Thông tư 04-BXD/KTQH của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
270
lượt xem
19
download

Thông tư 04-BXD/KTQH của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04-BXD/KTQH của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/CP ngày 24/4/97 đối với việc lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết, quản lý xây dựng theo quy hoạch và thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình thuộc các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04-BXD/KTQH của Bộ Xây dựng

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   © y  d ù n g   è  04 B X D/ K T Q H  n g µ y  30 th¸ng 7 n¨ m  1997 h í ng d É n   BX s th ù c hi Ö n  N g h Þ  ® Þ n h  s è  36/CP n g µ y 24/4/1997 c ñ a  h Ý n h  p h ñ  ® è i víi C   vi Ö c  Ë p,  Ð t d u y Ö t q u y   o ¹ ch c hi  Õt, u ¶ n   ý x © y  d ù n g  theo q u y  l x h ti  q l h o ¹ ch v µ  th È m  ® Þ n h  thi Õt k Õ t  ü  thu Ë t c«n g  tr× nh  k thu é c c¸c d ù     ¸n ® Ç u  t v µ o  k h u  c«n g  n g hi Ö p, k h u  ch Õ   u Ê t, k h u  c« n g  n g h Ö   o x   ca   ­ C¨n  "Quy  Õ   cø  ch khu  c«ng nghiÖp, khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng nghÖ   cao" ® îc ban  µnh kÌm theo NghÞ   nh   è  h ®Þ s 36/CP  µy 24/4/1997  ña  ng c ChÝnh  ñ; ph ­ C¨n  "§iÒu  Ö  cø  l qu¶n  ý quy  ¹ch  «   Þ" ® îc ban  µnh  Ìm  l  ho ® th     h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 91/CP  µy  ng 17/8/1994 cña  Ýnh  ñ;"§iÒu  Ö    Ch ph   l qu¶n  ý®Ç u   l  tvµ  ©y  ùng" ® îcban  µnh  Ìm   x d    h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/CP  µy  ng 16/7/1996  cña  Ýnh  ñ; NghÞ   nh  è  Ch ph   ®Þ s 12/CP  µy  ng 18/2/1997  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    Õtthi µnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam; chiti    h Lu   tn     i   ­  C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 04/3/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  chøc n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng;    v  h v c c tæ  c Bx d Bé   ©y  ùng  íng dÉn  Öc  Ëp,xÐt  Öt  xd h  vi l   duy quy  ¹ch    Õtx©y  ùng    ho chiti   d khu c«ng  nghiÖp,khu  Õ   Êt vµ    ch xu   khu  c«ng  Ö   ngh cao  äichung  µ  Õtt¾t lµ  (g   v vi     KCN),  qu¶n  ý x©y  ùng  l  d KCN  theo quy  ¹ch  µ  Èm   nh   Õt kÕ   ü   ho v th ®Þ thi   k thuËtc«ng  ×nh thuéc c¸cdù    u    µo    tr       ¸n ®Ç tv KCN,    nh sau: I. Ë p, x Ð t d u y Ö t q u y  h o ¹ ch c hi ti Õt µ  q u ¶ n  l ý  L  v x © y  d ù n g  k h u  K C N  theo q u y  h o ¹ ch 1.LËp  µ  Ðt duyÖt quy  ¹ch chitiÕtKCN:   vx    ho       1.1.Quy  ¹ch chitiÕtKCN   îcduyÖt  µm ét    ho       ®  l  trong nh÷ng  ¬  ë    c s ph¸p  ý l  ®Ó   qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d KCN. 1.2.Quy  ¹ch    ÕtKCN     ho chi ti   ph¶i phï hîp  íiquy  ¹ch     v  ho tæng  Ó  th ph¸t   tr Ón c¸c KCN,  i    quy  ¹ch  ho chung  ©y  ùng  «   Þ, hoÆc     x d ® th   c¸c KCN   îc c¬  ®  quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy phª  Öt  µ  îc lËp    Òn   duy v ®   trªnn b¶n    a   ®å ®Þ h×nh  û lÖ  t   1/500­ 1/2.000  ú  éc  µo  tu thu v quy    m« KCN,  trong    ®ã ph¶i ph©n     chiavµ    quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th chøc  n¨ng    c¸ckhu  t  µnh    ©y  ùng    ®Ê d ®Ó x d c¸cc«ng  tr×nh c«ng    nghiÖp kh¸c nhau; trung t©m   Þch  ô        d v c«ng  éng;khu  ©y  c   c xanh;   dÞch  ô  ü  ËtKCN;  ¹ng íi® êng  v k thu   m l  giao th«ng  µ    v c¸c c«ng  ×nh kü  Ët tr   thu   h¹  Çng  Êp  t (c n¨ng îng,cÊp  l  tho¸tníc,xö  ý chÊt th¶i,th«ng    ªnl¹c)        l      tinli   ; quy ®Þnh  Öc  ÷ g×n, t«n  ¹o c¶nh  vi gi     t  quan thiªnnhiªn,b¶o  ¶m   toµn      ® an  phßng  cèng ch¸ynæ,    b¶o  Ö   v m«i  êng. tr Nh÷ng chØ    îc sö  ông    Ëp  tiªu®   d ®Ó l quy  ¹ch    ÕtKCN   ho chiti   ph¶itu©n    thñ Quy  Èn  ©y  ùng  Öt Nam,  ï hîp  íic¸c tiªuchuÈn, quy  ¹m  µ  chu X d Vi   ph   v         ph v ph¸p luËtcña  µ   íc.Trêng  îp sö  ông     Nh n   h  d quy  Èn,tiªuchuÈn  ©y  ùng  ­ chu     xd n ícngoµith× ph¶i® îcBé  ©y  ùng  Êp  Ën.        xd ch thu 1.3.Hå   ¬  ×nh duyÖt quy  ¹ch chitiÕtKCN   å m:   s tr     ho       g a/Ph Çn  µi Öu viÕt:   t   li
 2. 2 ­Tê  ×nh;   tr ­ThuyÕt    minh  tæng  îp; h ­ThuyÕt    minh  ãm  ¾t; tt ­ Dù     th¶o  Òu  Ö  §i l qu¶n  ýx©y  ùng  l  d KCN  theo quy  ¹ch  ho (theo m É u   ¹   t i Phô  ôcsè  l   1); b/Ph Çn    b¶n  Ï: v ­S¬    Þ  Ý®Êt    ®å v tr   KCN,  ûlÖ  t   1/5.000­ 1/10.000; ­B¶n    ¸nh    Ön  ¹ngvµ  ü  t  ©y  ùng,tûlÖ    ®å ® gi¸hi tr   qu ®Ê x d     1/500­ 1/2.000; ­  ¬     ¬  Êu  S ®å c c quy  ¹ch  èithiÓu  ã  ph¬ng  ®Ó   s¸nh  ùa ho (t   c 2  ¸n  so  l  chän),tûlÖ      1/5.000; ­ B¶n      ®å quy  ¹ch  ö  ông  t  ai,tû lÖ  ho sd ®Ê ®     1/500­ 1/2.000,trong ®ã         x¸c ®Þnh  ranh  í tõng khu  t  µ    t  gi   i   ®Ê v l«®Ê theo  Ýnh  Êt,chøc  t ch   n¨ng  ö  ông  i sd ®è   víi®Êt  ©y  ùng    ¹  Ý    xd c¸c lo i nghiÖp  x c«ng nghiÖp, c«ng  ×nh  Þch  ô    tr d v c«ng  céng, ® êng    giao th«ng, khu  ©y    c xanh, c«ng  ×nh  u   èi  ü  Ët h¹   tr ®Ç m k thu     tÇng..     . c¸c yªu  Çu  Ò   ; c v qu¶n  ý sö  ông  t  Çng  l  d ®Ê (t cao  ©y  ùng, m Ët    x d   ®é x©y  ùng,h Ö   è  ö  ông  t,. .  chøc  d   ssd ®Ê . )tæ  , kh«ng gian quy  ¹ch kiÕn  ócvµ    ho   tr   c¶nh quan; ­ C¸c    b¶n    ®å quy  ¹ch  Ö   èng  ¹  Çng  ü  Ët KCN,  û lÖ  ho h th ht k thu   t   1/500­ 1/2.000 (cã  Ìm    k theo    c¸c b¶n  Ï thiÕtkÕ     Õt)gå m:  Ö   èng  v    chiti   h th giao th«ng  chÝnh  trong  µ  µi KCN;  v ngo   san  Òn,  n tho¸tníc m a; cÊp      n¨ng îng,cÊp  íc; l  n  tho¸t ícbÈn; thu gom   µ  ö  ýchÊtth¶i     n    v x l    ; th«ng  . ; tin. . ­B¶n      ®å tæng  îp ® êng  ©y,® êng  ng  ü  Ët, ûlÖ  h  d  è k thu     1/500­ t 1/2.000; ­ B¶n    ¾ m   èc    ®å c m chØ  í ® êng    µ  gi   i ®á v chØ  í x©y  ùng    Õn  ­ gi   i d c¸ctuy ® êng,tûlÖ      1/500­ 1/2.000; ­S¬    ©n  t®Ç u    µ  ©y  ùng,tûlÖ    ®å ph ®î   tv x d     1/500­ 1/2.000; §èi víiKCN   ã  Ön  Ých  ính¬n     c di t l  200  th×  ha  quy  ¹ch    Õt® îc lËp ho thiti       trªnb¶n    a   ×nh  û lÖ    ®å ®Þ h t   1/2.000;®èi  íiKCN   ã  Ön  Ých  á  ¬n      v  c di t nh h 200 ha,th× quy  ¹ch chitiÕt® îclËp trªnb¶n    ûlÖ     ho             ®å t   1/500­1/1.000. 1.4.Tæ     chøc  Öc  Ëp vµ  Ðt duyÖt quy  ¹ch chitiÕtKCN: vi l   x     ho       ­ Ban    qu¶n  ý KCN   Êp  l  c tØnh  ¬i cã  n   KCN   Þu  ch tr¸chnhiÖm     cung  Êp  c yªu cÇu, néidung  Ëp quy  ¹ch chitiÕtKCN        l  ho       theo ®Ò   Þ  ña    ngh c C«ng      typh¸t tr Ónh¹ tÇng  i   KCN. ­ C«ng      iÓn h¹  Çng    ty ph¸ttr   t KCN   µ chñ  u    ù  x©y  ùng  µ  l  ®Ç t d ¸n  d v kinh  hoanh  Õt  Êu  ¹  Çng  ña  kc ht c KCN   Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   chøc  Öc  Ëp      tæ  vi l quy ho¹ch    ÕtKCN   ×nh  chiti   tr Ban qu¶n  ýKCN   µ  û   l  v U ban  ©n   ©n  Êp  Nh d c tØnh  n¬icã    KCN   th«ng qua  µ  ×nh Bé  ©y  ùng    Öt. v tr   x d phª duy ­  Quy  ¹ch    ÕtKCN   ho chi ti   ph¶i do  ét  chøc   m tæ  chuyªn m«n   ña  Öt c Vi   Nam   îcNhµ   ícc«ng  Ën  Ëp.Trêng  îp tæ  ®  n  nh l   h   chøc   Ên  ícngoµilËp    tv n     quy ho¹ch chitiÕtKCN,  × ph¶i® îcBé  ©y  ùng      th     xd cho  Ðp  µ  chøc   Ên  íc ph v tæ  tv n   ngoµi®ã     ph¶ili     ªndoanh  íi chøc  v  tæ  chuyªn m«n  ña  ÖtNam.   c Vi   ­ KhilËp quy  ¹ch chitiÕtKCN,  chøc      ho       tæ  chuyªn m«n  Ëp quy  ¹ch chi   l  ho     tiÕtph¶ilµm  Öc  íi   ¬      vi v   c quan  ÷u  c¸c h quan    ®Ó tho¶ thuËn  ícnh÷ng  Ên      tr   v ®Ò li   ªnquan  n   ®Õ quy  ¹ch chitiÕtKCN   Ò   ho       v giao th«ng  ®êng  ¾t,® êng  é,® ­   ( s  b 
 3. 3 êng  û);an  thu   ninh  èc qu phßng; nguån  Êp    c n¨ng îng,cÊp  íc;níc th¶i  Ö   l  n   ,v sinh m«i  êng; phßng  èng    tr   ch ch¸y næ;    b¶o  ån,t«n t¹oc¸c ditÝch,kiÕn  óc, t            tr   danh  lam  ¾ng  th c¶nh. 2.Qu¶n  ýx©y  ùng    l  d KCN   theo quy  ¹ch chitiÕt® îcduyÖt:   ho         2.1.C¸c  chøc, c¸ nh©n    tæ     tham    u  , x©y  ùng  µ  gia ®Ç t  d v qu¶n  ý KCN   l  (Ban qu¶n  ýKCN,  l  doanh  nghiÖp KCN, doanh nghiÖp  Þch  ô  d v KCN,  chøc  tæ  tvÊn  ©y  ùng,c¸c tæ    xd     chøc,c¸ nh©n  Çu  ©y  ùng  µ    ¬     th x d v c¸c c quan qu¶n  ý l  Nhµ   íccã  ªnquan)ph¶itu©n  ñ quy  ¹ch chitiÕtKCN   îcduyÖt. n   li       th   ho       ®  2.2.Trêng  îp quy  ¹ch    Õtkhu    h  ho chiti   c«ng nghiÖp  îcduyÖt,n Õu  Çn  ®    c ®iÒu chØnh  ét  m trong nh÷ng  éidung    n  sau,th×    ph¶i® îcBé   ©y  ùng  Êp    X d ch thuËn: a/VÞ   Ý,quy    tr   m«,  Ýnh  Êt,ranh  ícña  t ch   gi   i KCN; b/ TÝnh  Êt ranh  í cña  õng    ch   gi   i t khu chøc n¨ng trong KCN,  å m     g khu    c¸c xÝ nghiÖp  c«ng nghiÖp;khu    trung t©m  Þch  ô    d v c«ng  éng  µ  c v khu  ©y  c xanh  sö  ông  d chung; c/ Nh÷ng    chØ     Ýnh  Ò   tiªuch v qu¶n  ý sö  ông  t  : tÇng  l  d ®Ê nh   cao  ©y  x dùng, m Ët    ©y  ùng, h Ö   è  ö  ông  t,tû lÖ  ©y    ®é x d   ssd ®Ê     c xanh  c«ng  éng, tæ  c   chøc  kh«ng  gian quy  ¹ch kiÕn  ócvµ    ho   tr   c¶nh  quan... d/Cao    Òn  èng  Õ;   ®é n kh ch e/M¹ng íi     l   c«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng  ñ  Õu: c¸c tr   thu     ch y ­ C¸c  Õn  êng    tuy ® giao th«ng  Ýnh  ch trong KCN,  Æt   ¾t    m c ngang  êng  ® chÝnh,chØ  í ® êng  ,    gi   i ®á chØ  í x©y  ùng,kho¶ng  ï  ètkhèng  Õ   Õn  gi   i d   l ic   , ch tuy ® êng, hµnh    lang  µ  v cao      ®é c¸c c«ng  ×nh kü  ËtngÇ m,    ót giao  ¾t  tr   thu   c¸c n   c c¸clo¹ ® êng;    i ­ §Æc   ng  ü  Ëtcña  Ö   èng  Êp    tr k thu   h th c n¨ng îng,cÊp  l  tho¸tníc vµ      c«ng  tr×nh kü  Ët®Ç u   èi  ®êng  Ýnh, chiÒu  µi,®é   èc,quy    thu   m( k   d d  m«, c«ng  Êt, su   cètc«ng  ×nh v.v. .  íng th¶inícm a, nícbÈn; vÞ  Ývµ  Ön  Ých      tr   . )h           ;   tr   di t c¸cc«ng  tr×nh kü  Ët®Ç u   èi  ¹mxö  ýnícbÈn,khu  ö  ýr¸c. . ;   thu   m (tr   l       x l  .) ­ Nh÷ng    quy  nh  Ò     ®Þ v c¸c khu  b¶o  Ö   µ  v v kho¶ng  c¸ch    toµn  ÷a lyan  gi   c¸c xÝ    nghiÖp  c«ng nghiÖp  íic«ng  ×nh thuû  î  ª  iÒu; c«ng  ×nh giao v  tr   l i® ® ,   tr     th«ng,(®êng  ¾t,thuû,bé,s©n    s     bay);tuyÕn  iÖn    ® cao  ¸p; f/Nh÷ng    quy  nh  Ò   ®Þ v kho¶ng  c¸ch lyvÖ       sinh gi÷a c¸c cô m   Ý       x nghiÖp  c«ng  nghiÖp  ã  Ýnh  Êt  ct ch kh¸c nhau; gi÷a  Ý       x nghÖp   c«ng nghiÖp  íikhu  v  d©n  , c«ng  ×nh  Êp  íc (nguån,nhµ  c  tr c n    m¸y),tr¹m  ¬ m,  ¹m  ö  ýchÊt th¶i    b tr x l     , b∙i   Üa    ngh trang; r¸c, g/Nh÷ng    quy  nh  Ò   ®Þ v phßng  èng  ch ch¸ynæ;   h/Nh÷ng    quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö     Ých,danh  v dit   lam  ¾ng  th c¶nh; 2.3­Ban    qu¶n  ýKCN   ã  Òn  l  c quy cho  Ðp    ñ  u    iÒu  ph c¸c ch ®Ç t ® chØnh,  bæ   sung  ét  è  éidung  m sn  quy  ¹ch chitiÕtKCN   îcduyÖt,nh  ho       ®    sau; ­ DiÖn  Ých    t khu  t  ®Ê cho  ù    u    µ   d ¸n ®Ç tm kh«ng  µm  l thay ® æi    chøc  n¨ng  sö  ông  d khu  t; ®Ê ­§êng  éibé    n   trong c¸ckhu     chøc  n¨ng  KCN; ­TuyÕn    nh¸nh  Êp  c n¨ng îng,cÊp  íc,th«ng  l  n  tin;
 4. 4 ­ V Þ   Ýc¸cc¬  ë  ¹ tÇng    éitrong KCN   :c«ng  ×nh y  Õ,v¨n ho¸,   tr     s h   x∙h     nh   tr   t       th ng  ¬ nghiÖp,dÞch  ô    v c«ng  éng; c ­VÞ   Ýc¸ckhu  ©y    tr     c xanh,c«ng    viªn, Æt   íc.  m n 2.4.Giíi Öu,tho¶  Ën  a   iÓ m   ©y  ùng  µ  Êp     thi   thu ®Þ ® xd v c chøng  chØ    quy ho¹ch. C¨n  vµo  cø  quy  ¹ch    ÕtKCN   îc duyÖt,Ban  ho chi ti   ®    qu¶n  ý KCN   Êp  l  c tØnh  ã  c tr¸chnhiÖ m   í thiÖu,tho¶ thuËn  a  iÓ m   µ  Êp    gi   i     ®Þ ® v c chøng  chØ    quy ho¹ch theo yªu cÇu  ña  ñ  u  .§¬n         c ch ®Ç t  xintho¶ thuËn  a  iÓ m,  Êp    ®Þ ® c chøng  chØ  quy  ¹ch  µ  ho v chøng  chØ  quy  ¹ch  îc lËp  ho ®  theo  É u   ¹  ô   ôc sè    m ti Ph l   2 cña Th«ng   µy. tn II­ h È m  ® Þ n h  thi Õt k Õ  k ü  thu Ë t (T K K T) c¸c  T c « n g  tr × nh x © y  d ù n g  trong K C N . 1­ §èivíi      c«ng  ×nh x©y  ùng  ã  èn  u    ùctiÕp cña  ícngoµitheo tr   d c v ®Ç ttr     n      NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  ng 18/2/1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthi ®Þ chiti     hµnh  Ët ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam. Lu   tn      i   1.1­C¬     quan  Èm  nh: th ®Þ ­  é   ©y   ùng  Èm   nh,  Êp  Ën  BX d th ®Þ ch thu TKKT  c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d thuéc dù    ã m     ¸n nh A; ­  ë   ©y  ùng  Sx d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  Èm   nh   ¬ th ®Þ TKKT  c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  éc  ù   nhã m     µ  ×nh  tr x d thu d ¸n  B v tr UBND   Êp  c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       xem  Ðt,quyÕt ®Þnh  Êp  Ën. x    ch thu 1.2­Néi dung  å  ¬     h s TKKT  ×nh thÈm  nh: tr   ®Þ Chñ   u    ép  ùctiÕp  ®Ç t n tr   cho  ¬  c quan  Èm  nh  bé  å  ¬, m çi  é  th ®Þ 03  h s   b gå m: ­ §¬n  ×nh thÈm  nh    tr   ®Þ theo m É u   ¹ Phô  ôcsè  cña    ti   l   3  Th«ng   µy;­ C¸c  tn     v¨n b¶n    nh   c¸ch  x¸c ®Þ t ph¸p  ý cña  chøc  ÕtkÕ   l  tæ  thi   theo  ôc  m 3.1.1 cña    Th«ng  t01/BXD­CSXD   µy  ng 15/4/1997; ­TµiliÖu TKKT.      + ThuyÕt  minh  tæng  îp thiÕtkÕ   h    c«ng  ×nh x©y  ùng  Ìm  tr   d k theo    è  c¸c s liÖu kh¶o    Ò   Ý  Ëu, ®Þa  Êt,m«i  êng,.. b¶n      Èn  ícngoµi   s¸tv kh h   ch   tr  .   kª tiªuchu n     dïng  trong  Õt kÕ   ∙  îc Bé   ©y   ùng  Êp  Ën, b¶n  ch¬ng  ×nh thi   ® ®   X d ch thu   kª  tr   phÇn  Ò m     Ýnh    ÕtkÕ   m vit ®Ó thi   c«ng  ×nh; tr + B¶n  Ïtæng  Æt   v  m b»ng c«ng  ×nh vµ  è  Ýd©y  tr   b tr   truyÒn c«ng  Ö;    ngh + B¶n  ÏchÝnh  Ò   Õn  óccña  v  v ki tr   c«ng  ×nh:m Æt   tr   b»ng,m Æt   øng, m Æt   ¾t;   ®   c +  B¶n  ÏkÕt  Êu  Ýnh  µ  Òn  ãng  v  c ch vn m c«ng  ×nh; tr + B¶n  Ï bè   Ý  Æt   v   tr m b»ng, c¸c  Æt   ¾t  äc  Ìm    m c d k theo  c¸c th«ng  è  s chÝnh  ña  Ö   èng    c h th c¸c c«ng  ×nh  ¹  Çng  ü  Ët KCN   tr ht k thu   hoÆc   ét  Çn   m ph KCN  theo  Õn    u    ti ®é ®Ç t khaith¸cKCN   ®èivíidù  ®Ç u     ©y  ùng     (     ¸n  tx d c«ng  tr×nh h¹ tÇng);   
 5. 5 + B¶o sao  Êy  Ðp  u   , Quy Õt  nh  Gi ph ®Ç t   ®Þ cho thuª ®Êt, c¸c v¨n         b¶n tho¶  Ën  ña  ¬  thu c c quan  qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n   phßng  èng  ch ch¸y næ,    b¶o  Ö   v m«i  êng; tr +  B¸o    Èm    c¸o th traTKKT  ña  chøc   Ên. c tæ  tv 1.3­Néi dung  Èm  nh     th ®Þ TKKT   îc thùc hiÖn  ®    theo  Òu  cña  §i 84  NghÞ   ®Þnh  è  s 12/CP  ña  Ýnh  ñ,gå m: c Ch ph   ­ T    c¸ch ph¸p lýcña  chøc  ÕtkÕ;      tæ  thi   ­  ù   ©n  ñ    Èn  ü  Ët thiÕt kÕ   ©y  ùng  ña  Öt  S tu th tiªuchu k thu     x d c Vi Nam   hoÆc     Èn  ü  Ëtcña  ícngoµi® îcBé  ©y  ùng  Êp  Ën; tiªuchu k thu   n    X d ch thu ­  ù   ï hîp  ña  S ph   c TKKT   Ò   Õn  óc,quy  ¹ch  íiquy  ¹ch    Õt v ki tr   ho v  ho chi ti   KCN   µ      v b¸o c¸o nghiªncøu    kh¶    ña  ù    îcduyÖt; thic d ¸n ®   Chñ   u    Þu  ®Ç t ch tr¸chnhiÖm   íc ph¸p  ËtViÖt Nam   Ò   toµn    tr   lu     v an  c«ng  tr×nh x©y  ùng,phßng  èng    d   ch ch¸ynæ   µ    v b¶o  Ö   v m«i  êng; tr Thêi gian  Èm  nh  µ 20  µy  Ó   õ khinhËn    å  ¬    th ®Þ l   ng k t     ®ñ h s TKKT   ×nh  tr thÈm  nh.  ®Þ B¸o    Ò   Öc  Èm  nh  c¸o v vi th ®Þ TKKT   µ  v Quy Õt  nh  Êp  Ën  ®Þ ch thu TKKT  îclËp theo m É u   ¹ Phô  ôcsè  cña  ®     t  i l   3  Th«ng   µy. tn 2­ §èivíi      c«ng  ×nh x©y  ùng  éc dù    u    tr   d thu   ¸n ®Ç ttrong níc:   2.1­C¬     quan  Èm  nh: th ®Þ ­  é   ©y   ùng  Èm   nh,  Êp  Ën  BX d th ®Þ ch thu TKKT  c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d thuéc dù    ã m     ¸n nh A; ­  ë   ©y  ùng  éc    SX d thu c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Èm   ¬ th ®Þnh TKKT   c«ng  ×nh x©y  ùng  éc dù    ã m   vµ    µ  ×nh Uû     tr   d thu   ¸n nh B  C v tr   ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  ¬ xem   Ðt,quyÕt  nh   x  ®Þ chÊp  Ën; thu 2.2­Hå   ¬    s TKKT  ×nh thÈm  nh: tr   ®Þ a) Ph Çn  µiliÖu viÕt:   t    ­  ¬n  ×nh  Èm   nh   § tr th ®Þ TKKT   îc lËp  ®  theo  É u   ¹  ô   ôc sè  cña  m t iPh l   3  Th«ng   µy; tn ­ Tã m   ¾t dù  ®Ç u  , b¶n    t   ¸n  t  sao  b¶n  v¨n  phª  Öt  ù    Õt  nh   duy d ¸n,quy ®Þ chñ    t. thuª®Ê ­ C¸c b¶n sao v¨n b¶n tho¶  Ën  ña  ¬  thu c c quan qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   l  n  phßng  èng  ch ch¸ynæ,    b¶o  Ö   v m«i  êng; tr ­B¸o    Èm      c¸o th traTKKT  ña  chøc   Ên; c tæ  tv ­ Danh  ôc   m c¸c quy  Èn  ©y  ùng, tiªuchuÈn  ü  Ët x©y  ùng  chu x d    k thu   d thiÕtkÕ   É u   îc sö  ông, b¶n    ¬ng  ×nh  Çn  Ò n     Ýnh    Õt  m ® d   kª ch tr ph m vit ®Ó thi   kÕ   c«ng  ×nh; tr ­ThuyÕt    minh  tæng  îp TKKT,  å m: h  g +  Ò   Õn  óc:gi¶iph¸p  µ  V ki tr     v c¸c th«ng  è  Ýnh  Ò   Õn  óc c«ng  s ch v ki tr   tr×nh; +  Ò   Õt  Êu: gi¶iph¸p  µ    Vkc   v c¸c th«ng  è  Ò   Õt  Êu  Þu  ùc chÝnh, svk c ch l    n Òn  ãng, cã  m   b¶n  Ýnh  Õt  Êu  Ýnh  Ìm  t k c ch k theo;
 6. 6 +  Ò   Ö   èng  V h th c«ng  ×nh kü  Ët:c¸cgi¶iph¸p vµ  tr   thu         th«ng  è  Ýnh  Ò   s ch v cÊp n¨ng îng,cÊp  l  tho¸tníc,th«ng  ã,chiÕu     gi   s¸ng,© m     thanh,th«ng    Ýn    tin,t hiÖu,b¸o    ch¸y,ch÷a    ch¸y,®iÒu  Ón  ù®éng;   khi t   ­ Tµi liÖu kh¶o    Ò   a   ×nh, ®Þa   Êt c«ng  ×nh,®Þa   Êt thuû       s¸tv ®Þ h   ch   tr   ch   v¨n,thuû v¨n,khÝ îng vµ  ng  t         t   ®é ®Ê ë khu  ùc  ©y  ùng; vxd b) Ph Çn    b¶n  Ï: v ­B¶n  Ïtæng  Æt     v  m b»ng  è  Ýd©y  b tr   chuyÒn  c«ng  Ö; ngh ­ B¶n  Ï chÝnh  Ò   Õn  óc c«ng  ×nh:m Æt     v  v ki tr   tr   b»ng, m Æt   øng,  Æt     ® m c ¾t; ­B¶n  ÏkÕt  Êu  Ýnh  µ  Òn  ãng    v  c ch vn m c«ng  ×nh; tr ­ C¸c    b¶n  Ýnh  Ò   Ö   èng  ü  Ëttrong c«ng  ×nh:cÊp  ch v h th k thu     tr   n¨ng îng, l  cÊp  tho¸t íc,th«ng  ã,chiÕu     n gi   s¸ng,th«ng    tin; ­ B¶n  Ï bè   Ý  Æt   v   tr m b»ng, c¸c  Æt   ¾t  äc  Ìm    m c d k theo  c¸c th«ng  è  s chÝnh  ña  Ö   èng    c h th c¸c c«ng  ×nh  ¹  Çng  ü  Ët KCN   tr ht k thu   hoÆc   ét  Çn   m ph KCN  theo  Õn    u    ti ®é ®Ç t khaith¸cKCN   ®èivíidù  ®Ç u     ©y  ùng     (     ¸n  tx d c«ng  tr×nh h¹ tÇng);      2.3­Néi dung  Èm  nh     th ®Þ TKKT: ­ T    c¸ch ph¸p lýcña  chøc  ÕtkÕ;      tæ  thi   ­Sù  ïhîp cña    ph     TKKT  íi ù    u    îcduyÖt; v   ¸n ®Ç t®   d ­ Sù   ï hîp  ña    ph   c TKKT   Ò   Æt   Õn  óc,quy  ¹ch  íiquy  ¹ch    vm ki tr   ho v  ho chi tiÕtKCN   îcduyÖt.   ®  ­  ù   ï hîp  ña  S ph   c TKKT   íiquy  Èn  ©y  ùng, tiªuchuÈn  ©y  ùng  v  chu x d    x d hiÖn  µnh  ña  ÖtNam. h c Vi   ­ §¸nh      gi¸møc    Òn  ÷ng  ña  ®é b v c c«ng  ×nh x©y  ùng, an  µn  ña  Ö   tr   d   to c h thèng c«ng  ×nh h¹ tÇng  ü  Ët,   nh  i víi   tr     k thu   ®Þ æn ®è     c«ng  ×nh l©n  Ën; c¸c tr   c 2.4­Thêigian thÈm  nh:       ®Þ ­ §èi víic«ng  ×nh x©y  ùng  éc  ù  ®Ç u    ã m          tr   d thu d ¸n  t nh A kh«ng qu¸    30 ngµy,kÓ   õkhinhËn    å  ¬    t    ®ñ h s TKKT  ×nh thÈm  nh. tr   ®Þ ­ §èivíi      c«ng  ×nh x©y  ùng  éc dù    u    ã m   vµ    tr   d thu   ¸n ®Ç tnh B  C kh«ng    qu¸ 20  µy,kÓ   õkhinhËn    å  ¬  ng   t     ®ñ h s TKKT  ×nh thÈm  nh; tr   ®Þ ­ B¸o  thÈm  nh    c¸o  ®Þ TKKT   µ  v Quy Õt  nh  Êp  Ën  ®Þ ch thu TKKT   îc lËp ®   theo m É u   ¹ Phô  ôcsè  cña    t  i l   3  Th«ng   µy. tn III­§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h 1/Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh    tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý; 15  k t  k 2/ Nh÷ng    quy  nh  ®Þ kh¸c vÒ     qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  ªnquan  n   l  tv x d li   ®Õ KCN  kh«ng quy  nh  ®Þ trong Th«ng   µy  îc thùc hiÖn    tn ®     theo Ph¸p  ËthiÖn  lu   hµnh; 3/ C¸c  é,c¬    b   quan  ngang  é  µ  ¬  B v c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Ban  thu   ph   qu¶n  ý l  c¸c KCN   Öt Nam,    Vi   UBND  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng; c¸c Së   ©y    ph tr         x
 7. 7 dùng, V¨n    phßng  KTS   ëng  µnh  è, Ban  tr th ph   qu¶n  ýKCN   Êp  l  c tØnh  ã  c tr¸ch   nhiÖ m  íng dÉn  µ    µnh  h  v thi h Th«ng   µy. tn   Ph ô   ôc  l1 §i Ò u  l Ö   u ¶ n  lý  © y  d ù n g   q x theo q u y  h o ¹ ch  ¹i t K C N......................... (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è..   µy..     ®Þ s .ng . .th¸ng..n¨m... .   . cña  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh.. . ....... . . ......) C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m      ông: 1: Ph vi¸p d 1­ Quy  ¹ch    Õtx©y  ùng  ho chiti   d KCN... .quy  nh  Öc  ö  ông  t, . . ®Þ vi s d ®Ê   x©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  ü  Ët,b¶o  ¶m   d csht k thu   ® c¶nh  quan  Õn  ócvµ  ki tr   b¶o  Ö  v m«i  êng  tr trong x©y  ùng  µ    d v khaith¸csö  ông      d c¸c c«ng  ×nh trong ranh  í tr     gi   i lËp quy  ¹ch    Õtx©y  ùng  ho chiti   d KCN   ∙  îc phª  Öt  ¹  ®®  duy t i Quy Õt  nh  è..  ®Þ s. BXD/KTQH   µy.. th¸ng..n¨m...cña  é  ëng  é  ©y  ùng. ng   .   .   . B tr BX d 2­ C¨n  vµo  å  ¬  cø  h s quy  ¹ch    Õtx©y  ùng  ho chiti   d KCN   .® c duyÖt  µ  .. î   v c¸c quy  nh   ¹  ®Þ t ib¶n  Òu  Ö  µy, Ban  §i ln   qu¶n  ý KCN   . . . g íthiÖu  a   l  .. . .. i i ®Þ ®iÓ m,  Êp  c chøng  chØ quy  ¹ch,híng  Én  Öc  iÓn khaic¸c dù  ®Ç u  , ho   d vi tr       ¸n  t  tho¶  Ën      thu c¸c gi¶iph¸p  Õn  óc­ quy  ¹ch  ki tr     ho cho    c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d trongKCN     theo ®óng    quy  ¹ch vµ  ho   ph¸p luËt.   §i Ò u    ©n  ïng qu¶n  ýquy  ¹ch: 2: Ph v   l  ho 1­ Ranh  ívµ  ¹m      gi   ph viquy  ¹ch chitiÕtx©y  ùng  i ho       d KCN   . . .. . 1.1­PhÝa  ¾ c    B gi¸p. . ... . . .. 1.2­PhÝa    Nam   gi¸p. . .. . .. 1.3­PhÝa  ©y    T gi¸p. . .. . . .. 1.4­PhÝa    §«ng  gi¸p. . ... . . .. 2­ Tæng   Ön  Ých  di t n»m  trong ranh  í  gi iquy  ¹ch  µ.. . ha  îc ph©n  ho l . . ,®   thµnh    c¸ckhu  ùc  v sau (xem  ¬  ). s ®å
 8. 8 B ¶ng  1 TT C¸c  khu DiÖn   Tû   Ö  l Ghi  tÝch  % chó (ha) 1  Khu  ©y  ùng    µ m¸y xd c¸cnh   2  Khu  ©y  ùng  xd trungt©m  iÒu  µnh   ® h 3 Khu  x©y dùng c«ng tr×nh ®Ç u  m èi h¹  tÇng  ü  Ët k thu 4  §Êt ® êng    giao th«ng   5  §Êt c©y    xanh 6  §Êt m Æt   íc   n Tæng   éng c 100 C h ¬ n g  II Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u    3: Khu  ©y  ùng    µ  xd c¸cnh m¸y 1/ Khu  ©y  ùng  x d c¸c  µ   nh m¸y  ã  Ön  Ých  µ .. . ....ha,  îc chia c di t l   . . .... ®       thµnh    ô m   ý  Öu  õC1...   c¸cc k hi t   .Cn. . 2/ C¸c    chØ     Ýnh    tiªuch ®Ó qu¶n  ý x©y  ùng  l  d khu    µ  c¸c nh m¸y  îc quy  ®  ®Þnh  ¹ B¶ng  t i 2. B¶ng  2 DiÖn   DiÖn   M Ët  T Çng   H Ö   è  s Ký   Ph¹m     vi Chøc   tÝch  tÝch  ®é   cao  sö  hiÖu  cô m n¨ng chung   sµn  x©y   trung  dông   cô m (m2) (m2)  dùng   b×nh ®Êt (%) C1 Cn
 9. 9 §i Ò u    4: Khu  ©y  ùng  xd trungt©m  iÒu  µnh   ® h 1/ Khu  ©y  ùng    xd trung t©m   iÒu  µnh  ã  Ön  Ých  µ. .ha, gå m       ® h c di t l .    . v¨n phßng  iÒu  µnh, c¬  ® h   quan  qu¶n  ý KCN,  ¬i tr bµy  í thiÖu  l  n   ng  gi i   s¶n  È m   ph v.v. . .. 2/C¸c    chØ    ñ  Õu    tiªuch y ®Ó qu¶n  ýx©y  ùng  l  d khu  trung t©m  iÒu  µnh    ® h ® îcquy  nh  ¹ B¶ng    ®Þ t  i 3. B¶ng  3 DiÖn   DiÖn   M Ët  TÇng   H Ö   è  s TT Tªn  c«ng  ×nh tr tÝch  tÝch  ®é   cao  sö  chung   sµn  x ©y   trung  dông   (m2) (m2)  dùng   b×nh ®Êt (%) 1 V¨n  phßng  iÒu  µnh  ® h 2 C¬   quan  qu¶n  ýKCN   l  3 N¬i tr ng bµy gií thiÖu i   s¶n  È m   ph 3/Nh÷ng    quy  nh  ®Þ kh¸c. a) N Ò n   t  ©y  ùng   ®Ê x d ­§é  èc  Òn  t  dn ®Ê ­Cèt  ©y  ùng  Êp  Êt   xd th nh b) Yªu  Çu  Ò     c v quy  ¹ch ­kiÕn  óc ho    tr C¸c c«ng  ×nh  îc bè   Ý  ©y  ùng  Ëp  tr ®   tr x d t trung  µnh  ét  th m tæng  Ó  th kh«ng  gian quy  ¹ch ­kiÕn  ócthèng  Êt t¹obé  Æt     ho    tr   nh     m trung t©m.   §i Ò u  Khu  ©y  ùng  5:  xd c«ng  ×nh ®Ç u   èi  ¹ tÇng  ü  Ët tr   m h  k thu 1/ Khu  ©y  ùng  x d c«ng  ×nh  u   èi  ¹  Çng  ü  Ët cã  Ön  Ých  tr ®Ç m h t k thu   di t lµ..     å m   ¹m biÕn    ¹m xö  ýnícth¶i. .   .ha,g . tr   ¸p,tr   l     . 2/ C¸c    chØ    ñ  Õu    tiªuch y ®Ó qu¶n  ýx©y  ùng  l  d khu  c«ng  ×nh ®Ç u   èi  tr   m h¹ tÇng  ü  Ët® îcquy  nh  ¹ b¶ng    k thu     ®Þ t i 4. B¶ng  4 DiÖn   DiÖn   M Ët  TÇng   H Ö   è  s TT Tªn  c«ng  ×nh tr tÝch  tÝch  ®é   cao  sö  chung   sµn  x ©y   trung  dông   (m2) (m2)  dùng  
 10. 10 (%) b×nh ®Êt 1 Tr¹m  Õn  bi ¸p 2 Tr¹m  ö  ýnícth¶i x l    3/Nh÷ng    quy  nh  ®Þ kh¸c ­Cèt  Òn  ©y  ùng   n xd ­Yªu  Çu  Ò     c v quy  ¹ch ­kiÕn  óc ho    tr §i Ò u    Êt c©y  6: §   xanh 1/ §Êt  ©y    c xanh  Ëp  t trung    µn  trªnto KCN   ã  Ön  Ých..     å m     c di t . ha, g . c¸c khu  ©y  c xanh  Ëp  t trung vµ  ©y    c xanh  ©n    äc  ph t¸nd theo c¸ctuyÕn     giao th«ng.   2/ C¸c    chØ     ñ  Õu    tiªuch y ®Ó qu¶n  ý x©y  ùng  l  d khu  ©y  c xanh  îc quy  ®  ®Þnh  ¹ b¶ng  t i 5. B¶ng  5 Quy   M Ët    M Ët    M Ët    ®é ®é ®é TT Tªn VÞ   TÝnh   m«   x ©y   m Æt   ­ n c ©y   khu  ©y  c xanh trÝ chÊt (ha) dùng   íc(%)   xanh  c«ng  th¶m  á  c tr×nh  (%) (%) 3­ Nh÷ng    quy  nh  ®Þ kh¸c a) Yªu  Çu  Ò   ü  Ët:   c v k thu ­C Ê m     tho¸t ícbÈn  µo  ícm Æt.    n v n  ­Ph¶ikÌbê  å,m ¬ng  íc(nÕu  ã)trong KCN          h   n  c    ®Ó b¶o  ¶m   ü   ® m quan. b) Yªu  Çu  Ò   Õn  óc­c¶nh    c v ki tr    quan. C ©y  xanh ven  êng,ven  Æt   ícph¶i® îcbè  Ýcã  chøc,b¶o  ¶m   ®   m n      tr   tæ    ® c¶nh  quan  KCN. §i Ò u    Êt ® êng    7: §   giao th«ng. 1/§Êt dµnh  µm  êng     l® giao th«ng  ã  Ön  Ých  .   c di t .. .ha
 11. 11 2/C¸c  Õn  êng    tuy ® ph¶i® îcx¸c®Þnh  â theo c¸ctiªuchÝ  ¹ b¶ng      r      t  i 6. B¶ng  6 Lo¹i® ­ ChiÒu   M Æt   Kho¶ng    c¸ch        lyhai bªn TT Tªn  Õn  ­ tuy ® êng dµi c ¾t tÝnh  õ  t chØ   íi êng  gi   ® êng (m) (m) ®á   (m) 3­ Nh÷ng    quy  nh  ®Þ kh¸c: ­Cèt  Òn  Æt   êng   n m ® ­§é  èc  äc  dd ­§é  èc    d ngang §i Ò u    c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ëtkh¸c 8: C¸c  tr   s h   k thu   1­ V Ò   Èn  Þ  ü  Ëtm Æt     chu b k thu   b»ng  ©y  ùng. xd ­ Ph¶i tu©n  ñ  Þ  Ý vµ        th v tr   c¸c yªu  Çu  Ò   íng,tuyÕn, ®é   c vh     cao  ña    c c¸c m¹ng íi l tho¸t ícm Æt.    n ­Cao    Òn  ©y  ùng  èi Óu   ®é n xd t  thi ­§é  èc  a  ×nh  èi Óu   d ®Þ h t  thi 2/V Ò   Êp  íc  cn ­Kho¶ng    c¸ch lytèi Óu ®èi víi Ó        thi       chøa,b Ó   äc b  l ­Kho¶ng    c¸ch ly®èi víi êng  ng  Êp  íc.        ® ècn 3/V Ò   Êp  iÖn:Kho¶ng   c®   c¸ch ly®èi víi        c«ng  ×nh cÊp  iÖn. tr   ® 4/V Ò     tho¸t ícbÈn  µ     n v m«i  êng. tr ­ Ph¶i tu©n  ñ vÞ  Ý vµ    cÇu  ü  ËtvÒ   íng,tuyÕn, cao        th   tr   c¸c yªu  k thu   h     ®é tr¹m cña  Ö   èng    h th tho¸t ícbÈn.    n ­ Kho¶ng    c¸ch ly®èi  íic¸c c«ng  ×nh tho¸tníc bÈn  µ  Ö      v    tr      v v sinh m«i  ­   tr êng. ­ N íc th¶is¶n  Êt vµ  íc th¶isinh ho¹tph¶i ® îc xö  ýcôc  é  ú      xu   n             l  b tu theo  tÝnh  Êt,møc     c  ¹itr c khi tho¸tvµo  Ö   èng  ch   ®é ®é h   í       h th tho¸tníc chung  ña     c KCN. ­ Tr¹m  ö  ýnícth¶ibªn    x l       trong c¸cxÝ      nghiÖp,nhµ    m¸y  ph¶itu©n  ñ quy    th   ®Þnh  ña  c Quy  Èn  ÕtkÕ   chu thi   quy  ¹ch  «   Þ  Ò   ho ® th v kho¶ng  c¸ch    µ  Ö   ly v v sinhm«i  êng.   tr
 12. 12 C h ¬ n g  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h.  h §i Ò u    Òu  Ö  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy... . . 199. 9: §i l n c hi l   t   / ./ . §i Ò u    äi    ¹m    iÒu  10: M viph c¸c® kho¶n  ña  Òu  Ö  µy  ú theo  c §i l n tu   møc   ®é   ÏbÞ  ö  ýkû  Ët, ö  ¹thµnh  Ýnh,båith ng  Öth¹ivËt chÊt hoÆc   s   x l   lu   ph   x ch     ê thi         truytètr cph¸p luËthiÖn  µnh.     í     h Ph ô   ôc  è  l s2 M É u  s è  1 C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph § ¬ n  xin tho¶ thu Ë n  ® Þ a  ® i Ó m  v µ  c Ê p ch ø n g   h Ø  q u y  h o ¹ ch c K Ý nh   öi:­Trëng  g    ban  qu¶n  ý.. . .... l . . ... 1­ Hä   µ  . . ..............   v tªn: . ............. . Chøc  ô:. . ................ v . . ................ §¹idiÖn    cho  ¬ quan,doanh  (c     nghiÖp.. . ..).... . . ....... §Þa  chØ:  è  µ..   êng  è). . .. êng  . . ....  S nh .® . (ph . . .  ph (x∙) . ...... . Qu Ën  (huyÖn):. . ...   µnh phè).. . ....  íc. . . . . ..tØnh(th   . . ....N . .  . . . §iÖn  ¹i . ............FAX... . ........ tho : . ...........  .. . . ........ 2­ Xin tho¶ thuËn  a  iÓ m   µ  Êp       ®Þ ® v c chøng  chØ  quy  ¹ch ®Ó   Ëp dù    ho   l   ¸n ®Ç u    ©y  ùng  tx d c«ng  ×nh.. . ..............  tr . . ............... . T¹i®Þa  iÓ m:.. . ......................    ® . . ....................... . .. . .............................. . . ............................  . Nguån  èc  µ  Ön  ¹ng: . ................... g v hi tr . . .................  .
 13. 13 .. . .............................. . . ............................  . 3­ ý  nh  u  :   ®Þ ®Ç t Chøc  n¨ng  c«ng  ×nh:. . ................... tr . . ................... .. . .............................. . . ............................. Quy    ©y  ùng  m« x d (tæng  Ön  Ých  di t s¶n  ©y  ùng    xd m2 hoÆc  c«ng  Êt su   nhµ  m¸y).. . .........................  . . .......................... . S¶n  È m   . . ......................... ph .. . ........................  . ChiÒu  cao  ù  Õn:. . ...................... d ki . . ....................  . Nhu  Çu  ö  ông  t  c sd ®Ê (m2).. . ...............  . . ................ . Nhu  Çu  ö  ông  c sd c«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng  «  Þ.. . ..... tr   thu     ® th . . ..... +  Êp  iÖn:.. . ........ KW C ® . . ........   +  Êp  íc: . ........ C n . . ........m3/h +  ç    «t«:. . ....chiÕc Ch ®ç xe  . . ...  .. +  èira vµo:. . ....... L   . . ....... +  Êt    µ  nh îng chÊtth¶i . .............. Ch th¶iv ®Þ l    : . ............  . T«ixincam   Õt  ùc hiÖn  y         k th   ®Ç ®ñ c¸cquy  nh  ña  µ   ícViÖtNam   ®Þ c Nh n     vÒ   quy  ¹ch x©y  ùng. ho   d .. µy. . .t ¸ng. .n   .ng . . . h . ¨m 199.. . .. . ..   êilµm  n Ng   ®¬ (Ký  µ  ng  Êu) v ®ã d
 14. 14 P h ô   ôc  è  l s2 M É u  s è  2 (ñy ban nh © n  d © n C é ng  hßa x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph TW (C¬ quan  Êp c chøng  chØ quy  ¹ch) ho .. . ., µy  th¸ng   . ..  ng      n¨m  199 (GiÊy m µu  µng)   v C h ø n g  ch Ø  q u y  h o ¹ ch Sè... . ./CCQH . .. 1­ C Êp    cho:. . .......................  . . ........................ . §Þa  chØ:  è  µ:.. . .......® êng  è): . ...... s nh . . ......  .. (ph . . .... . Phêng  : . .........quËn  (x∙) . .........  .. (huyÖn):. . ...... . . ....  . TØnh, thµnh  è:.. . ...... QuèctÞch  ña nhµ  u  ).. .   ph . . ......   (c   ®Ç t . 2­ Néi dung     CCQH: 2.1­Tªn    t.. . .....tæng  Ön  Ých    l«®Ê . . ....  . . di t m2... . .. . . .    . Trong  KCN... . .......thuéc ®«  Þ.. . .......  . . ......  ..   th . . ......  . . TØnh  µnh phè).. . ....................  (th   . . ....................  . . 2.2­Quy  ¹ch vµ  ö  ông  t  ai (s¬ ®å   Ìm    ho   s d ®Ê ®     k theo). . ..... . . ...  . ­Chøc    n¨ng  khu  t  . . ................... ®Ê .. . .................. . Lo¹ic«ng  ×nh ® îcx©y  ùng  . . ..............   tr     d .. . .............  . C Ê m   ©y  ùng    xd c¸cc«ng  ×nh.. . ................ tr . . ..............  . ­ChØ   í® êng  ,  åi   gi   i ®á l   . . ..............  ra.. . ................ . ­Cèt  Òn... . ..............(m) víi Æt   Ón   n . . ..............  so    m bi ­B Ò     ngang  èi Óu.. . ................... t  thi . . .................  .
 15. 15 ­M Ët    ©y  ùng:(DT  ©y  ùng    ®é x d xd c«ng  ×nh/DT    t)x  tr l«®Ê   100%...   ­H Ö   è  ö  ông  t:(Tæng    µn    ssd ®Ê DT s c«ng  ×nh/DT    t).. . .. tr l«®Ê . ..  ­ChiÒu    cao  èi a:.. . ......   èithiÓu.. . ..(m) t  ® . . .....(m)   T . . .    .. ­ChØ   íx©y  ùng    gi   i d (kho¶ng  ï ) .............  l i : .............. . ­Yªu  Çu  Õn  óc: M µ u  ¾c:.. . .............    c ki tr   s . . .............. . VËt  Öu:. . .............. li . . ............  . M¸i:. . ...............  . ................. . ­Yªu  Çu  Ò   ©y    c v x xanh,m«i  êng:.. . ............   tr . . ........... ­Chç      ®ç xe:. . ......................  . . ....................... . 2.3­Nh÷ng  iÒu  Çn u      ® c l ý kh¸c (nguån  iÖn, nguån  íc,® êng    íc,   ®   n  th¶in   yªu cÇu  ö  ýchÊtth¶i . . ).............   x l    . . . ............. 3­  ó   : CCQH   µy..  µ c¨n  ®Ó   Ëp  ù  vµ  ÕtkÕ   Ch ý   n .   cø  l l d ¸n  thi   c«ng  ×nh,tr   kh«ng  ã    Þ lµm  c gi¸tr   chøng  õ vÒ   Òn  ö  ông  t  µ  t   quy sd ®Ê v kh«ng  thay thÕ      c¸c giÊy phÐp    kh¸c.Thêih¹n cã    Þcña        gi¸tr   Chøng  chØ  µ..  l .n¨m  Ó   õngµy  Êp. . k t  c (C¬  quan  Êp  c CCQH   Ký    ng  Êu)    tªn,®ã d
 16. 16 P h ô   ôc  è  l s3 M É u  s è  1 (Tªn ch ñ ® Ç u  t) C é ng  hßa x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè: .. . ., µy  th¸ng   . ..  ng      n¨m  199 § ¬ n  tr× nh th È m  ® Þ n h  thi Õt k Õ  k ü  thu Ë t C«ng  ×nh.. . ................ tr . . ................ K Ý nh   öi:Bé   ëng  é   ©y  ùng g   tr BX d (hoÆc   ñ   Þch  û   Ch t U ban  © n   © n   nh d tØnh...   .) ­ C¨n  "Quy  Õ   cø  ch khu c«ng nghiÖp, khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng nghÖ   cao" ® îc ban  µnh  Ìm     h k theo NghÞ   nh  ®Þ 36/CP  µy  ng 24/4/1997  ña  Ýnh   c Ch phñ; ­ C¨n  Th«ng   è..   cø  t s .BXD­KTQH   µy.. /1997 cña  é   ©y  ùng  íng  ng .7   BX d h dÉn  ùc  Ön  th hi NghÞ   nh   ®Þ 36/CP  µy  ng 24/4/1997  ña  Ýnh  ñ  i  íi c Ch ph ®è v   viÖc  Ëp  l quy  ¹ch    Õt, ho chiti  qu¶n  ýx©y  ùng  l  d theo  quy  ¹ch  µ  Èm  nh   ho v th ®Þ thiÕtkÕ   ü  Ëtc¸cdù    u    µo    k thu     ¸n ®Ç tv KCN; ­C¨n  giÊy phÐp  u    ù ¸n ®Ç u    îcduyÖt)sè.. ngµy.. cña   cø    ®Ç t(d     t®       .   . Chñ  u    ®Ç t(hoÆc  idiÖn  îp ph¸p cña  ñ  u  )lµ ®¹   h    ch ®Ç t  Xin  ×nh  é   ëng  é   ©y   ùng  tr B tr BX d (hoÆc   ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh.. . .hå  ¬  ÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh (vµ  . .  s thi   k thu   ) tr   tæng  ù  d to¸n)(hoÆc  ¹ng    h m ôc  c«ng  ×nh). . ... tr . . .. ­Thuéc  ù    d ¸n ­§Þa  iÓ m   ©y  ùng  ¹   ® xd ti ­ Danh  ôc  å  ¬  ×nh thÈm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët(vµ tæng  ù    m h s tr   ®Þ thi   k thu     d to¸n)   ®ît. . ......gå m   ã: . . .....  .. c +  +  + Chñ  u   ®Ç t (hoÆc  idiÖn  îp ph¸p cña  ñ  u  ) ®¹   h    ch ®Ç t 
 17. 17      ý    µ  ng  Êu    K tªnv ®ã d Ph ô   ôc  è  l s3 M É u  s è  2 B é   © y  ù ng  x d C é ng  hßa x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m (ho Æ c   B N D   U tØnh  §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph c Ê p) C¬   quan  È m   nh Th ®Þ .. . ., µy  th¸ng   . ..  ng      n¨m  199 Sè:                / B¸o c¸o T h È m   Þ n h  thi Õt k Õ  k ü  thu Ë t ® C«ng  ×nh.. . ............ tr . . ........... K Ý nh   öi:Bé   ëng  é   ©y  ùng g   tr BX d (hoÆc   ñ   Þch  û   Ch t U ban  © n   © n   nh d tØnh... ) . C¨n  vµo  n   µ  å  ¬  ×nh  Èm   nh   Õt kÕ   ü  Ët c«ng  cø  ®¬ v h s tr th ®Þ thi   k thu   tr×nh  x©y  dùng.. . ..... thuéc  dù  ¸n.. . ..... cña  chñ   ®Ç u  t . . .....   . . .....    lµ. . ........................ . . ........................ C¨n  c¸c quy  nh  Ò   Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh x©y   cø    ®Þ v th ®Þ thi   k thu   tr   dùng  thuéc c¸c dù  ¸n ®Ç u  t µo  KCN  t¹ Th«ng  t è  .. /BXD­  v i  s . KTQH   ngµy.. /7 . /1997cña  é  ©y  ùng  íng dÉn  ùc hiÖn    BX d h  th   NghÞ   nh  ®Þ 36/CP  µy  ng 24/4/1997  ña  Ýnh  ñ  i  íiviÖc  Ëp  c Ch ph ®è v   l quy  ¹ch    Õt,qu¶n  ý x©y   ho chi ti   l  dùng theo  quy  ¹ch  µ  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët c¸c dù  ®Ç u    µo  ho v th ®Þ thi   k thu     ¸n  tv KCN;  ù    u    îcduyÖt; d ¸n ®Ç t®   Sau   khi nghiªn cøu  å   ¬  ×nh  Èm   nh   Õt kÕ   ü  Ët c«ng    h s tr th ®Þ thi   k thu   tr×nh.. . ........ . . ........ do... . ........ ùc hiÖn vµ  b¸o c¸o thÈm  tra . .........  th  TKKT   do... . ........... ùc  Ön, ®ång  êi®èi  Õu  íic¸c quy  nh   Ön  . ...........  th hi   th   chi v     ®Þ hi hµnh, c¬    quan  ñ  × thÈm   nh   Õt kÕ   ü  Ët (lµ V¨n  ch tr   ®Þ thi   k thu     phßng  Èm   th ®Þnh  éc Bé  ©y  ùng,hoÆc   ë  ©y  ùng  thu   X d   SX d tØnh.. . .....) . . .....  th«ng  kÕt  b¸o  qu¶  Èm  nh    th ®Þ nh sau: 1­ C«ng  Ën  ñ  u    ∙  ép    å  ¬  ×nh thÈm  nh  ÕtkÕ   ü    nh ch ®Ç t® n c¸ch s tr   ®Þ thi   k thuËttheo quy  nh  å m:     ®Þ g ­Hå   ¬    s ph¸p lý: . .......................   . . ..................... . ­TµiliÖu viÕt: . .......................      . . .....................  . ­B¶n  Ï: . ..........................   v . . .......................... vµ      c¸cv¨n b¶n  kh¸c(nÕu  ã)lµ:   c 
 18. 18 2­ Hå   ¬  ×nh thÈm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët®∙  t® îcc¸cyªu cÇu    s tr   ®Þ thi   k thu   ®¹         theo  quy  nh    ®Þ nh sau: a) V Ò      tc¸ch ph¸p nh©n  ña  chøc  ÕtkÕ     c tæ  thi   ­  ­ b) V Ò   éidung  ÕtkÕ     n  thi   quy  ¹ch vµ  Õn  óc: ho   ki tr ­  ­ c)  Ò   ù  ï  îp  íinh÷ng  V s ph h v   yªu  Çu  ña  c c quy  ¹ch    ÕtKCN   îc ho chi ti   ®  duyÖt. ­  ­ d)  Ò   ù  ©n  ñ  V s tu th Quy  Èn  ©y  ùng, tiªuchuÈn  ü  Ët thiÕtkÕ   chu x d    k thu     vÒ   toµn  an  c«ng  ×nh. tr ­ ThiÕt kÕ   dông      ¸p  theo    Èn  ©y  ùng  ña.. . ... ï hîp víitiªu tiªuchu x d c . . ...          ph chuÈn  ©y  ùng  µ  xd v Quy  Èn  ü  Ëtx©y  ùng  ña  ÖtNam. chu k thu   d c Vi   ­§¸nh    ù  îp lýcña      gi¸s h     gi¶iph¸p thiÕtkÕ   µ        v c¸cth«ng  è  ü  ËtchÝnh  s k thu   cña  Õt  Êu  µ  Ö   èng  ü  Ët;møc       nh,  toµn    Õt  Êp  k c v h th k thu   ®é æn ®Þ an  c¸c k c chÝnh  µ  Ö   èng  ü  Ët cña  v h th k thu   c«ng  ×nh;¶nh  ëng  n     tr   h ®Õ c¸c c«ng  ×nh tr   l©n  Ën. c 3­ Nh÷ng  Ên      v ®Ò cßn  ån t¹ cÇn  îcgi¶i t    i ®     Õt: quy ­  ­  ­ 4­ K Õt  Ën:   lu Chñ   Öm   nhi V¨n phßng  Èm  nh  é   ©y   th ®Þ BX dùng          (hoÆc  Gi¸m  c   ë   ©y   ùng  ®è S X d tØnh.. . .)    ý  µ  ng  Êu  K v ®ã d
 19. 19 P h ô   ôc  è  l s3 M É u  s è  3 B é   © y  ù ng  x d C é ng  hßa x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m (UB N D  tØnh  µ nh  è  th ph §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph trùc thu éc  W)   T Sè:                / .. . ., µy  th¸ng   . ..  ng      n¨m  199 B é   ë ng B é   © y  d ù ng tr X (Ch ñ t Þ ch  û   U ban nh © n  d © n  tØnh...........) ­ C¨n  "Quy  Õ   cø  ch khu c«ng nghiÖp, khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng nghÖ   cao" ® îc ban  µnh  Ìm     h k theo NghÞ   nh  ®Þ 36/CP  µy  ng 24/4/1997  ña  Ýnh   c Ch phñ; ­ C¨n  Th«ng   è..     cø  t s . BXD­KTQH   µy  .7 . ng .. /1997 cña  é   ©y  ùng  ­   BX d h íng dÉn  ùc hiÖn    th   NghÞ   nh  ®Þ 36/CP  µy  ng 24/4/1997 cña  Ýnh  ñ  i víi   Ch ph ®è     viÖc  Ëp  l quy  ¹ch    Õt, ho chiti   qu¶n  ýx©y  ùng  l  d theo  quy  ¹ch  µ  Èm  nh   ho v th ®Þ thiÕtkÕ   ü  Ëtc¸cdù    u    µo    k thu     ¸n ®Ç tv KCN; ­  Ðt  å  ¬  ×nh  Èm   nh  ÕtkÕ   X h s tr th ®Þ thi   c«ng  ×nh.. .  ña  ñ  u     tr . .c ch ®Ç t . lµ. . ................ . . ................ Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1: Ch Êp  thuËn  thiÕt kÕ  kü  thuËt c«ng  tr×nh.. . ...... cã  ký  . . ...... . hiÖu.. . ........  . . ........do... . ........thiÕtlËp. . . . ........ . .   G å m     ¹ng  ôc  c¸ch m sau  y: ®© Trªn l«®Êt:. . .......................     . . ........................ . Thuéc  KCN:.. . ......................... . . .......................  .
 20. 20 Q u Ën,  Ön:.. . .......tØnh,thµnh  è... . ....  huy . . ......  ..   ph . . ..... . Theo Quy Õt  nh  ®Þ cho thuª®Êt    (hoÆc  îp ®ång  h  thuª®Êt) sè.. . .cña      . . . c¬  quan:.. . ......  Êp  µy.. . .......... . .......c ng .. . . ........  . Chñ  u    µ: . ........................ ®Ç tl . . ......................  . Cã   a  ®Þ chØ  ¹ : ........................ t i . ........................ §îcphÐp  u    ©y  ùng    ®Ç tx d theo  Êy  Ðp  u    Gi ph ®Ç t(theo dù    u    îc   ¸n ®Ç t®   duyÖt)sè.. . .....   . . .... §∙ ® îcthiÕtkÕ   ï hîp víiquy  nh  ña       ph       ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   µ  t c¸c lu     v ®¹     tiªu chuÈn  ü  Ët vÒ   toµn    k thu   an  c«ng  ×nh  í  tr (v itæng  ù   d to¸n c«ng  ×nh   tr   lµ. . ..... . . .... theo kÕt qu¶ thÈm  ®Þnh  cña.. . ..... ¹ v¨n b¶n sè.. . ... ) . . ..... i  t . . ...   ngµy.. . .. 199. . . / ./ . §i Ò u 2: C«ng  ×nh  îc tiÕn  µnh  ©y  ùng  tr ®  h x d theo  ÕtkÕ   ∙  îc thi   ® ®   thÈm   nh  ®Þ theo v¨n b¶n  µy  Ó   õ ngµy.. .th¸ng.. . .n¨m...   íic¸c ®iÒu  n k t  . . . . . .v     . kiÖn: 1­  Æt   M b»ng c«ng  ×nh  ∙  îc ®Ò n   ï,gi¶iphãng  µ  ã  b¶n  µn  tr ®®  b    v c v¨n  b giao cña  a  ¬ng.   ®Þ ph 2­    Èn  Þ   iÒu  Ön  toµn  ©y  ùng    ëic«ng  ©y  ùng  §∙ chu b® ki an  x d ®Ó kh   x d c«ng  ×nh. tr 3­    ã  §∙ c th«ng b¸o  µy  ëi c«ng  ng kh   cho UBND   Êp  c tØnh, vµ    Ban qu¶n  lý. . . íckhikhëic«ng  ©y  ùng  . ..      tr   xd c«ng  ×nh. tr §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõ ngµy  ý,sau  ét  3: Quy ®Þ n c hi l     k  m n¨m  c«ng  tr×nh  a  îc tiÕn  µnh  ©y  ùng  ch ®   h x d hoÆc   ∙  ëi c«ng  ©y  ùng  ng    ® kh   x d nh ®Ó ng ¾t  qu∙ng trªnm ét     n¨m  × chñ  u    th   ®Ç tph¶ib¸o c¸o lýdo  µ      ¹n.         v xingiah Ghi  ó: V¨n  ch   b¶n  µy  c¬  n do  quan  Èm   nh  ¹n    ×nh  é   ëng  th ®Þ so ®Ó tr B tr Bé  ©y  ùng  X d hoÆc   ñ  Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh. N¬i nhËn:         Bé  ëng  é  ©y  ùng      tr BX d ­  (Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n   nh d tØnh.. ) . ­ ­ 
Đồng bộ tài khoản