Thông tư 04/BKH-QLKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
151
lượt xem
6
download

Thông tư 04/BKH-QLKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/BKH-QLKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc chuyển đổi và đăng ký HTX, LHHTX theo Nghị định số 16/CP ngày 21/2/1997

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/BKH-QLKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t s è 04/B K H­Q L K T  n g µ y   29 th¸ng 3 n¨ m   1997 H í ng d É n   Ö c ch uy Ó n  ® æ i  vi v µ  ® ¨n g   ý  H T X, L H H T X  theo N g h Þ  ® Þ n h  s è  16/CP  g µ y  21 th¸ng 2  k n n¨ m  1997 Thùc hiÖn quy ®Þnh  t¹ §iÒu 28 NghÞ  ®Þnh  cña ChÝnh  phñ  vÒ   i chuyÓn  æi, ®¨ng  ý  îp t¸cx∙vµ  chøc  ¹t®éng  ña    Öp  îp t¸cx∙ ®   k h       tæ  ho   c Liªnhi h       sè  16/CP  µy  th¸ng 2  ng 21    n¨m  1997,Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn  ét  è    K ho   § th   ms ®iÓ m   ô  Ó    c th nh sau: I. Ò  c h u y Ó n  ® æ i  H T X.  V §i Ò u 1. C¨n  vµo  íng  Én  ña  cø  h d c Ban  chØ   o  ®¹ chuyÓn  æi  ® HTX   cÊp  Ön  ë  ¹     îp t¸cx∙,LiªnhiÖp  îp t¸cx∙(sau  y  äichung  µhîp huy s t ic¸c h         , h      ®© g   l    t¸c x∙) dù   Õn  µnh  Ëp      ki th l ban  ïbÞ   tr  chuyÓn  æi  ® HTX   ×nh  tr UBND   Ën, qu   huyÖn   (sau  y   äi t¾t  µ  ®© g   l UBND   huyÖn) phª duyÖt. Trêng  îp    h HTX   ∙  ® ngõng  ¹t®éng  × thµnh  Çn  ho   th   ph ban  ï Þ  UBND   Êp    ë  ¹ ®Ò   Þ. tr  do  b c x∙s t   ngh   i §i Ò u      ã  Õt  nh  duyÖt  ña  2. Khi c quy ®Þ phª  c UBND   Ön, Ban  ï Þ   huy   tr b cã  Öm   ô  chøc  ùc hiÖn    nhi v tæ  th   c¸c quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti   5  NghÞ   nh. Cô   ®Þ   thÓ  µ: l 1. Tæ     chøc  tuyªntruyÒn,gi¶ithÝch       cho      Ò   ôc  ch, ý  Üa  x∙viªnv m ®Ý   ngh cña  Öc  vi chuyÓn  æi    ® ®Ó HTX   íi ho¹t®éng  m    theo  Ët  Lu HTX   µ  Ën  ng  vv ®é m äi  êitham    ng   giaHTX   Óu  íi. ki m 2. Tæ     chøc  Öc  Óm     ¸nh    µn  é  µis¶n, vèn, quü, c«ng  î vi ki kª,® gi¸to b t         n  cña HTX  ph¶ic¨n cø  µo        v c¸c quy  nh  ¹  Òu  (®èivíi ®Þ ti§i 7     HTX  n«ng nghiÖp),   §iÒu  (®èivíiHTX     8     phi n«ng nghiÖp) vµ  Òu  cña    §i 9  NghÞ   nh  ®Þ 16/CP  µ  v c¸c quy  nh  Ò   µichÝnh  ña  µ   íc.Ban  ïbÞ     ®Þ v t  c Nh n   tr  ph¶i tiÕn  µnh  ét  è    h ms c«ng  Öc  ô  Ó  vi c th sau  y:®© +  èi víiviÖc  Óm     ¸nh    µis¶n  §   ki kª,® gi¸t   ph¶i lµm  â  ån  èc  ×nh    r ngu g h thµnh,gi¸trÞnguyªn thuû  µ    Þcßn  ¹ (gi¸ ùc tÕ  ña  µis¶n        v gi¸tr   l    i th   c t   theo thÞ  ­   tr êng  ¹ thêi®iÓ m   ¸nh    É u:  t    i ® gi¸) M . M01. +  ù   Õn  ©n  ¹ theo:c¸ctµis¶n  ôc  ô  D ki ph lo   i      ph v chung  cho  éng  ng  ©n  c ®å d c m µ   HTX   Ï kh«ng  Çn  Õt qu¶n  ý sö  ông  Õp    s  c thi   l  d ti ®Ó giao  cho  Ýnh  ch quyÒn  a   ¬ng  ®Þ ph qu¶n  ý,sö  ông  l  d cho  éng  ng  ©n  ; c¸c tµis¶n  c ®å d c      HTX   cÇn  Õp  ôc sö  ông  ti t   d cho  ôc    m tiªuph¸ttr Ón s¶n  Êt kinh doanh  ña   i   xu     c HTX   (tr ng  îp gi¶i Ó  ê h    th HTX   × c¸ctµis¶n  µy  îcho¸ gi¸®Ó   th       n ®       trang tr¶i înÇn  µ       n v chiacho      x∙viªn)®Ó   ×nh §¹ihéix∙viªnquyÕt ®Þnh.   tr               +  Ó m     ¸nh    µn  é  èn, quü  ña  Ki kª,® gi¸to b v   c HTX   theo  É u:  m M02.  µ     V x¸c ®Þnh    ÞvËtt  gi¸tr    ,s¶n  È m   µng    éc vèn u  ng  ña  ph h ho¸ thu   l ®é c HTX   theo m É u:    M03.
 2. 2 + X¸c  nh  µ  ©n  ¹    ®Þ v ph lo i kho¶n  î ph¶ithu,nî ph¶itr¶,lµm  â  c¸c n          r danh  s¸ch chñ  î vµ    n   con  î,nguån  èc  î vµ    Þnî,trªnc¬  ë    Õn  Þ    n  g n   gi¸tr       s ®ã ki ngh c¸c gi¶i  ph¸p xö  ý®Ó   ×nh §¹ihéix∙viªnquyÕt ®Þnh.   l   tr             ­§èivíi         kho¶n  îph¶ithu theo m É u   c¸c n       M04. ­ §èivíic¸c kho¶n  î ph¶itr¶(NîNg ©n   µng) theo  É u          n      h   m M05,  ng  Çn  nh c ph¶igi¶itr×nh  â  ýdo  ña    Õn  Þ   íiNhµ   íc vÒ   û lÖ  Ôn,     r l   c c¸c ki ngh v   n   t   mi gi¶m,  hoÆc  khoanh  î ®Ó   n  UBND   Êp  Ön  c huy xem   Ðt  Õt  nh  x quy ®Þ theo      c¸c quy ®Þnh  ña  µ   íc. c Nh n ­§èivíi         kho¶n  îph¶itr¶kh¸c(HTX  îc¸cc¸nh©n, c¸ctæ  c¸c n       n          chøc  kh¸c)   theo m É u     M06. +  Ò   t  ai ph¶ithùc hiÖn    V ®Ê ®       c¸c quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 10  NghÞ   nh   ®Þ 16/CP, song  Ò     v nguyªn t¾c  Êtc¶    ¹  t  HTX   ang    t   c¸c lo i ®Ê do  ® qu¶n  ýsö  ông  l  d ®Ò u   îckiÓm      nh  Ön  Ých  µ  ¸nh    Ön  ¹ngsö  ông: ®  kª,x¸c®Þ di t v® gi¸hi tr   d ­ §èi víic¸c HTX          n«ng nghiÖp  Çn  c ph¶itiÕn  µnh  Öc    h vi giao  Òn  ö  quy s dông  éng  t  ru ®Ê cho  é    nh      µ    Þ   ¬  h gia ®× x∙ viªn v ®Ò ngh c quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  Òn  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  quy c gi   nh quy sd ®Ê cho    é   c¸ch ­§Æc   Öt bi   l ý  u  c«ng  Öc  µy  vi n ph¶ixö  ýtr ckhigi¶ithÓ    l  í       HTX   ®èivíitr ng  îp HTX     (    ê h   gi¶i thÓ).DiÖn  Ých  t  ö  ông  ña    t ®Ê s d c HTX   ©n  ¬i,nhµ  (s ph   kho, chuång  ¹   .   tr i..   ,) cÇn  îc x¸c ®Þnh  â  µng  Ò   Ön  Ých,nguån  èc  µ  ôc  ch  ö  ông  ®   rr v di t   g vm ®Ý sd ®Êt  µ  ícgiao hay  (nh n     cho thuª,®Êt    HTX  mua  hoÆc     ña    ©n  thuªc c¸nh hay   tæ chøc,®Êt  Õm  ông,m ôc  ch  µm  ×,..     chi d   ®Ý l g .theo m É u   )   M07. ­ §èivíic¸c HTX            phin«ng nghiÖp ph¶itiÕn  µnh  Óm       nh  â    h ki kª,x¸c ®Þ r vÒ   Ön  Ých,nguån  èc  µ  ôc  ch  ö  ông  t  µ   di t   g vm ®Ý sd ®Ê m HTX   ang  ö  ông  ® sd theo m É u     M08. KhikiÓm      nh  â vÒ   t  ai,c¸cHTX   Õn  Þ  íi Êp  Ýnh    kª,x¸c®Þ r   ®Ê ®     ki ngh v   c ch quyÒn  µ   íccã  Çm  Òn  ö  ýtheo c¸cquy  nh  ña  Nh n   th quy x l     ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t      ®Ê ®ai ®èi víi õng lo¹ cô  Ó.      t   i th  3. TiÕn  µnh  Öc  ©y  ùng  ¬ng  s¶n  Êt kinh doanh  µ  ù    h vi x d ph ¸n  xu     v d th¶o   ®iÒu  Ö  l HTX   íi.ViÖc  ©y  ùng  iÒu  Ö  m  x d ® l HTX   íi ph¶ic¨n  vµo      m    cø  c¸c quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  Ët HTX   µ    t i 14  Lu   v c¸cquy  nh  ®Þ trong ®iÒu  Ö  É u   ña    lm c HTX   t ng  ¬ øng.§èivíi      HTX  kh«ng  ã    nh  c ý ®Þ chuyÓn  æi  ¨ng  ý  ® ® k kinh doanh    HTX   míihoÆc     HTX   Ïgi¶i Ó  × kh«ng  Çn  Õn hµnh  s    th th   c ti   c«ng  Öc  µy. vi n 4. ChuÈn  Þ     iÒu  Ön    Õn hµnh  ¹ihéix∙viªn,trong ®ã   Æc     b c¸c ® ki ®Ó ti   §        ® biÖtl ý  Öc   u  vi c«ng  è  b c«ng khaic¸c ph¬ng    ö  ýtµis¶n,vèn,quü,c«ng  î    ¸n x l           n  cho  µn  Ó      íckhitæ  to th x∙viªntr     chøc  ¹ihéiÝt  Êt 10  µy.Trêng  îp HTX   §     nh   ng   h  chuyÓn  æi  µ  ¨ng  ý  ® v® k kinh doanh    HTX   íith× Ban  ï Þ  m    tr  cßn  b ph¶ic«ng  è    b cho  µn  Ó      Õt b¶n  ù  to th x∙ viªn bi   d th¶o  ¬ng  s¶n  Êt kinh doanh  µ  ù  ph ¸n  xu     vd th¶o ®iÒu  Ö    l HTX   íi. m §i Ò u 3.  Ò   iÒu  Ön,tr×nh  ù,thñ  ôc tæ  V® ki   t   t   chøc  ihéi x∙ viªn® îc ®¹           thùc hiÖn    theo    c¸c quy  nh  ¹  Òu    Òu  cña  Ët HTX.  ¹ihéith¶o ®Þ ti§i 28, §i 29  Lu   §      luËn: ­  Óu  Õt  Bi quy th«ng  qua  õng  éi dung  µ  µn  t n  v to v¨n  ¬ng  xö  ý tµi ph ¸n  l     s¶n,vèn,quü,c«ng  îdo        n   Ban  ï Þ  ×nh §¹ihéi. tr  tr     b
 3. 3 ­ BiÓu  Õt  Öc    quy vi chuyÓn  æi  ¨ng  ý  ® ® k HTX   íi hoÆc     Ó  m  gi¶ith HTX.  Trêng  îp gi¶ithÓ  h    HTX   ÏtiÕn  µnh  s  h theo    c¸c quy  nh  ¹  Òu  cña  Ët ®Þ ti§i 46  Lu   HTX.  ¹ihéith«ng  §    qua    biªnb¶n  ¹ihéivµ  Õt  óc t¹ ®©y. §     k th     i ­ N Õ u   ¹ihéiquyÕt  nh    §    ®Þ chuyÓn  æi  µ  ¨ng  ý  ® v® k kinh doanh    HTX   íi m  th× §¹ihéitiÕp tôc th¶o  Ën  µ         lu v th«ng qua:Danh    s¸ch x∙viªnmíi;sè  èn  ãp         v g tèithiÓu;th«ng      qua  õng  Çn  µ  µn    ù  t ph v to v¨n d th¶o  iÒu  Ö  ® l HTX;  th«ng    qua ph¬ng    ¸n s¶n  Êt kinh doanh  ña  xu     c HTX;  Çu    b c¸c chøc danh  qu¶n  ýcña  l  HTX   theo c¸cquy  nh  ña  Ët HTX   µ  iÒu  Ö  É u      ®Þ c Lu   v® lm HTX  ¬ng  t øng. ­ §¹ihéith«ng      qua    biªnb¶n  ¹ihéix∙viªnHTX   §       theo  É u   m M09/C§­§KKD/ HTX. Biªnb¶n  ¹ihéisÏph¶ikÌm  íi å  ¬  ¨ng  ý    §       v  s ® h k kinhdoanh  ña    c HTX. §i Ò u    Ò   µnh  Ëp  4. V th l Ban chØ  o  ®¹ chuyÓn  æi  ® HTX,  ¬  Êu  c c chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô  ña    v c Ban  chØ   o  ùc  Ön  ®¹ th hi theo    c¸c quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 28 cña NghÞ   nh  ®Þ 16/CP. II. Ò  ® ¨ n g k ý  kinh d o a n h  V A. §¨ng k ý  kinh d o a n h  ® è i v íi H î p t¸c x∙ m í i th µ nh l Ë p. §i Ò u 5.  S¸ng  Ëp  l viªn,lËp  b¶n    ×nh  Ò   Öc  µnh  Ëp  îp   v¨n  gi¶itr v vi th l h  t¸cx∙,theo  É u      m 01/§KKD­HTX   µn  µnh  Ìm  bh k theo  th«ng   µy  öi UBND     tn g   x∙ (nÕu  µnh  Ëp  îp      th l H t¸cx∙), UBND   Ön  Õu  µnh  Ëp LiªnhiÖp  îp      huy (n th l    H t¸cx∙) n¬ihîp t¸cx∙®ãng  ôsë  Ýnh.        tr   ch Sau    îc UBND   Êp  ã  Èm   Òn  ng  , c¸c s¸ng  Ëp    Õn khi®   c c th quy ®å ý    l viªn ti   hµnh  tuyªn truyÒn  Ën  ng  µnh  Ëp  îp      ¹n    v ®é th l h t¸cx∙,so th¶o  iÒu  Ö  ® l (theo  ®iÒu  Ö  É u), chuÈn  Þ   ihéi thµnh  Ëp  îp      lm   b ®¹     l h t¸cx∙.Sau    äp  ¹ihéi x∙ khih §       viªn, îp t¸cx∙lËp hå  ¬    Êp  Êy            s xinc Gi chøng  Ën  h nh §¨ng  ý  k kinh doanh.   Trêng  îp UBND   Ën    h  nh v¨n b¶n    ×nh thµnh  Ëp  îp t¸cx∙,kh«ng    gi¶itr   l h    tr¶ lêi hoÆc     , kh«ng  ng    µ   ®å ý m kh«ng  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng,c¸c s¸ng  Ëp    ã  c l   ch ®    l viªnc quyÒn  Õu  ¹i®Õ n   khi n   UBND   Êp    ùc tiÕp.UBND   ã  Èm   Òn    c trªntr     c th quy gi¶i quyÕt  Õu  ¹itheo  khi n   quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu    ®Þ ti   9  2, kho¶n  §iÒu  cña  5  3  NghÞ   ®Þnh  è  s 02/CP  µy  1­ ng 2­ 1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  c Ch ph v nhi v  hv tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íc cña    é,  ¬  l  n  c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Uû   ph   ban  ©n  ©n    Êp  i víi îp t¸cx∙. nh d c¸cc ®è        h §i Ò u 6.  å   ¬    Êp  Êy  H s xin c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ®îc (  lËp theo c¸cm É u        ban  µnh  Ìm  h k theo th«ng   µy)gå m:   tn   a.§¬n  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Éu    (m 02/§KKD­HTX) b.Biªnb¶n  ¹ihéithµnh  Ëp (mÉu     §    l  04/§KKD­HTX)  Ìm  k theo biªnb¶n:    ­Danh    s¸ch x∙viªn, a      ®Þ chØ,  è  èn  ãp. sv g
 4. 4 ­Danh    s¸ch Ban    qu¶n  Þ,chñ  Ö m,  tr   nhi Ban  Óm  ki so¸t. c.§iÒu  Ö  ∙  îc§¹ihéithµnh  Ëp th«ng    l®®      l  qua    (2 b¶n). d.Ph¬ng      ¸n kinh doanh  Éu    (m 05/§KKD­HTX). e. GiÊy    Ën  ña    x¸c nh c UBND     Ò   Òn  ë  ÷u  x∙v quy s h hoÆc   Òn  ö  ông  quy sd trôsë  Éu    (m 06/§KKD­HTX). f. GiÊy  Ðp   µnh    ph h nghÒ   ®èi víinh÷ng  µnh  (    ng nghÒ  ph¸p  Ët quy  lu   ®Þnh ph¶icã  Êy phÐp  µnh  Ò).   gi   h ngh g. GiÊy    Ën  ña  ©n   µng  Ò   è  Òn  Æt   öi t¹  ©n   µng,   x¸c nh c Ng h v s ti m g  i Ng h   biªnb¶n  Þgi¸tµis¶n  ãp  èn  îc§¹ihéith«ng    tr       g v ®    qua. §i Ò u    îp      öi01  é  å  ë    Êp  Êy  7. H t¸cx∙g   b h s xinc gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  n   ¬  ®Õ c quan  Õ   ¹ch  ã  Èm   k ho c th quyÒn  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinh  doanh quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  vµ  Òu  cña  2  15  §i 16  NghÞ   ®Þnh  è  s 16/CP  µy  02­ ng 21­ 1997  ña  Ýnh  ñ. C¬   c Ch ph   quan  Õ   ¹ch  ô  ý k ho th l   hå  ¬  i  Õu  Ýnh  ï hîp  ña  å  ¬  íi®iÒu  Ö  É u   µ    s ®è chi t ph   c h s v  lm v c¸c quy  nh   ®Þ ph¸p luËtvÒ     éidung:     c¸cn   a.Sè îng x∙viªn.   l    b.Vèn  iÒu  Ö    ® l kh«ng  Êp  ¬n  th h møc  èn  v quy  nh  ¹ ®iÒu  Ö  É u. ®Þ t  i lm N Õu  kinh doanh c¸c  µnh  ng nghÒ  quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  cña  2  13  NghÞ   nh  è  ®Þ s 16/CP  µ  ét  è  µnh  Ò   µ   v m s ng ngh m ph¸p luËtcã      quy  nh  ®Þ møc   vèn  ph¸p  nh  ×  èn  iÒu  Ö  ña  îp      ®Þ th v ® l c h t¸cx∙ kh«ng  îc thÊp  ¬n  ®  h møc   èn  v ph¸p  nh;  êng  îp  îp      ®Þ tr h h t¸cx∙ kinh doanh  Òu  µnh    nhi ng nghÒ   µ   m ph¸p  Ët lu   ® ßi  ái ph¶i cã  h    møc   èn  v ph¸p  nh   ×  èn  iÒu  Ö  ña  îp      ®Þ th v ® l c h t¸cx∙ kh«ng  thÊp  ¬n  h møc   èn  v ph¸p  nh  i  íingµnh  ®Þ ®è v   nghÒ   ã  c møc   èn  v ph¸p  nh   ®Þ cao  Êt m µ   îp t¸cx∙xinkinhdoanh. nh   h           ­ Hîp        t¸cx∙ kinh doanh  Òu  µnh  Ò   ×  Òu  Ö  îp t¸cx∙ kh«ng    nhi ng ngh th §i l h       tr¸ víiquy  nh  ¹  Òu  Ö  É u   i  íic¸c ngµnh     i ®Þ ti§i l m ®è v     nghÒ   µ   îp        m h t¸cx∙ xin ®¨ng  ý  k kinh doanh;tr ng  îp c¸c ®iÒu  Ö  É u      ê h     lm quy  nh  Ò   è îng x∙viªn, ®Þ v s l      vèn..  × sè îng x∙viªn, èn  iÒu  Ö  îp t¸cx∙kh«ng  Êp  ¬n  .   l    th   v® l h      th h møc  cao  Êt nh   sè îng x∙viªn, èn  l     v trong c¸c®iÒu  Ö  É u.    lm K Ó   õ ngµy  Ën  îchå  ¬  îp lÖ,trong thêih¹n  t  nh ®   s h        quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    2 §iÒu  vµ  Òu  cña  15  §i 16  NghÞ   nh  ®Þ 16/CP, c¬    quan  Õ   ¹ch  ô  ýhå  ¬  k ho th l   s tr×nh UBND   ïng  Êp    Ën  iÒu  Ö  µ  Êp  Êy  c c x¸c nh ® lvc gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  Ìm    (k theo ®iÒu  Ö  ∙  îcx¸cnhËn) cho  îp t¸cx∙.   l®®       h   B. §¨ng k ý  kinh d o a n h  ® è i v íi h î p t¸c x∙ c h u y Ó n  ® æ i §i Ò u    Õ u   ¹ihéix∙viªnquyÕt  nh  Õp  ôc duy  ×hîp      µ  8. N §       ®Þ ti t   tr   t¸cx∙v t×nh  ×nh  µichÝnh  ña  îp t¸cx∙®ñ   iÒu  Ön    h t  c h      ® ki ®Ó chuyÓn  æi  ×  îp t¸c ® th h     x∙lËp  å  ¬    Êp  Êy    h s xinc gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho  îp t¸cx∙theo  h      quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  ®Þ t i 17  ®Þ 16/CP  µy  02­ ng 21­ 1997  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph
 5. 5 §i Ò u    å   ¬    Êp  Êy  9. H s xinc gi chøng  Ën  ¨ng  ý    nh ® k kinh doanh  cho  îp h  t¸cx∙chuyÓn  æi  å m:    ® g a. Biªn b¶n  ¹ihéi x∙ viªn chuyÓn  æi  Éu      §       ® (m M09­CD/§KKD­HTX  thay  cho  É u   §KKD/HTX)  Ìm  m 04­ k theo    biªnb¶n  µ c¸c hå  ¬  l     s quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 6 cña  th«ng   µy. tn b.V¨n    b¶n    ×nh c¸ckho¶n  îcña  îp t¸cx∙­ vµ    nh  ×nh  ×nh  gi¶itr     n  h         x¸c®Þ t h tµichÝnh  ña  îp t¸cx∙,møc  èn  iÒu  Ö.   c h    v® l c. V¨n    b¶n    Ën  ña  ¬  x¸c nh c c quan  µichÝnh  Ön  Ò   ×nh  ×nh  ö  ý t  huy vt h x l  c¸ckho¶n  îp t¸cx∙nîng©n    h       s¸ch (nÕu  ã).   c §i Ò u    îp      10. H t¸cx∙chuyÓn  æi  hå  ¬    Êp  Êy  ® 01  s xin c gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinh doanh  n   ¬    ®Õ c quan  ã  Èm  Òn  Êp  Êy chøng  Ën  ¨ng  c th quy c gi   nh ® ký kinh doanh    quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  vµ  Òu  cña  2  15  §i 16  NghÞ   nh  è  ®Þ s 16/CP  µy  02­ ng 21­ 1997  ña  Ýnh  ñ.C¬   c Ch ph   quan  Õ   ¹ch  ô lýhå  ¬,®èi k ho th     s     chiÕu  Ýnh  ïhîp cña  å  ¬  íi iÒu  Ö  É u   µ    t ph     h s v  ® lm v c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  ËtvÒ   lu   HTX. §i Ò u 11.  C¸c  îp      h t¸cx∙ chuyÓn  æi  ® ph¶i®¨ng  ý  ¹ trong thêigian   k li        12 th¸ng kÓ   õ ngµy    t  th«ng   µy  ã  Öu  ùc,sau  êih¹n    Õu  îp      t n c hi l   th   ®ã n h t¸cx∙ nµo kh«ng ®¨ng ký ph¶i  gi¶i Ó  hoÆc  chuyÓn  sang h×nh thøc doanh   th nghiÖp kh¸ckh«ng  îcho¹t®éng  íi     ®    v   c¸ch ph¸p nh©n  µhîp t¸cx∙. t     l      §i Ò u    îp      ã  12. H t¸cx∙c nhu  Çu  Æt  n  Þ    Õ  ùcthuéc  ùc c ® ®¬ v kinh t tr   th   hiÖn  Öc  ¨ng  ý  vi ® k theo quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è    ®Þ t  i 18  ®Þ s 16/CP. Khi thay ® æi  éi dung  ¹t®éng      n  ho   s¶n  Êt kinh doanh  ∙  ¨ng  ý,hîp xu     ®® k    t¸cx∙ ph¶ibæ        sung  µo  Òu  Ö  µ  ¨ng  ý  íic¬  v §i l v ® k v   quan  ∙  Êp  Êy  ® c Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh.   Trêng  îp  h thay  æi,    ® bæ sung  ÷ng  µnh  nh ng nghÒ   µ   m ph¸p  Ët quy  lu   ®Þnh  Çn  c ph¶icã  Êy  Ðp  µnh  Ò,  îp t¸cx∙ph¶ilµm  ñ tôc xin cÊp    gi ph h ngh h         th       giÊy phÐp  µnh  Ò   íckhi®¨ng  ý    h ngh tr     k kinh doanh    (theo quy  nh  ¹ §iÒu      ®Þ ti   14 NghÞ   nh  ®Þ 16/CP). Trêng  îp  îp      ∙  ¨ng  ý  h h t¸c x∙ ® ® k kinh doanh    ë huyÖn    bæ sung  µnh  ng nghÒ  ph¶i ® îc Thñ íng  Ýnh  ñ     t Ch ph cho  Ðp  ph (quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   ®Þ ti §i 13  ®Þnh  16/CP) ph¶ithùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý        vi ® k theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu      ®Þ t  i 2  15 vµ  ¨ng  ý  ¹ Së  Õ   ¹ch vµ  Çu   ® k t   K ho   § i ttØnh. §i Ò u 13. Khi  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, c¬    quan  cÊp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  gi   nh ® k kinh doanh  îcthu m ét    ®   kho¶n  Ö  Ý  l ph theo quy    ®Þnh  ¹  ti Th«ng   è  ts 62/TC­TCT   µy  10­ ng 26­ 1992    ông  ¸p d møc      i víi thu nh ®è     tnh©n, c«ng      ty. C¸c  É u   Ìm  m k theo Th«ng   µy  îcdïng thèng  Êt trong toµn  èc.   tn ®     nh     qu
 6. 6 §i Ò u    Êy  14. Gi chøng  Ën  ¨ng  ý    nh ® k kinh doanh  Bé   Õ   ¹ch  µ  do  K ho v §Çu   èng  Êt qu¶n  ý;   ë  Õ   ¹ch vµ  Çu   ù  ï è îng c¸chîp t¸cx∙ tth nh   l   S K ho   § c¸c td tr  l           s ®¨ng  ý  k kinhdoanh      ë tØnh  µ    Ön    Ò   é  Õ   ¹ch vµ  Çu . v ë huy b¸o v B K ho   § t Sè   ¨ng  ý  ® k kinh doanh  ña    Êy  c c¸c gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  cña  îp        Öp  îp      ∙  ¨ng  ý  h t¸cx∙,Liªn hi h t¸cx∙ ® ® k kinh doanh    ë   Õ   ¹ch  µ    ë S K ho v §Çu   do  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   Ên  nh   å m   con  è. Sè   t B K ho v§ t ®Þ g 6  s   §¨ng  ý k kinh  doanh  ña    Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  c c¸cgi   nh ® k kinh doanh  ña    îp t¸cx∙®¨ng  ý    c c¸ch       k kinh doanh      ë phßng  Õ   ¹ch vµ  u    Ön  c¸c huyÖn  ù ®¸nh  è  k ho   ®Ç thuy do    t  s theo  quy  ¾c:4  è  2  ÷  . t   s +  ch c¸i 2  ÷    Êu  µnh  õ ký  ù ®Ç u   ña  õ chØ    Ön  Së  Õ   ¹ch  ch c¸ic th t  t  c t  tªnhuy do  K ho vµ  Çu   § tquy  nh  ®Þ cho    Ën,huyÖn  c¸cqu   trongtØnh,thµnh  è      ph theo quy  ¾c:   t ­Tªn  Ön    huy chØ  ã  tõ:V Ý   ô  Ön  ©n  × lÊy 2  ý  ùVZ  ÷  lµ c 1    d huy V th     k t   (Ch V    ký  ù cña  u   õ "V©n"  µ  ÷  quy  ctªnhuyÖn    t  ®Ç t   v ch Z  í    ®ã chØ  ã  tõ); Ën    c 1    Qu 8: TZ, quËn    Ën    Ën  =    3,qu 4,qu 7  BZ. ­Tªn  Ön  ã  tõ:vÝ  ô    huy c 2    d B¶o  éc  × lÊy 2  ý  ùBL. L th     k t   ­ Tªn  Ön  ã   tõ:V Ý   ô  Ön    huy c ’3    d huy Long  ©u   µnh  ×  Êy 2  ý  ù Ch Th th l   k t   LT  µký  ùcña  õ®Ç u   µ  õcuèicña    Ön. l  t  t  v t    tªnhuy §i Ò u 15. Hµng  ý, Së   Õ   ¹ch  µ  Çu  cÊp    qu   K ho v§ t tØnh ph¶i tËp  îp   h  t×nh  ×nh  µ  Ëp  h v l b¸o  vÒ   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Ët HTX   µ  c¸o  t h th   Lu   v NghÞ   nh   ®Þ 16/CP  éc  ¹m    ña  a   ¬ng  öi vÒ   é   Õ   ¹ch  µ  Çu . Bé   Õ   thu ph vic ®Þ ph g   B K ho v§ t  K ho¹ch  µ  Çu   ã  v§ t c tr¸chnhiÖm     tæng  îp t×nh  ×nh  h  h chung  ña  níc vµ    c c¶    b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ.   t  ph M É u    01 M H í ng d É n   ¸n h  gi¸ S C §  c¸c H T X   h uy Ó n  ® æ i ®  T c Tªn  HTX: X∙,(Phêng):     Huy Ön  Ën): (Qu TØnh  µnh  è): (Th ph Ngµy  ¸nh  ® gi¸: H éi  å n g  ® ¸nh   g å m: ® gi¸ 1.§¹idiÖn     Ban  qu¶n  ÞHTX: tr   ¤ng  µ): (B   Trêng  H§
 7. 7 2.K Õ     ëng    to¸ntr HTX: ¤ng  µ): (B   Uû     viªnH§ 3.§¹idiÖn       x∙viªn: ¤ng  µ): (B   Uû     viªnH§ 4.§¹idiÖn  Ýnh  Òn    êng):    ch quy x∙(ph ¤ng  µ): (B   Uû     viªnH§ 5.§¹idiÖn     phßng  µichÝnh  Ön  Ën): t  huy (qu ¤ng  µ): (B   Uû     viªnH§ 6.§¹idiÖn     phßng  kinh tÕ   Õ   ¹ch huyÖn  Ën):   ­k ho   (qu ¤ng  µ): (B   Uû     viªnH§ §∙ tiÕn  µnh  Óm     ¸nh    ¹ toµn  é  µis¶n  è  nh  ña    h ki kª,® gi¸l   i b t  c ®Þ c HTX  nh sau: Theo    sæ s¸ch Thùc  Õ    ¸nh  t k.kª® gi¸ H¹ng  ôc  µis¶n m t  Ngµy  Nguyª Sè   Gi¸trÞcßn  ¹ KiÕn    li n  m.s¾ gi¸ l ng î  §∙  Theo  nghÞ  m,  cßn  khÊu  gi¸ xö lý     x.dùng l¹i hao thÞ  tr ng ê 1 2 3 4 5 6 7 1. Nhµ  cöa vµ  c¸c c«ng  tr×nh kiÕm  óc   tr ­Trô  ë  µm  Öc   s l vi ­  éi  êng,  µ   Π É u   H tr nh tr ,m gi¸o ­X ëng    s¶n  Êt xu ­Chuång  ¹   tr i ­Cöa  µng   h ­Kho   ­GiÕng    khoan ­B Ó   íc  n ­Ao  å  h ­§êng    x¸
 8. 8 ­C Ç u,  èng   c ­ H Ö   èng    th kªnh  ¬ng íi m t , tiªu ­Tr¹m  ¬ m   íc   b n ­C¬   ë    s kh¸c 2. M¸y  ãc, thiÕtbÞ  ng    m     ®é lùcvµ    c«ng  t¸c ­M¸y  µm  t   l ®Ê ­M¸y  Ðo   k ­M¸y    c«ng  n«ng ­§éng  ¬    c (x¨ng,®iÖn)   ­M¸y    iÖn   ph¸t® ­ M¸y  ãc,  Õt bÞ   Õ   m thi   ch biÕn n«ng  s¶n ­Tµu    thuyÒn  ¸nh  ® c¸ ­ Líivµ      c«ng  ô  ¸nh  ¾t  c® b kh¸c ­B×nh  ¬ m   ng  ¬   b ®é c ­C¸c  ¹ kh¸c   lo   i 3­ ThiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn  vËn    t¶i truyÒn  Én , d ­H Ö   èng íi iÖn   th l ® ­Tr¹m  Õn  Õ   bi th ­M¹ng  iÖn  ¹i   ® tho ­H Ö   èng  Òn    th tuy thanh ­ C¸c trang  Õt bÞ   ôc  thi   ph vô sinh ho¹tv¨n ho¸,x∙ héi            (Tivi,    Video.. ) . ­¤      t«t¶i ­Tµu    thuyÒn  Ën  v chuyÓn ­C¸c  ¹ kh¸c   lo   i 4.V ên  ©y,®µn    óc   c  gias ­V ên  ©y  ©u    c l n¨m ­V ên  m   ¬ ­§µn    óc   gias +  ©u Tr +  Bß +  ùa Ng
 9. 9 +  Dª +  în L Lo¹ikh¸c   Tæng Tæng  éng    Þtµis¶n.. . .......  c gi¸tr     . . ........ . B»ng  ÷.. . .................. . ..................... ch . . ...............  . . .................... . . K Õ     ëng  to¸ntr Trëng  éi®ång  ¸nh  h  ® gi¸ M É u  M 0 2 H í ng d É n   Ó m  kª v è n, q u ü  c ñ a c¸c  T X  ch uy Ó n   æ i ki H ® Tªn  HTX: X∙  êng): (Ph Huy Ön  Ën): (Qu TØnh  µnh  è): (Th ph Ngµy  ¸nh  ® gi¸: H éi  å n g  ® ¸nh   g å m: ® gi¸ 1.§¹idiÖn     ban  qu¶n  ÞHTX: tr   ¤ng  µ): (B   Trëng  H§ 2.K Õ     ëng    to¸ntr HTX: ¤ng  µ): (B   Uû     viªnH§ 3.§¹idiÖn       x∙viªn: ¤ng  µ): (B   Uû     viªnH§ 4.§¹idiÖn  Ýnh  Òn    êng):    ch quy x∙(ph ¤ng  µ): (B   Uû     viªnH§ 5.§¹idiÖn     phßng  µichÝnh  Ön  Ën): t  huy (qu ¤ng  µ): (B   Uû     viªnH§ 6.§¹idiÖn     phßng  kinh tÕ­ Õ   ¹ch huyÖn  Ën):   k ho   (qu ¤ng  µ): (B   Uû     viªnH§ §∙ tiÕn  µnh  Óm     ¸nh    Ön  ¹ng vèn  µ    ü  ña    h ki kª,® gi¸hi tr   v c¸c qu c HTX  nh sau: §¬n  vÞ  tÝnh: TriÖu  ®ång
 10. 10 Nguån  èn v Theo   sæ   Thùc   tÕ  KiÕn  nghÞ  xö  s¸ch kiÓm   kª lý   ®¸nh  gi¸ A.  ån  èn  ùcã Ngu v t   1.Vèn    SXKD 2.Vèn    tham    ªndoanh giali   3.C¸c    kho¶n  ph¶ithu   4.Quü     HTX B.  ån  Ýn  ông Ngu t d 1.Vay  ©n  µng   ng h 2.Vay  i t ng kh¸c   ®è  î   C.  ån  èn  Ngu v thanh  to¸n 1.Thanh    íi ©n    to¸nv   ng s¸ch 2. Thanh to¸n víic¸c tæ        chøc  kinhtÕ   3.Thanh    éibé    to¸nn   HTX K Õ     ëng  to¸ntr Trëng  éi ®ång  ¸nh  H  ® gi¸ M É u  M 0 3 H í ng d É n  x¸c ® Þ n h  gi¸ Þ v Ë t  ,  n p h È m ,   µ n g  h o¸ thu é c v è n  u   tr t s¶ h l ® é n g   ñ a H T X c Tªn  HTX: X∙  êng): (Ph Huy Ön  Ën): (Qu TØnh  µnh  è): (Th ph Ngµy  ¸nh  ® gi¸: H éi  å n g  ® ¸nh   g å m: ® gi¸ 1.§¹idiÖn     ban  qu¶n  ÞHTX: tr   ¤ng  µ): (B   Trëng  H§ 2.K Õ     ëng    to¸ntr HTX: ¤ng  µ): (B   Uû     viªnH§
 11. 11 3.§¹idiÖn       x∙viªn: ¤ng  µ): (B   Uû     viªnH§ 4.§¹idiÖn  Ýnh  Òn    êng):    ch quy x∙(ph ¤ng  µ): (B   Uû     viªnH§ 5.§¹idiÖn     phßng  µichÝnh  Ön  Ën): t  huy (qu ¤ng  µ): (B   Uû     viªnH§ 6.§¹idiÖn     phßng  kinh tÕ   Õ   ¹ch huyÖn  Ën):   ­k ho   (qu ¤ng  µ): (B   Uû     viªnH§ §∙ tiÕn hµnh  Óm    ¸nh    ¹ vËt t      ki kª,® gi¸l    ,s¶n  È m   µng    éc vèn u  i ph h ho¸ thu   l ®éng  ña  c HTX    nh sau: Tªn  Ëtts¶n  v    Theo    sæ Thùc  Õ  Óm   Gi¸trÞvËt Gi¸trÞvËtt t ki            phÈ m   s¸ch kª hµng  ãa h Sè ­ l Gi¸ Sè ­   l Gi¸trÞ   thµng    s.phÈ m  a  ® îng trÞ îng hãa  áng  vµo  h VL§  ña  c ph¶ixö  ý  l HTX K Õ     ëng  to¸ntr Trëng  éi ®ång  ¸nh  H  ® gi¸
 12.   É u  M 0 4 M C¸c  h o ¶ n  n î p h ¶i  k thu T Ý n h  ® Õ n  ng µ y th¸ng n¨ m  1997 Tªn  îp t¸cx∙: h   §Þa  chØ: Sè   Tªn    ©n, tæ  c¸nh   §Þa  Ngµy  Tæng  è  s HTX   cho    vay §∙thu håi(§ång)     Nî  cßn  ¹(§ång) l  i Ph¬ng  chøc  (§ång) TT nîHTX   chØ cho  Nî  èc g L∙i Nî  èc g L∙i Nî  èc g L∙i Tæng   ¸n xö  ý  l vay sè 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tæng  è s Ngµy  th¸ngn¨m    1997 Trëng  Ban  ï Þ  tr b K Õ     ëng  to¸ntr    Chñ  Öm      nhi HTX
 13.     ý    ng  Êu)   (K tªn,®ã d M É u  M 0 5 C¸c kh o¶ n  n î p h ¶i tr¶ T Ý n h  ® Õ n  ng µ y th¸ng n¨ m  1997 Tªn  îp t¸cx∙: h   §Þa  chØ: Sè   Tªn    ©n, tæ  c¸nh   §Þa  Ngµy  Tæng  è  s HTX     vay §∙tr¶(§ång)    Nî  cßn  ¹(§ång) l  i KiÕn  Þ  ¬ng  ngh ph chøc  (§ång) TT HTX   î n chØ vay Nî  èc g L∙i Nî  èc g L∙i Nî  èc g L∙i Tæng   ¸n xö  ý  l sè 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tæng  è s  Ngµy    th¸ngn¨m    1997
 14. ý  Õn  ña  ¬  ki c c quan  µichÝnh  T  Trëng  Ban  ï Þ  tr b K Õ     ëng  to¸ntr    Chñ  Öm      nhi HTX     ý    ng  Êu)   (K tªn,®ã d M É u  M 0 6 C¸c  h o ¶ n  n î p h ¶i  k tr¶  h¸c k T Ý n h  ® Õ n  ng µ y th¸ng n¨ m  1997 Tªn  îp t¸cx∙: h   §Þa  chØ: Sè   Tªn    ©n, tæ  c¸nh   §Þa  Ngµy  Tæng  è  s HTX     vay §∙tr¶(§ång)    Nî  cßn  ¹(§ång) l  i KiÕn  Þ  ¬ng  ngh ph chøc  (§ång) TT HTX   î n chØ vay Nî  èc g L∙i Nî  èc g L∙i Nî  èc g L∙i Tæng   ¸n xö  ý  l sè 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tæng  è s
 15.  Ngµy    th¸ngn¨m    1997 Trëng  Ban  ï Þ  tr b K Õ     ëng  to¸ntr             ñ  Ö m    Ch nhi HTX     ý    ng  Êu)   (K tªn,®ã d
 16. M É u  M 0 7 Hi Ö n  tr¹ng s ö  d ô n g  v µ  ki Õ n  n g h Þ  x ö  lý  Ê t c ñ a H T X § (Dïng cho      c¸cHTX   n«ng  nghiÖp) I. Ö n  tr¹ng s ö  d ô n g  ® Ê t c ñ a H T X:  Hi DiÖn   Nguån   §∙® îccÊp      Ghi  Lo¹i®Êt  ö  ông   sd tÝch  gèc giÊy  ch/nhËn  chó (ha) QSD  (ha) I.§Êt  ö  ông    sd chung 1. §Êt x©y  dùng  c¬  b¶n  (V¨n  phßng,nhµ    kho,s©n  ¬i. .   ph . ) 2.§Êt vên  m,  ên  ©y  ©u     ¬ v c l n¨m 3.§Êt chuång,tr¹     i 4.§Êt thuû lî       i 5.Giao    th«ng  éi®ång n  6.§Êt khaith¸cVLXD       7.§Êt ®Êu  Çu    th 8.§Êt cha  ö  ông    sd 9.§Êt kh¸c    II  Êt  éc  .§ thu quy Ò n   ö  ông  ña  sd c x∙viªn   1.§Êt c©y  µng     h n¨m 2.§Êt c©y  ©u     l n¨m 3.M/nícNT   û s¶n     thu   4.§Êt trång cá      5.§Êt l©m     nghiÖp 6.§Êt vên    7.§Êt thæ     c 8.§Êt kh¸c    II   ITæng   è . s
 17. II. Õ m  n g h Þ  x ö  l ý:  Ki .. . ......... . . ......... .. . ......... . . ........ .. . ........ . . ........ Ngµy  Ëp biÓu.. . ......... l  . . ......... Trëng  Ban  ï Þ  tr b Chñ  Öm  nhi HTX   K Õ     ëng  to¸ntr §¹idiÖn    CQ   a  Ýnh  êng, ®Þ ch (ph   x∙)   M É u  M 0 8 Hi Ö n   ¹ng s ö  d ô n g   µ  ki Õ n   g h Þ  x ö  lý ® Ê t c ñ a  T X tr v n H (Dïng cho      c¸cHTX     phin«ng  nghiÖp)   I. Ö n  tr¹ng s ö  d ô n g  ® Ê t c ñ a H T X  Hi DiÖn   Nguån   §∙® îccÊp      Ghi  Lo¹i®Êt  ö  ông   sd tÝch  gèc giÊy  ch/nhËn  chó (m2) QSD  (ha) I.Sö   ông   d chung  cho  HTX 1.§Êt trôsë  µm  Öc       l vi 2.Nhµ   ëng   x 3.Kho    b∙i 4.§Êt cöa  µng    h 5.§Êt li       ªndoanh 6.§Êt cho     thuª, în  m 7.§Êt bÞ  Õm  ông     chi d 8.§Êt cha  ö  ông    sd 9.§Êt kh¸c(ghirâ)       II  Êt  . § HTX   giao  cho    x∙viªn 1.§Êt nhµ     ë 2.§Êt s¶n  Êt    xu 3.§Êt kh¸c(ghirâ)       II   ITæng   è . s
 18. Trong  : ®ã 1.§Êt Nhµ   ícgiao    n  2.§Êt Nhµ   íccho       n  thuª 3.§Êt thuªcña  ñ      ch kh¸c 4.§Êt nhËn     chuyÓn  îng nh 5.§Êt m în    6.§Êt chiÕm  ông    d 7.Nguån  èc    g kh¸c II. Õ n  n g h Þ  x ö  l ý:  Ki .. . ........ . . ........ .. . ........ . . ......  . .. . ........ . . ....... Ngµy  Ëp biÓu.. . ......... l  . . ......... Trëng  Ban  ï Þ  tr b Chñ  Öm  nhi HTX   K Õ     ëng  to¸ntr §¹idiÖn    CQ   a  Ýnh  êng, ®Þ ch (ph   x∙)   M É u   0 9  C §­§ K K D  H T X       M     C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt  a m N    éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  § l    do   ph Biªn b ¶ n  ®¹i h éi x∙ viªn c h u y Ó n  ® æ i ( m É u) .. . . µy..   . ..  ng .th¸ng..  . .n¨m  . 1997 T¹i: . .............. . . ............. Thµnh  Çn: ­Sè      ph    x∙viªntham  ù  ¹ihéi. . ...ngêi d §  . . ..  .. ChiÕ m... .%   .  tæng  è      . s x∙viªn(hoÆc  tæng  è  ibiÓu    s ®¹   x∙viªn) ­Kh¸ch  êi:(l Öt     m   i   danh  kª s¸ch c¸cc¬      quan,c¸nh©n  îcm êi     ®  tham    ¹i gia§   héi). Chñ  Þch  oµn: t ® 1).. . ....... . . .....  . 2).. . ....... . . .....  .
 19. 3).. . ....... . . ...... Th  ý  ¹ihéi: k §  1).. . ....... . . .....  . 2).. . ....... . . ...... Chñ   Þch  oµn  µ    ý  ¹ihéiph¶i® îcth«ng  t ® v th k §        qua theo nguyªn t¾c  a     ® sè. Néi  dung  ¹ihéi: §  1. Th«ng    qua NghÞ   Õt  quy chuyÓn  æi  µ  ¨ng  ý  ¹ hîp      íisè  ® v® k li   t¸cx∙ v   phiÕu    µnh  µ. .chiÕm...     t¸nth l . . .% tæng  è      . s x∙viªntham    ¹ihéi. gia§   2. §¹ihéinghe  µ      v th¶o luËn  c¸o do    b¸o    Ban  ï Þ   ×nh bµy  µ    tr  tr   b v ra NghÞ   quyÕt: a.Ph¬ng    ö  ýtµi   ¸n x l     s¶n  µ  t  ai m µ   v ®Ê ®   HTX   ang  ö  ông: ® sd ­T¸n  µnh.. .chiÕm...       th . . .% tæng  è      ã  Æt. . s x∙viªnc m ­Kh«ng    µnh.. .chiÕm...       t¸nth . . .% tæng  è      ã  Æt. . s x∙viªnc m b.Ph¬ng    ö  ýnî:   ¸n x l   ­T¸n  µnh:   th ­Kh«ng    µnh:   t¸nth c.§¨ng  ý  ¹danh    k l  i s¸ch x∙viªn, è  èn  ãp.     vg s Danh s¸ch x∙viªn® îcth«ng         qua  ¹ §¹ihéivíi .    µ  ã  ù    Ën  ña  t       . . v c s x¸cnh c i . % Uû   ban  ©n  ©n  Êp    ë  ¹ . nh d c x∙s t i d. Th¶o  Ën  µ    lu v th«ng qua  ù  d th¶o  iÒu  Ö  íisè  Õu.. . /. û lÖ.. . ® l v   phi . . ..    t . . % 3.B Çu    ban  ñ  Öm: ch nhi gå m: .. . .....  . . ...... . .. . .....  . . ...... . .. . ...... . . ...... 4.B Çu    ban  Óm  ki so¸t: gå m: .. . .....  . . ...... . .. . .....  . . ...... . .. . ...... . . ...... 5. Th¶o  Ën  µ  lu v th«ng  qua  ¬ng  s¶n  Êt,kinh  ph ¸n  xu   doanh, dÞch  ô,   v  biÖn  ph¸p b¶o  Ö     v m«i  êng. tr 6. Th«ng qua  µn  to v¨n biªn b¶n  ¹ihéi chuyÓn  æi  íi .  è  Õu,   §    ® v . .s phi   . chiÕm...   .%. .
 20. Biªnb¶n  µm  ¹ . . µy..     l t i ..  ng .th¸ng..  . .n¨m  . 1997. Chñ  ¹§¹ihéi to       Th  ý  ¹ihéi     ¹idiÖn  Ýnh  Òn  ë  ¹ k §       §   ch quy s t   i    (kýtªn)              ýtªn)    (k     (kýtªn, ng  Êu)    ®ã d   É u  01/§KK D­H T X                  C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m M  §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc   l    do   ph ..   µy..   .ng . .th¸ng..  . .n¨m  . 199... K Ý nh   öi:. . ............... g . . ............... Gi¶i tr× nh v Ò   Ö c th µ nh l Ë p h î p   x∙, vi t¸c Liªn hi Ö p  h î p t¸c x∙ Chóng    å m     µnh  t«ig c¸cth viªn: 1/N¨m     sinh: 2/  3/ lµc«ng  ©n  Öt Nam   îpt¸cx∙), ã    d Vi   (h       n¨ng  ùchµnh    Ën  ù,víi   c l  vid s     c¸ch t   lµ nh÷ng  êi s¸ng  Ëp  îp      ng   l H t¸cx∙/Li   Öp  îp          ×nh víiUBND   ªnhi h t¸cx∙,xin gi¶itr     x∙,phêng    (huyÖn, quËn).. . ......... . .ch¬ng  ×nh  Õ   ¹ch  µnh  Ëp   . . .......  .  ... . tr k ho th l  hîp t¸cx∙nh        sau: ­ C¨n  LuËt hîp t¸cx∙,®iÒu  Ö  É u   ïng víiviÖc  ×m  Óu  Þ  êng,   cø        lm c    t hi th tr   ®iÒu  Ön  ki lao  ng,  t  ai  µ    Òm  ®é ®Ê ® v c¸c ti n¨ng  ña  a   ¬ng, chóng    c ®Þ ph   t«i thÊy  ã  Ó  chøc  îp t¸cx∙víi   Æc   ng  c th tæ  h        ®c¸c tr sau: Tªn.. . ..........................  . . ........................... . Sè îng x∙viªn: . ....................  l    . . ..................... . Sè  èn  iÒu  Ö  ctÝnh.. . ................  v® l í  . . ................. . M ôc    µnh  Ò   tiªu,ng ngh kinhdoanh.. . .............   . . ............. Nguån  u   µo:nguyªn liÖu.. . ............  ®Ç v     . . ............. . §iÒu  Ön  Ò   t.. . .................  ki v ®Ê . . .................. . §iÒu  Ön  ÕtbÞ... . ................. ki thi   . . ...............  . Kü  Ët. . ....................... thu . . .....................  . Lao  ng    ¹ . ..................  ®é c¸clo i . ................... . S¶n  È m   u     è îng.. . .............. ph ®Ç ra:s l . . ............  . ThÞ   êng    ô.. . ................. tr tiªuth . . ...............  . Dù   Õn    Ëp    ki thu nh x∙viªn. . ............... . . .............. §Ò   Þ  ngh UBND     êng  x∙,ph (huyÖn, quËn)    cho    Õn  µ  ¹o®iÒu  Ön  ý ki v t   ki hç  îgióp    óng    îc tiÕn  µnh  tr  ®ì ch t«i®   h tuyªn truyÒn  Ën  ng  ÷ng  µnh    v ®é nh th viªncã    nhu  Çu  c tham    îp        Öp  îp t¸cx∙x©y  ùng  ¬ng  íng gia H t¸cx∙,Liªnhi h       d ph h 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản