖn tÝch  ®Êt ph¶i chuyÓn môc  ®Ých sö  dông 
trong kú  quy ho¹ch cña n«ng trêng, l©m tr­
êng.
09 09/QH­§§ DiÖn   tÝch   ®Êt   cha   sö   dông   ph¶i   ®a   vµo   sö 
dông trong kú quy ho¹ch cña n«ng trêng, l©m 
trêng.
10 10/QH­§§ QuyÕt  ®Þnh cña Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh 
phè  trùc thuéc Trung  ¬ng vÒ  viÖc xÐt duyÖt 
quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt cña n«ng tr­
êng, l©m trêng.
13
14


MÉu sè 01/HT­§§


§¬n vÞ b¸o  Céng hßa x∙ héi x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam
c¸o: §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc
............. .....,   ngµy.....  
............. th¸ng.... n¨m 200...
..
.............
.............
.. 
Sè:......./BC
­


B¸o c¸o
KÕt qu¶ rµ so¸t hiÖn tr¹ng quü ®Êt ®ang qu¶n lý, sö dông


KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n tØnh (thµnh  
phè)...................................


I. HiÖn tr¹ng quü ®Êt ®ang qu¶n lý, sö dông
1. §Þa chØ sö  dông  ®Êt (ghi tªn  ®¬n vÞ  hµnh chÝnh n¬i cã  
®Êt)...............................
.........................................................
.........................................................
.............
2.   Tæng   diÖn   tÝch   ®Êt   ®ang   qu¶n   lý,   sö 
dông:....................................... m2
3.   DiÖn   tÝch   ®Êt   do   n«ng,   l©m   trêng   ®ang   sö 
dông:............................ m2
3.1.   DiÖn   tÝch   ®Êt   ®ang   sö   dông   ®óng   môc   ®Ých   ®îc 
giao:................. m2
Môc ®Ých sö dông ®Êt Tæng  DiÖn  DiÖn  DiÖn  DiÖn 
diÖn tÝch do  tÝch  tÝch cã  tÝch 
tÝch ®¬n vÞ  ®ang  vên c©y,  liªn 
trùc  giao  ®µn gia  doanh, 
tiÕp SD kho¸n sóc ®∙  liªn 
b¸n kÕt
3.1.1 §Êt n«ng nghiÖp
a)   §Êt   s¶n   xuÊt  n«ng 
nghiÖp
­ §Êt trång lóa
­   §Êt   cá   dïng   vµo 
ch¨n nu«i
­   §Êt   trång  c©y  hµng 
15


n¨m kh¸c
­   §Êt   trång   c©y   l©u 
n¨m
b) §Êt l©m nghiÖp
­ §Êt rõng s¶n xuÊt 
­ §Êt rõng phßng hé
­ §Êt rõng ®Æc dông
c)   §Êt   nu«i   trång 
thuû s¶n
d) §Êt lµm muèi
®)   §Êt   n«ng   nghiÖp 
kh¸c.
3.1.2.   §Êt   phi   n«ng 
nghiÖp
a)   §Êt   trô   së   n«ng, 
l©m trêng
b)   §Êt   c¬   së   s¶n 
xuÊt,   kinh   doanh, 
dÞch vô
c)   §Êt   x©y   dùng  c«ng 
tr×nh h¹ tÇng
­ §Êt giao th«ng (GT)
Trong   ®ã   ®Êt   GT  phôc 
vô cho c¶ ®Þa ph¬ng 
§Êt thuû lîi (TL)
Trong   ®ã   ®Êt   TL  phôc 
vô cho c¶ ®Þa ph¬ng 
­   §Êt   ®Ó   chuyÓn   dÉn 
n¨ng   lîng,   truyÒn 
th«ng (CDNL)
Trong   ®ã   ®Êt   ®Ó  CDNL 
phôc   vô   cho   c¶   ®Þa 
ph¬ng 
­ §Êt x©y dùng   tr¹m 
y tÕ
­   §Êt   x©y   dùng   c«ng 
tr×nh v¨n ho¸
­ §Êt lµm trêng häc
­   §Êt   lµm   n¬i   tËp 
luyÖn   thÓ   dôc   ­   thÓ 
thao
­ §Êt chî
d)   §Êt   nghÜa   trang, 
nghÜa ®Þa
®)   §Êt   s«ng,   ngßi, 
kªnh,   r¹ch,   suèi   vµ 
mÆt níc CD
Tæng céng
3.2. DiÖn tÝch ®Êt n«ng, l©m trêng sö dông kh«ng ®óng môc 
16


®Ých ®îc giao......... m2
(Trong   ®ã   gåm:   môc 
®Ých.....................................................
.........................................) 
3.3. Tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt hiÖn cã
Nhµ hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng  C©y rõng hoÆc c©y l©u n¨m
kh¸c
Lo¹i nhµ, lo¹i  DiÖn tÝch x©y  Lo¹i c©y rõng, DiÖn tÝch cã 
c«ng tr×nh x©y  dùng (m2) Lo¹i c©y l©u  c©y
dùng kh¸c n¨m (m2)
4. DiÖn tÝch  ®Êt  ®∙ bè  trÝ  lµm nhµ   ë  cña hé  gia  ®×nh c¸n  
bé,   c«ng   nh©n  viªn   ®ang   lµm  viÖc   hoÆc   ®∙  nghØ   h u,   nghØ 
viÖc theo chÕ ®é:................................... m2
5.   DiÖn   tÝch   ®Êt   ®ang   cho   thuª,   cho   m­
în:........................................ m2
6.   DiÖn   tÝch   ®Êt   ®∙   chuyÓn   nh­
îng:................................................... 
m2
7.   DiÖn   tÝch   ®Êt   bÞ   lÊn,   bÞ 
chiÕm:...................................................
..... m2
8.   DiÖn   tÝch   ®Êt   ®ang   cã   tranh 
chÊp:................................................... 
m2
9.   DiÖn   tÝch   ®Êt   cha   sö 
dông:....................................................
........ m2
II.   Thêi   h¹n   sö   dông   ®Êt.............   n¨m,   sö   dông   ®Õn 
ngµy........ th¸ng..... n¨m....
III. Nguån gèc sö dông ®Êt
1. DiÖn tÝch  ®Êt  ®îc Nhµ  níc giao kh«ng thu tiÒn sö  dông 
®Êt:.................... m2
2.   DiÖn   tÝch   ®Êt   ®îc   Nhµ   níc   giao   cã   thu   tiÒn   sö   dông 
®Êt:........................... m2
3. DiÖn tÝch ®Êt ®îc Nhµ níc cho thuª ®Êt ®∙ tr¶ tiÒn mét 
lÇn:..................... m2
4.   DiÖn   tÝch   ®Êt   ®îc   Nhµ   níc   cho   thuª   ®Êt   ®∙   tr¶   tiÒn 
nhiÒu lÇn:................... m2
5. DiÖn tÝch  ®Êt  ®îc Nhµ  níc cho thuª  ®Êt tr¶ tiÒn hµng 
n¨m:....................... m2
6.   DiÖn   tÝch   ®Êt   nhËn   chuyÓn   nhîng 
QSD§:.................................................... 
m2
7.   DiÖn   tÝch   ®Êt   tù   lÊn,   tù 
17


chiÕm:...................................................
..................... m2
8.   DiÖn   tÝch   ®Êt   thuª,   mîn   cña   tæ   chøc,   c¸   nh©n 
kh¸c:..................................... m2
IV. NghÜa vô tµi chÝnh ®∙ vµ cha thùc hiÖn
1.   TiÒn   sö   dông   ®Êt   ®∙   nép:.........................   ®; 
Sè tiÒn cßn nî:.................... ®
2.   TiÒn   thuª   ®Êt   ®∙   nép:............................... 
®; Sè tiÒn cßn nî:.................... ®
3.   ThuÕ   chuyÓn   quyÒn   ®∙   nép:.....................   ®;   Sè 
tiÒn cßn nî:.................... ®
4. LÖ  phÝ  tríc b¹   ®∙ nép:............................  ®; 
Sè tiÒn cßn nî:.................... ®
Céng tæng sè  tiÒn  ®∙ nép:............................  ®; 
Sè tiÒn cßn nî:.................... ®
V. GiÊy tê vÒ quyÒn sö dông ®Êt hiÖn cã
1. QuyÕt  ®Þnh giao  ®Êt (cho thuª  ®Êt) sè:...... Q§/.....  
ngµy..../...../..... cña
2.
3.


Chóng t«i cam  ®oan néi dung b¸o c¸o trªn  ®©y lµ   ®óng 
vµ  hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ  néi dung 
®∙ b¸o c¸o.
KÌm theo b¸o c¸o nµy cã c¸c giÊy tê sau ®©y:
­ Danh s¸ch ®èi tîng nhËn kho¸n ®Êt, mua vên c©y hoÆc 
®µn gia sóc, ®èi tîng thuª, mîn ®Êt, ®èi tîng sö dông ®Êt 
ë; ®èi tîng lÊn, chiÕm ®Êt; trêng hîp tranh chÊp ®Êt ®ai; 
(mÉu sè 02/HT­§§)
­ Thèng kª thöa  ®Êt vµ  tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt theo 
hiÖn tr¹ng (mÉu sè 03/HT­§§;
­ BiÓu Thèng kª hiÖn tr¹ng sö  dông  ®Êt cña n«ng, l©m 
trêng (mÉu sè 04/HT­§§);
­ B¶n ®å......................... (ghi lo¹i b¶n ®å  ®∙ 
sö dông cho rµ so¸t);


Gi¸m ®èc
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
18
19


MÉu sè 02/HT­§§


§¬n vÞ b¸o  Danh s¸ch
c¸o:
C¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n 
.............
............. ...........................................
....*
..
.............
.............
.. 


STT Tªn tæ chøc,  §Þa chØ  Sæ thø  Sè thø  DiÖn  Môc 
hé gia ®×nh,  thêng  tù tê  tù  tÝch sö  ®Ých sö 
c¸ nh©n ®ang  tró b¶n ®å thöa  dông  dông 
sö dông ®Êt ®Êt ®Êt
(Ghi chó: * Danh s¸ch lËp riªng cho tõng lo¹i h×nh sö  
dông   ®Êt   cña   n«ng,   l©m   trêng:   nhËn   kho¶n   ®Êt;   mua   vên 
c©y,   sö   dông   ®Êt   chuång   tr¹i   do   mua   ®µn   gia   sóc;   thuª 
®Êt; mîn  ®Êt; lÊn chiÕm  ®Êt  ®ai; tranh chÊp  ®Êt  ®ai;  ®îc 
n«ng, l©m trêng giao ®Êt lµm nhµ ë vµ vên c©y, ao c¸.
20

Ngµy.... th¸ng.... n¨m..... ....., ngµy.... th¸ng..... 
n¨m.....
Ngêi lËp
Gi¸m ®èc
(Ký, ghi râ hä tªn)
(Ký tªn, ®ãng dÊu)MÉu sè 03/HT­§§


§¬n vÞ b¸o  thèng kª c¸c thöa ®Êt vµ tµi s¶n 
c¸o: g¾n liÒn víi ®Êt theo hiÖn tr¹ng 
sö dông 
.............
.............
..
.............
.............
.. 


Sè thø  Sè thø  §Þa chØ  DiÖn  Môc ®Ých Tµi s¶n g¾n liÒn 
tù tê  tù thöa thöa ®Êt tÝch  sö dông  víi ®Êt
b¶n ®å ®Êt (m2) ®Êt Lo¹i  DiÖn tÝch 
tµi  chiÕm ®Êt 
s¶n (m2)
01 02 03 04 05 06 07
21(Ghi chó: MÉu nµy lËp cho toµn bé  diÖn tÝch  ®Êt cña 
n«ng, l©m trêng vµ lËp theo thø tù tõng tê b¶n ®å vµ theo  
thø tù thöa ®Êt)


Ngµy.... th¸ng.... n¨m..... ....., ngµy.... th¸ng..... 
n¨m.....
Ngêi lËp
Gi¸m ®èc
(Ký, ghi râ hä tªn)
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
MÉu 04/HT­§§

Thèng kª hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt n¨m...............
Cña.......................................................
......


§¬n vÞ tÝnh: ha
TT Lo¹i ®Êt Tæng Chia theo t×nh tr¹ng ®ang qu¶n lý 
diÖn  sö dông
tÝch N«ng,  Giao  §∙  §∙  BÞ  Cã 
l©m  cho  cho  chuyÓ lÊn, tra
trêng  CBCNV thuª, n nh­ chiÕ nh 
SD mîn îng m chÊ
p
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tæng diÖn tÝch 
tù nhiªn
1 §Êt n«ng nghiÖp
1.1 §Êt s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp
1.1. §Êt   trång   c©y 
1 hµng n¨m
1.1. §Êt trång lóa
1.1
1.1. §Êt   cá   dïng   vµo 
1.2 ch¨n nu«i
1.1. §Êt   trång   c©y 
1.3 hµng n¨m kh¸c 
1.1. §Êt trång c©y l©u 
22


2 n¨m
1.2 §Êt l©m nghiÖp
1.2. §Êt rõng s¶n xuÊt 
1 (SX)
1.2. §Êt   cã   rõng   tù 
1.1 nhiªn SX
1.2. §Êt cã  rõng trång 
1.1 SX
1.2. §Êt   khoanh   nu«i 
1.3 phôc håi rõng SX
1.2. §Êt trång rõng SX
1.4
1.2. §Êt rõng phßng hé 
2 (PH)
1.2. §Êt   cã   rõng   tù 
2.1 nhiªn PH
1.2. §Êt cã  rõng trång 
2.2 PH
1.2. §Êt   khoanh   nu«i 
2.3 phôc håi rõng PH
1.2. §Êt trång rõng PH
2.4
1.2. §Êt rõng  ®Æc dông 
3 (§D)
1.2. §Êt   cã   rõng   tù 
3.1 nhiªn §D
1.2. §Êt cã  rõng trång 
3.2 §D
1.2. §Êt   khoanh   nu«i 
3.3 phôc håi rõng §D
1.2. §Êt trång rõng §D
3.4
1.3 §Êt   nu«i   trång 
thuû s¶n
1.4 §Êt lµm muèi
1.5 §Êt   n«ng   nghiÖp 
kh¸c
2 §Êt   phi   n«ng 
nghiÖp
2.1 §Êt ë
2.2 §Êt   trô   së   n«ng, 
l©m trêng
2.3 §Êt   lµm   mÆt   b»ng 
XD   c¬   së   s¶n 
xuÊt,   kinh   doanh, 
dÞch vô
2.4 §Êt x©y dùng c«ng 
tr×nh h¹ tÇng
2.4. §Êt giao th«ng
23


1
2.4. §Êt thuû lîi
2
2.4. §Êt  ®Ó  chuyÓn dÉn 
3 n¨ng   lîng   truyÒn 
th«ng
2.4. §Êt x©y dùng tr¹m 
4 y tÕ
2.4. §Êt x©y dùng c«ng 
5 tr×nh v¨n ho¸
2.4. §Êt lµm trêng häc
6
2.4. §Êt   lµm   n¬i   tËp 
7 luyÖn   thÓ   dôc   ­ 
thÓ thao
2.4. §Êt chî
8
2.5 §Êt   nghÜa   trang, 
nghÜa ®Þa
2.6 §Êt   s«ng,   ngßi, 
kªnh,   r¹ch,   suèi 
vµ  mÆt níc chuyªn 
dïng
2.6. §Êt   s«ng,   ngßi, 
1 kªnh, r¹ch, suèi
2.6. §Êt   cã   mÆt   níc 
2 chuyªn dïng
3 §Êt cha sö dông 
3.1 §Êt   b»ng   cha   sö 
dông 
3.2 §Êt   ®åi   nói   cha 
sö dông 
3.3 Nói   ®¸   kh«ng   cã 
rõng c©y

Ngµy.... th¸ng.... n¨m..... ....., ngµy.... th¸ng..... 
n¨m.....
Ngêi lËp biÓu
Gi¸m ®èc
(Ký, ghi râ hä tªn)
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
24


MÉu sè 05/QH­§§
Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc
B¸o c¸o
ThuyÕt minh tæng hîp 
quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt
§Õn n¨m ….
Cña ….
Ngµy....  Ngµy.... th¸ng....  Ngµy.... th¸ng.... 
th¸ng.... n¨m… n¨m.... n¨m....
C¬ quan chñ qu¶n Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc
(Ký tªn, ®ãng  N«ng (hoÆc l©m) tr­ Së Tµi nguyªn vµ M«i 
dÊu) êng trêng
(Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
...., ngµy.... th¸ng.... n¨m …
25
26


® Æt v Ê n  ®Ò


PhÇn I
§ i Ò u   k i Ö n   t ù   n h i ª n ,   k i n h   t Õ   x ∙   h é i   ë   ® Þ a   p h ¬ n g   c ã 
liªn quan ®Õn nhiÖm vô cña n«ng trêng, l©m trêng 


1. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn tù nhiªn.
1.1. VÞ trÝ ®Þa lý.
1.2. §Þa h×nh, ®Þa m¹o
1.3. KhÝ hËu, thêi tiÕt
1.4. Thñy v¨n.
1.5. T×nh h×nh thæ nhìng.
1.6. Th¶m thùc vËt
1.7. Thùc tr¹ng c¶nh quan, m«i trêng.
2. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn kinh tÕ ­ x∙ héi
2.1. Thùc tr¹ng t×nh h×nh kinh tÕ  ­ x∙ héi cña n«ng 
trêng, l©m trêng tríc khi s¾p xÕp l¹i
a) S¶n xuÊt n«ng nghiÖp;
b) S¶n xuÊt l©m nghiÖp;
c) Nu«i trång thuû s¶n;
d) C«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m s¶n;
®) DÞch vô;
e) D©n sè, lao ®éng, viÖc lµm vµ thu nhËp
g) Ph©n tÝch,  ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c¬  së  h¹  tÇng cña 
n«ng trêng, l©m trêng: Giao th«ng; thuû  lîi; v¨n ho¸; y 
tÕ; gi¸o dôc ­  ®µo t¹o; thÓ  dôc thÓ  thao; n¨ng lîng; bu 
chÝnh viÔn th«ng.
2.2 §¸nh gi¸ nh÷ng  ®iÒu kiÖn kinh tÕ, x∙ héi cña  ®Þa 
ph¬ng cã  ¶nh hëng  ®Õn môc tiªu, nhiÖm vô  cña n«ng trêng, 
l©m trêng.
2.3. T×nh h×nh an ninh, quèc phßng trªn ®Þa bµn.


PhÇn II
HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt vµ tiÒm n¨ng ®Êt ®ai
cña n«ng, l©m trêng
27

1. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña n«ng, l©m trêng
1.1. Ph©n tÝch hiÖn tr¹ng diÖn tÝch vµ  c¬  cÊu % theo 
c¸c tiªu chÝ sau ®©y:
a) Theo c¸c môc ®Ých sö dông ®Êt;
b) T×nh tr¹ng qu¶n lý sö dông: ®Êt do n«ng, l©m tr êng 
®ang sö  dông;  ®Êt  ®ang cho thuª, cho mîn;  ®Êt  ®∙ chuyÓn 
nhîng; ®Êt ®ang bÞ lÊn, bÞ chiÕm; ®Êt ®ang cã tranh chÊp,  
®Êt cha sö  dông;  ®Êt  ®∙ bè  trÝ  lµm  ®Êt  ë cho hé  gia  ®×nh  
c¸n bé, c«ng nh©n viªn;
c) C¸ch thøc sö dông phÇn diÖn tÝch ®Êt cña n«ng, l©m  
trêng: ®Êt do n«ng, l©m trêng ®ang trùc tiÕp sö dông; ®Êt 
n«ng nghiÖp  ®∙ giao kho¸n;  ®Êt n«ng nghiÖp cã  v ên c©y  ®∙ 
b¸n; ®Êt lµm chuång tr¹i ch¨n nu«i cã ®µn gia sóc ®∙ b¸n; 
®Êt  ®∙ x©y dùng trô  së;  ®Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ 
tÇng; ®Êt x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt phi n«ng nghiÖp vµ dÞch 
vô; ®Êt ®ang liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c thµnh phÇn kinh  
tÕ kh¸c;
1.2.   Nguån   gèc   sö   dông   ®Êt:   ®îc   Nhµ   níc   giao,   cho 
thuª, nhËn chuyÓn nhîng, lÊn, chiÕm ®Êt ®ai.
Trong  ®ã  thuéc h×nh thøc:  ®îc Nhµ  níc giao  ®Êt kh«ng 
thu tiÒn sö  dông  ®Êt hoÆc giao  ®Êt cã  thu tiÒn sö  dông 
®Êt;  ®îc Nhµ  níc cho thuª  ®Êt tr¶ tiÒn thuª mét lÇn hoÆc 
tr¶ tiÒn nhiÒu  lÇn hoÆc tr¶ tiÒn hµng  n¨m;  thêi h¹n sö 
dông ®Êt.
T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh vÒ sö dông ®Êt  
víi nhµ níc.
1.3. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ, x∙ héi, m«i tr êng cña 
viÖc sö dông ®Êt; tÝnh hîp lý cña viÖc sö dông ®Êt; nh÷ng 
tån t¹i trong viÖc sö dông ®Êt:
a) HiÖu qu¶ kinh tÕ, x∙ héi cña viÖc sö  dông  ®Êt vµo 
c¸c môc ®Ých;
b) Nh÷ng t¸c  ®éng, ¶nh hëng  ®Õn m«i trêng trong qu¸ 
tr×nh sö dông ®Êt;
c)   Nh÷ng   tån   t¹i   chñ   yÕu   trong   sö   dông   ®Êt,   nguyªn 
nh©n chÝnh, gi¶i ph¸p kh¾c phôc.
2.   Ph©n   tÝch,   ®¸nh   gi¸   tiÒm   n¨ng   ®Êt   ®ai   theo   kh¶ 
n¨ng thÝch nghi vÒ thæ nhìng, ®Þa h×nh, khÝ hËu, thuû v¨n 
cho c¸c môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp.


PhÇn III
Quy ho¹ch sö dông ®Êt
28

1. X¸c  ®Þnh ph¬ng híng nhiÖm vô  cô  thÓ  cña n«ng, l©m  
trêng.
2. X¸c  ®Þnh vÞ  trÝ, diÖn tÝch quü   ®Êt cÇn gi÷  l¹i sö 
dông theo tõng lo¹i ®Êt hiÖn tr¹ng.
3. C¸c ph¬ng ¸n ph©n bæ quü   ®Êt cho c¸c môc  ®Ých sö 
dông theo nhiÖm vô cña n«ng, l©m trêng.
a) DiÖn tÝch vµ c¬ cÊu sö dông ®Êt cho c¸c môc ®Ých;
b) DiÖn tÝch ®Êt ph¶i chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt;
c) DiÖn tÝch  ®Êt cha sö  dông ph¶i  ®a vµo sö  dông cho 
c¸c môc ®Ých;
d) DiÖn tÝch  ®Êt ph¶i thu håi do bÞ  lÊn, chiÕm, diÖn 
tÝch ph¶i gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai.
4. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ, x∙ héi vµ m«i trêng cña 
tõng ph¬ng ¸n vµ lùa chän ph¬ng ¸n tèi u.
5. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt hµng n¨m.
6.   Gi¶i   ph¸p   thùc   hiÖn   qui   ho¹ch,   kÕ   ho¹ch   sö   dông 
®Êt.
7. X¸c  ®Þnh thêi h¹n sö  dông  ®Êt; h×nh thøc sö  dông 
®Êt: giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt, giao ®Êt cã thu 
tiÒn sö dông ®Êt, thuª ®Êt tr¶ tiÒn thuª hµng n¨m.K Õ t lu Ë n v µ  ki Õ n ngh Þ


Phô lôc


1. Thèng kª hiÖn tr¹ng sö  dông  ®Êt cña n«ng, l©m tr ­
êng (MÉu 04/HT­§§)
2. HiÖn tr¹ng quü ®Êt cña n«ng, l©m tr êng cÇn gi÷ l¹i 
sö dông (lËp theo MÉu 04/HT­§§).
3.  DiÖn tÝch  ph©n  bæ cho  c¸c môc  ®Ých sö   dông theo 
Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt (MÉu 06/QH­§§).
4.   DiÖn   tÝch   ®Êt   kh«ng   thay   ®æi   môc   ®Ých   sö   dông  
trong kú quy ho¹ch sö dông ®Êt (MÉu 07/QH­§§)
5.   DiÖn   tÝch   ®Êt   ph¶i   chuyÓn   môc   ®Ých   sö   dông   theo 
quy ho¹ch sö dông ®Êt (MÉu 08/QH­§§).
6. DiÖn tÝch ®Êt cha sö dông ph¶i ®a vµo sö dông theo 
quy ho¹ch sö dông ®Êt (MÉu 09/QH­§§).
29

7.   Danh   s¸ch   c¸c   tæ   chøc,   hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   sö 
dông  ®Êt díi h×nh thøc: nhËn kho¸n  ®Êt; mua vên c©y, sö 
dông  ®Êt chuång  tr¹i do mua  ®µn gia sóc, thuª   ®Êt;  mîn 
®Êt; lÊn chiÕm ®Êt ®ai; tranh chÊp ®Êt ®ai; ® îc n«ng, l©m 
trêng giao ®Êt lµm nhµ ë vµ vên c©u, ao c¸.
30


MÉu 06/QH­§§

DiÖn tÝch ph©n bæ cho c¸c môc ®Ých sö dông 
theo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt
Cña ………………………


   
§¬n vÞ tÝnh: ha
TT Lo¹i ®Êt Tæng sè  KÕ ho¹ch sö dông ®Êt 
theo quy  hµng n¨m
ho¹ch
DiÖn  C¬  N¨m… N¨m… N¨m… N¨m…
tÝch cÊu 
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Tæng diÖn tÝch ®Êt 
tù nhiªn
1 §Êt n«ng nghiÖp
1.1 §Êt   s¶n   xuÊt   n«ng 
nghiÖp
1.1.1§Êt trång c©y hµng n¨m
1.1.1§Êt trång lóa
.1
1.1.1§Êt   cá   dïng   vµo   ch¨n 
.2 nu«i
1.1.1§Êt   trång   c©y   hµng   n¨m 
.3 kh¸c 
1.1.2§Êt trång c©y l©u n¨m
1.2 §Êt l©m nghiÖp
1.2.1§Êt rõng s¶n xuÊt 
1.2.1§Êt cã rõng tù nhiªn SX
.1
1.2.1§Êt   cã   rõng   trång   s¶n 
.2 xuÊt
1.2.1§Êt   khoanh   nu«i   phôc 
.3 håi rõng s¶n xuÊt
1.2.1§Êt trång rõng s¶n xuÊt
.4
1.2.2§Êt rõng phßng hé 
1.2.2§Êt   cã   rõng   tù   nhiªn 
.1 phßng hé
1.2.2§Êt cã  rõng trång phßng 
.2 hé
1.2.2§Êt   khoanh   nu«i   phôc 
.3 håi rõng phßng hé
1.2.2§Êt trång rõng phßng hé
.4
31


1.2.3§Êt rõng ®Æc dông 
1.2.3§Êt   cã   rõng   tù   nhiªn 
.1 ®Æc dông
1.2.3§Êt   cã   rõng   trång   ®Æc 
.2 dông
1.2.3§Êt   khoanh   nu«i   phôc 
.3 håi rõng ®Æc dông
1.2.3§Êt trång rõng ®Æc dông
.4
1.3 §Êt nu«i trång thuû s¶n
1.4 §Êt lµm muèi
1.5 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c
2 §Êt phi n«ng nghiÖp
2.1 §Êt   trô   së   n«ng,   l©m 
trêng
2.2 §Êt lµm mÆt b»ng XD c¬ 
së   s¶n   xuÊt,   kinh 
doanh, dÞch vô
2.3 §Êt x©y dùng c«ng tr×nh 
h¹ tÇng
2.3.1§Êt giao th«ng
2.3.2§Êt thuû lîi
2.3.3§Êt   chuyÓn   dÉn   n¨ng   l­
îng, truyÒn th«ng
2.3.4§Êt x©y dùng c«ng tr×nh 
kh¸c
2.4 §Êt   cã   mÆt   níc   chuyªn 
dïng
...........
.

Ngµy.... th¸ng.... n¨m..... ....., ngµy.... th¸ng..... 
n¨m.....
Ngêi lËp biÓu
Gi¸m ®èc
(Ký, ghi râ hä tªn)
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
32
33


MÉu 07/QH­§§


DiÖn tÝch kh«ng thay ®æi môc ®Ých sö dông 
trong suèt kú quy ho¹ch sö dông ®Êt
Cña............................................
   
§¬n vÞ tÝnh: ha
Thø  Lo¹i ®Êt DiÖn 
tù tÝch
(1) (2) (3)
Tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn
1 §Êt n«ng nghiÖp
1.1 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp
1.1. §Êt trång c©y hµng n¨m
1
1.1. §Êt trång lóa
1.1
1.1. §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i
1.2
1.1. §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c 
1.3
1.1. §Êt trång c©y l©u n¨m
2
1.2 §Êt l©m nghiÖp
1.2. §Êt rõng s¶n xuÊt 
1
1.2. §Êt cã rõng tù nhiªn s¶n xuÊt
1.1
1.2. §Êt cã rõng trång s¶n xuÊt
1.2
1.2. §Êt khoanh nu«i phôc håi rõng s¶n xuÊt
1.3
1.2. §Êt trång rõng s¶n xuÊt
1.4
1.2. §Êt rõng phßng hé 
2
1.2. §Êt cã rõng tù nhiªn phßng hé
2.1
1.2. §Êt cã rõng trång phßng hé
2.2
1.2. §Êt khoanh nu«i phôc håi rõng phßng hé
2.3
34


1.2. §Êt trång rõng phßng hé
2.4
1.2. §Êt rõng ®Æc dông 
3
1.2. §Êt cã rõng tù nhiªn ®Æc dông
3.1
1.2. §Êt cã rõng trång ®Æc dông
3.2
1.2. §Êt khoanh nu«i phôc håi rõng ®Æc dông
3.3
1.2. §Êt trång rõng ®Æc dông
3.4
1.3 §Êt nu«i trång thuû s¶n
1.4 §Êt lµm muèi
1.5 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c
2 §Êt phi n«ng nghiÖp
2.1 §Êt trô së n«ng, l©m trêng
2.2 §Êt   lµm   mÆt   b»ng   XD   c¬   së   s¶n   xuÊt,   kinh 
doanh, dÞch vô
2.3 §Êt x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng
2.3. §Êt giao th«ng
1
2.3. §Êt thuû lîi
2
2.3. §Êt chuyÓn dÉn n¨ng lîng, truyÒn th«ng
3
2.3. §Êt x©y dùng c«ng tr×nh kh¸c
4
2.4 §Êt cã mÆt níc chuyªn dïng
.... ...........
..


Ngµy.... th¸ng.... n¨m..... ....., ngµy.... th¸ng..... 
n¨m.....
Ngêi lËp biÓu
Gi¸m ®èc
(Ký, ghi râ hä tªn)
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
35


MÉu 08/QH­§§

DiÖn tÝch ®Êt ph¶i chuyÓn ®æi môc ®Ých 
sö dông theo quy ho¹ch sö dông ®Êt
Cña ………………………

§¬n vÞ tÝnh: ha
TT Lo¹i ®Êt hiÖn ®ang sö  Tæng  KÕ ho¹ch chuyÓn môc 
dông  diÖn  ®Ých sö dông ®Êt hµng 
ph¶i chuyÓn môc ®Ých sö  tÝch  n¨m
dông  chuyÓn  N¨m… N¨m… N¨m… N¨m…
theo quy ho¹ch môc ®Ých
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 §Êt   n«ng   nghiÖp   chuyÓn 
sang ®Êt phi n«ng nghiÖp
1.1 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp
1.1 §Êt trång c©y hµng n¨m
.1
1.1 §Êt trång c©y l©u n¨m
.2
1.2 §Êt l©m nghiÖp
1.2 §Êt rõng s¶n xuÊt 
.1
1.2 §Êt rõng phßng hé 
.2
1.2 §Êt rõng ®Æc dông 
.3
1.3 §Êt nu«i trång thuû s¶n
1.4 §Êt lµm muèi
1.5 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c
2 ChuyÓn  ®æi c¬  cÊu sö  dông 
®Êt trong néi bé   ®Êt n«ng 
nghiÖp
2.1 §Êt chuyªn   trång  lóa níc 
chuyÓn sang ®Êt trång c©y 
l©u n¨m
2.2 §Êt chuyªn   trång  lóa níc 
chuyÓn   sang   ®Êt   l©m 
nghiÖp
2.3 §Êt chuyªn   trång  lóa níc 
chuyÓn   sang   ®Êt   nu«i 
trång thuû s¶n
2.4 §Êt   trång   c©y   hµng   n¨m 
kh¸c   chuyÓn   sang   ®Êt 
trång c©y l©u n¨m
2.5 §Êt   trång   c©y   hµng   n¨m 
kh¸c  chuyÓn  sang  ®Êt l©m 
nghiÖp
36


2.6 §Êt rõng   ®Æc  dông chuyÓn 
sang   ®Êt   n«ng   nghiÖp 
kh«ng ph¶i rõng
2.7 §Êt rõng  phßng  hé  chuyÓn 
sang   ®Êt   n«ng   nghiÖp 
kh«ng ph¶i rõng
2.8 §Êt rõng  s¶n  xuÊt chuyÓn 
sang   ®Êt   n«ng   nghiÖp 
kh«ng ph¶i rõng
... ..........
..

Ghi   chó:   KÌm   theo   biÓu   nµy   cã   biÓu   chu   chuyÓn   môc 
®Ých sö dông gi÷a c¸c lo¹i ®Êt.

Ngµy.... th¸ng.... n¨m..... ....., ngµy.... th¸ng..... 
Ngêi lËp biÓu n¨m.....
Gi¸m ®èc
(Ký, ghi râ hä tªn)
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
MÉu 09/QH­§§


DiÖn tÝch ®Êt cha sö dông ph¶i ®a vµo sö dông 
theo quy ho¹ch sö dông ®Êt
Cña ………………………

§¬n vÞ tÝnh: ha
Thø  Môc ®Ých sö dông theo  DiÖn tÝch  KÕ ho¹ch sö dông ®Êt 
tù quy ho¹ch ®Êt cha sö  hµng n¨m (*)
dông ®a  N¨m… N¨m… N¨m… N¨m…
vµo sö 
dông theo 
QH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 §Êt n«ng nghiÖp 
1.1 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp
1.1 §Êt trång c©y hµng n¨m
.1
1.1 §Êt trång c©y l©u n¨m
.2
1.2 §Êt l©m nghiÖp
1.2 §Êt rõng s¶n xuÊt 
.1
1.2 §Êt rõng phßng hé 
.2
1.2 §Êt rõng ®Æc dông 
.3
1.3 §Êt nu«i trång thuû s¶n
37


1.4 §Êt lµm muèi
1.5 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c
2 §Êt phi n«ng nghiÖp
2.1 §Êt trô së n«ng, l©m tr­
êng
2.2 §Êt   lµm   mÆt   b»ng   x©y 
dùng   c¬   së   s¶n   xuÊt, 
kinh doanh, dÞch vô
2.3 §Êt x©y dùng c«ng tr×nh 
h¹ tÇng
2.3 §Êt giao th«ng
.1
2.3 §Êt thuû lîi
.2
2.3 §Êt   chuyÓn   dÉn   n¨ng   l­
.3 îng, truyÒn th«ng
2.3 §Êt x©y dùng c«ng tr×nh 
.4 kh¸c
2.4 §Êt   cã   mÆt   níc   chuyªn 
dïng
... ...........
...
...

Ghi chó:   (*) KÕ  ho¹ch  ®a  ®Êt vµo sö  dông hµng n¨m 
lËp cho ®Õn khi sö dông hÕt diÖn tÝch ®Êt cha sö dông 


Ngµy.... th¸ng.... n¨m..... ....., ngµy.... th¸ng..... 
n¨m.....
Ngêi lËp biÓu
Gi¸m ®èc
(Ký, ghi râ hä tªn)
(Ký tªn, ®ãng dÊu)MÉu 10/QH­§§


Céng hßa x∙ héi x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam
Uû ban nh©n d©n
............. §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc
.............
.....,   ngµy.....  
..
th¸ng.... n¨m 200...
Sè:..../Q§­UB
38

QuyÕt ®Þnh cña uû ban nh©n d©n….
VÒ viÖc xÐt duyÖt quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt ®Õn n¨m…
cña…


uû ban nh©n d©n….


C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi  ®ång nh©n d©n vµ  Uû  ban nh©n  
d©n;
C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;
C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  181/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 10  
n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai;
C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   170/2004/N§­CP   ngµy   22   th¸ng   9  
n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn  
n«ng trêng quèc doanh;
C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   200/2004/N§­CP   ngµy   3   th¸ng   12  
n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn  
l©m trêng quèc doanh;
C¨n cø vµo Th«ng t sè  04/2005/TT­BTNMT ngµy 18 th¸ng  
7 n¨m 2005 cña Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng híng dÉn c¸c  
biÖn ph¸p qu¶n lý, sö  dông  ®Êt  ®ai khi s¾p xÕp,  ®æi míi  
vµ ph¸t triÓn c¸c n«ng, l©m trêng quèc doanh;
XÐt  ®Ò  nghÞ  cña… t¹i Tê  tr×nh sè…./TTr… ngµy… th¸ng…  
n¨m…;


Quy Õ t  ®Þ nh

§i Ò u   1.   Phª duyÖt quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt 
®Õn n¨m... cña.... (ghi tªn n«ng hoÆc l©m trêng  ®îc s¾p 
xÕp l¹i) víi c¸c néi dung chñ yÕu nh sau:
1. C¸c chØ tiªu quy ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m…
a) DiÖn tÝch, c¬ cÊu theo c¸c môc ®Ých sö dông:


Thø  Lo¹i ®Êt HiÖn tr¹ng  Quy ho¹ch sö 
tù sö dông ®Êt  dông ®Êt ®Õn 
n¨m … n¨m....
DiÖn  C¬  DiÖn  C¬ 
tÝch  cÊu  tÝch  cÊu 
(ha) (%) (ha) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tæng diÖn tÝch tù nhiªn
1 §Êt n«ng nghiÖp 
39


1.1 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp
1.1 §Êt trång c©y hµng n¨m
.1
Trong ®ã: ®Êt trång lóa
1.1 §Êt trång c©y l©u n¨m
.2
1.2 §Êt l©m nghiÖp
1.2 §Êt rõng s¶n xuÊt 
.1
1.2 §Êt rõng phßng hé 
.2
1.2 §Êt rõng ®Æc dông 
.3
1.3 §Êt nu«i trång thuû s¶n
1.4 §Êt lµm muèi
1.5 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c
2 §Êt phi n«ng nghiÖp
2.1 §Êt trô së  n«ng, l©m trêng
2.2 §Êt lµm mÆt b»ng x©y dùng c¬ 
së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch 

2.3 §Êt   x©y   dùng   c«ng   tr×nh   h¹ 
tÇng
2.3 ­ §Êt giao th«ng
.1
2.3 ­ §Êt thuû lîi
.2
2.3 ­  §Êt   ®Ó   chuyÓn   dÉn  n¨ng   l­
.3 îng, truyÒn th«ng
2.3 ­ §Êt x©y dùng c«ng tr×nh h¹ 
.4 tÇng kh¸c
2.4 §Êt cã mÆt níc chuyªn dïng
... ............
...
3 §Êt cha sö dông 

b) DiÖn tÝch ®Êt ph¶i chuyÓn môc ®Ých sö dông:


§¬n vÞ tÝnh: ha
TT Lo¹i ®Êt Tæng  KÕ ho¹ch 
sè thùc hiÖn 
®Õn....
N¨m.. N¨m.
. ..
(1) (2) (3) (4) (5)
1 §Êt n«ng nghiÖp chuyÓn sang ®Êt phi n«ng 
nghiÖp
40


1.1 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp
1.1.§Êt trång c©y hµng n¨m
1
1.1.§Êt trång c©y l©u n¨m
2
1.2 §Êt l©m nghiÖp
1.2.§Êt rõng s¶n xuÊt 
1
1.2.§Êt rõng phßng hé 
2
1.2.§Êt rõng ®Æc dông 
3
1.3 §Êt nu«i trång thuû s¶n
1.4 §Êt lµm muèi
1.5 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c
2 ChuyÓn  ®æi c¬  cÊu sö  dông  ®Êt trong néi 
bé ®Êt n«ng nghiÖp
2.1 §Êt   chuyªn   trång   lóa   níc   chuyÓn   sang 
®Êt trång c©y l©u n¨m
2.2 §Êt   chuyªn   trång   lóa   níc   chuyÓn   sang 
®Êt l©m nghiÖp
2.3 §Êt   chuyªn   trång   lóa   níc   chuyÓn   sang 
®Êt nu«i trång thuû s¶n
2.4 §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c chuyÓn sang 
®Êt trång c©y l©u n¨m
2.5 §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c chuyÓn sang 
®Êt l©m nghiÖp
2.6 §Êt rõng  ®Æc dông chuyÓn sang  ®Êt n«ng  
nghiÖp kh«ng ph¶i rõng
2.7 §Êt rõng phßng hé  chuyÓn sang  ®Êt n«ng  
nghiÖp kh«ng ph¶i rõng
2.8 §Êt rõng s¶n xuÊt chuyÓn sang  ®Êt n«ng  
nghiÖp kh«ng ph¶i rõng
.........
.

c) DiÖn tÝch  ®Êt cha sö  dông  ®a vµo sö  dông cho c¸c 
môc ®Ých:


§¬n vÞ tÝnh: ha
TT Môc ®Ých sö dông Quy  KÕ ho¹ch 
ho¹c thùc hiÖn 
h  ®Õn....
®Õn… N¨m.. N¨m.
.. ..
(1) (2) (3) (4) (5)
1 §Êt n«ng nghiÖp 
41


1.1 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp
1.1. §Êt trång c©y hµng n¨m
1
1.1. §Êt trång c©y l©u n¨m
2
1.2 §Êt l©m nghiÖp
1.2. §Êt rõng s¶n xuÊt 
1
1.2. §Êt rõng phßng hé 
2
1.2. §Êt rõng ®Æc dông 
3
1.3 §Êt nu«i trång thuû s¶n
1.4 §Êt lµm muèi
1.5 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c
2 §Êt phi n«ng nghiÖp
2.1 §Êt trô së n«ng, l©m trêng
2.2 §Êt   lµm   mÆt   b»ng   x©y   dùng   c¬   së   s¶n 
xuÊt, kinh doanh 
2.3 §Êt x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng
2.3. ­ §Êt giao th«ng
1
2.3. ­ §Êt thuû lîi
2
2.3. ­ §Êt  ®Ó  chuyÓn dÉn n¨ng lîng, truyÒn 
3 th«ng
2.3. ­ §Êt x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kh¸c
4
2.4 §Êt cã mÆt níc chuyªn dïng
.... ........
.

2. VÞ trÝ, diÖn tÝch ®Êt sö dông cho c¸c môc ®Ých ®îc 
x¸c  ®Þnh trªn b¶n  ®å  quy ho¹ch sö  dông  ®Êt chi tiÕt vµ 
b¸o c¸o quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt ®Õn n¨m... cña....  
kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy.
§i Ò u   2.   C¨n cø vµo §iÒu 1 cña QuyÕt  ®Þnh nµy, Së 
Tµi nguyªn vµ M«i trêng cã tr¸ch nhiÖm:
1. C«ng bè  c«ng khai quy ho¹ch sö  dông  ®Êt theo  ®óng 
quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai;
2. X¸c  ®Þnh chØ giíi, mèc giíi quy ho¹ch sö  dông  ®Êt 
ngoµi thùc ®Þa;
3. ChØ  ®¹o  ®o  ®¹c chØnh lý  (hoÆc  ®o míi) b¶n  ®å   ®Þa 
chÝnh;
4. LËp hå s¬ tr×nh Uû ban nh©n d©n giao ®Êt (hoÆc cho 
thuª ®Êt) cho n«ng, l©m trêng.
42§ i Ò u   3.   Ch¸nh v¨n phßng Uû  ban nh©n d©n, Gi¸m  ®èc 
Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng, Thñ trëng c¸c c¬ quan cã liªn 
quan vµ  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n.... (ghi tªn huyÖn, x∙ 
n¬i cã ®Êt) chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.


N¬i nhËn: T/M Uû ban nh©n d©n
­ Nh §iÒu 3 Chñ tÞch
­..... (Ký tªn, ®ãng dÊu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản